Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2131(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0301/2007

Forhandlinger :

PV 25/10/2007 - 2
CRE 25/10/2007 - 2

Afstemninger :

PV 25/10/2007 - 7.16
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0487

Forhandlinger
Torsdag den 25. oktober 2007 - Strasbourg EUT-udgave

8. Stemmeforklaringer
PV
MPphoto
 
 

  Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er stemmeforklaringer.

 
  
  

Regnskabsåret 2008

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm, Kartika Tamara Liotard og Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), skriftlig.- (EN) Vi er imod en fortsat forøgelse af EU's budget, der allerede i dag er for omfattende, og hvor en stor del af midlerne allokeres til de forkerte formål. Der er tilsyneladende i dag en vekselvirkning mellem EU's nye målsætninger og EU's finansieringsbehov.

Dette indebærer nye krav om indbetalinger fra medlemsstaterne, men også at nye midler overføres til et bureaukratisk, ineffektivt og komplekst system. Der er i dag også for stort fokus på industrielt landbrug og udenrigspolitik og militærprojekter og ikke tilstrækkeligt fokus på miljø og sociale projekter. En lang række ønskelige initiativer finansieres imidlertid gennem budgettet, og vi støtter rimelige ændringer af eksisterende initiativer. Vi valgte at støtte det særlige ændringsforslag 945, da det bl.a. omfatter bistand til Palæstina, selv om ændringsforslaget indeholder andre aspekter, som vi ikke bryder os om.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg er fuldstændig imod, at der anvendes midler til at dyrke tobak i EU. En halv million EU-borgere dør unødigt hvert år på grund af tobaksafhængighed. Vi kan ikke blive ved med at støtte tobaksdyrkning i EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), skriftlig. - (SV) Jeg har valgt at stemme for Rådets forslag til budget for 2008 i videst muligt omfang og dermed imod alle de udgiftsforøgelser, der er foreslået af Parlamentet. Det er yderst uheldigt, at Parlamentet ønsker at finansiere Galileo via fællesskabsbudgettet. Hvis det viser sig, at private operatører bakker ud på grund af rentabilitetsproblemer, bør EU tage konsekvensen og stoppe projektet eller lade interesserede medlemsstater gå med i det, som det skete med Boeing. Jeg har også været involveret i spørgsmålet om afskaffelse af subsidier til tobaksproducenter og støtte til vinproduktion, og jeg kan kun beklage, at Parlamentet ikke er parat til at støtte disse forslag.

 
  
  

Betænkning af Virrankoski (A6-0397/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Gyula Hegyi (PSE). - (HU) Hr. formand! Mange tak. Selvfølgelig er der ikke noget budget, der er perfekt, men vi skal ikke desto mindre betstræbe os på at bruge de fælles midler på en retfærdig og fremtidsorienteret måde. Desværre bliver det meste af EU's budget fortsat brugt på at bevare fortidens forhold. Det er derfor, det er vigtigt at sikre, at nogle penge går til fremtiden, til forskning, udvikling og videnskab. Finansieringen af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi er stadig ikke på plads, fordi Kommissionen har foreslået et maksimumbeløb på 308 millioner euro som overgangsløsning. Budapest ville være en ideel beliggenhed for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi på grund af sine fremragende forskningsresultater og den videnskabelige ekspertise, den har samlet til bekæmpelse af klimaændringerne. Det er en anden grund til, at jeg er ivrig efter at se en løsning på finansieringsspørgsmålet. Vi ungarere kan levere en velegnet placering for et institut, der er af beskeden størrelse og økonomisk i drift, men desto skrappere hvad angår sit intellektuelle grundlag.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). - (LT) Hr. formand! Vi har i dag afsluttet førstebehandlingen af EU-budgettet for 2008 og stemt for det. I henhold til budgettet vil mere end 129 milliarder euro blive bevilget til forpligtelser og mere end 124 milliarder euro til betalinger i 2008.

Sammenlignet med Kommissionens forslag vil vi gerne forhøje bevillingen til betalinger næste år fra 0,97 til 0,99 % af EU's bruttonationalindkomst.

Jeg vil gerne påpege, at denne stigning er fuldt begrundet og relateret til udvikling af vigtige projekter som f.eks. satellitnavigationssystemet Galileo og projektet for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi.

Efter min mening er bevillingen af yderligere midler til vores forpligtelser i Kosovo og Palæstina - dvs. til gennemførelse af den fjerde kategori, EU som global medspiller - meget vigtig.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), skriftlig. - (NL) De to ordførere for EU-budgettet, hr. Virrankoski og hr. Itälä, har med rette fulgt en noget kritisk kurs, hvad angår forhøjelsen af beløbene for 2008. Jeg vil gerne sige, at jeg værdsætter dette.

Desværre vælger Europa-Parlamentet i dag i for mange tilfælde at bruge flere penge. Det er grunden til, at jeg har indvendinger imod punkt 2 og 4 i Virrankoski-betænkningen. De passer ikke rigtigt til et EU, som ønsker at koncentrere sig om det, det er godt til, nemlig de væsentlige opgaver.

Endelig er der et yderligere problem, som gør det vanskeligere at gå med til Virrankoski-betænkningen, og det er Den Socialdemokratiske Gruppes ændringsforslag 2. Dette ændringsforslag går ud på, at seksuelle og reproduktive rettigheder skal optages i Parlamentets holdning. Disse udelukker imidlertid ikke provokeret abort. Udtrykket "seksuelle og reproduktive rettigheder" er derfor upassende.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm og Inger Segelström (PSE), skriftlig. - (SV) Vi svenske socialdemokrater har i dag stemt om EU's budget for 2008.

Vi mener, at det vedtagne forslag er et godt kompromis, og selv om vi har tabt i nogle henseender, støtter vi forslaget fuldt ud.

Vi har stemt for at reducere eksportstøtte til landbruget, men finder, at det er urimeligt at stemme for en fuldstændig og øjeblikkelig tilbagekaldelse af bistand.

Vi har også stemt imod fortsat støtte til tobaksproducenter og for en begrænsning i antallet af Parlamentets møder i Strasbourg.

Hvad angår Daphne (beskyttelse af børn, kvinder og unge mennesker mod vold), har vi stemt for en forøgelse af bevillingen op til det niveau, Kommissionen har foreslået. Vi ville dog have været parate til at stemme for en yderligere finansiering, men fik ikke lejlighed til at gøre dette, fordi ændringsforslaget aldrig kom til afstemning.

