Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2146(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0518/2007

Esitatud tekstid :

A6-0518/2007

Arutelud :

PV 15/01/2008 - 5
CRE 15/01/2008 - 5

Hääletused :

PV 15/01/2008 - 10.2
CRE 15/01/2008 - 10.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0009

Arutelud
Teisipäev, 15. jaanuar 2008 - Strasbourg EÜT väljaanne

5. Ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia aastateks 2007–2012 (arutelu)
PV
MPphoto
 
 

  President. – (EL) Arutelu teemaks on Glenis Willmotti raport tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel, kus käsitletakse ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegiat aastateks 2007–2012 (2007/2146(ΙΝΙ)) (A6-0518/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott, raportöör. Proua president, töötervishoid ja tööohutus hõlmavad suurt hulka küsimusi. Lihtsal tasandil tähendab see tööõnnetuste ning kutsehaiguste vähendamist. Üksikisiku jaoks on see tema füüsiline puutumatus, väärikus ja heaolu. Ettevõtte jaoks tähendab see töölt korduvate põhjuseta puudumistest, haigusrahast ja tootlikkuse vähenemisest tulenevate kulude vähenemist. Ühiskonna kui terviku jaoks moodustavad halvast töötervishoiust ja tööohutusest tulenevad kulud ülisuure, 3,8%-se osa rahvamajanduse kogutoodangust.

Möödunud kuul – vaatamata teatavate Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei ja konservatiivsete parlamendiliikmete häbiväärsele raevupurskele – sellesama täiskogu poolt vastu võetud põhiõiguste hartas on sätestatud, et igaühel on õigus tervist, turvalisust ja väärikust pakkuvatele töötingimustele. Samuti on sellega ette nähtud, et igal töötajal on õigus maksimumtöötundide piirangule.

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri hinnangul sureb ELis kutsehaiguste tõttu igal aastal üle 140 000 inimese ning ligikaudu 9000 sureb tööõnnetuste tõttu. Need arvud tähendavad, et iga kolme ja poole minuti tagant sureb ELis keegi tööst tulenevatel põhjustel. See tähendab, et selle lühikese aja jooksul, mil mina olen kõnelenud, on arvatavasti keegi surnud ning käesoleva arutelu lõpuks on tõenäoliselt 20 inimest surnud.

Mõni kolleeg võib vaidlustada põhiõiguse heale töötervishoiule ja tööohutusele, kuid ma olen kindel, et mitte keegi ei vaidlustaks õigust elule. ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegia peab olema jõuline, et saaks tõhusalt rakendada ja jõustada olemasolevat õiguslikku raamistikku. Praegu olemasolev strateegia on üldiselt väga hea, kuid seda tuleb järjekindlalt jõustada kogu ühenduses. See ei tähenda siiski, et kui olemasolevad õigusaktid on selgelt ebasobivad, ei peaks me neid ajakohastama, et need toimiksid korralikult ning pakuksid parimal võimalikul tasemel kaitset. Samuti ei tähenda see, et me peaksime reageerima õigusaktide ettepanekutele nagu vampiir küüslaugule, nagu mõned siin täiskogus teeksid.

Keegi muidugi ei vaidleks vastu, et õigusloome tee on alati parim. Siiski on juhtumeid, kus siduvad eeskirjad on vajalikud tagamaks, et uute ja tekkivate riskidega tegeletakse kõigis liikmesriikides korralikult ja järjepidevalt. Komisjoni teatist tuleb tervitada ja kiita seda eesmärgi pärast vähendada tööõnnetusi ning tähelepanu koondamise pärast väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Kuid me peame keskenduma ka kutsehaigustele, millel on suur hind töötajate tervisele, ettevõtte kuludele ja tootlikkusele ning ühiskonnale kui tervikule sellega seonduvate sotsiaalkindlustuse ja tervishoiukulude tõttu.

Raportis on seda kajastatud ja selles nõutakse komisjonilt kutsehaiguste nõuetekohase tuvastamise ja ravimise tagamist, kusjuures erilist rõhku pannakse tööst tingitud vähktõvele, seades eesmärgiks selle vähendamise. Samuti vajame me üksikasjalikku tegevuskava koos rahaliste ja ajaliste kohustustega. Õnnetusjuhtumite arvu 25%-lise vähendamise eesmärgi kõrval on edu jälgimiseks ja hindamiseks veel mõned võimalused. Minu raportis kindlaks määratud tegevusprioriteedid hõlmavad piitsa ja prääniku kasutamist olemasolevate õigusaktide jõustamiseks. Sooviksin näha liikmesriike premeerimas head töötervishoidu ja tööohutust pakkuvaid ettevõtteid maksusoodustustega, andes neile eelise avalikes hangetes, kehtestades kindlustuspoliisidesse bonus-malus süsteemi ning pakkudes muid rahalisi stiimuleid. Ma sooviksin siiski ka näha karmimaid karistusi neile allumatutele tööandjatele, kes eiravad oma töötajate tervishoidu ja ohutust ning rohkem rikkumismenetlusi liikmesriikide vastu, kes ei rakenda ega jõusta nõuetekohaselt tervishoidu ja ohutust käsitlevaid olemasolevaid õigusakte.

Igasugune tervishoiu ja ohutuse strateegia peaks loomulikult keskenduma neile, kes on kõige enam ohus. Sellised kaitsetumad rühmad hõlmavad võõrtöötajaid, keda sageli ära kasutatakse, samuti noori ja vananevaid töötajaid, kes vajavad eritähelepanu, ning puudega isikuid. On oluline, et strateegiate väljatöötamisel ja rakendamisel kohaldatakse rangelt 1989. aasta raamdirektiivi sageli ignoreeritud töötajakategooriate suhtes, nagu põllumajandus- ja tervishoiutöötajad. Liikmesriigid peavad nende rühmadega täielikult arvestama. Meil on vaja raamdirektiivi lihas- ja luustikuhaiguste kohta, et tegeleda selliste probleemidega, nagu alaselja valu – ülekoormuskahjustused – ja alaselja haigused.

Sooviksin tõstatada palju muid küsimusi, kuid aeg on otsa saamas, seega ma ootan põnevusega, mida on öelda teistel kolleegidel ja komisjonil.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Dimas, komisjoni liige. − (EL) Proua president, auväärsed Euroopa Parlamendi liikmed, ma sooviksin kõigepealt tänada proua Willmotti suurepärase raporti eest, mille ta ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia kohta koostanud on.

Komisjon pöörab töötervishoidu ja tööohutust käsitlevale poliitikale suurt tähelepanu ning nõustub teiega arvukate soovituste osas.

Tõepoolest, ma sooviksin rõhutada, et see peab olema ühenduse strateegia, mitte vaid komisjoni oma. See on tõesti ainsaks viisiks saavutada tähtis ja ambitsioonikas eesmärk, milleks on pidev ja jätkusuutlik tööõnnetuste ja kutsehaiguste vähendamine. Üheks meie esmaseks mureks on seega võimalikult paljude poolte kaasamine poliitilisel, täidesaatval ja institutsioonilisel tasandil.

