Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0127(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0073/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0073/2007

Keskustelut :

PV 23/04/2007 - 18
CRE 23/04/2007 - 18

Äänestykset :

PV 25/04/2007 - 11.2
CRE 25/04/2007 - 11.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0145

Puheenvuorot
Maanantai 23. huhtikuuta 2007 - Strasbourg EUVL-painos

18. Rikosoikeudelliset toimenpiteet teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi (keskustelu)
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. Esityslistalla on seuraavana Nicola Zingarettin laatima oikeudellisten asioiden valiokunnan mietintö (A6-0073/2007) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä (KOM(2006)0168 – C6-0233/2005 – 2005/0127(COD))

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, komission varapuheenjohtaja. (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset lisääntyvät koko ajan, ja ne ovat tällä hetkellä todella vakava uhka EU:n taloudelle ja eurooppalaiselle yhteiskunnalle.

Se, että eri jäsenvaltioissa sovelletaan erilaisia seuraamuksia, haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa, ja lisäksi se vaikeuttaa tuotteiden väärentämisen ja laittoman valmistuksen torjuntaa. On tärkeää, että oikeuksien haltijoilla on sama suoja kaikkialla yhteisössä.

Kuluttajansuojaan liittyvät ongelmat ilmenevät myös terveys- ja turvallisuuskysymysten yhteydessä. Internetistä on hyötyä väärentäjille, jotka voivat sen kautta saattaa välittömästi koko maailman markkinoille väärennettyjä tai jäljennettyjä tuotteita. On ilmeistä, että väärentäjät toimivat yhä enemmän järjestäytyneen rikollisuuden piirissä. Niiden tuotteiden määrä, jotka on jouduttu poistamaan sisämarkkinoilta, on lisääntynyt viime aikoina huolestuttavasti. Pääsääntöisesti kyse on ollut tuoteväärennöksistä, joten niiden torjunta on erittäin tärkeää yhteisölle, ja Euroopan parlamentissa pidettävä äänestys on tärkeä askel tällä tiellä.

Komissio iloitsee siitä, että parlamentti hyväksyy tämän muutetun direktiiviehdotuksen taustalla olevan yleisperiaatteen ja tukee sitä, ja haluan tässä yhteydessä esittää kiitokseni esittelijä Zingarettille.

Jo 7. syyskuuta 2006 hyväksymässään päätöslauselmassa, joka koski välittömiin toimiin ryhtymistä lääkeväärennöksiä vastaan, Euroopan parlamentti asettui tukemaan komission näkemystä siitä, että rikosoikeudelliset seuraamukset on yhtenäistettävä mahdollisimman nopeasti. Komissio panee tyytyväisenä merkille myös sen, että valiokunnan mietinnössä seuraamusten taso on sama kuin vakaviin rikoksiin sovellettujen seuraamusten taso.

Komissio ei ole kuitenkaan tyytyväinen eräisiin tässä keskustelussa esiin nousseisiin seikkoihin, joista ensimmäinen on parlamentin halu rajata direktiivin soveltamisala pelkästään yhteisön toimivallan alaan, ja minun on sanottava, että tästä seuraa vakavia ongelmia direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä. Lisäksi "teollis- ja tekijänoikeuksien" käsitteen määritelmä näyttää riittämättömältä, koska monenlaiset siihen liittyvät näkökohdat ovat jääneet epäselviksi. Määritelmillä, jotka koskevat käsitteitä "kaupallisessa laajuudessa tapahtuva loukkaaminen" ja "teollis- ja tekijänoikeuden harkittu loukkaaminen", ei saavuteta viime kädessä mitään lisähyötyä. Ne on mahdollista ymmärtää väärin, ja ne heikentävät oikeusvarmuutta.

Kuluttajien turvallisuuden ja taloutemme kilpailukyvyn nimissä kehotan teitä äänestämään komission ehdotuksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Zingaretti (PSE), esittelijä. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan kiittää komission varapuheenjohtajaa siitä, mitä hän kohteliaasti totesi tästä mietinnöstä.

Vihdoinkin loppu häämöttää tämän tärkeän direktiivin lainsäädäntöprosessissa. Haluan aivan ensimmäiseksi kiittää kaikkia niitä, jotka ovat viime kuukausina heittäytyneet kiihkeään ja omasta mielestäni erittäin hyödylliseen keskusteluun, ja aloitan varjoesittelijöistä ja kaikista virkamiehistä, joita ilman olisi ollut mahdotonta käsitellä näin monimutkaisia aiheita.

Tästä direktiivistä on puhuttu paljon, joskus asiantuntevasti, joskus asiattomasti – myös sen vuoksi, että kyse on erittäin monimutkaisista kysymyksistä. Mielestäni on näin ollen tärkeää tehdä selväksi se, mistä on kyse. Tällä direktiivillä torjutaan järjestäytynyttä rikollisuutta, ja viime kädessä on korostettava sitä, että sillä torjutaan järjestäytynyttä rikollisuutta sekä sen perinteisessä muodossa että siinä muodossa, jossa se on alkanut viime aikoina ilmetä. Kyse on siten direktiivistä, jolla torjutaan vahinkoa, joka rikollisuudesta aiheutuu EU:lle tavaroiden väärentämisen ja teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen vuoksi.

Näinä kuukausina monet jäsenet ovat kysyneet minulta, miksi meidän on yhdenmukaistettava. Vastaukseni on, että järjestäytynyt rikollisuus on ollut jo pitkään maailmanlaajuista toimintaa, joka ei tunne rajoja ja jolla on valtavasti voimavaroja. Oikeus on sitä vastoin pirstoutunut moniin, usein ristiriitaisiin oikeudellisiin järjestelmiin ja on sen tähden heikompi. On laskettu, että kymmenen viime vuoden aikana tavaraväärennösten määrä on lisääntynyt 1 600 prosenttia, ja mielestäni EU:n on tehtävä jotakin, koska puhumme valtavista markkinoista ja hyvin todellisista, aineellisista asioista, kuten leikkikaluista, vaatteista, kengistä, elintarvikkeista, kosmetiikasta, kemikaaleista, gastronomisista tuotteista, joilla on väärä alkuperänimitys, silmälaseista, CD-levyistä, DVD-levyistä ynnä muista tavaroista, toisin sanoen tavaroista, joita eurooppalaiset kuluttajat ostavat päivittäin.

Kuten totesin, tästä toiminnasta aiheutuu valtavasti vahinkoa. Se vahingoittaa EU:n teollisuutta, koska on selvää, että väärentäminen muuttaa markkinoita ja kilpailua ohjaavia kaikkein alkeellisimpia sääntöjä, ja se vahingoittaa työntekijöitä. On nimittäin selvää, että ne, jotka väärentävät tavaroita, toimivat näin välittämättä lainkaan näiden tavaroiden valmistajien oikeuksia suojelevista laeista, ja tämän rikollisen toiminnan seurauksena syntyvät väärennösten markkinat aiheuttavat talouden taantumista ja työttömyyttä.