Hvad angår Virrankoskis-betænkningen (A6-0397/2007), har vi svenske socialdemokrater stemt imod et ændringsforslag, hvori der bl.a. opfordres til, at Kommissionen sikrer, at ingen landmænd modtager mere end 50.000 euro om året i direkte støtte fra EU. Det er en diskussion, som pågår, så vi er enige i ånden i forslaget, men finder det ikke hensigtsmæssigt at fastlægge et nøjagtigt beløb eller specifikke betingelser lige nu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig.- (PT) Selv om forslaget til EU's almindelige budget for 2008, vedtaget under førstebehandlingen i Europa-Parlamentet, omfatter aspekter, der forbedrer Rådets og Kommisionens forslag, overholder det, som vi har understreget, i sidste instans ikke aftalen for 2008 i den flerårige finansielle ramme for 2007-2013.

Samtidig med at der indføres restriktioner for EU's budget, defineres dets prioriteter til at omfatte konkurrenceregler (et eksempel herpå er den gradvise fordrejning af strukturpolitikken til understøttelse af Lissabonstrategien), henlæggelse under EU-kompetence af "den interne sikkerhed og kontrol med indvandringen" og EU's eksterne politik, der fremmer intervention og militarisering af de internationale forbindelser.

Derfor stemmer vi imod.

Vedtagelsen af forslag fra vores side bør dog fremhæves, såsom:

- forhøjelsen af beløbene til strukturfondene, programmerne POSEI (Azorerne og Madeira) og PROGRESS (ligestilling mellem mænd og kvinder),

- støtte til samarbejdet mellem landbrugsorganisationer og andre aktører i landdistrikterne, til små landbrug og familielandbrug og

- en forøgelse på 2 millioner euro til ordningen for godtgørelse af meromkostninger ved afsætning af visse fiskerivarer fra fjernområderne, hvilket betyder en stigning på 570.000 euro af de beløb, der ydes til de selvstyrende regioner Madeira og Azorerne.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), skriftlig. - (RO) Jeg støtter EU's budget, som det foreligger nu, af flere grunde. Beskæringen på landbrugsområdet på 553 millioner euro, som var iværksat af Rådet, blev i hovedsagen retableret, og den reserve, der er skabt på basis af Kommissionens administrationsbevillinger, er begrundet i forsinkelserne vedrørende godkendelse af operationelle programmer i sektorerne og af programmer for udvikling af landdistrikter. Ved andenbehandlingen af EU-budgettet bør Ministerrådet ikke foretage yderligere reduktioner i landbrugsbevillingerne eller strukturfondene.

Det ændringsforslag, der er stillet om at begrænse landmændenes indkomst til maksimalt 50.000 euro om året, er ubegrundet. En sådan kunstig barriere ville forhindre de bedste landmænd i at udvikle deres arbejde, så det kan betale sig. Desuden vil restriktionen virke nedbrydende for byggeriet i landbruget og for EU's konkurrenceevne på landbrugsområdet. Af denne årsag har jeg stemt nej til dette ændringsforslag.

2008-budgettet er, i den form, vi godkender i dag, et budget, der gør EU-institutionerne ansvarlige. Jeg støtter forslaget om at overføre 49 millioner euro fra de bevillinger, der er tildelt Kommissionen, til reservefonden, indtil den fremkommer med en klar rapport over sin personalepolitik, især hvad angår rekruttering af nye ansatte fra de lande, der for nylig er kommet med i EU - Rumænien og Bulgarien.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for denne del af budgettet for 2008 og støttede samtidig den britiske regerings holdning til en række spørgsmål.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Navarro (PSE), skriftlig. - (FR) Jeg har stemt for Parlamentets forslag til budget for 2008, fordi det indeholder klare forbedringer af Rådets budgetforslag. Der er for 2008 fundet en balance mellem finansieringen dels af udenrigspolitikerne - f.eks. støtte til Kosovo og Palæstina - dels af Galileoprojeket, som knytter medlemsstaterne tættere sammen. De Europæiske Socialdemokraters prioriteringer afspejles således udmærket i Parlamentets forslag til førstebehandlingen af Fællesskabets budget for 2008.

Jeg vil dog understrege budgettets beskedne omfang, da det for nuværende kun svarer til 0,99 % af EU's BNP. For første gang er det kommet under 1 % af BNP. Men uden midler kan EU ikke handle i borgernes interesse. Det var på tide, medlemsstaterne påtog sig deres del af ansvaret.

 
  
  

Betænkning af Itälä (A6-0394/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - (EN) Hr. formand! Jeg ønsker blot at sige, at jeg var meget ked af, at vi på ny besluttede ikke at få refunderet rejseudgifter. Jeg foreslår, at Parlamentsmedlemmerne adskiller billetprisen fra kilometertallet. Så vil der sandsynligvis være større opbakning fremover. Jeg tror, at borgerne vil holde øje med denne afstemning, og at de på ny vil blive skuffet.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE), skriftlig. - (FR) Parlamentet har forsvaret sine prioriteringer godt under denne førstebehandling af 2008-budgettet, og jeg støtter de resultater, de to ordførere har opnået, navnlig inden for samhørighed og bæredygtig vækst. Imidlertid må vi huske på, at da de finansielle perspektiver for 2007-2013 var undervurderet, bliver årsbudgettet knebent - kun 0,99 % af BNI - hvilket vi beklager i min politiske gruppe, fordi det ikke vil kunne opfylde alle de parlamentariske udvalgs forventninger eller finansiere EU's store fremtidsprojekter som f.eks. Galileo i tilstrækkeligt omfang.

