Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2004(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0216/2006

Forhandlinger :

PV 28/09/2006 - 4
CRE 28/09/2006 - 4

Afstemninger :

PV 28/09/2006 - 7.11
CRE 28/09/2006 - 7.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0392

Forhandlinger
Torsdag den 28. september 2006 - Strasbourg EUT-udgave

8. Stemmeforklaringer
PV
  

Betænkning af Hutchinson (A6-0270/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Nirj Deva (PPE-DE), skriftlig. - (EN) Mine britiske konservative kolleger og jeg har støttet denne betænkning, men vi er grundlæggende uenige i punkt 58 i denne betænkning, hvor medlemsstaterne opfordres til at samle en gruppe lande ("constituency"), dvs. et sæde, der repræsenterer EU i Den Internationale Valutafond. Da dette punkt blot er en "henvisning" til en tidligere beslutning, kan vi imidlertid støtte betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. - (SV) Junilisten er som bekendt modstander af støtte i EU-regi og det af flere årsager. Bistandspolitik er i lighed med udenrigspolitik et nationalt anliggende og bør derfor ikke uddelegeres til Bruxelles.

Vi er imod størstedelen af betænkningens indhold, herunder opfordringerne til øgede budgetter. Ordføreren blander sig også i andre strengt nationale anliggender som kontrol med og opfølgning på den bilaterale bistand. Det foreslås desuden, at Kommissionen skal gennemføre en strategisk planlægning af medlemsstaternes bistand, hvilket er fuldstændig uacceptabelt.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), skriftlig. - (EN) Jeg lykønsker ordføreren med denne betænkning, der indeholder en række fremragende initiativer, der sigter på en mere målrettet bistand. EU har gjort en stor indsats for at fremme den internationale udvikling, der ofte er mere imponerende end de fleste medlemsstaters indsats. Vi kan imidlertid gøre det bedre, langt bedre, og denne betænkning indeholder en række gode idéer, som det glæder mig at støtte.

 
  
  

Betænkning af Maat (A6-0265/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. - (SV) Det er Junilistens grundlæggende synspunkt, at fiskerispørgsmål skal håndteres inden fo de allerede eksisterende internationale organisationer. Det betyder, at EU ikke skal føre en fælles fiskeripolitik eller fastsætte fiskekvoter. Et bæredygtigt fiskeri er en forudsætning for, at fiskerierhvervet kan bestå. Al erfaring viser, at EU ikke prioriterer et bæredygtigt fiskeri. De fiskekvoter, der er blevet fastsat for torsk i Østersøen har f.eks. været genstand for massiv kritik fra bl.a. FAO.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg glæder mig over denne grundige betænkning om de muligheder og udfordringer, som EU og Indien står over for i forbindelse med udviklingen af tættere bilaterale handelsforbindelser. Jeg er helt enig med ordføreren, der opfordrer til, at den strategiske betydning af handelsforbindelserne med Indien understreges i lyset af landets imponerende økonomiske udvikling og dets status som en leder af G20-landene i WTO.

I takt med landets internationale fremgang øges forskellene mellem rige og fattige inden for landets grænser, og jeg støtter derfor betænkningens understregning af, at handels- og udviklingsspørgsmål skal behandles under ét. Indien har et ansvar over for sine borgere for at håndhæve grundlæggende arbejdstagerrettigheder og opfylde miljøstandarder. Som global leder og Indiens største handelspartner skal EU samtidig samarbejde med de indiske myndigheder om at sikre, at den generelle toldpræferenceordning fortsat kan støtte den indiske industri, og at der skabes en fin balance mellem behovet for håndhævelse af internationale bestemmelser om intellektuelle rettigheder og sikring af, at traditionel viden og adgang til lægemidler til bekæmpelse af fattigdomsbetingede sygdomme kan fastholdes.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), skriftlig. - (EN) I forbindelse med afstemningen om betænkningen ønsker EPLP at understrege, at gruppen glæder sig over Det Regionale Rådgivende Råd for Nordsøens rolle som rådgiver og som et vigtigt led i forbindelse med høringer vedrørende den fælles fiskeripolitik. EPLP beklager også, at forbindelsen mellem tiltag til forvaltning af rødspætte- og tungebestandene i Nordsøen og torskegenopretningsplanens anvendelsesområde ikke i højere grad anerkendes i betænkningen. Torskegenopretningen i Nordsøen er begrænset, og det er afgørende, at alle fiskerimæssige aspekter, der indvirker herpå, er omfattet af torskegenopretningsplanen.

 
  
  

Betænkning af Graefe zu Baringdorf (A6-0253/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Kommissionen ønsker at ændre gældende forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler med henblik på at skærpe procedurerne for anerkendelse af importerede økologiske produkter, men går ikke langt nok.

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter har derfor stillet en række ændringsforslag for at beskytte både forbrugerne og de nationale producenter. Der lægges derfor vægt på, at importerede produkter skal kontrolleres for at sikre, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med produktionsnormer, der svarer til dem, der gælder for økologisk produktion i EF, og at anerkendelse er gensidig.

Det vil være urimeligt for landmænd og forbrugere i EU, hvis tredjelandsprodukter ikke er genstand for samme kontrol EF-landmændenes produkter. Vigtigt er også, at de kompetente nationale myndigheder i hvert fald inddrages i proceduren for anerkendelse af kontrolorganer i tredjelande. Bekæmpelse af bedrageri bliver dog kun effektiv, hvis importlandenes myndigheder udfører kontrol og anerkendelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin och Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. - (SV) Junilisten har forståelse for, at man skal stille de samme krav til økologiske produkter fra tredjelande som til økologiske produkter fra EU. Men kontrolsystemerne må ikke være for omkostningskrævende, og man skal holde øje med de subsidier, som EU's producenter får for at producere deres økologiske produkter.

Vi stilles os tvivlende over for Landbrugsudvalgets ændringsforslag om strengere krav til økologiske produkter fra tredjelande og funderer over, om der ligger skjulte protektionistiske motiver bag udvalgets ændringsforslag til forslaget til forordning.