Komisjoni strateegiline eesmärk saavutada tööõnnetusjuhtumite arvu 25%-line vähenemine Euroopa Liidus aastatel 2007 kuni 2012 nõuab tõesti aktiivset osalemist ja pühendumist mitte ainult ametiasutuste poolt, vaid ka tööturu osapooltelt, kes võtavad töökoha tasandil õnnetusjuhtumite ennetamise vastutuse enda kanda.

On väga oluline rõhutada kohustust, mille liikmesriigid nõukogu 25. juuni 2007. aasta resolutsiooniga endale võtsid: arendada ja rakendada avaliku töötervishoiu ja tööohutuse strateegiad vastavalt riiklikele tingimustele koostöös tööturu osapooltega, ning samuti püstitada riiklikud mõõdetavad eesmärgid õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vähendamiseks, seda eriti nendes tegevusharudes, kus näitajad on üle keskmise.

Komisjonil on eriliselt hea meel Euroopa Parlamendi vastukaja üle oma teatisele ja selles esitatud üldistele eesmärkidele ning tegevuskavadele avaldatud toetuse üle.

Ma olen märganud parlamendi muret seoses korraliku planeerimise vajadusega ja varade jaotamisega, ning seoses edusammude hindamisega ja strateeegia eesmärkide saavutamist käsitlevate raportite esitamisega.

Komisjon esitab ühenduse tegevuskava tulemustabelis detailid ja täpse kava ühenduse tasandil võetavate erimeetmete kohta. Samuti tagame me töötervishoiu ja tööohutuse nõuandekomitee osalemise kolmepoolse teabevahetuse raames, kus käsitletakse riiklike strateegiate sisu, eesmärke, võetud meetmeid ja edusammude jälgimist. Parlamenti teavitatakse aegsasti menetluse tulemustest.

Seoses teie taotlusega nõukogu direktiivi 91/383 läbivaatamise kohta, sooviksin ma auväärseid Euroopa Parlamendi liikmeid teavitada, et komisjoni talitused analüüsivad hetkel sõltumatu nõustaja koostatud uurimuse alusel olukorda mitmetes liikmesriikides. 2008. aastal koostatakse asjakohane aruanne ja komisjon otsustab aruandes esitatud järelduste põhjal, milliseid edasisi samme sellel alal võtta.

Seoses nõukogu direktiivi 92/85 läbivaatamise taotlusega sooviksin samuti teid teavitada, et pärast konsulteerimist Euroopa tööturu osapooltega seoses võimalike muudatusettepanekutega sellele direktiivile, koostavad komisjoni talitused hetkel mõju hinnangut eesmärgiga välja selgitada direktiivi teatud muudatusettepanekute tagajärjed. Juhul kui komisjon otsustab mõju hinnangu valmimisel asjakohase ettepaneku esitada, on tõenäoline, et see ettepanek võetakse komisjoni poolt 2008. aastal vastu.

Ma jagan teie arvamust selle kohta, et tuleval perioodil on vaja parandada ühenduse õigusaktide järgimist tervishoiu ja ohutuse alal, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate poolt, kombineerides selleks meetmeid, mis asetavad tasakaalustatult rõhu tööandja poolsele vastutusele ja töötajate osalemisele.

Seoses töötervishoiuga eeldan ma, et uus strateegia on edasiseks sammuks tervema töökeskkonna loomise poole kogu ELis, kus rahuldatakse vananeva töötajaskonna vajadused ja kaitsetumad rühmad on täielikult kaitstud. Komisjon tõhustab oma pingutusi tervisenäitajate piisava määratlemise ja muude statistiliste meetmete suunas, et tagada korralikku järelevalvet ametialaste ohtude üle.

Me oleme veendunud, et prioriteedid, mis esitati ühenduse strateegias aastateks 2007–2012 ning raportis, mille te täna vastu võtate, avavad tee ohutumatele ja tervislikematele töökohtadele Euroopa Liidus.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Bauer, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamuse koostaja − Proua president, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon rõhutab oma arvamuses esiteks, et naiste kõige suuremad töötingimustest põhjustatud terviseprobleemid on lihas- ja luustikuhaigused ning psühholoogilised probleemid. Teiseks rõhutatakse, et vajadus analüüsida ohte, millega mehed ja naised kokku puutuvad ning võtta asjakohased meetmed ei tähenda välistava kaitsepoliitika taaskehtestamist ega ka naiste ja meeste erinevate tööalade soodustamist.

Ehkki töötervishoidu ja ohutust käsitlevate ühenduse direktiivide raamistiku sooline lähenemisviis on neutraalne, ei ole see piisav põhjus, et tööga seotud ohte naiste tervisele ja ohutusele alahinnatakse ja eiratakse, võrreldes ohtudega meeste tervisele ja turvalisusele, mida ennetatakse ja uuritakse.

Töötajad, mehed ja naised, puutuvad kõikjal Euroopa Liidus oma töökohtadel kokku eri ohtudega: keemilised, bioloogilised ja füüsilised mõjurid, ebasoodsad ergonoomilised tingimused, õnnetusjuhtumite ohud ja turvariskid ning veel mitmed psühhosotsiaalsed tegurid. Seetõttu ei moodusta naised ja mehed ühesugust töötajakategooriat. Seetõttu peavad strateegiad ja meetmed töötervishoiu ja ohutuse parandamiseks olema spetsiaalselt kohandatud konkreetsete töökohtade jaoks, võttes arvesse et teatavad tegurid võivad naistele mõjuda erinevalt kui meestele.

Arvamuses on samuti rõhutatud uusi ohutegureid, nagu ahistamine, vägivald ja klientide jõhkrutsemine töökohas, eelkõige avalike teenuste sektoris, kus peamiselt töötavad naised. Viimasena rõhutatakse vajadust lisada ohu, riski ja ennetamise mõisted kooli õppekavasse ning haridussüsteemi üldiselt, mis oleks tõhus vahend tugeva ja püsiva ennetava ohutus- ja tervishoiukultuuri ehitamiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer, fraktsiooni PPE-DE nimel. – (DE) Proua president, volinik, daamid ja härrad, lubage mul avaldada tänu proua Willmottile õiglase ja edasiviiva koostöö eest komisjonis. Raport kajastab töötervishoiule ja tööohutusele pööratavat kõrget poliitilist tähelepanu Euroopa Liidu 27 liikmesriigis. Kesksed ohutusmeetmed tõstetakse esile ja neid kaalutakse. Õnnetusjuhtumite ennetamise ja ohutuse kulud on kõrged, kuid lubage mul üheselt rõhutada, et hea tervis on hindamatu. Tähtsad punktid on, et sätted tuleb üle võtta ja rakendada kõigis liikmesriikides ja et Euroopa Liit peaks karistamise asemel aitama liikmesriikidel eeskirju üle võtta ja neile nõu pakkuma.

