Dokument från parlamentsutskotten
 
Claude Rolin
PE 613.290v01-00
8 november 2017
598k 83k 
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Rättsligt meddelande