Derfor er vi ikke parate til at støtte Landbrugsudvalget, men har stemt nej til dets ændringsforslag og beslutningsforslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), skriftlig. - (EL) 70 % af alle importerede økologiske varer importeres med "importlicens".

Kontrollen sker på grundlag af papirer, ikke via stikprøvekontrol. Denne procedure anses for at være retfærdig.

Det er derfor af største vigtighed at sikre, at de økologiske produkter, der sælges på markedet med det økologiske mærke, der gælder i hele EU, uden undtagelse er produceret efter principperne og bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2092/91.

På denne baggrund medfører ordførerens ændringsforslag forbedringer af betingelserne for og kontrollen af importen af økologiske varer til EU fra tredjelande, så importvarerne har omtrent den samme standard som de lokale. Den EF-forordning, der opstiller kravene til produktionen af økologiske varer i EU-landene, er nemlig langt strengere end Codex Alimentarius.

Vi kan også tilslutte os forslaget til en forordning om produktion, mærkning og import af økologiske produkter. Vi er dog ikke enige i det punkt, hvor det fastsættes, at certificeringen kan foretages af akkrediterede private organer for rimelige certificeringsgebyrer.

Vi mener ikke, at den offentlige interesse kan beskyttes effektivt af private organer, selv om de er akkrediteret af tilsvarende offentlige organer og kontrolleret ved stikprøver. Den offentlige interesse beskyttes mere effektivt af offentlige organer, som gratis certificerer økologiske producenter, så den gratis service bliver et incitament til udvikling af det økologiske landbrug.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), skriftlig. - (EN) Det glæder mig at lykønske min gruppekollega med denne betænkning. Økologiske fødevarer er et vækstmarked i Skotland, men de standarder, der anvendes i sektoren, er af afgørende betydning, hvis sektoren skal udvikle sig. Denne betænkning peger i den rigtige retning, men EU skal gå videre og officielt understrege vores støtte til økologisk landbrug og til metoder til beskyttelse og fremme heraf.

 
  
  

Forslag til beslutning - Galileo-programmet (B6-0511/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Når Galileo-programmet – det europæiske program for satellitbaseret radionavigation – anvendes til ikkemilitære og ikkesikkerhedsorienterede formål, er det et vigtigt instrument, hvis formål er at levere en offentlig tjenesteydelse. Det rummer store muligheder for samarbejde, for videnskabelig-teknisk fremskridt og for udveksling af og adgang til information, for så vidt borgernes rettigheder, garantier og friheder sikres.

Galileo-programmet vil kunne bidrage til, at vi kan undslippe afhængigheden af det USA-kontrollerede GPS-system, der forvaltes af det amerikanske militær, der kan blokere adgang og brug, når det udfører sine militære aggressioner mod befolkninger og stater.

Vi beklager således, at Europa-Parlamentets flertal har stemt imod vores gruppes ændringsforslag om ikke at anvende Galileo-programmet til militære formål og om at lægge vægt på, at programmet skal muliggøre lige adgang for alle brugere, og at brugerne skal kunne benytte de tilgængelige oplysninger gratis.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Galileo-programmet er et fællesskabsprojekt, der i særlig grad opfylder Lissabon-strategiens målsætninger.

Det europæiske program for satellitbaseret radionavigation er en ny teknologisk udfordring, der vil give den europæiske økonomi øget vækst og skabe nye muligheder for virksomhederne. Vi må derfor sikre, at det bliver mere end blot et projekt. Denne første europæiske infrastruktur, forvaltet af Fællesskabet, har afgørende strategisk interesse for Lissabon-strategiens gennemførelse.

I et Europa befolket af SMV'er er det de store muligheders øjeblik.

Fællesskabets institutioner må derfor sikre god regeringsførelse, gennemsigtige og effektive bestemmelser for de offentlig-private partnerskaber og maksimal udnyttelse af projektets muligheder.

Det er derfor afgørende at sikre, at projektets potentiale udnyttes fuldt ud, hvilket kun sker, hvis vi forstår, at det er vejen frem.

 
  
  

Forslag til beslutning - Den fælles immigrationspolitik (RC-B6-0508/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI). - (NL) Hr. formand! Jeg har stemt imod dette fælles beslutningsforslag, fordi den politisk korrekte diskussion om indvandring, der dominerer som et uangribeligt, middelalderligt dogme i denne institution, også overtages i dette beslutningsforslag.

Selv om vores grænser i Middelhavsområdet oversvømmes med økonomiske lykkejægere på Lampedusa og De Kanariske Øer, vil Europa stadig ikke indse, som en socialdemokratisk premierminister engang rammende sagde, at vi ikke kan bære hele verdens elendighed på vores skuldre. Hvis vi skal assimilere beredvillige indvandrere i Europa, skal vi også have mod til at sige, at de, som ikke kan mobilisere denne vilje, skal vende tilbage til deres hjemland.

Vi skal også have mod til at sige, at der skal indføres et fuldstændigt indvandringsstop, knyttet til en ambitiøs udviklingspolitik, som får indvandringspresset fra den tredje verden til at falde. Vi skal have mod til at sige, at der ikke er plads til islamisk fundamentalisme i Europa.

Det schweiziske folk valgte sidste søndag i en folkeafstemning klart at bevare deres eget særpræg. Europa skulle hellere følge de uafhængige og frie schweizeres eksempel i stedet for at give efter for indvandringslobbyens intellektuelle terror.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE), skriftlig. - (SV) De moderate har valgt at stemme imod PPE-DE-Gruppens beslutningsforslag, fordi vi er inkarnerede modstandere af den fælles minimumsliste over sikre oprindelseslande, som der refereres til i sidste sætning i punkt 9.

Vi mener sågar, at denne version af beslutningsforslaget i alt for ringe grad understreger, at samtlige foranstaltninger for at bekæmpe ulovlig indvandring skal være forenelige med de garantier og de grundlæggende personlige rettigheder, som er fastlagt i EU's charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention om beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende friheder.

