Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2146(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0518/2007

Predkladané texty :

A6-0518/2007

Rozpravy :

PV 15/01/2008 - 5
CRE 15/01/2008 - 5

Hlasovanie :

PV 15/01/2008 - 10.2
CRE 15/01/2008 - 10.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0009

Rozpravy
Utorok, 15. januára 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

5. Stratégia Spoločenstva v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2007 – 2012 (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – (EL) Na programe diskusie máme správu pani Glenis Willmott v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, ktorá sa zaoberá stratégiou Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na roky 2007 – 2012 (2007/2146(INI)) (A6-0518/2007).

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Bauer , spravodajkyňa stanoviska Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť Vážená pani predsedajúca, Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vo svojom stanovisku zdôrazňuje, že medzi najzávažnejšie zdravotné problémy žien, spôsobené ich pracovnými podmienkami, patria muskuloskeletálne poruchy a psychologické problémy. Výbor zdôrazňuje aj to, že potreba analýzy rizík, ktorým sú vystavené ženy aj muži a potreba prijatia príslušných opatrení neznamenajú obnovenie ochranných politík vylúčenia ani vytváranie rozdielnych pracovných pozícií pre mužov a ženy.

Hoci smernice Spoločenstva, týkajúce sa zdravia a bezpečnosti pri práci (BOZP) majú rodovo neutrálny rámec, nie je dôvod na to, aby sa riziká bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci žien v porovnaní s rizikami mužov podceňovali a zanedbávali, či už z hľadiska prevencie alebo výskumu.

Pracovníci oboch pohlaví v celej Európskej únii sú na svojich pracoviskách vystavení rôznym rizikám: chemickým, biologickým a fyzikálnym činiteľom, nepriaznivým ergonomickým podmienkam, zložitej kombinácii nehodových a bezpečnostných rizík, ako aj rozličným psychosociálnym faktorom. Muži a ženy teda netvoria homogénnu skupinu. Stratégie a opatrenia na zlepšenie BOZP sa musia špecificky upraviť pre jednotlivé pracoviská a musia zohľadňovať skutočnosť, že niektoré činitele môžu mať iný vplyv na ženy a iný na mužov.

V našom stanovisku kladieme dôraz aj na nové rizikové faktory, ako sú obťažovanie, násilie a zastrašovanie na pracovisku zo strany zákazníkov, najmä v odvetviach verejných služieb, v ktorých sú zamestnané prevažne ženy. Nakoniec, v stanovisku zdôrazňujeme potrebu zohľadňovať zavedenie pojmov riziko, nebezpečenstvo a prevencia do školských osnov a do vzdelávacích systémov vo všeobecnosti ako účinného prostriedku na vybudovanie silnej a udržateľnej kultúry prevencie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Dimas, člen Komisie. − (EL) Vážená pani predsedajúca, vážení poslanci Európskeho parlamentu, v prvom rade by som sa chcel poďakovať pani Willmottovej za skvelú správu, ktorú pripravila k otázke stratégie Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Komisia kladie veľký dôraz na politiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zdieľa váš názor na veľké množstvo odporúčaní.

Naozaj, rád by som zdôraznil, že táto stratégia musí byť stratégiou Spoločenstva, nie len Komisie. Len tak sa nám skutočne podarí dosiahnuť základný a ambiciózny cieľ, ktorým je nepretržité a udržateľné znižovanie pracovných úrazov a chorôb. Preto je jedným z našich najpoprednejších záujmov účasť maximálneho možného počtu strán na politickej, prevádzkovej a inštitucionálnej úrovni.

Strategický zámer Komisie dosiahnuť 25 % zníženie počtu pracovných úrazov v Európskej únii v rokoch 2007 – 2012 naozaj vyžaduje aktívnu účasť a záväzok, a to nielen verejnej správy, ale aj sociálnych partnerov, ktorí na úrovni pracovných miest ponesú zodpovednosť za predchádzanie úrazom.

Veľmi dôležité je zdôrazniť záväzok, ku ktorému členské štáty pristúpili prijatím uznesenia Rady dňa 25. júna 2007: v spolupráci so sociálnymi partnermi rozvíjať a aplikovať stratégie v oblasti ochrany verejného zdravia a bezpečnosti pri práci zamerané na národné podmienky, ako aj stanoviť národné merateľné ciele na znižovanie počtu úrazov pri práci a prípadov chorôb z povolaní, najmä v tých odvetviach činnosti, v ktorých sa dosahujú nadpriemerné hodnoty.

Komisiu obzvlášť teší odozva Európskeho parlamentu na jej oznámenie a podpora všeobecných priorít a smerovania činností vymedzených v tomto oznámení.

Všimol som si obavy Parlamentu týkajúce sa potreby primeraného plánovania a rozdeľovania zdrojov a týkajúce sa vyhodnocovania postupu a predkladania hlásení o postupe s ohľadom na ciele stratégie.

Komisia poskytne podrobnosti a presný plán osobitných opatrení, ktoré bude potrebné vykonať na úrovni Spoločenstva, v rámci tabuľky programu Spoločenstva. Zároveň zabezpečíme účasť Poradného výboru pre zamestnanosť a bezpečnosť pri práci, a to v rámci trojstrannej výmeny informácií o obsahu národných stratégií, cieľov, vykonaných krokov a sledovania dosiahnutého postupu. Parlament bude včas informovaný o výsledkoch tohto postupu.

Pokiaľ ide o vašu žiadosť o posúdenie smernice Rady 91/383, rád by som vážených poslancov Európskeho parlamentu informoval, že oddelenia Komisie v súčasnosti analyzujú situáciu v rôznych členských štátoch na základe štúdie vypracovanej externým konzultantom. V roku 2008 sa vypracuje príslušná správa a Komisia rozhodne, aké ďalšie kroky podnikne v tejto oblasti, pričom zohľadní závery správy.

Pokiaľ ide o žiadosť o posúdenie smernice Rady 92/85, tiež by som vás rád informoval, že oddelenia Komisie po konzultácii s európskymi sociálnymi partnermi na tému možných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov tejto smernice teraz vyhodnocujú vplyv následkov takýchto návrhov. Ak sa na základe vyhodnotenia vplyvu Komisia rozhodne predložiť príslušný návrh, existujú malé pochybnosti, že tento návrh Komisia schváli v roku 2008.

Zdieľam váš postoj voči tomu, že v nadchádzajúcom období bude potrebné zlepšiť uplatňovanie legislatívy Spoločenstva týkajúcej sa bezpečnosti a ochrany zdravia, hlavne v oblasti MSP, a to kombináciou opatrení, ktoré zabezpečia vyrovnaný dôraz na zodpovednosť zamestnávateľa, ako aj účasť pracovníka.