Imidlertid er det lykkedes at fastholde hovedlinjerne i informations- og kommunikationspolitikken, hvor der således kan lægges vægt på lokale medier ud fra den betragtning, at de spiller en væsentlig rolle som formidler af information til alle borgere i Europa. Det har ganske særlig betydning i forbindelse med den kommende ratificering af Lissabontraktaten og forberedelsen af valget til Europa-Parlamentet i 2009. Som Budgetudvalgets faste ordfører for informationspolitik glæder jeg mig over de muligheder, som dette nye budget giver i denne henseende.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig.- (PT) Blandt de mange aspekter, der kunne fremhæves om budgetforslaget for 2008, vælger vi her at fremhæve:

- For det første finder vi Parlamentets manglende sammenhæng meget beklagelig, da det hævder, at det anerkender og bevarer den sproglige mangfoldighed blandt medlemmer af Europa-Parlamentet, samtidig med at det nægter at godkende, at der indsættes en klar henvisning om, at alle EU's officielle sprog skal være tilgængelige under dets møder, sådan som vi i en årerække har foreslået. Derfor er det uforståeligt og uacceptabelt, at vores forslag afvises af Budgetudvalget, da det f.eks. havde til formål at sikre, at portugisisk skulle være et af arbejdssprogene under møder i den Parlamentariske Forsamling AVS-EU, særligt under hensyntagen til parlamentsmedlemmer fra forskellige lande, der er repræsenteret i forsamlingen, hvis officielle sprog er portugisisk.

- For det andet skal nævnes den bekymrende og stigende tendens til at øge bevillingerne til "en stærk informationspolitik" i forbindelse med (gen-)"lanceringen" af "reform"-traktaten og de næste valg til Europa-Parlamentet i 2009. For at forstå, hvad der virkelig foregår, er det tilstrækkeligt at følge med i debatten i Udvalget om Konstitutionelle Anliggender vedrørende gennemgangen af forordningen for de europæiske politiske partier.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), skriftlig. - (RO) Det nuværende forhandlingssystem med plenarmøder i Parlamentets hovedkvarter i Strasbourg og udvalgs- eller gruppemøder i Bruxelles er ineffektivt og uøkonomisk. Det anslås, at der årligt ville kunne spares 200 millioner euro af EU's skatteborgeres penge, hvis det blev besluttet at oprette Parlamentets hovedkvarter i Bruxelles, ikke blot på grund af den iboende omkostningsbesparelse, men også fordi det ville lette arbejdet mellem institutionerne. Samtidig har grupper i civilsamfundet påpeget de alvorlige miljømæssige konsekvenser af den hyppige transport fra by til by for parlamentsmedlemmerne og embedsmændene, for at de kan varetage forhandlingerne om EU's lovgivningsmæssige aktiviteter.

Af disse grunde finder jeg, at det er ubegrundet at ville opretholde to årlige plenarmøder i hovedkvarteret i Strasbourg. Det ville forværre situationen med hensyn til administrationsudgifter, idet der vil skulle betales hele året igennem for forberedelse af disse møder i form af udgifter til både lokaler og personale.

I adskillige borgerinitiativer, hvoraf mindst ét har høstet fordel af mere end 1 million underskrifter fra de fleste medlemsstater, kræves der en afskaffelse af systemet med to hovedkvarterer for Parlamentet. Det er på tide, at denne situation drøftes af ledelsen i Parlamentet og Rådet, så der etableres ét enkelt hovedkvarter for vores institution.

 
  
MPphoto
 
 

  Niels Busk (ALDE), Anne E. Jensen (ALDE) og Dan Jørgensen (PSE), skriftlig. − Vi, Venstres medlemmer af Europa-Parlamentet, stemte imod ændringsforslag nr. 8, fremsat af hr. Schlyter og hr. Jens-Peter Bonde, IND/DEM-Gruppen. Venstre er tilhænger af en reform af rejsegodtgørelserne, så alle rimelige og nødvendige rejseomkostninger refunderes. Dette er imidlertid allerede besluttet med den ny medlemsstatut, der gennemføres fra 2009.

Hr. Bondes forslag er ugennemtænkt og i strid med den gældende statut.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for disse afsnit i budgettet for 2008.

 
  
  

Betænkninger af Itälä (A6-0394/2007) og Virrankoski (A6-0397/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for betænkningerne om budgetforslaget for 2008, men jeg gjorde dette med tungt hjerte, da vores dyre rejsecirkus, de tilbagevendende rejser til Strasbourg, tilsyneladende fortsætter.

Det er især slående, at vi stemmer om en fortsættelse af møderne i Strasbourg, samme dag som Air France beslutter at lade nogle af os i stikken eller i hvert fald i en vanskelig situation på grund af en strejke blandt dele af personalet.

Som Martin Luther King sagde engang: "Jeg har en drøm". Jeg har også en drøm, nemlig at Parlamentet en dag vil få et fast hjemsted, hvor det kan arbejde, og at Strasbourg-cirkusset vil blive stoppet.

 
  
  

Betænkning af Esteves (A6-0356/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), skriftlig. - (PT) Der er behov for en fælles indsats for at forsøge at forbedre retsvæsenets kvalitetsstandarder og effektivitet.

Dette er dog et meget følsomt og bredt område, hvilket fremhæver behovet for at styrke tilliden, således at det bliver muligt at nå frem til gensidig anerkendelse af retsafgørelser og på denne måde bidrage til en gradvis udvikling af en europæisk retskultur.

Jeg støtter fru Esteves' fremragende betænkning, der i forbindelse med styrkelsen af den gensidige anerkendelse af retsafgørelser har til formål at fremme social reintegration af den dømte, alt imens den sigter efter at forbedre beskyttelsen af ofrene og forhindre gentagelsestilfælde.

Formålet med rammeafgørelsen er at fastsætte regler, hvorefter en medlemsstat inden for rammerne af dens kompetence skal overvåge og føre tilsyn med ikkefrihedsberøvende foranstaltninger (retsafgørelser i forbindelse med fuldbyrdelse af betingede straffe, alternative sanktioner og øvrige domme) indført ved domme afsagt i andre medlemsstater.

Jeg håber, at de udestående spørgsmål kan løses under det portugisiske formandskab, og at det vil være muligt at nå frem til en samlet aftale inden udgangen af året.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. (EN) Jeg stemte for denne betænkning, der indeholder forslag til, hvordan medlemsstaterne kan fremme dømte personers reintegration i samfundet, forbedre beskyttelsen af ofre og medvirke til at sikre fuldbyrdelsen af passende domme afsagt over lovovertrædere, der har bopæl i en anden medlemsstat.

 
  
  

Betænkning af Varvitsiotis (A6-0362/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (ITS), skriftlig. - (FR) Hvis der findes et ømtåleligt emne, så er det gensidig anerkendelse af domme i straffesager. For vi har jo ikke - og langtfra - en ensartet strafferet i Europa. De retlige traditioner og værdier, men også de strafferetlige lovgivninger varierer fra den ene medlemsstat til den anden. Strafferet er knyttet til medlemsstaternes identitet.

