Ευρετήριο 
Συζητήσεις
Τρίτη 5 Μάϊος 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδριάσεως
 2. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών - Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (GERT) και Υπηρεσία - Ζώνες συχνοτήτων που θα διατεθούν για τις κινητές τηλεπικοινωνίες (συζήτηση)
 4. Ένδειξη, μέσω επισήμανσης, της κατανάλωσης ενέργειας και παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (αναδιατύπωση) (συζήτηση)
 5. Ώρα των ερωτήσεων
  5.1. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών όσον αφορά στους κανόνες εμπορίας για το κρέας των πουλερικών (A6-0223/2009 , Ilda Figueiredo)
  5.2. Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας του Aldo Patriciello (A6-0286/2009 , Aloyzas Sakalas)
  5.3. Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας του Umberto Bossi (A6-0269/2009 , Klaus-Heiner Lehne)
  5.4. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (A6-0266/2009 , Reimer Böge)
  5.5. Σύσταση προς την Επιτροπή όσον αφορά στην καταγγελία 185/2005/ELB (A6-0201/2009 , Miguel Angel Martínez Martínez)
  5.6. Ανάκτηση ατμών βενζίνης κατά τον ανεφοδιασμό μηχανοκίνητων οχημάτων (A6-0208/2009 , Δημήτριος Παπαδημούλης)
  5.7. Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (A6-0077/2009 , Michael Cashman)
  5.8. Οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (A6-0120/2009 , Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου)
  5.9. Εμπόριο προϊόντων φώκιας (A6-0118/2009 , Diana Wallis)
  5.10. Προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (A6-0240/2009 , Neil Parish)
  5.11. Ρύπανση από τα πλοία και θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις (A6-0080/2009 , Luis de Grandes Pascual)
  5.12. Ένδειξη, μέσω επισήμανσης, της κατανάλωσης ενέργειας και παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (αναδιατύπωση) (A6-0146/2009 , Άννυ Ποδηματά)
  5.13. Κατάσταση προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2010 (A6-0275/2009 , Vladimír Maňka)
 6. Αιτιολογήσεις ψήφου
 7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9. Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (18-19 Ιουνίου 2009) (συζήτηση)
 10. Προετοιμασία της διάσκεψης κορυφής για την απασχόληση – Ευρωπαϊκό ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση – Ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα – Ενεργητική ένταξη των αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας ατόμων (συζήτηση)
 11. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 12. Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13. Οίνοι ροζέ και επιτρεπόμενες οινολογικές πρακτικές (συζήτηση)
 14. Δημοκρατική διαδικασία στην Τουρκία (συζήτηση)
 15. Προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους (συζήτηση)
 16. Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού (συζήτηση)
 17. Διαδικασία αναφορών (τροποποίηση του τίτλου VIII του Κανονισμού) (συζήτηση)
 18. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19. Λήξη της συνεδρίασης


  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. ROURE
Αντιπρόεδρος

 
1. Έναρξη της συνεδριάσεως
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 π.μ.)

 

2. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

3. Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών - Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (GERT) και Υπηρεσία - Ζώνες συχνοτήτων που θα διατεθούν για τις κινητές τηλεπικοινωνίες (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο θέμα αποτελεί την κοινή συζήτηση σχετικά με:

- τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση (A6-0257/2009 ) από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των καταναλωτών όσον αφορά τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD) ) (Εισηγητής: Κ. Harbour),

- τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση (A6-0272/2009 ) από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με πρόσβαση σε δίκτυα επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες καθώς και για τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/ΕΚ σχετικά με την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (16496/1/2008 – C6-0066/2009 – 2007/0247(COD) ) (Εισηγητής: Κα. Trautmann),

- τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση (A6-0271/2009 ) από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (16498/1/2008 – C6-0067/2009 – 2007/0249(COD) ) (Εισηγητής: Κα. del Castillo Vera), και

- την έκθεση (A6-0276/2009 ) από την Κα. Pleguezuelos Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας του Συμβουλίου 87/372/ΕΟΚ σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που θα διατεθούν για τη συντονισμένη εισαγωγή των πανευρωπαϊκών ψηφιακών κυψελωτών δημόσιων επίγειων κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα (COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD) ).

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, εισηγητής . − Κυρία Πρόεδρε, αποτελεί προνόμιο να ξεκινάω αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση και να καλώ τους συναδέλφους μας να υποστηρίξουν τη μεταρρύθμιση της δέσμης ρυθμίσεων για τις τηλεπικοινωνίες την οποία θα εξετάσουμε.

Τονίζω ότι πρόκειται για μεταρρύθμιση. Όπως γνωρίζετε, τέσσερις εισηγητές εξετάζουν ήδη διάφορα στοιχεία της. Σχετικά με τη βασική μεταρρύθμιση της δέσμης ρυθμίσεων, θα ήθελα να επαινέσω τις συναδέλφους μου, Catherine Trautmann και Pilar del Castillo Vera, επειδή συνεργαστήκαμε πολύ στενά για να δημιουργήσουμε τη συγκεκριμένη δέσμη ρυθμίσεων.

Αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση επειδή η υπάρχουσα δέσμη ρυθμίσεων με την οποία ασχολήθηκα μαζί με συναδέλφους το 2001 και το 2002 ωφέλησε σε μεγάλο βαθμό την Ευρωπαϊκή οικονομία. Διαθέτουμε έναν ακμάζοντα και δυναμικό τομέα επικοινωνιών με ενεργούς καταναλωτές στην αγορά. Όμως, η εν λόγω μεταρρύθμιση εκσυγχρονίζει τη δέσμη αυτή και οι συνάδελφοί μου θα εξηγήσουν τους τομείς με τους οποίους θέλουν να ασχοληθούν. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι θα ενδυναμωθεί η δέσμη ρυθμίσεων για την επόμενη δεκαετία. Το Κοινοβούλιο πραγματοποίησε σημαντικές βελτιώσεις στη δεύτερη αυτή ανάγνωση.

Θα ήθελα να καταγραφούν στα πρακτικά, εκ μέρους και των τριών από εμάς, οι ευχαριστίες μας προς την Γαλλική Προεδρία επειδή έφερε μια κοινή θέση τον Νοέμβριο και μας έδωσε τη δυνατότητα να φέρουμε σήμερα τη βελτιωμένη αυτή δέσμη ρυθμίσεων σε εσάς στη τελευταία συνεδρίαση για την υπό εκτέλεση εντολή, μιας και είναι ζωτικής σημασίας για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και για την Ευρωπαϊκή οικονομία να την υποστηρίξουμε σθεναρά με την ψήφο μας αύριο.

Όπως συμβαίνει πάντα με τέτοια πολύπλοκα ζητήματα, είχα μια καταπληκτική συνεργασία με τη σκιώδη ομάδα μου, τους Bernadette Vergnaud, Cristian Buşoi και Heide Rühle. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω την ομάδα από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων με Πρόεδρο τον Alexander Alvaro, επειδή σημαντικό μέρος των μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνει την Οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, την οποία χειρίστηκε η Επιτροπή αυτή.

Τα τέσσερα λεπτά που έχω στη διάθεσή μου σήμερα δεν είναι αρκετά για να εξετάσω όλα τα σημεία και όλες τις βελτιώσεις που πραγματοποιήσαμε με πολλές λεπτομέρειες. Στην πορεία θα υπάρξει περισσότερη πληροφόρηση για αυτά. Θα ήθελα απλά να σας ενημερώσω σχετικά με αυτά που πετύχαμε και αυτά που θέλουμε να πετύχουμε.

Στην οδηγία αυτή, βελτιώσαμε σε σημαντικό βαθμό τα δικαιώματα των καταναλωτών και των χρηστών στον ηλεκτρονικό τομέα. Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν μεταξύ διαφόρων προσφερόμενων υπηρεσιών επικοινωνίας και, για τον λόγο αυτό, πρέπει να είναι πληροφορημένοι. Δικαιούνται να έχουν συμβάσεις με δίκαιους όρους και προϋποθέσεις που δεν θα τους δεσμεύουν για μεγάλες χρονικές περιόδους σε συγκεκριμένους φορείς παροχής. Δικαιούνται να τους παρέχονται υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης υψηλής ποιότητας, να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες παροχής πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου και μέσω φωνητικής τηλεφωνικής επικοινωνίας. Κατά κύριο λόγο, δικαιούνται να προστατεύονται τα δεδομένα τους στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στη συνέχεια, θα ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό. Θα πρέπει, επίσης, να δώσουμε τη δυνατότητα στους ρυθμιστικούς φορείς να διασφαλίσουν τη σωστή παροχή των συγκεκριμένων δικαιωμάτων. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στην εν λόγω πρόταση.

Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι πρόκειται για μια πρόταση που παρέχει πολλές δυνατότητες και δικαιώματα. Δεν αποτελεί πρόταση η οποία περιορίζει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα των ατόμων στο Διαδίκτυο ή σε άλλες υπηρεσίες. Θέλουμε να δώσουμε στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επιλογές και με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω την πρώτη μου ομιλία λέγοντας τα εξής: ένας τεράστιος αριθμός ατόμων εργάστηκε για την πρόταση αυτή διαθέτοντας έναν τεράστιο αριθμό πόρων. Ειδικότερα, θα ήθελα να αναφερθώ στον Peter Traung από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, στον Luca Vusaggio, τον νομικό μας σύμβουλο, και στη Lindsay Gilbert από την ομάδα μας. Όλοι αυτοί συνεργάστηκαν στενά με την βοηθό μου Sheena Gooroochurn. Η Επιτροπή μας υποστήριξε σε πολύ μεγάλο βαθμό, καθώς και ο Rodford, η ίδια η Επίτροπος και η ομάδα της καθώς και η Γραμματεία του Συμβουλίου με πρόεδρο την Eva Veivo. Αναφέρομαι σε όλα αυτά επειδή θεωρώ ότι πολλά άτομα δεν κατανοούν την έκταση και τη δέσμευση που συνεπάγεται η παροχή των πολύπλοκων αυτών κειμένων. Θα ήθελα να υποστηρίξετε όλοι την πρόταση αυτή αύριο επειδή είναι σημαντικό για το μέλλον όλων μας.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann, εισηγήτρια. (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αύριο θα ψηφίσουμε για τη δέσμη ρυθμίσεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Η ψηφοφορία θα αποτελέσει το τελικό στάδιο των πολύμηνων εργασιών και διαπραγματεύσεων προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο συμβιβασμός μετά από έντονους διαπληκτισμούς με το Συμβούλιο σε ένα πλαίσιο όπου οι τρεις φορείς ξεκίνησαν από πολύ διαφορετικές θέσεις.

Θα ήθελα, καταρχήν, να ευχαριστήσω με κάθε ειλικρίνεια την κα.del Castillo Vera, τον κ. Harbour, την κα. Pleguezuelos Aguilar, τους σκιώδεις εισηγητές, τις πολιτικές ομάδες, τους προέδρους των επιτροπών και τις γραμματείες τους, την Προεδρία του Συμβουλίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το άοκνο έργο τους όλους αυτούς τους μήνες και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη που επέλεξαν να με εμπιστευθούν μέσω της υποστήριξής τους.

Η συγκεκριμένη δέσμη ρυθμίσεων προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα τα οποία είναι σημαντικά για τους καταναλωτές επειδή προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες σε καλύτερες τιμές. Οι τηλεπικοινωνίες, πράγματι, χαρακτηρίζονται από τον αντίκτυπό τους στην καθημερινή ζωή και διαδραματίζουν έναν εμφανώς κοινωνικό ρόλο ως μέσο για ανάπτυξη και εξέλιξη.

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών από μόνος του παρέχει περισσότερο από 3,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και αντιστοιχεί σε ένα συνεχώς αυξανόμενο και μεγάλο μερίδιο της οικονομίας της Ευρώπης, της τάξεως σχεδόν του 3,5%. Ο καλά ρυθμισμένος ανταγωνισμός επιτρέπει την ύπαρξη ισορροπίας μεταξύ παλαιών και νέων φορέων λειτουργίας και διασφαλίζει τη σημαντική ανάπτυξη του τομέα χάρη στη νομική βεβαιότητα, η οποία με τη σειρά της ενθαρρύνει τις επενδύσεις.

Για τους λόγους αυτούς, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αυτών, εργαστήκαμε σκληρά μαζί με τους εισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα είναι ευεργετικό προς όλους. Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ενέκρινε τον Απρίλιο το προτελευταίο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας καθώς και τον συνολικό συμβιβασμό στην έκθεσή μου και στην έκθεση της κας del Castillo Vera με πολύ μεγάλη πλειοψηφία.

Δημιουργήσαμε τη βάση για ένα στέρεο συμβιβασμό ο οποίος, ελπίζω, ότι θα λάβει την πλήρη υποστήριξή σας κατά την αυριανή ψηφοφορία μαζί με τις εκθέσεις από τον κ. Harbour και την κα. Pleguezuelos Aguilar.

Θα ήθελα, επίσης, να αναφερθώ στην Τροποποίηση αριθ. 138/46 και να ξεκαθαρίσω τη σημασία και το αντικείμενο του κειμένου που θεμελιώνει τη συμφωνία του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, η λεγόμενη «τελευταία ευκαιρία για συμβιβασμό». Από την ώρα της ψηφοφορίας της τροποποίησης αυτής κατά την πρώτη ανάγνωση, το Συμβούλιο εξακολουθεί να την απορρίπτει και να την αποκλείει από την κοινή της θέση να μην την αναφέρει στις αιτιολογικές σκέψεις ή στα άρθρα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε τη δέσμευσή του στην τροποποίηση αυτή συμπεριλαμβάνοντας στον συμβιβασμό τα σημαντικά στοιχεία της Τροποποίησης αριθ. 46: υπεράσπιση των ελευθεριών, δικαίωμα σε δικαστική απόφαση και σε δικαστική προσφυγή (η φράση που συνάδει περισσότερο με τη δικαστική εξουσία) και εισήγαγε δύο πρόσθετες διατάξεις για τους χρήστες του Διαδικτύου: την επιβεβαίωση του ζωτικού ρόλου του Διαδικτύου στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών κάνοντας συγκεκριμένη αναφορά στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

Το πνεύμα και το γράμμα της Τροποποίησης αριθ.46 έχουν γίνει συνεπώς σεβαστές και έχουν προεκταθεί προς όφελος των χρηστών. Απεφεύχθει, συνεπώς, και η απόρριψη της τροποποίησης αυτής από τα κράτη μέλη με την αιτιολογία ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να επιβάλλει αλλαγές στην εσωτερική τους δικαστική οργάνωση, πράγμα που θα ήταν απαραίτητο για την εφαρμογή της τροποποιήσεως αυτής.

Η θέση της πρότασης στο Άρθρο 1, που αφορά το πεδίο εφαρμογής και τους στόχους, την μετατρέπει ουσιαστικά σε μια αρχή που εφαρμόζεται σε όλες τις οδηγίες στ δέσμη ρυθμίσεων, ειδικότερα σε περιπτώσεις σχετικές με πρόσβαση και υπηρεσίες. Κι αυτό, συνεπώς, αποκαθιστά τη νομική αδυναμία που προέκυψε από τη σύνδεση της Τροποποίησης 46 με το Άρθρο 8, το οποίο καθορίζει τις εργασίες των εθνικών φορέων ρύθμισης.

Κυρίες και κύριοι, είμαστε αντιμέτωποι με μια επιλογή: να υποστηρίξουμε την Τροποποίηση 46 με την τωρινή μορφή της και, συνεπώς, να παραπέμψουμε ολόκληρη τη δέσμη ρυθμίσεων για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών σε διαδικασία συμβιβασμού, που θα οδηγήσει σε νέες συζητήσεις σχετικά με όλα τα σημεία που κατοχυρώθηκαν στις διαπραγματεύσεις καθώς και στην καταστολή της εξαιτίας της μαζικής αντίθεσης των κρατών μελών προς την τροποποίηση αυτή ή να υποστηρίξουμε το νέο κείμενο της Τροποποίησης 46, το οποίο διασφαλίζει τον σεβασμό προς τις θεμελιώδεις ελευθερίες και, συνεπώς, επιβεβαιώνει αυτό που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά την ψηφοφορία για την έκθεση Λαμπρινίδη.

Θα ήθελα να προσθέσω ότι η παρουσία του Άρθρου 1 παρ. 3 εδάφιο (α) και η αιτιολογική σκέψη θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη μεταφορά της οδηγίας και έτσι, μετέπειτα, θα δοθεί η δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να νομοθετήσει.

Μπροστά σε αυτή την αδύνατη επιλογή, σας καλώ, κυρίες και κύριοι, να αναλογιστείτε το μέλλον του έργου μας στη διάρκεια της επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου, που θα επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, στην καθολική υπηρεσία καθώς και στο περιεχόμενο και την πνευματική ιδιοκτησία. Σας καλώ, λοιπόν, να υποστηρίξετε τη νέα πρόταση στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να θέσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων, των καλλιτεχνών και των χρηστών του Διαδικτύου σε μια ίση βάση.

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera, εισηγήτρια. (ES) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου, όπως και οι υπόλοιποι εισηγητές, η Catherine Trautmann και ο Malcolm Harbour, να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους, κυρίως για τη θαυμάσια ευκαιρία που μου δόθηκε να εργαστώ για τη μεταρρύθμιση αυτή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις αγορές τηλεπικοινωνιών επειδή, από τη δική μου οπτική καθώς και από την ακόμη περιορισμένη εμπειρία μου στο Κοινοβούλιο, αποτέλεσε ένα πρότυπο συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών μελών από διαφορετικές ομάδες. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν.

Φυσικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους όσους συντέλεσαν στο έργο αυτό: τους σκιώδεις εισηγητές και ειδικότερα την Γραμματεία της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας η οποία πιστεύω διαδραμάτισε έναν απόλυτα θεμελιώδη ρόλο για να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και την Επιτροπή για τη διευκόλυνση όλων των δύσκολων τριμερών διαπραγματεύσεων.

Θα ήθελα, επίσης, να αναφερθώ στις προσπάθειες που κατέβαλλε η Τσεχική Προεδρία από τα πρώτα αβέβαια στάδια μέχρι το σημείο αυτό αποδεικνύοντας ότι ανέλαβε πραγματικά ηγετικό ρόλο εντός του Συμβουλίου. Θα ήθελα να εκφράσω ιδιαίτερες ευχαριστίες για τις προσπάθειες αυτές.

Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αυτή η μεταρρύθμιση αφορά έναν κανονισμό που επηρεάζει έναν σημαντικό τομέα για το μέλλον της Ευρώπης: σημαντικός για την ευημερία των πολιτών καθώς για την έξοδο από την βαθιά κρίση που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες μας, στην Ευρώπη και αλλού, αλλά προς το παρόν, αναφερόμαστε μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εάν υπάρχει ένας τομέας που μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη και το μέσο ώθησης για να βγούμε από την κρίση, δεν είναι άλλος από τον τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, δηλαδή, τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών. Για τον λόγο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι φτάσαμε σε αυτή τη συμφωνία επειδή θα μας δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε μπροστά με μια προσέγγιση την οποία θεωρώ ως την πιο σημαντική: τήρηση μιας ανοικτής προοπτικής, σχεδιασμός μελλοντικών σχεδίων, απόρριψη του προστατευτισμού και ενθάρρυνση του ανταγωνισμού και της ανταγωνιστικότητας. Ο ρόλος του συγκεκριμένου τομέα είναι ζωτικός για αυτά.

Όσον αφορά τη δέσμη ρυθμίσεων, μιας και έχει ήδη γίνει αναφορά σε πολλές πλευρές των διαφορετικών εκθέσεων, θα ήθελα απλά να αναφερθώ, ως εισηγήτρια της εκθέσεως, στη δημιουργία ενός νέου σώματος ευρωπαϊκών φορέων ρύθμισης στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που θα αποτελέσει ζωτικό εργαλείο που θα διασφαλίσει ότι οι κανόνες που θα εγκρίνουμε αύριο στον νέο κανονισμό θα εφαρμοστούν με συνέπεια σε ολόκληρη την Ένωση. Θα διασφαλίσει ότι, στην πράξη, υπάρχει εναρμόνιση που επιτρέπει τη δημιουργία και την ανάπτυξη μιας αληθινής εσωτερικής αγοράς με εσωτερικό ανταγωνισμό, επειδή αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να υπάρξει σίγουρο όφελος για τους καταναλωτές καθώς και για να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τις καλύτερες υπηρεσίες στις καλύτερες τιμές.

Ο ανταγωνισμός, μόνο αυτός, εγγυάται ότι το τελικό αυτό αποτέλεσμα και τα οφέλη για τους καταναλωτές και τις οικονομίες μας. Οπότε, ας αντιταχθούμε σε κάθε μορφή προστατευτισμού και ας υποστηρίξουμε την ευθύτητα και τον ανταγωνισμό. Ο τομέας που μπορεί να το εξασφαλίσει αυτό είναι, πράγματι, ο τομέας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι αγορές τηλεπικοινωνιών. Έχουμε, λοιπόν, λόγους για να γιορτάζουμε.

 
  
MPphoto
 

  Francisca Pleguezuelos Aguilar, εισηγήτρια . − (ES) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να απευθυνθώ στα μέλη και στον Επίτροπο προκειμένου να τους ευχαριστήσω για το έργο τους και θεωρώ ότι μπορούμε να δώσουμε συγχαρητήρια στους εαυτούς μας.

Θα ήθελα, επίσης, εκφράσω τις ευχαριστίες μου σχετικά με την απόλυτη υποστήριξη που μου δόθηκε ως εισηγήτρια της Οδηγίας GSM, ειδικότερα προς τους σκιώδεις εισηγητές που εργάστηκαν μαζί μου και προς την Επίτροπο Reding για την προσαρμοστικότητα που έδειξε σε ολόκληρη τη διαδικασία για να αποκτήσει ξανά το Συμβούλιο τον ρόλο που επιζητούσε: να συμμετέχει στον στρατηγικό σχεδιασμό της χρήσης του ραδιοφάσματος. Θα πρέπει, φυσικά, να ευχαριστήσω την Τσεχική Προεδρία επειδή ήταν αποφασισμένη να λάβει μια απόφαση σχετικά με την οδηγία αυτή μαζί με την υπόλοιπη δέσμη ρυθμίσεων πριν από το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου.

Ως εισηγήτρια της Οδηγίας GSM, θεωρώ ότι βρήκαμε τη σωστή τελική λύση τοποθετώντας τον στρατηγικό σχεδιασμό για το φάσμα σε επίπεδο Κοινότητας στα πλαίσια των μελλοντικών πολύχρονων προγραμμάτων της πολιτικής του ραδιοφάσματος και συνδέοντας τον με την Οδηγία πλαίσιο. Πρόκειται, συνεπώς, για μια σωστή απόφαση επειδή αναγνωρίζουμε ότι για το φάσμα, ως σπάνιο δημόσιο αγαθό, είναι αναγκαία η ύπαρξη νομοθετικού ελέγχου καθώς και στρατηγικού σχεδιασμού στην ανάπτυξη νέων δικτύων (δικτύων ασυρμάτων και οπτικών ινών) τα οποία, όπως όλοι συμφωνήσαμε, αποτελούν το μέλλον. Ένα μέλλον στο οποίο πρέπει να προσφέρουμε νομική προστασία στους φορείς χειρισμού προκειμένου να επενδύσουν και, με τον τρόπο αυτό, να μπορέσουμε να ανακτήσουμε τις ηγετικές ικανότητες που κάποτε χαρακτήριζαν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι πολύ σημαντικό, επίσης, το γεγονός ότι καθιερώσαμε την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας για δίκτυο εντός του γενικού πλαισίου επειδή, δεδομένου ότι αποτελούσε εξαίρεση για την αρχή αυτή, οι πράξεις του Κοινοβουλίου σε μια κατάσταση τέτοιας κλίμακας νομιμοποιούνται διπλά.

Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύω ότι η οδηγία αυτή αποτελεί ένα τέλειο παράδειγμα για να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του φάσματος, όπως είναι και η επιδίωξη της συγκεκριμένης δέσμης ρυθμίσεων για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και θα ήθελα να το τονίσω αυτό, όπως ακριβώς το κάνανε και οι συνάδελφοί μου, ότι στην Ευρωπαϊκή οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το ραδιοφάσμα θα φτάσουν σε κύκλο εργασιών περίπου 300 δισεκατομμυρίων, δηλαδή, το 1,2% του ΑΕΠ της Κοινότητας.

Συνεπώς, η βελτιστοποίηση της διαχείρισης αυτού του σπάνιου δημόσιου πόρου αναμφίβολα θα αποφέρει σημαντικά οφέλη, ειδικότερα την περίοδο αυτή της οικονομικής κρίσης, και επίσης θα μας βοηθήσει να βγούμε από αυτή. Θεωρώ ότι πρόκειται για επενδυτική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις προκειμένου να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες που μπορούν να τονώσουν εκ νέου τη ζήτηση καθώς και να βοηθήσουν στη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών των πολιτών μας.

Για να είμαστε σίγουροι, μια αποτελεσματική πολιτική φάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας δίνει τη δυνατότητα να αποκομίσουμε το μεγαλύτερο κοινωνικό και οικονομικό όφελος από τον πόρο αυτό και αυτό πρέπει να γίνει με τον αποτελεσματικότερο πιθανό τρόπο από άποψη κόστους. Παρέχει, επίσης, την καλύτερη επιχειρηματική ευκαιρία για τους φορείς παροχής υπηρεσιών.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μας συμφέρει όλους μας να έχουμε περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες για τους καταναλωτές και για τον λόγο αυτό, σε τελική ανάλυση, είμαστε σε διαδικασία νομοθεσίας καθώς και να έχουμε μια καλύτερη μορφή παροχής δημόσιων υπηρεσιών για τους πολίτες. Με άλλα λόγια, θέλουμε να μπορούμε να συνεργαστούμε για να επιτύχουμε μεγαλύτερη κοινωνική και εδαφική συνοχή των Ευρωπαίων πολιτών.

Κυρίες και κύριοι, πιστεύω μπορούμε να συγχαρούμε τους εαυτούς μας σήμερα για την ολοκλήρωση του έργου αυτού. Πρόκειται για έργο εξαιρετικής σημασίας για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών το οποίο, το 2008, πραγματοποίησε συνεχή αύξηση με ρυθμό 1,3% σε πραγματικούς όρους, ενώ το συνολικό ΑΕΠ πραγματοποίησε μόνο μια πραγματική αύξηση της τάξεως του 1%. Ζητάω από όλους σας να υποστηρίξετε το έργο μας αύριο ώστε να μπορέσουμε τελικά να εφαρμόσουμε το νομοθετικό αυτό πλαίσιο.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Μέλος της Επιτροπής . − Κυρία Πρόεδρε, πρόκειται για ένα πραγματικό μοντέλο συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων κομμάτων, μεταξύ των σκιωδών εισηγητών, των εισηγητών, της Τσεχικής Προεδρίας και όλων των συνεργατών και τους συγχαίρω για το σημαντικό έργο τους.

Το εξαίσιο αυτό έργο αποτελεί το αποτέλεσμα της συμφωνίας που εξετάζεται σήμερα μετά από εξέταση της δέσμης ρυθμίσεων από την Επιτροπή το 2007. Τα αποτελέσματα αφορούν τα νέα δικαιώματα των καταναλωτών, όπως το δικαίωμα για αλλαγή φορέων χειρισμού τηλεφώνου εντός μιας εργάσιμης ημέρας, τη δημιουργία Ευρωπαϊκής αρχής τηλεπικοινωνιών, της ύπαρξης μεγαλύτερης ανεξαρτησίας για εθνικούς φορείς ρύθμισης τηλεπικοινωνιών, την ύπαρξη μέτρων για να διασφαλιστεί ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να έχουν ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο, το άνοιγμα του ραδιοφάσματος για χρήση από νέες ασύρματες υπηρεσίες, την ύπαρξη νέου οργάνου λειτουργικού διαχωρισμού για προώθηση του ανταγωνισμού και διεύρυνση των καταναλωτικών επιλογών, την ύπαρξη ενός ξεκάθαρου και επωφελούς προς τον ανταγωνισμό κανόνα για επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας, την ύπαρξη καλύτερων δικαιωμάτων και νέων εγγυήσεων για τους καταναλωτές, την ύπαρξη μηχανισμών για αντιμετώπιση παραβιάσεων δεδομένων και ούτω καθεξής. Είναι πολύ σημαντικά μέτρα για έναν τομέα που αξίζει περισσότερα από 300 δισεκατομμύρια ευρώ σε έσοδα και για τον λόγο αυτό η Ευρώπη αποτελεί την παγκόσμια πρωτοπόρο σε κινητά τηλέφωνα και Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι εάν το Κοινοβούλιο υπερψηφίσει τη συγκεκριμένη δέσμη ρυθμίσεων, αυτή θα πρέπει να εφαρμοστεί στην εθνική νομοθεσία μέχρι το 2010 και η νέα αρχή τηλεπικοινωνιών θα αρχίσει να λειτουργεί από αυτό το καλοκαίρι. Η ψήφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι θετική για τους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με την περιαγωγή αποκαταστήσαμε το πρόβλημα που προκύπτει από την έλλειψη μιας Ευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών. Η μεταρρύθμιση περνάει στην καρδιά του προβλήματος. Προετοιμάζει τον δρόμο για την ύπαρξη μιας και πραγματικής αγοράς για τους φορείς χειρισμού των τηλεπικοινωνιών καθώς και για τους καταναλωτές. Είναι πολύ σημαντικό για τη βιομηχανία μας.

Το νομοθετικό κείμενο θα προσφέρει ένα σταθερό νομικό πλαίσιο το οποίο θα υποστηρίζει τις επενδύσεις και την πρωτοπορία και θα δίνει στη βιομηχανία τη ρυθμιστική συνεκτικότητα την οποία χρειάζεται για να σχεδιάσει τις μελλοντικές επιχειρηματικές στρατηγικές. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό γεγονός σε μια περίοδο οικονομικών αναταραχών επειδή τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να εντείνουμε τη συνεισφορά του τομέα αυτού προς την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη της οικονομίας ως σύνολο. Πρέπει ξεκάθαρα να δηλώσω ότι το Κοινοβούλιο ανέλαβε τις ευθύνες που του αναλογούν μπροστά σε αυτή την πρόκληση.

Η οικονομία είναι, επίσης, πολύ σημαντική για τους καταναλωτές. Συνεπώς, θα ήθελα απλά να πω ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης, η ύπαρξη λιγότερων εμποδίων στην αλλαγή φορέων χειρισμού εντός μιας ημέρας, όλα τα ζητήματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα, για όλα αυτά έχει βρεθεί μια λύση.

Συμφωνώ απόλυτα με την απόφαση του Κοινοβουλίου για ενδυνάμωση των κανόνων που αφορούν την χρήση cookies και παρεμφερών συσκευών. Οι χρήστες του Διαδικτύου όχι μόνο θα είναι καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με όλα όσα συμβαίνουν στα προσωπικά τους δεδομένα αλλά, επίσης, θα είναι ευκολότερο για αυτούς να ελέγξουν στην πράξη τις προσωπικές πληροφορίες τους. Συμφωνώ απόλυτα με την έγκριση για την υποχρεωτική γνωστοποίηση σε περίπτωση παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων. Για πρώτη φορά μια υποχρέωση τέτοιου είδους έχει εισαχθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Χαιρετίζω, επίσης, με το γεγονός ότι θα ενδυναμωθεί η θέση των ατόμων με αναπηρίες, κάτι που το Συμβούλιο ανέκαθεν υποστήριζε. Κυρίως χαιρετίζω το γεγονός ότι πλέον οι καταναλωτές θα επωφελούνται από τις εγγυήσεις σε σχέση με την ιδιωτικότητα, την ελευθερία έκφρασης και την πρόσβαση σε πληροφορίες. Όλα αυτά συνολικά, είτε μέσω της έγκρισης των μέτρων εναρμόνισης είτε μέσω μεγαλύτερης επίβλεψης ως προς τα διορθωτικά μέτρα που επιλέγονται από τους εθνικούς φορείς ρύθμισης, θα διασφαλίσουν μεγαλύτερη συνεκτικότητα στην εσωτερική αγορά και θα βοηθήσουν τη νέα αρχή η οποία θα διαδραματίσει έναν καίριο ρόλο στη διαδικασία αυτή, ενώνοντας την αρτιότητα γνώσεων και την εμπειρία 27 εθνικών φορέων ρύθμισης και καταργώντας τα εναπομείναντα εμπόδια για μια Ευρώπη χωρίς σύνορα.

Είμαι πολύ χαρούμενη που το Κοινοβούλιο αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στη βελτίωση του ρόλου των πολυετών προγραμμάτων πολιτικής φάσματος, που θα προταθούν από την Επιτροπή, και για τα οποία θα μπορεί να εκφράσει άποψη για πρώτη φορά και το Κοινοβούλιο. Για τον σκοπό αυτό, πριν να τεθεί σε ισχύ η Οδηγία για τη βελτίωση της νομοθεσίας, θα τροποποιήσουμε τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με την Ομάδα για την πολιτική ραδιοφάσματος προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην ομάδα αυτή να αναφέρεται άμεσα στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο.

Χαιρετίζω, επίσης, την υποστήριξη του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις αρχές της ουδετερότητας της τεχνολογίας και των υπηρεσιών καθώς και τη συμφωνία με την πιθανότητα εναρμόνισης των ζωνών συχνοτήτων σε περιπτώσεις όπου μπορεί να γίνει διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων χρήσης. Όλα αυτά θα είναι πολύ σημαντικά για την επένδυση σε δίκτυα επόμενης γενιάς και για την επιστροφή στις επενδύσεις, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Αυτό θα αποδειχθεί, επίσης, πολύ σημαντικό για καθοδήγηση της Επιτροπής όταν θα δημοσιευθεί με πιο λεπτομερή κατεύθυνση σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση για την πρόσβαση επόμενης γενιάς.

Με βάση κάποια σημεία που έθιξαν οι βουλευτές, θα ήθελα να κάνω δύο δηλώσεις. Η πρώτη ξεκαθαρίζει ότι η Επιτροπή θα προωθήσει την ύπαρξη συζήτησης στο πεδίο εφαρμογής της καθολικής υπηρεσίας και θα υποβάλλει εγκαίρως προτάσεις όπως αυτό κριθεί απαραίτητο. Η δεύτερη δήλωση επισημαίνει ότι η Επιτροπή θα ξεκινήσει χωρίς καμία καθυστέρηση να εργάζεται προκειμένου να υπάρξουν ευρείες διαβουλεύσεις και να δημιουργηθούν προτάσεις σε σχέση με το εύρος των απαιτήσεων γνωστοποίησης σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων σε άλλους τομείς.

Το άλλο έγγραφο το οποίο βρίσκεται υπό συζήτηση είναι η Οδηγία GSM. Στο σημείο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να υποστηρίξει πλήρως τις αλλαγές που στοχεύουν στην αποσαφήνιση των ζωνών συχνότητας που πρόκειται να περιλαμβάνονται στην τροποποίηση της οδηγίας. Θα ήθελα απλά να τονίσω ότι η οδηγία αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα αποταμιεύσεις της τάξεως των 1.6 δισεκατομμυρίων ευρώ που προκύπτουν από περικοπές για τον τομέα των κινητών επικοινωνιών. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα, ότι το Κοινοβούλιο καταφέρνει να θέσει υπό εξέταση πολλές αποφάσεις, είτε αφορούν την οικονομία, είτε τη βιομηχανία, είτε τους καταναλωτές. Όλα αυτά αποτελούν μια πολύ καλή δέσμη ρυθμίσεων για τα συμφέροντα της Ευρώπης.

Δήλωση της Επιτροπής

- σχετικά με την καθολική υπηρεσία (Αιτιολογική σκέψη 3 παράγραφος a)

Η Επιτροπή επισημαίνει το κείμενο της αιτιολογικής σκέψεως (3 παράγραφος α) στο οποίο συμφώνησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η Επιτροπή προτίθεται, στο πλαίσιο αυτό, να επιβεβαιώσει εκ νέου ότι, όπως ορίζεται στην κοινοποίηση COM (2008) 572 της 25ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της καθολικής υπηρεσίες στα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στη διάρκεια του 2009 θα προωθήσει τη διεξαγωγή εκτεταμένων συζητήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως όπου θα εξεταστεί ένα μεγάλο εύρος εναλλακτικών προσεγγίσεων και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Η Επιτροπή θα συνοψίσει τη συζήτηση σε μια Κοινοποίηση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και θα παρουσιάσει τις εν λόγω προτάσεις μέχρι την 1η Μαΐου 2009 σχετικά με την Οδηγία Καθολικής Υπηρεσίας κατά περίπτωση.

- σχετικά με τη γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων (Άρθρο 2 παράγραφος θ και 4 παράγραφος 3 – Οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)

Η μεταρρύθμιση του Κανονιστικού Πλαισίου για Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες εισαγάγει μια νέα έννοια στους κανόνες προστασίας δεδομένων και ιδιωτικής ζωής: την υποχρεωτική γνωστοποίηση παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων από τους φορείς παροχής υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την ύπαρξη βελτιωμένης προστασίας ασφάλειας και ιδιωτικής ζωής, παρόλο που στο στάδιο αυτό αφορά μόνο τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η Επιτροπή επισημαίνει την επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτως ώστε η υποχρέωση για γνωστοποίηση παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων να μην περιορίζεται μόνο στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών αλλά να εφαρμόζεται, επίσης, και σε οντότητες όπως οι φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας πληροφοριών. Μια τέτοια προσέγγιση θα συνάδει πλήρως με τον συνολικό στόχο της δημόσιας πολιτικής για βελτίωση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για παροχή δυνατότητας στους πολίτες να προβούν σε ενέργειες σε ανάλογη περίπτωση παραβίασης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτίθεται να επιβεβαιώσει εκ νέου την άποψή της, όπως έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Κανονιστικού Πλαισίου, ότι η υποχρέωση για τους φορείς παροχής δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για γνωστοποίηση παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων καθιστά σκόπιμη την επέκταση της συζήτησης σε απαιτήσεις γνωστοποίησης παραβιάσεων με γενικότερο πεδίο εφαρμογής.

Η Επιτροπή, συνεπώς, θα ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση τις κατάλληλες προπαρασκευαστικές εργασίες συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους μέχρι το 2011, με σκοπό την παρουσίαση προτάσεων στον τομέα αυτό, όπως κρίνεται σκόπιμο. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή θα διαβουλευτεί με την Ομάδα του Άρθρου 29 καθώς και με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την πιθανότητα εφαρμογής και σε άλλους τομείς των αρχών που περιλαμβάνονται στους κανόνες γνωστοποίησης παραβιάσεων δεδομένων στην Οδηγία 2002/58/ΕΚ, ανεξάρτητα από τον τομέα ή τον τύπο δεδομένων.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Niebler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα κι εγώ να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους όσους βοήθησαν να επιτευχθεί τελικά ένας ικανοποιητικός συμβιβασμός σχετικά με τη δέσμη ρυθμίσεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Οι ευχαριστίες μου, καταρχήν, αφορούν τη Συνέλευσή μας: πρωτίστως όλους τους εισηγητές, τους συνεργάτες μου κ.Harbour, κα Del Castillo Vera and κα.Trautmann, και, φυσικά, την κα. Pleguezuelos Aguilar. Κυρία Επίτροπε, πολλές ευχαριστίες και για την εξαιρετική αυτή συνεργασία με την Επιτροπή. Κι εσείς ο ίδιος ήσαστε πολλές φορές παρών κατά τη διάρκεια των τριμερών διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι μια καλή ένδειξη. Η συνεισφορά σας από κοινού με την Τσεχική Προεδρία ήταν πραγματικά εποικοδομητική και μας βοηθήσατε να φτάσουμε στον συμβιβασμό αυτό.