Ma usun, et erilist tähelepanu tuleks pöörata väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, mis vajavad konkurentsis püsimiseks selles valdkonnas abi. Seoses sellega kutsume me komisjoni üles looma vastavaid põhitingimusi VKEdele juhtudel, kus need tingimused puuduvad, ja neid parandama seal, kus need olemas on. Töötajatele pakutav kaitse ei tohi sõltuda riigist, kus nad töötavad või ettevõtte suurusest.

Mulle antud lühikese aja jooksul soovin vaid loetleda mõned eriti tähtsad punktid, nagu parem kaitse hepatiidi ja AIDSi eest ning jätkuv süstemaatiline asbesti eemaldamine töökohtadest, ükskõik kui keeruline ja kulukas see ka oleks. Ma usun, et me peame keskenduma B hepatiidile ja eelkõige neile inimestele, kes on oma töö tõttu kõrgendatud nakkusohus hepatiidi viirustesse, teiste sõnadega meedikutele, parameedikutele, hooldajatele ja esmaabitöötajatele.

Esmaabist rääkides peaks tegema samuti pingutusi nende inimeste nimel mitmetes liikmesriikides, kes lisaks oma päevasele põhitööle tegelevad ka tasustamata vabatahtliku tööga esmaabiteenistustes. Ma usun, et oli väga tähtis, et raport püsis kindlalt teema piires ega tsiteerinud näiteid, mis oleks võinud tekitada mitmes küsimuses eelarvamusi.

Ma tänan teid viljaka koostöö eest. EPP-ED fraktsioon toetab raportit.

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri, fraktsiooni PSE nimel.(IT) Proua president, daamid ja härrad, 6. detsembril 2007. aastal põhjustas Torinos ThyssenKruppi tehases toimunud õnnetus seitsme töölise surma. See äärmiselt tõsine õnnetusjuhtum näitab, et ohutusprobleemi ei ole mingil juhul veel lahendatud.

Torino tragöödia tõstatab veel ühe arutlusteema siin kojas. Me oleksime eeldanud, et see rahvusvaheline kontsern käitub korralikult, kuid nii ei juhtunud. Itaalia ajalehed teatasid eile, et ThyssenKruppi kõrgema astme juhi poolt pärast traagilist terasetšehhi põlengut koostatud dokumendis, mille kohtuvõimud enda valdusesse võtsid, kirjeldati ellujäänuid, keda pärast õnnetust küsitleti, töölistena, kes end kangelaste staatusesse seadsid ning televisioonis tähtedena üles astusid. Selle väite kirjeldamiseks ei ole olemas muid sõnu peale häbiväärsuse.

Oleks väga tähtis, kui parlament, nagu ka volinik, saaks ja võiks väljendada väljaspool kõiki formaalsusi oma nördimust ThyssenKruppi üle. See mis juhtus Torinos, juhtub mingil määral kõikjal ning, nagu ka väga hea Willmotti raporti põhjal, rõhutab vajadust pühenduda vägagi tõelistele töökohal aset leidvate õnnetuste ja surmajuhtumite vähendamisele.

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne, fraktsiooni ALDE nimel.Proua president, raport on väga hea ja soovin tänada raportööri suurepärase koostöö eest.

Mul on heameel, et raportis räägitakse olemasolevate direktiivide paremast rakendamisest. Samuti tervitan üleskutset teostada paremat kontrolli. Ei ole mingit mõtet lihtsalt rääkida rakendamisest liikmesriikides, nagu paljud teevad tervishoiu ja ohutuse valdkonnas, ning siis nõuda aina uusi õigusakte, isegi kui teaduslike ja meditsiiniliste tõenditega on kinnitatud, et ohtu ei ole.

Üks valdkond, mille joaks on vaja õigusakti – ja me taotlesime seda 2005. aastal – on ELis aasta jooksul rohkem kui miljoni nõelatorkest tingitud vigastuse ennetamine tervishoiutöötajatel. Kujutage ette õudust, et teid on kogemata torgatud nõelaga ning seejärel peate ootama tohutu aja, et teada saada, kas te olete nakatunud tõsisesse nakkusesse, nagu HIV või hepatiit B.

Komisjon peab meie üleskutsele tähelepanu pöörama ning arutama läbi bioloogilisi mõjureid käsitleva 2000. aasta direktiivi muudatusettepaneku. Mõnes valdkonnas piisab tõenäoliselt parimate tavade vahetamisest, mistõttu mul on heameel, et komisjon võttis vastu minu muudatusettepanekud tervishoiuteenuste tõttu saadud nakkuste kohta. Sellised nakkused nagu metitsilliiniresistentne Staphylococcus aureus on ohtlik nii haigla patsientidele kui ka töötajatele. Nakatumise määrad erinevad liikmesriigiti oluliselt. Nakatumise määr Ühendkuningriigis on nt 10 korda kõrgem kui Hollandis. Peame teadma miks ja kuidas saame parimatest tavadest õppida. Seepärast taotlesin ühes oma muudatusettepanekus, mis komisjonis vastu võeti, ELi parimate tavade juhendit tervishoiuteenuste tõttu saadud nakkuste kohta ning seda, et kõiki tervishoiutöötajaid üle kogu ELi julgustatakse osalema sõeluuringutes.

 
  
MPphoto
 
 

  Sepp Kusstatscher, fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (DE) Proua president, lubage mul alustada raportööri proua Willmotti tänamisega tema suurepärase töö eest ja eriti selle eest, et ta oli niivõrd kompromissialdis. Tööstusõnnetuste ja kutsehaiguste tagajärjel hukkub Eurooopa Liidus aastas üle 160 000 inimese ning muutub teovõimetuks ligi 300 000. Seda on liiga palju. Meie ühiskonnas, kus üksikisikut vaadeldakse tihti kõigest tootmisfaktorina, pannakse liialt vähe rõhku selle probleemi inimaspektile. Riik, mille all pean silmas seadusandlust ja valitsusi, peab tagama, et puhtalt kasumlikkust taga ajavad ettevõtjad kannavad ekspluateerimise kulu ühiskonnale. See on ainus viis, kuidas tagada, et töötervishoiule ja -ohutusele pööratakse vajalikku tähelepanu.

Avalik arvamus märkab pigem tööstusõnnetusi kui suurt hulka kutsehaigusi. Tasakaalu saavutamiseks on vaja ulatuslikumaid ja jõulisemaid pingutusi. Olukorra paranemist ei saavutata ilma hoolika järelevalveta, teisisõnu kontrollide ja analüüside ning täpsete eesmärkide püstitamiseta kutsehaiguste juhtude vähendamiseks, sealhulgas uued haigused, mis puudutavad näiteks nanotehnoloogia valdkonnas töötavaid inimesi.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark, fraktsiooni IND/DEM nimel – Proua president, töötervishoiu ja -ohutuse raporti vastuvõtmine tähendaks bürokraatia suurendamist ja seda just ajal, kui ma arvasin, et komisjon kavatseb seda vähendada!