Eksemplerne på forskelle i de nationale strafferetlige lovgivninger er talrige og mangeartede. Det gælder f.eks. beskyttelse og krænkelse af ytringsfriheden, som veksler stærkt fra et land til et andet. Det ville altså være meget farligt, hvis en straf idømt i en stat automatisk blev fuldbyrdet i en anden stat, ikke alene for borgeren, men også for retsstatsprincippet i det hele taget.

Der skal altså udvises særlig forsigtighed på dette område, for det er i dag umuligt at sikre borgeren, at visse fælles mindstekrav til de proceduremæssige rettigheder i straffesager bliver overholdt. Jeg tænker navnlig på overholdelsen af forbuddet mod dobbelt straffeforfølgning, på retten til et ægte og ikke kun et formelt forsvar eller på ofrenes rettigheder.

Der er to grundlæggende principper, som altid skal følges og respekteres, ellers bortfalder retsstaten, og det er principperne om lovlighed og om retssikkerhed.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig.- (PT) Som omtalt i betænkningen tilsluttede det Europæiske Råds møde i Tampere i 1999 sig princippet om gensidig anerkendelse som værende "hjørnestenen i det retlige samarbejde inden for EU på både det civilretlige og det strafferetlige område ".

Et år senere vedtog Rådet et handlingsprogram med fokus på dette princip med henblik på at tilpasse ordningen om gensidig anerkendelse af endelige retskendelser og udvide anvendeligheden af princippet om overførelse af domfældte til at omfatte personer, der bo i en medlemsstat.

Haagprogrammet fastsatte efterfølgende nye målsætninger, navnlig i forbindelse med "bekæmpelse af terrorisme", for at gøre videre fremskridt i overførslen til EU-kompetence af dette område, der ligger i selve kernen af staternes suverænitet.

Som vores gruppe har understreget, er det i lyset af dette forslag bekymrende, at det i betænkningen hedder, at: "Det er nødvendigt at give den domfældte passende garantier, men vedkommendes samtykke bør ikke i alle tilfælde være afgørende for, om en dom kan fremsendes til en anden medlemsstat med henblik på anerkendelse og fuldbyrdelse af den idømte sanktion.". Dette er især bekymrende, da vi ikke kan se, hvordan den manglende garanti for overholdelse af dette princip kan være i overensstemmelse med handlingsprogrammets målsætning: at fremme rehabiliteringen af den domfældte.

 
  
  

Betænkning af Sudre (A6-0405/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm og Inger Segelström (PSE), skriftlig. - (SV) Vi svenske socialdemokrater i Parlamentet har stemt for denne betænkning. Aftalen er et skridt i den rigtige retning. Der stilles større krav til overvågningen af aftalens konsekvenser for fiskebestandene og livsvilkårene for lokalbefolkningen. Det er vigtigt nu at overvåge virkningerne af aftalen ordentligt.

Vi har imidlertid stemt imod ændringsforslag 7. Vi går fuldt ind for hensigten om at bidrage til en bæredygtig udvikling af fiskeriet, hvilket også er målet for den nye fiskeriaftale. Aftalen må heller ikke medføre ødelæggende konsekvenser for fiskeriet og befolkningen i Madagaskar. På den anden side kan vi ikke støtte, at aftalen øjeblikkelig ophæves, hvis den medfører ødelæggende konsekvenser. Vi finder, at det fælles udvalg, der vil blive nedsat til at overvåge aftalen, vil være en bedre løsning til at sikre, at aftalen overholdes, og at den bliver til gavn for begge parter og miljøet. Aftalen vil blive genforhandlet, hvis det viser sig, at den medfører ødelæggende konsekvenser.

Vi går ind for, at en større del af omkostningerne vil blive finansieret i kraft af de EU-fartøjer, der støttes via aftalen. Vi finder imidlertid, at målet skal være, at hele aftalen skal være selvfinansieret.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Nærværende partnerskabsaftale gælder i seks år fra den 1. januar 2007 og kan forlænges. I forbindelse med aftalen er Portugal blevet tildelt syv fiskerimuligheder for langlinefartøjer, hvilket svarer til en forøgelse på én licens i forhold til den tidligere aftale.

Aftalen fastsætter bl.a., at mindst 20 % af hvert fartøjs besætning skal bestå af statsborgere fra lande i AVS-gruppen (Afrika, Caribien og Stillehavslandene). Desuden skal der i henhold til aftalen anvendes de standarder, der er fastsat i Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet, der foreskriver foreningsfrihed og faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger samt ikkediskrimination, hvad angår beskæftigelse og erhverv. Aftalen indeholder desuden en bestemmelse om, at lønnen til besætningsmedlemmer skal fastlægges efter fælles overenskomst mellem rederne og fiskerne eller deres repræsentanter, og accepterer "oprindelseslandsprincippet", hvilket vil skabe en dyb og urimelig ulighed.

Protokollen øger redernes bidrag med 40 % fra 25 til 35 euro pr. ton fanget fisk og beskærer således Fællesskabets bidrag, hvilket vi ikke finder acceptabelt.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for denne betænkning, hvori Parlamentet godkender indgåelsen af fiskeripartnerskabsaftalen med Madagaskar. Fiskeriaftalen er en tunfiskeaftale, som fordeler fiskerimulighederne på tre fartøjskategorier til Spanien, Frankrig, Italien, Portugal og Det Forenede Kongerige. Den giver fiskeressourcer til EF-fartøjer, samtidig med at Madagaskar drager fordel af de bestande, som landet ikke ville have teknisk kapacitet til at udnytte.

 
  
  

Betænkning af Fernandes (A6-0404/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca og Manuel António dos Santos (PSE), skriftlig.- (PT) Vi stemmer imod betænkningen som en protest mod den måde, hvorpå Kommissionen i henhold til denne aftale agter at fordele fiskerimulighederne mellem medlemsstaterne.

I modsætning til hvad der altid er sket i sådanne aftaler, agter Kommissionen at tilsidesætte et grundprincip, der har været et vigtigt værktøj for at sikre retfærdighed og rimelighed mellem medlemsstaterne og i praksis har fungeret som en stiltiende aftale mellem disse.