Vi er ikke fuldkommen imod punkt 4 (informationskrav ved mere generøse regler), men vi stiller os tvivlende over for dette, da den kan være et første skridt hen imod fuld overstatslighed på asyl- og indvandringsområdet.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Assunção Esteves (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Det Europæiske Råd i Tampere opstillede et ambitiøst politisk program for Europa – at opbygge et fælles europæisk område, hvor frihed, sikkerhed og retfærdighed skulle være i perfekt balance. Den balance, som man dengang søgte, er stadig ret skrøbelig i dag. Vi ser en sikkerhedsorienteret tendens trænge opmærksomheden om menneskerettighederne i baggrunden, efter at bekæmpelse af terrorisme og ulovlig indvandring er kommet så højt op på de retlige og indre anliggenders dagsorden.

I Haag-programmet fra 2004 mangler en vision for fremtiden. Indvandring er så afgjort et spørgsmål, der bør omfattes af Fællesskabets beslutninger, af den legitimitet, som Europa-Parlamentets deltagelse i den fælles beslutningsprocedure giver, og af et forpligtende charter om grundlæggende rettigheder. Indvandringspolitik må være EU-politik, hvile på et humanistisk grundlag og sigte på forebyggelse og samarbejde med oprindelseslandene. Medlemsstaterne må indgå en solidarisk pagt baseret på fælles forpligtelser, da det ellers ikke bliver en retfærdig politik.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), skriftlig. - (PT) Jeg har stemt for forslaget til beslutning om EU's fælles indvandringspolitik (RC-B6-0508/2006), fordi EU skal have en egentlig fælles indvandringspolitik og fjerne alle hindringer for at indføre et europæisk asylsystem, så der kan udformes fælles regler for beskyttelse af indvandreres og asylsøgeres menneskerettigheder i EU.

EU bør vedtage en horisontal tilgang, der kan muliggøre lovlig indvandring og fremme indvandrernes integration i værtslandene ved lovreguleret adgang til arbejdsmarkedet, ret til grund- og erhvervsuddannelse, adgang til social- og sundhedsydelser samt effektiv social, kulturel og politisk inddragelse. Derudover er det særdeles vigtigt at støtte oprindelseslandenes udvikling for at sætte ind over for migrationernes dybereliggende årsager.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. - (SV) EU's fælles invandringspolitik er ifølge Junilisten en af de primære årsager til de tragiske oplevelser, som mange indvandrere udsættes for, når de i håbet om et bedre liv påbegynder en i ordets virkelige forstand livsfarlig rejse til EU. Det understreges meget rigtigt i beslutningen, at Dublin II-forordningen er og har været mislykket. Forordningen har betydet, at primært landene i den sydlige og østlige del af EU har fået lov til at bestemme indvandrernes skæbne uden at tage hensyn til andre medlemsstaters indvandringspolitik og behov. Det er yderst mærkeligt og uacceptabelt, at EU i det seneste årti har eksperimenteret med en fælles indvandringspolitik. Alle disse politiske eksperimenter har udhulet medlemsstaternes selvbestemmelsesret i indvandringsanliggender og forårsaget stor lidelse for indvandrerne. Løsningen på situationen er ikke at give EU yderligere magtbeføjelser i indvandringsanliggender, så man kan fortsætte sin mislykkede indvandringspolitik, men derimod at give medlemsstaterne deres selvbestemmelsesret tilbage.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Beslutningen indeholder elementer, som vi støtter, da det f.eks. anerkendes, at de nuværende forhold er en tragedie, og at der er brug for lovlige migrationskanaler, en effektiv integration og udviklingsplaner i de såkaldte oprindelseslande.

Vi synes imidlertid, at der mangler fordømmelse af EU's sikkerheds- og undertrykkelsesorienterede politik, der kriminaliserer ikkelovreguleret indvandring og fremmer foranstaltninger, der består i afspærring af grænserne, oprettelse af tilbageholdelsescentre og udvisning af indvandrere.

Vi er også imod, at der skal indføres en fælles indvandringspolitik, fordi det ikke er det rette svar på de foreliggende spørgsmål og problemer, sådan som resultaterne af andre fælles politikker i øvrigt også viser. Migrationsforholdene varierer mellem EU's medlemsstater, og beslutningerne om den politik, der bør føres, skal respektere den enkelte stats suverænitet, hvilket dog selvsagt ikke er til hinder for et samarbejde på dette område.

Snarere end en fælles politik er der brug for en anden politik og andre foranstaltninger, der effektivt beskytter indvandrernes rettigheder – som f.eks. ratificering og efterlevelse af FN's konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstagere og familiemedlemmers rettigheder – og sætter ind over for indvandringens dybereliggende årsager.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), skriftlig. - (EN) Selv om dette forslag vedrører en fælles tilgang til indvandring i Europa, kan jeg støtte dette, da det er en stærk bekræftelse af de enkelte medlemsstaters kompetencer og ansvar, og fordi det understreger behovet for samarbejde i stedet for harmonisering.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), skriftlig. - (FR) Hver eneste dag stiger antallet af stammebåde og interimistiske både fra Senegal, Mali, Mauretanien eller Gambia, der når frem til kysterne ved De Kanariske Øer.

Det anslås, at omkring 300.000 afrikanere ankommer ulovligt til EU hvert år. De europæiske ledere er nu tvunget til at erkende problemets omfang, og de er begyndt at bekymre sig over de katastrofale følger, som de dog ikke fordømmer, af den skændige Schengen-konvention og det forhold, at masselegaliseringen af ulovlige indvandrere i Spanien og Italien (over 1.150.000 udlændinge har fået legaliseret deres status i Spanien siden 1985) har været et ekstraordinært incitament for andre potentielle indvandrere.

I øjeblikket nøjes EU med at kritisere Spanien for en efter EU's opfattelse alt for "slap" holdning med hensyn til legalisering af indvandrernes status. Det er naturligvis ikke på tale at ændre immigrationslovgivningen og asylretten efter schweizisk model, hvor 68 % af vælgerne netop har stemt for en ny immigrationslov og strengere betingelser for adgang til asyl, hvilket har betydet, at de nu har nogle af de mest restriktive love i Europa.