Töötajad, kes kaotavad aega haiguste ja vigastuste tõttu, suurendavad asjaomase ettevõtte kulusid ja seega ka hindu. Kaupade ja teenuste vaba liikumisega ELis on suurenenud konkurentsivõime, seega need, kes ei hoolitse oma tööjõu eest, kaotavad äri. Töölt haiguse tõttu puuduvad inimesed suurendavad ka sotsiaaltoetuste kulu, panustades edasisele hindade tõusule. Seega on ettevõtte huvides hoida oma töötajate tervist.

Head ideed levivad alati, seega ei tohiks see probleem olla. See sõltub muidugi vaba turu olemasolust, kuid kui te mõtlete nagu mõned tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni liikmed, et see viib džungliseadusteni, siis on teil veel üks tõsine haigus, mille vastu võidelda. Ilmselt on vaba turgu edendavad liikmesriigid psühhiaatrilised juhtumid.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI). – (FR) Proua president, Renault’ ja Peugeot’ töötajate enesetapud Prantsusmaal ning tuhanded kopsuvähi juhtumid inimeste hulgas, kelle töö hõlmab kontakti asbestiga, on selgeks tõestuseks, et töötervishoid on probleemiks.

Vastuseks on Euroopa Komisjon koostanud teatise, mis on tõstetud tervishoiu strateegia staatusesse, tegelikult kõlab aga nagu Walt Disney looming – määrus, mille koostas Lumivalgeke seitsme pöialpoisi jaoks. Ja see on tõesti hingeminev. Näiteks lõikes 35 öeldakse meile, et me vajame tervislikku eluviisi töökohas; lõikes 29 julgustatakse arstlikke läbivaatusi; lõik 54 nõuab tuletõrje piserdussüsteemide paigaldamist; lõikest 49 loeme, et stress ohustab tervist; ning põhjendus D väidab, hoia ja keela, et saatuslikke õnnetusjuhtumeid esineb sagedamini ehitustööliste kui eakamate Euroopa ametnike hulgas.

Õnneks on tööstuskomisjoni raportööril välja pakkuda lahendusi, sealhulgas psühholoogi ja kaplani palkamine iga 500 töötaja kohta.

Tegelikkuses aga ei räägita meile midagi kutsehaiguste põhjustest – neid on kolm. Esimene on meie piiridelt kaitse lammutamise ideoloogia, millega lükatakse meie töötajad ebaõiglasesse konkurentsi Aasia orjatööjõuga. Ainus viis, kuidas meie tööstus ellu saab jääda, on kõigest väest kõrgema tootlikkuse saavutamine, mis toimub tervise arvelt.

Teine probleem on napakas tugeva euro poliitika, mis muudab meid valuutakursside kaudu konkurentsivõimetuks. Ainus muutuja, mida saab veel varieerida, on tootlikkus, mida jällegi üles sunnitakse, ning jällegi tehakse järeleandmisi tervise arvelt.

Kolmandaks meie murede põhjuseks on neurootiline konkurentsifilosoofia, mis on tegelikult majandussõda Euroopa ja Aasia või Euroopa ja Ladina-Ameerika vahel. Kuid sõjad toovad kaasa haavatuid ja surnuid, ning antud juhul on ohvriteks inimesed, keda ähvardavad kutsehaigused ja tööõnnetused. Teisisõnu, Euroopa töötaja on nagu härg üleilmse majanduse areenil, stressis ja verine ning endast kõike andmas, kuni tema tervis on läinud. Lahenduseks on meie töötajate eemaldamine sellelt ebaõiglaste reeglitega üleilmselt areenilt ja see nõuab uut tollitehnoloogiat mahaarvatavate tollimaksude tarbeks.

 
  
MPphoto
 
 

  Romano Maria La Russa, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamuse koostaja. − (IT) Proua president, daamid ja härrad, ma tahtsin anda ülevaate selle strateegia võtmepunktidest ja arutada minu arvamuses esitatud soovitusi. Võrdse sotsiaalse kaitse gamine kõigile töötajatele olenemata töölepingu vormist, bürokraatlike menetluste kiirendamine väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks, ning stiimulite, sealhulgas rahaliste stiimulite, pakkumine koolituste tarbeks on esmase tähtsusega aspektid.

Ainult nimetatud aspektide arutamine oleks aga ebaõiglane nende suhtes, kes kindlalt nõuavad selgitusi ja õiglust selliste kohutavate tragöödiate taustal, nagu seda oli mõned päevad tagasi Torinos aset leidnud juhtum, millele härra Panzeri hetk tagasi viitas. 6. ja 7. detsembri vahelisel ööl tappis ThyssenKruppi tehases valla pääsenud tuli seitse töölist; tulekustutusvahendid ei töötanud. Alles hiljem tuli välja, et tehases ei järgitud ohutusnõudeid! Euroopa Parlament ja ma ise ei saa jätta seda häbiväärsust märkimata.

Ma kindlasti ei kavatse Saksa rahvusvahelise ettevõtte käitumist täielikult hukka mõista ega isegi ette kujutada, et tehas, ükskõik kui suure süüdlasena, pahatahtlikult ja meelega eiras raha kokkuhoiu eesmärgil ohutusnõudeid. Ma ei tunnista nende Itaalia vasakpoolse ametiühingu liikmete ideoloogilisi väiteid, kes, saades eelmisel juunil teada tehase sulgemisest, kuulutasid end ohutuse sangariteks ja teatasid, et nemad olid vastutavad ja hoolitsesid ohutuse eest tehases. Siiski ei ole veel õige hetk langetada otsuseid, eriti rutakaid otsuseid.

Austades antud asjas riiklikku pädevust, pean ma siiski äärmiselt vajalikuks, et Euroopa Liit tagaks seaduste täieliku täitmise, tehes seda eelkõige Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri kontrollide tõhustamise kaudu, ning tugevdaks erinevate riiklike asutuste vahelist koostööd, parandades Euroopa kõrgemate tööinspektorite komitee toimimist.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). – (EL) Proua president, ei ole mingit kahtlust, et töötervishoid ja tööohutus panustavad kvaliteedijuhtimisse, majanduslikku edukusse ja konkurentsivõimesse ning aitavad kaasa majanduse arengule ja eelarve eesmärkide saavutamisele, sotsiaalkindlustussüsteemide eelarved sealhulgas. Loomulikult on nende tehniliste asjaolude taga humanitaarsed põhjused, mis muudavad töötajate tervise kaitsmise töökohtade ohutuse tagamiseks mitte ainult vajalikuks, vaid ka esmatähtsaks.

Strateegia aastateks 2002-2006 on häid tulemusi andnud ja väljavaated 2007. aastast edasi on head, kui me kõik täidame oma osa – mitte vaid Euroopa tasemel kavandamisega, vaid ka vastaval riiklikul tasandil – tervishoiu ja ohutuse järelevalves ja kavandamises, seda eriti kaitsetute rühmade puhul, mis tähendab noori inimesi, eakamaid töötajaid – keda me kutsume üles pikema perioodi oma elust tootmises osalema – ja ka naisi, keda samuti kutsutakse tööelus osalema. Tööelu koos uute nõudmistega, killustatud mitmete eri tüüpi lepingutega, füüsilisest isikust ettevõtjad, ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, millel puuduvad suurte ettevõtete võimalused korralike töö- ja ohutuse tingimuste kehtestamiseks. Selle tõttu peab olema meie kõigi mureks riiklike ja ühenduse vahendite õige haldamine, nagu Willmotti raport soovitab, soovitud tulemuste saavutamiseks.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Matsouka (PSE). – (EL) Proua president, ma sooviksin alustada kolleegi proua Willmotti õnnitlemisega, sest tema raport on suures osas täitnud olulised lüngad komisjoni teatises.