Vi er uforstående over for den manglende anvendelse af dette princip og finder det uacceptabelt.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm og Inger Segelström (PSE), skriftlig. - (SV) Vi svenske socialdemokrater i Parlamentet har stemt for denne betænkning. Aftalen er et skridt i den rigtige retning. Der stilles større krav til overvågningen af aftalens konsekvenser for fiskebestandene og livsvilkårene for lokalbefolkningen. Det er vigtigt nu at overvåge virkningerne af aftalen ordentligt.

Vi har imidlertid stemt imod ændringsforslag 8. Vi går fuldt ind for hensigten om at bidrage til en bæredygtig udvikling af fiskeriet, hvilket også er målet for den nye fiskeriaftale. Aftalen må heller ikke medføre ødelæggende konsekvenser for fiskeriet og befolkningen i Madagaskar. På den anden side kan vi ikke støtte, at aftalen øjeblikkelig ophæves, hvis den medfører ødelæggende konsekvenser. Vi finder, at det fælles udvalg, der vil blive nedsat til at overvåge aftalen, vil være en bedre løsning til at sikre, at aftalen overholdes, og at den bliver til gavn for begge parter og miljøet. Aftalen vil blive genforhandlet, hvis det viser sig, at den medfører ødelæggende konsekvenser.

Vi går ind for, at en større del af omkostningerne vil blive finansieret i kraft af de EU-fartøjer, der støttes via aftalen. Vi finder imidlertid, at målet skal være, at hele aftalen skal være selvfinansieret.

 
  
MPphoto
 
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE), skriftlig.- (PT) Jeg undlod at deltage i afstemningen om min betænkning, fordi jeg - selv om jeg anerkender, at indgåelse af aftalen er uopsættelig, og mener, at forslaget til dels er positivt, hvad angår fordelingen af fiskerilicenser, og da det ikke ville være muligt at ændre det, hvilket er Rådets og Kommissionens ansvar - er stærkt uenig i tilsidesættelsen af princippet om relativ stabilitet, der altid er blevet overholdt i tidligere aftaler.

Jeg beklager også, at det på grund af mulige juridiske hensyn ikke er muligt at fremlægge en række forslag til lovmæssige ændringer af aftalens bestemmelser med henblik på dels at styrke det civile samfund i Mozambique med aktiv deltagelse af fiskerne i udarbejdelsen af fremtidige aftaler, dels at optimere de internationale regler for de berørte faggrupper, især hvad angår fastsættelse af regler om mindsteløn for matroser fra AVS-landene.

Jeg fornemmede, at Europa-Parlamentets politiske mandat er begrænset på dette område og fremlagde derfor andre ændringsforslag - betragtet som lovlige - med henblik på at forbedre de oplysninger, der afgives til Europa-Parlamentet og anmodede om, at Parlamentet og Rådet inden for det sidste år af protokollens gyldighed og før indgåelse af en aftale om fornyelse fremlagde en betænkning om anvendelsen af aftalen.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig.- (PT) Vi kan ikke stemme for fiskeriaftalen, da vi mener, at fordelingen af fiskerimuligheder mellem de forskellige medlemsstater, sådan som de fastlægges i aftalen, er uforholdsmæssig og uhensigtsmæssig, da den ikke beskytter Portugals legitime interesser.

Parnerskabsaftalen mellem EU og Mozambique, der gælder i fem år, trådte i kraft den 1. januar 2007 og indfører i forhold til den tidligere aftale en stigning på 2.000 t i EU's fiskekvote for tun og beslægtede arter.

I den tidligere aftale var Portugals udnyttelsesgrad af fiskerimulighederne (fem) ret høj, hvorfor Portugal anmodede om ni licencer til langlinefartøjer samt fortsat sikring af fiskerimulighederne for frysetrawlere til demersalt fiskeri efter dybvandsrejer. Portugal blev dog kun tildelt syv licenser til tunfiskeri.

Under henvisning til den tidligere fordeling af licenser og (manglende) overholdelse af princippet om relativ stabilitet i lyset af forøgelsen af fiskerimuligheder bevirker den nye aftale en udtalt ubalance: Portugal tildeles kun to nye licenser, mens andre medlemsstater opnår en forøgelse på 16 (Frankrig) og 13 (Spanien) licenser.

Hvis beslutninger i Rådet krævede enstemmighed, ville dette ikke kunne ske.

Derfor stemmer vi imod.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for denne ukontroversielle betænkning, hvori Parlamentet støtter forslaget til forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Côte d'Ivoire. Denne aftale har en gyldighedsperiode på fem år (som kan forlænges) fra datoen for aftalens ikrafttrædelse, og den fordeler fiskerimuligheder til fartøjer fra Spanien, Frankrig, Italien, Portugal og Det Forenede Kongerige.

 
  
  

Betænkning af Hans-Peter Martin (A6-0353/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig.- (PT) Formålet med forordningen om virksomhedsregistre (Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93), der indeholder statistikker over virksomheder med aktiviteter i EU, bl.a. hvad angår antal, type, størrelsesmæssigt omfang og andre karakteristika, var at tilvejebringe pålidelige statistikker til politiske beslutningstagere i EU.

Ved førstebehandlingen den 1. juni 2006 støttede Europa-Parlamentet de grundlæggende aspekter i Kommissionens forslag, der er genstand for 22 ændringer vedrørende spørgsmålet om den administrative byrde, afklaring af betingelser og bestemmelser for overførsel af fortrolige oplysninger og endelig en række tekniske og redaktionelle ændringer. I sin fælles holdning af 21. maj 2007 tilsluttede Rådet sig i sin helhed Parlamentets 22 ændringer.

Nye bureaukratiske forhold har dog efterfølgende skabt flere hindringer i processen, der derfor indtil nu er trukket i langdrag med store omkostninger til følge, hvilket ordføreren med rette har misbilliget.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for denne betænkning, der bidrager til at forbedre de dele af EU's statistiske system, der involverer registre over oplysninger om virksomheder, der opererer i EU.

 
  
  

Forslag til beslutning (B6-0400/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose og Britta Thomsen (PSE), skriftlig. − De danske socialdemokratiske medlemmer af Europa-Parlamentet har stemt for Parlamentets resolution om stigende foder- og fødevarepriser.