Vi kan ikke længere være underdanige og passive. Vi bliver nødt til at standse immigrationsstrømmen ved at genetablere grænserne, indføre nul immigration og sætte en stopper for tildeling af statsborgerskab.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), skriftlig. - (FR) De europæiske ledere er tilsyneladende bekymrede over den ulovlige indvandring. Det var også på tide! Den Nationale Front har allerede siden 1995 og den katastrofale Schengen-konvention uophørligt understreget og advaret imod de uundgåelige skadelige følger af afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser.

De europæiske regeringer og de kommunale spidser begyndte først at bekymre sig over den uundgåelige og eksponentielt stigende immigrationsstrøm efter den rekordstore tilstrømning af over 25.000 afrikanske indvandrere til De Kanariske Øer i Spanien siden januar, og efter at de italienske kystvagter over en periode på ni måneder havde ført over 12.000 indvandrere til flygtningelejre på den lille Ø Lampedusa syd for Sicilien.

Det er nu afsløret, at Europa ikke magter at forvalte sine lande- og søgrænser. Det symbolske Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser, der glimrer ved sin langsommelighed, og som desuden mangler personale og ressourcer, vil ikke være et effektivt instrument til standsning af immigrationsstrømmen.

Lad os genetablere Europas indre grænser og sætte en stopper for legaliseringen af ulovlige arbejderes status, hvilket kun fremmer indvandringen yderligere. Dette er de vigtigste forudsætninger for en øjeblikkelig standsning af denne immigrationsflodbølge.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis og Philippe de Villiers (IND/DEM), skriftlig. - (FR) Vi stemte imod de to forslag til beslutninger. I beslutningerne skitseres med små nuancer de vanskeligheder, der er forbundet med kontrol af ulovlige indvandreres adgang og bevægelighed, men det angives intetsteds, at disse vanskeligheder netop skyldes afskaffelsen af nationale grænser.

I beslutningerne genoptages idéen, som støttes af hr. Sarkozy, om en fuldstændig afskaffelse af afstemning med enstemmighed på området for retlige og indre anliggender, dvs. en fuldstændig afskaffelse af medlemsstaternes suverænitet over deres land. Det er endnu et eksempel på, at europæisk integration bruges som en løsning på et problem, den selv har skabt. De medlemmer, som Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater, der i dag forsøger at dæmme op for indvandringen, skaber i realiteten flere problemer, end de løser. Vi burde ikke have accepteret Schengen-konventionen og afskaffelsen af permanent kontrol ved de indre grænser, og vi burde ikke have accepteret Amsterdam-traktaten, eller snarere det forhold, at de fleste politikker vedrørende asyl, visum og indvandring, herunder bekæmpelse af ulovlig indvandring, er blevet gjort til fællesskabsanliggender. Vi har åbnet dørene på vid gab for en ukontrolleret indvandring og samtidig frataget medlemsstaterne deres beføjelser, der blot er blevet overført til en uundgåeligt paralyseret Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Indvandring er et tegn på økonomisk vitalitet og bringer aktive og initiativrige mennesker hertil. Ulovlig indvandring er derimod en mafiaforretning, en trussel for udvandrernes liv og basis for et parallelt og umenneskeligt arbejdsmarked.

Derfor er ekstraordinære opholdstilladelser udtryk for gode hensigter, men fører til dårlige resultater. Det er en beskeden præmie til de ulovlige indvandrere, men en enorm trumf for menneskesmuglerne.

Hvis vi ønsker en indvandring med positive følger, må vi erkende, at arbejdsmarkedets absorptionsevne er det grundlæggende spørgsmål. Det forudsætter klare og praktisable bestemmelser, der fremmer lovlig indvandring og hindrer den ulovlige, hvilket er et fælles europæisk problem. Jeg har derfor i anden sammenhæng talt for, at de væbnede styrkers udrustning skal tage højde for opgaven med at beskytte de ydre grænser, der er fælles.

Endelig mener jeg ikke, at en løsning blot kan bestå i, at bestemmelserne skal efterleves mere effektivt. Indsatsen mod ukontrolleret indvandring, fattigdom og trussel om terror må indebære eksport af velstand, økonomisk fremgang og vores model for et liberalt demokrati.

 
  
MPphoto
 
 

  Margie Sudre (PPE-DE), skriftlig. - (FR) Den massive tilstrømning af ulovlige indvandrere på De Kanariske Øer har mindet borgerne og regeringerne om de alvorlige og komplekse problemer, der er forbundet med ulovlig indvandring.

Jeg vil gerne understrege over for mine kolleger, at der ikke er tale om et nyt fænomen, hvad angår de franske oversøiske departementer, herunder navnlig Mayotte, Guyana, Martinique og Guadeloupe. Mayotte er beliggende nogle få sømil fra Comorerne, og den guyanske grænse ligger i et skovområde ved ækvator, som er vanskeligt at kontrollere. Regionerne i den yderste periferi, herunder De Kanariske Øer og de franske oversøiske departementer, vil derfor få stor gavn af en fælles indvandringspolitik.

Det er efter min menig afgørende, at Parlamentet understreger fem aspekter i denne fremtidige politik: en mere målrettet udviklingsbistand; udvikling af partnerskaber med oprindelseslandene; sikring af grænserne og bekæmpelse af menneskehandel; styrkelse af tilbagesendelsespolitikken; og en mere effektiv integration af lovlige indvandrere i værtslandene.

Vi har brug for en klar lovgivning, der fastlægger specifikke og operationelle prioriteringer. EU kan ikke længere nøjes med at fremsætte hensigtserklæringer.

 
  
  

Forslag til beslutning - Situationen i Darfur (RC-B6-0512/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), skriftlig. - (EN) Vi er vidne til en forværring af situationen i Darfur, og det er fortvivlende, at vi står så magtesløse over for en sådan aggression. Jeg har fulgt forhandlingen om denne beslutning nøje, og jeg støtter den, selv om jeg gerne ser, at vi gør en større indsats.

 
  
  

Betænkning af Karim (A6-0256/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. - (SV) Junilisten støtter entydigt gennemførelsen af det indre marked. Dette betyder også, at EU skal have en fælles handelspolitik i forhold til andre stater. Det er imidlertid ikke EU's opgave at have indvendinger mod Indiens indenrigspolitiske anliggender.