Pokiaľ ide o zdravie pri práci, očakávam, že nová stratégia bude ďalším krokom k vytvoreniu zdravšieho pracovného prostredia v celej EÚ, v ktorom sa budú dodržiavať potreby starnúceho pracujúceho obyvateľstva a zraniteľnejšie skupiny budú v plnej miere chránené. Komisia zintenzívni svoju snahu smerom k adekvátnej definícií indexov zdravia a ostatných štatistických mier tak, aby zabezpečila správne sledovanie ohrozenia zdravia v práci.

Sme presvedčení, že priority stanovené v stratégii Spoločenstva na roky 2007 – 2012, ako aj tie, ktoré určuje správa, ktorú dnes schválime, otvoria cestu bezpečnejším a zdravším pracovným miestam v Európskej únii.

 
  
MPphoto
 
 

  Edit Bauer , spravodajkyňa stanoviska Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť Vážená pani predsedajúca, Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vo svojom stanovisku zdôrazňuje, že medzi najzávažnejšie zdravotné problémy žien, spôsobené ich pracovnými podmienkami, patria muskuloskeletálne poruchy a psychologické problémy. Výbor zdôrazňuje aj to, že potreba analýzy rizík, ktorým sú vystavené ženy aj muži a potreba prijatia príslušných opatrení neznamenajú obnovenie ochranných politík vylúčenia ani vytváranie rozdielnych pracovných pozícií pre mužov a ženy.

Hoci smernice Spoločenstva, týkajúce sa zdravia a bezpečnosti pri práci (BOZP) majú rodovo neutrálny rámec, nie je dôvod na to, aby sa riziká bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci žien v porovnaní s rizikami mužov podceňovali a zanedbávali, či už z hľadiska prevencie alebo výskumu.

Pracovníci oboch pohlaví v celej Európskej únii sú na svojich pracoviskách vystavení rôznym rizikám: chemickým, biologickým a fyzikálnym činiteľom, nepriaznivým ergonomickým podmienkam, zložitej kombinácii nehodových a bezpečnostných rizík, ako aj rozličným psychosociálnym faktorom. Muži a ženy teda netvoria homogénnu skupinu. Stratégie a opatrenia na zlepšenie BOZP sa musia špecificky upraviť pre jednotlivé pracoviská a musia zohľadňovať skutočnosť, že niektoré činitele môžu mať iný vplyv na ženy a iný na mužov.

V našom stanovisku kladieme dôraz aj na nové rizikové faktory, ako sú obťažovanie, násilie a zastrašovanie na pracovisku zo strany zákazníkov, najmä v odvetviach verejných služieb, v ktorých sú zamestnané prevažne ženy. Nakoniec, v stanovisku zdôrazňujeme potrebu zohľadňovať zavedenie pojmov riziko, nebezpečenstvo a prevencia do školských osnov a do vzdelávacích systémov vo všeobecnosti ako účinného prostriedku na vybudovanie silnej a udržateľnej kultúry prevencie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer, v mene skupiny PPE-DE. – (DE) Vážená pani predsedajúca, pán komisár, dámy a páni, dovoľte mi prejaviť svoju vďaku pani Willmott za spravodlivú a konštruktívnu povahu našej spolupráce vo výbore. Správa odráža vysokú prioritu, ktorú venujeme bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v 27 členských štátoch Európskej únie. Zdôraznili sme a vyzdvihli kľúčové opatrenia. Náklady na ochranu pred úrazmi a na bezpečnosť sú vysoké, no dovoľte mi jednoznačne vyzdvihnúť, že dobré zdravie sa nedá oceniť. Dôležité je, aby sa ustanovenia transponovali a aplikovali v členských štátoch. Európska únia by pritom mala pomôcť členským štátom tieto pravidlá transponovať, mala by im poradiť, a nie ich trestať.

Domnievam sa, že by sme mali venovať mimoriadnu pozornosť malým a stredným podnikom, ktoré budú potrebovať pomoc v tejto oblasti, ak chceme zachovať ich konkurencieschopnosť. Preto vyzývame Komisiu, aby vytvorila primerané základné podmienky pre MSP tam, kde tieto podmienky ešte neexistujú, a aby ich zlepšila v oblastiach, kde existujú. Ochrana poskytovaná zamestnancom nesmie závisieť od krajiny, v ktorej pracujú, ani od veľkosti ich spoločnosti.

V krátkom čase, ktorý tu mám k dispozícii, by som rád uviedol niekoľko mimoriadne dôležitých bodov, ako napríklad lepšia ochrana proti žltačke a AIDS a pokračujúce systematické odstraňovanie azbestu z pracovísk, bez ohľadu na komplexnosť a nákladnosť týchto činností. Myslím, že sa musíme zameriavať na žltačku typu B a hlavne na ľudí, ktorí sú vystavení vysokému pracovnému riziku infekcie vírusmi žltačky, inými slovami na zdravotníkov, lekárov, ošetrovateľov a pracovníkov prvej pomoci.

V oblasti prvej pomoci musí naša snaha pokrývať aj tie osoby v mnohých členských štátoch, ktoré navyše k svojej bežnej dennej práci vykonávajú dobrovoľnícku prácu v záchranných službách. Domnievam sa, že bolo veľmi dôležité, aby sa správa prísne držala témy a vyhla sa uvádzaniu príkladov, ktoré by mohli viesť k vytvoreniu predsudkov na mnoho otázok.

Ďakujem za našu plodnú spoluprácu. Skupina EPP-ED podporuje správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Pier Antonio Panzeri, v mene skupiny PSE.(IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, dňa 6. decembra 2007 spôsobila nehoda v závode ThyssenKrupp v Turíne smrť siedmich pracovníkov. Táto mimoriadne závažná udalosť poukazuje na to, že problém bezpečnosti sme ešte nevyriešili.

Tragédia v Turíne však vyvoláva aj ďalšiu záležitosť, ktorú v tejto snemovni musíme zvážiť. Očakávali by sme, že sa táto nadnárodná spoločnosť bude správať správnym spôsobom, avšak nestalo sa. Talianska tlač včera priniesla informáciu, že dôverný dokument vypracovaný starším manažérom spoločnosti ThyssenKrupp po tragickom požiari v železiarňach, ktorý sa dostal do rúk policajnému súdu, opisoval ľudí, čo prežili a s ktorými sa po nehode robili rozhovory, ako pracovníkov, ktorí sa sami stavali do pozície hrdinov a televíznych hviezd. Toto obvinenie sa nedá označiť inými slovami ako hanba.

Bolo by veľmi dôležité, aby tento Parlament, ako aj pán komisár bez ohľadu na všetky formality mohli a aj vyjadrili svoje pobúrenie voči spoločnosti ThyssenKrupp. To, čo sa stalo v Turíne, sa v určitom rozsahu deje kdekoľvek, a aj na základe veľmi dobrej správy pani Willmott to zdôrazňuje potrebu zaviazať sa k skutočnému znižovaniu počtu nehôd a úmrtí na pracovisku.