Väärikus tööl tähendab töötervishoidu ja tööohutust. See tähendab uuringute läbiviimist kutseohtude ennetamise kohta, ja see tähendab tööandjate poolset ennetavate arstlike läbivaatuste võimaldamist. See tähendab elukestvat õpet, kutseharidust ja koolitust. See tähendab tervishoidu ja ohutust võtmekriteeriumidena kolmandate riikidega sõlmitavate ärilepingute puhul. Kui aga neil ettepanekutel mingitki kaalu peaks olema, on esmaseks nõudmiseks loomulikult jätkuv sotsiaalne dialoog ning eelkõige peame me silmitsi seisma töösuhteid varjutavate põhiliste ohtudega.

Ma viitan just vaesuse levikule töötajate hulgas, mitteametliku töötamise kiirele kasvule ning töötundide hulga suurenemisele. Kui puuduvad täielikult inimesekesksed poliitikad, mis suudaksid selle uue tööhõive “pimeda keskaja” ümber pöörata, on ühiskondlikud rahutused vältimatud.

 
  
MPphoto
 
 

  Adamos Adamou (GUE/NGL). – (EL) Proua president, Euroopa Komisjoni poolt kuni 2012. aastani strateegiana välja pakutud meetmed on enamjaolt pinnapealsed ja neis tehakse kõik selleks, et konkurentsivõime jääks muutumatuks.

Strateegia perioodi lõpuks õnnetusjuhtumite arvu 25%-lise vähendamise eesmärk võib paista muljetavaldav, kuid on päriselus täiesti ebaadekvaatne. Eesmärgiks peaks olema vundamendi rajamine ja riigiasutuste poolne sekkumine, mis viiks meid lähemale aastas tuhandetesse ulatuva traagiliste surmajuhtumite ja samas suurusjärgus töökeskkonna kvaliteedist tingitud tõsiste tervisehädade likvideerimisele. Raportöör keskendub pigem töötajate ekspluateerimisele, näiteks ohtlikel töökohtadel töötamine, naised, ajutised töötajad, sisserändajad, eakad, ning pakub välja rangemad meetmed tööandjate vastu ja kindla järelevalve.

Raporti üheks suurimaks panuseks on vast tähelepanek, et õnnetuste ja tööga seotud haiguste vastu võitlemise lahendus peitub püsivas tööhõives.

Lisaks tuleks õnnetuste kõrval rohkem tähelepanu pöörata vaimuhaiguste tekkepõhjustele, sõltuvusele ja töökoha psühholoogilistele ohtudele.

Niisiis on tarvis mitmekülgset lähenemist kõigile tööohutust ja töötervishoidu mõjutavatele teguritele.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka , fraktsiooni GUE/NGL nimel. – (CS) Daamid ja härrad, ma pean möönma, et lugedes ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegiat aastateks 2007–2012, mille Euroopa Komisjon esitas möödunud veebruaris, olin ma mitmeti pettunud. Kuigi komisjon püstitas selles strateegias suhteliselt ambitsioonika eesmärgi vähendada tööõnnetuste arvu 25% võrra, sisaldab strateegia vaid väga üksikuid konkreetseid algatusi ja soovitusi eesmärgi saavutamiseks. Lisaks keskendutakse taas peamiselt tööstusõnnetusjuhtumitele, mis on teadagi vaid üheks aspektiks tööga seotud terviseprobleemide hulgas. Kutsehaigused jäävad küllaltki tagaplaanile. See on minu meelest samm tagasi.

Teisalt pean ma tänama ja õnnitlema proua Willmotti tema raporti eest selle strateegia kohta. Raport, erinevalt komisjoni dokumendist, sisaldab mitmeid konkreetseid ettepanekuid ja soovitusi, kuidas saavutada töötervishoiu ja tööohutuse alal paremaid tulemusi. Mul on hea meel, et raportöör rõhutab ka vajadust vähi õige määratlemise järele ja vähi numbrilise väljendamise järele kutsehaigusena, selleks, et seada eesmärgid selle tõsise haiguse vähendamiseks. Praeguseni on käsitletud vaid 5% tööst põhjustatud vähijuhtudest kutsehaigustena.

Olen väga rahul minu enda tehtud muudatusettepanekute lisamisega raportisse, mille ma esitasin tööhõive- ja sotsiaalkomisjonis vajaduse kohta tagada üldine avalik tasuta juurdepääs tehnilistele standarditele. Selle probleemiga maadlevad pidevalt mitme liikmesriigi töötajad ja see tuleks korda ajada.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Proua president, tööõnnetuste vähendamiseks peame teadma, kuidas need juhtuvad. Meil ei ole võimalik uurida kõiki õnnetusjuhtumeid ja peaaegu õnnetusega lõppenud juhtumeid, kuid nt üks 19-aastane Iiri noormees suri ehitustööplatsil, sest tema kergel Jaapani buldooseril olid rasked Euroopa hõlmad. Tema surm registreeriti kui surmajuhtum ehitustööde tõttu ning Iirimaa tervishoiu ja ohutuse amet asja edasi ei uurinud. Kuidas saame päästa järgmise isiku, kes juhib mittevastava varustusega traktorit? Sest me ei ole asjadega kursis.

Me ei saa uurida kõiki juhtumeid, kuid saame vaadata läbi surmaga lõppenud ja invaliidistavad õnnetusjuhtumid, eriti need, mis toimuvad kõige othlikemates sektorites nagu põllumajandus, kalandus, ehitus ja transport. Peame need ära jagama, et saaksime praktilisi meetmeid võtta. Ohtlike tööde kõrval on meil väga kaitsetu osa tööjõust – eakad, puudega isikud ning lisaks töötajad, kes ei räägi oma töökoha keelt.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Proua president, daamid ja härrad, kõigepealt tahan avaldada kaastunnet tragöödia pärast, mis tabas töölisi Torino tehases; usun, et on vaieldamatu fakt, et Itaalias esineb liiga palju tööõnnetustest põhjustatud surmajuhtumeid, sest nende ennetamiseks ja eeskirjade järgimiseks ei ole nähtud piisavalt vaeva.