On sanottu, että väärennösten takia EU:ssa on kymmenen viime vuoden aikana 125 000 ihmistä jäänyt työttömäksi. Tämä on ollut talouden kannalta vahingollista veronkierron vuoksi ja kuluttajien kannalta vahingollista, koska me täällä parlamentissamme käytämme tuntikausia säännösten laatimiseen Euroopan kansalaisten suojelemiseksi torjumatta kuitenkaan tosiasiallisesti väärennöksiä, eikä meillä ole välineitä panna näitä säännöksiä täytäntöön.

Mielestäni erittäin vakava väärentämisen muoto ovat geneeristen lääkkeiden tavaramerkkiväärennökset, joita saatetaan usein kehitysmaiden markkinoille. Minua ilahduttaa, että Maailman terveysjärjestön väärennösten torjuntaa käsittelevää työryhmää johtava sihteeri on puhunut mietinnön puolesta, koska mietinnössä viitataan erityisesti terveysriskeihin ja siinä lääkkeiden väärentämistä pidetään erittäin vakavana asiana.

Katson näin ollen, että meidän on jatkettava eteenpäin. Olen sitä mieltä, että direktiivitekstiin on sisällytetty joitakin tärkeitä uusia seikkoja myös komission tekstiin verrattuna ja että olemme saavuttaneet myönteisen kompromissin. Mielestäni on tärkeää, että direktiivin soveltamisalaa on selvennetty ja myös rajattu jättämällä sen ulkopuolelle esimerkiksi patentit, joiden osalta siviililainsäädäntö on edelleen tarkoituksenmukaisin väline riitojen ratkaisemiseksi.

Vaikka tämä on hyvin kiistanalainen teksti, näkemykseni on, ettemme saa pysähtyä ja ettemme voi kiistää näiden perustelujen ajankohtaisuutta. Yhdenmukaistamalla rikosoikeudelliset toimenpiteemme otamme aimo askeleen eteenpäin EU:n sisämarkkinoiden tosiasiallisessa luomisessa. On selvää, että sisämarkkinat hyötyvät sääntöjen lisäksi myös tämänkaltaisista säännöksistä, joilla estetään sääntöjen jatkuva noudattamatta jättäminen. Näin ollen tämäntasoiset toimet hyödyttävät ja vahvistavat EU:n poliittista identiteettiä mutta ennen kaikkea niillä vahvistetaan käsitystä sellaisesta EU:sta, josta on kansalaisille hyötyä.

Lähestymme tätä parlamentin äänestystä sikäli luottavaisin mielin, että direktiivi sai oikeudellisten asioiden valiokunnassa pidetyssä äänestyksessä hyvin laajan tuen. Tämän vuoksi toivon, että suuri enemmistö tukee tätä kompromissia, koska vaikutusvaltaiset intressiryhmät ja lobbaajat toivovat tällä hetkellä, että Euroopan parlamentti ei tekisi mitään. Mielestäni olisi kuitenkin vahingoksi julkisuuskuvallemme ja poliittisestikin, jos parlamentti vain levittelisi käsiään turmiollisuudessaan väärennöksiin verrattavan rikollisuuden edessä ja sanoisi, ettei EU voi tehdä mitään tämän rikollisuuden torjumiseksi. Aiemmin parlamentti on ollut eturintamassa kehittämässä yhteismarkkinoita ja poliittista EU:ta, ja luotan siihen, että se pysyy eturintamassa tälläkin kertaa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Hammerstein Mintz (Verts/ALE), teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon valmistelija. – (ES) Tekstillä, josta äänestämme – komission tekstillä – ei ole mitään yhteistä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon kanssa, eikä sillä ole mitään yhteistä ihmisten terveyden ja turvallisuuden vaarantavien petosten ja laittoman valmistuksen oikeutetun torjunnan kanssa. Tästä me kaikki olemme samaa mieltä.

Tällä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevalla muutetulla ehdotuksella pyritään kuitenkin kriminalisoimaan tietojen ja kulttuurin vaihto. Äänestäessään teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan muutetun ehdotuksen puolesta parlamentti kohtelee järjestäytynyttä rikollisuutta samalla tavalla kuin tavallisia kansalaisia. Ehdotuksessa ei täsmennetä voiton tavoittelun tarkoituksellisuutta eikä rikollisuuden astetta. Direktiivin soveltamisala on yleinen, ja siinä kaikki on sisällytetty rikosoikeuden piiriin, vaikka yleisesti ottaen siviilioikeus on toiminut moitteettomasti.

Lisäksi tällä tavoin luodaan paljon oikeudellista epävarmuutta, mikä johtaa joka suuntaan kohdistuvaan hysteeriseen noitavainoon, joka säikyttää kansalaiset ja halvaannuttaa innovoinnin tuhansissa pienissä ja suurissa yrityksissä, joiden ei kuuluisi pelätä vankilaan joutumista. Olemme jo nähneet tämän direktiivin nostattavan Internetissä valtavan kielteisen reaktion.

Emme voi toimia tällä tavoin tiedon ja kulttuurin virtaa vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Rainer Wieland (PPE-DE), kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon valmistelija. – (DE) Arvoisa puhemies, tästä mietinnöstä vastaava valiokunta on oikeudellisten asioiden valiokunta, joka on itse asiassa oma valiokuntani ja joka vastaa pääasiallisesti teollis- ja tekijänoikeuksista. Olen kuitenkin tällä hetkellä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan asiasta vastaava lausunnon valmistelija ja aion tarkastella asiaa vain tästä näkökulmasta.

Komission varapuheenjohtaja Verheugen otti esille sen, että tarvitsemme tätä säädöstä, ja tämä tarve on toki todellinen, mutta meidän olisi tehtävä muutakin kuin vain säädettävä loputtomiin vähimmäisrangaistusta. Loppujen lopuksi se, lisätäänkö vai vähennetäänkö vähimmäis- tai enimmäisrangaistuksesta yksi vuosi vai kuusi kuukautta, ei hyödytä ketään. Olen vakaasti sitä mieltä – ja tämä on kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan omaksuma kanta – että meidän on otettava työn alle täsmällisyysperiaate. Olemme ehdottaneet, että viime kädessä tähän direktiiviin sisällytettäisiin – siitä riippumatta, sisällytetäänkö patentit siihen vai ei, mikä on lähinnä merkityksetöntä – luettelo sen soveltamisalasta, jotta kansalaiset – joille lainsäädäntö on tarkoitettu – eivät saa luettavakseen epämääräisiä käsitteitä vaan luettelon, josta ilmenee, missä ja millä tavalla he ovat vaarassa joutua kärsimään seuraamuksista.