Ordføreren kritiserer bl.a. det indiske bureaukrati, opbygningen af den offentlige sektor og den indiske centralregerings regionalpolitik.

Junilisten værner om national selvbestemmelse og suverænitet, uanset om det gælder en medlemsstat eller en hvilken som helst anden stat i verden. Derfor har vi stemt nej til betænkningen.

I øvrigt udelukker vi heller ikke, at Indien kan have synspunkter vedrørende EU's handels- og landbrugspolitik.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Den vigtige betsænkning om EU's forbindelser med Indien indeholder mange forskellige elementer, undertiden i konflikt med hinanden.

Der er synspunkter, som vi enige i, men betænkningen som helhed indgår i bestræbelserne for at liberalisere verdenshandelen inden for WTO's rammer og gennem stadig flere bilaterale eller multilaterale frihandelsaftaler, i konkurrence og samarbejde med USA, hvilket vi klart er imod.

I betænkningen tales der positivt om den såkaldte Doha-udviklingsdagsorden og fremskridt i forhandlingerne – der lige nu befinder sig i et dødvande – om at liberalisere handelen og markederne på verdensplan.

I betænkningen lægges der også vægt på, at EU indtrængende skal opfordre Indien og G20 til at "erkende" (???), at "det europæiske tilbud vedrørende landbruget skal følges op af et rimeligt tilbud fra G20 om markedsadgang for ikkelandbrugsprodukter og tjenesteydelser", hvilket er uacceptabelt.

Derfor har vi stemt imod.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), skriftlig. - (DE) Jeg stemte for hr. Karims betænkning om EU's økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Indien. Som jeg ser det, er de meget vigtige sociale aspekter blevet medtaget, og der er også fokus på de sociale kløfter mellem rig og fattig, mellem Syd og Vest og mellem Nord og Øst. Jeg vil gerne i særdeleshed fremhæve Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) betydning for alle indiske arbejdstagere. Selv om udenlandske investorer i betænkningen bliver opfordret til at leve op til deres politiske ansvar ved at anvende Den Internationale Arbejdsorganisations grundlæggende arbejdsnormer, vil jeg gerne understrege, at det naturligvis også bør gælde for indiske arbejdsgivere, så der bliver skabt sammenhængende strukturer internt i Indien, så skævhederne bliver udjævnet og arbejdskvaliteten forbedret.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Denne initiativbetænkning udmærker sig ved, at vi mindes om, hvor vigtig den rigtige strategi for forholdet til Indien er for vores fremtid. BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) er afgørende faktorer for at forstå verdensøkonomiens aktuelle situation, men vi må ikke tro, at vi skal udforme ens strategier for dem alle. Tværtom.

Strategien for vores forbindelser til disse lande skal udformes på en sådan måde, at globaliseringen, den økonomiske udvikling og væksten i verdenshandelen kommer til at betyde velstand for alle eller i hvert fald så mange som muligt, hvilket indebærer forskellige strategier. Det demokratiske og folkerige Indien er forskelligt fra det ikkedemokratiske, men folkerige Kina og fra vores nabo Rusland.

Hvis vi ønsker at blive et succesfuldt projekt, må en af vores prioriteringer være at overveje vores fremtid i lyset af disse landes udvikling og udforme passende strategier for vores forbindelser til hvert af dem. Her er Indien det vigtigste, fordi dets geografiske, politiske og økonomiske situation fortjener særlig opmærksomhed, da det i fremtiden vil kunne blive en vigtig allieret.

 
  
  

Betænkning af Breyer (A6-0254/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE). - (CS) Hr. formand, mine damer og herrer! Medlemmerne af Europa-Parlamentet fra ODS (Borger-Demokratisk Parti) nægtede at støtte fru Breyers betænkning om kvinders perspektiver i international handel. Denne betænkning er et venstreorienteret, feministisk agitationsarbejde, der ikke kan føre til nogen positive resultater. Vi er fuldstændig imod teorien om ligestilling mellem kvinder og mænd og krav begrundet i denne misforståede tilgang til mennesker. Vi betragter mennesker som individuelle borgere med individuelle rettigheder og friheder, der garanteres af staten, og ikke som kollektive kønsopdelte grupper med kollektive rettigheder. Lighed for loven har længe været en realitet i alle lande. I EU-medlemsstaterne lever alle mænd og kvinder i frihed, og denne frihed udnyttes på forskellig vis efter eget valg. Kvinder bruger f.eks. således mere tid på at passe børn end mænd. Kravet om ligestilling mellem kvinder og mænd er i strid med frihedstanken. Vi kan derfor ikke under nogen omstændigheder støtte kvoteordninger for kvinder i bestyrelser i aktieselskaber som foreslået i betænkningen. Jeg er også uenig i ordførerens tro på, at liberaliseringen af verdenshandelen vil give mænd og kvinder over hele verden nye muligheder for udfoldelse og større velstand. Vi stemte derfor imod betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark og Anna Ibrisagic (PPE-DE), skriftlig. - (SV) Vi har stemt nej til betænkningen om kvinders perspektiver i international handel.

Fri handel giver øget velstand og mindsker fattigdommen. I de seneste årtier har globaliseringen ført til en markant forbedring af menneskers - og ikke mindst kvinders og børns - levestandard. Fri handel skaber øget formel beskætigelse, og i modsætning til, hvad der hævdes i betænkningen, giver fri handel også kvinder med uformel beskæftigelse øget tryghed og en vej ud af fattigdommen.

I betænkningen sættes der fokus på form i stedet for indhold. Ligestilling er vigtigt, ikke mindst i arbejdslivet, hvor egen løn er et afgørende bidrag til kvinders uafhængighed og selvstændighed. Øget globalisering, ikke udbyggede EU-institutioner, er den rette vej at gå, hvis man vil styrke kvinders selvstændighed.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Vi har stemt for denne beslutning, fordi den trods nogle modsigelser er udtryk for en positiv holdning til kvinders muligheder og bekæmpelse af forskelsbehandling navnlig inden for verdenshandelen.