Vastutust selle eest jagavad võrdselt ettevõtted, ametiühingud ja kontrollorganid. Me leiame ettevõtteid, kes kasutavad ebaseaduslikke töötajaid, eriti ELi välistest riikidest tulnuid, või tehaseid nagu ThyssenKrupp nende vanamoodsa tööstusliku ülbusega; selliseid, kes peaksid taolistes olukordades töötajate huvisid kaitsma, kuid kes pigem õhutavad neid selle asemel, et olla valvel ja näidata vastutavatele isikutele ohutussüsteemide puudujääke; lõpetuseks, töökaitseamet ja muud kontrolli ja järelevalve eest vastutavad asutused ei näita tihti üles erilist initsiatiivi.

Me peame edendama tööohutust Euroopa Liidus ja selles suhtes on Willmotti raport rahuldavam kui komisjoni ettepanek. Ma usun, et tööst ja tööstusest rääkides ei tohiks me piirduda kõigest konkurentsivabaduse ja konkurentsivõime tagamisega.

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE). – (IT) Härra president, daamid ja härrad, inimesed endiselt surevad töökohal. Valdkonnas, kus inimene peaks olema suuteline näitama üles oma võimet asju jõu ja loovusega muuta, oma teadmisi arendada ja elatist teenida, leiame me liiga tihti surmajuhtumeid ja ohtu elule ja ihuliikmetele.

Sellepärast ongi Itaalia avalikus arvamuses niisugune viha ja imestus seitsme töölise üle, kes surid ThyssenKruppi tehase põlengus Torinos möödunud detsembris ning sellepärast peame me endalt küsima, mis oli selles tehases valesti, et me saaksime niisuguseid katastroofe vältida. Me oleme selliste puudujääkide eest igas töökohas vastutavad.

Täna on meil kõrgelt arenenud õigustik, mis on loodud toetama vastavat ennetavat poliitikat, määratlema ettevõtetele kohustusi ja tegelema uute kutsehaigustega Euroopas. Mis meil aga puudub, on vastavad kontrollimehhanismid, mis tagaksid seaduste järgimise, personali ja rahalised vahendid. Meil puudub endiselt selline kultuur, mis väärtustaks hoolikat ennetustööd, kus ennetamist peetakse pidevaks protsessiks ja mitte ühekordseks kohustuseks, mis paneks aluse pidevale asjaosaliste vahelisele dialoogile eesmärgiga töötada välja kõrged ohutusstandardid, ning mis märkaks uute psühhosotsiaalsete kutsehaiguste ilmnemist.

Kokkuvõtteks usun samuti, et me peame naasma ettevõtete sotsiaalset vastutust käsitleva rohelise raamatu temaatika juurde, mis on siduvaks ja uuenduslikuks aspektiks seoses püüdega vähendada tööõnnetusi ja kutsehaigusi.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Falbr (PSE) . – (CS) Alustuseks sooviksin tänada proua Willmotti väga hoolikalt koostatud raporti eest. On öeldud, et komisjoni eesmärgiks on vähendada tööõnnetusi 25% võrra. Ma ei usu, et see võimalik oleks. Puudub piisav arv tööinspektoreid ja nende käsutuses olevad vahendid on muutuste tegemiseks puudulikud. Ametiühingute mõjuvõim kahaneb pidevas joones; mitmes riigis ei osale nad enam tööõnnetuste põhjuste uurimises ja nende tagajärgede eemaldamises. Lisaks veel agentuuride kaudu tööjõu palkamise džungel, ning samuti surve pidevalt suurendada nn tööaja paindlikkust. See viib töötajate pikkade töötundideni ja õnnetuse riskide suurenemiseni.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Proua president, raporti projekt rõhutab firmade sotsiaalset vastutust töötervishoiu ja tööohutuse eest, pöörates samas tähelepanu ausa konkurentsi temaatikale. Selles võetakse arvesse tööturu osapoolte vahelise dialoogi tähtsust, eriti ametiühingute rolli ohutuse parandamisel töökeskkonnas.

Samuti juhitakse selles tähelepanu vajadusele pöörata tervishoiu ja ohutuse parandamise strateegias eraldi tähelepanu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, samuti vajadusele pakkuda töötajatele pidevalt koolitust. Suurem osa õnnetusi hõlmab inimesi, kes alles alustavad tööd, kellel puudub kogemus ning kellel on pärast tööd liialt vähe puhkeaega.

See sisaldab tähtsaid märkusi pärast õnnetust tööle naasvate inimeste rehabilitatsiooni ja töösse kaasamise kohta, samuti nõudeid seoses vähki põdevate inimeste tööturule pääsemise alase diskrimineerimise vältimisega. Ma sooviksin raportööri õnnitleda.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Protasiewicz (PPE-DE). – (PL) Proua president, me oleme siin majas Euroopa tööturu strateegia üle mitu aastat vaielnud. Meil on palju arvamusi selle kohta, mis suunas peaksime tegutsema. On neid, kes soosivad tööalaste õigusaktide põhjalikku ühtlustamist, teisi, kes kaitsevad seisukohta, et Euroopa tööturu loomulik mitmekesisus tuleb ELi majandusele kasuks.

Nagu te teate, soosivad minu vaated antud küsimuses teist seisukohta, kuid ühe olulise erandiga. See erand puudutab töötervishoiu ja tööohutuse reguleerimist. Ma usun, et selles valdkonnas on ELi institutsioonide kaasamine nii õigustatud kui ka vajalik.

Pärast kõige viimast ELi laienemist näeme me veelgi suuremaid töötingimuste erinevusi. Need erinevused on oma olemuselt nii territoriaalsed kui ka keskkondlikud, sest olenemata riigist puudutab suurem osa tööõnnetusi ja kutsehaigusi selliseid rühmasid nagu võõrtöölised, noored töötajad või eakamad inimesed. Ma ei taha väita, nagu oleksid need rühmad sihipärase ja teadliku diskrimineerimise ohvrid. Pigem on tegemist ebapiisava hariduse ja kogemuse puudumise tulemusega. Veelgi enam põhjust võimaldada nendele töötajatele vastavaid töö- ja ohutustingimusi.

Samuti sooviksin juhtida tähelepanu sellele, et sellistes sektorites nagu ehitus, põllumajandus ja transport, võime suvalises liikmesriigis kohata suuri probleeme kõrgeimate ohutusnõuete järgimisega töökohas. Just nendes sektorites on väga palju väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, kelle rahalised, korralduslikud ja juriidilised võimalused muudavad nende jaoks kõrgete tervishoiu ja ohutusnõuete järgimise keeruliseks. Just need firmad vajavad Euroopa Liidu, ELi institutsioonide ja liikmesriikide valitsuste toetust, ning seda vajatakse kiiresti. Küsimus ei ole vaid sanktsioonides ja suuremas järelevalves. Nimetatud vahenditega, mis on loomulikult asendamatud, peaks kaasnema investeerimine nii töötajate kui tööandjate haridusse kui ka rahaline toetus paremate ja ohutumate töövahendite tarbeks.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriela Creţu (PSE). – (RO) Me tervitame komisjoni häid kavatsusi; kuid siiski kahtleme nende tõhususes.