Tätä kautta – arvoisa komission varapuheenjohtaja, te puhuitte tästä – päädymme määritelmien alueelle. Jos siviilioikeuden alalla alamme nyt koota niin sanottua työkalulaatikkoa, vastaavien määritelmien laatiminen on edessämme myös rikosoikeuden alalla. Oikeusseuraamusten säätämisestä ei ole hyötyä, ellemme työstä samalla määritelmiä. Näin meidän on toimittava. Tämän vuoksi tämä direktiivi on ensimmäinen askel, enkä ymmärrä arvostelun perusteita. Yksi lähtökohta on pyrkimys määritellä se, mitä "kaupallisella" tarkoitetaan. Pyrimme määrittelemään käsitteen "harkittu", mutta pyyntöni on, ettei tätä tehtäisi ainoastaan soveltamisalan osalta vaan …

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Peter Mayer, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan varjoesittelijänä ja oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta kiittää esittelijä Zingarettia onnistuneesta mietinnöstä ja ennen kaikkea erinomaisesta yhteistyöstä.

Haluan korostaa sitä, ettemme pyri tällä mietinnöllä tekemään EU:n kansalaisista rikollisia vaan haluamme sen sijaan saattaa seuraamusten alaiseksi rikollisjoukot, järjestäytyneen rikollisuuden ja ammattimaiset väärentäjät. Pidän itse erittäin tärkeänä asiana poikkeuksen soveltamista niihin yksityisiin käyttäjiin, jotka toimivat henkilökohtaisista syistä eivätkä voittoa tavoitellakseen.

Oikeudellisten asioiden valiokunnassa määritelmien osalta saavutettu kompromissi on kaikessa yksinkertaisuudessa käytännöllinen ratkaisu, ja olen kollegani Wielandin tavoin tyytyväinen määrittelyihin "kaupallisessa laajuudessa tehty loukkaus" ja "teollis- ja tekijänoikeuksien harkittu loukkaus" sekä luetteloon, johon ei ole sisällytetty patentteja.

Lisäksi oli mahdollista löytää tyydyttävä ratkaisu 3 artiklan rikostunnusmerkistön kuvaukseen, jotta ensinnäkin jokaista harkittua loukkausta kaupallisessa laajuudessa, toiseksi jokaista tällaisen lainvastaisen teon yritystä ja kolmanneksi osallisuutta ja yllyttämistä tällaiseen tekoon pidetään rikoksena. Koska tekoon yllyttämistä koskeva suullinen tarkistus on minulta lähtöisin, haluan vielä kerran tehdä selväksi, että käännökset ovat ongelmallisia ja osa niistä on ilmeisen virheellisiä.

Sakkorangaistuksissa on pyrittävä välttämään sitä, että sakkojen soveltamisesta oikeushenkilöihin aiheutuu häiriöitä kansallisiin rikosoikeudellisiin järjestelmiin, ja jäsenvaltioiden kuuluu itse päättää, haluavatko ne määrätä oikeushenkilöille rikosoikeudellisia seuraamuksia vai pelkästään sakkoja.

Näitä eurooppalaisia sääntöjä voi jokainen jäsenvaltio tiukentaa, kuten jotkin ovat jo tehneet, ja me haluamme antaa tämän vastuun jäsenvaltioille.

 
  
MPphoto
 
 

  Manuel Medina Ortega, PSE-ryhmän puolesta. (ES) Arvoisa puhemies, jäsen Zingarettin laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä on hyvin tasapainoinen ehdotus, joka on saanut laajan tuen oikeudellisten asioiden valiokunnassa ja tietyssä määrin myös muissa valiokunnissa, jotka ovat käsitelleet tätä asiaa.

Kuten esittelijä Zingaretti totesi, teollis- ja tekijänoikeuksia kuuluu suojella, ja mielestäni oikeudellisten asioiden valiokunta on esittämiensä useiden tarkistusten avulla ehkäpä korjannut joitakin jäsen Mayerin, joka puhui äsken Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän puolesta, mainitsemia seikkoja.

Aivan erityisesti ei ole järkevää ulottaa esimerkiksi rikosoikeudellista suojaa koskemaan patentteja – teollisoikeuksia – joilla tosiasiassa on jo siviilioikeudellinen suoja, kun otetaan huomioon tästä mahdollisesti aiheutuvat ongelmat.

Ei ole myöskään järkevää kriminalisoida sitä toimintaa, jota harjoittavat kriitikot, lehtimiehet, intellektuellit tai opettajat, jotka voisivat joutua telkien taakse pelkän lainauksen takia, tai sitä toimintaa, jota harjoittavat Internet-teknologian mukanaan tuomien nykyisten tiedotusvälineiden viattomat käyttäjät sillä seurauksella, että näppäimen painaminen tietyllä hetkellä saattaa johtaa rikossyytteen saamiseen.

Mielestäni on tärkeää, että vahvistamme teollis- ja tekijänoikeuksien rikosoikeudellista suojaa, mutta se olisi tehtävä tiettyjen periaatteiden mukaisesti siten, että rikosoikeudellinen suoja ei saa ulottua laajemmalle kuin on ehdottoman välttämätöntä. Rikosoikeudellinen suojaaminen on aina poikkeusluonteista suojaamista, koska tämän suojan saavuttamiseen on muita oikeudellisia keinoja.

Mielestäni sen avulla, mitä esittelijä Zingaretti on ehdottanut – tähän ehdotukseen kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan mietintö ja tarkistukset, jotka yhdessä jäsen Mayerin kanssa loppujen lopuksi esitettiin – voimme rajoittaa rikosoikeudellisen suojan soveltamisalaa, ja tämän vuoksi täysistunnon olisi hyväksyttävä mietintö ja tuettava asianmukaiseksi katsottuja tarkistuksia äänestyksessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders, ALDE-ryhmän puolesta. (NL) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää esittelijä Zingarettia yhteistyöstä. Olemme käyneet tuntikausia keskusteluja tästä loppujen lopuksi hyvin hankalasta asiasta.

OECD:n mukaan väärennettyjen tavaroiden vuotuinen arvo on koko maailmassa noin 600 miljardia euroa, ja väärennöksistä ovat pääasiassa vastuussa maailmanlaajuisesti toimivat rikollisjärjestöt. Väärentäminen aiheuttaa valtion verohallinnolle huomattavia verotulojen menetyksiä, sillä tosiasiassahan lailliset yritykset maksavat muun muassa veroja ja työllistävät ihmisiä ja valtionhallinto tekee näillä veroilla varsin hyviä asioita. Työllisyysaste on hyvä, ja meiltä näyttää puuttuvan rohkeutta ryhtyä riittäviin toimiin siten, että määräisimme todellisia rikosoikeudellisia seuraamuksia ja tarttuisimme ongelmaan kunnolla. Toisaalta näitä rikosoikeudellisia seuraamuksia olisi tuettava tietenkin myös kansalaisten valistamisella. Tullilaitoksen olisi tulevaisuudessa pystyttävä tekemään parempia ja tehokkaampia tarkastuksia, jotta voidaan estää sellaisten alusten, kuten aluksen, joka saapui Hampuriin lastinaan kolme miljoonaa kenkäparia – kaikki kiinalaisia väärennöksiä – pääsy huomaamatta tullin ohitse. Mielestäni meidän on tehtävä tälle jotakin.