Vi vil dog gerne påpege, at man burde været gået længere i kritikken af liberaliseringen af verdenshandelen og dens negative følger for befolkningerne i de minde udviklede lande, særlig kvinderne. Her har Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater søgt at hindre et mere progressivt syn på kampen for kvinders rettigheder, hvilket ikke er mindre kritisabelt.

Man burde også været gået længere i kritikken af de multinationale virksomheders forkastelige adfærd, idet de kun udnytter kvinders arbejdskraft i et land, så længe de ikke har fundet et andet, hvor de kan hente større profitter, og uden at bekymre sig om følgerne i form af forværret arbejdsløshed og ringere levevilkår for kvinderne.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), skriftlig. - (FR) Jeg nægtede at deltage i afstemningen om Breyer-betænkningen, der med udgangspunkt i den nødvendige fremme af kvinders indflydelse på alle økonomiske områder er blevet et kludetæppe af sammenblandede idéer, de bedste og især de værste.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for denne betænkning, da den anerkender den afgørende og ofte oversete betydning, som kvinder har på det økonomiske område i hele verden. Det konstateres, at der stadig er uligheder mellem kvinder og mænd i og uden for EU med hensyn til adgang til uddannelse og beskæftigelse. Det understreges samtidig kraftigt i betænkningen, at såkaldt "kvindearbejde", herunder ansvaret for at sørge for familien og yde social omsorg, traditionelt set hverken har været anerkendt eller lønnet.

Det er en kendsgerning, at kvinder allerede i dag i høj grad bidrager økonomisk både i det offentlige og det private liv. I forbindelse med mange tidligere internationale handels- og udviklingspolitikker har man ikke anerkendt, i hvilket omfang kvinder i udviklingslandene er inddraget i indkomstrelaterede aktiviteter og kontrol med husholdningsbudgettet. Jeg glæder mig derfor over og støtter krav om politikker, der fremmer kvindernes økonomiske deltagelse med henblik på at styrke deres stilling yderligere og øge deres indkomst og formue. Jeg støtter også betænkningens henstilling om, at EU-medlemsstaterne bør følge det norske eksempel og indføre en kvoteordning, hvorefter 40 % af alle bestyrelsesmedlemmer i aktieselskaber skal være kvinder.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), skriftlig. - (IT) Forholdet mellem kønsspørgsmål og handel er ikke kun vigtigt ud fra et økonomisk synspunkt, men afspejler desværre også en kultur, der er til stede i forskellige dele af verden, hvor kvinderne stadig har en marginal placering i samfundet.

I betænkningen står der, at udviklingen af handelen har lettet og og fremskyndet optagelsen af kvinder i den moderne, industrielle økonomi. Tillad mig at komme med en bemærkning til dette, nemlig at principerklæringerne alt for ofte er ude af trit med virkeligheden. Kvindelige iværksættere har nemlig fortsat meget store problemer, også fordi de ofte repræsenterer små og mellemstore virksomheder, distributører eller håndværk. Det er sektorer, som i stadig større grad bliver ramt af markedernes globaliseringsproces, hvor der alt for ofte mangler nogle klare og fælles regler.

Det er således nødvendigt med mere økonomisk støtte, men også med mere strukturstøtte, hvis vi skal hjælpe kvinderne på virksomheds- og arbejdsmarkedet og kraftigt bekæmpe den pseudokultur, hvor kvinders sociale og økonomiske rettigheder, som er stadfæstet i Beijing-handlingsplatformen, ignoreres eller ligefrem stemples som en forhindring.

Selv om vi stemmer for betænkningen, vil jeg gerne minde om, at det er EU's politiske og praktiske opgave at stille nogle modige forslag for at gøre noget ved de negative aspekter, som går ud over store grupper af kvinder, navnlig i de fattigste lande, men også i EU's medlemsstater.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI), skriftlig. - (FR) Jeg ønsker at lykønske min kollega, fru Breyer, med denne betænkning. Jeg kan kun bifalde dens konklusioner, hvor det henstilles, at EU's handelspolitikker ændres radikalt. Det har krævet en betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling at sikre, at der endelig tages hensyn til alle arbejdstageres - ikke blot kvinders - rettigheder i forbindelse med den globaliseringsproces, som Bruxelles søger at skabe og undergår i dag.

Ordføreren er næsten naiv, når hun tilsyneladende konstaterer, at konkurrencepresset i en stadig mere globaliseret økonomi fører til nedsættelse af løn- og driftsudgifter, arbejdsløshed, virksomhedsflytninger og virksomhedslukninger. Tallene er rent faktisk meget forkerte, idet 70 % af de 1,3 milliarder mennesker, der lever i fattigdom rundt omkring i verden, er kvinder.

Jeg må dog indrømme, at det i denne forbindelse er vigtigt at understrege, at uligheden mellem kønnene, navnlig i Asien og Afrika, hvor kvinder ydmyges, hånes og anses for at være mindre værd end mænd, helt sikkert skaber vanskeligheder på det økonomiske, erhvervsmæssige, sociale og politiske område. Det står frem for alt helt klart, at kvindens status skal ændres øjeblikkeligt i alle de lande, der baserer sig på islamiske love.

 
  
  

Betænkning af Gueirrero (A6-0266/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), skriftlig. - (FR) Som følge af økonomiske problemer, overudnyttelse af bestande og overpertentlig kontrol er det europæiske fiskeri i krise. Fiskerne i Middelhavsområdet er blevet hårdt ramt. Det er på høje tid, at EU tager ved lære af denne situation.

Betænkningen indeholder en række positive henstillinger, der er resultatet af vores samarbejde med fiskerne fra min region og min politiske gruppes støtte. For det første opfordres Kommissionen til at gennemgå sine forslag på ny og udarbejde mere specifikke og ambitiøse forslag med henblik på at sætte behørigt ind over for den alvorlige krise, der har ramt sektoren. For det andet støttes fiskernes brancheorganisationer og deres rolle (fælles forvaltning) i forbindelse med gennemførelse af den fælles fiskeripolitik og forbedringen af ressourceforvaltningen. Endelig integreres en række af vores ændringsforslag om beskyttelse af småfiskeriet i Middelhavet.