Πρόκειται για έναν καλό συμβιβασμό και ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια της αυριανής ψηφοφορίας θα εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία. Όπως έχει ήδη ειπωθεί, ο τομέας των τηλεπικοινωνιών είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τομείς της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Εν μέσω χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης μάλιστα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δημιουργηθούν οι γενικές συνθήκες για να αρχίσει να λειτουργεί ξανά αυτή η πηγή θέσεων εργασίας. Πολλές θέσεις εργασίας σχετίζονται με τη βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών και με το νομικό πλαίσιο που θα εγκρίνουμε, έχουμε δημιουργήσει τις συνθήκες που θα επιτρέπουν τη σωστή και συνεχή ανάπτυξη του τομέα αυτού.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η δέσμη ρυθμίσεων για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών; Θα ήθελα να ξεχωρίσω το σημείο που θεωρώ ως το πιο σημαντικό. Χρειαζόμαστε συνδέσεις στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο στις πόλεις αλλά και σε αγροτικές περιοχές. Με την χρήση του πρώτου πληθυντικού, εννοώ τα νέα άτομα που επικοινωνούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Εννοώ τις επιχειρήσεις μας που λειτουργούν παγκοσμίως και ιδρύονται διεθνώς και, φυσικά, τις αρχές και τους φορείς διοίκησης. Τι θα επιτύχει η δέσμη ρυθμίσεων για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών για τον σκοπό αυτό; Θα δημιουργήσει το απαραίτητο νομικό πλαίσιο ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να επενδύουν στην επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων διεθνώς. Με τη δέσμη αυτή και με την προστασία των επενδύσεων, δημιουργήσαμε ουσιώδη κίνητρα, αλλά ταυτόχρονα, διασφαλίσαμε, μέσω των απαιτήσεων του κανονισμού αυτού, να μην κατοχυρώνονται οι νέες αγορές. Οι κίνδυνοι στη δημιουργία των νέων δικτύων έχουν διανεμηθεί ικανοποιητικά και δίκαια.

Τι περαιτέρω θα ρυθμίζει η δέσμη ρυθμίσεων για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών; Θα ρυθμίζει, καταρχήν, την αποτελεσματική χρήση των ζωνών συχνοτήτων, κάτι που είναι επίσης σημαντικό και για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής παροχής σε εθνικό επίπεδο. Στη συγκεκριμένη δέσμη ρυθμίσεων, τασσόμαστε υπέρ μιας πιο ευέλικτης πολιτικής για τις συχνότητες στην Ευρώπη. Επίσης, θα αφορά τις ζώνες συχνοτήτων οι οποίες θα δοθούν με τη μετάβαση στη ψηφιακή τηλεόραση, το αποκαλούμενο ψηφιακό μέρισμα, και θα είναι επίσης διαθέσιμες για ευρυζωνικές υπηρεσίες κινητής επικοινωνίας, με τις οποίες θα αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις στις αγροτικές περιοχές. Συνεπώς, εν γένει, πρόκειται για έναν καλό συμβιβασμό και ελπίζω ότι θα λάβει υποστήριξη με μεγάλη πλειοψηφία αύριο.

 
  
MPphoto
 

  Erika Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PSE . – Κυρία Πρόεδρε, είναι συναρπαστικό να παρακολουθεί κανείς αυτή τη συζήτηση. Οι συνάδελφοι έχουν ήδη παρουσιάσει τα κύρια θέματα και η Επίτροπος έκανε τις δηλώσεις της. Διαπιστώνω όμως ότι το Συμβούλιο δεν συμμετέχει και αυτό καταδεικνύει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε ορισμένες φορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι απόλυτα απαράδεκτο. Βιώνουμε μια από τις σοβαρότερες κρίσεις τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και παγκοσμίως και συζητάμε για ένα θέμα που είναι τόσο σχετικό και τόσο σημαντικό για τη δημιουργία θέσεων εργασία, ένας τομέας όπου ακόμη παρατηρείται σχετικά μεγάλη σταθερότητα, και υποδηλώνει πολλά το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν εκφράζει τις απόψεις του αλλά ούτε και συμμετέχει στις συζητήσεις μας. Ελπίζω σε επόμενες συνελεύσεις η Προεδρία του Συμβουλίου να συμμετάσχει περισσότερο και συχνότερα, επειδή είναι αδύνατο να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο.

Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την σκιώδη εισηγήτρια, Pilar del Castillo Vera, για την εξαιρετική της εργασία. Ήταν μια δύσκολη εργασία και, αρχικά, δεν ήταν ξεκάθαρο ότι θα τα καταφέρναμε και ότι θα υπήρχε περισσότερος εξευρωπαϊσμός στον τομέα αυτό. Φαίνεται ότι βρήκαμε έναν αποδεκτό τρόπο και θα βοηθήσουμε τους εθνικούς φορείς ρύθμισης να εργαστούν από κοινού και να μάθουν ο ένας από τον άλλο. Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει μια σημαντική εξέλιξη, ειδικότερα για τα νέα κράτη μέλη.

Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία τα οποία ανέφερε η Επίτροπος: επενδύσεις σε νέα υποδομή, με νέο πλαίσιο και θα διέπεται από τους κανόνες του ανταγωνισμού οι οποίοι, αν και διαφορετικοί, θα επιτρέπουν τις επενδύσεις στον τομέα αυτό. Οι κατευθυντήριες γραμμές πολύ σύντομα θα δημοσιευτούν αναφορικά με την πρόσβαση νέας γενιάς. Ευελπιστώ οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές να ακολουθήσουν τη φιλοσοφία που έχει θεμελιωθεί στη Συνέλευση αυτή και από την οποία ελπίζω ότι δεν θα παρεκκλίνει και η Επίτροπος.

Όσον αφορά το θέμα της καθολικής υπηρεσίας, ελπίζω ότι η Επίτροπος θα μπορέσει να διασφαλίσει ότι οι φορείς χειρισμού του τομέα των τηλεπικοινωνιών, οι οποίοι επωφελούνται πλέον από τις νέες επενδυτικές πιθανότητες, θα επενδύσουν με τη σειρά τους για εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες μελλοντικά θα έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες. Ελπίζω αυτό να συμπεριληφθεί στην Οδηγία για την Καθολική Υπηρεσία, η οποία θα παρουσιαστεί κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Θα ήθελα, τέλος, να προτρέψω τη Συνέλευση αυτή, τους συναδέλφους και την Επιτροπή και, ελπίζω, και το Συμβούλιο να εξετάσουν τους τομείς αυτούς για τους οποίους έχουμε φτάσει σε συμβιβασμό, αλλά, με τους οποίους δεν είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι. Αυτό αφορά τα ζητήματα που έχουν σχέση με το Διαδίκτυο, όπως ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη μπορούν να επέμβουν εάν θεωρήσουν ότι οι πολίτες έχουν παράνομη πρόσβαση σε διαδικτυακό περιεχόμενο, το οποίο το αποκαλούμε «Internet sparen » (διαδικτυακή διάθεση) στα γερμανικά, και τη διαχείριση δικτύου. Ελπίζω ότι θα βρούμε έναν τρόπο να εξετάσουμε τα θέματα κατά το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς και να βρούμε το σωστό πλαίσιο για να δημιουργηθεί μια μεγαλύτερη συναίνεση ανάμεσα σε εμάς και τους πολίτες, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό βασίζονται σε εμάς.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Silviu Buşoi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE . – Κυρία Πρόεδρε, ως σκιώδης εισηγητής για την Ομάδα των Φιλελευθέρων, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Malcolm Harbour και τους άλλους συναδέλφους μου για την εξαιρετική συνεργασία τους. Ο φάκελος αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία για όλους τους χρήστες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, τελικά, καταφέραμε να φτάσουμε σε έναν ισορροπημένο συμβιβασμό αν και δεν ήταν εύκολες όλες οι συζητήσεις που κάναμε.

Ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο σημειώθηκαν σημαντικά επιτεύγματα. Ένα από αυτά συγκριτικά με την πρώτη ανάγνωση αφορά την πρόσβαση στον ευρωπαϊκό αριθμό επείγουσας ανάγκης 112 και την υποχρέωση των χειριστών να εντοπίσουν την τοποθεσία του καλούντος χωρίς καμία παρέκκλιση για λόγους τεχνικής εφικτότητας, τουλάχιστον για φορείς χειρισμού σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα επειδή θα βοηθήσει τις υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα και θα βελτιώσει τις ζωές των πολιτών οπουδήποτε κι αν βρίσκονται στην Ευρώπη.

Οι διατάξεις σε σχέση με τις πολιτικές διαχείρισης κυκλοφορίας αποτέλεσαν ένα αντιφατικό σημείο στην έκθεση, αλλά, θεωρώ ότι ο συμβιβασμός προστατεύει τα δικαιώματα των χρηστών για πρόσβαση σε περιεχόμενο και για χρήση υπηρεσιών της δικής τους επιλογής. Κανείς στη Συνέλευση αυτή δεν θα ήθελε να περιορίσει την ελευθερία για το Διαδίκτυο. Στόχος μας ήταν να επιτρέψουμε τις διαδικασίες διαχείρισης κυκλοφορίες, όσο αυτές ήταν απαραίτητες, να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στο Διαδίκτυο για τους τελικούς χρήστες, εφόσον δεν περιορίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών. Πιστεύω ότι ο συμβιβασμός συνάδει απόλυτα με την οδηγία αυτή και για τον λόγο αυτό τον υποστηρίζω πλήρως.

Πιστεύω, επίσης, ότι όλα τα μέτρα σε σχέση με την πρόσβαση και την χρήση υπηρεσιών θα πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των πολιτών. Αυτό είναι κάτι που έχει διασφαλιστεί στην έκθεση αυτή. Ορισμένοι από εμάς μπορεί να μην συμφωνούν απόλυτα με τον συμβιβασμό αυτό, όμως, πρέπει να τονίσω ότι, παρά τα μειονεκτήματα, είναι ό,τι καλύτερο που μπορούσαμε να πετύχουμε με το Συμβούλιο και σας συμβουλεύω να δώσετε θετική ψήφο αύριο.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει ένα σημείο για το οποίο θα ήθελα να επαινέσω τον εισηγητή. Πιστεύω ότι είναι θετικό που, σε ορισμένα σημεία, η Επίτροπος Reding αποστασιοποιήθηκε από την πρότασή της. Η προσέγγιση σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων είναι, τώρα που πρόκειται να θεσπιστεί το νομικό πλαίσιο, πολύ πιο ισορροπημένο από ό,τι σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής.

Κατά τη γνώμη μου, τώρα που πλέον είμαστε σύμφωνοι, με τις ζώνες συχνοτήτων θα δοθεί περισσότερη βαρύτητα στο δημόσιο συμφέρον υπέρ της αναμετάδοσης. Εν όψει της τρέχουσας συζήτησης σε σχέση με τις χρηματοπιστωτικές αγορές, θεωρώ ότι με τη συζήτηση αποφύγαμε πολλά προβλήματα. Η συγκεκριμένη πρόταση, με την τωρινή μορφή της, θα λάβει υπόψη της τη σχέση ανάμεσα στην αγορά και σε αυτά που μπορεί η αγορά να δημιουργήσει με πιο ισορροπημένο τρόπο καθώς και τα καθήκοντα του κράτους. Πιστεύω ότι αντιπροσωπεύει την πρόοδο για την ασφάλεια της δημοκρατίας μας και ότι μπορεί να αποτελέσει μια πολύτιμη συνεισφορά για τον πολιτισμό μας.

Παρόλο που εξακολουθούν να γίνονται συζητήσεις εντός της Ομάδας, θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη με τον συμβιβασμό σχετικά με τον περιορισμό των δικαιωμάτων των χρηστών του Διαδικτύου σε περιπτώσεις όπου θεωρείται ότι έχουν διαπραχθεί παραβιάσεις.

Γνωρίζω ότι η αρχική Τροποποίηση 138 δεν είχε την καλύτερη μορφή από δικαστική άποψη. Ωστόσο, διαπιστώνω ότι ο συμβιβασμός στον οποίο έχουμε φτάσει δεν καταφέρνει να εγγυηθεί ότι, πριν τον περιορισμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποια δικαστική αρχή θα εμπλακεί στην περιοριστική αυτή απόφαση. Κυρία Επίτροπε, θα με ενδιέφερε πολύ να μάθω πως ερμηνεύετε τον συμβιβασμό και, ειδικότερα, τι πιστεύετε ότι σημαίνει ο συμβιβασμός αυτός για το γαλλικό μοντέλο Hadopi.

Θεωρώ ότι θα δημιουργήσουμε δύο διαφορετικές καταστάσεις για την εξέταση των βασικών δικαιωμάτων. Η κατάσταση ενδέχεται να είναι καλύτερη σε ένα κράτος από ό,τι σε κάποιο άλλο. Πιστεύω ότι είναι ένας πολύ άσχημα διατυπωμένος συμβιβασμός. Ως Κοινοβούλιο μπορούμε να επιτύχουμε πολλά περισσότερα από αυτόν τον συμβιβασμό. Όσον αφορά τα δικαιώματα των καλλιτεχνών, κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ με την συνεργάτη μου την κα.Mann ότι τα δικαιώματα των συγγραφέων θα πρέπει να ρυθμιστούν σε έναν διαφορετικό κανονισμό και όχι στο πλαίσιο του κανονισμού για την αγορά.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL Group. (SV) Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αυτό που διαπιστώνουμε σήμερα είναι η ανάπτυξη μιας νέας κοινωνίας. Διαπιστώνουμε την τεχνολογική ανανέωση εντός της κοινωνίας όπου ο παλιός τύπος επικοινωνίας, που ήταν της μορφής όπου ένα άτομο μιλάει και όλοι οι άλλοι ακούνε, αντικαταστάθηκε από μια περισσότερο πολυδιάστατη επικοινωνία, μια μορφή συμμετοχικής επικοινωνίας και πολλοί από εμάς αποδέχτηκαν τον νέο αυτό πολιτισμό ελευθερίας. Πρόκειται για αλληλεπίδραση, ελευθερία έκφρασης, δημιουργικότητα και δημιουργικό ενθουσιασμό. Πρόκειται για ανταλλαγή πληροφοριών που συνήθως είναι ανεξάρτητες από εμπορικά συμφέροντα, αλλά, δυστυχώς, οι παλιές δομές ισχύος νιώθουν ότι απειλούνται και, συνεπώς, θέλουν να επέμβουν και να ρυθμίσουν και να ελέγξουν όλα όσα συμβαίνουν στο Διαδίκτυο.

Έχοντας ως πρόφαση την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, προσπαθούν να περιορίσουν τα αστικά μας δικαιώματα. Αυτό, όμως, δεν πρέπει να συμβεί. Μαζί με τους συνεργάτες μου στην Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Βορειοευρωπαϊκή Πράσινη Αριστερά δημιουργήσαμε διάφορες τροποποιήσεις υπέρ των αστικών δικαιωμάτων, για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών στο Διαδίκτυο. Προτείνω, λοιπόν, την Τροποποίηση 166 η οποία εγκρίθηκε στην προηγούμενη ανάγνωση. Το αντικείμενο της τροποποίησης είναι να διασφαλιστεί ότι οι τελικοί χρήστες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δηλαδή εμείς οι πολίτες, θα έχουν την ευκαιρία για πρόσβαση σε υπηρεσίες και εφαρμογές χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς. Θα πρέπει να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των ατόμων για ελεύθερη έκφραση και ιδιωτική ζωή και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των ελευθεριών και των δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και της προστασίας της δημόσιας ασφάλειας.

Σε ορισμένες χώρες, οι κυβερνήσεις θέλουν να θεσπίσουν νέους και σκληρότερους νόμους που θα επιτρέπουν σε φορείς παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου να εμποδίζουν την πρόσβαση ατόμων στο Διαδίκτυο. Πιστεύουμε ότι για να παρεμποδιστεί η πρόσβαση των χρηστών στο Διαδίκτυο θα πρέπει να προηγείται ακροαματική διαδικασία σε Δικαστήριο. Ως πολίτες, θα πρέπει να έχουμε την ελευθερία να επισκεπτόμαστε διάφορες ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο και να αισθανόμαστε ασφαλείς γνωρίζοντας ότι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν δύνανται να αποκτήσουν τις πληροφορίες αυτές. Όσοι από εμάς πραγματικά αγαπάνε το Διαδίκτυο και τις ευκαιρίες που προσφέρει επιθυμούμε να καθορίζονται τα δικαιώματα των χρηστών βάσει της χρήσης που ο καθένας κάνει. Δεν θέλουμε να θεωρούμαστε καταναλωτές και τα δικαιώματά μας απλά να αφορούν μόνο ό,τι είναι γραμμένο στη σύμβαση συνδρομής. Δυστυχώς, και η κοινή θέση του Συμβουλίου και ο συμβιβασμός επιτρέπουν να συμβεί αυτό, αλλά, εμείς επιθυμούμε να είμαστε πολίτες στο Διαδίκτυο και όχι πελάτες και καταναλωτές. Το Διαδίκτυο αποτελεί χώρο συνάντησης, ένα φόρουμ για ελεύθερη παροχή πληροφοριών, έναν κοινόχρηστο χώρο. Σκοπεύουμε λοιπόν να φέρουμε αυτό το φόρουμ στα μέτρα των συμφερόντων των εμπορικών αντιπροσώπων; Δεν το νομίζω. Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: σε τι είδους κοινωνία επιθυμούμε να ζούμε; Θέλουμε να ζούμε σε μια κοινωνία επιτήρησης ή σε μια όπου οι άνθρωποι είναι βέβαιοι ότι είναι σεβαστή η νομοθεσία; Μια κοινωνία όπου τα άτομα θα μπορούν να γνωρίζουν ότι η ιδιωτική τους ζωή είναι σεβαστή και μια κοινωνία όπου δίνεται αξία στην ελευθερία της έκφρασης χωρίς να γίνεται έλεγχος στις ζωές των ατόμων. Σε αυτή την κοινωνία θέλω να ζήσω και για αυτήν θα εργαστώ. Συνεπώς, σας προτρέπω να υποστηρίξετε τις τροποποιήσεις για τα δικαιώματα των πολιτών που προτείνω εγώ η ίδια και η Ομάδα GUE/NGL.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM . – Κυρία Πρόεδρε, το Διαδίκτυο έχει αλλάξει τον κόσμο. Πληροφορίες οι οποίες θα ήταν δύσκολο ή αδύνατο να βρεθούν, πλέον είναι εφικτό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το κύριο όμως χαρακτηριστικό του Διαδικτύου δεν είναι η ταχύτητα ή η τεχνολογία. Είναι η ελευθερία. Ελευθερία για έκφραση απόψεων, ελευθερία για ανταλλαγή ιδεών και ελευθερία για διαμοιρασμό πληροφοριών.

Ορισμένοι υπερασπίζονται την ύπαρξη ενός μέλλοντος με περιορισμούς, όπου η ελεύθερη διακίνηση δεδομένων θα εμποδίζεται, όπου οι μεγάλες επιχειρήσεις θα μπορούν να καταστείλουν την πρωτοπορία και όπου οι φορείς παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου θα έχουν μετατραπεί σε «φύλακες». Έχουμε ξαναδεί ανάλογες προσεγγίσεις και, συγκεκριμένα, στην Κίνα.

Ελπίζω να τεθούμε υπέρ της διατήρησης της ελευθερίας η οποία έφερε τόση επιτυχία και άλλαξε τον κόσμο μας προς το καλύτερο. Σε μια περίοδο όπου οι οικονομίες χρειάζονται κάθε δυνατή βοήθεια, πρέπει να ταχθούμε υπέρ της ευθύτητας για την πρόοδο και όχι υπέρ του βραχυπρόθεσμου προστατευτισμού χάριν του κέρδους. Εξ ονόματος των μελών της ομάδας μου, θα ψηφίσω υπέρ της ελευθερίας των πληροφοριών και υπέρ της μελλοντικής ελεύθερης πρόσβασης στο Διαδίκτυο για κάθε νόμιμη χρήση. Με αυτό τον τρόπο. Θα ψηφίσω υπέρ της δημοκρατίας και της οικονομίας με ευκαιρίες για όλους.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI ).(FR) Κυρία Πρόεδρε, παρόλο που η λεγόμενη νομοθεσία Hadopi, που είναι υπό κατάρτιση στο Παρίσι, θεωρείται ότι προστατεύει την καλλιτεχνική δημιουργία, στην πραγματικότητα αποτελεί νομοθεσία που καταστρέφει τις ελευθερίες.

Πράγματι, το κείμενο αυτό δεν προωθεί τη δημιουργία. Ορίζει απλά μια εκτεταμένη αστυνόμευση των δραστηριοτήτων των χρηστών του Διαδικτύου. Δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις για βελτίωση της νόμιμης προσφοράς πολιτιστικών αγαθών. Υστερεί έναντι των τεχνικών πιθανοτήτων για απόκρυψη ή παραπλάνηση με χρήση διευθύνσεων IP. Πρόκειται για ένα βήμα οπισθοδρόμηση αναφορικά με το δικαίωμα για δημιουργία αντιγράφων για ιδιωτική χρήση, για τα οποία όλοι σε κάθε περίπτωση πληρώνουν φόρο στα ψηφιακά μέσα. Δίνει σε μια καθαρά διοικητική αρχή τη δυνατότητα να διώκει ποινικώς και να επιβάλλει ποινές. Καθιερώνει εκ νέου τη διπλή ποινή για χρήστες του Διαδικτύου στους οποίους δεν επιτρεπόταν η πρόσβαση στο Διαδίκτυο αλλά έπρεπε να συνεχίζουν να πληρώνουν για τη συνδρομή τους. Τέλος, απορρίπτει το τεκμήριο αθωότητας καθώς και το δικαίωμα άμυνας.

Με τη μη αποδοχή της νομοθεσίας αυτής, που αντιστοιχεί στη κομμουνιστική Κίνα ή σε άλλα ολοκληρωτικά καθεστώτα, μιας νομοθεσίας που ο κ.Sarkozy θέλει να επιβάλλει, το Κοινοβούλιο θα διακηρύξει εκ νέου το δικαίωμα του καθενός στην ιδιωτική ζωή, στην πρόσβαση σε πληροφορίες, στην ελευθερία της έκφρασης και σε σωστές νομικές διαδικασίες. Πρόκειται για κάτι απόλυτα ζωτικό.

 
  
MPphoto
 

  Bernadette Vergnaud (PSE ).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πρέπει, πρώτα από όλα, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους εισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές. Εργαστήκαμε όλοι πολύ σκληρά τους τελευταίους αυτούς μήνες για να δημιουργήσουμε μια δέσμη ρυθμίσεων που θεωρώ ότι είναι και συνεκτική και υψηλής ποιότητας.

Κατά κοινή ομολογία, οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν εύκολες ούτε με το Κοινοβούλιο ή με το Συμβούλιο και την Επιτροπή αλλά υπήρξε μια σημαντική μεταβολή στις απόψεις από την πρώτη ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική επιτροπή, όπου τα θέματα τα σχετικά με το περιεχόμενο επισκίασαν πλήρως τα υπόλοιπα στοιχεία της συγκεκριμένης δέσμης ρυθμίσεων.

Συνεπώς, στην έκθεση του κ.Harbour, δεν έγινε καμία αναφορά στα πολλά πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές. Ελπίζω η κατάσταση να είναι διαφορετική αυτή τη φορά, όχι μόνο επειδή είναι καλοί οι συμβιβασμοί που επετεύχθησαν σε σχέση με τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τον σεβασμό προς την ιδιωτική ζωήt, αλλά και επειδή ο φάκελος αυτός επιδεικνύει τρομερή προοπτική και για τους καταναλωτές και για τους τομείς των τηλεπικοινωνιών και για τους εργαζομένους σε αυτούς. Οι συμβιβασμοί που επετεύχθησαν στην Οδηγία-πλαίσιο και στην Οδηγία για την Καθολική Υπηρεσία αφορούν ξεκάθαρα την υποχρέωση από πλευράς των κρατών μελών για σεβασμό του δικαιώματος για δίκαιη δίκη, κάτι που πρέπει σίγουρα να καθησυχάζει όσους αντιτίθενται με το Γαλλικό έργο επιβολής κυρώσεων από ένα διοικητικό σώμα. Τα κείμενα αυτά δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο από ένα Δούρειο Ίππο για τη σταδιακή ανταπόκριση και αντιτίθενται ακόμη και στην ίδια την αρχή.

Άλλο ένα σημείο ανησυχίας είναι η ουδετερότητα του Διαδικτύου και το θέμα της περιορισμένης πρόσβασης. Το τελικό κείμενο είναι πολύ ξεκάθαρο σχετικά με το θέμα αυτό. Οποιαδήποτε πολιτική για διαχείριση δικτύου δικαιολογείται μόνο έχοντας ως σκοπό τη διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών και δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε διακρίσεις μεταξύ των υπηρεσιών και των εφαρμογών, όταν όλα θα βρίσκονται υπό τον έλεγχο των εθνικών κανονιστικών αρχών.

Θα ήθελα επίσης να δώσω έμφαση σε όσα πετύχαμε αναφορά για τους καταναλωτές στο πλαίσιο της Οδηγίας για την Καθολική Υπηρεσίες. Εφεξής, θα είναι αδύνατο για έναν φορέα χειρισμού να θέσει ως δικαιολογία ζητήματα τεχνικής εφικτότητας για την μη παροχή αξιόπιστης πρόσβασης σε υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης και στην τοποθεσία όποιου χρησιμοποιεί τον αριθμό επείγουσας ανάγκης 112. Αυτό το ζωτικό σημείο για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών θα μπει σε τάξη. Πρόκειται για κάτι που ήταν εφικτό για πολλά χρόνια, αλλά οι αρχές και οι φορείς χειρισμού προτιμούσαν να θυσιάζουν την ασφάλεια στον βωμό των κερδών από τις επενδύσεις.

Το ίδιο ισχύει και για τη βελτίωση της διαφάνειας και της ποιότητας των πληροφοριών που σχετίζονται με σύμβαση. Θα πρέπει να παρέχονται σε υποχρεωτική και τακτική βάση. Οι καταναλωτές θα μπορούν να επωφελούνται από τις πληροφορίες τιμολόγησης που θα αντιστοιχούν στο καταναλωτικό τους προφίλ καθώς και από προειδοποιητικά μηνύματα σε περίπτωση όπου ξεπεράσουν την κανονική χρέωση, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για ειδικές χρεώσεις για χρήση στο εξωτερικό ή για χρήση από νεαρά άτομα, τα οποία αποτελούν τους κύριους χρήστες των υπηρεσιών στιγμιαίας μηνυματοδοσίας (SMS) προστιθέμενης αξίας. Η διάρκεια των συμβάσεων εφεξής θα μειωθεί στους 24 μήνες, με υποχρέωση από την πλευρά των φορέων χειρισμού για παροχή 12μηνων συμβάσεων και, σε περίπτωση αλλαγής φορέα χειρισμού, αυτό θα πρέπει να γίνει εντός μιας ημέρας. Καταφέραμε να προσφέρουμε τη μέγιστη πρόσβαση για χρήστες με αναπηρίες καθώς και να εξετάσουμε το πεδίο εφαρμογής της καθολικής υπηρεσίας προκειμένου να επεκταθεί στον τομέα των κινητών επικοινωνιών, ειδικότερα, μέχρι τον επόμενο χρόνο.

Κυρίες και κύριοι, ευελπιστώ ότι θα υπερψηφίσουμε το τελικό αυτό κείμενο, το οποίο αποτελεί το αποτέλεσμα μηνών διαπραγματεύσεων, χωρίς να προβληματιζόμαστε ιδιαίτερα από ανησυχίες οι οποίες, αν και είναι κατανοητές, αναφορικά με τη θεμελιώδη σημασίαLadies and gentlemen, I hope that we will vote for this final text, which is the culmination of months of negotiations, without letting ourselves become too troubled by concerns which, although understandable, in view of the fundamental importance...

(Η Πρόεδρος διέκοψε την ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro (ALDE ).(DE) Κυρία Πρόεδρε, ως εισηγητής της οδηγίας για την προστασία δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα ήθελα, καταρχήν, να ευχαριστήσω τον κ.Harbour, ο οποίος έδωσε ένα διαφορετικό νόημα στην έννοια της βελτιωμένης συνεργασίας. Ίσως να μην ήταν η πρώτη διαδικασία αυτής της μορφής αλλά σίγουρα ήταν η πιο καρποφόρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο Reding, η οποία ήταν παρούσα σε κάθε μια από τις τριμερείς διασκέψεις και διαδραμάτισε και η ίδια σημαντικό ρόλο, κάτι που στις μέρες μας δεν μπορεί να ειπωθεί για όλους τους Επιτρόπους.

Πιστεύω ότι είμαστε ικανοί να αποδείξουμε ότι, πρωτίστως, ο καλύτερος τρόπος προστασίας των καταναλωτών είναι η αποτελεσματική προστασία των δεδομένων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους χρήστες του Διαδικτύου τι ακριβώς συμβαίνει πίσω από τις οθόνες τους. Αποδεχτήκαμε την πρόταση της επιτροπής σχετικά με την καθιέρωση υποχρεωτικής γνωστοποίησης σε περίπτωση παραβιάσεων ασφαλείας και την βελτιώσαμε. Πρόκειται για διαδικασία η οποία θα εφαρμοστεί σταδιακά και έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με τους εθνικούς φορείς ρύθμισης, τους φορείς παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και τους υπεύθυνους δημιουργίας πολιτικών. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένη από την ανακοίνωση της Επιτροπής που αφορά την υποβολή για τον σκοπό αυτό μιας οριζόντιας οδηγίας μέχρι το τέλος του 2011, επειδή δεν είναι λογικό η διαδικασία αυτή να αφορά απλά τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ταυτόχρονα, διασφαλίσαμε ότι είναι υποχρεωτικό να δοθεί η συγκατάθεση του χρήστη για την αποθήκευση προγραμμάτων ή εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, τα οποία βρίσκονται σε σκληρό δίσκο. Από την άποψη αυτή, θα ήθελα, επίσης, να αναφέρω εν συντομία ότι έχουμε δημιουργήσει τις αρχικές προτάσεις σε στενή συνεργασία με την ενδιαφερόμενη βιομηχανία. Για ορισμένα τμήματα της βιομηχανίας δεν επεκτάθηκε αρκετά ή επεκτάθηκε πολύ. Αυτά, στη συνέχεια, δημιούργησαν προβλήματα και σύγχυση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή και τελικά, ζήτησαν να επιστρέψουν στις αρχικές διατυπώσεις επειδή δεν τους άρεσαν οι προτάσεις συμβιβασμού. Αυτό που πρέπει να μας γίνει μάθημα είναι ότι, ως θεσμοί, πρέπει να έχουμε πίστη στην μεταξύ μας καλή συνεργασία και δεν πρέπει να επιτρέπουμε σε όσους έχουν συμφέροντα να χαλάνε τις καλές σχέσεις μας.

Για να καταλήξω, θα ήθελα για μια ακόμη φορά να αναφερθώ στην έκθεση της συνεργάτιδας μου, της κας Trautmann. Ορισμένα άτομα από την Ομάδα μου και άλλα δεν συμφωνούν στην ύπαρξη της νομοθεσίας των «τριών κτυπημάτων» (με την τρίτη συνεχή παραβίαση θα υπάρχουν δια βίου απαγορεύσεις για τους παραβάτες). Χρειαζόμαστε δικαστικό έλεγχο πριν να υπάρξει διακοπή της πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

 
  
MPphoto
 

  David Hammerstein (Verts/ALE ). - (ES) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ. Με μεγάλη μου χαρά, συμμετείχα σε αυτή την ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω του εισηγητές.

Αυτή τη στιγμή, ο κ. Sarkozy αμφισβητεί τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς σχετικά με το μέλλον του Διαδικτύου. Ποια θα είναι η αντίδρασή μας; Θα παραμείνουμε άπραγοι; Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής σε σχέση με τη νέα νομοθεσία HADOPI (Ανώτατη Αρχή για τη Διάδοση των Έργων και την Προστασία των Δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο) σε σταδιακή ανταπόκριση;

Θα πρέπει να ακούσουμε τη μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων, ειδικότερα των νέων που έχουν μεγαλώσει μέσα στη ψηφιακή εποχή και δεν θέλουν να αποτελούν «φύλακες». Δεν θέλουν να μπει λουκέτο στην ανταλλαγή γνώσεων, πολιτισμού και πληροφοριών στο Διαδίκτυο.

Η μεγάλη πλειονότητα επιθυμεί την ελευθερία. Θέλει να διατηρήσει την ιδιωτική ζωή της, να έχει πρόσβαση στον πολιτισμό χωρίς φόβο ή άγχος, να διατηρεί την ουδετερότητα του Διαδικτύου. Δεν θέλει παρακολούθηση ή διακρίσεις όσον αφορά τη μετάδοση δεδομένων.

Αυτό που δεν θέλει η μεγάλη πλειονότητα είναι να μετατραπούν οι φορείς χειρισμού σε ψηφιακούς αστυνόμους, κατασκόπους, σε δικαστές και ενάγοντες που περιθωριοποιούν τις κανονικές νομικές διαδικασίες της δημοκρατίας. Αυτό πρέπει να αποσαφηνιστεί.

Συνεπώς, ζητούμε από την εισηγήτρια, την κα.Trautmann, να αλλάξει τη λίστα ψηφοφορίας ούτως ώστε, πριν από την ψηφοφορία για τον συμβιβασμό, που αποτελεί τη θέση που έχει εγκριθεί από το 80% και πλέον της Συνέλευσης αυτής, να μπορούμε να ψηφίζουμε υπέρ των δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο και υπέρ της παρέμβασης μόνο σε περίπτωση όπου έχει ληφθεί προηγούμενη νομική απόφαση.

Η ουδετερότητα του Διαδικτύου βρίσκεται απειλείται, όχι μόνο για τον λόγο αυτό αλλά και εξαιτίας της «διαχείρισης κυκλοφορίας» και φοβάμαι ότι πολλές πτυχές της έκθεσης Harbour σε σχέση με τις καθολικές υπηρεσίες δεν θα προστατεύουν με ξεκάθαρο τρόπο την ουδετερότητα αυτή.

Η παροχή πληροφοριών προς τους καταναλωτές μόνο μέσω συμβάσεων δεν είναι επαρκής.

 
  
MPphoto
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL ). - Κυρία Πρόεδρε, αυτή η δέσμη ρυθμίσεων για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών έχει μεγάλο ενδιαφέρον για πολλούς πολίτες στην χώρα μου, την Ιρλανδία, και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και, μάλιστα, δικαιωματικά. Ως Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ελπίζω να μπορέσουμε να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα εξ ονόματος των πολιτών που είναι υπέρ του ελεύθερου Διαδικτύου, όπου η ιδιωτική ζωή των χρηστών και τα δικαιώματά τους είναι απόλυτα σεβαστά. Πρέπει να υποστηρίξουμε τις τροποποιήσεις του συνόλου των πολιτών που αποτελούν θέμα της συζήτησης μιας και είναι ο καλύτερος τρόπος για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά τους.

Οι τροποποιήσεις αυτές, σε περίπτωση που εγκριθούν, θα αποκαταστήσουν κατά κάποιο τρόπο την ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τελικών χρηστών και των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. Σκοπός της πρότασης αυτής θα πρέπει να είναι η προστασία αυτών που χρειάζονται προστασία, αλλά και η ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των πολιτών για πρόσβαση σε πληροφορίες εντός της νομοθεσίας όταν και όποτε αυτοί θεωρούν κατάλληλη στιγμή. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να ενεργούν πάντοτε με διαφανή τρόπο και εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κρίνονται απαραίτητοι οι περιορισμοί σε πρόσβαση, θα είναι οι μόνοι που θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσουν τους περιορισμούς αυτούς. Οι εθνικές δυνάμεις πρέπει να συμμετέχουν στη διερεύνηση οποιασδήποτε μορφής περιορισμού που οι φορείς παροχής υπηρεσιών επιβάλλουν.

Τέλος, ελπίζω το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει τους πολίτες μας την εβδομάδα αυτή μέσω της δέσμης ρυθμίσεων για τροποποίηση και, με τον τρόπο αυτό, να υποστηρίξει την ελευθερία των χρηστών του Διαδικτύου και τις αστικές ελευθερίες σε ολόκληρη την Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Hanne Dahl (IND/DEM ). - (DA) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, δεν θεωρώ ότι ο συμβιβασμός είναι αρκετά καλός όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών. Ανησυχώ επειδή θεωρώ ότι ο Γάλλος Υπουργός Πολιτισμού εξακολουθεί να πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει πιθανότητα αποκλεισμού της πρόσβασης στο Διαδίκτυο μετά από τα «τρία χτυπήματα». Συνεπώς, εγώ και διάφοροι συνεργάτες μου επαναφέρουμε εκ νέου για συζήτηση μια τροποποίηση η οποία έχει ήδη μια φορά υπερψηφιστεί από το Κοινοβούλιο αυτό. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να την ψηφίσουμε μιας και οι ψήφοι εξετάζονται αυτοί τη στιγμή αφού πρέπει πρώτα να ψηφίσουμε για τον συμβιβασμό. . Ζητάω, λοιπόν, από τους συνεργάτες μου να αλλάξουν τη σειρά των ψηφοφοριών ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε τις τροποποιήσεις των πολιτών πριν να ψηφίσουμε για το ολοκληρωμένο κείμενο του συμβιβασμού.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI ). (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι το Διαδίκτυο πρέπει να παραμείνει ανοιχτό. Από τη στιγμή που η βιομηχανία των επικοινωνιών διαχειρίζεται τη μετάδοση των δεδομένων, έχει, εκ των πραγμάτων, και τον έλεγχο των δημοκρατικών συζητήσεων και της πρόσβασης στη γνώση. Ελέγχει αποτελεσματικά τη» πρόσβαση στο εμπόριο και, γενικότερα, την κυκλοφορία των πληροφοριών.

Σύμφωνα με τους όρους της δέσμης ρυθμίσεων του τομέα των τηλεπικοινωνιών, με την τρέχουσα μορφή της, οι φορείς χειρισμού δικτύων θα μπορούν να εμποδίζουν την πρόσβαση σε ιστοθέσεις, περιεχόμενο, εφαρμογές και σε διάφορα άλλα. Για τον λόγο αυτό, στην ερώτηση που έθεσα πρόσφατα, προειδοποίησα ότι ο κίνδυνος περιορισμού της ελευθερίας του Τύπου , της σκέψεως, της ομιλίας και του συνεταιρίζεσθαι, όπως εγγυάται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ορατός όταν μια εθνική κυβέρνηση, όπως παραλίγο να συμβεί στην Ιταλία, ή μια βιομηχανία επικοινωνιών μπορεί να αναλάβει ευθύνη για παρεμπόδιση μιας ιστοθέσης με δική της καθοδήγηση, είτε το περιεχόμενό της ήταν παράνομο είτε όχι. Αυτό το τελευταίο σημείο αποτελεί το κύριο σημείο που προκαλεί αίσθηση: το ενδεχόμενο παρεμπόδισης μιας ιστοθέσης ακόμη και όταν δεν διενεργείται κάποιο έγκλημα ή δεν εκκρεμεί ή δεν υποκινείται.