Toisaalta kuluttajien tietämyksen on lisäännyttävä huomattavasti, ja tämän vuoksi olen esittänyt tarkistuksen, jolla otetaan käyttöön väärennösten harkitun käsittelyn käsite, joka tarkoittaa sitä, että jos kuluttaja ostaa tarkoituksellisesti tuotteita, jotka ovat liian halpoja, hänen olisi tiedettävä, että hän ostaa väärennöksiä ja että näin toimiessaan hän estää yhteiskuntaamme toimimasta asianmukaisesti ja lisäksi hankaloittaa taloutemme toimintaa.

On valitettavaa, että haluamme suojella liikaa kuluttajia, koska Ranskassa ja Italiassa, huvittavaa kyllä, väärennettyjen tavaroiden käsittely ja ostaminen on rangaistava teko ja siitä varoitetaan hyvin näkyvin ilmoituksin. Valitettavasti emme uskaltaneet mennä näin pitkälle. Lisäksi on mielestäni valitettavaa, että EU:ssa teollis- ja tekijänoikeuksien suoja ja tietämys niistä ovat riittämättömät, koska tätä tahtia emme koskaan saavuta Lissabonin tavoitetta siitä, että meistä tulee maailman kilpailukykyisin, osaamiseen perustuva yhteiskunta. Toivon, että jatkamme tullilaitoksen tukemista ja lainsäädännön parantamista. Tältä osin kannatan maailmanlaajuisesti yhtenäisiä määritelmiä.

Jos tämä toteutuu, olen tyytyväinen. Jos se ei toteudu, jäämme EU:ssa eristyksiin taloutemme ja työllisyytemme vahingoksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Lichtenberger, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, on totta, että väärennösten massiivinen tuonti vahingoittaa suuresti EU:n taloutta ja erityisesti laatutavaran valmistusta, ja kannatan näin ollen sitä, että asialle tehdään jotakin. Kaikkein tärkeintä on, että suuria rikollisjärjestöjä, joihin edellä viitattiin, voidaan rangaista paremmin ja että ne voidaan saattaa edesvastuuseen yhteisön oikeuden avulla. Tästä me kaikki olemme samaa mieltä. Olemme sen sijaan erimielisiä siitä, kuinka tämä olisi toteutettava.

Haluan kiittää lämpimästi esittelijä Zingarettia siitä, että hän on tehnyt ankarasti työtä yhteisymmärryksen saavuttamiseksi, mutta meidän kaikkien on käsiteltävä tätä asiaa erityisen täsmällisesti varsinkin, kun olemme oikeudellisesti varsin heikoilla jäillä. Tässä asiassa päästiin eteenpäin viittaamalla rikosoikeudelliseen ympäristönsuojelusäännökseen, mutta tämä tarkoittaa sitä, että vastuullamme on käsitellä asiaa erityisen huolellisesti ja täsmällisesti. Yhteisön oikeudessa ajatuksena on, että siinä käsitellään asioita, joista jäsenvaltiot eivät yksinään selviydy, erityisesti rikosoikeuden alalla, mikä tarkoittaa tässä tapauksessa suurten rikollisjärjestöjen taltuttamista. Tämän takia asetuksen soveltamisalan täsmällinen määrittely on tarpeellista.

Jos jätämme tämän avoimeksi – mitä jotkut meistä haluavat – tai jos sisällytämme kuluttajat soveltamisalaan, ammumme tykillä hyttystä ilman, että pystyisimme todella vaikuttamaan niihin suuriin organisaatioihin, jotka aiheuttavat varsin paljon vakavaa vahinkoa eurooppalaisille yrityksille. Tosiasiahan on, että täsmällisen määritelmän puuttuessa pienyrittäjät, jotka eivät usein tiedä, kenen tavaroita he myyvät tai mistä tavarat ovat peräisin, voivat joutua rikosseuraamusten kohteeksi.

Tämä koskee eniten nuoria. Euroopassa nuorten enemmistö ei erota sitä, mitä Internetistä voi ladata ja mitä ei, emmekä halua missään tapauksessa kriminalisoida loppukäyttäjiä. Haluamme keskittyä asioihin, jotka kuuluvat yhteisön oikeudelle, siten, että kaikki muu jätetään kansallisen oikeuden toimivaltaan.

Haluan sanoa jäsen Mandersille, joka haluaa lisätä kuluttajien tietämystä, että jos Guccin laukun voi saada kymmenellä eurolla, jokainen kuluttaja saattaa ymmärtää, mistä on kyse, mutta tämä ei päde moniin muihin tuotteisiin. En halua, että yhteisön oikeutta sovelletaan yli-innokkaasti aloilla, joilla sen soveltaminen ei ole lainkaan järkevää. Erityisesti kaupallisella alalla soveltamisalat on …

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 
 

  Umberto Guidoni, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, minäkin haluan aluksi kiittää esittelijä Zingarettia yhteistyöstä ja siitä, että hän on yrittänyt tavalla tai toisella sovitella tätä direktiiviä, jossa rikosoikeutta sovelletaan väärentämiseen. Direktiivistä puuttuu kuitenkin viitekehys niille säännöille, joilla määritellään, mitä väärentäminen tarkoittaa, ja näin ollen siinä niputetaan yhteen tavaramerkki-, patentti- ja tekijänoikeusloukkaukset.

Väärentämisen ja laittoman valmistuksen sekoittaminen tekijän- ja teollisoikeuksien loukkaamiseen on omiaan vähentämään rikollisen väärentämisen torjunnan tehoa. Sen sijaan olisi ollut hyödyllisempää rajata direktiivin soveltamisala koskemaan vain tekijänoikeusloukkauksia, jotka liittyvät väärennettyjen multimediatuotteiden kaupalliseen valmistukseen, alaan, jolla järjestäytynyt rikollisuus toimii.

Perusteettomalla ulottamisella koko tekijänoikeuksien alalle saattaa kuitenkin olla vakavia vaikutuksia multimediatuotteiden kuluttajien yksityisyyden kannalta. Lisäksi direktiivissä on tekijänoikeuksien alalla hylätty kaupallisen laajuuden käsite, mikä on omiaan kriminalisoimaan niiden henkilöiden yksityisen, hyötyä tavoittelemattoman käytön, jotka käyttävät Internetiä tietokoneiden väliseen tiedostojen jakamiseen, virtausvideoiden katseluun ja niin edelleen.