Det er delegationens opfattelse, at det er nødvendigt at sætte fokus på de stigende foder- og fødevarepriser. Dog deler delegationen ikke den opfattelse, at det er glædeligt, at EU's landbrugsministre for nylig vedtog at suspendere forpligtelserne til udtagning for 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm og Inger Segelström (PSE), skriftlig. - (SV) Vi svenske socialdemokrater har valgt at undlade at stemme om forslag til beslutning RC-B6-0400/2007 på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0321/2007 om de stigende foder- og fødevarepriser, da vi mener, at beslutningsforslaget giver anledning til usikkerhed i forbindelse med den økonomiske situation for landmændene i EU.

Prisstigningerne på kornprodukter og fødevarer gavner landmændene og kan betyde bedre muligheder for at omlægge landbrugssektoren i EU.

Desuden skal landbruget i lighed med andre sektorer kunne klare visse ændringer i efterspørgslen.

På den anden side er vi enige i beslutningsforslagets holdning med hensyn til biobrændstoffer, de kraftige prisstigninger på fødevarer i distributionssektoren og manglen på fødevarer i verden.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) De nylige prisstigninger på fødevarer skyldes i stor udstrækning en række reformer af den fælles landbrugspolitik, det produktionsophør, det har medført, og den følgelige lukning af mange små og mellemstore landbrug. Tilsidesættelsen af medlemsstaternes individuelle vilkår til fordel for en større hensynstagen til interesserne hos de store agroindustrielle virksomheder, de multinationale fødevaredistributører og handelsliberaliseringsforhandlingerne i WTO har været medvirkende til at ændre landbrugserhvervets fundament, hvilket har ført til produktionsnedsættelse.

Anvendelsen af landbrugsprodukter til nonfood formål, navnlig til produktion af biobrændstof, der forsøges prioriteret, bidrager imidlertid ikke til udviklingen af landbrugserhvervet men kan derimod rent faktisk erstatte produktionen af fødevarer og derved have negative konsekvenser for beskyttelsen af fødevaresuveræniteten.

Derfor mener vi, at det er vigtigt at genvurdere målene for den fælles landbrugspolitik for at øge fødevareproduktionen, støtte små og mellemstore jordbrugsbedrifter og kvægbrugsbedrifter og dæmpe forbrugerpriserne ved at styrke interventionsmekanismerne og sikre passende interventionspriser.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), skriftlig. - (EN) Jeg støttede det fælles beslutningsforslag om de stigende foder- og fødevarepriser, hvori der tages fat på den voldsomme stigning i priserne på varer i EU og globalt.

Jeg stemte også for ændringsforslag 1, 2, 3, 4 og 5 om genetisk modificerede foderstofingredienser. I disse ændringsforslag sættes der fokus på de faktiske markedsvilkår, og det understreges blot, at en betragtelig procentdel af den majs og soja, der allerede anvendes til produktion af dyrefoder i EU, er genmodificeret

Ændringsforslagene vedrører også de problemer, der er forbundet med godkendelsen af genetisk modificerede foderstofingredienser. Denne situation berører EU-kvægproducenternes konkurrenceevne og fører til en paradoks situation, hvor EU's forbrugere køber kød og animalske produkter fra tredjelande, der anvender genmodificeret foder.

Disse ændringsforslag er nødvendige for at understrege EU's inkonsekvente holdning til genmodificering og behovet for en mere åben debat om dette spørgsmål.

 
  
  

Betænkning af Kacin (A6-0325/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Alma Anastase (PPE-DE), skriftlig. - (RO) Jeg har stemt for denne betænkning, idet jeg håber, at den vil få afgørende betydning for Serbiens beslutning om at fortsætte den demokratiske reform og sin tilpasning til EU-standarder, især hvad angår respekten for minoriteters rettigheder.

I betænkningen bifaldes den relative forbedring i situationen, men denne forbedring har dog stadig ikke tilvejebragt de betingelser, der er nødvendige for en reel, interetnisk sameksistens og gensidig respekt, og der sker stadig talrige og alvorlige, oplagte krænkelser af minoriteters rettigheder. Her refererer jeg til et konkret eksempel - nemlig det, at man negligerer det rumænske samfunds og de rumænsktalende indbyggeres rettigheder i Serbien, især i Valea Timocului og Vojvodina. Jeg kan med beklagelse i dag kun se, at deres sproglige rettigheder ignoreres, uanset om vi taler om uddannelse i eller religiøs praktisering af det rumænske sprog.

Det bør sendes en klar besked til Serbien om denne sag: Kun et i sandhed multietnisk Serbien, hvor der sikres forståelse mellem samfundene og gensidig tolerance, kan blive betragtet som et virkeligt europæisk land.

 
  
  

Betænkning af Martens (A6-0375/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (ITS). - (NL) Hr. formand! Jeg har stemt imod Martens-betænkningen, selv om jeg må erkende, at der står en hel del kloge ting i den, men den nævner ikke den i mine øjne vigtigste årsag til Afrikas problemer, og den giver heller ikke det rette signal om fremtidens problem, fremtidens udfordring, nemlig invasionen af indvandrere.

Hvorfor er det ikke engang muligt i en betænkning fra Europa-Parlamentet at nævne den vigtigste årsag til fattigdom, sult, manglende sikkerhed, sociale og økonomiske problemer i Afrika? Den vigtigste årsag er de dårlige regimer der. Det er de korrupte magthavere, som overhovedet ikke bekymrer sig om god regeringsførelse, demokrati eller menneskerettigheder, men som i deres egne lande, og med de penge, som de stjæler fra deres borgere, hvert år bruger flere penge til våben, end de i alt modtager som udviklingsbistand. Det er skandaløst.

Hvad angår indvandring, er signalet fuldstændigt under lavmålet. For det første kan Europa ikke klare flere indvandrere, og for det andet er indvandring i Europa af højtuddannede fra fattige lande et drama for selve oprindelseslandene.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm og Inger Segelström (PSE), skriftlig. - (SV)Vi svenske socialdemokrater har støttet betænkningen, som er god. Der er behov for et partnerskab mellem EU og Afrika for at imødegå fremtidens udfordringer. Vi har stemt for punkt 61, fordi vi støtter frihandel. Vi ønsker imidlertid at påpege, at vi ikke kan skabe vækst gennem frihandel, hvis vi ikke samtidig foretager investeringer i uddannelse og sundhed samt andre langsigtede investeringer, hvilket også fremgår af andre dele i betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. - (SV) Det er klart, at seksuel og reproduktiv sundhed er et ekstremt vigtigt spørgsmål. Derfor bør kvinders og børns velfærd ikke udnyttes af Europa-Parlamentet i dets forsøg på en autoritetsudvidelse, som det sker i betænkningens punkt 77. Desuden arbejder et kompetent og lovligt FN-organ allerede med disse spørgsmål.