Ασφαλώς είναι καλή ιδέα να προστατεύσουμε τον εθνικό ρόλο για τη διαχείριση του ραδιοφάσματος, επειδή πρέπει να εγγυηθούμε και να λάβουμε δεόντως υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των εθνικών συστημάτων, αλλά το κείμενο του συμβιβασμού που εγκρίναμε τον Απρίλιο περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία που είναι αναμφίβολα ενθαρρυντικά αναφορικά με την προστασία των καταναλωτών και, γενικότερα, την ιδιωτική ζωή, την καταπολέμηση της ανεπιθύμητης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αναφορικά με οτιδήποτε άλλο. Σε λίγο ολοκληρώνω την ομιλία μου. Είμαι πεπεισμένος, ωστόσο, ότι τα περιεχόμενα της Τροποποίησης 138 είναι απόλυτα αξιέπαινα και, συνεπώς, …

(Η Πρόεδρος διέκοψε τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE ). - (SV) Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών είναι μία από τις πλέον πρωτοστατούσες και δυναμικές βιομηχανίες της Ευρώπης. Χρειάζεται επενδύσεις, ανταγωνισμό και συνεχείς καινοτομίες προκειμένου να δώσει στους πολίτες μεγαλύτερες ευκαιρίες τόσο σε σχέση με την οικονομική ζωή όσο και σε σχέση με πληροφορίες, δημοκρατία και ποικιλομορφία. Αυτό που υπάρχει σε αυτή τη δέσμη ρυθμίσεων είναι πιο ξεκάθαροι κανόνες για τον ανταγωνισμό και ένας περισσότερος διακριτός ρόλος για την Ευρωπαϊκή αρχή για να διασφαλιστεί ότι η αγορά είναι ανοιχτή προς τους ανταγωνιστές. Ασχολούμαστε με ζητήματα όπως ο σχεδιασμός συχνοτήτων και το ψηφιακό μέρισμα: ο νέος χώρος που δημιουργείται για λειτουργία περισσότερων υπηρεσιών και περισσότερων φορέων χειρισμού. Όλα αυτά, κυρία Πρόεδρε, θα έχουν ως αποτέλεσμα την ύπαρξη μεγαλύτερης ελευθερίας για τους καταναλωτές καθώς και μεγαλύτερη ελευθερία. Εάν θέσω ως παράδειγμα την χώρα μου, τη Σουηδία, αυτό θα σημάνει το τέλος της κυριαρχίας της Telia, του παλιού μονοπωλίου, όσον αφορά τον ανταγωνισμό για παροχή υπηρεσιών σε νοικοκυριά, επειδή θα υπάρξει χώρος για ανοιχτό ανταγωνισμό στα ίδια τα σπίτια των ανθρώπων. Αυτό είναι η πρόοδος: θα ανοίξει ο δρόμος για την ύπαρξη περισσότερων επιλογών, για δημιουργία καλύτερου ανταγωνισμού και θα ενδυναμωθεί η ισχύς του μεμονωμένου καταναλωτή και, συνεπώς, και η ελευθερία των ατόμων σε σχέση με το Διαδίκτυο και τα ευρυζωνικά δίκτυα.

Κυρία Πρόεδρε, το ζήτημα της ελευθερίας του Διαδικτύου αποτέλεσε το αντικείμενο της συζήτησης στη Συνέλευση αυτή. Εκπλήσσομαι ορισμένες φορές όταν όσοι αντιτίθενται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη της Λισσαβώνας απαιτούν μεγαλύτερη εξουσία από τα κράτη μέλη προκειμένου να δώσουν αρνητική ψήφο σε όλα τα υπόλοιπα πλαίσια Άκουσα τη συνεργάτη μου, την κα.Svensson, να ζητάει τη θέσπιση τροποποίησης που θα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επηρεάζει άμεσα την προσέγγιση των κρατών μελών προς τη νομική διαδικασία. Πρόκειται για απόκλιση από τις ισχύουσες συνθήκες και από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας για την οποία συζητάμε και αποτελεί μια μορφή υπερεθνικισμού για την οποία δεν έχει γίνει καμία συζήτηση. Ωστόσο, κατά την εισαγωγή της νομοθεσίας εξασφαλίσαμε τον σαφή διαχωρισμό των υποχρεώσεων των νομικών αρχών και των υποχρεώσεων των φορέων χειρισμού του Διαδικτύου. Εξασφαλίσαμε ότι κανείς δεν θα μπορεί να παραβιάζει την ελευθερία του μεμονωμένου χρήστη στο Διαδίκτυο χωρίς να υπάρχει νομική και δικαστική διαδικασία που να ανταποκρίνεται στις θεμελιώδεις απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις της Τροποποίησης 138 εκπληρώνονται και οι διάφορες απειλές εξουδετερώθηκαν. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι για αυτή την πρόοδο επειδή, ταυτόχρονα, διασφαλίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών πλέον μπορεί να προσφέρει περισσότερη ελευθερία, περισσότερη ποικιλομορφία και περισσότερο ανταγωνισμό δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό τη βάση για να είναι μια δυναμική αγορά καθώς και ο μελλοντικός παγκόσμιος πρωτοστάτης.

 
  
MPphoto
 

  Reino Paasilinna (PSE ). - (FI) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κα.Trautman, αλλά, και τους υπόλοιπους εισηγητές. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω στην Επίτροπο Reding για το εξαιρετικό επίπεδα συνεργασίας. Έχουμε πολλούς Επιτρόπους, αλλά, όπως έχει ήδη ειπωθεί, αποτελείται σίγουρα την πρώτη που εργάστηκε μαζί μας.

Θα θέλαμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των ομάδων για τις οποίες η νέα τεχνολογία αποφέρει ευκαιρίες που θα μείνουν ανεκμετάλλευτες χωρίς να υπάρχει πρόσβαση στην τεχνολογία των πληροφοριών εκτός και αν τα δικαιώματά τους βρίσκονται υπό επιτήρηση. Οι ομάδες αυτές είναι οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρίες. Θα πρέπει, επίσης, να υπάρξουν εγγυήσεις σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών ούτως ώστε ο ανταγωνισμός να μην τους εμποδίσει να χρησιμοποιήσουν νέες υπηρεσίες. Τελικά, το Συμβούλιο αποδέχτηκε όλες τις προτάσεις μας σχετικά με την προστασία των καταναλωτών κι έτσι έχουμε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Για περισσότερα από 10 χρόνια, βρισκόμαστε σε διαδικασία μεταρρύθμισης της νομοθεσίας που ελέγχει την τεχνολογία των πληροφοριών και, πιο πρόσφατα, την πολιτισμένη κοινωνία. Σήμερα, αποφασίζουμε έχοντας ως βάση ότι η χρήση του Διαδικτύου αποτελεί αστικό δικαίωμα Πρέπει να προστατευθεί και να διαφοροποιηθεί. Έχουμε ήδη αποφασίσει ότι η πληροφόρηση αποτελεί αστικό δικαίωμα.

Η ανησυχία προκύπτει σχετικά με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που αφορούν το ευρύ κοινό και θα εξακολουθούν να είναι ακόμη περισσότερο επιφανειακές και ανούσιες. Ο στόχος για την ύπαρξη μιας πολιτισμένης κοινωνίας είναι σίγουρα πολύ απαιτητικός και δεν είναι δυνατό να προχωρήσουμε προς την επίτευξή του έχοντας ως βάση το τρέχον περιεχόμενο. Χρησιμοποιούμε τα εξαιρετικά τεχνικά εργαλεία μας για να οδηγήσουμε την ανθρωπότητα σε άγνοια σχετικά με την τεχνολογία των πληροφοριών και σε φιλιστινισμό σχετικά με την πολιτισμένη κοινωνία. Ένα κακό βιβλίο παραμένει κακό όσο καλή κι αν είναι η ποιότητα εκτύπωσής τους ή το χαρτί. Ένα έγκλημα είναι έγκλημα στο Διαδίκτυο όπως ακριβώς και τα ανούσια πράγματα είναι, επίσης, ανούσια και στο Διαδίκτυο.

Οδηγούν λοιπόν τα έξυπνα δίκτυα σε ηλιθιότητα; Κυρίες και κύριοι, με αυτό το περιεχόμενο δεν μπορούμε να αποτελέσουμε επί της ουσίας την παγκόσμια πρωτοστατούσα οικονομία ή κοινωνία βασισμένη στη γνώση. Οι γνώσεις μας είναι απλά ανεπαρκείς. Θα ήθελα να ρωτήσω την Επίτροπο τι πρέπει να γίνει, τώρα που διαθέτουμε πολύ αποτελεσματικά εργαλεία, για να έχουμε ένα περιεχόμενο με ποιότητα ανάλογη με αυτή της πολιτισμένης κοινωνίας.

 
  
MPphoto
 

  Fiona Hall (ALDE ). - Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω τη συμφωνία σχετικά με τη δέσμη ρυθμίσεων για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών επειδή η εν λόγω συμφωνία φέρνει με τη σειρά της άλλη μια συμφωνία σχετικά με ένα λιγότερο συζητημένο θέμα: την άρση της Οδηγίας GSM.

Η βιομηχανία της κινητής τηλεφωνίας εναγωνίως προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση στο εύρος ζώνης του ραδιοφάσματος που έχει κρατηθεί για το GSM, προκειμένου να διατηρήσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της. Ωστόσο, οι Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσπάθησαν εναγωνίως να διασφαλίσουν ότι θα διατηρηθεί η δημοκρατική ευθύνη αντί της χρήσης του φάσματος.

Οι προηγούμενες σχετικές με το φάσμα νομοθεσίες, όπως η απόφαση για τις κινητές δορυφορικές υπηρεσίες, αποδεικνύουν ότι πολλά ζητήματα τα οποία η Επιτροπή θεωρεί ως τεχνικά έχουν, επί της ουσίας, και πολιτικές πτυχές. Αυτό που είναι τεχνικό ενδέχεται να επηρεάζει αρχές της συνοχής και πρόσβασης για όλους. Οπότε, χαιρετίζω το γεγονός ότι, μέσω της δέσμης ρυθμίσεων για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, οι Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορέσουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της κατανομής του φάσματος.

Θα υπερψηφίσω τη δέσμη ρυθμίσεων για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, αλλά με αρκετή επιφύλαξη, επειδή θεωρώ ότι δεν έχει γίνει σεβαστή η βασική αρχή της απελευθέρωσης του τομέα των τηλεπικοινωνιών κάτι που έπρεπε να επιτευχθεί με την οδηγία αυτή. Αναφέρομαι στη διατύπωση του Άρθρου 8 σχετικά με διασφάλιση πρόσβασης σε κατεστημένους φορείς εκμετάλλευσης και την προσέγγισή τους στην αγορά. Μου φαίνεται ότι η συμφωνία που επετεύχθη με βάση τη διατύπωση αυτή σε μια ιδιωτική συζήτηση μεταξύ του Πρωθυπουργού Gordon Brown και της Καγκελαρίου έδωσε στους κατεστημένους φορείς εκμετάλλευσης, όπως η Deutsche Telekom, ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Δεν γνωρίζουμε τι αντάλλαγμα δόθηκε στον Πρωθυπουργό Brown. Φοβάμαι ότι οι μυστικές ιδιωτικές συμφωνίες των ηγετών δεν αποτελούν τον τρόπο για να θεσπιστεί η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπάμαι για αυτό που συνέβη.

 
  
MPphoto
 

  Godfrey Bloom (IND/DEM ). - Κυρία Πρόεδρε, έχω ορισμένες παρατηρήσεις. Δεν εμπιστεύομαι την Επιτροπή. Δεν εμπιστεύομαι τους μη εκλεγμένους γραφειοκράτες που έχουν παρασκηνιακές συζητήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν πρακτικά. Δεν εμπιστεύομαι τον χώρο αυτό ο οποίος μόνο εξωτερικά μοιάζει δημοκρατικός.

Μου φαίνεται ότι ασκείται πολιτικός έλεγχος επί του περιεχομένου για τις υποθέσεις στο Διαδίκτυο, που αποτελεί το νέο μέσο. Ήταν κάτι που το καταδικάσαμε στην Κίνα. Δεν μου αρέσει. Δεν γνωρίζω τι συμβαίνει στο παρασκήνιο, όπως τόνισε και ο προηγούμενος ομιλητής, και τι συμφωνίες επιτυγχάνονται για τις οποίες δεν έχουμε καμία πληροφόρηση.

Διαθέτουμε απόλυτα καλούς νόμους προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας. Διαθέτουμε απόλυτα καλούς νόμους προστασίας δεδομένων. Αυτό θα έπρεπε να είναι αρκετό. Δεν θα ήθελα να δοθεί περισσότερη δυνατότητα ελέγχου σε αυτόν τον μοχθηρό και διεφθαρμένο θεσμό.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE ).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το μόνο που μπορώ να προτείνω στους συνεργάτες μου να μην υπερασπιστούν ξανά το Κοινοβούλιο. Τότε θα έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο Reding and also the Czech Presidency my sincere thanks, καθώς και την Τσεχική Προεδρία επειδή μαζί με τους εισηγητές πραγματοποίησαν ένα μεγάλο βήμα για τους πολίτες της Ευρώπης. Η έννοια της εσωτερικής αγοράς προσφέρει στους πολίτες μεγάλη πρόοδο στον τομέα των τηλεπικοινωνιών ειδικότερα, αλλά, και σε όλους τους τομείς όπου έχουμε ήδη έρθει αντιμέτωποι με μονοπώλια. Επίσης, όπως διαπιστώσαμε και από τον κανονισμό για την περιαγωγή, μπορούν να υπάρξουν μεγάλα οφέλη για τα νοικοκυριά και οι πολίτες να προστατεύονται.

Ειδικότερα, η πρόσβαση στην αγορά για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί μια αρκετά σημαντική προϋπόθεση για να διασφαλιστεί η παροχή μιας καλής υπηρεσίας, η εφαρμογή της ουδετερότητας δικτύου και, φυσικά, η εξουσιοδότηση των ανεξάρτητων κανονιστικών αρχών στα κράτη μέλη για αντιπροσώπευση των επιχειρήσεων τους αλλά και των καταναλωτών τους σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Η επιβολή των δικαιωμάτων των πολιτών ενός έθνους σε άλλο κράτος μέλος είναι ιδιαίτερης σημασίας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η μελλοντική ευρυζωνικότητα συνεχίζει να χρησιμοποιείται προς όφελος των καταναλωτών και για μείωση των τιμών επειδή με την πολύ δυναμική ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών και του Διαδικτύου που πλέον λαμβάνει χώρα, ειδικότερα στον τομέα της τηλεφωνίας, έχουμε απόλυτα καινούριες πιθανότητες για τη χρήση της ευρυζωνικότητας. Για τον λόγο αυτό, είμαι ευγνώμων που η ζώνη συχνοτήτων GSM 900 βρίσκεται επίσης στη διάθεση του UMTS (Παγκόσμιου Συστήματος Κινητών Τηλεπικοινωνιών) και που, για πρώτη φορά, υπάρχουν σκέψεις για δίκτυα τέταρτης γενιάς, το οποίο ελπίζω ότι θα λάβει τη συνεχή υποστήριξη της Επιτροπής, ώστε να έχουμε μια εκτενή υποστήριξη για την παροχή της ευρυζωνικότητας, ειδικότερα σε αγροτικές περιοχές.

Στη νομοθεσία αυτή, η προστασία των καταναλωτών ρυθμίζεται με σχετικά εξαιρετικό τρόπο: το γεγονός ότι τα δικαστήρια εργάζονται για να διασφαλίσουν τη συνεπή εφαρμογή της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελεί μεγάλη πρόοδο, ώστε να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα στον τομέα αυτό, με την κατανομή των ζωνών συχνότητας, για εκμετάλλευση της απεριόριστης και συνεχούς χρήσης του Διαδικτύου, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις ότι τα δικαστήρια θα αποφασίσουν εάν θα υπάρξουν περιορισμοί.

 
  
MPphoto
 

  Evelyne Gebhardt (PSE ).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου για την εξαιρετική εργασία τους. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω το Συμβούλιο αλλά διαπιστώνω ότι απουσιάζει. Ωστόσο, η Επίτροπος βρίσκεται εδώ. Πιστεύω ότι κάναμε κάτι θετικό.

Κ.Harbour, ήσαστε ο εισηγητής για την Επιτροπή της Εσωτερικής Αγοράς και της Προστασίας των Καταναλωτών και πρέπει να πω ότι η συνεργασία μας και η κοινή δράση ήταν πολύ θετικά στοιχεία. Καταφέραμε πολλά για τους πολίτες κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς τους Σοσιαλδημοκράτες. Η εν λόγω δέσμη ρυθμίσεων για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών έγινε πιο φιλική προς τους καταναλωτές και αποτέλεσε σημαντική συνεισφορά για την προστασία των καταναλωτών. Είναι, επίσης, πολύ σημαντικό να δίνουμε στους μελλοντικούς φορείς παροχής τηλεπικοινωνιών συμβάσεις 12μηνης διάρκειας. Μέχρι στιγμής, υπήρχαν πολλοί φορείς παροχής που προσέφεραν μόνο συμβάσεις 24μηνης διάρκειας. Η διάρκεια αυτή είναι πολύ μεγάλη και δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να καταργήσουν τη σύμβαση νωρίτερα. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική συνεισφορά. Κατά την αλλαγή φορέων παροχής, οι καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να διατηρούν τον αριθμό τους εντός μιας ημέρας. Μέχρι στιγμής, οι μεγάλες περίοδοι αναμονής απέτρεπαν τους ανθρώπους από την αλλαγή προς φθηνότερο φορέα παροχής και εμπόδιζαν την ύπαρξη ανταγωνισμού στον τομέα αυτό. Κι εδώ η επιτυχία ήταν μεγάλη.

Η Ομάδα των Σοσιαλιστών κατάφερε να διασφαλίσει ότι, κατά την πραγματοποίηση κλήσης επείγουσας ανάγκης, θα μεταδίδεται αυτόματα η θέση ώστε να μπορεί να παρασχεθεί γρήγορα βοήθεια στους ανθρώπους. Αυτό επετεύχθη πολύ δύσκολα επειδή αρχικά πολλοί θεωρούσαν ότι είναι τεχνικά αδύνατο. Αποδείχτηκε ότι είναι δυνατό και έχει γίνει πράξη προσφέροντας μεγάλη βοήθεια στους πολίτες μας.

Σύντομα θα πρέπει να είναι, επίσης, εύκολο και για άτομα με αναπηρίες. Πρέπει να τους εξασφαλιστεί απεριόριστη πρόσβαση σε μέσα τηλεπικοινωνιών. Και σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα προχωρήσει και αυτό είναι, επίσης, κάτι θετικό.

Σε όλη τη διάρκεια, υπήρξε ένα αντιφατικό σημείο: πως θα χειριστούμε τις περιπτώσεις ποινικής δίωξης όταν προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με τα ποινικά αδικήματα ή με τα ζητήματα ποινικής νομοθεσίας; Με τον συμβιβασμό στον οποίο φτάσαμε σήμερα με το Συμβούλιο έγινε ένα μεγάλο βήμα προς τα μπροστά, επειδή συμπεριλαμβάνεται και η δικαστική επιφύλαξη. Η δικαστική επιφύλαξη υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις δεν αποφασίζουν από μόνες τους τις κυρώσεις που θα επιβληθούν. Αντίθετα, με τη χρήση των δικαιωμάτων, όπως ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων, καταφέραμε να μπορούν οι καταναλωτές να υπερασπίζονται τους εαυτούς και οι φορείς παροχής υπηρεσιών να μην έχουν υπερβολική δύναμη. Πρόκειται για ένα σημαντικό σημείο.

 
  
MPphoto
 

  Anne Laperrouze (ALDE ).(FR) Κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχήν να επαινέσω την εργασία των εισηγητών στην εν λόγω δέσμη ρυθμίσεων για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η οποία θα ψηφιστεί αύριο. Είναι μια καλή δέσμη. Λαμβάνει υπόψη της όλες τις πτυχές της επανάστασης που διαδραματίζεται στις επικοινωνίες: δίκτυα τηλεπικοινωνιών, κανονισμοί, οικονομικές πτυχές, δικαιώματα των καταναλωτών και πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Ωστόσο, σχετικά με αυτό το τελευταίο σημείο, θα ήθελα να πω ότι οι εκπρόσωποι της Δημοκρατικής Κίνησης αισθάνονται απογοήτευση. Ο συμβιβασμός που επετεύχθη την περασμένη εβδομάδα σχετικά με την αναφορά της κας-Trautmann για το συγκεκριμένο αυτό ζήτημα δεν ήταν ικανοποιητικός. Η αδυναμία αυτού του σχεδίου έγκειται στο γεγονός ότι δεν ελήφθη υπόψη η νομολογία σχετικά με το Άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το σχέδιο αυτό νομιμοποιεί απλά τις προσπάθειες της Γαλλικής κυβέρνησης για επιβολή της έννοιας της ανώτατης διοικητικής αρχής, της διαβόητης νομοθεσίας «Hadopi».

Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται το Διαδίκτυο, άνθρωποι που δεν κατανοούν την ανάπτυξή του ή το ενδιαφέρον που προκαλεί. Αυτοί οι άνθρωποι συχνά δηλώνουν ότι το Διαδίκτυο είναι ένας άναρχος τομέας.

Ακριβώς για τον λόγο αυτό, για να μην γίνει το Διαδίκτυο ένας άναρχος τομέας, οι εκπρόσωποι της Δημοκρατικής Κίνησης θεωρούν ότι ο τερματισμός της πρόσβασης στο Διαδίκτυο δεν θα πρέπει να αποτελεί διοικητική απόφαση αλλά δικαστική. Το Διαδίκτυο είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο για την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων.

Ορισμένοι άνθρωποι πιστεύουν ότι η λύση είναι η διοικητική διαχείριση. Αυτό μας δείχνει πόσο σημαντικά θεωρούν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Οι κανόνες που διασφαλίζουν την ελευθερία της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων δεν έχουν χρονικούς περιορισμούς και δεν εξαρτώνται από το ένα μέσο ή το άλλο. Με κανένα πρόσχημα δεν θα πρέπει να αμφισβητείται η δικαστική διαδικασία.

 
  
MPphoto
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM ).(PL) Κυρία Πρόεδρε, πολλοί φοβούνται ότι μέτρα όπως η δέσμη ρυθμίσεων για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών αποτελούν ένα μέσο περιορισμού των ελευθεριών τους. Έλαβα εκατοντάδες επιστολές σχετικά με το ζήτημα αυτό και όχι μόνο από την Πολωνία. Θα παραθέσω κάποιες φράσεις από μια από αυτές: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει την πραγματοποίηση αλλαγών στη νομοθεσία που θα επηρεάσουν την πρόσβασή μου στο Διαδίκτυο και ενδέχεται να περιορίσουν ή να δημιουργήσουν συνθήκες για χρήση ορισμένων σελίδων και ιστοθέσεων του Διαδικτύου . Οι νομοθετικές αλλαγές που προτείνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επιτρέπουν στον φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου της χώρας μου να προσφέρει υπηρεσίες περιορισμένες ή με διάφορες προϋποθέσεις. Φοβάμαι ότι αυτές οι αλλαγές θα καταστρέψουν το Διαδίκτυο και ενδέχεται να έχουν ανεπιθύμητες συνέπειες για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Αυτή είναι η φωνή της Ευρώπης, η φωνή των ψηφοφόρων. Τους υποστηρίζω. Συμβουλεύω τους συναδέλφους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την ψηφοφορία, ειδικότερα οι υποψήφιοι από την Πολωνία, όπου ούτε το κόμμα της Πλατφόρμας των Πολιτών ούτε και το κόμμα του Νόμου και της Δικαιοσύνης γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται.

Harbour πιστεύει ότι ορισμένα γελοία άτομα από τους κύκλους της Πλατφόρμας των Πολιτών και του Νόμου και της Δικαιοσύνης ενδιαφέρονται περισσότερο για τις φώκιες και για τις μαϊμούδες παρά για τους ανθρώπους.

 
  
MPphoto
 

  Giles Chichester (PPE-DE ). - Κυρία Πρόεδρε, θα ήταν σωστό να πω ότι ο τομέας των τηλεπικοινωνιών είναι πολύ επιτυχημένος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να ρυθμίσουμε το σωστό κανονιστικό πλαίσιο. Θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές για το έργο τους και, ειδικότερα, τη συνάδελφό μου, την Pilar del Castillo Vera, επειδή πραγματοποίησαν μεγάλες βελτιώσεις στην πρόταση της Επιτροπής για τις ρυθμιστικές αρχές μετατρέποντάς την σε Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (GERT).

Είναι άδικο που η συζήτηση σχετικά με το Διαδίκτυο και τη λογοκρισία στο Διαδίκτυο και τη νομική ισχύ των κρατών μελών απέσπασε την προσοχή από την ουσία αυτής της δέσμης ρυθμίσεων. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφό μου, Malcolm Harbour, για τον καθορισμό ενός κειμένου συμβιβασμού με το Συμβούλιο σχετικά με το επίμαχο θέμα, δηλαδή την Τροποποίηση 138.

Αυτό το τμήμα της δέσμης ρυθμίσεων προκάλεσε ένα βίαιο ξέσπασμα άσκησης πολιτικών πιέσεων μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρέπει να πω ότι αυτοί που πιστεύουν ότι θα υπερισχύσουν οι μεγάλοι όγκοι των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι πολλές λέξεις, γίνονται πολύ γρήγορα αντιπαραγωγικοί. Αυτό που εύκολα μπορεί να σταλεί σε μια στιγμή, το ίδιο εύκολα μπορεί και να διαγραφεί αλλά, δυστυχώς, πρέπει να δαπανηθεί πολύς χρόνος αναζητώντας κάτι άλλο πέρα από ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

Ελπίζω ότι οι φορείς ρύθμισης θα νιώσουν έτοιμοι να φέρουν περισσότερο ανταγωνισμό, ισότιμους όρους και πιο ενισχυμένα δικαιώματα των καταναλωτών. Θα πρέπει, επίσης, να επιτύχουν τη σωστή ισορροπία για να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις και η πρωτοπορία προκειμένου να διατηρηθεί η Ευρώπη σε θέση αιχμής.

Άλλη μια σημαντική πτυχή της δέσμης αυτής είναι η παροχή των ενισχυμένων δικαιωμάτων των καταναλωτών, ειδικότερα της φορητότητας αριθμού εντός μιας εργάσιμης ημέρας και της μεγαλύτερης διαφάνειας στις συμβάσεις και τις χρεώσεις. Πρόκειται για πρακτικά ζητήματα που είναι σημαντικά για τον μεμονωμένο καταναλωτή.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE ).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα φυσικά να δώσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες σε όλους τους συμμετέχοντες για το σημαντικό έργο τους.

Γνωρίζω ότι η επιτροπή και ειδικότερα η κα.Trautmann επέδειξαν μεγάλη αφοσίωση για να επιτύχουν δύο στόχους: από τη μια πλευρά, να δημιουργήσουν τη βάση για τον εκμοντερνισμό, για τη συνεχόμενη τεχνική επανάσταση στην Ευρώπη αναφορικά με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα της ηπείρου μας. Με αυτόν τον τρόπο, συνεπώς, πραγματοποιήθηκε και μια σημαντική συνεισφορά στη Λισσαβώνα. Από την άλλη πλευρά, να προστατεύσουν τα δικαιώματα των καταναλωτών, στα οποία έχουν ήδη γίνει εκτενείς αναφορές.

Πιστεύω ότι και οι δύο στόχοι έχουν επιτευχθεί με επιτυχία. Η μελλοντική αποδέσμευση ορισμένων ζωνών συχνότητας, μετά από την μετάβαση στο ψηφιακό σύστημα, θα δημιουργήσει περισσότερες πιθανότητες και μεγαλύτερη πρωτοπορία. Θα αποτελέσει και μια σημαντική συνεισφορά σε μια πρωτοποριακή κοινωνία και είμαστε ευγνώμονες για αυτό.

Φυσικά, εκκρεμούν ορισμένα πιο ευαίσθητα ζητήματα. Ως άνθρωπος που χρησιμοποιεί συχνά το Διαδίκτυο, γράφει σε ιστολόγια και είναι ενεργός χρήστης του Facebook και του Twitter, γνωρίζω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα προβλήματα. Ωστόσο, είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι δεν θα πρέπει να επέμβουμε χωρίς δικαστική απόφαση. Όχι μόνο θα είναι κατά βάση λανθασμένη κίνηση, αλλά, θα δώσει και λανθασμένη εντύπωση, ειδικότερα στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι συνεχώς χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο καθώς και τα μοντέρνα αυτά μέσα επικοινωνίας.

Είμαι, συνεπώς, ιδιαίτερα ικανοποιημένος που, μεταξύ άλλων, έχει ξεκάθαρα επισημανθεί στις αιτιολογικές σκέψεις ότι, ενώ από τη μια πλευρά δεν είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια, από την άλλη δεν είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε κάποια επέμβαση χωρίς δικαστική ετυμηγορία, χωρίς νομική βάση. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για μια βασική αρχή. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων προς τη συνάδελφό μου την κα.Trautmann και όλους τους υπόλοιπους για την επιμονή που επέδειξαν στο ζήτημα αυτό και το έκαναν πιο ξεκάθαρο.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE ).(NL) Κυρία Πρόεδρε, καταρχήν, επιθυμώ κι εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τους εισηγητές για την επίπονη εργασία τους και να τους ευχαριστήσω. Φοβάμαι, όμως, ότι ακόμη αντιμετωπίζω κάποιες δυσκολίες σχετικά με τη δέσμη ρυθμίσεων. Περιλαμβάνει πολλά καλά στοιχεία και όντως οι κανονισμοί είναι αναγκαίοι για τον τομέα αυτό.

Η πρόοδος που έχει σημειωθεί αφορά μια πιο ενισχυμένη προστασία των καταναλωτών καθώς και τις διαβεβαιώσεις τις Επιτροπής ότι θα παρουσιάσει προτάσεις για τη γενική απαίτηση γνωστοποίησης σε περίπτωση απώλειας δεδομένων. Ωστόσο, προβληματίζομαι για τη δέσμη αυτή. Ο προβληματισμός μου έχει ήδη σχολιαστεί από διάφορους Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του συνεργάτη μου από τη Γαλλία: οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να εισάγουν το στοιχείο των «τριών χτυπημάτων» στον συμβιβασμό με πλάγιους τρόπους. Το στοιχείο αυτό δεν έχει καμία σχέση με την Οδηγία. Πρέπει να δηλώσω ότι είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό.

Συνεπώς, δεν θεωρώ αποδεκτό τον συμβιβασμό αυτό και θα ήθελα να ζητήσω από τους συνεργάτες μου να υπερψηφίσουν την τροποποίηση από τους συναδέλφους μου, τον κ.Alvaro και τον κ.Schmidt. Αυτό αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την υποστήριξή μου προς την εν λόγω δέσμη. Κατά την άποψή μου, θα ήταν πολύ λυπηρό να μην εγκριθεί η τροποποίηση αυτή.

Φυσικά, δεν επιζητούμε συμβιβασμό με το Συμβούλιο αλλά όχι και με κάθε θυσία. Θεωρώ, επίσης, ενοχλητικό που το Συμβούλιο δεν μας αφήνει πολλές επιλογές κάθε φορά, μόνο την αποδοχή ή την υποχώρηση. Τόσο το Συμβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φέρουν την ίδια ευθύνη για την επίτευξη συμβιβασμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διαφυλάξει την φήμη του όσον αφορά την προστασία των αστικών δικαιωμάτων, ειδικότερα τα πρόσφατα χρόνια. Ελπίζω το Κοινοβούλιο να ανταποκριθεί στη φήμη του αυτή στην αυριανή ψηφοφορία..

Τέλος, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στις ομάδες άσκησης πιέσεων. Θα πρέπει να πω ότι, παρόλο που δεν συμφωνώ με τον κ.Chichester επί της ουσίας, κι εγώ η ίδια έχω ορισμένες φορές ενοχληθεί από τα διάφορα σχετικά απειλητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θεωρώ, βασικά είμαι πεπεισμένη ότι ...

(Η Πρόεδρος διέκοψε την ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Erna Hennicot-Schoepges (PPE-DE ).(FR) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές, την Επιτροπή, την κα.Trautmann και τον κ.Harbour που πέτυχαν έναν συμβιβασμό έστω και την τελευταία στιγμή. Μετά από δύο χρόνια εντατικής εργασίας, πετύχαμε τον συμβιβασμό αυτό σε έναν τομέα που θα χαρακτηρίσει το μέλλον ενός πρωτοστατούντος βιομηχανικού τομέα.

Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη χρήση του φάσματος έχει τροποποιηθεί προς την σωστή κατεύθυνση, δείχνοντας τον απαραίτητο σεβασμό προς τα επιτεύγματα της δορυφορικής τεχνολογίας. Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια μελλοντική συζήτηση για την καθολική υπηρεσία και τα άλλα νομικά προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν υποδηλώνει ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν. Αυτό, συνεπώς, αποτελεί απλά το πρώτο βήμα εν αναμονή άλλων κανονισμών.

Το έργο αυτό θα δώσει στους πολίτες πρόσβαση σε πληροφορίες και πολιτισμό. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται πολλά προβλήματα από άποψη υποδομών και ποιότητας επειδή ακόμη δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση για πρόσβαση ίσης ποιότητας για όλους, εάν κάποιος αναλογιστεί τα πολλά τεχνικά προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν σε σχέση με την ασύρματη επικοινωνία.

Τα ζητήματα της ελευθερίας πρόσβασης στο Διαδίκτυο, των προβλημάτων πνευματικών δικαιωμάτων και εμπιστευτικότητας, σε συνδυασμό με την ανησυχία για προστασία από εγκλήματα, για διασφάλιση ηθικών κανόνων και για προστασία νέων ανθρώπων δεν αποτελούν πολλά ζητήματα προς διαχείριση; Όσον αφορά αυτούς που είναι σκεπτικοί για τον συμβιβασμό, θα είναι δυνατό να προταθεί μια έτοιμη λύση άμεσα εφαρμόσιμη;

Πιστεύω ότι το έργο αυτό αποτελεί μια σημαντική πρόοδο. Ας δώσουμε λοιπόν την ευκαιρία στους φορείς ρύθμισης. Τότε οι σκεπτικιστές θα μπορούν να επηρεάσουν τους νέους αυτούς θεσμούς που θα πρέπει μόνο να αποδείξουν την αποτελεσματικότητά τους.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (PSE ). - Κυρία Πρόεδρε, τα συγχαρητήρια μου για τα δύο χρόνια σκληρής δουλειάς από όλους σας. Η δέσμη ρυθμίσεων για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών συντέλεσε σε μεγάλο βαθμό στην Στρατηγική της Λισσαβώνας καθώς ο τομέας αντιπροσωπεύει το 4% του ΑΕΠ και το 25% της αύξησης του ΑΕΠ. Είναι ένας από τους βασικούς τομείς για την Ευρωπαϊκή οικονομική ισχύ.

Η δέσμη ρυθμίσεων για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών συντέλεσε σημαντικά στη δημιουργία μιας οικονομίας με βάση τη γνώση και όχι μόνο μέσω του ίδιου του τομέα αλλά και μέσω αύξησης των ευκαιριών για τους χρήστες, ειδικότερα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή τους ιδιώτες. Όλοι μπορούν να επωφεληθούν.

Η δέσμη ρυθμίσεων για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών συντέλεσε σημαντικά στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Ανάκαμψη της Οικονομίας μέσω της ανάπτυξης του δικτύου. Η δέσμη ρυθμίσεων για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών συντέλεσε σημαντικά στην ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των ευκαιριών για τους καταναλωτές μέσω της συνεχούς χρήσης από ολοένα και περισσότερους χρήστες. Η δέσμη ρυθμίσεων για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών συντέλεσε σημαντικά στην ανάπτυξη της δημοκρατίας. Παρέχει πρόσβαση σε όλους τους Ευρωπαίους καθώς και νέα μέσα για εξάσκηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, αλλά, αποτελεί επίσης, την ισορροπία που έχει καθιερωθεί από το κανονιστικό σώμα: ισορροπία μεταξύ της παροχής ενός οργάνου για επίτευξη μιας πραγματικά εσωτερικής αγοράς στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη και της χρήσης της επιδεξιότητας που είναι διαθέσιμη σε εθνικό κανονιστικό επίπεδο.

Τα συγχαρητήριά μου και στους εισηγητές και στην Επιτροπή. Κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε ετών, θα κάνουμε το πρώτο βήμα. Ένα βήμα το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλοι.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κα.ROTHE
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE ).(RO) Θα ήθελα να ξεκινήσω δίνοντας τα συγχαρητήριά μου στους εισηγητές που εργάζονται για περισσότερο από έναν χρόνο για τη δέσμη ρυθμίσεων. Πρόκειται, όντως, για μια πολύ σημαντική δέσμη ρυθμίσεων για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εν λόγω δέσμη ρυθμίσεων περιλαμβάνει διάφορα έγγραφα. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αναφερθώ καταρχήν στην έκθεση της κας Trautmann, που διευκρινίζει το κανονιστικό πλαίσιο για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και έχει καλύψει έναν αριθμό εξαιρετικά σημαντικών πτυχών, όπως ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων, η πολιτική για το φάσμα καθώς και η χρήση και προώθηση δικτύων νέας γενιάς. Χαιρετίζω το γεγονός ότι ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων έχει εγκριθεί και έχει γίνει αποδεκτός ως ένα επείγον και ειδικό μέτρο.

Επιπλέον, πρέπει να δώσουμε έμφαση στο σημείο αυτό στην ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Για τον λόγο αυτό η έκθεση του κ.Harbour ασχολήθηκε με τις πτυχές αυτές. Η συνάδελφός μας, Reino Paasilinna, υποστήριξε με επιτυχία την άποψη των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών σύμφωνα με την οποία το βασικό στοιχείο πρέπει να είναι ο καταναλωτής. Η διαπραγμάτευση για τις συμβατικές ρήτρες γίνεται με τρόπο ώστε να μπορούν να προστατευτούν όλοι οι καταναλωτές.

Σχετικά με το θέμα της τεχνολογικής ουδετερότητας, είναι απαραίτητο να είναι διαθέσιμη προς όλους μια μεγάλη ποικιλία τεχνικών επιλογών. Αλλά, θα ήθελα να τονίσω ότι το Διαδίκτυο παρέχει τεράστιες ευκαιρίες. Είναι σημαντικό να προστατευθούν οι καταναλωτές και οι χρήστες και να μην υπάρχει καμία παρέμβαση στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα πρέπει, επίσης, να προστατεύονται. Πρέπει, κυρίως, να προστατεύσουμε την πνευματική ιδιοκτησία αλλά χωρίς να υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για τα συμφέροντα των καταναλωτών.

(Η Πρόεδρος διέκοψε την ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE ). - (SV) Σ ας ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε, είχαμε ανάγκη από αυξημένη εναρμόνιση στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και από μια πιο ξεκάθαρη και πιο απλή νομοθεσία. Η εναρμόνιση αυτή πρέπει να συνεισφέρει σε μια εύρυθμα λειτουργούσα εσωτερική αγορά. Κύριος στόχος είναι η αύξηση του ανταγωνισμού, ο οποίος θα έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη μεγαλύτερων επιλογών, χαμηλότερων τιμών και καλύτερης ποιότητας για τους τελικούς πελάτες. Για να πραγματοποιηθούν αυτά με επιτυχία, θα πρέπει να εκτιμηθούν πολλά διαφορετικά συμφέροντα και θα πρέπει να βρεθεί μια σωστή ισορροπία. Η δέσμη ρυθμίσεων για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών δεν πρέπει και δεν προορίζεται για χρήση στην επιβολή ποινικών κυρώσεων ή για επίδραση στη δικονομική νομοθεσία των κρατών μελών. Ο βελτιωμένος ανταγωνισμός πρέπει να είναι κεντρικός. Όλοι οι πολίτες πρέπει να μπορούν να προσφύγουν σε δικαστήρια για τις υποθέσεις τους, δεν θα πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα των εμπορικών δυνάμεων. Συνεπώς, ελπίζω να υποστηρίξουν τον συμβιβασμό οι συνάδελφοί μου.

Το πρόβλημα της ιδιωτικής ζωής ανακύπτει στην εμπορική νομοθεσία, στην αποθήκευση δεδομένων, στην ποινική νομοθεσία και στη νομοθεσία σχετικά με τη διαφάνεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη βρει μια κοινή προσέγγιση, με κοινές αρχές που θα μπορούν να εφαρμοστούν και στους τρεις τομείς. Μια συνολική εκτίμηση θα κριθεί απαραίτητη προκειμένου μακροπρόθεσμα να αποφευχθεί η ύπαρξη αντικρουόμενης νομοθεσίας. Εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για το μέλλον η εύρεση ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων της αστυνομίας, των υπερασπιστών της διαφάνειας, αυτών που επιθυμούν να προστατεύσουν τα δεδομένα και, φυσικά, των εταιρειών τεχνολογίας των πληροφοριών.

Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι και η ίδια ικανή να συνεισφέρει σε αυτό μέσω δημιουργίας μιας κοινής επιχειρησιακής ομάδας για την εύρεση κοινών αρχών καθώς και ισορροπίας μεταξύ των διαφορετικών συμφερόντων στα πλαίσια του σημαντικού αυτού τομέα.

Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ την Επίτροπο Reding και τους εισηγητές για το εξαιρετικό έργο τους.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Toubon (PPE-DE ).(FR) Κυρία Πρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα.Reding, την Επίτροπό μας, τη Γαλλική προεδρία, η οποία τον Δεκέμβρη θέσπισε μια πολύ έξυπνη κοινή θέση και, στη συνέχεια, τη Τσεχική προεδρία που πέτυχε τον στόχο της. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ κυρίως και τους τρεις εισηγητές, τον κ.Harbour, την κα.Trautmann και την κα.del Castillo Vera, που πραγματοποίησαν ένα θαυμάσιο έργο.