Direktiivissä jäsenvaltiot velvoitetaan ryhtymään rikosoikeudellisiin toimiin jopa ilman vahinkoa kärsineen osapuolen kannetta, ja itse asiassa direktiivissä annetaan yksityishenkilöille välitön rooli tutkimuksissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kyse on muustakin kuin pelkästä teknisen avun antamisesta viranomaisille, jolloin kyse on lopulta alulle panevasta ja johtavasta roolista. Lisäksi direktiivistä puuttuu taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi. Sillä, että Italiassa on määrätty ankarampia seuraamuksia, ei ole ollut mitään vaikutuksia. Tämän vuoksi ryhmämme ehdottaa direktiivin hylkäämistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – (EN) Arvoisa puhemies, puheenvuorossani ilmoitan vastustavani EU:n puuttumista jäsenvaltioiden rikosoikeuteen, koska on järkyttävää, että EU vaatii uusia rikosnimikkeitä ja sanelee Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muissa valtioissa täytäntöön pantavien rangaistusseuraamusten tason. Yhteisöjen tuomioistuimen syyskuussa 2005 antama pahaenteinen tuomio on lähtökohtana tälle sietämättömälle kansallisen suvereenisuuden loukkaamiselle. Tällä hetkellä tarkastelemme komission ohjelmaa, jolla toimivaltaa pyritään laajentamaan rajulla kädellä.

Yhdistyneen kuningaskunnan on vastustettava tätä direktiiviä sitäkin suuremmalla syyllä, koska patentin loukkaamisesta tehtäisiin ensimmäistä kertaa rikos, josta olisi langetettava vähintään neljän vuoden vankeusrangaistus, ja näin ei olisi sen vuoksi, että vaaleilla valitut edustajat alahuoneessa pitäisivät tätä tarpeellisena tai järkevänä, vaan sen vuoksi, että EU:n ei vaaleilla valittu komissio näin käskee. Vastustan tätä EU:n sietämätöntä asioihin sekaantumista, torjun sen ja hylkään siten tämän direktiivin.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacques Toubon (PPE-DE).(FR) Arvoisa puhemies, me kaikki haluamme edistyä ja puuttua menestyksekkäästi väärentämiseen, jota ei voida hyväksyä taloudellisesti, yhteiskunnallisesti eikä kulttuurisesti, ja esittelijä Zingaretti on tehnyt ankarasti työtä tämän kompromissiesityksen laatimiseksi.

Tässä keskustelussa minua hämmästyttää kuitenkin se valtava ristiriitaisuus, jota osoittavat ne, jotka kuluttajia puolustaessaan viittaavat kintaalla tekijöiden ja esittäjien oikeuksille, ja ne, jotka puolustavat yhteisön toimivaltaa ja haluavat samalla, että kansalliset tuomioistuimet pysyvät itsenäisinä. Mielestäni tällaiseen liittyy todellisia ongelmia, joita on tarkasteltava perusteellisemmin.

Erään seikan osalta ajatukseni ovat kuitenkin hyvin selkeitä: kyse on tämän säädöksen kulttuurisesta vaikutuksesta. Viittaan tällä oikeudellisten asioiden valiokunnassa hyväksyttyihin tarkistuksiin, jotka koskevat 2 ja 3 artiklaa. Niissä ehdotetaan määritelmiä teollis- ja tekijänoikeuksille. Tämä ei ole direktiivin tarkoitus. Artikloissa ehdotetaan rajoittavaa sanamuotoa harkitulle loukkaamiselle ja kaupalliselle laajuudelle. Tämä on ristiriidassa kansallisten tuomioistuinten harkintavallan kanssa ja johtaa itse asiassa ennen kaikkea siihen, että tietokoneiden välinen tiedostojen jakaminen ei ole rikos.

Tästä seuraa, että säännökset ovat yhtäältä yhteisön säännöstön, etenkin vuoden 2001 tekijänoikeusdirektiivin, vastaisia ja toisaalta, että ne ovat huomattava riski luomistyölle ja kulttuuriselle monimuotoisuudelle. Niissä nimittäin kyseenalaistetaan kansallinen lainsäädäntö, jolla torjutaan tällaista toimintaa, joka vahingoittaa tekijöiden ja esittäjien oikeuksia.

Tämä on syy siihen, miksi tuen tässä tapauksessa komission alkuperäisen ehdotuksen sanamuotoa ja miksi tuen joka tapauksessa keskustelussamme Sharon Bowlesin esittämää tarkistusta 30. Kulttuurisen monimuotoisuuden kannalta kyse on hyvin vakavasta asiasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Arvoisa puhemies, direktiivi, joka koskee teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi sovellettavia rikosoikeudellisia toimenpiteitä, tuo muutoksen komission rikosoikeuden alalla toistaiseksi noudattamaan kantaan.

Ehdotettu asiakirja kuvastaa sitä tulkintaa, joka sisältyy Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 12. syyskuuta 2005 antamaan tuomioon, jonka Euroopan komissio on omaksunut ja jossa hyväksytään rikosoikeudellisten toimenpiteiden käyttö yhteisön tasolla, jos ne ovat tarpeen unionin sääntöjen toteuttamiseksi onnistuneesti. Kun otetaan huomioon teollis- ja tekijänoikeusongelmien jatkuva paheneminen koko maailmassa, komission ehdottama lähestymistapa vaikuttaa sekä asianmukaiselta että tarpeelliselta. Euroopan unioni menettää vuosittain noin 8 miljardia euroa BKT:staan väärennettyjen tavaroiden vuoksi. Yksittäiset yritykset menettävät samasta syystä vuosittain noin 45–65 miljardia euroa. Ongelman laajuus on niin valtava, että arviolta noin 40 prosenttia maailman tietokoneohjelmistoista ja 36 prosenttia CD-levyjen ja kasettien sisältämästä musiikista on peräisin laittomista lähteistä.

Näin ollen meidän olisi oltava tyytyväisiä siihen, että enimmäisrangaistuksena rikollisjärjestöjen puitteissa tehtävistä vakavista rikoksista voi olla enimmillään 300 000 euroa ja/tai neljän vuoden vankeusrangaistus. On kuitenkin merkillepantavaa, että parlamentin ehdotuksen mukaan rikosoikeudellisia toimenpiteitä sovelletaan ainoastaan niihin luonnollisiin henkilöihin ja oikeushenkilöihin, jotka tietoisesti rikkovat lakia kaupallisiin tarkoituksiin. Tämä rajoitus, jonka nojalla direktiiviä ei sovelleta sellaisiin yksityiskäyttäjien tekemiin edellä mainittujen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksiin, joiden syynä ei ole kaupallinen hyöty, on hyvin merkittävä. Lisäksi näyttää olevan perusteltua jättää patenttioikeudet ehdotetun direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, koska tällä tavoin voidaan välttää tulevien säännösten sisällön määrittäminen tältä osin ja tällä rajataan kyseessä olevan direktiivin soveltamisala koskemaan ainoastaan teollis- ja tekijänoikeuksia.

Lopuksi haluan kiittää esittelijä Zingarettia varsin hyvin laaditusta asiakirjasta.