Poliitika mõju maksimeerimiseks ja töötajate kaitsmiseks on vaja kutsehaiguste kohta paikapidavat statistikat. Olemasolevad andmed on puudulikud, kas hindavad nähtusi valesti või eiravad reaalsust. Naised on nende puudujääkide peamised ohvrid eelkõige sellepärast, et nad on enam kaasatud mitteametlikku või varimajandusse.

Selles sektoris ei peeta arvet töötingimuste mõju üle tervisele. Olemasolev õigustik säilitab lähenemise, milles on asetatud rõhk õnnetustele ja ohtudele nn rasketööstuses ehk meeste poolt domineeritud majandusharudes.

Kutsume komisjoni vaatlema hoolikamalt nais- ja meestöötajate vahelisi spetsiifilisi erinevusi ja selliste andmete olemasolu uurimisele, mis sisaldaks soolist eristust ning käsitleks tööhõive pikaajalist mõju ja psühholoogilisi tagajärgi.

Oma nõudmise põhjendamiseks tahaksime teid kutsuda ringkäigule tekstiilivabrikusse. Nägemine ja kuulmine võivad tõsiselt kannatada saada ning hingamisteede haiguste esinemine on sage. Statistika olukorda ei peegelda. See on nn kergetööstus, kus enamik töötajaid on naised ning palgad on samuti madalad, sest eeldatavasti ohud puuduvad. Seega säilitab praegune statistika ajaloolise meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse, sealhulgas soolise erinevuse tasustamises.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Ettl (PSE). – (DE) Proua president, ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse alane strateegia on absoluutselt vältimatu. Samas kui tervishoiu ja ohutuse alased tehnilised nõuded toovad kaasa kiired parandused, tekitab töömaailmas aset leidvate muutuste kosmiline kiirus uusi ohtusid. Uute kemikaalidega töötamisega kaasnevad probleemid ja ohud on endastmõistetavad.

Esiteks ja eelkõige ei tekita aga kaasaegset töökeskkonda iseloomustav järjest suurem surve näidata tulemusi mitte ainult kehalisi probleeme, vaid ka vaimseid. Ebakindlad töökohad ja inimeste hirm oma elatusallikas kaotada viivad psühhosotsiaalsete probleemideni. Koguneb uudne agressioonipotentsiaal, uued stressifaktorid viivad vaimse vägivallani ning tagakiusamisest saab igapäevane nähtus.

VKEd on eriti altid selliste kaasaegsete nähtuse suhtes, kui neid vastumeetmete, teabe, järelevalve ja koolitusega ei talitseta. Seetõttu on käesolev resolutsioon tähtsam kui ilmselt arvatakse. Ma õnnitlen raportööri.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Proua president, tervishoid töö juures tuleb muuta prioriteediks. Meie parlamendi ehitised Brüsselis ja Strasbourgis kuuluvad objektide hulka, millega tuleb rohkem ette võtta. Võtke kasvõi see õhutemperatuur siin saalis, mis laveerib terviseohu serval. Ma usun samuti hea eeskuju mõjusse.

Mõned kuud tagasi jäin ma lõksu ühte Kreeka hotelli, kui metsatulekahju ümberringi möllas, ja ma pean ütlema, et hotell – tüüpiline VKE – oli selleks juhtumiks kõige eeskujulikumal viisil valmistunud. Kui kõiki ettevaatusabinõusid ei oleks ideaalselt välja töötatud, hästi organiseeritud ja korralikult läbi harjutatud, ei oleks paljud kohalolnud inimesed tõenäoliselt eluga pääsenud. Sellepärast usun ma, et õppeprotsessil, millele härra Ettl viitas, on suur tähtsus hädaolukordade tarbeks koolitamisel ja nendeks ettevalmistumisel. Stiimulite süsteemid oleks selles suhtes samuti kasulikud; kindlustajad näiteks võiksid anda vastavaid sissemaksesoodustusi firmadele, kelle personal on koolitatud, ning samuti võiks asjakohaseid koolituskursusi pakkuda sotsiaalkindlustussüsteemid.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). - (SK) Euroopa Parlamendi liikmena ja meedikuna tervitan ma komisjoni plaani vähendada tööstusõnnetusi Euroopa Liidus keskmiselt 25% võrra ning olen teadlik vajadusest rakendada väga ebavõrdsetes tingimustes olevates kõigis liikmesriikides tõhusamaid meetmeid.

Peale selliste majandusharude nagu metallurgia, ehitus, elektroonikatööstus või metsandus, tahaksin ma samuti rõhutada arstide ja tervishoiutöötajate kõrge riskiastmega tööd, kuna nad puutuvad oma töös kokku tohutu nakkusohu ja AIDSiga, tuberkuloosiga, hepatiidiga ja paljude muude nakkustega. Mul on samuti kahju, et tööstuslike vigastuste ja eriti kutsehaiguste vähendamine ei hõlmanud näiteks võõrtöölisi, ajutisi töötajaid, madala kvalifikatsiooniga töötajaid ja teatavates firmades, näiteks väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes, töötavaid naisi.

Ma tooksin esile, et osa liikmesriikides on kehtestatud normid, milles on pärast õnnetust tööturule naasmise tingimusena sätestatud laiaulatuslik rehabilitatsioon, ning see töötab edukalt .

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE) – (RO) Kõnealuse dokumendi ITRE raportöörina olen ma palunud Euroopa ametiühingute kaasamise aktiivset edendamist ja kutsunud komisjoni üles esitama õiguslikku raamistikku, mis julgustaks tööturu osapooli pidama piiriüleseid läbirääkimisi.

Euroopa Komisjon ja liikmesriigid võiksid eraldada vahendid töötajate esindajate koolitamiseks, kes kaitseksid ja edendaksid töötajate töötervishoiu ja tööohutuse alaseid õigusi.

Samuti palusime me kõigil liikmesriikidel allkirjastada ja ratifitseerida ÜRO konventsiooni võõrtöötajate ja nende perede kaitse kohta ning korraldada koolitusele juurdepääsu parandamine, seda eriti seoses osalise tööajaga ja lepinguliste töötajatega, võimaldamaks neil omada kindlamat ja stabiilsemat töösuhet.

Usun, et liikmesriigid peaksid kehtestama vajaliku meetme keeruliste ja ohtlike tööde tunnistamiseks sellistena ning nende kajastamiseks isiku sotsiaalkaitses nii töötamise kestel kui ka pärast pensionile jäämist.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – (RO) Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse strateegia on teretulnud algatus Euroopa Komisjoni poolt. Siiski usun ma, et uurimise alla tuleks võtta ka laiemaid aspekte. Nagu üks eelmistest kõnelejatest väga elavalt esile tõi, peaksime võtma arvesse erilist olukorda seoses sisserändajatega Euroopa tööturul.

Euroopa Komisjoni hiljutisest uuringust nähtub, et kõige suurema töötervishoiu ja tööohutuse riskiastmega on ümberasujad. See on tingitud nii ebaseaduslikust töötamisest kui muudest asjaoludest, nagu nt teadmiste puudumine liikmesriikide pakutavatest sotsiaaltoetustest ja pensionikindlustusest ning probleemid tervisekindlustuse piiriülese kasutamisega.