Med dette in mente vil jeg stemme for denne betænkning, da den er et stærkt politisk signal, der baner vej for en ambitiøs EU-politik.

Jeg havde imidlertid gerne set, at Parlamentet havde gået videre og krævet et særligt program for fiskeri i Middelhavet. Vores ændringsforslag desangående er blevet forkastet. Vi stopper ikke her. Vi fortsætter kampen sammen med fiskerne fra min region.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Med sin afstemning har Europa-Parlamentet bekræftet de vigtigste forslag, der var blevet vedtaget enstemmigt i Fiskeriudvalget, med henblik på at forbedre fiskerierhvervets økonomiske situation, hvilket vi glæder os over.

Det er forslag, som fiskeriets repræsentanter længe har fremført for at imødekomme den økonomiske og sociale krise, som erhvervet er ramt af, og som nu er blevet forværret på grund af de voldsomt stigende brændstofpriser.

Vi glæder os over, at den endelige tekst på vores forslag udtrykker en klar prioritering af fiskerressourcerne og fiskeriet med passende finansiering i Fællesskabets syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration.

Vi glæder os endvidere over, at det trods pression fra de vigtigste såkaldte nettobidragydere som f.eks. Tyskland er lykkedes at fastholde ønsket om at øge midlerne til Den Europæiske Fiskerifond, når der – som det hedder i beslutningen – ikke er tilstrækkelige midler til at finansiere den fælles fiskeripolitiks instrumenter.

Det er nu Kommissionens opgave at tage initiativer, der kan føre foranstaltningerne ud i livet.

Vi beklager dog, at ønsket om at indføre en offentlig fiskeriforsikring til at imødegå uforudsigelige situationer er blevet fjernet, når Parlamentet selv vil have sådanne for andre sektorer som landbruget.

 
  
MPphoto
 
 

  Diamanto Manolakou (GUE/NGL), skriftlig. - (EL) Fiskeribranchen er vigtig, både med hensyn til fødekæden og med hensyn til den lokale økonomiske udvikling i regionerne. Især i afsidesliggende områder som de græske øer i Det Ægæiske Hav afhænger samfundets overlevelse af fiskeriet, som samtidig er med til at bevare de lokale kulturelle traditioner.

Der har været mange problemer de seneste år, som den fælles markedsordning har været med til at skabe og ligeledes programmerne for oplægning af skibe, sænkningen af fiskernes salgspris - uden at det har medført en prisnedsættelse for forbrugerne - og de øgede omkostninger på grund af olieprisen. Resultatet er en branche i krise, hvor indtægterne daler drastisk, og regionerne affolkes.

Kommissionens meddelelse gør opmærksom på branchens problemer, men de løsninger, der foreslås, er ikke holdbare. Ikke alene løser de ikke problemerne, de skaber endnu flere problemer. Under alle omstændigheder giver de ikke mulighed for at yde den støtte, som er så nødvendig for branchen, som ordføreren helt korrekt påpeger.

Tværtimod foreslås det at reducere fiskeriaktiviteterne og at justere fiskeriflåden. Med andre ord instilling af aktiviteter, hvilket vil give arbejdsløshed for et stort antal små og mellemstore fiskere, og branchen vil blive koncentreret om nogle få store virksomheder. EU's og regeringernes politik er forkastelig, da den skaber karteller i flere brancher, som udnytter producenter og forbrugere.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder (ALDE), skriftlig. - (NL) Den nederlandske VVD-delegation har stemt imod Guerreiro-betænkningen, i betragtning af at vi VVD'ere støtter forbedringen af den økonomiske situation i fiskerisektoren. Vi er klar over, at en stor del af fiskerisektoren har oplevet økonomisk usikkerhed i de forløbne år, især på grund af de stigende brændstofpriser. Men vi er også tilhængere af en bæredygtig fiskerisektor. Derfor er vi imod fornyelse og modernisering af fiskerflåden, hvis det ikke drejer sig om bæredygtige fornyelser. Vi er også imod udbetaling af en kompensation, fordi man på den måde kunstigt opretholder fiskerisektoren.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), skriftlig. - (EN) Jeg glæder mig over Kommissionens meddelelse, hvori det anerkendes, at EU's fiskerierhverv kæmper med meget barske økonomiske vilkår.

Det er meget godt at sige, at ophugning af fartøjer og fjernelse af ekstra kapacitet vil medføre øget indtjening, men mange kystsamfund er i realiteten blevet ødelagt af sådanne tiltag. Dette gælder for det kystsamfund på Algarve i Portugal, som vi besøgte for et par uger siden, såvel som for traditionelle fiskerisamfund i Irland.

Jeg anerkender, at der skal skabes ligevægt mellem fiskeressourcer og flådeantal, men jeg kan ikke acceptere, at dette skal ske på bekostning af små fiskerflåder, der udgør over 80 % af den europæiske flåde. Vi bliver nødt til at skabe lige vilkår for de bevarelsesforanstaltninger, der berører små fiskeflåder, og de foranstaltninger, der berører dybhavsfiskeri.

Jeg mener ikke, at vi med den fælles fiskeripolitik som fællesskabsinstrument har været i stand til at beskytte disse traditionelle fiskerflåder og fiskerisamfund, og tiden er inde til at ændre denne politik, således at der skabes en bedre balance.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), skriftlig. - (EN) Sektorens økonomiske vilkår anerkendes i betænkningen. Med det formål at fastholde en konsekvent holdning til fiskerierhvervets alvorligste problemer - overkapacitet og overfiskeri - ønsker EPLP imidlertid at understrege, at gruppen er uenig i den holdning, der gives udtryk for i betænkningen på følgende fire områder:

1. Ophugning og nedlukning - EPLP mener, at dette bør være mulige strategier til imødegåelse af overkapaciteten inden for fiskeriet.