Η δέσμη ρυθμίσεων που θα ψηφιστεί σήμερα περιλαμβάνει διατάξεις που ακολουθούν την επιθυμητή από όλους μας πορεία για την ανάπτυξη της αγοράς των τηλεπικοινωνιών, με πειθαρχημένο τρόπο και προς όφελος όλων, δηλαδή διατάξεις για έναν Ευρωπαϊκό κανονισμό που θα έχει ανατεθεί σε έναν Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (GERT) με μικτή χρηματοδότηση, χωρίς το δικαίωμα αρνησικυρίας. Διατάξεις για ισορροπία μεταξύ του ανταγωνισμού και της ανάγκης για νέες επενδύσεις, έτσι ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων περιορίζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Διατάξεις που εκφράζουν την επιθυμία για επικέντρωση της προσοχής στις δημόσιες υπηρεσίες στη διαχείριση φάσματος. Διατάξεις για νέες υπηρεσίες, νέα ελευθερία πρόσβασης και, ιδιαίτερα χάριν στον κ.Harbour, για μια αισθητή αύξηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Με θλίβει απλά το γεγονός ότι απορρίφθηκαν οι κανόνες υποχρεωτικής παροχής (must carry).

Για την Γαλλία, το κείμενο αυτό είναι απόλυτα ισορροπημένο, αποτελεί έναν καλό συμβιβασμό και με αυτό εννοώ ότι, αναφορικά με τις διαβόητες αντιφατικές τροποποιήσεις, αυτό που έχει τελικά προταθεί είναι έξυπνο, κατά τη γνώμη μου, επειδή καθιστά δυνατή την εφαρμογή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο χωρίς να περιορίζεται η ελευθερία πρόσβασης σε αυτό. Το Διαδίκτυο πρέπει να εφαρμόζει τη νομοθεσία σε αυτό τον τομέα όπως και σε άλλους. Ο εικονικός κόσμος δεν είναι άναρχος και δεν πρέπει να υποκύπτει αποκλειστικά στην ισχύ των διαφημίσεων από τους φορείς χειρισμού και τους φορείς παροχής πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Για τον λόγο αυτό συμφωνώ με την άποψη της κας Trautmann. Με τον συμβιβασμό, τα δικαιώματα των εργαζομένων, των καλλιτεχνών και των χρηστών του Διαδικτύου βρίσκονται σε μια ίση βάση και αυτό είναι θετικό.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE ). - Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω εξαίροντας το σκληρό έργο που πραγματοποίησε η Επιτροπή και τα στελέχη της καθώς και οι εισηγητές. Μιλάω ως ένας από τους σκιώδεις εισηγητές για την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων όταν διεξάγονταν οι συζητήσεις για το θέμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που αποτελεί τμήμα της δέσμης ρυθμίσεων. Θα ήθελα, επίσης, να εξαίρω το έργο του Alexander Alvaro και των υπολοίπων σκιωδών εισηγητών, συμπεριλαμβανομένου του κ. Λαμπρινίδη από την Ομάδα των Σοσιαλιστών.

Όλοι μας εργαστήκαμε πολύ σκληρά για να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ της προστασίας δεδομένων, που θεωρείται από όλους μας ως ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, και του δικαιώματος των εταιρειών για ανάπτυξη προγραμμάτων ασφαλείας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δίκτυα μας είναι ασφαλή και να αντιμετωπιστούν όσοι δημιουργούν κακόβουλο λογισμικό και ιούς σε όλα τα δίκτυα. Για να επιτευχθεί αυτό είναι αναγκαία ορισμένες φορές η εξέταση της κυκλοφορίας των δεδομένων.

Το έργο μας δεν αφορούσε την νομοθεσία των «τριών κτυπημάτων». Πολλοί λίγοι ανάμεσά μας την υποστήριζαν και είναι πολύ ατυχές το γεγονός ότι ορισμένα άτομα εκτός της Συνελεύσεως αυτής προσπάθησαν να το παρουσιάσουν με αυτό τον τρόπο.

Αν και συζητάμε το θέμα των πακέτων δεδομένων, θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα της ουδετερότητας του Διαδικτύου. Πιστεύω ότι όλοι μας κρίνουμε αναγκαία την ύπαρξη διαχείρισης δικτύου. Καθώς εταιρείες δημιουργούν μεγαλύτερους αγωγούς, παρουσιάζονται άλλες εταιρείες και γεμίζουν τους αγωγούς αυτούς και, με αυτόν τον τρόπο, θα έρθουμε αντιμέτωποι με πρόβλημα συνωστισμού. Ποιος θα το φανταζόταν πριν από μερικά χρόνια ότι θα»είχαμε υπηρεσίες όπως το BBC iPlayer ή το YouTube; Συνεπώς, είναι σημαντικό οι φορείς χειρισμού να είναι σε θέση να διαχειρίζονται τα δίκτυά τους. Αυτή η ιδέα της εκπομπής πακέτων του τύπου «πρώτο μέσα, πρώτο έξω» θα μπορούσε να αποβεί καταστροφική, ειδικότερα σε περίπτωση όπου οι υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης παραμερίζονται εξαιτίας κυκλοφοριακού συνωστισμού.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές για την προσπάθειά τους για επίτευξη της σωστής ισορροπίας και θα ήθελα να ζητήσω από τις ομάδες άσκησης πιέσεων εκτός της Συνελεύσεως αυτής να μην παρουσιάζουν το έργο αυτό ως την νομοθεσία των «τριών κτυπημάτων». Σας παρακαλώ μην το παρουσιάζετε ως μια μορφή θεμελιώδους επίθεσης κατά των ελευθεριών μας. Προσπαθούμε απλά να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE-DE ). - (SV) Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σας ζητάω συγνώμη για τη καθυστέρησή μου. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι θεωρώ σημαντικό να επισημάνουμε ότι η δέσμη ρυθμίσεων για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, με την τρέχουσα μορφή της πριν από την ψηφοφορία, είναι πραγματικά θετική. Ενδυναμώνει τον ανταγωνισμό καθώς και τα δικαιώματα των χρηστών και πρέπει να δοθεί έμφαση σε αυτό επειδή θεωρώ ότι παραμερίστηκε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Επικεντρωνόμαστε σχεδόν αποκλειστικά στις λεπτομέρειες και, ορισμένες φορές, χάνουμε την ουσία η οποία είναι η ενδυνάμωση του ανταγωνισμού και των δικαιωμάτων των χρηστών.

Ωστόσο, οι αστικές ελευθερίες και τα δικαιώματά μας στο Διαδίκτυο απειλούνται σε μεγάλο βαθμό όπως και η ανοιχτή και ελεύθερη δομή του Διαδικτύου. Οι απειλές αυτές ποτέ ξανά δεν ήταν τόσο ξεκάθαρες όσο στη συζήτηση για το αν θα πρέπει να αποκλείσουμε τους χρήστες από το Διαδίκτυο χωρίς δικαστική ακροαματική διαδικασία. Είμαι πολύ υπερήφανος που στο Κοινοβούλιο δεν κάναμε αποδεκτό κάτι. Δεν πρέπει να απαγορεύεται η πρόσβαση στο Διαδίκτυο χωρίς να έχει προηγηθεί ακροαματική διαδικασία. Πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό μιας και αποτελεί έναν σοβαρό περιορισμό των αστικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων. Προκαλεί επίσης σύγχυση όσον αφορά τις αρχές με τρόπο τέτοιο που δεν θα γινόταν αποδεκτός σε άλλα πλαίσια. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε από κάποιον που έκλεψε ένα ποδήλατο να κυκλοφορεί στους δρόμους. Συνεπώς, είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος που, κατά την αυριανή ψηφοφορία, θα καταψηφίσουμε την πρόταση αυτή.

Ταυτόχρονα, αυτό δεν εξουδετερώνει όλες τις απειλές προς το Διαδίκτυο. Πολλά ζητήματα θα συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων και με μεγάλη προθυμία θα συμμετέχω στις συζητήσεις αυτές. Υπάρχουν ορισμένοι τομείς με τους οποίους θα ήθελα να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο αλλά, συνολικά, αυτό συνιστά ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είμαι περήφανος που αύριο θα ξεκαθαρίσουμε ότι οι ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών στο Διαδίκτυο είναι ένα θέμα που θα λάβει την υποστήριξη του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ειδικότερα αναφορικά με την πιθανότητα μη περιορισμού της πρόσβασης χωρίς τη διεξαγωγή δικαστικής ακροαματικής διαδικασίας.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel (Verts/ALE ). (DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι στη σημερινή συζήτηση κυριάρχησε το εξής ερώτημα: πως μπορούμε να επιτύχουμε μια ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία στο Διαδίκτυο, στην ελεύθερη πρόσβαση, στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και στην τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων; Αυτή είναι όντως η λύση για την εύρεση της σωστής ισορροπίας.

Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν αφορά την αυθαίρετη παρεμπόδιση του Διαδικτύου. Δεν μπορεί να διακοπεί η λειτουργία του YouTube, όπως συνέβη στην Τουρκία, επειδή υπήρχαν ξεκάθαρες προσβολές κατά του Atatürk. Δεν θέλουμε την ίδια κατάσταση με αυτή που ισχύει στην Κίνα. Φυσικά, η λειτουργία των ιστοσελίδων δεν μπορεί να παύει για πολιτικούς λόγους. Ωστόσο, θα ήθελα να δηλώσω ξεκάθαρα ότι οι πολίτες δεν μπορούν να έχουν ένα απεριόριστο δικαίωμα σε συνεχή και παράνομη τηλεφόρτωση. Αυτό δεν είναι ένα σημείο προς διαπραγμάτευση. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι παραγωγοί δημιουργικού περιεχομένου, των οποίων το έργο εμφανίζεται στο Διαδίκτυο, λαμβάνουν μια σχετική αποζημίωση. Αυτό αντικατοπτρίζει την ισορροπία που αναζητούμε και ακόμη δεν έχουμε βρει. Χρειαζόμαστε ένα νέο πρότυπο για αυτό. Το πρότυπο αυτό δεν είναι το Γαλλικό. Θέλουμε δικαστική επιφύλαξη, μια δικαστική απόφαση για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ωστόσο, πρέπει να εντοπίσουμε αυτή τη νέα κοινωνική σύμβαση στην κοινωνία της γνώσης ανάμεσα στην πνευματική ιδιοκτησία και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Μέλος της Επιτροπής. (FR) Κυρία Πρόεδρε, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους κατέστησαν δυνατή τη δημιουργία αυτής της σημαντικής δέσμης ρυθμίσεων. Φυσικά αναφέρομαι στους εισηγητές και στους συνεργάτες τους αλλά και στην Τσεχική Προεδρία και θα ήθελα επισήμως να αναφέρω στο σημείο αυτό, ότι η πρεσβευτής, κα.Reinišová, συνεργάστηκε άψογα με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή για να γίνει εφικτό αυτό το έργο.

Πλέον έχουμε στα χέρια μας ένα ισορροπημένο κείμενο, που επιτρέπει το άνοιγμα των αγορών, τις επενδύσεις, την ελευθερία στο Διαδίκτυο και το δικαίωμα στη χρήση του Διαδικτύου. Έχουμε στα χέρια μας ένα κείμενο που περιέχει τη δυναμική για ανάπτυξη της βιομηχανίας και, συνεπώς, για τη διατήρηση αλλά και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και για τους χρήστες. Το κείμενο αυτό σταθμίζει, από τη μια πλευρά, την Στρατηγική της Λισσαβώνας για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση και, από την άλλη, τα πολλά πλεονεκτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.

Ένα από τα ερωτήματα αφορούσε τις επενδύσεις σε δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς μέσω διασφάλισης της δίκαιης απόδοσης των επενδύσεων προς τους φορείς χειρισμού του τομέα των τηλεπικοινωνιών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Για αρκετές εταιρείες είναι ήδη πιθανό να μοιραστούν τους επενδυτικούς κινδύνους σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανόνες. Οι νέοι κανόνες το επιβεβαιώνουν αυτό και, ταυτόχρονα, ορίζουν ότι πρέπει να διατηρηθούν οι κανόνες αποτελεσματικού ανταγωνισμού και μη ύπαρξης διακρίσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να το υπογραμμίσω αυτό επειδή ορισμένες φορές δεν ενημερώνομαι για ολόκληρη την κατάσταση. Όμως, αυτό το ζήτημα των επενδύσεων θα πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη.

Το δεύτερο ερώτημα αφορά τις παραβιάσεις δεδομένων. Οι φορείς χειρισμού πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη που συνεπάγεται η επεξεργασία και η αποθήκευση αυτού του τεράστιου όγκου πληροφοριών. Οι νέοι κανόνες, συνεπώς, καθιερώνουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις για παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι οι φορείς παροχής επικοινωνίας θα υποχρεωθούν να πληροφορούν τις αρχές και τους πελάτες τους σχετικά με παραβιάσεις ασφαλείας που επηρεάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Επιπρόσθετα, οι κανόνες που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων ενδυναμώνονται στους τομείς αυτούς μέσω της χρήσης cookies και παρόμοιων συσκευών. Οι χρήστες του Διαδικτύου θα είναι καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με το τι συμβαίνει με τα προσωπικά τους δεδομένα και θα μπορούν να ελέγχουν ευκολότερα τις προσωπικές τους πληροφορίες στην πράξη.

Ένα δεύτερο στοιχείο αφορά τη δημιουργία ενός πιο ανοιχτού και ουδέτερου Διαδικτύου για τους καταναλωτές. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεσή τους μία ακόμη μεγαλύτερη επιλογή διαθέσιμων ανταγωνιστικών φορέων παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου έχουν στη διάθεσή τους ισχυρά εργαλεία που τους επιτρέπουν να διαφοροποιούνται μεταξύ των διαφόρων τύπων μετάδοσης δεδομένων στο Διαδίκτυο, όπως επικοινωνία μέσω φωνής ή διομότιμη επικοινωνία. Παρόλο που η διαχείριση της κυκλοφορίας μπορεί να επιτρέψει την ανάπτυξη ακριβών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και μπορεί να βοηθήσει στην ύπαρξη ασφαλών επικοινωνιών, οι ίδιες τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποβαθμιστεί η ποιότητα των επικοινωνιών ή άλλων υπηρεσιών σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα. Για τον λόγο αυτό, υπό τους νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εθνικές αρχές τηλεπικοινωνιών θα ορίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο ποιότητας για τις υπηρεσίες μετάδοσης δικτύου ούτως ώστε να προωθηθεί η ουδετερότητα του Διαδικτύου αλλά και οι ελευθερίες του Διαδικτύου για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Στο νέο κείμενο, προστέθηκαν νέες απαιτήσεις σχετικά με τη διαφάνεια οι οποίες είναι υψίστης σημασίας.

Το τέταρτο στοιχείο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι η αναγνώριση του δικαιώματος για πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Οι νέοι κανόνες αναγνωρίζουν ρητά ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα όπως η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία πρόσβασης σε πληροφορίες. Συνεπώς, οι κανόνες ορίζουν ότι όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε σχέση με την πρόσβαση ή τη χρήση των υπηρεσιών και των εφαρμογών θα πρέπει να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, της ελευθερίας της έκφρασης και της πρόσβασης σε πληροφορίες και εκπαίδευση καθώς και σε νομότυπες διαδικασίες.

(FR) Κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να επισημανθούν τα θεμελιώδη αυτά δικαιώματα επειδή διαμορφώνουν τη βάση για τις Ευρωπαϊκές μας αξίες, οι οποίες βασίζονται και στους νέους κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες.

Επιπλέον, θα ήθελα να αναφερθώ στην ελευθερία στο Διαδίκτυο μιας και το έκαναν ήδη πολλά μέλη. Ο συμβιβασμός ο οποίος έχει επιτευχθεί αποτελεί μια νίκη για την ελευθερία των πολιτών και των χρηστών του Διαδικτύου.

Πρώτον, ο συμβιβασμός αυτός υποστηρίζει πολύ δυναμικά τις ελευθερίες των πολιτών μας όπως ορίζονται στον Χάρτη για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, όπου περιλαμβάνεται η πρόσβαση στο Διαδίκτυο, που αποτελεί άρτιο κομμάτι της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης. Δεύτερον, ο συμβιβασμός κατηγορηματικά ορίζει ότι οι ακατάλληλες λύσεις που προτάθηκαν για τον περιορισμό των δικαιωμάτων των χρηστών του Διαδικτύου δεν είναι νόμιμες. Τρίτον, ο συμβιβασμός επιβεβαιώνει ότι πρέπει πάντα να υπάρχει η επιλογή προσφυγής σε δικαστήριο, σε ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο, του οποίου η απόφαση θα πρέπει να γίνει σεβαστή.

Όλα αυτά περιλαμβάνονται στον συμβιβασμό και θεωρώ ότι, με βάση τον εν λόγω συμβιβασμό, το έργο που θα αναλάβουν στο εγγύς μέλλον η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα έχει στερεά θεμέλια με έμφαση στα δικαιώματα των πολιτών μας και τις εσωτερικές αξίες της Ευρώπης μας.

Έχοντας πει όλα αυτά, θα ήθελα να ζητήσω από το Συμβούλιο να ενεργήσει γρήγορα ώστε η τελική έκδοση του κειμένου, που ελπίζω ότι θα ψηφιστεί αύριο, να είναι διαθέσιμη το συντομότερο δυνατό.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour, εισηγητής . − Κυρία Πρόεδρε, καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στη συζήτηση αυτή. Χαιρετίζω ειδικότερα την υποστήριξη από το Κοινοβούλιο προς εμένα τον ίδιο και τους συνεργάτες μου στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών σχετικά με τις σημαντικές βελτιώσεις που πραγματοποιήσαμε για τα δικαιώματα των χρηστών και για τα στοιχεία της ιδιωτικότητας των δεδομένων της οδηγίας.

Με μεγάλη μου χαρά διαπίστωσα, στη διάρκεια της συζήτησης, ότι όλοι συνεισέφεραν στα θέματα αυτά, που είναι σημαντικά για τον κάθε καταναλωτή. Καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, ελπίζω ότι όλοι σας θα αναφερθείτε στο έργο που πραγματοποιήσατε στη Συνέλευση αυτή για τους καταναλωτές στον κόσμο του Διαδικτύου επειδή πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό.

Θεωρώ ότι ο δεύτερος και σημαντικός συλλογισμός μου αφορά τον ίδιο τον χώρο του Διαδικτύου, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο οποίος είναι ένας ακμάζων, εξελισσόμενος και δυναμικός τομέας. Το καθήκον μας ως φορείς ρύθμισης είναι να επιτρέπουμε τη συνέχιση αυτού του δυναμισμού, αυτής της πρωτοπορίας. Δημιουργήσαμε ένα πλαίσιο για να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να ασχοληθούν με αυτό, να τους δώσουμε το δικαίωμα να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες αυτές, να τους δώσουμε τη δύναμη να το εκμεταλλευτούν. Αλλά, το Διαδίκτυο δεν είναι ένας ακμάζων τομέας και το διαπιστώσατε και εσείς οι ίδιοι πόσο δυναμικός τομέας είναι από τον αριθμό των μηνυμάτων που λαμβάνατε σχετικά με την πρόταση αυτή επειδή υπήρξε περιορισμός της δραστηριότητας στο Διαδίκτυο, ούτε επειδή ορίζουμε νέα επιχειρησιακά πρότυπα. Παρεμποδίζαμε τις ενέργειες των ατόμων, Θέλουμε να υπάρχουν νέοι συμμετέχοντες, θέλουμε μικρές επιχειρήσεις, θέλουμε επενδύσεις.

Πρέπει να προωθήσουμε αυτή την έννοια του δυναμισμού και της έλλειψης χρονικών περιθωρίων. Συμφωνώ με την κα.Reding: πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν αυτές τις βελτιώσεις το συντομότερο δυνατό. Πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί ο νέος Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (GERT). Το νέο ρυθμιστικό σώμα πρέπει να συμμετέχει μαζί μας στο Κοινοβούλιο για να διασφαλιστεί η ταχεία επίτευξη όλων αυτών.

Ας ατενίσουμε το μέλλον. Σας ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε, για τις καίριες δηλώσεις που πραγματοποιήσατε στους τομείς της προστασίας των δικαιωμάτων και της καθολικής υπηρεσίας που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να εργαστούμε μαζί σας για να προοδεύσουμε στους σημαντικούς αυτούς τομείς.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann, εισηγητής. (FR) Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Επίτροπε, για τη δήλωσή σας που ρίχνει άπλετο φως στη συζήτηση που μόλις έλαβε χώρα και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν.

Η υπερψήφιση του συμβιβασμού σχετικά με τη δέσμη ρυθμίσεων για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών δείχνει ότι το Κοινοβούλιο έκανε μια ξεκάθαρη επιλογή: την επιλογή της ρυθμιζόμενης αγοράς και όχι του άναρχου ανταγωνισμού. Η επιλογή αυτή αποτελεί επίσης απόδειξη για ύπαρξη στρατηγικής, μιας χρήσιμης στρατηγικής για την ανάπτυξη στο πλαίσιο της κρίσης και η οποία προετοιμάζει την Ευρώπη για την ψηφιακή εποχή. Η ψήφος αυτή επίσης θα καταστήσει δυνατή τη διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ των δικαιωμάτων των κρατών και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής, μεταξύ των παλαιών φορέων χειρισμού και των νεοεισερχόμενων φορέων, χάρη στις ρήτρες κατά των διακρίσεων. Θα σημάνει, επίσης, την πρόοδο που σημειώνεται από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην άσκηση των εξουσιών συναπόφασης, ειδικότερα στο ζήτημα της κατανομής της πολιτικής του φάσματος, που θεωρείται δημόσιο αγαθό και στην υποστήριξη που εκφράζει, για μια ακόμη φορά, προς τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και τις υπηρεσίες.

Πολλοί συνεργάτες αναφέρθηκαν στο ζήτημα του Διαδικτύου ως δημόσιου χώρου ο οποίος, με την ιδιότητα αυτή, απαιτεί ελευθερία και ασφάλεια και συμφωνώ μαζί τους. Κατά συνέπεια, δημιουργήθηκε ένας σύνδεσμος μεταξύ της προσβασιμότητας στο Διαδίκτυο και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, για πρώτη φορά σε μια οδηγία, με τη νέα εκδοχή της Τροποποίησης 46.

Πράγματι, η έκφραση «ληφθέντα μέτρα» λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο ως ο χαμένος σύνδεσμος μεταξύ όλων των μέτρων που αφορούν τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είτε είναι για τερματισμό της πρόσβασης είτε για φιλτράρισμα, και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των χρηστών. Όσον αφορά τις αμφιβολίες που εξέφρασαν ορισμένοι συνάδελφοι μου σχετικά με την προθυμία των εισηγητών για υπεράσπιση του δικαιώματος για δικαστική απόφαση πριν από τη διακοπή της πρόσβασης, πρέπει να δηλώσω ότι η έκφραση «ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο» εγγυάται στους χρήστες του Διαδικτύου το δικαίωμα για μια τέτοια απόφαση.

Αποδεικνύοντας ότι η αρχή Hadopi θα αποτελέσει ένα ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο θα σημάνει ότι η ανώτατη αυτή αρχή θα αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να σέβεται ένας δικαστής: το δικαίωμα της υπεράσπισης, δίκες όπου θα ακούγονται και τα δύο μέρη, και δημοσιότητα. Προφανώς αυτό θα αποτελέσει την αιτία για να καταστραφεί εκ των έσω ένα σύστημα που βασίζεται, όπως συμβαίνει και στη Γαλλική νομοθεσία, στη μηχανοργάνωση και στη μαζικοποίηση των κατηγοριών και των ποινών. Συνεπώς, ζητάω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι ιδιαίτερα προσεκτική κατά τη μεταφορά της συγκεκριμένης δέσμης ρυθμίσεων για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Όταν μια θεμελιώδη αρχή ενσωματώνεται σε κοινοτικό κείμενο που αποτελεί το αντικείμενο συμβιβασμού μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν το ρόλο των συννομοθετών, πρέπει να μεταφέρεται σωστά στις εθνικές νομοθεσίες.

Θα ήθελα να καταλήξω, κυρίες και κύριοι, λέγοντας ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη από την προοπτική για ύπαρξη μιας ευρείας και δημόσιας διαβούλευσης με πολλούς συνεργάτες, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας, στο πλαίσιο ενός συμβιβασμού που σέβεται τη νομοθεσία όπως έχει οριστεί στην τροποποίηση 46 και την κάνει εφαρμόσιμη.

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera, εισηγήτρια. (ES) Κυρία Πρόεδρε, εν συντομία θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την διαδικασία παρατεταμένης συζήτησης σχετικά με τη δέσμη ρυθμίσεων για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών: τον Επίτροπο, τους λοιπούς εισηγητές και, συνοπτικά, όλους αυτούς που έχουν εμπλακεί μαζί με την Προεδρία του Συμβουλίου.

Θα αναφερθώ σε τρία σημεία τα οποία θεωρώ πολύ σημαντικά προκειμένου να συνοψίσουμε τα οφέλη από την απόφαση αυτή, η οποία, πιστεύω, θα εγκριθεί κατά μεγάλη πλειοψηφία στην αυριανή ψηφοφορία στη Συνέλευση αυτή. Η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών έχει τρεις άμεσες επιπτώσεις.

Η πρώτη είναι ότι διευκολύνει την ανάπτυξη των δικτύων επόμενης γενιάς και, συνεπώς, θα ωφελήσεις τους καταναλωτές καθώς θα τους παρέχεται η δυνατότητα για πρόσβαση, πλοήγηση και διεξαγωγή συναλλαγών σε ένα γρηγορότερο και ασφαλέστερο Διαδίκτυο το οποίο είναι ευεργετικό με κάθε τρόπο, όχι μόνο για τους μεμονωμένους καταναλωτές αλλά και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες το Διαδίκτυο είναι απαραίτητο.

Δεύτερον, θα υπάρξει περισσότερος ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά, που θα ωφελήσει επίσης τους καταναλωτές, είτε είναι ιδιώτες είτε εταιρείες. Ως αποτέλεσμα αυτού του ευρύτερου, μεγαλύτερου αλλά και πιο πραγματικού ανταγωνισμού θα υπάρχουν καλύτερες τιμές, καλύτερα προϊόντα και μεγαλύτερη πρωτοπορία.

Τέλος, όλα αυτά θα επιτευχθούν, χωρίς πλέον να υπάρξουν αμφιβολίες, με σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία εθνική νομοθεσία που δεν θα σέβεται τα δικαιώματα αυτά επειδή η Ευρώπη αποφάσισε ότι η αρχή πάνω στην οποία βασίζεται η μεταρρύθμιση αυτή εγγυάται το θεμελιώδες δικαίωμα της πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

 
  
MPphoto
 

  Francisca Pleguezuelos Aguilar, εισηγητής. – (ES) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους τους συνεργάτες μου για τις ομιλίες τους και για αυτή την πραγματικά θετική συζήτηση.

Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη μεγάλη συνεισφορά της μεταρρύθμισης αυτής προς την πρωτοποριακή κοινωνία του 21ου αιώνα. Δημιουργήσαμε το έδαφος ούτως ώστε να συνεχίσουμε να φέρνουμε νέες ευκαιρίες στη βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών, έναν τομέα που είναι ιδιαίτερα δυναμικός για την οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και, κυρίως, για την προστασία των καταναλωτών.

Αισθάνομαι βέβαιη και πιστεύω ότι η συζήτηση έδειξε ότι υπάρχουν περισσότερα φωτεινά σημεία, παρά τα όποια σκοτεινά, όπως η συμπερίληψη της συζήτησης αυτής στα περιεχόμενα της δέσμης ρυθμίσεων, όπως η ίδια η Επίτροπος και διάφορα μέλη σχολίασαν.

Ωστόσο, αισθάνομαι ότι ο συμβιβασμός αυτός πρόσφερε μια θετική λύση και σε αυτή την πτυχή καθώς, όπως έχει ήδη ειπωθεί, για πρώτη φορά το πεδίο αρμοδιότητας δύο οδηγιών, στο άρθρο 1, περιλαμβάνει την αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών καθώς και της πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Αναμφίβολα επιθυμώ να υποστηρίξω την κα.Trautmann και το αίτημά της που αφορά την περίπτωση όπου το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εγγύηση της ιδιωτικής ζωής, της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας της πληροφόρησης και, γενικά, όλων αυτών των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Αυτό θα πρέπει να γίνεται υπό στενή και αυστηρή επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θεωρώ ότι αποτελεί πλέον το καλύτερο μέσο διασφάλισης, μαζί με το Κοινοβούλιο, ούτως ώστε η ελευθερία στο Διαδίκτυο να είναι μια αρχή ισορροπημένη με όλα τα άλλα δικαιώματα.

Σας ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Πιστεύω ότι πραγματοποιήσαμε εξαίρετο έργο και ότι θα πρέπει να συγχαρούμε τους εαυτούς μας. Σας ζητώ λοιπόν να δώσετε θετική ψήφο.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστώ θερμά, η κοινή συζήτηση έχει ολοκληρωθεί.

Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο, ημέρα Τετάρτη.

°°°

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE ). - (SV) Σημειώνω ότι το Συμβούλιο δεν βρίσκεται σήμερα εδώ για να κάνει κάποιο σχόλιο σχετικά με τη συμφωνία αυτή. Θα ήθελα να ζητήσω να βρίσκεται αύριο εδώ πριν από την ψηφοφορία. Πιστεύω ότι πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες θα ήθελαν να λάβουν μια απάντηση από το Συμβούλιο σχετικά με τον λόγο για τον οποίο αντιτίθεται σε ένα κείμενο που ρητά αναφέρει ότι σε κανέναν δεν πρέπει να περιορίζεται η πρόσβαση στο Διαδίκτυο χωρίς προηγούμενη απόφαση Δικαστηρίου. Θα ήθελα το Συμβούλιο παρουσιαστεί και να εξηγήσει την αντίθεσή του. Θεωρώ ότι εκατομμύρια Ευρωπαίων θα ήθελαν να γνωρίζουν τους λόγους.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το αίτημα θα προωθηθεί.

Γραπτές δηλώσεις (Άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE ), γραπτώς. – (PL) Το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών προέκυψε την δεκαετία του ’90 και προοριζόταν για την απελευθέρωση των εγχώριων αγορών από τα κρατικά μονοπώλια. Στο ενδιάμεσο διάστημα, υπήρξαν επαναστατικές τεχνολογικές αλλαγές στην ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας και του Διαδικτύου. Τα μεταρρυθμιστικά σχέδια για τη νομοθεσία που ρυθμίζει την αγορά των τηλεπικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει αύριο, προορίζονται για να προσαρμόσουν τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αλλαγές αυτές, για παράδειγμα μέσω βελτίωσης της θέσης των χρηστών στην αγορά για ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Κατά την προσωπική μου άποψη, η πρόσβαση στο Διαδίκτυο αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα ο οποίος υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και δείχνει ότι οι άνθρωποι είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν την ελευθερία του λόγου και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και στην αγορά εργασίας. Δεν πρέπει να απαγορεύεται η πρόσβαση στο Διαδίκτυο για τους χρήστες του Διαδικτύου ή πρέπει να μην τους επιτρέπεται βάσει προηγούμενης απόφασης από αρμόδιο δικαστικό σώμα. Για τους λόγους αυτούς, θεωρώ ότι πρέπει να επαναφέρουμε τις δύο πολύ σημαντικές τροποποιήσεις, την 138 και την 166, οι οποίες έλαβαν την έγκριση του Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση τον Σεπτέμβρη του 2008. Οι τροποποιήσεις αυτές θα μπορέσουν να δώσουν τις απαραίτητες εγγυήσεις για τα δικαιώματα των χρηστών, να θέσουν ως υπεύθυνους παρακολούθησης τους εγχώριους φορείς ρύθμισης και να κρίνουν ως παράνομη την αυθαίρετη παρεμπόδιση και τον επιλεκτικό περιορισμό της πρόσβασης των πολιτών σε εφαρμογές, υπηρεσίες και περιεχόμενο που δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο.

Με την μορφή με την οποία υπεβλήθησαν για δεύτερη ανάγνωση στις 6 Μαΐου, και οι δύο τροποποιήσεις, οι οποίες κατά τα φαινόμενα είχαν απλά τροποποιηθεί, ωστόσο, στην πραγματικότητα, είχαν μεταβληθεί αισθητά, αποτελούν μια σοβαρή απειλή προς την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία πρόσβασης στο Διαδίκτυο και το δικαίωμα για πληροφόρηση – οι πυλώνες των μοντέρνων, δημοκρατικών, αστικών κοινωνιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Katrin Saks (PSE ), γραπτώς. (ET) Οι νέοι κανόνες που παρουσιάζονται στη νέα δέσμη ρυθμίσεων για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών θα βοηθήσουν στη ρύθμιση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών και θα προωθήσουν την προστασία των καταναλωτών. Θα είναι αισθητά ευκολότερο για τους καταναλωτές να βρουν πληροφορίες από τον φορέα παροχής υπηρεσιών καθώς και να αλλάξουν τον φορέα. Οι πληροφορίες που θα δίνονται πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να ορίζουν εάν ο καταναλωτής είναι δεσμευμένος για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Επίσης, οι φορείς παροχής υπηρεσιών δεν μπορούν να δεσμεύουν πελάτες για διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών. Η αλλαγή ενός τηλεφωνικού αριθμού από τον ένα φορέα παροχής σε έναν άλλο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός μιας εργάσιμης μέρας. Η διαφάνεια της παροχής των υπηρεσιών έχει βελτιωθεί και οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές σε ιστοσελίδες και οι τοπικοί φορείς χειρισμού είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρίες. Οι καταναλωτές μπορούν να ζητήσουν να οριστεί έναν μέγιστο επίπεδο τιμών από τη στιγμή που η μηνιαία τους κατανάλωση αγγίξει ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Σε περίπτωση όπου ένας φορέας παροχής υπηρεσιών ακούσια κοινοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες ιδιωτών στο Διαδίκτυο, θα πρέπει να ενημερώσει κατάλληλα το συγκεκριμένο άτομο.

Οι κανόνες θα βοηθήσουν, επίσης, θα βοηθήσουν στη ρύθμιση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών και θα διευκολύνουν την άφιξη νέων υπηρεσιών σε αυτή. Ο συντονισμός του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ευκαιρία για παροχή εντελώς νέων υπηρεσιών και απομακρύνει τα εμπόδια που μέχρι τώρα υπήρχαν, για παράδειγμα στην προβολή τηλεοπτικών προγραμμάτων σε κινητά τηλέφωνα. Τα δικαιώματα των κρατικών φορέων ρύθμισης έχουν αυξηθεί και έχει δημιουργηθεί ένας νέος φορέας ρύθμισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την ενδυνάμωση της επιτήρησης της ανεξάρτητης αγοράς που σίγουρα θα είναι επωφελής για τους καταναλωτές. Σας ευχαριστώ.

 

4. Ένδειξη, μέσω επισήμανσης, της κατανάλωσης ενέργειας και παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (αναδιατύπωση) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το ακόλουθο στοιχείο είναι η έκθεση (A6-0146/2009 ) από την κα.Ποδηματά, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, σχετικά με την πρόταση για Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ένδειξη, μέσω επισήμανσης, της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα σχετικά με την ενέργεια προϊόντα και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (αναδιατύπωση) [COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD) ].

 
  
MPphoto
 

  Άννυ Ποδηματά, εισηγήτρια. (EL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω πρώτα από όλα να χαιρετίσω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναδιατύπωση της οδηγίας για την ενεργειακή σήμανση με βασικό στόχο τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της προς όλες τις συσκευές που καταναλώνουν ενέργεια στο πλαίσιο της οικιακής, εμπορικής και βιομηχανικής χρήσης, αλλά και σε προϊόντα που συνδέονται με την κατανάλωση ενέργειας. Η οδηγία αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο νομοθετικών προτάσεων που στοχεύουν στην προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, ένα ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για την Ένωση γιατί μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αλλά και στην αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας ώστε να βγει ταχύτερα από την ύφεση και την κρίση.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους για τις προτάσεις τους και ιδιαίτερα τους σκιώδεις εισηγητές, τη γραμματεία του PSE και της ITRΕ, γιατί με τη βοήθειά τους πετύχαμε -πιστεύω- να ενισχύσουμε την οδηγία για την ενεργειακή σήμανση. Γι' αυτό και δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στις διατάξεις που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις, δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην καθιέρωση κινήτρων για την προώθηση των πλέον αποδοτικών συσκευών, γι' αυτό και θέλουμε να ενισχύσουμε τις διατάξεις που αφορούν στον έλεγχο και στην εποπτεία της αγοράς.

Θα μείνω μόνο σε δύο θέματα που προκάλεσαν έντονες αντιπαραθέσεις. Το πρώτο αφορά στην πρότασή μας να υπάρχει αναφορά στην κατανάλωση ενέργειας στις διαφημίσεις, κάτι που προκάλεσε δυσανάλογες αντιδράσεις από την Ένωση Ευρωπαίων Εκδοτών αλλά και από τους ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Λέω δυσανάλογες, γιατί ακούστηκαν ακραία επιχειρήματα όπως, ότι περιορίζεται η ελευθερία του Τύπου, ότι μειώνονται τα διαφημιστικά έσοδα για τον ευαίσθητο χώρο των μέσων μαζικής επικοινωνίας και -τελικά- ότι υπονομεύεται η χρηματοδότηση για έναν ελεύθερο και ανεξάρτητο Τύπο. Να δούμε, όμως, που βρίσκεται η πραγματικότητα, τι είναι αυτό που προτείνουμε στην έκθεσή μας. Εμείς εκτιμούμε, ότι στις διαφημίσεις προϊόντων που συνδέονται με την κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να υπάρχει αναφορά, είτε στην ενεργειακή κατανάλωση, είτε στην εξοικονόμηση ενέργειας, είτε στην κατηγορία της ενεργειακής σήμανσης μόνον όταν η διαφήμιση περιλαμβάνει αναφορές σε τεχνικές προδιαγραφές ή πληροφορίες. Όταν η διαφήμιση δεν περιλαμβάνει τέτοιου είδους αναφορές δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αναφοράς στην κατανάλωση ενέργειας.

Άφησα τέλος την υπόθεση του layout της ενεργειακής σήμανσης που αναδείχθηκε στο πιο φλέγον ζήτημα αυτής της οδηγίας. Η οδηγία αυτή δεν θα έχει εκπληρώσει το στόχο της, θα είναι δηλαδή αναποτελεσματική, εάν η ενεργειακή σήμανση δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμη και συγκρίσιμη από τους καταναλωτές στους οποίους πρωτίστως απευθύνεται ώστε να τους βοηθάει να κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Έχουμε σήμερα ένα επιτυχημένο μοντέλο ενεργειακής σήμανσης, την κλίμακα από το A στο G, όπου το Α χαρακτηρίζει το πιο αποδοτικό προϊόν και το G το λιγότερο. Μια κλίμακα που χρησιμοποιείται σήμερα ως πρότυπο σε πολλές χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αναμφισβήτητα πολύ επιτυχημένη, αναγνωρίσιμη και έχει συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ασφαλώς έχει και αρκετά προβλήματα. Τα σοβαρότερα από τα προβλήματα αυτά, ο βασικός λόγος για αυτά τα προβλήματα, είναι ότι η σήμανση δεν συνοδεύεται από μια ένδειξη για την περίοδο ισχύος της. Όταν δεν υπάρχει ένδειξη διάρκειας της σήμανσης, όταν ένα προϊόν κατατάσσεται στην κατηγορία Α και μένει στην κατηγορία αυτή εφ' όρου ζωής -την ώρα που βγαίνουν στην αγορά πολύ πιο ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα- είναι προφανές ότι στέλνουμε συγκεχυμένα μηνύματα. Πως το αντιμετωπίζουμε λοιπόν αυτό; Θεσπίζοντας την υποχρέωση να έχει η σήμανση συγκεκριμένη διάρκεια ζωής, για παράδειγμα 3-5 χρόνια και μετά τη λήξη της περιόδου αυτής να γίνεται μια αναθεώρηση της κλίμακας της ενεργειακής αποδοτικότητας με βάση και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος.