I betragtning af de ubehagelige strømme, der findes her i Parlamentet, hvor mange medlemmer aktivt går imod seksuel og reproduktiv sundhed, både inden for Unionen og andre steder, ville det være en stor tragedie, hvis Parlamentet fik mere magt i dette spørgsmål.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig.- (PT) Selv om denne betænkning indeholder aspekter, vi mener er positive, analyserer den dog ikke kernepunktet i forbindelserne mellem EU og Afrika, idet den udelader eller tilslører sit hovedansvar og strategiske mål.

Måske er det mest himmelråbende eksempel herpå tavsheden omkring NATO-, USA- og EU-initiativer i forhold til Afrika, såsom oprettelsen af særlige militærkommandoer (USA/AFRICOM), afvikling af militære manøvrer (NATO) eller den tiltagende militære tilstedeværelse af de store EU magter ("fredsstøttende mekanismer", militære missioner).

Betænkningen omfatter desuden aspekter, der muliggør intervention, forklædt som "humanitære", "konfliktstyring" eller "god styring", og den påviser ikke den stigende underordning af udviklingspolitikken i forhold til "sikkerheds"-strategier. Der lægges vægt på "udviklingsbistand" ydet af soldater eller anvendelse af midlerne til formål, der ingen relation har til en sådan bistand, idet midlerne fordeles i henhold til de store magters strategiske mål, især kontrol over Afrikas enorme naturressourcer, herunder olie.

Endelig tillægges der i betænkningen værdi til de begrænsninger, den fremsætter for de "økonomiske partnerskabsaftaler", hvilket bekræfter "dogmet" om liberalisering af handelen som udgangspunkt for udvikling.

Til støtte for EU-Afrika-topmødet tager vi afstand fra en sådan politik.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), skriftlig. - (PL) Maria Martens bemærker korrekt, at grundlaget for udvikling af samarbejdet mellem Afrika og Europa skal udgøres af demokrati i fremgang og partnerskab baseret på gensidig respekt. Der er også meget rammende gjort opmærksom på den kendsgerning, at parterne står lige med hensyn til rettigheder og ansvar, men ikke hvad angår deres integrationsniveau eller omfanget eller niveauet for udvikling af de finansielle, tekniske og menneskelige ressourcer.

Jeg er enig i, at fattigdomsudryddelse skal være det overordnede mål for samarbejdet mellem EU og Afrika, og fred har en nøglebetydning som det første skridt mod at skabe udvikling.

Jeg synes i overensstemmelse med ånden i betænkningen, at det er meget væsentligt at tage hensyn til de afrikanske befolkningers virkelige behov: at garantere rimelige indkomster for mindre landmænd, højne lokal produktion, garantere fødevaresikkerhed og gøre landdistrikterne levedygtige samt opbygge hjemlige og regionale markeder.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Scheele (PSE), skriftlig. - (DE) Betænkningen om status over forbindelserne mellem EU og Afrika omhandler ud over den vigtige diskussion om illoyal handelspolitik også spørgsmålet om konfliktforebyggelse og konfliktløsning. I denne sammenhæng ønsker jeg at gøre opmærksom på den sidste koloni i verden, den sidste koloni i Afrika, nemlig Vestsahara, som i mere end 30 år har været besat af Marokko. Denne besættelse forbryder sig mod international ret og medfører massive overtrædelser af menneskerettighederne. Når vi støtter sahrawifolkets menneskerettigheder, dets ret til selvbestemmelse, hører vi ofte, at vi indtager en prosahrawisk holdning. Denne indstilling er chokerende. Vi støtter menneskerettigheder og international ret. Alle europæiske institutioner burde støtte dette og ikke bare forfølge økonomiske interesser hos enkelte medlemslande. Europa har brug for en troværdig holdning mod diktaturer. At løfte pegefingeren mod nogle få udvalgte diktaturer skader Unionens troværdighed i spørgsmål om konfliktløsning, og det skader de undertrykte, som dagligt må lide under massive brud på menneskerettighederne.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), skriftlig. - (PL) Jeg stemmer for vedtagelsen af Maria Martens betænkning om forbindelserne mellem EU og Afrika.

Man skal fastsætte en fælles strategi for samarbejdet mellem EU og de afrikanske lande, og den skal være baseret på gensidig respekt og fælles, klart definerede principper og værdier. Vi skal tage hensyn til den afrikanske sides holdninger og især koncentrere os om problemer forbundet med udvikling og opfyldelse af millenniumudviklingsmål såsom stabil vækst og udvikling, fattigdomsbekæmpelse samt bistand til sikring af adgang til uddannelse og sundhedsbeskyttelsesmidler.

 
  
  

Forslag til beslutning (B6-0429/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm og Inger Segelström (PSE), skriftlig. - (SV)Vi svenske socialdemokrater har støttet betænkningen, som er god. Imidlertid har vi stemt imod ændringsforslag 1, som refererede til brug af klyngeammunition under to specifikke konflikter. Vi har valgt at stemme imod det, fordi vi fordømmer brugen af klyngeammunition under alle konflikter og ikke blot i specifikke tilfælde.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin og Nils Lundgren (IND/DEM), skriftlig. - (SV) Der er ikke nogen tvivl om, at klyngeammunition er nogle meget grusomme våbensystemer, som forvolder store lidelser for civile. Det er derfor foruroligende, at Parlamentet bruger et så væsentligt spørgsmål i sine bestræbelser på at forcere oprettelsen af et Europas Forenede Stater.

Et forbud mod denne slags våben skal gennemføres på verdensplan, gennem FN og på initiativ fra nationale stater, ikke fra Europa-Parlamentet.