Sellised asjad kuuluvad ühenduse pädevusse ja komisjon peaks Euroopa õigusaktide täitmise kohta hoolikat järelevalvet teostama, et sellega ümberasujate ebakindlat olukorda parandada.

Lisaks saaks kasutada Euroopa toetust täiendavate töökaitseinspektorite koolitamiseks, kes tuvastaksid töötervishoiu ja tööohutuse nõuete mittetäitmisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Stephen Hughes (PSE). – Proua president, ma sooviksin rääkida nõelatorkest tingitud vigastustest, kuna ma vastutasin 2006. aastal sellekohase raporti eest. Sooviksin teada, kas komisjon nõustuks minuga selles, et kui on olemas risk, millega tuleb tegeleda Euroopa tasandil, tuleb komisjonilt paluda kiiret tegutsemist.

Kui komisjon nõustub, sooviksin teada, miks võttis komisjonil terve aasta, et korraldada ja hinnata tööturu osapooltega konsultateerimise esimest vooru nõelatorkest tingitud vigastuste kohta, kuigi konsulteeriti üksnes 10 küsimuses.

Sooviksin ka teada, kas ta saab meile kinnitada, et selle teemaga liigutakse käesoleval aastal kiiremini edasi. Miljon töötajat aastas kannatab nõelatorkest tingitud vigastuste tõttu. See tähendab, et 1,5 miljonit inimest on kannatanud alates parlamendi raporti valmimisest. Kas komisjon võiks tulevikus tegutseda pisut kiiremini?

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Dimas, komisjoni liige. − (EL) Proua president, ma tänan kõiki kõnelejaid väga positiivse panuse eest.

Tõepoolest, iga õnnetus, iga vigastus, iga töökohal aset leidev surmajuhtum, nagu möödunud detsembris Torinos asetleidnu, tuletavad meile meelde, et Euroopa töötavate meeste ja naiste kaitsmiseks on vaja teha rohkemat. See tuletab meile meelde, et lõpliku eesmärgi saavutamiseks, s.o muuta Euroopa ohutumaks töötamise kohaks, on vaja teha rohkem.

Uue strateegia eesmärk ongi just tänase vastuvõetamatu tööõnnnetuste ja kutsehaiguste taseme vähendamine.

Tahaksin rõhutada, et – võttes arvesse olemasolevaid inimressursse – võib väita, et personali praegune jaotus võimaldab komisjoni talitustel oma ülesandeid selles valdkonnas korralikult täita. Tööhõive- ja sotsiaalvaldkonna tarbeks määratud inimressursside üldise paigutuse raames hindab komisjon pidevalt erinevate spetsialiseerumissuundade töökoormust ja jagab personali sellele vastavalt.

Samuti sooviksin mainida seoses nõelatorkest tingitud vigastustega, et praegu valmistame ette vastavat direktiivi muudatusettepanekut, mille esitame 2008. aasta jooksul.

Sooviksin veelkord tänada parlamenti arutelu eest ja proua Willmotti raporti vastuvõtmise eest.

Taas kord oleme olnud tunnistajaks Euroopa Parlamendi tugevale poliitilisele toetusele töötervishoiu ja tööohutuse tähtsustamise põhimõttele, seda nii majanduse hüvanguks kui ka tagamaks, et töötajad naasevad pärast tööd elus ja tervena oma koduste juurde.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott, raportöör. Proua president, sooviksin kolleege tänada märkuste eest ja esile tuua paar punkti.

Esiteks vähktõve küsimuses on oluline läbi vaadata kantserogeene käsitlev direktiiv, et kajastada tehnika arengut ja muutusi teaduslikes teadmistes töömaailmas. Meil peavad olema tõhusad siduvad piirnormid kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainete kasutamiseks. Piirväärtused peaksid põhinema teaduslikel tõenditel ning soovitaksin tungivalt ELi teaduskomiteel uurida esmatähtsa teemana kristallilist ränidioksiidi. Soovitaksin kolleegidel mitte kustutada viidet sellele ning olla vastu muudatusettepanekule 6.

Teiseks kutsutakse raportis üles jälgima nanotehnoloogiaid ja hindama võimalikku ohtu tervisele. Soovitan kolleegidel tungivalt seista vastu muudatusettepanekule 5, millega tahetakse see kustutada. Ma tunnustan täielikult nanotehnoloogiate võimalikku kasu. Selliste tehnoloogiate kiire kasv kärbib siiki meie arusaamist võimalikest terviseohtudest: töötajad võivad nanoosakestega kokku puutuda sissehingamisel, naha kaudu või suu kaudu ning me ei saa peita pead liiva alla ega keelduda teadusuuringutest ja ohu hindamisest.

Kolmandaks sooviksin korrata nõuet komisjonile vaadata läbi bioloogilisi mõjureid tööl käsitleva direktiivi muudatusettepanekud, et tegeleda nõelatorkest põhjustatud vigastusprobleemiga. Seda tuleb teha kiireloomulisena.

Nagu ma varem mainisin, on tervis ja ohutus hartas sisalduvad põhiõigused. Vajame tugevat ELi strateegiat, et tagada põhiõiguste täitmine ja töötajate nõuetekohane kaitse kogu ELis. Iga üksik õnnetusjuhtum ja kutsehaigus kujutab endast töötajate põhiõiguste rikkumist.

Me kõik teame, et hea töötervishoiu ja tööohutuse tagamiseks on esirinnas majanduslikud ja ärilised põhjused, kuid kõige tugevam argument peab olema inimtervise hind ja elude hind, mida on võimalik päästa. Üks inimelu iga kolme ja poole minuti tagant – kes saab sellele vastu vaielda?

(Aplaus)

 
  
MPphoto
 
 

  President. – (EL) Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub täna, teisipäeval, 15. jaanuaril 2008 kell 12 päeval.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjalikult. – (FR) Tahaksin alustada õnnitledes Euroopa Komisjoni ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia eest aastateks 2007–2012 ja meie parlamendikomisjoni tehtud töö eest. Tööga seotud põhjustel sureb või saab püsiva puude peaaegu 500 000 inimest igal aastal ja me peame tervitama Euroopa Komisjoni eesmärki saavutada keskmiselt 25%-line tööga seotud õnnetusjuhtumite vähenemine ELis. Ma toetan Bilbaos (Hispaanias) asuva Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri laiendatud tegevuse ideed. Selles küsimuses ja sotsiaalse Euroopa arendamises üldiselt on mul kahju tõsiasja pärast, et raportis ega isegi mitte Euroopa Komisjoni teatises ei rõhutata tööturu osapoolte toetamise olulisust; peame alati meeles pidama, et vastavalt kehtivatele lepingutele koos Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikliga 137 ff (mis kinnitati Lissaboni lepinguga, mille ratifitseerimine praegu käib), on viimase tarbeks olemas õigusaktid, mis aitaksid arendada Euroopa sotsiaalset õigust.

Kirjalikud avaldused (artikkel 142)

 
Viimane päevakajastamine: 8. oktoober 2008Õigusalane teave