 
  
  

Puhetta ryhtyi johtamaan
varapuhemies COCILOVO

 
  
MPphoto
 
 

  Sharon Bowles (ALDE). – (EN) Arvoisa puhemies, ymmärrän tämän direktiivin tarkoituksen ja viestin, jonka haluatte lähettää muille maille. Rikosoikeudellisen rangaistavuuden laajentaminen TRIPS-sopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle eli koskemaan merkittävässä määrin muutakin kuin väärentämistä ja laitonta valmistusta menee liian pitkälle ainakin tässä vaiheessa eikä kukaan puhuja ole pystynyt perustelemaan tällaista toimenpidettä.

Monet kollegat katsovat, että mitättömäksi katsotun patentin loukkaaminen on tavanomaista kaupallista toimintaa. Tämä ei kuitenkaan koske ainoastaan patentteja vaan yhtä lailla malleja ja tavaramerkkejä. Totean tämän henkilönä, jolla on yli 25 vuoden kokemus patentti- ja tavaramerkkiasiamiehenä ennen Euroopan parlamentin jäseneksi tuloani.

Osalla tarkistuksia pyritään ratkaisemaan tämä ongelma. Omalla tarkistuksellani 31 direktiivin soveltamisala rajataan TRIPS-kriteereihin – väärentämiseen ja tavaroiden laittomaan valmistukseen – tai tilanteeseen, jossa on kyse järjestäytyneestä rikollisuudesta tai vaarasta terveydelle tai turvallisuudelle. Tarkistuksessa 33 otetaan huomioon mitättömäksi katsominen. Voin kertoa jäsen Toubonille, että tarkistuksen 30 yksittäisistä osista pidetään erillinen äänestys. Tämän tarkistuksen tarkoitus ei ole se, minkä vuoksi ehkä näyttää siltä, että se on mukana.

Komissiolle haluan sanoa, että tämä asia on niin vakava, ettei siinä pidä tehdä virheitä. Pelkään myös, että kyseessä on niin vakava asia, ettei sitä voida ratkaista "sinne päin olevilla" kompromisseilla. Tämän vuoksi en voi äänestää ehdotuksen puolesta ilman mainitsemiani rajoituksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE). – (SV) Arvoisa puhemies, on tehty toinenkin ehdotus, joka koskee vakavia ympäristörikoksia, selkeästi määriteltyjä rikoksia, jotka vahingoittavat ihmisiä vakavasti ja aiheuttavat kuolemantapauksia. Ehdotus on sille asetetusta selkeästä tavoitteestaan huolimatta ristiriitainen, koska EU astuu rikosoikeuden alalle. Käsiteltävänämme on lakiehdotus, jolla pyritään suojaamaan kaupalliset edut aiheuttamatta vaaraa kuluttajille ja ympäristölle. Tästä huolimatta tämä määritelmä on paljon väljempi ja luo oikeudellista epävarmuutta. Ehdotuksessa ei nykymuodossaan käsitellä järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa. Tämä laki edustaa päinvastoin itsessään järjestäytynyttä rikollisuutta. Se on rikos ihmisten vapauksia ja oikeuksia vastaan ja hyökkäys kuluttajien ja yritysten välistä luonnollista viestintää vastaan.

Otetaanpa esimerkiksi Betamax. MP3-soitinta voidaan tällä hetkellä käyttää jäljentämiseen. Onko tällöin tarpeen ennen näiden soittimien myyntiä osoittaa, ettei niitä voida käyttää lain vastaisesti? Kun niitä myydään, joutuvatko kuluttajat teknisten rajoitusten ja teknisten esteiden kohteeksi halutessaan käyttää ostamiaan tuotteita, musiikkia ja elokuvia? Ehdotus on sietämätön hyökkäys kuluttajien oikeuksia vastaan, ja se on hylättävä kokonaisuudessaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL). – (CS) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kuulun niihin parlamentin jäseniin, joiden kanta poikkeaa perinpohjaisesti mietintöön sisältyvästä kannasta. Mietintö koskee siis ehdotettua direktiiviä rikosoikeudellisten toimenpiteiden käytöstä teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanemiseksi.

Minulla on tähän kolme periaatteellista syytä. Ensimmäinen on se, että tämän direktiivin oikeusperustaa ei ole määritelty selkeästi. Kuten jokainen tietää, meiltä puuttuu edelleen yhteisöjen tuomioistuimen kauan odotettu lausunto, jolla selvennetään 13. syyskuuta 2005 annettua tuomiota.

Toinen vakava ongelma on se, että se teollis- ja tekijänoikeuksien määritelmä, joka annetaan mietinnössä direktiiviä silmällä pitäen, ei kata patentteja eikä malleja, jotka ovat olennainen osa teollis- ja tekijänoikeuksia ja joita ilman direktiivissä ei omaksuta tässä asiassa välttämätöntä järjestelmällistä lähestymistapaa.

Kolmas syy liittyy läheisesti edelliseen. Direktiivin rikosoikeudellisilla seikoilla olisi täydennettävä nykyistä teollis- ja tekijänoikeuksien varmistamisesta annettua direktiiviä 2004/48/EY, joka koskee siviilioikeudellista vastuuta ja hallinnollisia kysymyksiä ja jota sovelletaan teollis- ja tekijänoikeuksien koko alaan, muun muassa patentteihin ja malleihin. Laajaa keskustelua on mahdollista käydä niistä tekijöistä, jotka johtivat ehdotukseen teknisten ratkaisujen jättämisestä rikosoikeudellisen suojan ulkopuolelle. Pelkään kuitenkin, että vaikutusvaltaisten eturyhmien painostuksella oli tässä valitettavasti oma osuutensa. Kiitän teitä tarkkaavaisuudestanne.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE). – (PL) Arvoisa puhemies, siitä huolimatta, mitä muut parlamentin jäsenet ovat sanoneet, direktiiviehdotus on vastaus yhä laajamittaisempaan immateriaaliomaisuuden varastamiseen. Tiedämme erinomaisen hyvin, että unionin nykyisessä lainsäädännössä ei säädetä yhteisön seuraamuslinjauksista tavaroiden laittoman valmistuksen ja väärentämisen torjumiseksi. Lisäksi eri jäsenvaltiossa käytössä olevien järjestelmien välillä on huomattavia eroja, kuten komission edustaja oikein totesi. On selvää, että tämä vaikeuttaa teollis- ja tekijänoikeuksien tehokasta suojelua, millä on puolestaan suora kielteinen vaikutus innovaatioihin tehtyjen investointien arvoon.

Olen vakaasti sitä mieltä, että on olennaisen tärkeää vastustaa tätä toimintaa yhteisön tasolla. Jos otamme lisäksi huomioon sen, että täysin uusien tuotteiden, kuten lääkkeiden tai leikkikalujen väärentäminen voi olla hengen ja terveyden kannalta vaarallista, ongelma on sitäkin vakavampi. On selvää, että kaikenlaisten tuotteiden väärentäminen edellyttää myös pakkausten valmistamista ja monenlaisten henkilöiden, kuten graafikoiden ja jakelijoiden työpanosta. Yksi henkilö ei pysty hoitamaan tätä kaikkea, vaan siihen tarvitaan hyvin järjestäytyneitä rikollisjoukkioita. Tällä direktiivillä pyritään iskemään tätä toimintaa vastaan.