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ότι έχω βαθειά πεποίθηση ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν, ώστε να κατορθώσουμε να πετύχουμε μια συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση, θα βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Μια λύση που θα αναγνωρίζεται από τους καταναλωτές και θα προωθεί την καινοτομία στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής . − Μέλος της Επιτροπής Κυρία Πρόεδρε, η ενεργειακή σήμανση είναι κάτι που ξεκινήσαμε το 1992 με στόχο να επιτύχουμε την εξοικονόμηση ενέργειας για προϊόντα στον τομέα των νοικοκυριών. Αυτή η πρωτοβουλία είχε μεγάλη επιτυχία και ωφέλησε πολύ τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία 15 χρόνια.

Εντούτοις, αρκετός καιρός έχει περάσει από το 1992, και η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλλει μία πρόταση για αναδιατύπωση της Οδηγίας για την Επισήμανση της Κατανάλωσης Ενέργειας, έχοντας ως στόχο να φέρει επιπλέον οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες, στη βιομηχανία και στις δημόσιες αρχές, κατά πρώτον επεκτείνοντας το φάσμα του σε όλα τα προϊόντα τα σχετικά με την ενέργεια, κατά δεύτερον ενισχύοντας την εποπτεία της αγοράς, και κατά τρίτον ενθαρρύνοντας ενεργειακά αποδοτικές πρακτικές δημόσιων συμβάσεων και παροχής κινήτρων

Είμαι πολύ ευγνώμων προς την εισηγήτρια κα.Ποδηματά, η οποία συνέταξε, σε μικρό χρονικό διάστημα, την έκθεση μιας ιδιαίτερα πολύπλοκης πρότασης, δίνοντας την ευκαιρία για μία συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση, όπου το Συμβούλιο θα υπεισέλθει πραγματικά στη συζήτηση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές και όλα τα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) οι οποίοι εξέτασαν προσεκτικά την πρόταση αυτή .

Η έκθεση σίγουρα θα προσθέσει μερικές πολύ σημαντικές βελτιώσεις στην αρχική πρόταση, τις οποίες χαιρετίζει και η Επιτροπή. Η εισηγήτρια σωστά επισημαίνει δύο θέματα τα οποία θα αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο των μελλοντικών συζητήσεων μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Το πρώτο είναι το θέμα της διαφήμισης και πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε ώστε να προωθήσουμε πρακτικές πώλησης ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, χωρίς να παρακωλύσουμε το ρόλο των πολιτικών ελευθεριών ή της ελευθερίας του τύπου, και το δεύτερο είναι η υπόθεση του layout της σήμανσης. Θα πρέπει να είναι μια σήμανση ορισμένης διάρκειας ή σήμανση αορίστου χρόνου;

Καθώς ερχόμουν στο Κοινοβούλιο σήμερα το πρωί, βρήκα κάποια φυλλάδια στους ανελκυστήρες που καταδεικνύουν ότι αυτό το φαινομενικά απλό θέμα της σήμανσης δεν είναι και τόσο απλό. Από τη μια πλευρά έχουμε τις καταναλωτικές οργανώσεις και από την άλλη τους παραγωγούς, οι οποίοι θα μπορούσαν κι αυτοί να θέσουν ως στόχο την παροχή περισσότερων ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων στους καταναλωτές.

Στην πρώτη ανάγνωση έγινε μια ουσιαστική συζήτηση στην Επιτροπή ITRE και πρέπει να βρούμε την καλύτερη λύση για ζητήματα που εγείρονται από τον εισηγητή σε δεύτερη ανάγνωση. Σας διαβεβαιώνων ότι η Επιτροπή θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να ικανοποιήσει τις διαφορετικές απόψεις επειδή το έργο της έχει ως στόχο το όφελος των καταναλωτών και της κοινωνίας. Οι σημάνσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές και ισχυρές και, ταυτόχρονα, θα πρέπει να δίνονται τα κατάλληλα κίνητρα στους παραγωγούς για ανάπτυξη περισσότερων ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων.

Σας ευχαριστώ για την έκθεση. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων προς τον εισηγητή για τη δουλειά της κατά τη σύνταξη της έκθεσης αυτής.

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE . – Κυρία Πρόεδρε, συζητάμε την έκθεση για την ενεργειακή σήμανση, μια έκθεση τεράστιας σημασίας για διάφορους λόγους.

Πρώτον, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης είναι ο γρηγορότερος και οικονομικότερος τρόπος για μείωση των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου. Δεύτερον, η ενεργειακή απόδοση μπορεί να αποτελεί μέρος της λύσης για την τρέχουσα οικονομική ύφεση: η ενεργειακή ζήτηση και η ενεργειακή χρήση μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία μακροχρόνιας ανάπτυξης και ευκαιριών για σταθερές θέσεις εργασίας.

Συμφωνώ με την πρόθεση να διασφαλίσουμε ότι οι τελικοί χρήστες θα μπορούν να λαμβάνουν πλήρη πληροφόρηση σε σχέση με τη σήμανση, ακόμη κι αν έχουν πραγματοποιήσει εξ αποστάσεως αγορά, μέσω του Διαδικτύου ή τηλεοπτικού καναλιού αγορών. Το ίδιο ισχύει και για την πρόθεση για ενίσχυση των διατάξεων σχετικά με την επιτήρηση της αγοράς προκειμένου να διασφαλιστεί κατάλληλη και εναρμονισμένη ενίσχυση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Σήμανση και τα μέτρα εφαρμογής αυτής.

Υπάρχουν, ωστόσο, δύο σημεία με τα οποία είμαι ιδιαίτερα αντίθετος. Πρώτον, θα ήθελα να προειδοποιήσω ότι, εάν εγκριθεί η Τροποποίηση θα παρεμποδιστεί η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης. Πρέπει να τονιστεί ότι η διαφήμιση είναι το κλειδί για μέσα ενημέρωσης που θα είναι ελεύθερα, ανεξάρτητα, ποικιλόμορφα και υψηλής ποιότητας. Η ομάδας μας, λοιπόν, έχει να προτείνει μια εναλλακτική τροποποίηση, την τροποποίηση 2 που θα τεθεί για συζήτηση από την ολομέλεια, με σεβασμό προς τη σπουδαιότητα για τη δημοκρατία των ελεύθερων και ποικίλων μέσων ενημέρωσης. Η λύση που προτείνουμε είναι να δώσουμε στους παραγωγούς και στους λιανεμπόρους την πιθανότητα παροχή πληροφοριών σε σχέση με συγκεκριμένες πτυχές εξοικονόμησης ενεργειακής κατανάλωσης.

Δεύτερον, ζητώ την απόρριψη των δύο προτάσεων για ψήφισμα σε σχέση με την εφαρμογή μέτρων για τηλεοράσεις και ψυγεία. Η πρωτοβουλία αυτή, με την οποία είναι αντίθετη η βιομηχανία, η Επιτροπή και το Συμβούλιο, καταστρέψει συνολικά τη συνοχή της νέας νομοθεσίας για την ενεργειακή επισήμανση.

Θα ήθελα να καταλήξω τονίζοντας ότι η έκθεση για την ενεργειακή σήμανση αποτελεί πολύ σημαντικό τμήμα της νομοθεσίας και αξίζει να εγκριθεί δεδομένου ότι το θέμα της διαφήμισης έχει αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της ΟμάδαςPSE.(RO) Καταρχήν, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, κα.Ποδηματά, για την έκθεσή της.

Πιστεύω ότι η οδηγία για τη σήμανση και την πληροφόρηση των πελατών σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση των προϊόντων είναι τεράστιας σημασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτείνει να μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση μέχρι και 20%. Εάν κατορθώσουμε να ενημερώσουμε τους καταναλωτές σωστά ώστε να έχουν μια διαθέσιμη επιλογή βάσει των πληροφοριών που έχουν λάβει, τότε θα μπορέσουμε να μειώσουμε πραγματικά την ενεργειακή κατανάλωση και για προϊόντα που ήδη βρίσκονται σε χρήση.

Σχετικά με τη σήμανση, πρέπει να είναι απλή. Αυτό είναι ένα πολύ καίριο στοιχείο. Πρέπει, επίσης, να είναι ολοκληρωμένη και να προσφέρει φυσικά στους καταναλωτές τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται για να κάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις. Για τον λόγο αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό η σήμανση να φέρει πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση ή με την ενεργειακή εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί.

Επίσης, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια κλίμακα από το Α έως το G, η οποία είναι απλή. Ωστόσο, θα ήθελα να αναφέρω ότι πιστεύω ότι είναι σημαντικό να καθορίζεται η περίοδος ισχύος, ούτως ώστε ο καταναλωτής να λαμβάνει πληροφόρηση και από τη στιγμή που ορισμένα προϊόντα διαφημίζονται. Δεν θεωρώ ότι η υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση θα επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στην ελευθερία της έκφρασης και στις διατάξεις που αφορούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πιστεύω ότι είναι προς συμφέρον όλων μας να έχουμε καλά πληροφορημένους πελάτες που μπορούν να κάνουν μια σωστή απόφαση για να μειώσουν την ενεργειακή κατανάλωση.

Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια. Είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο που αποτελεί μέρος της δέσμης ρυθμίσεων για την ενεργειακή απόδοση. Θα συνεχίζω να υποστηρίζω τη διεξαγωγή μιας ενδιαφέρουσας συζήτησης, ακόμη και κατά τη δεύτερη ανάγνωση.

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (FI) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς την κα.Ποδηματά για το εξαιρετικό έργο της, το οποίο υποστηρίζω πλήρως. Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας έχει υποστηρίξει την ξεκάθαρη και φιλική προς τον καταναλωτή ενεργειακή σήμανση, που θα ήθελα να διατηρηθεί, κάτι που θέλει και η ίδια η επιτροπή.

Είναι σημαντικό ο καταναλωτής να νιώθει πάντα σίγουρος ότι ο εξοπλισμός στην Κλάση Α πάντα αντιπροσωπεύει την καλύτερη τεχνολογία, την περισσότερο ενεργειακά αποδοτική τεχνολογίας που υπάρχει στην αγορά. Η ενεργειακή σήμανση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν κάτι το επιτυχές. Απήλλαξε την αγορά από ενεργοβόρο εξοπλισμό. Το πρότυπο αυτό ακολουθήθηκε και σε άλλες χώρες όπως η Βραζιλία, η Κίνα, η Αργεντινή, το Ιράν, το Ισραήλ και η Νότιος Αφρική. Είναι ατυχές το γεγονός ότι οι κατασκευαστές εξοπλισμού θέλουν να μετατρέψουν αυτό το επιτυχές και ξεκάθαρο σύστημα σήμανσης σε μια ακαθόριστη κατηγορία και είναι εξίσου ατυχές ότι η Επιτροπή σκέφτεται να το υποστηρίξει αυτό.

Το νέο μοντέλο που προωθείται από τους κατασκευαστές θα είναι ισοδύναμο με τη συνεχή προσπάθεια για κατάρριψη του παγκόσμιου ρεκόρ στον αθλητισμό που έχει γίνει χρόνια πριν και όταν αυτό τελικά γίνει εφικτό, δηλαδή το ρεκόρ καταρριφθεί, όλοι να λένε ότι έχει διαφορά 5%, 10%, 20% από το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ. Θα είναι κάτι παράλογο και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα σύστημα αποσαφήνισης ίδιο με αυτό που χρησιμοποιούμε για τα ρεκόρ προκειμένου να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε την ενεργειακή σήμανση.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE-DE ).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι ένα κατάλληλο και σημαντικό έργο για την επίτευξη της ενεργειακής απόδοσης και για την εξοικονόμηση περισσότερης ενέργειας. Είναι σωστό να επικεντρωθούμε στις μεθόδους οι οποίες δυστυχώς δεν εφαρμόζονται σε άλλους τομείς, συγκεκριμένα, η χρήση σήμανσης για παροχή βοήθειας προς τους καταναλωτές προκειμένου να επιλέξουν ένα ενεργειακά αποδοτικό προϊόν, και, ταυτόχρονα, να υπάρξει μια ώθηση στον ανταγωνισμό και σε άλλες πιο αποδοτικές συσκευές. Η απόφαση αυτή είναι σοφή και σωστή.

Η διαδικασία που ίσχυε μέχρι τώρα ήταν επίσης λογική και ανταποκρίθηκε σωστά. Από την άποψη αυτή, πιστεύω ότι το συγκεκριμένο σύστημα σήμανσης με Κλάσεις από A έως G, που έχει λειτουργήσει σωστά για περισσότερο από 15 χρόνια και το οποίο βελτιώθηκε πριν από λίγα χρόνια με τις κατηγοριοποιήσεις A+ και A++, πρέπει τώρα λογικά να επεκταθεί και να τροποποιηθεί ξανά, επειδή υπάρχουν νέες προκλήσεις.

Ωστόσο, θα πρέπει να αναλογιστούμε προσεκτικά την κατάσταση και θα ήθελα, επίσης, να λάβω σοβαρά υπόψη τις επιφυλάξεις που διατύπωσε η Επιτροπή. Εάν κάνουμε αυτό που πρότεινε η πλειοψηφία εδώ στο Κοινοβούλιο, δηλαδή να διατηρήσουμε τις κλάσεις από A έως G, φοβάμαι ότι οι παλαιές συσκευές θα συνεχίσουν να θεωρούνται ενεργειακής κλάσης A, ενώ πλέον νέες περισσότερο ενεργειακά αποδοτικές συσκευές θα κατηγοριοποιούνταν απλά ως ενεργειακή κλάση Β. Συνεπώς, είτε θα έχουμε μια μεταβατική περίοδο για σήμανση εκ νέου, που θα οδηγήσει σε σύγχυση, είτε θα πραγματοποιούμε συνεχείς αλλαγές, με συνεχώς νέα σήμανση.

Συνεπώς, η πρόταση για χρήση του αρνητικού προσήμου θα είναι πιο απλή και πιο ξεκάθαρη. Έχουμε από διαδικασία κατανοητή από τους καταναλωτές, που θα υιοθετηθεί και θα έχει ως αποτέλεσμα οι καταναλωτές να συνεχίζουν και στο μέλλον να υποστηρίζουν όσα έχουν υιοθετηθεί και παλαιότερα. Χρειαζόμαστε, επίσης, ένα σύστημα που θα ενθαρρύνει τους κατασκευαστές να επενδύσουν σε οικολογικό σχεδιασμό. Συνεπώς, κατά την άποψή μου, η πρόταση της Επιτροπής είναι η πιο έξυπνη και η πιο λογική.

Εν συντομία, θα ήθελα να κάνω κι ένα δεύτερο σχόλιο που θεωρώ σημαντικό. Πιστεύω ότι όλες οι προτάσεις που έγιναν σε σχέση με την επιβάρυνση των διαφημιστικών μέσων με υποχρεωτικές πληροφορίες είναι λανθασμένες. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Είναι παράλογο. Και δεν είναι και καθόλου αναγκαίο. Οι πληροφορίες στη σήμανση είναι αρκετές.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes (Verts/ALE ).(DE) Κυρία Πρόεδρε. Επίτροπε, έχω την αίσθηση ότι σήμερα η θέση σας είναι άβολη και πιστεύω γνωρίζω τον λόγο. Ο λόγος είναι ότι η επιτροπή έχει λάβει μια θέση η οποία είναι περισσότερο θέση άσκησης πιέσεων στη βιομηχανία και όχι μια θέση που απλοποιεί την προστασία των καταναλωτών και την προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρώπη.

Παρακολουθώ την ενεργειακή σήμανση τα τελευταία 15 χρόνια. Τι υπάρχει στην οδηγία για τη σήμανση από την αρχή της δεκαετίας του ’90; Καθορίζει ότι οι κλάσεις από A έως G θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά ώστε να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις της τεχνολογίας, ούτως ώστε μόνο οι καλύτερες συσκευές να είναι στην κλάση A. Τι έκανε η βιομηχανία; Εμπόδισε την ενημέρωση στο τέλος της δεκαετίας του ’90. Συνεπώς, στην αρχή του 2000 περισσότερες από 50% των συσκευών ήταν κλάσης A. Στη συνέχεια, επινόησαν τις κλάσεις A+ και A++. Τώρα έχουν επινοήσει τις κλάσεις A-20, A-40 και A-60.

Ο κ.Reul βρίσκεται πάντα με το μέρος της ομάδας άσκησης πιέσεων στη βιομηχανία. Συνεπώς, δεν με εκπλήσσει καθόλου το γεγονός ότι υπερασπίζεται κάτι τέτοιο. Κυρία Επίτροπε, σας παρακαλώ! Η κατηγοριοποίηση με κλάσεις από το A έως G γίνεται εύκολα κατανοητή. Αυτό που συμβαίνει εδώ είναι δεκαπέντε χρόνια αδιάντροπης άσκησης πιέσεων από διάφορους κύκλους στη βιομηχανία για να υπονομευθεί το Ευρωπαϊκό σύστημα σήμανσης, Αύριο, εμείς, ως Κοινοβούλιο πρέπει να θέσουμε ένα τέλος στην κατάσταση αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Miloslav Ransdorf (GUE/NGL ). - (CS) Κυρία Πρόεδρε, έχω μιλήσει πολλές φορές στη Βουλή όσον αφορά σε θέματα ενέργειας και αυτό μπορεί να είναι το καταληκτικό μου σχόλιο για την περίοδο αυτή. Πιστεύω ότι είναι κατάλληλη η στιγμή να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Piebalgs, ο οποίος είχε μία πολύ δύσκολη αποστολή, καθώς το να δημιουργήσει κανείς μία Ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας από 27 ξεχωριστές αγορές των ανεξάρτητων κρατών μελών είναι ένα αξιοθαύμαστο εγχείρημα, είναι ο άθλος του Σίσυφου ο οποίος δεν θα λήξει ούτε σε αυτή τη θητεία του Κοινοβουλίου, και σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες υπολειπόμενες εργασίες που θα ανατεθούν στους διαδόχους μας. Θα ήθελα να πω ότι για εμάς στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, ήταν ο πιο δημοφιλής από τους Επιτρόπους: από τους εκείνους τους Επιτρόπους οι οποίοι μας έμαθαν πολλά και των οποίων τον ενθουσιασμό θαυμάζαμε. Ελπίζω να μην ήμασταν πολύ απαιτητικοί απέναντι στον Επίτροπο, καθώς πιστεύω ότι θα τον ξανασυναντήσουμε σε μελλοντικές θητείες του Κοινοβουλίου και ο κ. Piebalgs εργάστηκε πολύ σκληρά για να καταστήσει δυνατό και το να μιλάμε ήδη για μία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Υποστηρίζω την ενεργειακή σήμανση, είναι ένα απαραίτητο κριτήριο και θεωρώ ότι προσεγγίσεις σχετικά με το ποιος ανήκει ή δεν ανήκει σε μία συγκεκριμένη ομάδα πίεσης σχετική με τη βιομηχανία θα πρέπει να παραλειφθούν. Ομοίως, εκτιμώ ότι είναι ατυχές εάν αυτό το Κοινοβούλιο τους τελευταίους μήνες έχει καταλήξει να αποτελεί μέρος της κινδυνολογίας. Χρειαζόμαστε αποφάσεις βασισμένες σε γεγονότα.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής . − Κυρία Πρόεδρε, είναι δύσκολο. Ευχαριστώ τον κ. Ransdorf για τα ευγενικά του λόγια, αλλά πιστεύω ότι είναι λάθος να κατηγορούμε κάποιον, – τη βιομηχανία, με ή χωρίς ομάδα πίεσης – επειδή η βιομηχανία παρέχει θέσεις εργασίας και δημιουργεί ανάπτυξη. Η βιομηχανία αναζητά να παράγονται και να διατίθενται στην αγορά περισσότερες συσκευές χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας . Παράλληλα, η κλίμακα από το ‘A στο G’ είναι γνωστή στους καταναλωτές. Υπάρχει έντονη η ανάγκη να εδραιωθεί η εμπειρία της κλίμακας από το ‘A στο G’ και να συμπεριληφθεί η βιομηχανία, όχι εξαναγκαστικά, αλλά να ασχοληθεί αληθινά. Αυτό προσπαθεί να πετύχει η Επιτροπή.

Σε αυτή τη συζήτηση δύο στοιχεία προκαλούν ίσως κάποια σύγχυση. Το ένα είναι το πλαίσιο της οδηγίας και η εισήγηση της κας. Ποδηματά αφορά ακριβώς σε αυτό. Γνωρίζω ότι κατόπιν δεύτερης ανάγνωσης θα χρειαστεί μεγάλη συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής προκειμένου να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ των στοιχείων: τη δρομολόγηση της βιομηχανίας και τη θετική εμπειρία που έχουμε με αυτή την ενεργειακή σήμανση.

Το δεύτερο αφορά στα μέτρα οικολογικού σχεδιασμού για τα ψυγεία και τις τηλεοράσεις. Δεν είναι η καλύτερη λύση, αλλά τουλάχιστον είναι μία λύση η οποία εισάγει τα δύο προϊόντα στο σύστημα σήμανσης, καθώς σήμερα δεν υπάρχει καμία σήμανση στις τηλεοράσεις, ενώ η κατάσταση που αφορά στα ψυγεία είναι συγκεχυμένη: κάθε ψυγείο ανήκει σε μία κατηγορία. Προτείναμε λοιπόν και συμφωνήσαμε σε αυτό το μέτρο σαν ένα προσωρινό μέτρο έως ότου έχουμε ένα πλαίσιο οδηγιών οι οποίες θα καθιερώσουν ξεκάθαρους κανόνες. Και αυτό όχι επειδή δεσμευόμαστε από τη βιομηχανία, αλλά ήταν ο καλύτερος τρόπος να εδραιώσουμε και τις δύο προσεγγίσεις.

Δεν αναζητούμε εχθρούς : προσπαθούμε να εδραιώσουμε τη θετική εμπειρία ενεργοποιώντας όμως συγχρόνως και τη βιομηχανία. Η βιομηχανία δεν εναντιώνεται αλλά, πιστεύω θα έπρεπε να αποδέχεται περισσότερο τις απόψεις των καταναλωτών και να βλέπει τα πραγματικά οφέλη.

Η εισήγηση δεν δίνει σε αυτό το στάδιο μία ολοκληρωμένη λύση. Υπάρχει διάσταση απόψεων, αλλά προχωρούμε, και, ως συνήθως, οι πιο σύνθετες νομοθεσίες υιοθετούνται μετά από συμβιβασμούς και συναινέσεις. Θα χρειαστεί να συνεχίσουμε το έργο αλλά ας μην χαρακτηρίσουμε κάποιον ο οποίος εναντιώνεται στην ενεργειακή αποδοτικότητα, γιατί ο χαρακτηρισμός είναι ο ευκολότερος τρόπος να επιτύχουμε τους στόχους μας για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Οι άνθρωποι κάνουν ενημερωμένες επιλογές συσκευών κατά τρόπο ο οποίος ανταποκρίνεται στο παγκόσμιο κοινωνικό συμφέρον. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος και θα πρέπει να τον προωθήσουμε.

Θα ήταν λυπηρό εάν ολοκληρώναμε με μία δυσχερή σημείωση λέγοντας ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα κάποιας καταστροφής: όχι, εργαζόμαστε ενωμένοι. Θα θέλαμε να πετύχουμε όλοι το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά σε αυτό το στάδιο δεν έχουμε ακόμη βρει το συμβιβασμό που αρμόζει και συγκεντρώνει όλες τις δυναμικές για την επίλυση αυτού του ζητήματος.

Σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Γνωρίζω ότι είχαμε διαφορά απόψεων, αλλά η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να εργαστεί εκτενώς προκειμένου να βρει μία γρήγορη λύση στη δεύτερη ανάγνωση.

 
  
MPphoto
 

  Άννυ Ποδηματά, εισηγήτρια. (EL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα από όλα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους, όπως και τον κύριο Επίτροπο τόσο για την εισαγωγή, όσο και για την παρέμβασή του, τώρα, στο κλείσιμο της συζήτησής μας.

Θα ήθελα να κάνω δύο, πολύ σύντομες, παρατηρήσεις. Πρώτα από όλα σε ότι αφορά το φλέγον ζήτημα της ενεργειακής σήμανσης. Επιθυμώ να επισημάνω ότι η κλίμακα από το A στο G, την οποία όλοι θεωρούμε ως πολύ επιτυχημένη, αναγνωρίσιμη και ως έχουσα συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην εξοικονόμηση ενέργειας, είναι προφανές ότι έχει προβλήματα και αυτά αγαπητέ συνάδελφε κ. Reul τα επεσήμανα στην εισαγωγική μου παρατήρηση, ότι χρειάζεται δηλαδή αυτή η κλίμακα να επικαιροποιηθεί. Το βασικό πρόβλημα με την υπάρχουσα ενεργειακή σήμανση είναι ότι δεν έχει "διάρκεια ζωής" και αυτό οδηγεί στην κατάσταση που περιγράψατε, στο γεγονός δηλαδή ότι έχουμε στην αγορά ενεργειακά προϊόντα με την ίδια σήμανση και διαφορετικό βαθμό ενεργειακής αποδοτικότητας. Το κρίσιμο θέμα είναι να θεσπίσουμε μια συγκεκριμένη διάρκεια ζωής για την ενεργειακή σήμανση -από το A στο G- και κάθε 3 έως 5 χρόνια με βάση και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην αγορά να επικαιροποιούμε τους δείκτες της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Θεωρώ, τελικά, ότι είναι απλό το συμπέρασμα στο οποίο πρέπει να καταλήξουμε. Έχουμε και το αναγνωρίζουμε όλοι μια δοκιμασμένη και επιτυχημένη συνταγή που αφορά την ενεργειακή σήμανση και έχει γίνει πρότυπο και για άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν έχει μια επιτυχημένη συνταγή -η οποία με τα χρόνια γίνεται παρωχημένη- δεν την καταργείς την επικαιροποιείς γιατί, αν την καταργήσεις και την αντικαταστήσεις με ένα καινούργιο σύστημα, κινδυνεύεις να χάσεις όλη την προστιθέμενη αξία που δημιούργησες όλα τα προηγούμενα χρόνια με την επιλογή της ενεργειακής σήμανσης. Το μήνυμα της Ευρώπης προς τους καταναλωτές όλα αυτά τα χρόνια ήταν: επιλέξτε την ενεργειακή σήμανση Α. Δεν πρέπει μόνοι μας να αποδυναμώσουμε αυτό το μήνυμα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Λύεται η συνεδρίαση.

Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα σήμερα το μεσημέρι στις 12.

(Η συνεδρίαση διεκόπη στις 11.35 π.μ. ενώ εκκρεμούσε η ώρα των ερωτήσεων και επαναλήφθηκε στις 12 το μεσημέρι. )

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PÖTTERING
Προέδρου

 

5. Ώρα των ερωτήσεων
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η ώρα των ερωτήσεων.

(Για αποτελέσματα και άλλες λεπτομέρειες της ψηφοφορίας :βλ. Συνοπτικά Πρακτικά)

 

5.1. Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών όσον αφορά στους κανόνες εμπορίας για το κρέας των πουλερικών (A6-0223/2009 , Ilda Figueiredo)
  

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo, εισηγητής.(PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα απλά να εξηγήσω σύντομα ότι αυτή η έκθεση περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που ψηφίστηκαν ομόφωνα από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σε συνέχεια της απόφασης που ελήφθη σε αυτή την ολομέλεια την 19 Ιουνίου 2008, η οποία απέρριψε την πρόταση της Επιτροπής η οποία είχε ως στόχο την αδειοδότηση της προώθησης του κρέατος των πουλερικών προς κατανάλωση από τους ανθρώπους, ακόμα και έπειτα από τη χορήγηση αντί-μικροβιακής αγωγής.

Για το λόγο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν μαζί μου για την έκθεση αυτή, συμπεριλαμβανομένων των μελών και του συντάκτη της γνωμοδότησης της Επιτροπής για το Περιβάλλον, τη Δημόσια Υγεία και την Ασφάλεια Τροφίμων.

Ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θα λάβουν υπόψη αυτή την έκθεση και την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς υπεράσπιση της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας των τροφίμων και των παραγωγών του κρέατος των πουλερικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

5.2. Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας του Aldo Patriciello (A6-0286/2009 , Aloyzas Sakalas)

5.3. Αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας του Umberto Bossi (A6-0269/2009 , Klaus-Heiner Lehne)

5.4. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (A6-0266/2009 , Reimer Böge)

5.5. Σύσταση προς την Επιτροπή όσον αφορά στην καταγγελία 185/2005/ELB (A6-0201/2009 , Miguel Angel Martínez Martínez)

5.6. Ανάκτηση ατμών βενζίνης κατά τον ανεφοδιασμό μηχανοκίνητων οχημάτων (A6-0208/2009 , Δημήτριος Παπαδημούλης)
 

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης, εισηγητής. (EL) Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν έγινε για τεχνικούς λόγους η συζήτηση, επιτρέψτε μου να πω δυο λόγια πριν την ψηφοφορία. Μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή πετύχαμε νομίζω από την πρώτη ανάγνωση έναν καλό συμβιβασμό. Με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πετυχαίνουμε επίσπευση της εφαρμογής της οδηγίας κατά ένα χρόνο, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής και στα πρατήρια που βρίσκονται σε κατοικημένες περιοχές, ενισχύονται οι μηχανισμοί ενημέρωσης και ελέγχου των εγκαταστάσεων καθώς και ενημέρωσης των πολιτών.

Πρόκειται για μια αλλαγή που η εφαρμογή της θα βελτιώσει την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και θα περιορίσει σημαντικά και τα αέρια θερμοκηπίου που προκαλούν τις κλιματικές αλλαγές. Η Επιτροπή δεσμεύτηκε, μετά από πρότασή μας, να φέρει -μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα- πρόταση επανεξέτασης έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη τεχνολογία που θα μας επιτρέψει στο μέλλον ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Ο τελικός συμβιβασμός υποστηρίζεται από όλες τις πολιτικές ομάδες και νομίζω ότι είναι ένα δείγμα ότι κάναμε καλή δουλειά.

 

5.7. Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (A6-0077/2009 , Michael Cashman)
 

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman, εισηγητής . − Κύριε Πρόεδρε, μου δόθηκε η εντολή από τη Βουλή να προχωρήσω σε διαπραγματεύσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με αυτό το σημαντικό φάκελο. Μετά λύπης, θα πρέπει να αναφέρω ότι οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν αποδοτικές και για το λόγο αυτό συστήνω στη Βουλή να μην ψηφίσουμε και να μεταφέρουμε την απόφαση σχετικά με αυτόν τον τόσο σημαντικό φάκελο στην επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου, οπότε περιμένω από την Επιτροπή να εισηγηθεί μία νέα πρόταση το φθινόπωρο αυτού του χρόνου.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής . − Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την απόφαση του Κοινοβουλίου να αναβάλει την ψηφοφορία σχετικά με το νομοθετικό ψήφισμα το οποίο συνοδεύει την εισήγηση του κ. Cashman έως την επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Παρά το μεγάλο σεβασμό προς την απόφαση του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή δεν είναι πεπεισμένη ότι η ψηφοφορία που έκλεισε την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου θα δεσμεύσει το Κοινοβούλιο στην επόμενη θητεία του. Επομένως, η Επιτροπή θα επανεξετάσει την πρότασή της μόνο αφού τα δύο όργανα της νομοθετικής εξουσίας έχουν υιοθετήσει τις θέσεις τους, αλλά σκοπεύει στο μεταξύ να συνεχίσει να επιδιώκει έναν παραγωγικό διάλογο και με τα δύο όργανα και επιβεβαιώνει την πρόθεσή του να αναζητήσει ένα συμβιβασμό με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman, εισηγητής . − Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι αυτό απεικονίζει γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό το Κοινοβούλιο στην επόμενη θητεία του να ασκήσει οποιοδήποτε προνόμιο διαθέτει. Ένας διάλογος σημαίνει ότι κάθε όργανο είναι υποχρεωμένο να ακούσει. Έως τώρα, κανένας από τους οργανισμούς δεν ακούει το Κοινοβούλιο. Για το λόγο αυτό, δεν θα πρέπει να ψηφίσουμε και θα πρέπει να παρέχουμε κάθε εξουσία στην επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου.

(Χειροκροτήματα)

 
  
 

(Το Κοινοβούλιο εγκρίνει την πρόταση)

(Το θέμα παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Δεν είμαι σίγουρος εάν αρμόζουν τα συγχαρητήρια εδώ για τον κ. Cashman. Ναι; Τότε τον συγχαίρουμε.

 

5.8. Οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (A6-0120/2009 , Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου)
  

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Stephen Hughes (PSE ). - Κύριε Πρόεδρε, προκειμένου να μην διακοπεί η ροή της ψηφοφορίας εφόσον ξεκινήσετε, θα ήθελα να ενημερώσω τη Βουλή ότι το σοσιαλιστικό κόμμα αποσύρει το τρίτο μέρος της Τροπολογίας 62, δηλαδή το μέρος που αφορά στα σημεία β και γ του Άρθρου 2(1).

 
  
 

(Το Κοινοβούλιο απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής)

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(IT) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, η Επιτροπή λαμβάνει γνώση της θέσης που εκφράστηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εν όψει των δεσμεύσεων που έλαβαν χώρα ενώπιον αυτής της Βουλής, η Επιτροπή θα βγάλει τα πλέον κατάλληλα συμπεράσματα από τη σημερινή αρνητική ψήφο, λαμβάνοντας υπόψη και τη θέση του Συμβουλίου.

Η Επιτροπή θα σκεφτεί τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να επιτύχει το απαιτούμενο αποτέλεσμα, με άλλα λόγια να εξασφαλίσει την κοινωνική προστασία των εργατών ενώ συγχρόνως θα αποφευχθεί μία αύξηση διοικητικών επιβαρύνσεων στον τομέα των οδικών μεταφορών.

 
  
 

(Το θέμα παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το Άρθρο 52(3) του Κανονισμού)

 

5.9. Εμπόριο προϊόντων φώκιας (A6-0118/2009 , Diana Wallis)
  

Πριν από τη ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE ). (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε ένα λάθος που έχει προκύψει στην κατάσταση της ψηφοφορίας της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κινήματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών. Στην τελική ψηφοφορία τόσο στην τροποποιημένη πρόταση όσο και στο νομοθετικό ψήφισμα, θα έπρεπε να λέει «ελεύθερες ψήφοι». Σας ζητώ – και συμπεριλαμβάνω και την ομάδα εδώ – να το έχετε κατά νου.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI ).(DE) Κύριε Πρόεδρε, Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο άρθρο από τον Κανονισμό, επιτρέπει στις ομάδες να διορθώνουν τις καταστάσεις ψηφοφορίας τους εδώ με τη δική σας συναίνεση; Αυτό είναι κατάχρηση της κοινοβουλευτικής ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μελών!

 

5.10. Προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (A6-0240/2009 , Neil Parish)
  

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish, εισηγητής . − Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές, οι οποίοι είχαν την προθυμία να δουλέψουν μαζί μου σε ένα απίστευτα τεχνικό και δύσκολο φάκελο. Κατόπιν της συνεργασίας μας μπορέσαμε να καταλήξουμε σε έναν καλό, κατά τη γνώμη μου, συμβιβασμό.

Οι δοκιμές σε ζώα είναι ένας ιδιαίτερα αμφιλεγόμενος και συναισθηματικά φορτισμένος τομέας ο οποίος συνεπάγεται ένα ηθικό δίλημμα. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε προκειμένου να δημιουργήσουμε μία κατάσταση η οποία θα βελτιώσει την ευημερία των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα και συγχρόνως, για να εξασφαλιστεί ότι η ανώτερης ποιότητας και αξιόπιστη ιατρική έρευνα μπορεί να συνεχίσει μέσα στους κόλπους της Ευρώπης. Χτίσαμε επάνω στην πρόταση της Επιτροπής σε πολλούς τομείς και κυρίως ξεκαθαρίσαμε τις σοβαρές ταξινομήσεις. Πετύχαμε έναν καλό συμβιβασμό στην Επιτροπή Γεωργίας που δεν θα πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά σε αυτό το στάδιο.

Όλοι επιθυμούμε να συνεργαστούμε προκειμένου να βελτιώσουμε, να μειώσουμε και να αντικαταστήσουμε τα πειράματα στα ζώα. Εντούτοις, πρέπει να θυμόμαστε ότι πολλά εμβόλια και θεραπείες για ασθένειες έχουν αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας ζώα και ειδικότερα πρωτεύοντα (primates) – για παράδειγμα, εμβόλια για την πολιομυελίτιδα, τη διφθερίτιδα, την ηπατίτιδα Β καθώς και, για βαθιά εγκεφαλική διέγερση για τη νόσο του Parkinson. Όλα αυτά είναι παραδείγματα της ωφέλειας από την έρευνα σε ζώα. Για να κατευνάσουμε τις ανησυχίες που πολλά μέλη έχουν με τη χρήση των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, η Τροπολογία 170, εάν περάσει, θα διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις ηθικής σχετικά με αυτό το ζήτημα λαμβάνονται από τα ίδια τα κράτη μέλη και όχι από την Επιτροπή.

Έχουμε μία μεγάλη ευκαιρία να βελτιώσουμε τη νομοθεσία για το καλό των ζώων και για την έρευνα. Θα πρέπει να βάλουμε τις κομματικές διαφορές μας στην άκρη και να υποστηρίξουμε αυτή την έκθεση. Οι οργανώσεις για το συμφέρον της βιομηχανίας, της ιατρικής έρευνας και της ευημερίας των ζώων είναι πεπεισμένες ότι αυτό είναι ένα βήμα μπροστά και ότι η ισχύουσα νομοθεσία θα αναβαθμιστεί και θα βελτιωθεί. Εάν δεν το αντιμετωπίσουμε μέσα στο Κοινοβούλιο, η νομοθεσία θα μπορούσε να καθυστερήσει για άλλα δύο χρόνια ή και περισσότερο κάτι το οποίο θα λειτουργούσε επιβραδυντικά. Παροτρύνω τα μέλη της Βουλής να υποστηρίξουν αυτή την έκθεση.

Τέλος καθώς είναι πιθανότατα η τελευταία φορά που θα μιλήσω στην αίθουσα επειδή αποσύρομαι για να ασχοληθώ με την εθνική πολιτική, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευγένεια με την οποία μου φερθήκατε και να ευχαριστήσω τα μέλη της Βουλής, τα οποία επίσης μου φέρθηκαν με ιδιαίτερη ευγένεια.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Σας ευχαριστούμε πολύ κ. Parish. Όταν γυρίσετε στο εθνικό Κοινοβούλιο της χώρας σας, σας ευχόμαστε να έχετε την ίδια ζέση για εργασία με αυτή που είχατε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

5.11. Ρύπανση από τα πλοία και θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις (A6-0080/2009 , Luis de Grandes Pascual)

5.12. Ένδειξη, μέσω επισήμανσης, της κατανάλωσης ενέργειας και παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (αναδιατύπωση) (A6-0146/2009 , Άννυ Ποδηματά)

5.13. Κατάσταση προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2010 (A6-0275/2009 , Vladimír Maňka)
  

–Πριν από την ψηφοφορία επί του ψηφίσματος :

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. ? – Αυτό που ετοιμαζόμουν να πω είναι ότι αυτή είναι η τελευταία ψηφοφορία κατά την οποία προεδρεύω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως στον Paul Dunstan στα αριστερά μου, ο οποίος εργάστηκε λαμπρά όλα αυτά τα χρόνια.

(Ζωηρά Χειροκροτήματα)

Paul, Θα ήθελα να σου πω, ότι και οι δύο κάναμε κάποια λάθη - μερικές φορές τα έπραξα εγώ, μερικές φορές εσύ. Εντούτοις, ήμασταν αήττητη ομάδα. Ειλικρινά σε ευχαριστώ.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MAURO
Αντιπροέδρου

 

6. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση: Miguel Angel Martínez Martínez (A6-0201/2009 )

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE ). - Κύριε Πρόεδρε, σας είμαι ευγνώμων που με καλέσατε. Υποστήριξα την έκθεση αυτή αλλά, καθώς θα αποχωρήσω από το Κοινοβούλιο στις επερχόμενες εκλογές, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτό ως την τελευταία ευκαιρία να υπογραμμίσω το ισχυρό μήνυμα το οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τσεχίας, ο προεδρεύων, έδωσε πρόσφατα σε αυτό το Κοινοβούλιο: ‘Αναζητούμε τώρα μία νέα λαϊκή εντολή’. Η αλήθεια είναι, παρόλα αυτά, ότι οι λαοί δεν αντιπροσωπεύονται ουσιαστικά σε αυτή την αίθουσα. Όπως είπε ο Προεδρεύων, δεν υπάρχει αντιπολίτευση στο ευρωπαϊκό σχέδιο.