 
  
MPphoto
 
 

  Elizabeth Lynne , za skupinu ALDE. Vážená pani predsedajúca, táto správa je kvalitne spracovaná. Rada by som sa poďakovala spravodajkyni za spoluprácu.

Teší ma, že správa sa zaoberá zdokonalením uplatňovania súčasných smerníc. Vítam aj požiadavky na zlepšenie kontroly. Pre členské štáty nemá význam podporovať uplatňovanie smerníc len naoko, ako to mnohé z nich v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia robia, a potom žiadajú väčšie množstvo právnych predpisov aj v prípadoch, v ktorých riziko na základe vedeckých a lekárskych dôkazov nie je preukázané.

Jedna z oblastí, ktorá si vyžaduje prijatie právnych predpisov, ich prijatie sme požadovali v roku 2005, je oblasť prevencie viac ako milióna zranení, spôsobených injekčnou ihlou, ktoré každoročne postihujú pracovníkov v zdravotníctve v celej EÚ. Predstavte si tú hrôzu, keď sa náhodou pichnete ihlou a potom to strašné čakanie na výsledok, či nie ste nakazení vážnou infekciou ako HIV alebo hepatitída B!

Komisia musí venovať pozornosť našej výzve a predložiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh k smernici o ochrane pracovníkov pred  rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci z roku 2000. V niektorých oblastiach pravdepodobne postačí vzájomná výmena osvedčených postupov, preto som rada, že moje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, týkajúce sa infekcií v dôsledku práce v zdravotníctve, výbor prijal. Infekcie ako MRSA sú vážne nielen pre pacientov, ale aj pre pracovníkov nemocníc. Podiel infikovaných v jednotlivých členských štátoch sa značne líši. Napríklad podiel infikovaných v Spojenom kráľovstve je desaťkrát vyšší ako v Holandsku. Musíme spoznať dôvody a nájsť spôsob, ako sa môžeme učiť z osvedčených postupov. Preto som v jednom z mojich pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré výbor prijal, žiadala o prípravu kódexu EÚ o osvedčených postupoch pri infekciách v dôsledku práce v zdravotníctve a o to, aby sa v EÚ podporovali prehliadky zdravotníckeho personálu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sepp Kusstatscher, v mene skupiny Verts/ALE. – (DE) Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi začať poďakovaním spravodajkyni, pani Willmott, za jej vynikajúcu prácu a hlavne sa jej veľkú ochotu robiť kompromisy. Každoročne v Európskej únii zomrie v dôsledku priemyselných nehôd a pracovných chorôb viac než 160 000 ľudí a približne 300 000 zostane s postihnutím. Je to príliš veľa. V našej spoločnosti, v ktorej sa mnohokrát na jednotlivca hľadí iba ako na výrobný faktor, sa venuje veľmi malá pozornosť ľudskému aspektu tohto problému. Štát, pričom štátom myslím zákonodarné zbory a vlády, musí zabezpečiť, aby podnikatelia vedení len ziskom znášali spoločenské náklady vykorisťovania. Je to jediný spôsob, ako zaistiť, že sa bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci bude venovať potrebná pozornosť.

Verejná mienka si spravidla viac všíma priemyselné nehody ako rôzne choroby z povolania. Na nastolenie rovnováhy potrebujeme vynaložiť rozsiahlejšie a ráznejšie úsilie. Zlepšenia nemožno dosiahnuť bez podrobného preskúmania, inými slovami bez inšpekcií a analýz a nastavenia presných cieľov na zníženie prípadov chorôb z povolania vrátane nových chorôb vyskytujúcich sa u osôb pracujúcich v oblastiach ako napríklad nanotechnológie.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark , za skupinu IND/DEM - Vážená pani predsedajúca, prijatím tejto správy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa zvýšila byrokracia a množstvo zbytočnej administratívy v okamihu, keď som nadobúdal dojem, že Komisia ju chce obmedziť!

Tým, že pracovníci pre chorobu alebo úraz strácajú čas, zvyšujú náklady svojho podniku, a tým aj ceny. V EÚ s voľným pohybom tovaru a služieb je vyššia konkurencia, a preto ten, kto sa nestará o svojich zamestnancov, zbavuje sa obchodných príležitostí. Práceneschopnosť zvyšuje aj náklady na sociálne zabezpečenie, a tým spôsobuje ďalšie zvyšovanie cien. Preto je v najvyššom záujme jednotlivých spoločností udržiavať svojich zamestnancov v dobrom zdravotnom stave.

Dobré nápady sa vždy uchytia, preto by to nemalo byť príliš zložité. Samozrejme, závisí to od existencie voľného trhu. Ak si však rovnako ako niektorí členovia Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci myslíte, že to vedie k zákonu džungle, máme tu ďalšiu vážnu chorobu, s ktorou bude treba zápasiť. Členské štáty, ktoré podporujú myšlienku voľného trhu sú zjavne prípadmi pre psychiatra.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI). – (FR) Vážená pani predsedajúca, samovraždy pracovníkov spoločností Renault a Peugeot vo Francúzsku a tisíce prípadov rakoviny pľúc medzi ľuďmi, ktorých práca zahŕňa kontakt s azbestom, sú jasným dôkazom toho, že zdravie pri práci je problémom.

Odozvou bolo, že Európska komisia vypracovala oznámenie povýšené do stavu „stratégie zdravia“, ktoré v skutočnosti vyznieva ako niečo od Walta Disneyho – uznesenie vypracované Snehulienkou pre sedem trpaslíkov. To je skutočne dojemné. V odseku 35 sa napríklad hovorí, že na pracovisku je potrebný zdravý životný štýl, odsek 29 hovorí o podpore zdravotných prehliadok; odsek 54 vyzýva na nainštalovanie protipožiarnych postrekových systémov; v odseku 49 sa dočítame, že stres ohrozuje zdravie a v odôvodnení D sa uvádza, čuduj sa svete, že smrteľné nehody sa bežnejšie vyskytujú medzi stavebnými robotníkmi ako medzi staršími európskymi štátnymi zamestnancami.

Našťastie nám spravodajca Výboru pre priemysel môže ponúknuť riešenia vrátane zamestnania jedného psychológa a jedného kaplána na každých 500 zamestnancov.

V skutočnosti sme však nič nepovedali o príčinách chorôb z povolania. Sú pritom tri. Prvou je ideológia odbúrania ochrany na našich hraniciach, ktorá stavia našich robotníkov do nespravodlivej konkurencie s ázijskou otrokárskou pracovnou silou. Jediná cesta, ako môže náš priemysel prežiť, je snažiť sa o dosiahnutie vyššej produktivity, a to za cenu zdravia.