Direktiiviehdotuksessa esitettyjä toimenpiteitä on pidettävä hyödyllisinä. Teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaaminen on rikos, josta on rangaistava. Vastuun rajoista ja erityisesti siitä, keitä on pidettävä vastuullisina, on kuitenkin mahdollista kiistellä. Väärennettyjen tuotteiden valmistajia ja niiden markkinoille saattajia on ilman muuta rangaistava. Toisaalta ei voida hyväksyä niiden henkilöiden rankaisemista, jotka ovat ostaneet tai käyttäneet tavaroita tai palveluja olematta tietoisia niiden lainvastaisesta alkuperästä. Komission ehdotuksessa ei määritellä riittävän selvästi harkittua tekoa teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen yhteydessä, ja tämä asia olisi korjattava.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että tämän direktiivitekstin hyväksyminen on olennaisen tärkeää, ja voimme vain pahoitella sitä, ettemme pysty tänään ottamaan seuraavaa tärkeää askelta. Onhan näet mahdollista nimetä rikoslajeja, joita on erityisen vaikeaa torjua nykypäivän globaalissa maailmassa monien erilaisten oikeusjärjestysten pohjalta. Mielestäni Euroopan unionin rikosoikeuden suuremmalla yhdenmukaistamisella päästään vielä pitkälle tehokkuuden lisäämisessä, minkä tämänpäiväinen keskustelu vahvistaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Edith Mastenbroek (PSE). – (EN) Arvoisa puhemies, on vuosi 2007, joten voitte puhutella minua neidiksi!

Lisäksi haluan kiittää kollegaani Zingarettia, vaikka hän tietää meidän olevan yksimielisiä erimielisyydestämme. Ehdotuksen oikeusperusta on peräisin yhteisöjen tuomioistuimelta. Komission tulkinnan mukaan tämän ratkaisun soveltamista ei ole rajattu pelkästään kyseiseen tapaukseen, ja se katsoo tämän ratkaisun muodostavan oikeusperustan tiettyjen rikosoikeudellisten seuraamusten yhdenmukaistamiselle sisämarkkinoiden turvaamiseen tähtäävien toimenpiteiden yhteydessä.

Syy siihen, miksi harkitsen tämän direktiivin hylkäämistä kokonaisuudessaan, ei ole se, etten uskoisi EU:n toimivallan laajentamiseen rikosoikeudellisten seuraamusten alalle. Uskon kyllä tähän laajentamiseen. Suhtaudun kuitenkin hyvin epäilevästi prosessiin, jolla toimivallan lisäämistä kohti edetään, koska oikeusperusta ei ole yhtä kuin poliittinen valtuutus. Tämänkaltaiset perustavanlaatuiset toimet edellyttävät perusteellista poliittista keskustelua ja selkeän päätöksen tekemistä kyseessä olevassa asiassa. Olemme sen sijaan aikeissa ottaa suuren askeleen pitkälle erikoistuneella ja rajoitetulla alalla yksittäisen poliittisen toimenpiteen oheistuotteena. Mielestäni tämä ei ole paras tapa viedä yhdentymistä eteenpäin. Lisäksi se voimistaa kansalaisten keskuudessa yleistä käsitystä siitä, että Euroopan unioni on pääasiassa suuryritysten etuja palveleva organisaatio, mikä ei ole totta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ignasi Guardans Cambó (ALDE). – (ES) Arvoisa komission varapuheenjohtaja, meidän ei pidä leikkiä rikosoikeuden kanssa. Unioni voi tällä hetkellä käyttää – mikä on aivan oikein – uutta toimivaltaa, jonka yhteisöjen tuomioistuin on tunnustanut: se voi käyttää rikosoikeudellista toimivaltaa, jonka käyttämiseen sille on annettu oikeus. Mielestäni tämä on hyvin järkevää ja meidän kaikkien on tuettava tätä.

Tämä on kuitenkin tehtävä varovaisesti, viisaasti ja oikeudellista taitoa osoittaen. Nyt käsiteltävänämme olevasta tekstistä puuttuvat nämä kaikki kolme ominaisuutta. Teksti ei ole varovainen, se ei ole viisas eikä oikeudellisesti laadukas. Totean tämän suurella kunnioituksella kaikkia niitä kohtaan, jotka ovat osallistuneet suoraan tekstin laatimiseen.

Mietinnössä on hyvin mitään edellä mainituista. Soveltamisala on liian suuri. Rikosoikeuden kaltaisella olennaisen tärkeällä alalla soveltamisala on täysin epäselvä. Käytössä on sellaisia soveltamisalojen käsitteitä, joita ei ole Euroopan unionissa yhdenmukaistettu.

Tietysti laitonta valmistusta on torjuttava rikosoikeudellisesti. Tässä mielessä voimme tukea laittoman valmistuksen torjuntaa rikosoikeuden alalla. Tällaisen torjunnan laajentamisessa aloille, jotka ovat aina olleet jäsenvaltioissa siviilioikeuden piirissä, ei ole kuitenkaan mitään järkeä varsinkaan, kun käsitteitä ei ole yhdenmukaistettu ja sanat eivät tarkoita samaa edes laittoman valmistuksen alalla. Ei ole järkeä lähettää sellaista viestiä, että kansalaiset ovat rikollisia silloinkin, kun he eivät toimi kaupallisessa tarkoituksessa ja heidän toimintansa ei ole mitenkään laaja-alaista.

Arvoisa komission varapuheenjohtaja, meidän on jatkettava eteenpäin, sillä muutoin paljosta puheesta ei seuraa lainkaan tekoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Badia i Cutchet (PSE). – (ES) Pitkän prosessin jälkeen Euroopan parlamentti ottaa vihdoin kantaa teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävien rikosoikeudellisten toimenpiteiden käyttöönottoon. Mielestäni nämä toimenpiteet ovat suorastaan välttämättömiä.

Haluan esittää joitakin huomioita kulttuurin näkökulmasta.

Meidän on osaamisen kehittämistä yleensä ja erityisesti kulttuurin kehittämistä silmällä pitäen tunnustettava luomisen samanaikainen sekä taloudellinen että kulttuurinen arvo taiteiden, tieteen, kulttuurin monimuotoisuuden ja tutkimuksen kehittämisen liikkeelle panevana voimana.

Lisäksi tämän lisääntyvän digitalisoitumisen ja kaupan vapauttamisen aikakaudella – joka koskee myös kulttuurihyödykkeitä ja -palveluja – on tärkeää saavuttaa asianmukainen ja oikeudenmukainen tasapaino tekijänoikeuksien ja toisaalta käyttäjien tai kuluttajien oikeuksien välille, jotta voidaan varmistaa tämän kulttuurisen ja tiedollisen kehityksen tosiasialliset toteutumismahdollisuudet ja torjua samalla laitonta valmistusta ja väärentämistä laajemman yhteisön yhdenmukaistamisen puitteissa.