Ο κόσμος – οι άντρες και οι γυναίκες των εκλογικών περιφερειών μας, κυρίως στη Βρετανία – δεν επιθυμούν ένα ευρωπαϊκό σύνταγμα, δεν επιθυμούν μία συνθήκη να τους επιβληθεί. Αυτό που θέλουν είναι το δικαίωμα στην ψήφο και ελπίζω, ότι αργά ή γρήγορα θα τους δοθεί αυτή η δυνατότητα.

 
  
  

- Έκθεση: Δημήτιος Παπαδημούλης (A6-0208/2009 )

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE ). - Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίζω την έγκριση αυτής της έκθεσης. Το κόμμα μου και εγώ την υπερψηφίσαμε. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημάδι που έστειλε το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει όμως τώρα να το ακολουθήσουμε.

 
  
  

- Έκθεση: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (A6-0120/2009 )

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN ).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η αντικοινωνική συμπεριφορά των εργοδοτών αναγκάζει τους εργαζομένους να είναι αυτοαπασχολούμενοι, και αυτό περιλαμβάνει εργάτες που είναι οδηγοί και άλλους που προσφέρουν μεταφορικές υπηρεσίες. Οι εργοδότες θέλουν να εξοικονομήσουν χρήματα από τη δαπάνη της κοινωνικής ασφάλισης και να κερδίσει μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά αυτό οδήγησε σε μία κατάσταση όπου είμαστε αναγκασμένοι να ψηφίσουμε υπό την πίεση αυτής της αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήταν απαραίτητο να απορρίψουμε αυτή την έκθεση, επειδή η κλίμακα αυτής της αντικοινωνικής συμπεριφοράς είναι τόσο μεγάλη. Η ύπαρξή της απειλεί όχι μόνο την υγιεινή στο χώρο της απασχόλησης των εργατών, αλλά πάνω από όλα απειλεί την οδική ασφάλεια, και μπορεί να επηρεάσει πρακτικά κάθε έναν από εμάς και την κατάσταση όλων όσοι βρίσκονται στο δρόμο, είτε μέσα σε ένα αυτοκίνητο είτε ως πεζοί. Αυτό αποτελεί ένα πολύ ξεκάθαρο λόγο για τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά αυτό το πρόβλημα και για τον οποίο θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό, καθώς η προτεινόμενη λύση δεν μας παρείχε καμία διέξοδο από αυτήν την κατάσταση.

 
  
  

- Έκθεση: Diana Wallis (A6-0118/2009 )

 
  
MPphoto
 

  Michl Ebner (PPE-DE ). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ήθελα να πω ότι υπερψήφισα την έκθεση αυτή παρά το γεγονός ότι οι δύο τροπολογίες μας δεν έγιναν αποδεκτές.

Πιστεύω ότι θα ήταν μία πολύ καλή ιδέα να εξασφαλίσουμε και να βοηθήσουμε το λαό των Ινουϊτών να επιτύχει ειρήνη και ηρεμία όσον αφορά στον τρόπο ζωής τους και ως προς τον τρόπο που κυνηγούν και να επιτύχουν επίσης μεγαλύτερο σεβασμό εν όψει των προγραμμάτων LEADER της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Σκανδιναβικές χώρες σχετικά με το κυνήγι της φώκιας. Θα ήθελα ακόμη επί ευκαιρίας να πω ότι αυτό που συμβαίνει στον Καναδά και δεν έχει καμία σχέση με τους Ινουΐτες, δεν είναι κυνήγι όπως το καταλαβαίνουμε αλλά μία σφαγή ζώων, δεν είναι κυνήγι με την αληθινή έννοια της λέξης. Ως εκ τούτου πιστεύω ότι αυτά τα δύο πράγματα θα πρέπει να τα χειριστούμε ξεχωριστά, οποιαδήποτε και αν είναι η συμπεριφορά του κόσμου ως συνέπεια αυτού. Ακόμη πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο εάν χειριζόμαστε αυτό το ζήτημα σε μία μετεκλογική περίοδο και όχι σε μία προεκλογική περίοδο όπως επί της παρούσης.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE ). - (CS) Κύριε Πρόεδρε, και εγώ με τη σειρά μου καλωσορίζω το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με την απαγόρευση που επέβαλε στην εισαγωγή προϊόντων φώκιας, ακολούθησε το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας. Είμαι σίγουρη ότι στέλνουμε ένα ξεκάθαρο σήμα ότι η καναδική κυβέρνηση θα πρέπει να αλλάξει τις μεθόδους ελέγχου της συμμόρφωσης με το νόμο όταν πρόκειται για ανθρώπινες μεθόδους κυνηγιού φώκιας. Εντούτοις, είμαι βεβαία ότι η πρότασή μας θα δώσει τη δυνατότητα σε παραδοσιακούς λαούς, τόσο στην Ευρώπη όσο και εκτός ΕΕ, να συνεχίσουν να κυνηγούν φώκια με τις παραδοσιακές μεθόδους που κατέχουν. Ευχαριστώ όλους εσάς, και ειδικότερα την Προεδρία της Τσεχίας, που δώσετε τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, να καταλήξουν σε συμβιβασμό στις 24 Απριλίου, τον οποίο μπορέσαμε σήμερα να εγκρίνουμε.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE ). - Κύριε Πρόεδρε, είμαι πολύ ευχαριστημένος που αυτή η έκθεση ψηφίστηκε από τόσο ανέλπιστα μεγάλη πλειοψηφία και μπορούμε να προσμένουμε μία απαγόρευση στην εισαγωγή προϊόντων φώκιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρέπει να πω ότι στενοχωρήθηκα που είδα ότι η εισηγήτριά μας, η φιλελεύθερη δημοκράτης Diana Wallis, δεν ήταν απολύτως υπέρ αυτής της πορείας των πραγμάτων. Ως εισηγήτρια, θα έπρεπε να αντιπροσωπεύει τις απόψεις της επιτροπής, όπου υπήρχε μία πολύ καθαρή πλειοψηφία και όχι να αναζητά χίλιους τρόπους να ανατρέψει αυτό που φαινόταν καθαρά ότι ήταν η επιθυμία μίας μεγάλης πλειοψηφίας μέσα σε αυτή τη Βουλή. Είμαι χαρούμενος παρόλα αυτά που το Κοινοβούλιο έδειξε τέτοια αποφασιστικότητα με τόσο ξεκάθαρη πλειοψηφία στη ρύθμιση ενός ζητήματος με τον τρόπο που τώρα αποφασίσαμε.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI ). - Κύριε Πρόεδρε, αυτή η έκθεση με έφερε μπροστά σε ένα δίλημμα. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι απολύτως λογικό στο διαχωρισμό της φώκιας όσον αφορά στην ιδιαίτερη μεταχείριση. Δεν πρόκειται για ένα είδος υπό εξαφάνιση – ακόμη και η οργάνωση WWF το επιβεβαιώνει. Δεν λαμβάνουμε την ίδια κατακραυγή για τις σφήκες ή τους ονίσκους ή τους αδηφάγους ή τα σκουλήκια όπως λαμβάνουμε για το κυνήγι της φώκιας.

Από την άλλη, η δημοκρατία δεν διέπεται αυστηρά από τη λογική. Οι άνθρωποι δεν λειτουργούν πάντα σαν ρυθμισμένες μηχανές. Μπορεί να οφείλεται, όπως πολλοί βιολόγοι που πιστεύουν στην εξέλιξη θα υποστήριζαν, στα παιδικά χαρακτηριστικά που βλέπει κανείς σε ένα μωρό φώκιας – τα μεγάλα του μάτια κ.λπ. – που σε ένα βαθύτερο επίπεδο γενετικής μας προδιαθέτει στη συμπάθεια απέναντί τους. Δεν γνωρίζω. Το θέμα είναι ότι ανοίγετε μία επικίνδυνη πόρτα εάν λέτε ότι οι ψηφοφόροι κάνουν λάθος απλά επειδή η εναντίωσή τους στο κυνήγι της φώκιας είναι μάλλον θέμα αισθητικής παρά θέμα λογικής ή ηθικής. Με αυτή τη λογική, δεν απέχετε από το να πείτε ότι κάνουν λάθος που εναντιώνονται στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα ή στη Συνθήκη της Λισαβόνας ή σε οτιδήποτε άλλο.

Συνεπώς, μετά από πολλή σκέψη, κατέληξα σε αυτή την άποψη σχετικά με αυτή την έκθεση: καθώς είναι προφανές ότι ένα ευαίσθητο και σημαντικό ζήτημα για πολλούς ψηφοφόρους δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να ρυθμίζεται σε επίπεδο ΕΕ, αλλά θα ήταν καλύτερο εάν αποφασιζόταν όπως αρμόζει μέσω των εθνικών, δημοκρατικών μηχανισμών και διαδικασιών κάθε κράτους μέλους.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE ). - Κύριε Πρόεδρε, επευφημώ το γεγονός ότι αυτή η Βουλή ψήφισε για αυτή την έκθεση με μία ανέλπιστα μεγάλη πλειοψηφία. Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης επειδή είμαι ευχαριστημένη που διαδηλώνουμε τόσο ηχηρά, χωρίς νομικά κενά, σχετικά με το εμπόριο προϊόντων φώκιας στην ΕΕ.

Πολλοί άνθρωποι στο εκλογικό μας σώμα επικοινώνησαν μαζί μας – και είναι εκατομμύρια που έχουν εμπλακεί σε αυτό – για να πουν ότι αυτό ήταν η πιο αποκρουστική και σκληρή θανάτωση αξιαγάπητων πλασμάτων που τα χρησιμοποιούν με τον πιο σκληρό τρόπο. Γνωρίζω ότι πολλοί μπορεί να πουν ότι αυτό συμβαίνει μόνο επειδή είναι ελκυστικά, αλλά όταν βλέπει κανείς σε μαγνητοσκοπήσεις τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, τότε συνειδητοποιεί ότι η εμπορική σφαγή φώκιας, ειδικότερα, είναι τελείως άσκοπη γιατί υπάρχουν πολλές διαθέσιμες εναλλακτικές.

Χαίρομαι ιδιαιτέρως που ψηφίσαμε τόσοι πολλοί να σταματήσει αυτό το σκληρό εμπόριο.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (PSE ). - Κύριε Πρόεδρε, αυτή η απαγόρευση αποτελεί μεγάλη πρόοδο, και αντιπροσωπεύει μία πραγματική νίκη για τους οπαδούς σε όλη τη νοτιοανατολική Αγγλία ειδικότερα – όπως μπορείτε να φανταστείτε – και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλοί από τους οποίους μας έχουν γράψει στη Βουλή προκειμένου να απαιτήσουν το τέλος αυτού του σκληρού εμπορίου.

Το γεγονός ότι ένα μέλος του εργατικού κινήματος στην επιτροπή οδήγησε αυτή την καμπάνια, αντιμέτωπο με έντονες πιέσεις από ομάδες πίεσης υποκινούμενες από εκείνους που διαπράττουν αυτό το σκληρό και αισχρό εμπόριο, είναι σημαδιακό για να συνειδητοποιήσει κανείς την επιτυχία του. Δεν επρόκειτο για το αποδυναμωμένο πρωτότυπο – όπως ο συνάδελφός μου Richard Corbett σημείωσε – αλλά, κατόπιν κρίσιμων τροπολογιών που προτάθηκαν από την Arlene McCarthy, η απαγόρευση ψηφίστηκε στην επιτροπή και τώρα στο Κοινοβούλιο.

Μου κινήθηκε η περιέργεια τώρα μόλις άκουσα τον κ. Hannan από το Κόμμα των Συντηρητικών να προτείνει ότι αυτό θα έπρεπε να είναι ζήτημα εθνικής συζήτησης και δημοκρατίας. Εάν έπρεπε να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, τότε μόνο οχτώ χώρες θα έπρεπε να συμφωνήσουν με αυτή την απαγόρευση αντιμέτωπες με τις άλλες 27 ψηφίζοντας μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό δείχνει ότι το εμπόριο και η ευημερία των ζώων είναι συμβατά και θα πρέπει αυτό να μας χαροποιεί.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (UEN ). - (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, (…) η έκθεση Wallis αντιπροσωπεύει ένα βήμα μπροστά για τη γενική προστασία των δικαιωμάτων των ζώων επειδή περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την εισαγωγή προϊόντων φώκιας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ένωση έκανε μία πολιτισμένη επιλογή μέσα σε αυτό το πλαίσιο, και ελπίζουμε ότι και άλλες χώρες θα ακολουθήσουν, ακόμα και αν θα προτιμούσαμε το κείμενο της Επιτροπής να ήταν αυτό που υποβλήθηκε στην εσωτερική αγορά, το οποίο πολύ ξεκάθαρα περιόριζε πιθανές εξαιρέσεις στην πώληση τέτοιων προϊόντων σε περιπτώσεις που είχαν άμεση συνάρτηση με τις ανάγκες διαβίωσης του λαού των Ινουϊτών. Εάν δεν ελέγχονται όπως αρμόζει από τις τελωνειακές αρχές, νέες εξαιρέσεις μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνα νομικά κενά που θα διευκολύνουν την αποφυγή του μέτρου το οποίο, μετά από μακροχρόνιο αγώνα, τιμωρεί τη ματαιότητα και τη σκληρότητα μερικών πρακτικών του Ανθρώπου που δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται πια να προσβάλλουν τις συνειδήσεις μας.

Ελπίζω ότι το σημερινό βήμα που έγινε δεν θα είναι το μοναδικό, ότι μπορούμε να καταβάλουμε περισσότερη προσπάθεια στο να εφεύρουμε τρόπους προκειμένου να αποτρέψουμε την εισαγωγή στις χώρες μας προϊόντων που προέρχονται από ζώα που έχουν σκοτωθεί υποφέροντας. Σχετικά με αυτό το θέμα, σας υπενθυμίζω την αχρειότητα με την οποία συνεχίζεται να υποστηρίζεται στην Ευρώπη η πρακτική της σφαγής ζώων χωρίς αναισθητικό και αφήνοντάς τα να αιμορραγήσουν μέχρι θανάτου.

 
  
  

- Έκθεση: Neil Parish (A6-0240/2009 )

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, ενώ η ψηφοφορία σχετικά με το κυνήγι της φώκιας είχε μεγάλη επιτυχία, κάτι που με χαροποιεί, η ψηφοφορία σχετικά με την έκθεση Parish είναι ιδιαίτερα απογοητευτική. Εδώ θα ήθελα και εγώ να λάβω θέση σχετικά με την προστασία των ζώων, μία προοδευτική θέση, που οδηγεί στην εξέλιξη, και αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι χρειαζόμαστε εναλλακτικές στα πειράματα με τα ζώα. Οι δοκιμές σε ζώα, θα έπρεπε να αποτελούν παρελθόν. Εντούτοις, εδώ υπήρχαν εμφανώς χειροπιαστά συμφέροντα από την πλευρά της βιομηχανίας– συγκεκριμένα στη φαρμακοβιομηχανία – και κατά συνέπεια το κόμμα μου και εγώ είμαστε πολύ απογοητευμένοι που αποτύχαμε να εξασφαλίσουμε ότι οι δοκιμές σε ζώα και οι βάρβαρες συνθήκες διαβίωσής τους θα παραμείνουν στο παρελθόν.

Δυστυχώς, δεν επιτύχαμε στην τροποποίηση της υποταγής, την οποία η Επιτροπή έχει δείξει με το θέμα της απόλυτης απαγόρευσης των δοκιμών σε ανθρωποειδείς πιθήκους. Αυτό με λυπεί, καθώς μία κοινωνία πρέπει πάντα να κρίνεται από το πώς μεταχειρίζεται τα ζώα και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταματήσει να αποτελεί συνώνυμο με τις άσκοπες δοκιμές σε ζώα. Θα ήμουν περισσότερο ικανοποιημένος εάν η αξιολόγηση των εναλλακτικών που υπάρχουν για δοκιμές που δεν χρησιμοποιούν ζώα, λαμβανόταν περισσότερο υπόψη στην εν λόγω πρόταση για οδηγία, καθώς αμιγής σαφή υποστήριξη εναλλακτικών των δοκιμών σε ζώα θα προκύψει βάζοντας ένα τέλος στις βάρβαρες και άσκοπες δοκιμές σε ζώα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό δεν θα επιτευχθεί με δηλώσεις προθέσεως, αλλά μόνο υπογραμμίζοντας τη σημασία των εναλλακτικών των δοκιμών σε ζώα και παρέχοντας την κατάλληλη χρηματοδότηση για έρευνα. Δεν είμαστε σε θέση να ομιλούμε περί εναλλακτικών δοκιμών, αλλά μετά να μην υποστηρίζουμε την ανάπτυξη και τη γρήγορη αναγνώρισή τους. Η χρηματοδότηση δοκιμών όπου δεν χρησιμοποιούνται ζώα δεν πρέπει να στερέψει. Το πολύ καλό σχέδιο της Επιτροπής θα έπρεπε να είχε απαιτήσει μεγαλύτερη υποστήριξη από το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM ). - Κύριε Πρόεδρε, χάρηκα όσον αφορά την έκθεση Parish σχετικά με τις δοκιμές σε ζώα, που η τροπολογία 170 εγκρίθηκε. Απαγορεύει τη χρήση ανθρώπινων εμβρύων ή εμβρυϊκών κυττάρων σαν εναλλακτική στη χρήση των ζώων σε αυτή την οδηγία, αν και είναι λίγο παρήγορο για μένα το γεγονός ότι η τροπολογία αφήνει αποφάσεις περί ηθικής στα κράτη μέλη, καθώς η ιρλανδική κυβέρνηση και τα δικαστήρια αρνούνται επίμονα να προστατέψουν τα έμβρυα και με έχουν διαβεβαιώσει ότι και στην Ιρλανδία εισάγουμε εμβρυϊκά κύτταρα που προέρχονται από εκτρώσεις εμβρύων για έρευνα.

Προστατεύσαμε τη φώκια και αυτό είναι καλό. Λάβαμε κάποια μέτρα ως προς τον περιορισμό και τη μείωση των δοκιμών σε ζώα και πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ανθρώπινα όντα ως υποκατάστατα άλλων τύπων δοκιμών. Θα πρέπει να μειώσουμε τις δοκιμές σε ζώα, αλλά δεν είναι οι άνθρωποι η εναλλακτική.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE ). - Κύριε Πρόεδρε, αν και σήμερα ήταν μία καλή ημέρα για την ευημερία των ζώων όσον αφορά στις φώκιες, ήταν μία λιγότερο καλή ημέρα όσον αφορά στον τρόπο που ψηφίσαμε σχετικά με τις δοκιμές σε ζώα.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, είχα την ευχαρίστηση να επισκεφθώ μία εταιρεία στην εκλογική μου περιφέρεια, τη Simcyp, της οποίας έχει απονεμηθεί το εθνικό βραβείο που δίδεται από το Ταμείο Dr Hadwen για την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων στην έρευνα σε ζώα. Αυτή η εταιρεία απέδειξε ότι είναι δυνατόν να αναπτυχθούν λειτουργικές εναλλακτικές λύσεις. Πράγματι, έχει ακόμη αποδειχθεί ότι συχνά τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγονται σε ζώα, όταν πρόκειται για ιατρική έρευνα, δεν είναι απαραίτητο ότι θα δώσουν δεδομένα αξιόπιστα εάν εφαρμοστούν σε ανθρώπους.

Η εταιρεία Simcyp είναι πρωτοπόρος στις εν λόγω εναλλακτικές λύσεις. Είναι πιθανόν να προχωρήσει σε άλλο στάδιο. Θα έπρεπε και εμείς να προχωρήσουμε σε άλλο στάδιο. Κάναμε μόνο ένα μικρό βήμα. Πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE ). - Κύριε Πρόεδρε, απείχα από αυτή την έκθεση γιατί είμαι χρόνια υποστηρικτής των δικαιωμάτων των ζώων. Αυτό είναι ένα από τα θέματα μεγάλης σημασίας στο οποίο θα έπρεπε να εστιάσει την προσοχή της η ΕΕ εάν επιθυμούμε να εξισορροπήσουμε τη δικαιοσύνη με την εσωτερική αγορά και θα πρέπει να επιμείνουμε στην ηθική της αγοράς.

Έλαβα πάρα πολλά γράμματα σχετικά με αυτό το ζήτημα και εκλογείς σε όλη την περιφέρεια μου εκφράζουν τη λύπη τους. Πιστεύουν ότι θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία για τα ζώα που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς.

Ο λόγος της αποχής μου έγκειται στο ότι ήθελα να δώσω ένα τέλος στην αιχμαλώτιση των πιθήκων από την άγρια φύση για αναπαραγωγικούς σκοπούς και ως εκ τούτου υποστηρίζω το κείμενο της Επιτροπής. Επιπλέον τροπολογίες που εξαλείφουν την υποχρέωση για ακριβή τήρηση αρχείων στις εγκαταστάσεις του χρήστη δεν υποστηρίχτηκαν. Επιπρόσθετα, πιστεύω ότι τροπολογίες που μειώνουν τη δέσμευση ως προς τα 3R – λιγότερες, ηπιότερες και εναλλακτικές δοκιμές – χρειάζονται υποστήριξη. Ακόμη πιστεύω ότι τα καταλύματα θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στο πείραμα και η στέγαση θα πρέπει να αποτελεί μέρος της αδειοδότησης του προγράμματος. Θέλω να αποφύγω τον πόνο των ζώων και να εξασφαλίσω ότι διαθέτουμε ανθρώπινες μεθόδους θανάτωσης ή τουλάχιστον λιγότερο επώδυνες. Αυτός είναι ο λόγος της αποχής μου επειδή πιστεύω ότι η έκθεση δεν προχώρησε τόσο όσο θα έπρεπε.

 
  
  

- Έκθεση: Diana Wallis (A6-0118/2009 )

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN ).(LV) Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως πρώην υπουργός περιβάλλοντος της Λετονίας, με έχει απασχολήσει εδώ και πολύ καιρό αυτό που εκτυλίσσεται σε αυτό το ημισφαίριο, σχετικά με αυτή την απίστευτη σκληρότητα απέναντι στα ζώα, καθώς και το γεγονός ότι αυτή η απίστευτη σκληρότητα ασκείται σε βιομηχανική κλίμακα. Θα ήθελα να πω πως αυτό δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των Ινουϊτών, αφού ο παραδοσιακός τρόπος ζωής τους δεν συμπεριλαμβάνει τη σφαγή των ζώων σε βιομηχανικό επίπεδο, προκειμένου να προμηθεύσουν ολόκληρο τον κόσμο με προϊόντα φώκιας. Απείχα από την τροποποιημένη πρόταση, γιατί αισθάνομαι ότι πάνω σε αυτό το ζήτημα κανένας συμβιβασμός δεν είναι απαραίτητος. Από την άλλη πλευρά, ψήφισα αποφασιστικά υπέρ του νομοθετικού ψηφίσματος και χάρηκα πραγματικά που το Κοινοβούλιο δέχθηκε την αξιοσύστατη απόφαση από τους Ευρωπαίους πολίτες όσον αφορά σε αυτή την απαγόρευση του εμπορίου προϊόντων φώκιας. Σας ευχαριστώ.

 
  
  

- Έκθεση: Άννυ Ποδηματά (A6-0146/2009 )

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN ). - (LV) Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε,. Σχετικά με την έκθεση Ποδηματά, θα ήθελα να πω ότι πράγματι μπορούμε να υποστηρίξουμε τόσο τις προτάσεις της Επιτροπής όσο και την έκθεση της επιτροπής σχετικά με τη βιομηχανία, την έρευνα και την ενέργεια, καθώς και τις προτάσεις από την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία και άλλων πολιτικών ομάδων, αφού, όπως το βλέπω εγώ, τα βασικά συμφέροντα που εξετάστηκαν σε αυτή την έκθεση ήταν αυτά των καταναλωτών. Το κύριο σημείο είναι ότι οι καταναλωτές θα έπρεπε να γνωρίζουν, σχετικά με αυτές τις ηλεκτρικές συσκευές, οι οποίες είναι οι πιο οικονομικές και οι οποίες είναι όσο το δυνατόν λιγότερο βλαβερές για το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, ψηφίζοντας, προσπαθώ να επιδείξω μία ισορροπημένη προσέγγιση και σε αυτή την περίπτωση να υπερτονίσω τα συμφέροντα των Ευρωπαίων καταναλωτών.

 
  
  

- Έκθεση: Vladimír Maňka (A6-0275/2009 )

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE ). - Κύριε Πρόεδρε, τώρα που μιλάμε, εκπέμπεται μία ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή στο βρετανικό ραδιοφωνικό σταθμό 5 Live σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – έχει ξεκινήσει από το πρωί. Πολλοί άνθρωποι τηλεφωνούν και μία από τις ερωτήσεις που θέτουν συνέχεια είναι οι δαπάνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πόσο κοστίζει και μπορεί να δικαιολογήσει τις δαπάνες του;

Όπως επεσήμανα πρόσφατα, εάν σχετίσετε το κόστος με τον αριθμό των πολιτών, τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κοστίζει 1.74 λίρες στερλίνες ανά κάτοικο ανά έτος, σχεδόν η τιμή μισού λίτρου μπύρας. Σε αντίθεση, με τη Βουλή των Λόρδων που κοστίζει 1.77 λίρες στερλίνες και τη Βουλή των Κοινοτήτων 79 λίρες στερλίνες  ανά έτος, πολύ περισσότερο ανά κάτοικο. Βέβαια, αυτό το Κοινοβούλιο, με ένα ευρύ εκλογικό σώμα, ανακατανέμει τις δαπάνες του ευρέως. έχουμε δαπάνες που μας επιβάλλονται από τα κράτη μέλη μέσα στα πλαίσια των τριών χώρων εργασίας και των 23 γλωσσών, τις οποίες κανένα εθνικό κοινοβούλιο δεν χρειάζεται να τις φέρει στον προϋπολογισμό του. Εντούτοις, παρόλα αυτά, καταφέρνουμε να παρέχουμε σχέση κόστους ωφέλειας.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE ). - Κύριε Πρόεδρε, δεν θα διαφωνήσω με τους αριθμούς που μόλις ανέφερε ο κ. Corbett. Δεν με απασχολεί ιδιαιτέρως εάν αυτό το Κοινοβούλιο κοστίζει λιγότερο ανά κάτοικο από άλλα – αν και νομίζω ότι μάλλον υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι μπορεί να υπάρχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ανησυχία μου σχετικά με αυτή την έκθεση είναι ότι πρόκειται για μία χαμένη ευκαιρία. Τονίζει πολλές από τις ακριβές καθιερωμένες συνήθειες που όλοι έχουμε παρατηρήσει στη θητεία μας εδώ – βρίσκομαι εδώ τα τελευταία 10 χρόνια, κ. Πρόεδρε, όπως εσείς. Είναι ενδιαφέρον, για παράδειγμα, ότι η κεντρική βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βρίσκεται στο Λουξεμβούργο, στην οποία κανείς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση, επειδή τα μέλη μετακινούνται μεταξύ Βρυξελλών, Στρασβούργου και της έδρας τους.

Υπάρχουν πολλές χαμένες ευκαιρίες σε αυτό το μέρος και αυτή η έκθεση αποτελεί σίγουρα μία από αυτές. Σε μία περίοδο που οι ψηφοφόροι μας είναι υποχρεωμένοι να σφίξουν τα ζωνάρια τους,, θα έπρεπε να είχαμε επισημάνει σε αυτή την έκθεση ότι είμαστε πρόθυμοι να σφίξουμε και τα δικά μας εξίσου, και εμείς δεν το κάναμε. Πρόκειται για μία χαμένη ευκαιρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Σας ευχαριστούμε κ.  Heaton-Harris, εάν βρίσκεστε εδώ την επόμενη περίοδο, μπορείτε να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε την κατάσταση.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση: Ilda Figueiredo (A6-0223/2009 )

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE ), γραπτώς. − (IT) Υπερψήφισα την έκθεση.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) Αρ. 1234/2007, το κρέας των πουλερικών μπορεί να πουληθεί στη διεθνή αγορά ακόμη και αν έχει υποβληθεί σε αντι-μικροβιακές αγωγές. Τον Ιούνιο 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να εγκρίνει ένα ψήφισμα που απαγόρευε αυτό τον τύπο της προώθησης μετά από αρκετές απόπειρες.

Αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες πωλούν στην ΕΕ μόνο κρέας πουλερικών που έχει υποβληθεί σε χημικές και αντι-μικροβιακές ουσίες, η Επιτροπή δεν έχει εντούτοις τηρήσει το ψήφισμα. Αυτή η στρατηγική είναι σε ασυμφωνία με τις επενδύσεις που έχουν γίνει από τους επαγγελματίες στο κρέας των πουλερικών στο έδαφός τους, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, το οποίο αναφέρει ρητά ότι μόνο μέθοδοι προστασίας εγκεκριμένες από την ΕΕ, όπως η επεξεργασία ψύξης, μπορούν να εφαρμοστούν προκειμένου να μειώσουν τους κινδύνους της μόλυνσης του κρέατος.

Για το λόγο αυτό υποστηρίζουμε τις ακόλουθες προτάσεις για την τροπολογία του κανονισμού (EΚ) Αρ. 1234/2007: 1) απόσυρση της αιτιολογικής σκέψης 5 της Επιτροπής, η οποία αναφέρει ότι «η αποκλειστική αναφορά στην κρύα επεξεργασία στον ορισμό του «κρέατος των πουλερικών» είναι ιδιαίτερα περιοριστική όσον αφορά στην τεχνολογική ανάπτυξη. Αυτός ο ορισμός θα πρέπει λοιπόν να υιοθετηθεί», 2) αντικατάσταση της αιτιολογικής σκέψης 5 με κάποια άλλη απαιτώντας τον έλεγχο της πηγής προέλευσης του κρέατος προκειμένου να ενημερώσει και να εξασφαλίσει διαφάνεια στο καταναλωτή; 3) διατήρηση της κρύας μεθόδου σαν τη μόνη προστατευτική επεξεργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE ), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα αυτό το σχέδιο επειδή πιστεύω ότι το πεδίο εφαρμογής των προδιαγραφών εμπορίας του κρέατος των πουλερικών πρέπει να επεκτείνεται για να καλύπτει επιπλέον τις προετοιμασίες και τα προϊόντα του κρέατος των πουλερικών, καθώς και το κρέας των πουλερικών σε άλμη, το οποίο προωθείται όλο και πιο ευρέως.

Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι όταν το κρέας των πουλερικών πωλείται για «φρέσκο», ο καταναλωτής περιμένει ότι δεν έχει καταψυχθεί ποτέ ξανά, ούτε για λίγο, κάτι το οποίο αποτελεί εγγύηση για τον καταναλωτή στο θέμα της ποιότητας. Κατά συνέπεια, η τρέχουσα αρχή που πρεσβεύει ότι το κρέας των πουλερικών που πωλείται για «φρέσκο» δεν μπορεί προηγουμένως να καταψυχθεί πρέπει να ισχυροποιηθεί και να επεκταθεί για να καλύψει τις προετοιμασίες και τα προϊόντα του κρέατος των πουλερικών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η πρόταση δεν επηρεάζει τον προϋπολογισμό της Κοινότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE ), γραπτώς.(LT) Η σκοπιμότητα των προδιαγραφών εμπορίας του κρέατος των πουλερικών είναι να διαφυλάττουν τη σταθερότητα των τιμών της αγοράς στον τομέα αυτό, να διευκολύνουν την προώθηση των προϊόντων και να εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ασφάλεια και ανώτερα κριτήρια ποιότητας τροφίμων. Τα κριτήρια προώθησης για το κρέας των πουλερικών χρειάζονται αναθεώρηση στο φως της τεχνολογικής ανάπτυξης κα να συμπεριλάβουν τις προετοιμασίες του κρέατος των πουλερικών, καθώς οι συνήθειες του καταναλωτή έχουν αλλάξει από τη δεκαετία του 1990. Η αρχή ότι το κρέας των πουλερικών όταν πωλείται ως «φρέσκο» μπορεί να μην έχει προηγουμένως καταψυχθεί, προτείνεται ενισχυθεί ώστε να καλύπτει και τις προετοιμασίες και τα προϊόντα του κρέατος των πουλερικών, και συμφωνώ με αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE ), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης σχετικά με την προώθηση του κρέατος των πουλερικών. Ο στόχος αυτής της πρότασης είναι να εκσυγχρονίσουμε τα κριτήρια που προέρχονται από τη δεκαετία του 1990 σχετικά με την προώθηση του κρέατος των πουλερικών, εφαρμόζοντάς τα στην πραγματικότητα της νέας αγοράς. Στόχος της ακόμα είναι να διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών της αγοράς σε αυτό τον τομέα, να διευκολύνει την προώθηση των προϊόντων και να εξασφαλίσει την ασφάλεια του καταναλωτή και τα ανώτερα κριτήρια της ποιότητας των τροφίμων.

Πιστεύω ότι η επεξεργασία του κρέατος των πουλερικών με απολυμαντικές ουσίες δεν είναι αποδεκτή και ως εκ τούτου διαφώνησα με την κατάψυξη στην επεξεργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM ), γραπτώς. (SV) Υπερψηφίσαμε το σχέδιο των τροπολογιών της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς ενισχύουν τα λεγόμενα σχετικά με τη σήμανση της προέλευσης του κρέατος των πουλερικών. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι καλό.

Εντούτοις οι τροπολογίες της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξη της Υπαίθρου περιέχουν επίσης φρασεολογίες που θεωρούμε ότι θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν σε ένα διοικητικό επίπεδο. Καθώς όλα ψηφίζονται σε μία μοναδική ψηφοφορία, δεν είχαμε τη δυνατότητα να αντιπαραθέσουμε αυτές τις προτάσεις.

Η θετική μας ψήφος για τις τροπολογίες σχετικά με τη σήμανση της προέλευσης δεν σημαίνει φυσικά ότι υποστηρίζουμε με κανέναν τρόπο την κοινή γεωργική πολιτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE ), γραπτώς. (FR) Φτάσαμε σε έναν καλό συμβιβασμό με αυτή την έκθεση, η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε μία ισορροπημένη ρύθμιση που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στην ασφάλεια των τροφίμων.

Απαγορεύοντας την προώθηση του κατεψυγμένου κρέατος των πουλερικών με τη σήμανση “φρέσκο προϊόν”, απορρίπτοντας τη χρήση τοξικών ουσιών, όπως η χλωρίνη, για την απολύμανση των σφαγίων των πουλερικών και επιλέγοντας τη σαφή σήμανση της προέλευσης και της ημερομηνίας σφαγής, ευνοήσαμε μία προσέγγιση κοινής λογικής και επιλέξαμε να θέσουμε προτεραιότητά μας την προάσπιση των συμφερόντων των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Εγκρίνοντας το ψήφισμα του Ιουνίου 2008, το Κοινοβούλιο είχε ήδη εκφράσει την έντονη αντίθεσή του στην αδειοδότηση της προώθησης των “χλωριούχων πουλερικών” στην ευρωπαϊκή αγορά, και υιοθετήθηκε στο θέμα αυτό από τους υπουργούς γεωργίας στο Συμβούλιο τον περασμένο Δεκέμβριο.

Με τη σημερινή ψηφοφορία επιβεβαιώσαμε την επιθυμία μας να εξασφαλίσουμε ότι, από τη φάρμα μέχρι το τραπέζι, η τροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής για τους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN ), γραπτώς. – (PL) Το ζήτημα φαίνεται προφανές. Η πρόταση υπό συζήτηση είναι η δεύτερη κατά σειρά η οποία έχει σκοπό την αδειοδότηση της προώθησης του κρέατος των πουλερικών για την κατανάλωση από τους ανθρώπους ενώ έχει υποβληθεί σε αντι μικροβιακή επεξεργασία. Αυτή τη φορά η πρόταση εισήχθη κατόπιν προτροπής των ΗΠΑ, που φοβούνται την επιβολή απαγόρευσης εισαγωγής του κρέατός τους στην Ευρώπη.

Σε μία κατάσταση όπου η έρευνα έχει δείξει ότι η χρήση αντι-μικροβιακών ουσιών δεν συμβάλλει σε μία ελάττωση των ποσοστών της βακτηριακής μόλυνσης και όταν η Ευρώπη παλεύει για υγιή τροφή, πρέπει να ομιλούμε με μια φωνή. Όπως πρέπει να κάνουμε επίσης και στην περίπτωση των ΓΤΟ. Είναι κρίμα που στην περίπτωση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών το ζήτημα δεν είναι τόσο εμφανές για όλους.

 
  
  

- Έκθεση: Reimer Böge (A6-0266/2009 )

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE ), γραπτώς . − Καλωσορίζω αυτή την έκθεση επειδή αφορά σε ένα ζήτημα πάνω στο οποίο εργάστηκα εδώ και αρκετό καιρό. Σε μία επίσκεψή μου στο εργοστάσιο Michelin στο Stoke-on-Trent, τα σωματεία διοίκησης και εμπορίου μου εξήγησαν ότι την στήριξή τους για την κινητοποίηση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση.

Έχω απευθυνθεί από τότε στον Υπουργό επιχειρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, Λόρδο Mandelson, για να του ζητήσω να εξετάσει μία εφαρμογή στην ΕΕ για την ενεργοποίηση του ταμείου προσαρμογής. Μου προξενεί εντύπωση όπως και στους ανθρώπους που συνάντησα στη Michelin, ότι αυτό το ταμείο πρέπει να ενεργοποιηθεί όσο το δυνατόν συντομότερα. Για αυτό ακριβώς το σκοπό ιδρύθηκε η ΕΕ – για να βοηθάει συλλογικά τα κράτη μέλη και κυρίως τους εργάτες τους σε περιόδους δυσκολίας.

Γιατί το ταμείο δεν αφορά μόνο στο να διευκολύνει τις εταιρείες – πρόκειται για την υποστήριξη μία στρατηγικής η οποία θα οδηγήσει σε μία βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση για το μέλλον. Η εστίαση της έκθεσης στη σημασία των μικρών επιχειρήσεων για την οικονομική ανάκαμψη και η αγωνία ότι το ταμείο παρέχει αναλόγως με τις δεξιότητες και την κατάρτιση, θα βοηθήσει στο να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι που χάνουν τις εργασίες τους θα επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM ), γραπτώς. (SV) Ασκούμε δριμύτατη κριτική στην επιχειρηματολογία πίσω από την εγκαθίδρυση ενός ταμείου παγκοσμιοποίησης. Κατ’αρχήν, βασίζεται στην ιδέα ότι η παγκοσμιοποίηση καθ’εαυτόν αποτελεί πρόβλημα. Κατά την άποψή μας, η παγκοσμιοποίηση είναι ένας τρόπος αύξησης της ευημερίας, κυρίως για τους φτωχούς, ανάπτυξης των χωρών, με την προϋπόθεση ότι σημαντικοί οικονομικοί πρωταγωνιστές, όπως η ΕΕ και οι ΗΠΑ, αναμορφώνουν τις θέσεις προστατευτισμού της πολιτικής εμπορίου στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι ικανά να εφαρμόσουν εθνικά μέτρα για να στηρίξουν αυτούς τους τομείς οι οποίοι εκτιμάται ότι χρειάζονται οικονομική βοήθεια. Ένα ειδικό ταμείο της ΕΕ θα εξασφάλιζε αυθαιρεσία, αναποτελεσματικότητα, γραφειοκρατία και αδικαιολόγητες δαπάνες. Γιατί έγκειται στην Επιτροπή η απόφαση, κατά ένα σχετικό τρόπο, εάν η παγκοσμιοποίηση έχει αρνητική επίπτωση σε έναν δεδομένο τομέα; Επιπλέον, τα ποσά, τα οποία είναι υπό συζήτηση επί της παρούσης επιδεικνύουν ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελεί ακόμα και ένα κατόρθωμα δημόσιων σχέσεων από την ΕΕ.