2. Den foreslåede forhøjelse af de minimis-støtten, dvs. støtte, der kan udbetales til fiskerierhvervet til foranstaltninger, der normalt ville blive anset for at være konkurrenceforvridende eller kapacitetsforøgende - der stilles i betænkningen krav om at øge niveauet til 100.000 euro. Kommissionen foreslog 30.000 euro, og EPLP slår til lyd for en mere forsigtig strategi.

3. Motorudskiftning og Den Europæiske Fiskerifond - betænkningen er på dette punkt blevet tilpasset kompromisaftalen om Den Europæiske Fiskerifond, men EPLP mener fortsat, at der ikke bør ydes støtte til udskiftning af fartøjer eller motorer.

4. Støtte-/kompensationsmekanismer - der stilles forslag herom i betænkningen, men det anerkendes ikke, at disse øger overkapaciteten inden for fiskeriet.

 
  
  

Betænkning af Miguélez Ramos (A6-0263/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) I denne betænkning anmodes Kommissionen om at bringe bestemmelserne for fiskeri efter hajer i overensstemmelse med realiteterne i Fællesskabets fiskeri, navnlig med hensyn til procentsatsen for vægtforholdet mellem finner og hajkrop, der i øjeblikket er 5 %.

Denne sats er overført fra amerikanske forhold og passer ikke til de arter, der fanges af EU's medlemsstater, navnlig blåhaj, som den portugisiske fiskerflåde især fanger i farvandet omkring Azorerne.

Vi er her enige med ordføreren, der foreslår en forøgelse til 6,5 % i overensstemmelse med de foreliggende videnskabelige rapporter og med ønskerne fra flere medlemsstater, hvis flåder berøres af det aktuelle dødvande i Kommissionen. Det er en situation, som også ICES har omtalt.

For Portugals vedkommende drejer det sig om 11 langlinefartøjer med flydeline til fangst efter sværdfisk og pelagiske arter, hvor satsen på 5 % gælder.

I betragtning af at der også i de stillede ændringsforslag er en vis modsigelse mellem videnskabelige og tekniske synspunkter, mener vi, at der bør afholdes et teknisk forum med deltagelse af videnskabsfolk og udøvere inden for fiskeriet med henblik på at nå til en videnskabelig konsensus og afklare behovet for at ændre den fastsatte grænseværdi og i givet fald med hvor meget.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (PSE), skriftlig. - (EN) EPLP glædede sig over Rådets forordning (EF) nr. 1185/2003 om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer, der er vigtig for beskyttelsen af fiskebestandene. Hensigten med forordningen er at hindre finning, hvor værdifulde finner skæres af, hvorefter resten af kroppen kastes ud i havet. Flere hajarters overlevelse er i fare som følge af denne finning-praksis.

I lyset heraf er EPLP rystet og skuffet over, at vi med Miguélez Ramos-betænkningen risikerer en øget anvendelse af denne finning-praksis. I betænkningens punkt 5 stilles der krav om en forøgelse af vægtforholdet mellem finner og levende vægt fra 5 % til 6,5 %, navnlig hvad angår blåhvaler. Det antydes fejlagtigt i betænkningens punkt 3, at ICES og ICATT støtter en forøgelse af vægtforholdet mellem finner og levende vægt for blåhvaler. Der blev indgivet en rapport til ICES i 2005, men ICES har ikke taget stilling til denne rapport eller afgivet en udtalelse. I ICATT har eksperter revurderet vægtforholdet mellem finner og kroppe, men de har ikke anbefalet en forøgelse af vægtforholdet mellem finner og kroppe.

EPLP støttede de ændringsforslag, der ville bidrage til en fjernelse af denne barbariske finning-praksis.

- Ændringsforslag 1 vedrørende udsættelse af enhver ændring af vægtforholdet mellem finner og kroppe, indtil en fornyet vurdering er foretaget; (…)

(Forkortet i henhold til forretningsordenens artikel 163, stk. 1)

 
  
  

Betænkning af Ransdort (A6-0216/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (PSE), skriftlig. - (FR) Jeg stemte for Ransdorf-betænkningen, da den sætter fokus på nanovidenskabens og nanoteknologiens betydning på forskellige områder som f.eks. medicin, kirurgi, energi, elektronik, metallurgi osv. Jeg stemte dog imod ændringsforslagene stillet af Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance og imod visse afsnit, der under dække af forsigtighedsprincippet har til formål at få folk til at tro, at nanoteknologier er farlige, fordi de manipulerer de mindste partikler - atomer og molekyler. Det er latterligt. Der, hvor amerikanerne ser muligheder, ønsker europæerne først at beskytte sig imod enhver tænkelig risiko!

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), skriftlig. - (FR) Udviklingen af nye teknologier er altid forbundet med en vis begejstring, håb, spørgsmål, ja endog modstand, og nanoteknologien, en videnskab, der beskæftiger sig med partikler i atomstørrelse, er ingen undtagelse.

Som medlem af Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa ønsker jeg naturligvis at støtte forskere, der forsker i nanovidenskab og kontrol af sammenkobling af atomer. Deres arbejde er revolutionerende og rummer en lang række teknologiske anvendelsesmuligheder på områder lige fra biler, fødevarer, lægemidler og regenerativ medicin.

Vi er nødt til at styrke Europas stilling inden for nanoteknologi i lyset af den globale konkurrence. Der skal frigives over 610 millioner euro hvert år under det syvende rammeprogram for forskning og udvikling. Det er også afgørende, at vi giver borgerne nogle klare svar, da de er bekymrede over risikoen for, at nanopartiklerne forgifter miljøet, fødevarekæden og kroppen.

Borgernes støtte er naturligvis ikke en selvfølge. Vi skal gøre os fortjent til denne, og dette kræver uddannelse, tålmodighed og gennemsigtighed. Derfor skal Unionen og medlemsstaterne undgå at begå de samme fejl, som de begik i forbindelse med GMO-spørgsmålet, hvor uklare oplysninger og foranstaltningerne bevirkede, at store dele af den europæiske befolkning blev mistænkelig over for og forkastede en videnskab, der ikke desto mindre var lovende.

 
Seneste opdatering: 28. november 2006Juridisk meddelelse