Haluan tältä osin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja erityisesti kompromissista, joka saavutettiin siitä, että soveltamisalan ulkopuolelle jätetään henkilökohtaisista syistä ja ilman hyötymistarkoitusta tehdyt loukkaukset, koska niitä ei pidä käsitellä samalla tavalla kuin teollis- ja tekijänoikeuksien harkittua loukkaamista kaupallisessa laajuudessa, mistä on mielestäni määrättävä asianmukainen seuraamus.

 
  
MPphoto
 
 

  Günter Verheugen, komission varapuheenjohtaja. (DE) Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, olen teille kiitollinen tässä keskustelussa esitetyistä monista arvokkaista ja tärkeistä huomioista ja ehdotuksista ja haluan kommentoida muutamia niistä.

Komission näkemyksen mukaan direktiivin soveltamisalan rajaaminen koskemaan vain yhteisön toimivallassa olevia asioita on olennainen asia, jos tarkoituksena on kattaa sekä yhteisön oikeuteen että jäsenvaltioiden oikeuteen kuuluvat tapaukset. Muutoin direktiivin voimaan saattamisessa voi ilmetä huomattavia ongelmia tällä alalla, jolla yhteisön oikeus ja jäsenvaltioiden sisäinen oikeus ovat keskenään sidoksissa. Vaarana voi olla, että kansalaiset eivät tiedä, mitä oikeutta tosiasiallisesti sovelletaan, mikä vaarantaa oikeusvaltion periaatteen toteutumisen.

Komissio on sitä mieltä, että kaikentyyppisiä teollis- ja tekijänoikeuksia on suojeltava rikosoikeudellisesti, ja tämän vuoksi se kannattaa patenttien sisällyttämistä direktiiviin soveltamisalaan pyrkimättä tällä kuitenkaan vaikeuttamaan poliittisesti direktiivin voimaan saattamista. Vaikka komissio voi hyväksyä patenttien jättämisen direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, se hylkää kaikki tarkistuksen 1 kaltaiset tarkistukset, jotka voivat herättää henkiin keskustelun yhteisön toimivallasta patentteihin liittyvien rikosoikeudellisten toimenpiteiden osalta.

Oikeushenkilön määritelmää lukuun ottamatta komissio on jättänyt pois määritelmät joko niiden tarpeettomuuden vuoksi tai sen vuoksi, että ne saattavat aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta. Komissio antaa jäsenvaltioille mieluummin vapaat kädet, jolloin ne voivat tehdä päätöksensä oman lainsäädäntönsä mukaisesti ja jo toteuttamiensa toimenpiteiden perusteella.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan keskiviikkona klo 12.00.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 142 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE-DE).(FR) Laittoman valmistuksen ja väärentämisen lisääntyessä on olennaisen tärkeää toimia tehokkaasti teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi. Tähän suojaan on yhdistettävä seuraamuksia, koska väärentämistä ei voida hyväksyä taloudellista, yhteiskunnallisesta eikä kulttuurisesta näkökulmasta.

Näin ollen Euroopan komission ehdotus, jolla otetaan käyttöön rikosoikeudellisia seuraamuksia kaikista teollis- ja tekijänoikeuksien harkituista loukkauksista, jotka suoritetaan kaupallisessa laajuudessa, on niiden tekstiili- ja vaatetusalaa vuoden 2005 jälkeen koskevien suositusten mukainen, jotka hyväksyttiin vuoden 2005 äänestyksessä.

Voimme vain olla tyytyväisiä siihen haluun, jota on osoitettu teollis- ja tekijänoikeuksien voimaan saattamiseksi. Näillä oikeuksilla turvataan talouksiemme kilpailukyky ja teollisuutemme kasvu, ja ne ovat luovilla aloilla liikkeelle paneva voima.

Ehdottaessaan määritelmiä teollis- ja tekijänoikeuksille ja ottaessaan käyttöön rajoittavan määritelmän "kaupallisesta laajuudesta" ja "harkitusta loukkaamisesta" Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta heikentää toissijaisuusperiaatetta rikosoikeudellisissa asioissa ja kyseenalaistaa yhteisön säännöstön tässä asiassa. Samalla, kun teollis- ja tekijänoikeuksia vahvistetaan Euroopan unionissa, kansallisten tuomioistuinten vapaus tulkita edellä mainittuja seikkoja on säilytettävä.

Tämän vuoksi tuemme Euroopan komission ehdottamaa sanamuotoa.

 
  
MPphoto
 
 

  Katalin Lévai (PSE). – (HU) Teollis- ja tekijänoikeuksien suojaaminen on ensisijainen tavoite varsinkin sen vuoksi, että tämän alan osuus EU:n BKT:stä on 5–7 prosenttia.

Väärentäminen, laiton valmistus ja yleensä teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaaminen ovat osa tällä hetkellä jatkuvasti voimistuvaa ilmiötä, joka on saanut kansainvälisiä ulottuvuuksia ja joka on vakava uhka valtioille ja kansallisille talouksille. Erot eri maiden erilaisten rikosoikeudellisten järjestelmien välillä vaikeuttavat väärentämisen ja laittoman valmistuksen torjuntaa. Jälkimmäisellä on taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, ja lisäksi väärentäminen ja laiton valmistus ovat ongelma kuluttajansuojan kannalta erityisesti, kun kyse on terveydestä ja turvallisuudesta.

Internetin käytön lisääntyessä on mahdollista nähdä laittomasti valmistettujen tuotteiden leviävän välittömästi ja maailmanlaajuisesti. Lisäksi tämä ilmiö on yhä kiinteämmin yhteydessä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Näin ollen näiden loukkausten torjunta on yhteisölle olennaisen tärkeä asia. Rikosoikeuden alalla yhteiselle Euroopan-tason vastaukselle näyttää siten olevan perusteita, jotta lainrikkojat eivät pystyisi hyödyntämään eri kansallisten oikeusjärjestelmien kesken havaittavia eroja.

Yleensä ja olennaisilta osin olen samaa mieltä siitä, että jatkuvasti pahenevien ja yhä vakavampien teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksien torjumisessa olisi käytettävä rikosoikeudellisia välineitä.

Lisäksi olen samaa mieltä siitä, että näiden vasta viimeisenä keinona käytettävien rikosoikeudellisten välineiden mahdollinen yhdenmukaistaminen on erityisen tärkeä toissijaisuusperiaatteen sovellus.

Ehdottoman olennaista on kuitenkin mielestäni se, että komission suorittamilla perusteellisilla vaikutusten arvioinneilla tuetaan vasta viimeisenä keinona käytettävien rikosoikeudellisten toimenpiteiden yhdenmukaistamista yhteisön tasolla.

 
Päivitetty viimeksi: 6. heinäkuuta 2007Oikeudellinen huomautus