Druhým problémom je hlúpa politika silného eura, ktorá z pohľadu výmenných kurzov spôsobuje našu slabú konkurencieschopnosť. Jedinou možnou premennou, ktorá sa dá upraviť, je produktivita, ktorú opäť tlačíme nahor, opäť na úkor zdravia.

Treťou príčinou našich problémov je neurotická filozofia súťaživosti, v skutočnosti ekonomická vojna medzi Európou a Áziou alebo Európou a Latinskou Amerikou. Následkom oboch vojen sú zranenia a úmrtia. Obeťami sú v tomto prípade ľudia postihnutí chorobami z povolania a pracovnými úrazmi. Inými slovami, európsky pracovník tu stojí ako býk v globálnej ekonomickej aréne, uštvaný a skrvavený, a dáva všetko, čo môže, až kým jeho zdravie nezlyhá. Riešením je vyviesť našich pracovníkov z tejto globálnej arény s jej nespravodlivými pravidlami, čo si bude vyžadovať novú colnú techniku s odpočítateľnými clami.

 
  
MPphoto
 
 

  Romano Maria La Russa, spravodajca Výboru pre priemysel, výskum a energetiku požiadaného o stanovisko. − (IT) Pani predsedajúca, dámy a páni, chcel by som uviesť prehľad kľúčových bodov tejto stratégie a diskutovať o odporúčaniach obsiahnutých v mojom stanovisku. Zaručenie rovnakého sociálneho krytia pre všetkých pracovníkov bez ohľadu na typ zmluvy, urýchlenie byrokratických postupov pre malé a stredné podniky, poskytovanie stimulov na školenia vrátane finančných stimulov – to sú najdôležitejšie aspekty.

Hovoriť však len o týchto aspektoch by nebolo šľachetné voči tým, ktorí oprávnene žiadajú vysvetlenia a spravodlivosť s ohľadom na strašné tragédie, ako napríklad tú, ktorá sa stala pred niekoľkými dňami v Turíne a o ktorej tu hovoril pred chvíľou pán Panzeri. V priebehu noci zo 6. na 7. decembra vypukol v továrni ThyssenKrupp oheň, ktorý zabil siedmych pracovníkov. Hasiace prístroje nefungovali. Len neskôr vyšlo najavo, že továreň nedodržiavala bezpečnostné predpisy! Európsky parlament ani ja sám nemôžeme nepoukázať na takúto hanbu.

Určite nie je mojím cieľom celkom zavrhnúť správanie sa nemeckej nadnárodnej firmy, ani si nedokážem predstaviť, že by továreň, ktorá síce nesie vinu, úmyselne a zámerne porušila bezpečnostné požiadavky s cieľom ušetriť peniaze. Nebudem obhajovať ideologické argumenty prednesené niektorými talianskymi ľavicovými členmi odborov, ktorí, keď sa minulý jún dozvedeli o uzatvorení továrne, postavili sa ako odborníci na bezpečnosť a prehlásili, že zodpovedajú a že sa postarajú o bezpečnosť v továrni. Ešte však nenadišla chvíľa na vynesenie rozsudku, najmä unáhleného.

Rešpektujem síce vnútroštátne právomoci v tejto záležitosti, považujem však za naliehavé, aby Európska únia zaručila úplné vykonávanie zákonov, predovšetkým posilnením inšpekčnej činnosti Agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, a aby posilnila koordináciu medzi rôznymi vnútroštátnymi agentúrami zlepšením fungovania európskeho Výboru vrchných inšpektorov práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). – (EL) Vážená pani predsedajúca, niet pochybností o tom, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci prispievajú k riadeniu kvality, k ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti a že pomáhajú pri rozvoji krajiny a pri dosahovaní rozpočtových cieľov vrátane rozpočtov na systémy sociálneho zabezpečenia. Za všetkými technickými záležitosťami sa samozrejme skrývajú ľudské dôvody, kvôli ktorým sú ochrana zdravia zamestnancov a zaistenie bezpečnosti pracovísk nie len nevyhnutnosťou, ale otázkou priorít.

Stratégia na roky 2002 – 2006 priniesla pozitívne výsledky a vyhliadky na rok 2007 a ďalšie roky sú pozitívne, ak sa jej všetci zúčastníme, a to nielen v zmysle európskeho plánovania, ale aj na zodpovedajúcej národnej úrovni, v oblasti monitorovania a plánovania bezpečnosti a ochrany zdravia, najmä v prípade zraniteľných kategórií, ako sú mladí ľudia a starší zamestnanci, ktorých vyzývame, aby sa podieľali na výrobe počas dlhšej doby svojho života, ako aj ženy, ktoré podobne žiadame, aby sa podieľali na pracovnom živote. Na pracovnom živote s novými požiadavkami, rozdelenom do mnohých rôznych typov zmlúv, samostatnej zárobkovej činnosti a malých a stredných podnikov, ktoré nemajú možnosti veľkých podnikov uplatniť náležité pracovné a bezpečnostné podmienky. Preto sa musíme všetci postarať o správne riadenie národných zdrojov a zdrojov Spoločenstva tak, ako to navrhuje správa pani Willmott, aby sme mohli dosiahnuť požadované výsledky.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Matsouka (PSE). – (EL) Vážená pani predsedajúca, rada by som začala gratuláciou našej kolegyni, pani Willmott, pretože jej správa zahrnula vo veľkej miere závažné medzery v oznámení Komisie.

Dôstojnosť v práci znamená bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Znamená to vykonať štúdie týkajúce sa prevencie chorôb z povolania a znamená to zamestnávateľov, ktorí budú poskytovať preventívne zdravotné prehliadky. Znamená to celoživotné vzdelávanie, odborné vzdelávanie a školenie. Znamená to bezpečnosť a ochranu zdravia ako kľúčové kritériá obchodných dohôd s tretími krajinami. Ak však majú mať tieto návrhy nejakú váhu, základnou požiadavkou je, samozrejme, neustály sociálny dialóg. Predovšetkým sa však musíme postaviť tvárou v tvár základným hrozbám, ktoré zatieňujú oblasť pracovných vzťahov.

Hovorím najmä o rozširovaní chudoby medzi zamestnancami, prudký rast neoficiálnych foriem zamestnávania a zvyšovanie počtu pracovných hodín. Ak nevytvoríme politiky, ktoré sa budú úplne orientovať na človeka, schopné zvrátiť tento „tmavý vek“ nového zamestnávania, nie je možné vyhnúť sa sociálnym konfliktom.

 
  
MPphoto
 
 

  Adamos Adamou (GUE/NGL). – (EL) Vážená pani predsedajúca, opatrenia navrhované Európskou komisiou ako stratégia do roku 2012 sú väčšinou povrchné a zameriavajú sa na zabezpečenie toho, aby nebola ovplyvnená konkurencieschopnosť.