Vi har derfor stemt imod beslutningen under dagens afstemning.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), skriftlig.- (PT) Den 17. september anmodede FN sine medlemsstater om omgående at træffe foranstaltninger til at løse de forfærdelige følgevirkninger af anvendelsen af klyngebomber og appellerer til, at der oprettes et juridisk bindende internationalt menneskerettighedsinstrument, der forbyder anvendelse, udvikling, produktion, opbevaring og overførsel af denne type våben.

FN forlanger, at nuværende reserver af disse våben udryddes, anmoder om, at der foranstaltes risikoreduktion og støtte til ofrene, og anbefaler medlemsstaterne at udstede et moratorium om anvendelse og overførsel af disse våben, indtil omtalte instrument er oprettet.

Som det fremgår af beslutningen, er det påvist, at 98 % af ofrene for disse bomber er civile, hvilket medfører et højt og brutalt antal døde og sårede, især blandt børn.

Størstedelen af Europa-Parlamentet har imidlertid stemt imod at angive, at klyngebomber blev anvendt af de såkaldte "koalitionsstyrker" i Afghanistan og Irak samt af de israelske styrker i Libanon.

Det er uopsætteligt, at der sættes en stopper for våbenkapløbet. Det er tvingende nødvendigt at fjerne masseødelæggelsesvåben, klyngebomber, våben med depleteret uran eller hvid fosfor.

Derfor tilslutter vi os denne beslutning.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for denne beslutning, der på ny understreger behovet for at styrke den internationale humanitære folkeret, idet den finder anvendelse på fragmentationsammunition, og behovet for en hurtig vedtagelse af et fuldstændigt forbud mod anvendelse, produktion, overførsel og oplagring af fragmentationsammunition på internationalt plan. Parlamentet har også noteret sig den kraftige støtte til den proces, der blev indledt i Oslo i februar 2007.

 
  
  

Betænkning af Cappato (A6-0341/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Hr. formand! Jeg vil gerne forklare min stemme om hr. Cappatos betænkning samt forklare, hvorfor Gruppen Union for Nationernes Europa har undladt at stemme. Jeg har stemt imod, eftersom jeg synes, det er en meget kontroversiel idé. Narkotika udgør den vigtigste forretning i Afghanistan, og det virker mere end tvivlsomt, at man kan kontrollere selv en del af produktionen til medicinske behov. Jeg har derfor stemt imod forslaget.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE). - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Med denne betænkning har hr. Cappato foreslået og opnået, at det bliver en kendt sag, at Europa-Parlamentet er tilhænger af forsøg med at gøre dyrkning af opium til kriminelle formål til dyrkning af opium til behandling af syge i Afghanistan.

Jeg vil understrege, at jeg stemte imod betænkningen, for det begynder netop med bonden, der dyrker valmuer på sine marker, og så ender det med død og kriminalitet for dem, der bevidst eller ubevidst er gået i den fælde, som denne forfærdelige plage for menneskeheden lægger.

Efter min mening er det naivt af dem, der stemte for denne betænkning, at tro, at man kan få det, der i øjeblikket foregår ulovligt, nemlig opiumdyrkning i Afghanistan, til at forsvinde, hvis bare man giver tilladelse til, at opiummet anvendes til gavnlige formål.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), skriftlig. - (EN) Medlemmerne af Europa-Parlamentet fra Labour-partiet kunne ikke støtte denne beslutning, da det centrale forslag sigter på at fremme opiumdyrkningen i Afghanistan. Dette er i strid med den indsats, der gøres af Afghanistans regering med støtte fra det internationale samfund, og i strid med 80 % af det afghanske folks ønsker - opiumindustrien finansierer Talebanopstanden. Vi har bemærket, at antallet af opiumfri provinser er blevet mere end fordoblet i år.

Vi stemte imod den oprindelige ordlyd i punkt 1, a) og b), da vi er overbevist om, at Parlamentet ikke bør fremme projekter, der tilskynder til fremstilling af opium i Afghanistan.

Vi stemte imod betænkningen af ovennævnte årsager, men også fordi dette forslag er baseret på en faktuelt urigtig antagelse om, at der er en global mangel på opiater til medicinske formål. Det Internationale Kontroludvalg for Narkotiske Midler (INCB) har påpeget, at en overproduktion af lovlige opiater siden 2000 har ført til lagre i opiumsproducerende lande, "der kan dække behovet i to år".

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte imod denne betænkning. Der er ikke mangel på opium til medicinske formål i verden, og sikkerhedssituationen i Afghanistan borger ikke for en sikker fremstilling og indsamling af opium til medicinske formål.

 
  
  

Betænkning af Lechner (A6-0371/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), skriftlig. - (EN) Jeg stemte for denne betænkning. Udlæg er en procedure, der giver en kreditor mulighed for at anmode en domstol om at indefryse bankindeståender for at hindre en person i at hæve det fordrede beløb. Den sikrer en balance mellem kreditorernes ret til at inddrive fordringer og tilstrækkelig beskyttelse for de sagsøgte. Denne procedure er ikke i strid med nationale love og vil sikre en fælles standardprocedure i hele EU.

 
  
  

Betænkning af Sbarbati (A6-0301/2007)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. - (PT) Oplysninger fra fortegnelsen over aktiviteter viser, at Ombudsmanden i 2006 modtog 3830 klager. Ombudsmanden fandt dog, at kun 21,5 % af sagerne hørte under hans kompetence, hvoraf 258 førte til en ombudsmandsundersøgelse. I 2006 gennemførte Ombudsmanden ialt 582 undersøgelser, hvoraf 315 var overført fra 2005, og ni blev indledt på Ombudsmandens eget initiativ.

Det er interessant at bemærke, at den institution, der ligesom de foregående år har været genstand for flest klager, var Kommissionen med en procentdel på 66 % af det samlede antal (387) efterfulgt af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EPSO), der stod for 13 % og Europa-Parlamentet med 8 %.

Det største klagepunkt var den manglende gennemsigtighed, herunder afslag på information (25 %), efterfulgt af partiskhed eller magtmisbrug og mange andre former for fejl og forsømmelser. Som Ombudsmanden dog selv påpeger, er der mange sager, hvor hans kritiske bemærkninger ingen virkning har overhovedet, men de er uden tvivl et varsel om eksisterende problemer, og derfor bør Parlamentet være behørigt opmærksom på dem.

 
Seneste opdatering: 11. november 2008Juridisk meddelelse