Cieľ znížiť úrazy o 25 % ku koncu obdobia plánovaného v stratégii možno vyzerá pôsobivo, v skutočnosti je však úplne neadekvátny. Cieľom by malo byť postaviť základy a posilniť inštitucionálne intervencie štátu tak, aby sa tragický počet úmrtí, ktorý ročne dosahuje tisíce, ako aj podobné počty osôb so závažnými zdravotnými problémami v dôsledku kvality ich pracovného prostredia priblížil k úplnej eliminácii. Spravodajkyňa sa sústreďuje viac na zneužívanie, ktorému sú zamestnanci vystavení, ako napríklad tí, ktorí vykonávajú rizikové povolania, ženy, robotníci vykonávajúci dočasné práce, imigranti, starší občania, a navrhuje prísnejšie opatrenia voči zamestnávateľom a zaručený dohľad.

Jedným z najvýznamnejších príspevkov správy je pravdepodobne zistenie, že trvalé zamestnanie je požiadavkou na boj proti úrazom a chorobám súvisiacim s prácou.

Okrem úrazov by sa mala navyše venovať zvýšená pozornosť príčinám, ktoré spôsobujú začiatok duševných chorôb, závislostí a psychologických rizík pracoviska.

Potrebujeme teda mnohostranný prístup k všetkým faktorom, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka, za skupinu GUE/NGL. – Vážené kolegyne, vážení kolegovia, musím povedať, že po prečítaní znenia stratégie Spoločenstva pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pre roky 2007 – 2012, ktorú Európska komisia predložila vo februári minulého roka som bol vo viacerých smeroch sklamaný. Aj napriek tomu, že Komisia si v tejto stratégii stanovila pomerne ambiciózny cieľ znížiť počet pracovných úrazov o 25 %, obsahuje len veľmi málo konkrétnych iniciatív a odporúčaní na dosiahnutie tohto cieľa. Okrem toho sa opätovne zameriava najmä na pracovné úrazy, ktoré predstavujú, samozrejme, len časť zdravotných problémov súvisiacich s prácou. Choroby z povolania stoja akosi bokom, čo je podľa mňa krok späť.

Na druhú stranu chcem a musím poďakovať a zablahoželať pani kolegyni Willmott k jej správe o tejto stratégii. Správa na rozdiel od dokumentu Komisie obsahuje veľa konkrétnych návrhov a odporúčaní, ako dosiahnuť lepšie výsledky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Som rád, že spravodajkyňa zdôrazňuje aj potrebu správne určiť a vyčísliť karcinogénne ochorenia ako choroby z povolania pre stanovenie cieľov zníženia výskytu tejto závažnej choroby. Doteraz bolo ako choroba z povolania označených len 5 % prípadov rakovinových ochorení, ktoré boli spôsobené výkonom pracovnej činnosti.

Veľmi som privítal, že správa obsahuje aj môj pozmeňovací návrh o nutnosti zaistenia bezplatného prístupu širokej verejnosti k technickým normám, ktorý som predložil Výboru pre zamestnanosť,. Toto je problém, s ktorým pracovníci v mnohých členských štátoch stále zápasia a je potrebné vyriešiť ho.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). – Vážená pani predsedajúca, ak máme v pláne znižovať počet pracovných úrazov, musíme vedieť aj to, ako k nim dochádza. Nemôžeme sa zaoberať všetkými úrazmi a všetkými pošmyknutiami, ale dovoľte mi uviesť príklad 19-ročného írskeho chlapca, ktorý zomrel na stavenisku, pretože jeho ľahší buldozér japonskej výroby mal ťažké európske rýpadlo. Toto úmrtie bolo registrované ako úmrtie na stavenisku a írsky Úrad pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa ním nikdy viac nezaoberal. Ako potom môžeme zachrániť ďalšieho človeka, ktorý riadi mechanizmus s nekompatibilným vybavením? Nemôžeme, pretože nemáme informácie.

Nemôžeme skúmať všetky prípady, ale môžeme sa podrobnejšie zaoberať smrteľnými úrazmi a úrazmi s trvalými následkami najmä v najnebezpečnejších odvetviach ako sú poľnohospodárstvo, rybolov, stavebníctvo a doprava. Musíme tieto problémy analyzovať, aby sme mohli prijať praktické opatrenia. Okrem rizikových povolaní tu máme aj veľmi ohrozené skupiny pracovníkov – starších, postihnutých a tých, ktorí nehovoria jazykom, ktorým sa hovorí na ich súčasnom pracovisku.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI). – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, v prvom rade by som rád vyjadril poľutovanie nad tragédiou, ktorá postihla pracovníkov v turínskej továrni. Domnievam sa, že je neodškriepiteľným faktom, že v Taliansku dochádza k mnohým úmrtiam v dôsledku pracovných úrazov, pretože nerobíme dosť, aby sme im predišli a aby sme dodržiavali pravidlá.

Zodpovednosť nesú podniky, odbory a inšpekčné agentúry rovnakým dielom. Nachádzame podniky, ktoré sa uchyľujú k zamestnávaniu nelegálnych pracovníkov, najmä z krajín mimo EÚ, alebo továrne ako ThyssenKrupp so svojou zastaranou priemyselnou aroganciou; tí, ktorí by mali brániť záujmy robotníkov, často súhlasia, alebo dokonca privierajú oči v takýchto situáciách namiesto toho, aby pozorne a rýchlo poukázali na zlyhania bezpečnostného systému zodpovedným osobám; a napokon, pracovné inšpektoráty a iné orgány zodpovedajúce za kontrolu a sledovanie často nie sú veľmi iniciatívne.

Musíme podporovať bezpečnosť na pracoviskách v EÚ a z tohto pohľadu je správa pani Willmott uspokojivejšia než návrh Komisie. Domnievam sa, že ak hovoríme o práci a priemysle, nesmieme sa obmedzovať len na zaisťovanie voľnej súťaže a konkurencieschopnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Iles Braghetto (PPE-DE). – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, ľudia stále zomierajú na pracoviskách. V oblasti, v ktorej by mal človek vedieť ukázať svoju schopnosť zaobchádzať s vecami silou a tvorivosťou, rozvíjať svoje znalosti a zarábať si na živobytie, až príliš často nachádzame prípady úmrtí a riskovania vlastnej kože.

To je dôvodom veľkého hnevu a zmätku, ktorý prevláda v talianskej verejnej mienke týkajúcej sa siedmich robotníkov, ktorí zahynuli pri požiari v turínskej továrni ThyssenKrupp minulý december. A práve preto sa musíme samých seba opýtať, čo v tej továrni nefungovalo správne, aby sme sa takýmto katastrofám mohli vyhnúť. Sme zodpovední za takéto zlyhania na každom pracovisku.

V súčasnosti máme vysoko rozvinutú legislatívu, ktorá má podporovať vhodnú preventívnu politiku, definovať povinnosti podnikov a riešiť nové choroby z povolania v Európe. Chýbajú nám však primerané kontroly, inšpekcie, ktoré by zaistili dodržiavanie zákonov, ľudských a finančných zdrojov. Stále nemáme kultúru, ktorá si váži dôležitosť prísnych preventívnych služieb, ktorá sa na prevenciu pozerá ako na nepretržitý proces, a nie ako na jednorazovú povinnosť, ktorá vytvára nepretržitý dialóg medzi stranami zameraný na účinný vývoj kvalitných bezpečnostných noriem a ktorá dokáže zaregistrovať vznik nových psychosociálnych chorôb z povolania.

Na záver sa takisto domnievam, že sa vo vzťahu k záväzku znížiť pracovné úrazy a choroby musíme vrátiť k predmetu Zelenej knihy o spoločenskej zodpovednosti podnikov, ktorá predstavuje súhrnný a inovačný aspekt.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Falbr (PSE). – Na úvod by som chcel poďakovať kolegyni Willmottovej za veľmi starostlivo pripravenú správu. V správe sa uvádza, že cieľom Komisie je znížiť počet pracovných úrazov o 25 %. Neverím, že sa to podarí. Prevláda nedostatok inšpektorov práce a tí nemajú k dispozícii dostatočné nástroje na to, aby dosiahli nápravu. Neustále dochádza k znižovaniu vplyvu odborov, ktoré sa vo viacerých krajinách už nezúčastňujú na vyšetrovaní príčin pracovných úrazov a odstraňovaní následkov. Ďalšou prekážkou je nepreniknuteľná spleť zamestnávania pracovníkov agentúrami a okrem toho tlak týkajúci sa neustáleho prehlbovania tzv. flexibility v čerpaní pracovnej doby, čo vedie k tomu, že pracovníci pracujú veľa hodín a zvyšuje sa tak riziko úrazu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). – (PL) Vážená pani predsedajúca, návrh uznesenia zdôrazňuje spoločenskú zodpovednosť podnikov za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pričom pozornosť venuje aj problematike čestnej konkurencie. Do úvahy berie veľký význam dialógu medzi sociálnymi partnermi pri zlepšovaní bezpečnosti v pracovnom prostredí, najmä úlohu odborových zväzov.

Pozornosť venuje aj potrebe osobitného zaobchádzania s malými a strednými podnikmi v rámci stratégie zlepšovania bezpečnosti a zdravia pri práci, ako aj potrebe poskytovať zamestnancom nepretržité školenia. Na väčšine nehôd sa podieľajú ľudia, ktorí práve začínajú pracovať, ktorým chýbajú skúsenosti, ako aj osoby, ktoré majú príliš málo času na odpočinok po práci.

Obsahuje dôležité poznámky týkajúce sa rehabilitácie a integrácie na pracovisku v prípade osôb, ktoré sa po úraze vracajú do práce, ako aj požiadavky týkajúce sa nediskriminačného prístupu k práci v prípade osôb s rakovinou. Rada by som spravodajkyni zagratulovala.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacek Protasiewicz (PPE-DE). – (PL) Vážená pani predsedajúca, o stratégii európskeho trhu práce tu v Parlamente hovoríme už niekoľko rokov. Máme mnoho názorov na možné smerovanie našich aktivít. Niektorí z nás sympatizujú s dôkladnou harmonizáciou pracovnej legislatívy, iní obhajujú názor, že prirodzená rôznorodosť na európskom pracovnom trhu je výhodná pre ekonomiku EÚ.

Ako viete, môj pohľad v tejto veci je v prospech druhého názoru, s jednou dôležitou výnimkou. A táto výnimka sa dotýka regulácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Domnievam sa, že aktívne zapojenie sa inštitúcií EÚ v tejto oblasti je rovnako oprávnené, ako aj potrebné.

Po nedávnom rozšírení EÚ vidíme ešte väčšiu rôznorodosť pracovných podmienok. Táto rôznorodosť má teritoriálnu aj environmentálnu povahu, ale bez ohľadu na krajinu sa väčšina pracovných úrazov a chorôb súvisiacich s povolaním týka takých skupín, ako sú prisťahovalci, mladí zamestnanci alebo staršie osoby. Nechcem tým naznačiť, že tieto skupiny podliehajú cielenej a vedomej diskriminácii. Ide skôr o dôsledok nepostačujúceho vzdelania a nedostatku skúseností. To je len ďalší dôvod, aby sme práve týmto pracovníkom poskytli primerané pracovné a bezpečnostné podmienky.

Tiež by som rád poukázal na to, že v každom členskom možno stále vidieť väčšie problémy pri dodržiavaní najvyšších bezpečnostných noriem pri práci v sektoroch ako sú stavebníctvo, poľnohospodárstvo a doprava. Práve v týchto sektoroch prevažne nájdeme malé a stredné podniky, pričom ich finančné, organizačné a právne možnosti im sťažujú dodržiavanie vysokých noriem bezpečnosti a ochrany zdravia. Práve tieto podniky si vyžadujú podporu zo strany Európskej únie, od inštitúcií EÚ a od vlád členských štátov, a túto podporu potrebujú ihneď. Nie je to len otázka sankcií a zvýšeného monitorovania. Tieto nástroje, ktoré sú, samozrejme, potrebné, by mali sprevádzať investície do vzdelávania zamestnancov, ako aj zamestnávateľov, a rovnako aj finančná podpora smerujúca do lepšieho a bezpečnejšieho vybavenia pracoviska.

 
  
MPphoto
 
 

  Gabriela Creţu (PSE). – (RO) Vítame dobré zámery Komisie. Pochybujeme však o ich účinnosti.

Ak chceme maximalizovať vplyv politiky a chrániť zamestnancov, potrebujeme presné štatistiky o chorobách z povolania. Existujúce údaje sú neúplné. Buď nesprávne posudzujú jav, alebo ignorujú realitu. Hlavnými obeťami tohto nedostatku sú ženy, najmä preto, že sa viac zapájajú do neformálnej, „tieňovej“ ekonomiky.

V tomto sektore sa však vôbec nezaznamenávajú vplyvy pracovných podmienok na zdravie. Existujúci právny rámec je postavený na prístupe, ktorý kladie dôraz na nehody a riziká v takzvaných „ťažkých“ odvetviach ekonomiky, v ktorých dominujú muži.

Vyzývame Komisiu, aby starostlivejšie zvážila špecifické rozdiely medzi zamestnancami mužmi a ženami a aby vyhodnotila dostupnosť údajov rozdelených podľa pohlavia a údajov týkajúcich sa dlhodobých vplyvov a psychologických následkov zamestnania.

Keďže chceme odôvodniť našu požiadavku, radi by sme vás pozvali na prehliadku to textilnej továrne. Môže tu dôjsť k závažnému poškodeniu zraku a sluchu a choroby obehového aparátu sú značne rozšírené. Štatistiky situáciu ignorujú. Ide o takzvaný „ľahký“ priemysel, kde väčšinu zamestnancov tvoria ženy a kde mzdy dosahujú nízku úroveň, pretože sa tu nepredpokladajú žiadne riziká. Súčasné štatistiky teda zachovávajú historickú nerovnosť medzi mužmi a ženami vrátane rozdielu medzi pohlaviami v oblasti platov.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Ettl (PSE). – (DE) Vážená pani predsedajúca, stratégia Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je absolútne nevyhnutná. Technické opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti síce zaznamenávajú rýchle zlepšenia, avšak meteorické tempo zmien v pracovnom svete vytvára nové riziká. Problémy a riziká obsiahnuté v práci s novými chemickými látkami sú evidentné.

V prvom rade, stúpajúci tlak na výkonnosť, ktorý je typický pre moderné pracoviská, spôsobuje nie len fyzické problémy, ale aj psychologické. Neisté zamestnanie a obava ľudí zo straty svojho živobytia vedie k psychosociálnym problémom. Vytvára sa nový potenciál agresivity, nové stresové faktory vedú k mentálnemu zneužívaniu a šikanovanie sa stáva bežným javom.

Tomuto modernému javu obzvlášť ľahko podliehajú MSP, preto ho musíme potlačiť pomocou protiopatrení, informácií, dohľadu a školení. Preto je toto uznesenie dôležitejšie, než si pravdepodobne uvedomujeme. Blahoželám spravodajkyni.

 
  
MPphoto
 
 

  Paul Rübig (PPE-DE). – (DE) Vážená pani predsedajúca, zdravie na pracovisku musí mať prvoradý význam. Naše parlamentné budovy v Bruseli a Štrasburgu patria medzi miesta, kde je potrebné konať viac. Vezmime si len okolitú teplotu v tejto snemovni, ktorá hraničí so zdravotným rizikom. Tiež verím v silu dobrého príkladu.

Pred niekoľkými mesiacmi som uviazol v hoteli v Grécku, keď v tejto oblasti vyčíňal lesný požiar. Musím povedať, že to, ako bol hotel, typický MSP, pripravený na túto možnosť, je exemplárnou ukážkou. Ak by neboli všetky bezpečnostné opatrenia perfektne navrhnuté, dobre zorganizované a zamestnanci o nich správne poučení, mnohí ľudia by to pravdepodobne neboli prežili. Preto sa domnievam, že v tomto procese vzdelávania, o ktorom hovoril pán Ettl, má školenie a príprava na krízové situácie veľký význam. Z tohto hľadiska by mohol byť užitočný aj motivačný systém. Poisťovatelia by napríklad mohli poskytovať podnikom s vyškolenými zamestnancami primerané zľavy alebo odmeny, pričom sociálno-poistné systémy by mohli ponúkať aj príslušné školenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – Ako poslanec a lekár vítam plán Komisie znížiť pracovné úrazy v rámci Európskej únie v priemere o 25 % a uvedomujem si potrebu implementácie účinnejších opatrení vo všetkých členských štátoch, medzi ktorými jestvujú až priepastné rozdiely.

Okrem odvetví, ako je obrábanie kovov, stavebníctvo, práca s elektrinou či lesníctvo, chcem poukázať aj na veľkú rizikovosť práce lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú pri výkone svojho povolania vystavení obrovskému riziku infekcie a ochoreniu na AIDS, tuberkulózu, hepatitídu a mnohé ďalšie infekcie. Som zároveň znepokojený, že zníženie počtu pracovných úrazov a hlavne chorôb z povolania sa netýkalo napr. migrujúcich pracovníkov, pracovníkov s neistými zmluvami, pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, žien v určitých podnikoch, ako sú malé a stredné podniky.

Chcel by som vyzdvihnúť opatrenia niektorých štátov, ktoré úspešne implementujú komplexnú rehabilitáciu po úraze ako podmienku úspešnosti znovuzačlenenia do pracovného procesu.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE) – (RO) Ako spravodajkyňa výboru ITRE pre tento dokument som v európskych odborových zväzoch žiadala o aktívne propagovanie angažovanosti a vyzvala som Komisiu, aby navrhla právny rámec, ktorý by podporil zapojenie sa sociálnych partnerov do cezhraničného rokovania.

Európska komisia a členské štáty by mohli poskytnúť financovanie školenia zástupcov pracovníkov, ktorí by bránili a podporovali práva zamestnancov na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku.

Zároveň sme žiadali všetky členské štáty, aby podpísali a ratifikovali Dohovor OSN o ochrane migrujúcich pracovníkov a ich rodín a aby koordinovali zlepšovanie prístupu k vzdelávaniu, najmä pre pracovníkov s čiastočným úväzkom a s inými pracovnými zmluvami, a zaistili im tak stabilnejšie zamestnanie.

Myslím si, že členské štáty by mali presadiť uplatňovanie opatrení, ktoré vyžaduje náročná a nebezpečná práca, a tieto by sa mali prejaviť v sociálnej ochrane osoby počas zamestnania aj v dôchodku.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE). – (RO) Európska stratégia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je vítanou iniciatívou zo strany Európskej komisie. Domnievam sa však, že by bolo potrebné podrobne preskúmať aj ďalšie aspekty. Ako už výstižne upozorňovali predchádzajúci rečníci, mali by sme zohľadniť existujúcu osobitnú situáciu týkajúcu sa prisťahovalcov na európskom pracovnom trhu.

Posledná štúdia Európskej komisie poukazuje na to, že migranti sú vystavení omnoho väčšiemu stupňu rizika v oblasti zdravia a bezpečnosti na pracovisku. Je to následkom existencie nelegálnej práce, ako aj iných faktorov, ako sú napríklad nedostatočná informovanosť o sociálnych výhodách a dôchodkových nárokoch v členských štátoch a problémy pri cezhraničnom využívaní zdravotného poistenia.

Tieto záležitosti patria do kompetencie Spoločenstva a Komisia by mala pozorne sledovať uplatňovanie európskeho práva tak, aby sa neisté podmienky migrantov zlepšili.

Európske finančné prostriedky by sa navyše mali používať na vzdelávanie ďalších inšpektorov v oblasti ochrany pracovnej sily, ktorí by identifikovali nedodržiavanie predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.

 
  
MPphoto
 
 

  Stephen Hughes (PSE) Vážená pani predsedajúca, rád by som sa vyjadril k poraneniam spôsobeným injekčnou ihlou, keďže som bol zodpovedný za správu za rok 2006 o tejto otázke. Zaujímalo by ma, či by komisár so mnou súhlasil v tom, že v prípade vymedzenia rizika, ktoré je potrebné riešiť na európskej úrovni, vyvstáva pre Komisiu potreba okamžite konať.

Ak súhlasí, zaujímalo by ma, či vie vysvetliť, prečo Komisii trvalo riadenie a posudzovanie prvého kola konzultácií so sociálnymi partnermi v oblasti poranení spôsobených injekčnou ihlou celý rok aj napriek tomu, že v rámci týchto konzultácií bolo zaznamenaných len 10 reakcií.

Som zvedavý, či by nás mohol uistiť aj o tom, že práca v tejto oblasti bude v nasledujúcom roku postupovať rýchlejšie. Poranenia zapríčinené pichnutím injekčnou ihlou postihujú ročne milión pracovníkov. Znamená to, že odkedy Parlament vypracoval správu, bolo týmto zranením postihnutých jeden a pol milióna pracovníkov. Mohla by, prosím, Komisia v budúcnosti konať trocha rýchlejšie?

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Dimas, člen Komisie. − (EL) Vážená pani predsedajúca, ďakujem všetkým rečníkom na ich veľmi kladné príspevky.

Každá nehoda, každé zranenie, každé úmrtie pri práci, ako tie, ku ktorým došlo minulý december v talianskom Turíne, nám naozaj pripomínajú, že musíme urobiť viac, aby sme ochránili pracujúcich mužov a ženy v Európe. Pripomína nám to, že musíme urobiť viac, aby sme dosiahli náš hlavný cieľ: urobiť z Európy bezpečnejšie miesto na prácu.

Nová stratégia sa zameriava práve na zníženie dnešnej neakceptovateľnej úrovne pracovných nehôd a chorôb z povolania.

Rád by som zdôraznil, že zohľadnenie dostupných ľudských zdrojov, niekto by povedal súčasného pridelenia zamestnancov, umožní oddeleniam Komisie správne vykonávať svoje úlohy v tejto oblasti. V rámci celkového rozmiestnenia ľudských zdrojov pridelených v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí bude Komisia neustále vyhodnocovať pracovnú záťaž v rôznych špecializovaných oblastiach a podľa toho primerane pridelí personál.

K otázke zranení v dôsledku pichnutia ihlou by som tiež rád uviedol, že pripravujeme príslušný pozmeňujúci a doplňujúci návrh k smernici, ktorý by sme mali predložiť v roku 2008.

Znovu by som rád poďakoval tomuto Parlamentu za túto diskusiu a za schválenie správy pani Willmott.

Opäť sme videli dôkaz, že podpora zásady zachovávania zdravia a bezpečnosti pri práci v podobe silnej politiky Európskeho parlamentu má významné miesto v programe v prospech hospodárstva, ako aj ako záruka toho, že sa zamestnanci vrátia po práci bezpečne a zdraví domov k svojej rodine.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott , spravodajkyňa. Vážená pani predsedajúca, rada by som poďakovala svojim kolegom za ich pripomienky a venovala sa niekoľkým bodom.

V prvom rade by som sa dotkla otázky onkologických ochorení. Je potrebné revidovať smernicu o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci tak, aby odrážala technický pokrok a zmeny vo vedeckých poznatkoch vo svete práce. Dôležité je mať účinné záväzné obmedzenia pre karcinogény, mutagény a látky toxické pre reprodukciu. Limitné hodnoty by mali vychádzať z vedeckých dôkazov. Chcela by som naliehavo požiadať Vedecký výbor EÚ, aby v prvom rade preskúmal kryštalický oxid kremičitý. Naliehavo žiadam kolegov, aby odkaz na túto problematiku nevypúšťali z textu a vzniesli námietky voči doplňujúcemu a pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 6.

Po druhé, správa obsahuje výzvu  na monitorovanie nanotechnológií a na posudzovanie ich potenciálnych zdravotných rizík. Naliehavo žiadam kolegov, aby vzniesli námietky voči pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu č. 5, ktorý sa snaží toto úsilie narušiť. Ja osobne v plnej miere uznávam možný prospech z nanotechnológií. Napriek tomu však rýchly rast takýchto technológií predstihuje naše chápanie možností potenciálnych rizík, ohrozujúcich ochranu zdravia: pracovníci môžu byť vystavení styku s nanočasticami vdýchnutím, kontaktom s pokožkou a prehltnutím. Nemôžeme predsa strkať hlavu do piesku a odmietať uskutočniť výskum a posúdiť možné riziká.

Po tretie by som len rada zdôraznila výzvu, aby Komisia predložila pozmeňujúci a doplňujúci návrh smernice o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci v súvislosti s riešením problému poranení spôsobených pichnutím injekčnou ihlou. V tomto prípade je prijatie riešenia naliehavé.

Ako som už spomínala, bezpečnosť a ochrana zdravia patria medzi základné práva ustanovené v charte. Potrebujeme dôkladnú stratégiu EÚ, ktorá zaručí potvrdenie tohto práva a zabezpečí, že pracovníci v celej EÚ budú chránení v dostatočnej miere. Každý úraz a choroba z povolania predstavuje porušenie základných práv pracovníka.

Všetci vieme, že silným motívom kvalitnej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku sú ekonomické dôvody a výhodné podnikateľské príležitosti. Dôležitejšie je však to, aby najsilnejším argumentom bola cena ľudského zdravia a životy, ktoré môžeme zachrániť. Jeden život každé tri a pol minúty – kto môže namietať voči tomuto údaju?

(potlesk)

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúca. – (EL) Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční dnes, v utorok 15. januára 2008 o 12.00 hod.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), písomne. – (FR) Rád by som začal zablahoželaním Európskej komisii k jej stratégii Spoločenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na roky 2007 – 2012 a k práci, ktorú dosiahol náš parlamentný výbor. Každoročne 500 000 ľudí zomrie alebo utrpí úraz s následkom trvalej pracovnej neschopnosti v dôsledku okolností súvisiacich s prácou. Musíme Európskej komisii zablahoželať k cieľu dosiahnuť priemerne 25 % zníženie nehôd súvisiacich s prácou v EÚ. Podporujem myšlienku rozšírenia činnosti Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v meste Bilbao (Španielsko). V tejto veci a všeobecne aj v oblasti rozvoja sociálnej Európy je mi však ľúto, že ani v správe, a navyše ani v oznámení Európskej komisie sa nezdôrazňuje, že podpora sociálnych partnerov je nevyhnutnosťou. Nesmieme zabúdať, že podľa existujúcich zmlúv, podľa článku 137 a nasl. Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Zmluva o ES) (čo potvrdila aj Lisabonská zmluva, ktorej ratifikácia práve prebieha) má Európska komisia k dispozícii legislatívne nástroje na umožnenie vývoja európskeho sociálneho práva.

 
Posledná úprava: 9. októbra 2008Právne oznámenie