Για τους ως άνω λόγους, καταψηφίσαμε την εν λόγω έκθεση.

 
  
  

- Έκθεση: Δημήτριος Παπαδημούλης (A6-0208/2009 )

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE ), γραπτώς.(LT) Η ανάγκη να παρέχουμε καθαρότερο αέρα έχει αναγνωριστεί εδώ και αρκετές δεκαετίες με δράση που έχει λάβει χώρα τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο ΕΕ καθώς και μέσω διεθνών συμβάσεων.

Η βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού μας αέρα παραμένει μία μεγάλη πρόκληση να αντιμετωπίσουμε. Το πρόβλημα με τη μόλυνση του αέρα μπορεί να λυθεί μόνο μακροπρόθεσμα και μέσα στα πλαίσια της Ευρώπης, ειδικότερα εντείνοντας τα διασυνοριακά μέτρα. Η πρόταση της Επιτροπής είναι απαραίτητη, δεδομένης της ανάγκης να στοχεύσει περαιτέρω εκπομπές πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) για να βελτιωθεί τόσο η περιφερειακή και η τοπική ποιότητα του αέρα όσο και οι δημόσιες παροχές, η επιτυχής πρόσληψη των συστημάτων VPR II σε ολόκληρο τον κόσμο, και η ικανότητα της τεχνολογίας να μειώσει τις εκπομπές από τους ανεφοδιασμούς καυσίμων κατά 95%.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE ), γραπτώς . − Αυτή η νομοθεσία αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η ΕΕ στοχεύει την αυτοκινητοβιομηχανία και τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ συνήθως επιδιώκει να επιβάλει φανερά δυσανάλογη νομοθεσία προκειμένου να επιλύσει ένα σχετικά ελάσσονος σημασίας πρόβλημα.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων ψήφισε να μεταφερθεί νωρίτερα η ημερομηνία συμμόρφωσης των σταθμών αυτοκινήτων με τα νέα μέτρα προκειμένου να περιοριστεί η ποσότητα των αερίων βενζίνης που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα όταν τα αυτοκίνητα ανεφοδιάζονται καύσιμα. Η επιτροπή ψήφισε επίσης τη μείωση του ορίου των πωλήσεων βενζίνης προκειμένου να συμπεριλάβουν περισσότερους σταθμούς αυτοκινήτων στο πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου νόμου.

Στοχεύοντας τους μικρούς σταθμούς αυτοκινήτων με αυτό τον τρόπο θα υπήρχαν επιπτώσεις σε άλλες τοπικές επιχειρήσεις, θα δημιουργούσε ελάχιστα περιβαλλοντικά προνόμια και ενδεχομένως θα συνέβαλλε στην αύξηση της εκπομπής καυσαερίων εάν οι οδηγοί πρέπει να οδηγούν πιο μακριά για να ανεφοδιαστούν καύσιμα όταν ένας τοπικός σταθμός είναι κλειστός. Το κόστος της αναβάθμισης του εξοπλισμού από την άποψη των κεφαλαιουχικών δαπανών και των χαμένων επιχειρήσεων λόγω προσωρινής παύσης εργασιών θα ήταν σημαντικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE ), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την ανάκτηση των ατμών βενζίνης. Το πετρέλαιο περιέχει πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) οι οποίες εξατμίζονται στο εσωτερικό του δοχείου καυσίμων, γεμίζοντας τον κενό χώρο στο δοχείο πάνω από το καύσιμο. Καθώς ένα όχημα ανεφοδιάζεται καύσιμα, αυτοί οι ατμοί ωθούνται έξω από το δοχείο και, εκτός αν εγκλωβιστούν, απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα.

Η πρόταση της Επιτροπής έχει στόχο να ανακτήσει τους ατμούς της βενζίνης που εκπέμπονται μέσα στην ατμόσφαιρα κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων των περαστικών οχημάτων. Είναι πολύ σημαντικό να εγκατασταθούν συστήματα ανάκτησης ατμών βενζίνης με μεγάλη αποδοτικότητα στον εγκλωβισμό των ατμών στους σταθμούς καυσίμων, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα.

 
  
  

- Έκθεση: Michael Cashman (A6-0077/2009 )

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE ), γραπτώς. (LT) ? Η διαφάνεια είναι βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης .Αυτό αναφέρεται ρητά στο Άρθρο 255 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: ‘Όλοι οι πολίτες της Ένωσης, και κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή διατηρεί την έδρα του σε ένα κράτος μέλος, θα έχει δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου’.

Ο παρών Κανονισμός Αρ. 1049/2001 ήταν ένα ουσιαστικό βήμα προς ένα μεγαλύτερο άνοιγμα. Στα έξι χρόνια από την εφαρμογή του, έχει συμβάλει στη δημιουργία μίας περισσότερο διαφανούς διοίκησης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Κατά τη γνώμη μου το άνοιγμα συμβάλλει στην απόδοση μεγαλύτερης νομιμότητας στους θεσμούς στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών και αυξάνει την εμπιστοσύνη τους σε αυτούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE ), γραπτώς. (PT) Η διαφάνεια είναι θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται τόσο ανοικτά όσο και το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη, προσδίδοντας κατά συνέπεια μεγαλύτερη νομιμότητα στους θεσμούς στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών, και βοηθώντας τους συγχρόνως να αυξήσουν την εμπιστοσύνη τους σε αυτούς.

Ο κανονισμός που εγκρίθηκε το 2001 ήταν αδιαμφισβήτητα ένα ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται να γίνουν πολλές τροπολογίες. Αυτό θα καταστήσει την ευρωπαϊκή διαδικασία της λήψης αποφάσεων πιο κατανοητή, θα αυξήσει το επίπεδο της διαφάνειας και θα βελτιώσει τις πρακτικές των θεσμών.

Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι κατά συνέπεια να προχωρήσουμε σε αυτές τις βελτιώσεις. Εντούτοις, παρά την ύπαρξη μερικών θετικών προτάσεων, αυτές υπερκαλύπτονται δυστυχώς από αυτές που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ως αρνητικές.

Πράγματι, η πλειοψηφία των απαιτούμενων από το Κοινοβούλιο τροπολογιών, στο ψήφισμά του Απριλίου 2006, δεν ελήφθησαν υπόψη, όπως στην περίπτωση λόγου χάρη, των προτάσεων σχετικά με τη δυνατότητα του ΕΚ να ασκήσει το δικαίωμά του δημοκρατικού ελέγχου μέσω της πρόσβασης σε ευαίσθητα έγγραφα.

Ως εκ τούτου υποστηρίζω την πρόταση του εισηγητή κ. Cashman, να επιστρέψει αυτή την πρωτοβουλία στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI ), γραπτώς.(DE) Κι ενώ δημόσιες συζητήσεις σχετικά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας λαμβάνουν χώρα σε όλες τις γλώσσες οι οποίες υπολογίζονται στον προϋπολογισμό, το «όχι» στο αναθεωρημένο ευρωπαϊκό σύνταγμα δεν γίνεται αποδεκτό και τα δημοψηφίσματα αποφεύγονται. Ενώ η ιστοσελίδες της ΕΕ πρεσβεύουν τη σημασία της πολυγλωσσίας, αυτό δεν αποτυπώνεται στο πραγματικό σχεδιασμό της ιστοσελίδας και ούτε καν που χρησιμοποιούνται οι τρεις γλώσσες τα γερμανικά, αγγλικά και γαλλικά με τις οποίες θα μπορούσαμε να καλύψουμε την πλειοψηφία του πληθυσμού. Ούτε καν η παρούσα Προεδρία δεν πιστεύει ότι αξίζει την προσπάθεια. Τώρα η ΕΕ αγωνιά σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφά της, αλλά την ίδια στιγμή θέλει να ακυρώσει τις προσφορές της ΕΕ στις εθνικές εφημερίδες και κατά συνέπεια σε όλες τις μητρικές γλώσσες.

Παρόλα αυτά κάποιες καλές προσεγγίσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης στα έγγραφα πράγματι εμφανίζονται μέσα στην έκθεση και για αυτό και την ψήφισα.

 
  
  

- Έκθεση: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (A6-0120/2009 )

 
  
MPphoto
 
 

  Guy Bono (PSE ), γραπτώς. (FR) Καταψήφισα την έκθεση της Ελληνίδας συναδέλφου από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών κ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών.

Η ψήφος μου παρακινήθηκε από το γεγονός ότι αυτή η έκθεση που στοχεύει στην οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών, θα είχε ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των αυτοαπασχολούμενων οδηγών από το πεδίο εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας.

Οι σοσιαλιστές συνάδελφοί μου και εγώ μοιραζόμαστε την άποψη ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε μία κοινωνική πολιτική δύο ταχυτήτων: μία νομοθεσία που προστατεύει μερικούς αλλά αφήνει του μεταφορείς στο δρόμο.

Η υιοθέτηση της πρότασης της Επιτροπής θα σήμαινε ότι οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί υποβλήθηκαν σε αδικαιολόγητες διακρίσεις συγκρίνοντάς τους με τους μισθωτούς οδηγούς, οι οποίοι βρίσκονται υπό την προστασία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το Κοινοβούλιο έλαβε υπόψη του τις επιφυλάξεις μας. Το βάρος τώρα πέφτει στο νεοεκλεγμένο Κοινοβούλιο να δώσει την ετυμηγορία του κατά τη διάρκεια της νέας κοινοβουλευτικής θητείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE ), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών, καθώς πιστεύω ότι είναι απαράδεκτο και μεροληπτικό το γεγονός ότι αυτή η πρόταση αποκλείει τους αυτοαπασχολούμενους εκτελούντες οδικές μεταφορές.

Όλοι όσοι εκτελούν κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών πρέπει να βρίσκονται υπό την προστασία των κανόνων της Κοινότητας οι οποίοι περιορίζουν τον αριθμό των ωρών εργασίας ανά εβδομάδα. Εκεί έγκειται λοιπόν το ερώτημα της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας αυτών των εργατών καθώς και εξασφάλισης της οδικής ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL ), γραπτώς. (PT) Ήταν πολύ σημαντικό που η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου υπερψήφισε την πρότασή μας να απορριφθεί αυτή η πρόταση οδηγίας που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών. Η πρόταση οδηγίας αποτελούσε ένα οπισθοδρομικό βήμα σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση, τόσο όσον αφορά στους αυθεντικά αυτοαπασχολούμενους εργάτες και στους «ψευδό-αυτοαπασχολούμενους εργάτες» όσο και όσον αφορά στα τρέχοντα ωράρια εργασίας, και ιδιαιτέρως στις νυχτερινές βάρδιες.

Η πρότασή μας είχε παρουσιαστεί ήδη ενώπιον της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης, όπου και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Εντούτοις, η εισηγήτρια (από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών) επέμενε να υποβάλει την έκθεση ενώπιον της Ολομέλειας, για να συνεχίσει την επίθεση ενάντια σε θεμελιώδη δικαιώματα των εργατών. Για το λόγο αυτό η απόρριψη ενώπιον της Ολομέλειας ήταν τόσο σημαντική, με την τρέχουσα οδηγία να παραμένει σε ισχύ, κάτι το οποίο απαιτεί την εφαρμογή της ίδιας εργατικής νομοθεσίας στους αυτοαπασχολούμενους εργάτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE ), γραπτώς.(DE) Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή μεταφορών κατέθεσα δύο προτάσεις τροπολογίας, οι οποίες επηρεάζουν όλους τους εργαζόμενους στις μεταφορές. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα πλεονέκτημα για μία εναρμονισμένη κοινωνική και εργασιακή πολιτική στην Ευρώπη όπου οι συνθήκες εργασίας επηρεάζουν ισότιμα όλους τους εργαζόμενους. Η ιδέα του να συμπεριληφθούν οι αυτοαπασχολούμενοι άνθρωποι στην οδηγία για το χρόνο εργασίας είναι εξωπραγματική. Είναι απλώς αδύνατον να ελέγχει κανείς τις ώρες εργασίας των αυτοαπασχολούμενων ανθρώπων. Όσον αφορά στο θέμα της ασφάλειας, όλοι οι οδηγοί, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είναι αυτοαπασχολούμενοι, υπόκεινται στους κανόνες του χρόνου οδήγησης και του χρόνου ανάπαυσης για τα λεωφορεία και φορτηγά πάνω από 3.5 τόνους. Η επέκταση των κανόνων για το χρόνο εργασίας και ανάπαυσης προκειμένου να συμπεριλάβει οδηγούς σε φορτηγά κάτω των 3.5 τόνων θα έκανε περισσότερα για την ασφάλεια. Η Επιτροπή θα έπρεπε να το επανεξετάσει αλλά πρέπει ακόμη να καταθέσει μία τροπολογία. Ελπίζω το νέο Κοινοβούλιο λάβει υπόψη του αυτές αυτές τις προτάσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL ), γραπτώς. (PT) Καλωσορίζουμε την απόρριψη της πρότασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την προεδρία του κ. Durão Barroso, η οποία στόχευε στον αποκλεισμό των “αυτοαπασχολούμενων” εκτελούντων οδικών μεταφορών από την οδηγία σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών, ως αποτέλεσμα της πρότασής μας να απορριφθεί η πρόταση της Επιτροπής.

Το Φεβρουάριο, στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, καταθέσαμε μία πρόταση ζητώντας την απόρριψη αυτής της απαράδεκτης πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή είναι η καλύτερη δυνατή απάντηση σε άλλη μία απόπειρα να ενταθεί ο ανταγωνισμός και η εκμετάλλευση των εκτελούντων οδικές μεταφορές, απειλώντας με αυτόν τον τρόπο τα εργασιακά τους δικαιώματα και την οδική ασφάλεια.

Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προασπιστούμε και να βελτιώσουμε τα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας των εκτελούντων οδικές μεταφορές, καταπολεμώντας την εργασιακή αβεβαιότητα, σεβόμενοι το χρόνο ανάπαυσης – χωρίς μείωση αμοιβής– και εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με την εργασιακή νομοθεσία ή τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος.

Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η ισότιμη εφαρμογή των κανόνων του χρόνου εργασίας, οδήγησης και ανάπαυσης από όλους τους επαγγελματίες οδηγούς, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων οδηγών, προκειμένου εξασφαλίσουν τη δική τους ασφάλεια και την οδική ασφάλεια, προλαμβάνοντας έτσι υπερβολικά μεγάλα ωράρια εργασίας και ανεπαρκείς χρόνους ανάπαυσης ή δομές εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI ), γραπτώς. (FR) Η έκθεση της κ. Παναγιωτοπούλου Κασσιώτου συνιστά την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής για την τροπολογία της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών.

Υπερψήφισα την έκθεση αυτή, η οποία στοχεύει στην απόρριψη μίας πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία δεν θα καταστήσει δυνατό να επανορθώσει τις αποτυχίες στην εφαρμογή και στον έλεγχο των κανόνων σε σχέση με το χρόνο οδήγησης και το χρόνο ανάπαυσης που συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια και τα κοινωνικά δικαιώματα. Επιπρόσθετα δεν υπάρχει διευκρίνιση ως προς τη σκοπιμότητα αυτής της οδηγίας και τους πιθανούς τρόπους ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν ατομική ευθύνη σε αυτό τον τομέα.

Τέλος, αυτή η πρόταση δεν καθορίζει καθόλου καλύτερα την έννοια “των εργατών που ασχολούνται με κινητές δραστηριότητες” ή “των αυτοαπασχολούμενων οδηγών”, και για καλό λόγο, καθώς εκεί έγκειται η αληθινή πρόκληση αυτής της οδηγίας. Θα έπρεπε να αποκλείσουμε όλους τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς από αυτή την οδηγία; Η ερώτηση παραμένει ανοιχτή, επειδή πρόκειται για ένα σύνθετο πρόβλημα.

Πράγματι, υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη πρακτική των οδηγών οι οποίοι εργάζονται ως “ψευδο-αυτοαπασχολούμενοι” οδηγοί, όταν στην πραγματικότητα έχουν προσληφθεί από εταιρείες οι οποίες για λόγους αποδοτικότητας, παραβλέπουν τους κανόνες που αφορούν στο χρόνο οδήγησης και στο χρόνο ανάπαυσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL ), γραπτώς . − Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η πρόταση της Επιτροπής να εξαιρέσει τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς από την Οδηγία έπρεπε να απορριφθεί.

Ψηφίζοντας την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής ψήφισα υπέρ της ασφάλειας των δρόμων, για να αποκλεισθεί πλέον η διάκριση σε θέματα υγείας και ασφάλειας, αμοιβής και συνθηκών εργασίας για τους οδηγούς και για να εξασφαλίσουμε το ευ αγωνίζεσθαι για τους εργοδότες και τους εργαζομένους στον τομέα των οδικών μεταφορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL ), γραπτώς. (EL) Υπερψηφίζω την τροπολογία 54 γιατί αποτελεί ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Το Ευρωκοινοβούλιο υποστηρίζει τα δικαιώματα των οδηγών και αρνείται κάθε ανταγωνισμό μεταξύ των μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων οδηγών. Με την πρόταση αυτή θα εξαιρούνταν από το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας σχετικής οδηγίας οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί και για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή νομοθεσία θα είχαμε μια προσπάθεια διαχωρισμού μεταξύ "πραγματικά αυτοαπασχολούμενου" και "ψευδο αυτοαπασχολούμενου", που όμως και ατελής είναι και μπορεί να ανοίξει τον ασκό του Αιόλου για την ερμηνεία άλλων διατάξεων του κοινοτικού δικαίου. Είναι μια νίκη για την οδική ασφάλεια και την κοινωνική Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Bilyana Ilieva Raeva (ALDE ), γραπτώς . – (BG) Η οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την οργάνωση του ωραρίου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών, η οποία απορρίφθηκε με τις ψήφους της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ομάδα των Πρασίνων/ Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία και της ακροδεξιάς, θα κάνει τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς λιγότερο ανταγωνιστικούς.

Η ανεύθυνη απόρριψη της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημαίνει ότι δεν υπάρχει νόημα για τους αυτο-απασχολούμενους να συνεχίζουν να αυτο-απασχολούνται. Δεν έχουν πλέον την ελευθερία να καθορίζουν μόνοι τους τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας τους.

Δεν υπάρχει άλλη τέτοια ρύθμιση σε άλλον τομέα. Αυτή η απόφαση θα έχει αμετάκλητες αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Εν αντιθέσει με τους έμμισθους εργαζόμενους, αυτοί που είναι αυτοαπασχολούμενοι στον τομέα των μεταφορών δεν εργάζονται βάσει μίας σύμβασης εργασίας, παρά ελεύθερα καθορίζουν τους πελάτες τους και τις αποστολές τους. Τα χρήματα που κερδίζουν δεν εξαρτώνται από τις ώρες εργασίας τους, όπως στην περίπτωση των έμμισθων εργαζομένων, αλλά από τον αριθμό και το είδος των μεταφορικών. Ο καθορισμός των ωρών εργασίας τους βάσει της νέας οδηγίας περιορίζει την “επιχειρηματική” τους ελευθερία.

Η σημερινή ψηφοφορία είχε ως αποτέλεσμα τα κράτη μέλη να χάσουν την ευκαιρία να ορίσουν τα ίδια το χρονικό πλαίσιο που θα καθορίζει τη νυχτερινή περίοδο και ως εκ τούτου, την ευκαιρία να μεγιστοποιήσουν τον αριθμό των ωρών εργασίας για τη μεταφορά επιβατών ή αγαθών σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες φωτός της ημέρας στα διάφορα κράτη μέλη.

Η απόρριψη της οδηγίας θέτει σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα. Μικρές μεταφορικές και ατομικές επιχειρήσεις θα λάβουν το σκληρότερο χτύπημα. Θα αναγκαστούν να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις που ισχύουν στους εργαζόμενους μεγάλων μεταφορικών εταιρειών, γεγονός που αναπόφευκτα θα απειλήσει τις θέσεις τους στην αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL ), γραπτώς. (EL) Η απόρριψη της πρότασης Οδηγίας της Επιτροπής αποτελεί ελιγμό των δυνάμεων του "ευρωμονόδρομου", μπροστά στις ευρωεκλογές. Το ΚΚΕ αντιτάχθηκε από την πρώτη στιγμή στην πρόταση της Επιτροπής, την καταψήφισε στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου και στην Ολομέλεια. Ενημέρωσε τους εργαζόμενους, στήριξε τις κινητοποιήσεις τους. Η εξαίρεση των αυτοαπασχολούμενων εξυπηρετεί μόνο τις μονοπωλιακές επιχειρήσεις του κλάδου των μεταφορών, πλήττει τα συμφέροντα των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, δημιουργεί τεράστιους κινδύνους για την οδική ασφάλεια. Θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες απασχόλησης των οδηγών, θα εκτινάξει τις ώρες εργασίας -οδήγησης ακόμη και σε 84 ώρες την εβδομάδα και θα εντείνει στο έπακρο την εκμετάλλευση των εργαζομένων οδηγών.

Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων και ο φόβος καταδίκης τους στις ευρωεκλογές, υποχρέωσαν ένα σημαντικό τμήμα των ευρωβουλευτών των κομμάτων του ευρωμονόδρομου να ψηφίσει υπέρ της απόρριψης της πρότασης. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι οι μονοπωλιακοί όμιλοι θα επανέλθουν για να επιβάλλουν τις απαιτήσεις τους βρίσκοντας τα κόμματα του κεφαλαίου πρόθυμα να τις ικανοποιήσουν. Η κατάκτηση αυτή δείχνει τη δύναμη και τη σημασία του αγώνα των εργαζομένων. Επισημαίνουμε όμως ότι μπορεί να αποδειχτεί προσωρινή, εάν το εργατικό και λαϊκό κίνημα δεν οργανώσει την αντεπίθεσή του, δεν βάλει τους όρους για ριζικές αλλαγές στο επίπεδο της εξουσίας και της οικονομίας.

 
  
  

- Report: Diana Wallis (A6-0118/2009 )

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE ), γραπτώς. (SV) Εμείς οι σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες επιλέξαμε να ψηφίσουμε υπέρ του συμβιβασμού που ήταν θέμα διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, καθώς κατά την ερμηνεία μας οι αρνητικές επιπτώσεις στο σουηδικό κυνήγι για τις οποίες είχαμε φοβηθεί εξαλείφθηκαν από την εξαίρεση του Άρθρου 3(2). Αισθανθήκαμε τεράστια φρίκη βλέποντας τις εικόνες από το καναδικό κυνήγι φώκιας.

Οι περισσότεροι καταναλωτές θα απέρριπταν ως εκ τούτου προϊόντα προερχόμενα από το κυνήγι φώκιας που δεν ανταποκρίνεται ούτε στο ελάχιστο στις απαιτήσεις στις οποίες υπόκειται το σουηδικό κυνήγι, έχει ως αποτέλεσμα άσκοπη ταλαιπωρία και λαμβάνει χώρα σε μεγάλη κλίμακα κάτω από ανέλεγκτες συνθήκες.

Είμαστε, εξ αρχής, αντίθετοι στην άμεση ή έμμεση μεσολάβηση της ΕΕ όσον αφορά σε θέματα σχετικά με το κυνήγι, το οποίο είναι εθνικό θέμα, ιδιαίτερα όταν μπορεί να υπονομεύσει την εύρυθμη λειτουργία των σουηδικών κανόνων. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξαμε να κρίνουμε βάσει της συνολικής κατάστασης. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, δεχτήκαμε το συμβιβασμό, καθώς στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί απαράδεκτο οι άνθρωποι να μεταχειρίζονται τα ζώα με οποιοδήποτε τρόπο θέλουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE ), γραπτώς.(LT) Είμαι πεπεισμένος ότι το κυνήγι φώκιας πρέπει να απαγορευθεί, με κάποιες εξαιρέσεις για τις τοπικές κοινότητες. Δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε το γεγονός ότι πολλές δημοσκοπήσεις σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ δείχνουν ότι μια μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών της ΕΕ εναντιώνονται στο μεγάλης κλίμακας εμπορικό κυνήγι φώκιας και στις μεθόδους του. Επιπρόσθετα, μία σαφής πλειοψηφία των πολιτών είναι υπέρ μίας πλήρους απαγόρευσης του εμπορίου προϊόντων φώκιας.

 
  
MPphoto
 
 

  Niels Busk, Anne E. Jensen και Karin Riis-Jørgensen (ALDE ), γραπτώς. (DA) Καταψηφίσαμε την πρόταση απαγόρευσης του εμπορίου προϊόντων φώκιας και ο συμβιβασμός συνάφθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Δεν πιστεύουμε ότι μία απαγόρευση του εμπορίου προϊόντων φώκιας θα βελτιώσει την ευημερία των ζώων και λυπούμαστε που η πρόταση υιοθετήθηκε παρά το γεγονός ότι δεν βασίζεται στη Συνθήκη.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE ), γραπτώς . − Έχω δεχθεί ισχυρές πιέσεις από ομάδες που προασπίζονται τα δικαιώματα των ζώων και από ψηφοφόρους σχετικά με αυτό το θέμα, αλλά κατ’αρχήν είμαι πολύ σκεπτικός όσον αφορά στην επιβολή απαγορεύσεων. Τελικά, οι καταναλωτές θα αποφασίσουν εάν θέλουν να αγοράσουν προϊόντα φώκιας. Είμαι περήφανος που συνέβαλα στην καμπάνια για την απαγόρευση των εισαγωγών γούνας γάτας και σκύλου από την Κίνα αλλά η εισαγωγή προϊόντων φώκιας είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα που βασίζεται σε παραδοσιακούς πολιτισμούς και πρακτικές μέσα στο πέρασμα των αιώνων.

Οι ταυρομαχίες και οι κοκορομαχίες είναι ανούσια θεάματα αλλά η ΕΕ αναγνωρίζει το γεγονός ότι θα έπρεπε να επιτρέπονται μέσα στην ΕΕ σε περιοχές όπου επικρατεί μία αδιάλειπτη παράδοση. Ως εκ τούτου θα ήταν υποκριτικό για την ΕΕ να απαγορεύσει τα προϊόντα φώκιας από τον Καναδά βάσει της σκληρότητας στα ζώα. Διστάζω επίσης να ανταγωνιστώ τον Καναδά, που αποτελεί σημαντικό σύμμαχο της ΕΕ και μοιράζεται τις ίδιες αξίες.

Απορρίπτω τη σκληρότητα πάνω στα ζώα αλλά πιστεύω ότι αυτό το θέμα έχει σκόπιμα διαστρεβλωθεί προκειμένου να προκληθεί μία συγκινητική ανταπόκριση ανάμεσα στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα έπρεπε να προσεγγίζουμε τέτοια θέματα με ένα πιο ισορροπημένο και αποστασιοποιημένο τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE ), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με το εμπόριο των προϊόντων φώκιας καθώς βασίζεται σε δύο σκέψεις: την απαγόρευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο εμπόριο μερικών από τα προϊόντα φώκιας, και το σεβασμό για τις παραδόσεις και τους πολιτισμούς των αυτοχθόνων λαών της Αρκτικής.

Κάθε χρόνο περίπου 900 000 φώκιες σκοτώνονται σε κυνήγι μεγάλης εμπορικής κλίμακας (αριθμός που δεν έχει διορθωθεί για χτυπήματα, απώλειες ή μη αναφερθείσες θανατώσεις.), από τις οποίες το 60% αφορά τον Καναδά, τη Γροιλανδία και τη Ναμίμπια. Η Νορβηγία και η Ρωσία είναι οι άλλες βασικές χώρες που διεξάγουν μεγάλης εμπορικής κλίμακας κυνήγι φώκιας μέσα στους κόλπους της Κοινότητας, η Σουηδία, η Φιλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (η Σκοτία) εμπλέκονται σε μικρής κλίμακας κυνήγι φώκιας κυρίως για διαχείριση αποθήκευσης ψαριού και για λόγους ελέγχου λοιμών.

Πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία θα προστατεύσει τις φώκιες από τη σκληρότητα και συγχρόνως θα προστατεύσει τον πολιτισμό των κοινοτήτων των Ινουϊτών. Πιστεύω ακόμη ότι αυτός ο κανονισμός θα διασφαλίσει ότι το ασυνείδητο εμπόριο θα λήξει και ότι εναρμονισμένοι κανόνες θα αναπτυχθούν προκειμένου να αλλάξουν ολόκληρη την εσωτερική αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE ), γραπτώς . − Όταν εκλέχθηκα για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από 25 χρόνια, μόλις πριν από λίγο είχε λάβει χώρα ‘η αρχική απαγόρευση στο εμπόριο προϊόντων φώκιας το 1983. Δυστυχώς, παρά την εξέταση θέματος αρκετές φορές, πρόκειται ακόμα για μισοτελειωμένη δουλειά.

Η κατάσταση αυτή, ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα, έχει βελτιωθεί ελάχιστα από το 1983. Βλέπουμε ακόμη εκατοντάδες χιλιάδες φώκιες να υποβάλλονται στον Καναδά στην πιο σκληρή και βάναυση σφαγή. Με τη σημερινή ψηφοφορία ελπίζουμε ότι θα πετύχουμε επιτέλους αυτό που νομίζαμε ότι είχαμε επιτύχει 25 χρόνια πριν. Ούτε εγώ ούτε οι φώκιες επιθυμούμε να βρισκόμαστε εδώ στο ίδιο σημείο το 2034.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE ), γραπτώς.(DE) Προσωπικά, θεωρώ ότι είναι λυπηρό που οι προτάσεις της επιτροπής, οι οποίες ήταν πολύ σαφείς, δεν εγκρίθηκαν από τις ομάδες. Η διατήρηση των ειδών – ειδικά αυτών που αντιμετωπίζουν τις γνωστές συνθήκες σφαγής – απαιτεί αποφασιστικά μέτρα χωρίς συμβιβασμούς. Οι εργασίες που σχετίζονται με αυτή την επιχείρηση μπορούν εύκολα να επαναπροσδιορισθούν .

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE ), γραπτώς. – (PL) Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να απαγορεύσει το εμπόριο προϊόντων φώκιας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση του να δοθεί ένα τέλος στις βάρβαρες μεθόδους που χρησιμοποιούνται από κάποιες χώρες για τη σφαγή αυτών των ζώων. Το σχέδιο του ψηφίσματος είναι μία απάντηση στις ανησυχίες της κοινής γνώμης πάνω στα θέματα της ευημερίας των ζώων κατά τη θανάτωση και την εκδορά της φώκιας.

Το κείμενο του κανονισμού επιτρέπει αρκετές εξαιρέσεις οι οποίες σε μερικές περιπτώσεις είναι απαραίτητες. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει μία εξαίρεση στην απαγόρευση, επιτρέπει τα προϊόντα φώκιας που έχουν αποκτηθεί από τις κοινότητες των Ινουϊτών με τη χρήση των παραδοσιακών μεθόδων ως μέσο για τη συντήρησή τους.

Χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε την υποστήριξή του για την έγκριση αυτού του κανονισμού με τέτοια σαφή πλειοψηφία. Αποτελεί ένα πολύ ξεκάθαρο σημάδι από την πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμών ότι οι πολίτες της Ευρώπης δεν συμφωνούν με τη βάρβαρη μεταχείριση και θανάτωση των ζώων.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Knapman και Thomas Wise (NI ), γραπτώς . − Κατανοούμε και μοιραζόμαστε τις ανησυχίες σχετικά με το εμπόριο προϊόντων φώκιας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με ανεξάρτητα κράτη που απαγορεύουν προϊόντα φώκιας, αλλά πιστεύουμε ότι αυτό θα έπρεπε να αποτελεί θέμα των ανεξάρτητων κρατών και όχι της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή την πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN ), γραπτώς. – (PL) Στην παρούσα θητεία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αφιερώσει πολλή από την προσοχή του στην προστασία των ζώων.

Η εισαγωγή της απαγόρευσης του εμπορίου μερικών προϊόντων φώκιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδυναμώνει αδιαμφισβήτητα αυτή την προστασία. Επίσης μας χαροποίησαν τα 425 μέλη του Κοινοβουλίου που υπέγραψαν τη γραπτή δήλωση σχετικά με αυτό το ζήτημα. Θα έπρεπε ακόμη να σημειωθεί ότι στο ψήφισμά του το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει την επιθυμία του να σεβαστούμε τον πολιτισμό και τις παραδόσεις των αυτοχθόνων λαών. Ο τρόπος με τον οποίο τα μέτρα προστασίας της φώκιας θα αναπτυχθούν στο μέλλον θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες σε διεθνές επίπεδο και μέσα στα πλαίσια του ΠΟΕ. Παρόλα αυτά η πρωτοβουλία αυτή των μελών του Κοινοβουλίου χρήζει έγκρισης και υποστήριξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE ), γραπτώς . − Σήμερα χαίρομαι που ψηφίσαμε την απαγόρευση του εμπορίου προϊόντων φώκιας στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE ), γραπτώς. (NL) Τον Ιανουάριο 2007, το Βέλγιο ήταν η πρώτη χώρα που απαγόρευσε όλα τα προϊόντα προερχόμενα από φώκιες και πολλά άλλα κράτη μέλη ακολούθησαν. Η βελγική νομοθεσία κάνει μια εξαίρεση για τα κυνήγια που διεξάγονται παραδοσιακά από τις κοινότητες των Ινουϊτών και έτσι χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολουθεί σήμερα το παράδειγμα του Βελγίου. Η πρόταση να επιτραπεί η εισαγωγή των προϊόντων φώκιας υποκείμενων σε απαιτήσεις σήμανσης δεν έλαβε την υποστήριξή μας. Εάν οι έμποροι γούνας από τον Καναδά, τη Γροιλανδία, τη Ναμίμπια και τη Ρωσία δεν μπορούν να πωλούν πλέον δέρμα φώκιας σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου, αυτό θα αποτελεί ένα τεράστιο βήμα μπροστά για την ευημερία αυτού του είδους. Επιπρόσθετα, μία απαγόρευση είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να μπει ένα τέλος στις απάνθρωπες πρακτικές των οποίων θύματα είναι εκατοντάδες χιλιάδες ζώων κάθε χρόνο.

Κατά τη γνώμη μου, μία ολική απαγόρευση είναι η σωστή προσέγγιση. Για το λόγο αυτό, ενέκρινα την έκθεση της κ. Wallis.

 
  
  

- Έκθεση: Neil Parish (A6-0240/2009 )

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE ), γραπτώς. − (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

Μέχρι σήμερα, η Οδηγία 86/609/EΟΚ έχει διασφαλίσει την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς: αμέσως μετά την έκδοσή της, αυτή η οδηγία τέθηκε σε ισχύ και εφαρμόστηκε με διαφορετικούς τρόπους μέσα στα διάφορα κράτη μέλη. Εντούτοις, είναι απαραίτητο να υποβάλουμε πρόταση τροπολογίας για την εν λόγω οδηγία προκειμένου να εξασφαλιστεί μία συνολική ενότητα προθέσεως μέσα σε όλη την Ευρώπη και επιπλέον καλύτερη προστασία για τα εργαστηριακά πειραματόζωα που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς που συνδέονται με την υγεία των ανθρώπων και των ζώων.

Οι πιο σημαντικές από τις πολλές τροπολογίες που πρέπει να λάβουν χώρα, και που ελπίζουμε ότι συμβαδίζουν με τα ιδανικά της Επιτροπής είναι: 1) η ίδρυση μίας επιτροπής ηθικής για την ευημερία των ζώων· 2) η επέκταση της ιδέας των πειραματόζωων προκειμένου να συμπεριληφθούν διάφορα είδη ασπόνδυλων και εμβρυϊκών μορφών το τελευταίο τρίμηνο της ανάπτυξης, ή προνύμφες και άλλα ζώα που χρησιμοποιούνται στη βασική έρευνα και κατάρτιση· 3) η χρήση των ζώων μόνο σε πειράματα για τα οποία έχουν εκτραφεί· 4) η εξέταση εναλλακτικών μεθόδων από τις δοκιμές σε ζώα για να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιείται· 5) η διαβεβαίωση για το γεγονός ότι ο κύριος στόχος των κρατών μελών θα πρέπει να είναι η βελτίωση της δημιουργίας μεθόδων για την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των ζώων· 5) η μερική ή ολική χρήση της αναισθησίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark και Nigel Farage (IND/DEM ), γραπτώς . − Αν και περιλαμβάνει πολλά με τα οποία το κόμμα μου (UKIP) θα συμφωνούσε, αυτή η έκθεση έχει ίχνη από παράνομες και αντιδημοκρατικές πηγές προέλευσης στο μηχανισμό της ΕΕ. Συνεπώς δεν μπορώ να την υποστηρίξω.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE ), γραπτώς. (FR) Το κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μία ανοησία. Είναι μία ανοησία όσον αφορά στην επιστήμη, γιατί επιβραδύνει και ποινικοποιεί την έρευνα, και είναι μία ανοησία όσον αφορά στην ιατρική πρόοδο, γιατί οι επιστήμονες που καταφεύγουν σε πειράματα σε ζώα εργάζονται καθημερινά να βρουν φάρμακα και αγωγές που αύριο θα θεραπεύσουν νέες πανδημίες.

Τέλος πρόκειται για μία οικονομική και κοινωνική ανοησία. Ενώ θα απαγορευτεί στις φαρμακευτικές μας ομάδες να διεξάγουν έρευνα, εργαστήρια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να συνεχίσουν! Η έκθεση Parish ευτυχώς επαναφέρει την ισορροπία, γιατί δεν θα στηρίξω τίποτα που αποδυναμώνει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας ή παρέχει κίνητρα για μετεγκατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Δρούτσας (GUE/NGL ), γραπτώς . – Η πρόταση οδηγίας για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς αποσκοπεί περισσότερο στην ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, τον ανταγωνισμό και τον περιορισμό του κόστους στον χώρο της έρευνας παρά στην προστασία των ζώων.

Οι πολυεθνικές απαιτούν όλο και μεγαλύτερα κέρδη από την έρευνα. Τα ζώα που χρησιμοποιούνται σε αυτήν, θυσιάζονται και βασανίζονται κατά κανόνα με κριτήριο την αύξηση των κερδών και όχι την εξυπηρέτηση των επιστημονικών αναγκών. Κανείς δεν μπορεί να περιμένει φιλοζωική συμπεριφορά από το κεφάλαιο που κίνητρό του έχει την εκμετάλλευση και φέρεται απάνθρωπα και βάναυσα στους ίδιους τους ανθρώπους.

Η έρευνα απαιτεί πειράματα για την αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων της δημόσιας υγείας και πολλών και ανίατων ακόμα ασθενειών. Τα ζώα πολλές φορές είναι απαραίτητα για αυτές τις έρευνες.

Η προστασία των ζώων όμως, όπως και η προστασία της Δημόσιας Υγείας, απαιτεί αγώνα ενάντια στα μονοπώλια, ενάντια στην εξουσία του κεφαλαίου που κατοχυρώνει τα φάρμακα με πατέντες προκειμένου να εξασφαλίσει τεράστια κέρδη από την εμπορευματοποίηση της Υγείας.

Αγώνα που θα απεγκλωβίσει την έρευνα από τα δεσμά του κεφαλαίου και θα χρησιμοποιήσει τα επιστημονικά ευρήματα των ερευνών για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE ), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Αυτή η πρόταση καλύπτει την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς που σχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία ή την ευημερία των ζώων. Κάθε χρόνο στην ΕΕ περίπου 12 εκατομμύρια ζώα χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων και 12000 μη ανθρώπινων πρωτευόντων.

Η νέα οδηγία θα καταστήσει υποχρεωτική τη διεξαγωγή κριτικών σχολιασμών περί ηθικής και θα απαιτεί τα πειράματα στα οποία χρησιμοποιούνται ζώα να λαμβάνουν αδειοδότηση. Με αυτή την πρόταση, συγκεκριμένα ασπόνδυλα είδη και έμβρυα στο τελευταίο τους τρίμηνο ανάπτυξης καθώς και προνύμφες και άλλα ζώα που χρησιμοποιούνται στη βασική έρευνα, εκπαίδευση και κατάρτιση θα περιλαμβάνονται και αυτά.

Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι αυτή η πρόταση έχει στόχο τη βελτίωση της προστασίας για τα ζώα που χρησιμοποιούνται σε πειράματα και την ισχυροποίηση των κανόνων για την ευημερία των ζώων υπό το φως των εξελίξεων στην επιστημονική έρευνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE ), γραπτώς. (FR) Χάρη στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιτρέπει την αναθεώρηση της ισχύουσας οδηγίας σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει έναν αποφασιστικό ρόλο στην έρευνα και την ανάπτυξη των πειραμάτων και των τεχνολογιών οι οποίες δεν χρησιμοποιούν ζώα. Το πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας πρέπει άλλωστε να διευρυνθεί. Μερικές από τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν από την επιτροπή γεωργίας και ανάπτυξης της υπαίθρου, κατά της προστασίας των εργαστηριακών ζώων, αντίκεινται σε αυτό το σκοπό. Είναι σημαντικό η ευρωπαϊκή έρευνα να μη ζημιωθεί εξαιτίας αυτού, παρά μάλλον θα πρέπει να αναπτυχθεί. Παρόλα αυτά, αυτό δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος του καλού των ζώων, ή της ανάπτυξης της νομιμοποίησης των μεθόδων που προσφέρουν μία απόλυτα εναλλακτική λύση στη χρήση των ζώων. Η ανάπτυξη αυτών των εναλλακτικών μεθόδων απαιτεί ένα προϋπολογισμό. Επιπλέον, είναι ουσιαστικό η χρήση των μη-ανθρώπινων πρωτευόντων στην έρευνα σταδιακά να εξαλειφθεί, προκειμένου να υπόκειται σε έλεγχο και να επικρατήσει η διαφάνεια σε αυτό το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI ), γραπτώς.(FR) Ήταν καιρός οι εταίροι να εξετάσουν το καλό των ζώων που χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς και την απαγόρευση αιχμαλώτισης με παγίδες των άγριων πιθήκων προς όφελος των αγροκτημάτων εκτροφής, που έχει ως αποτέλεσμα τη βία,·την αγωνία κατά την αιχμαλώτιση και στη συνέχεια τον περιορισμό,·τον αποχωρισμό από την οικογενειακή ομάδα,· το διαχωρισμό των κοινωνικών ομάδων,· αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον,· τη διαταραχή της φυσικής ισορροπίας του πληθυσμού· και την απόσυρση των θηλυκών.

Θα υποστηρίξουμε ως εκ τούτου το στόχο να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερη χρήση των ζώων εκτροφής για αυτό το σκοπό, των οποίων το γενετικό και ιατρικό ιστορικό είναι γνωστά και που, ως εκ τούτου, προσφέρουν μεγαλύτερη συνοχή και δυνατότητα σύγκρισης των δεδομένων.

Εάν από την άλλη πλευρά, οι κανόνες για το καλό των ζώων που χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς, είχαν ως αποτέλεσμα την εξαγωγή της έρευνας, οι επιπτώσεις θα ήταν πιο προφανείς σε αυτές τις χώρες οι οποίες ήδη λειτουργούν υπό αυστηρούς ρυθμιστικούς ελέγχους, όπως η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι γεγονός, ότι σε αυτές τις χώρες η φαρμακοβιομηχανία συνεχίζει να ευημερεί παρά τα 20 χρόνια αυστηρών κανονιστικών ρυθμίσεων. Η ρύθμιση των κανόνων δεν αποτέλεσε φρένο στην επιτυχία αυτής της βιομηχανίας. Οι έλεγχοι βελτίωσαν μάλιστα τους κανόνες των επιστημονικών πρακτικών. Αυτό λοιπόν επιβεβαιώνει το φόβο του να δει κανείς την έρευνα να εξάγεται σε συνέχεια αυτών των ρυθμίσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE ), γραπτώς . − Είμαι απογοητευμένος από τη στάση του Κοινοβουλίου στην αναθεώρηση των κανόνων σε ευρωπαϊκή κλίμακα σχετικά με πειράματα σε ζώα. Τελικά αποφάσισα να απέχω από την τελική έκθεση. Αν και υποστηρίζω έντονα τις διατάξεις σχετικά με την ανάπτυξη και την προώθηση της χρήσης εναλλακτικών λύσεων από τα πειράματα στα ζώα, και τη θεματική διετή κριτική μελέτη επί της χρήσης των πρωτευόντων (primates), τα οποία και τα δύο θεωρώ κρίσιμα όσον αφορά στην αποστασιοποίηση της έρευνάς μας από τη σχέση της με τα ζώα, ειδικότερα τα πρωτεύοντα (primates), η συνολική θέση του Κοινοβουλίου έχει αποδυναμώσει πολλές από τις σημαντικές διατάξεις σχετικά με το καλό των ζώων που έχουν προταθεί από την Επιτροπή.

Ο φόβος που έχει κατακλύσει το Κοινοβούλιο είναι ότι η βιομηχανία της έρευνας θα απομακρυνθεί από την ΕΕ εάν πάρα πολλές απαιτήσεις τεθούν στα ερευνητικά μας κέντρα. Εντούτοις, πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια αιτήματα που είναι σημαντικά εάν εμείς στην Ευρώπη επιθυμούμε να εξασφαλίσουμε υψηλά επίπεδα προστασίας των ζώων και φοβάμαι ότι το σημερινό αποτέλεσμα έρχεται σε αντίθεση με αυτή τη σκέψη. Προσωπικά πιστεύω ότι δύο κρίσιμα ζητήματα θα μπορούσαν να απομακρύνουν την Ευρώπη από τη χρήση των αιχμαλωτισμένων άγριων πιθήκων για σκοπούς εκτροφής και την απόλυτη ανάγκη για αδειοδότηση όλων των πειραμάτων που περιλαμβάνουν ζώα, ισχυροποιώντας με αυτόν τον τρόπο τη δέσμευσή μας στην αντικατάσταση και τη μείωση των ζώων στα πειράματα. Δυστυχώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχασε σήμερα την ευκαιρία να χαράξει μια ισχυρή πορεία στο θέμα της προστασίας των ζώων.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Knapman και Thomas Wise (NI ), γραπτώς . − Δεχόμαστε ότι τα πειράματα στα ζώα είναι απαραίτητα μερικές φορές, αλλά κατανοούμε επίσης και δεχόμαστε ότι η αναγκαιότητα της διεξαγωγής κάποιων πειραμάτων είναι αμφισβητήσιμη. Υποστηρίζουμε την προαγωγή εναλλακτικών μεθόδων έρευνας, και θα επιθυμούσαμε να δούμε τα πειράματα σε όλα τα ζωντανά ζώα να ελαττωθούν στο λιγότερο δυνατόν και να διεξάγονται κάτω από όσο το δυνατόν αυστηρότερες ανθρωπιστικές κατευθυντήριες γραμμές. Πιστεύουμε, όμως,, ότι αυτό θα έπρεπε να είναι θέμα απόφασης για κάθε ανεξάρτητο κράτος, και για αυτό λυπούμαστε που δεν μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ αυτής της πρότασης μέσα στα πλαίσια της ΕΕ.

 
  
  

- Έκθεση: Luis de Grandes Pascual (A6-0080/2009 )

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE ), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης σχετικά με τη ρύπανση που προέρχεται από τα πλοία καθώς πιστεύω ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε αυτή τη συνεχιζόμενη πρακτική στις θαλάσσιες μεταφορές, συγκεκριμένα τις παράνομες απορρίψεις μολυσμένων ουσιών μέσα στη θάλασσα από κάποια πλοία.

Θεωρώ ότι αυτή η τροποποιημένη πρόταση είναι απολύτως σημαντική για την αποτροπή περιβαλλοντικών καταστροφών και για την επιδείνωση της ποιότητας του νερού, μέσω ποινικών κυρώσεων οι οποίες είναι αρκετά σκληρές ώστε να αποθαρρύνουν ενδεχόμενους υπαίτιους μόλυνσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM ), γραπτώς. (SV) Αυτή η έκθεση συστήνει την τροποποίηση μίας ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία. Αυτό έχει σαν στόχο να μπορούν τα μέτρα του ποινικού δικαίου να εφαρμοστούν σε περίπτωση ρύπανσης. Η λίστα του Ιουνίου υποστηρίζει μέτρα πρόληψης της ρύπανσης από πλοία. Εντούτοις, πιστεύουμε ότι το ποινικό δίκαιο είναι αποκλειστικά ένα εθνικό ζήτημα. Επιπρόσθετα, οι απορρίψεις από τα πλοία σε διεθνή ύδατα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών. Καταψηφίσαμε λοιπόν την έκθεση στην τελευταία ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL ), in writing. (EL) Η περιβόητη Οδηγία που διαφημίστηκε από διάφορες δυνάμεις ότι δήθεν θα τιμωρούσε με ποινικές κυρώσεις τις εφοπλιστικές επιχειρήσεις για την θαλάσσια ρύπανση και θα προστάτευε το περιβάλλον κατέληξε ακριβώς στο αντίθετο. Προστατεύει το εφοπλιστικό κεφάλαιο από την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του. Ακόμη και αυτή η ανεπαρκής πρόταση της Επιτροπής, έμεινε κενή περιεχομένου, ύστερα από την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να μην τιμωρούνται οι μικρότερης σημασίας απορρίψεις ουσιών στη θάλασσα. Ποιές είναι οι μικρότερης σημασία απορρίψεις, ποιός και με τι κριτήρια θα κρίνει το μέγεθός τους το γνωρίζει πολύ καλά ο λαός μας. Οι κάτοικοι της Σαντορίνης για παράδειγμα, που στις διαμαρτυρίες τους για το ναυάγιο του Ε/Γ -Τ/Κ Sea Diamond που παραμένει μέχρι σήμερα στα νερά του νησιού, έχουν χορτάσει από τις απαντήσεις της ΕΕ και της κυβέρνησης της ΝΔ - τα ίδια ισχυρίζονταν και το ΠΑΣΟΚ για αντίστοιχες καταστάσεις όπως για το Ε/Γ - Ο/ Γ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ κ.α.- ότι δήθεν τα ναυάγια δεν προκαλούν καμία ρύπανση!

Με το "παραθυράκι" της μειωμένης σημασίας απορρίψεων ουσιών στη θάλασσα, πλοιοκτήτες, εφοπλιστές, διαχειριστές, πράκτορες, ασφαλιστές, ναυλωτές, ιδιοκτήτες φορτίων και πλοίων, υπαίτιοι ναυτικών εγκλημάτων και περιβαλλοντικών καταστροφών, παραμένουν ατιμώρητοι. Αντίθετα, με μεγάλη αυστηρότητα, πάλι οι ναυτεργάτες θα χρησιμοποιούνται ως εξιλαστήρια θύματα.

 
  
  

- Έκθεση: Άννυ Ποδηματά (A6-0146/2009 )

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE ), γραπτώς. − (IT) Υπερψήφισα την έκθεση.

Μιλώντας για πολιτικές κατανάλωσης ενέργειας, η ΕΕ θα έπρεπε να λάβει σαν οδηγό στις επιλογές της τις δηλώσεις του φημισμένου βρετανού οικονομολόγου Nicholas Stern: ‘Υπάρχουν περισσότερα κίνητρα για να επενδύσει κανείς στην απόδοση της ενέργειας κατά τη διάρκεια μίας ανάκαμψης και όταν οι τιμές του πετρελαίου είναι υψηλές. Το να ξοδεύει κανείς σε ανανεώσιμες και άλλες βιομηχανίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα βοηθούσε να τονωθεί η οικονομία.

Θα ήταν χρήσιμο να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μία ενεργειακή πολιτική ικανή να μειώσει την εκπομπή αερίων στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, να συμβαδίζει με τις συμφωνίες που ελήφθησαν στο πρωτόκολλο του Κιότο και να στηρίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλλου θα συνέβαλλε σημαντικά στην απασχόληση και στην ανταγωνιστικότητα στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο.

Αν και η βιομηχανία και οι ενώσεις καταναλωτών είναι υπέρ της τρέχουσας οδηγίας 92/75/EΟΚ σχετικά με την επισήμανση της ενέργειας, δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές ανακαλύψεις και με την καινοτομία στην ενεργειακή αγορά, επειδή πρώτον και κυριότερο υπάρχει η ανάγκη να προχωρήσουμε μπροστά από αυτή την κατάσταση αδράνειας σε ολόκληρη την Ευρώπη, έτσι ώστε μία νέα διάσταση να μπορεί να ανοιχθεί στις ζωές των χρηστών.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE ), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ένδειξη, μέσω επισήμανσης, της κατανάλωσης ενέργειας και παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα. Αισθάνομαι ότι είναι απαραίτητο να παρέχουμε καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων. Κάθε διαφήμιση που προωθεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ψυγείων, πλυντηρίων ή οικιακών φούρνων πρέπει να αναγράφει την ενεργειακή κατανάλωση του προϊόντος.

Η επισήμανση της κατανάλωσης της ενέργειας βοηθά τους καταναλωτές να αξιολογήσουν τις δαπάνες κατανάλωσης ενέργειας όταν αγοράζουν οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, όπως ψυγεία, πλυντήρια, στεγνωτήρια ή ηλεκτρικές κουζίνες. Οι κατασκευαστές πρέπει να αναγράφουν την κατανάλωση ενέργειας του προϊόντος, ανεξάρτητα εάν είναι «υψηλής απόδοσης» (πράσινο) ή «χαμηλής απόδοσης» (ροζ) από την άποψη της ενέργειας.

Η σήμανση θα εφαρμοστεί και σε εμπορικά και βιομηχανικά προϊόντα ενεργειακής χρήσης, όπως οι θάλαμοι κρύας αποθήκευσης ή καταψύκτες. Κάθε διαφήμιση θα πρέπει να επισημαίνει την κατανάλωση και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν κινητήρια μέτρα, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών πιστώσεων/ διευκολύνσεων για τα προϊόντα που είναι εξαιρετικής ενεργειακής απόδοσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE ), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της οδηγίας σχετικά με την ένδειξη μέσω επισήμανσης της κατανάλωσης ενέργειας. Τα περιβαλλοντικά θέματα και ειδικότερα η ενεργειακή απόδοση λαμβάνουν νέα σημασία και παίζουν θεμελιώδη ρόλο στο χειρισμό της κλιματικής αλλαγής. Η αναδιατύπωση της οδηγίας αυτής έχει ως στόχο να επιτρέψει την επισήμανση όλων των προϊόντων που σχετίζονται με το νοικοκυριό, καθώς και τον εμπορικό και βιομηχανικό τομέα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επείγουσα ανάγκη να χειριστούμε την κλιματική αλλαγή και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να επιτύχει το στόχο της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 20% μέχρι το 2020, πιστεύω ότι μία απλή, σαφής και εύκολα αναγνωρίσιμη επισήμανση μπορεί να πείσει τους καταναλωτές να λάβουν βιώσιμες αποφάσεις και να βοηθήσει να προωθηθούν τα προϊόντα ενεργειακής αποδοτικότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM ), γραπτώς. (SV) Αυτοί που έχουν ετοιμάσει τον Κατάλογο του Ιουνίου πιστεύουν ότι ο χειρισμός διασυνοριακών περιβαλλοντικών ζητημάτων είναι μία από τις πιο σημαντικές αποστολές της ΕΕ. Πιστεύουμε ότι οι τροπολογίες βοηθούν καλύτερα από την πρόταση της Επιτροπής στο να παρέχουν στον τελικό καταναλωτή την ευκαιρία να κάνει πιο σοφές επιλογές βελτιώνοντας την πληροφόρηση σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων.

Εντούτοις, παραμένουμε επικριτικοί για κάποιες ξεχωριστές φρασεολογίες μέσα στις τροπολογίες, οι οποίες σκοπεύουν να ρυθμίσουν την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Οι καλές προθέσεις των τροπολογιών υπερκαλύπτουν τις αρνητικές, παρόλα αυτά, και για αυτό επιλέξαμε να στηρίξουμε τις τροπολογίες στο σύνολό τους.

 

7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.05 μ.μ. και συνεχίζεται στις 3μ.μ.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PÖTTERING
Προέδρου

 

8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

9. Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (18-19 Ιουνίου 2009) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18 και 19 Ιουνίου.

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra, Προεδρεύων του Συμβουλίου . − Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίζω αυτή την ευκαιρία να παρουσιαστώ εδώ μπροστά σας πολύ νωρίτερα από την επόμενη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην οποία προσωπικά δεν θα παρευρίσκομαι. Φυσικά αυτή τη φορά οι συνθήκες είναι λίγο ασυνήθιστες, καθώς μία καινούρια κυβέρνηση πρόκειται να διοριστεί. Θα μιλήσω για αυτό λίγο περισσότερο στο τέλος της δήλωσής μου.

Αφήστε με πρώτα να ανατρέξω στα βασικά ζητήματα της ημερήσια διάταξης του Ιουνίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καθώς το προετοιμάζουμε εμείς στην προεδρία. Θα ξεκινήσω με ζητήματα των θεσμών. Το Δεκέμβριο 2008, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε σε ένα δρόμο ειδικά σχεδιασμένο για να δώσει τη δυνατότητα στη Συνθήκη της Λισαβόνας να τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2009. Κατά μία έννοια, αυτό αφορά σε νομικές εγγυήσεις και διαβεβαιώσεις σχετικά με κάποια ζητήματα που ανησυχούν τον ιρλανδικό λαό, σε αντάλλαγμα των οποίων η ιρλανδική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να ζητήσει την επικύρωση της Συνθήκης πριν από το τέλος του Οκτωβρίου.

Οι εργασίες για την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας είναι ακόμα σε εξέλιξη, και δεν βρίσκομαι στο βήμα με την προϋπόθεση να μπω σε λεπτομέρειες. Έχω την πεποίθηση ότι το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μπορέσει να τηρήσει το δικό του μέρος της συμφωνίας.

Όπως γνωρίζετε μάλλον όλοι, αύριο θα ψηφιστεί η επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας στην τσεχική βουλή. Επιστρέφω στην πατρίδα μέσα στη νύχτα για να είμαι εκεί από νωρίς το πρωί. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας θα στείλει ένα θετικό μήνυμα στα άλλα κράτη μέλη και θα κατευνάσει κάποιες αβάσιμες αντιλήψεις. Δουλεύω σκληρά! Πρέπει, όμως σε κάθε περίπτωση να παραχωρηθεί στους Τσέχους Γερουσιαστές μία άνευ όρων ανεξαρτησία σε αυτή τη δημοκρατική λήψη απόφασης. Είναι φανερό ότι κάθε απόπειρα να τους ασκηθεί πίεση μπορεί να αποδειχθεί αντιπαραγωγική.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, συμφωνήθηκε επίσης η διαδικασία διορισμού της μελλοντικής Επιτροπής, και συγκεκριμένα η ανάδειξη του Προέδρου της, θα ξεκινήσει χωρίς καμία καθυστέρηση μετά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο 2009.

Έχω επίγνωση των απόψεων που εκφράστηκαν εδώ σχετικά με τη σκοπιμότητα του να συμπεριληφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή τη διαδικασία με τον κατάλληλο τρόπο. Η Προεδρία θα εργαστεί φυσικά στενά όχι μόνο με τα κράτη μέλη, αλλά και με αυτό το Κοινοβούλιο.

Θα μιλήσω τώρα για το θέμα της χρηματοοικονομικής κρίσης, η συζήτηση του οποίου θα κυριαρχήσει στην ημερήσια διάταξη, με την περαιτέρω ανάγκη να ανταποκριθούμε στη χρηματοοικονομική κρίση.

Η κρίση απέδειξε την οξεία ανάγκη να ενδυναμωθεί η αποτελεσματικότητα της εποπτείας και της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να ενισχυθούν οι μηχανισμοί διαχείρισης κρίσεων . Έχουμε ξεκινήσει ήδη να το κάνουμε, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ομάδα όπου προήδρευε ο κ. de Larosière έχει παράγει πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες και η Επιτροπή κατέθεσε ένα πρώτο πακέτο προτάσεων την περασμένη εβδομάδα. Περαιτέρω προτάσεις αναμένονται τις εβδομάδες που θα ακολουθήσουν.

Αυτές ήδη συζητούνται και θα συζητηθούν από το Ecofin – και έχουμε τη συνάντηση Ecofin σήμερα – και ο στόχος μας θα είναι να καταλήξουμε στις πρώτες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτός είναι ένας φιλόδοξος στόχος και, σαφώς, οι εργασίες θα πρέπει να συνεχιστούν μετά τον Ιούνιο, επομένως είναι θεμελιώδους σημασίας να μπορεί τον Ιούνιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα για τη γρήγορη έγκριση των προτάσεων που θα εισηγηθεί η Επιτροπή.

Γενικότερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου θα λάβει υπόψη του την κατάσταση που επικρατεί στις χρηματοοικονομικές αγορές και θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί έως τώρα. Θα λάβει υπόψη του ακόμη τα μέτρα που ελήφθησαν για την στήριξη της “πραγματικής” οικονομίας, και, σε άμεση συνάρτηση θα εξετάσει την κατάσταση στο θέμα της απασχόλησης.

Την Πέμπτη, μεθαύριο, θα διεξάγουμε μία έκτακτη συνεδρίαση για την απασχόληση με τους κοινωνικούς συνεργάτες στην Πράγα οι οποίοι θα πρέπει να απευθύνουν αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Θα ενημερωθείτε για τη σύνοδο αναλυτικά αργότερα σήμερα μέσα στην ημέρα κατά τη διάρκεια μίας έκτακτης.

Εκτός από το αποτέλεσμα της Συνόδου της Πέμπτης, καθώς και τα πολύ ενδιαφέροντα σεμινάρια και εργαστήρια που οργανώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στην τσεχική δημοκρατία στη Σουηδία και την Ισπανία, θα εκδοθεί και ανακοίνωση πολύ σύντομα, στην πορεία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Ιούνιο, ώστε όταν έλθει η ώρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα έχουμε πολλές ενδιαφέρουσες ιστορίες και συστάσεις που θα τεθούν υπόψη μας.

Εντούτοις, αφήστε με να υπογραμμίσω ότι αυτό δεν αφορά την εισαγωγή κάποιας νέας σπουδαίας στρατηγικής για την απασχόληση. Έχουμε ήδη μια – τη στρατηγική της Λισαβόνας για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση. Πρόσφατα αναδιατυπώσαμε τις υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές στην απασχόληση και εγκρίναμε τις συστάσεις κάθε χώρας συγκεκριμένα. Γενικά αφήστε με να σας θυμίσω ότι τα πακέτα που διαθέτουν τα πολλά χρήματα και που η Ένωση και τα κράτη μέλη ενέκριναν προς το τέλος του προηγούμενου έτους αποτελούν σημαντικό πόρο συνεισφοράς στην στήριξη της απασχόλησης.

Σχετικά με την κλιματική αλλαγή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επαναφέρει την τάξη και θα επανέλθει στις προετοιμασίες, για τη Σύνοδο της Κοπεγχάγη σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Θα ληφθεί υπόψη η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σύμφωνα με τις δικές μας εσωτερικές προετοιμασίες.

Αυτό είναι ένα σύνθετο ζήτημα, κυρίως αφού οι διαπραγματεύσεις με τους διεθνείς εταίρους μας συμβαδίζουν με τις δικές μας εσωτερικές συζητήσεις. Μία σύνοδος έλαβε χώρα εχθές ανάμεσα στην ΕΕ και την Ιαπωνία στην Πράγα. Είναι σαφές ότι μεγάλα χρηματικά ποσά θα απαιτούνται προκειμένου να υποστηρίξουμε μία φιλόδοξη συμφωνία στην Κοπεγχάγη. Η ΕΕ δεσμεύεται να είναι υποστηρικτική στο ποσοστό που της αναλογεί, το οποίο απαιτεί επίσης μία δίκαιη εσωτερική συμφωνία επιμερισμού των επιβαρύνσεων.

Το πόσο μακριά θα φτάσουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου όσον αφορά εσωτερικές ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πόσο μακριά θα έχουν πάει οι διεθνείς εταίροι μας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, και τη μορφή των διαπραγματεύσεων σε ένα πολυμερές πλαίσιο. Θα δώσω έμφαση εδώ στην αστείρευτη επιθυμία της ΕΕ να ηγηθεί προκειμένου να πετύχει ένα φιλόδοξο αποτέλεσμα στην Κοπεγχάγη.

Είναι μάλλον πρόωρο σε αυτό το στάδιο να μιλάμε λεπτομερώς για την ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσον αφορά στις εξωτερικές σχέσεις. Εντούτοις, δύο σημαντικές σύνοδοι θα πραγματοποιηθούν με τις τρίτες χώρες στην Πράγα στο τέλος αυτής της εβδομάδας: η Σύνοδος της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης την 7η Μαΐου και η Σύνοδος “ Νότιος Διάδρομος – New Silk Road’ την επόμενη μέρα. Είναι πολύ πιθανόν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συζητήσει τις εξελίξεις αυτών των δύο γεγονότων τα οποία μακροπρόθεσμα είναι σημαντικά για τα συμφέροντα της Ένωσης.

Παράλληλα, μπορούμε να περιμένουμε κάποιες συζητήσεις σχετικά με τις τριμερείς συνόδους με την Ιαπωνία και τον Καναδά και άλλες σημαντικής συνόδους και συναντήσεις ήδη προγραμματισμένες για το Μάιο, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας. Η ημερήσια διάταξη των εξωτερικών σχέσεων θα ενημερωθεί σε κάθε περίπτωση με βάσει τις τρέχουσες εξελίξεις, ειδικότερα τις συναντήσεις του Συμβουλίου των Γενικών Υποθέσεων και των Εξωτερικών Σχέσεων το Μάιο και τον Ιούνιο που θα ασχοληθούν με την άμυνα και ζητήματα ανάπτυξης σε προτεραιότητα της ημερήσιας διάταξης.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας στην επερχόμενη ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και θα χαρώ σίγουρα πάρα πολύ να ακούσω τα εμπνευσμένα σχόλια και απόψεις στη συζήτηση που ακολουθεί.

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα λάβει χώρα τον ίδιο μήνα με τις ευρωπαϊκές εκλογές. Η σημαντική αυτή ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί σε ένα πλαίσιο με πραγματικές δυσκολίες για πολλούς από τους πολίτες μας. Σκέπτομαι ιδιαίτερα τις επιπτώσεις της κρίσης στις θέσεις εργασίας, και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα σήμερα το απόγευμα.

Η δική μας απάντηση στην κρίση πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες μας, της ευθύνης, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτή η κρίση είναι μια ευκαιρία για μας να ανανεώσουμε το ευρωπαϊκό μοντέλο μίας κοινωνικής οικονομικής αγοράς η οποία είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη και διέπεται από τις αξίες μας.

Όλοι οι από καρδιάς και εκ πεποιθήσεως Ευρωπαίοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να λάβουν μέρος. Θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί η Ευρώπη είναι τόσο σημαντική, γιατί οι πολίτες πρέπει να παίξουν το ρόλο τους σε αυτό και γιατί πρέπει να ψηφίσουν.

Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να είστε δικαιολογημένα υπερήφανοι για το έργο που πραγματοποιήσατε. Η κοινοβουλευτική περίοδος που φτάνει στο τέλος μπορεί να είναι περήφανη για το σημαντικό ρεκόρ. Το Κοινοβούλιο έχει επιδείξει την αποφασιστικότητά του να επιτύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα για τους πολίτες. Έχει αποδειχθεί ότι είχε ένα φιλόδοξο όραμα για το κοινό μας μέλλον.

Η κληρονομιά αυτών των τελευταίων πέντε ετών είναι πολύ σημαντική. Ιστορικές αποφάσεις ελήφθησαν για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της ενεργειακής μας ασφάλειας. Έχουν θεσπισθεί μέτρα τα οποία είχαν άμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια και την ελευθερία των πολιτών, και τα οποία έχουν επίσης δημιουργήσει νέες δυνατότητες σε αυτούς.

Θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις πραγματοποιήθηκαν στους τομείς της εσωτερικής αγοράς, της κοινωνικής ατζέντας, των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Για όλα αυτά τα σημεία, ο εκσυγχρονισμός της Ευρώπης που έχει λάβει χώρα φέρει τη σφραγίδα του Κοινοβουλίου.

Επίσης, κατά τη διάρκεια των λίγων τελευταίων εβδομάδων, έχετε συνεργαστεί με την τσεχική Προεδρία προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνίες σχετικά με ένα μεγάλο αριθμό βασικών θεμάτων. Μέχρι σήμερα, περίπου 50 νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής έχουν ήδη εγκριθεί οριστικά με συναπόφαση υπό την τσεχική Προεδρία.

Επιτρέψτε μου να παραθέσω μερικά που ήταν στο επίκεντρο της ατζέντας για την Επιτροπή της οποίας είμαι Πρόεδρος: την εσωτερική αγορά ενέργειας, την ασφάλεια στη θάλασσα, τα μέτρα για την ενίσχυση της ρύθμισης και της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών, και το πακέτο των 5 δις ευρώ για τα μέτρα ανάκτησης για τη μετατροπή της Ευρώπης σε μια βιώσιμη οικονομία.

Θα ήθελα να συγχαρώ το Κοινοβούλιο και την τσεχική Προεδρία, υπό την ηγεσία του κ. Topolánek και του κ. Vondra, για το έργο που έχει πραγματοποιηθεί. Είμαι βέβαιος ότι το έργο αυτό θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου.

Πρέπει να μιλήσουμε με σαφήνεια και με πεποίθηση στο εκλογικό σώμα σχετικά με αυτήν την Ευρώπη των αποτελεσμάτων. Αυτό είναι που θα μας επιτρέψει να δώσουμε νέα ώθηση σε μια τολμηρή και με αυτοπεποίθηση Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη το χρειάζεται αυτό. Πρέπει να μετατρέψει αυτό το έτος της κρίσης και της μετάβασης σε χρόνο πιο ενεργό, πιο ευφάνταστο και πιο αποφασιστικό από ποτέ.

Αυτό θα είναι η κατευθυντήρια αρχή για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να επιβραδυνθεί ο ρυθμός των προσπαθειών μας. Πρέπει να επιτύχουμε για χάρη της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, δεν πρόκειται να εξετάσω τώρα άλλα θέματα - τα οποία ο κ. Vondra τα έχει αναφέρει ούτως ή άλλως - όπως το Συμβούλιο για την Ανατολική Εταιρική σχέση, η οποία είναι πολύ σημαντική, αλλά θα ήθελα να επικεντρωθώ ιδίως στους τομείς οι οποίοι, κατά τη γνώμη μου, αποτελούν προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου.

Πρόεδρος της Επιτροπής . − Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα κληθεί να προχωρήσει σε μια σειρά από θέματα ζωτικής σημασίας για τους μήνες και τα χρόνια που έπονται.

Θα κληθεί να συνεχίσει το έργο μας προς την επίτευξη του στόχου μας να δούμε τη Συνθήκη της Λισαβόνας να τίθεται σε ισχύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη από τα οφέλη που θα επιφέρει αυτή η συνθήκη. Συνεπώς, θα πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή το θεσμικό πακέτο που συμφωνήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο και υποστηρίζεται από το Κοινοβούλιο: τη ρύθμιση των νομικών εγγυήσεων που απαιτούνται για την προώθηση της διαδικασίας του δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία, και την προώθηση των ενεργειών για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και η θεσμική σταθερότητα.

Σχετικά την κλιματική αλλαγή, πρέπει να διατηρηθεί η δυναμική για μια φιλόδοξη συμφωνία στην Κοπεγχάγη το Δεκέμβριο. Έχουμε δείξει ότι οι ισχυροί και αξιόπιστοι στόχοι είναι εφικτοί. Τώρα πρέπει να ενθαρρύνουμε άλλους να επιδείξουν ένα συγκρίσιμο επίπεδο φιλοδοξίας - και να δείξουμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Με λίγα λόγια, πρέπει να μεταφράσουμε αυτή τη δυναμική σε ένα πραγματικά παγκόσμιο αποτέλεσμα.

Αναπόφευκτα, το επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα είναι και πάλι η οικονομική κρίση. Από την αρχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να προσαρμοστεί στις διαφορετικές ανάγκες της κρίσης: να σταθεροποιήσει την άμεση οικονομική κρίση· να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα· να καταφέρει τις τράπεζες να χορηγούν ξανά δάνεια· να εξασφαλισθεί η παγκόσμια δράση που ταιριάζει με την παγκόσμια προσέγγιση της κρίσης· και να βοηθήσει άμεσα εκείνους που κατέληξαν άνεργοι ή κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους.

Από σήμερα και μέχρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η προσοχή θα εστιάζεται κυρίως σε δύο τομείς. Ο πρώτος είναι η συνέχιση των εργασιών ανοικοδόμησης ενός ρυθμιστικού και εποπτικού καθεστώτος - ένα καθεστώς το οποίο πρέπει να αποπνέει το ίδιο εμπιστοσύνη στο κοινό και στην κοινότητα των επενδυτών. Αυτό δεν αφορά μόνο στην οικοδόμηση ενός ισχυρότερου συστήματος μακροπρόθεσμα για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα εκθέσουμε την οικονομία μας με τον ίδιο τρόπο ξανά· αφορά επίσης στο να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη τώρα και να επιδείξουμε στις αγορές και το κοινό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρει τι πρέπει να κάνει.

Την περασμένη εβδομάδα είδαμε τις προτάσεις μας σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, καθώς και με την αμοιβή των στελεχών. Οι εν λόγω προτάσεις επιδεικνύουν την ικανότητά μας να είμαστε μια κινητήρια δύναμη στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στη G20, και να καθορίσουμε ένα πρότυπο για τις ενέργειες που αναμένουμε από τους διεθνείς εταίρους μας να υιοθετήσουν τους επόμενους μήνες. Πράγματι, η Επιτροπή είναι το πρώτο εκτελεστικό όργανο στον κόσμο που υποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με αυτό το πολύ δύσκολο και σύνθετο θέμα. Η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να συνεργάζονται στενά κατά τη διάρκεια των προσεχών μηνών για την επίτευξη συμφωνίας επί των προτάσεων αυτών.

Το επόμενο βήμα θα είναι να καθορίζει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο προτείνουμε να οργανώσουν την εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν έχει νόημα να κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλό μας. Το ισχύον σύστημα εσωτερικού ελέγχου έχει αποτύχει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε η ομάδα de Larosière ώστε να συγκεντρωθούν στοιχεία για το πώς θα οικοδομήσουμε μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική για την εποπτεία. Στα τέλη του Μαΐου, η Επιτροπή θα υποβάλει το σχέδιό της για το πώς θα οργανώσει ένα τέτοιο σύστημα του οικονομικού ελέγχου στην Ευρώπη. Εδώ, και πάλι, θα ήθελα η Ευρώπη να είναι η πρώτη που λάβει δράση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η δεύτερη πτυχή, βεβαίως, είναι η απασχόληση. Θα συζητήσουμε για τη Σύνοδο για την Απασχόληση με περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα. Μπορώ ήδη να ανακοινώσω σήμερα ότι η Επιτροπή θα παρακολουθήσει την εν λόγω σύνοδο κορυφής με λεπτομερή ανακοίνωση πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Είμαι αποφασισμένος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει αυτούς που υποφέρουν πιο έντονα σε αυτή την χρονική στιγμή της κρίσης.

Η δική μας απάντηση στην κρίση δεν μπορεί να περιορίζεται σε τεχνικά μέτρα για την αντιμετώπιση ρυθμιστικών προβλημάτων. Πρέπει να είναι, και πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι, μέσα στις βασικές μας αξίες - αξίες όπως η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και την ευθύνη, και επίσης ευθύνη έναντι των μελλοντικών γενεών. Πρέπει να αδράξουμε αυτής της ευκαιρίας για να ξαναχτίσουν τα θεμέλια του δικού μας ευρωπαϊκού μοντέλου της κοινωνικής και οικολογικής οικονομίας της αγοράς.

Αυτό θα πρέπει να είναι το πρωταρχικό μήνυμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον επόμενο μήνα: μία ενεργή Ευρωπαϊκή Ένωση, το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, εργαζόμενοι σκληρά προς όφελος των πολιτών ώστε να αξίζουμε την εμπιστοσύνη αυτών των πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο θα φέρει την τσεχική Προεδρία στο τέλος της, εξακολουθεί να είναι αρκετά ασαφές όσον αφορά τόσο στην ημερομηνία όσο και στο περιεχόμενο. Η σημερινή αποστολή είναι, επομένως, δύσκολη, αλλά είναι μια ευκαιρία για μας να επιβεβαιώσουμε τις προτεραιότητές μας καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Η πρώτη δουλειά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο θα είναι να ορίσει τον νέο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών.

Όπως συνέβη και το 2004, η προεδρία του Συμβουλίου θα κληθεί να επιλέξει έναν υποψήφιο από την κύρια ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική ομάδα, για να κατέχει αυτή τη σημαντική θέση και στη συνέχεια θα έρθει η σειρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 15 Ιουλίου να εκφράσει τη γνώμη του σχετικά με την επιλογή αυτή, η οποία θα αποτελέσει μια από τις πρώτες μεγάλες πολιτικές ενέργειες της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κοινό συχνά διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν έχει πρόσωπο. Θέλουμε να δώσουμε στην Ευρώπη ένα πρόσωπο, βάζοντας ένα τέλος στο σύστημα της εκ περιτροπής προεδρίας, και παρέχοντας έτσι ένα σταθερό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει την κίνηση αυτή, η οποία θα είναι μια θετική εξέλιξη. Ωστόσο, δεδομένου ότι η προεδρία της Επιτροπής έχει πενταετή θητεία, η Ευρώπη διαθέτει ήδη ένα πρόσωπο που όλοι γνωρίζουν, και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από την πλευρά του, ενσωματώνει την φωνή των 500 εκατομμυρίων πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου θα λάβει χώρα εντός του νομικού πλαισίου της Συνθήκης της Νίκαιας, και φαίνεται ότι ορισμένα κράτη μέλη είναι διατεθειμένα να περιμένουν τη Συνθήκη της Λισαβόνας, πριν από τη λήψη οποιωνδήποτε θεσμικών αποφάσεων, και, ιδίως, πριν από τον ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής.

Επίσης, είναι λυπηρό το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε ακόμη εάν και πότε η Συνθήκη της Λισαβόνας θα τεθεί σε ισχύ, και σαφώς θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ χωρίς περαιτέρω δισταγμό. Μήπως μεταφέραμε τις ευρωπαϊκές εκλογές, επειδή η Συνθήκη της Λισαβόνας θα ήταν περισσότερο δημοφιλής στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Όχι, δεν το κάναμε, και η ομάδα μας αναμένει ένα σαφές μήνυμα από το Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό, σχετικά με τις προθέσεις της σχετικά με αυτό το θεσμικό θέμα.

Ομοίως, τα μέλη της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, ειλικρινά ελπίζουν ότι η ψηφοφορία της τσεχικής γερουσίας, η οποία αναμένεται αύριο, θα ανοίξει το δρόμο για την επικείμενη επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας από τη χώρα που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου. Αυτό θα ήταν φανταστικό δώρο για την 1η Ιουλίου, κ. Vondra.

Θα ήθελα επίσης να πω πόσο πολύ εκτιμούμε τον τρόπο με τον οποίο διεξαγάγατε τις εργασίες του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της παρούσας προεδρίας, σε μια δύσκολη κατάσταση, με την ενεργειακή κρίση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και, φυσικά, με την οικονομική κρίση. Τονίσατε, επίσης, τη σημασία της συνέχειας της ευρωπαϊκής πολιτικής, και επιδείξατε τη σημασία της ενότητας μεταξύ των χωρών μας όσον αφορά τις σχέσεις μας με τους κυριότερους εταίρους μας, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής Ευρώπης ΗΠΑ στην Πράγα με τον Barack Obama. Ελπίζω ότι η τσεχική Προεδρία λήγει μέσα σε πνεύμα τόσο θετικό και εποικοδομητικό όπως ξεκίνησε. Κρίνεται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσει φυσικά τις τελευταίες εξελίξεις στην οικονομική κρίση, καθώς και τα μέτρα που υλοποιούνται κατόπιν αιτήματος της Ευρώπης προκειμένου να εξυγιάνει τα διεθνή οικονομικά συστήματα. Θα ήθελα να επαινέσω τις τελευταίες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο θέμα αυτό, και ιδίως όσον αφορά στις συμφωνίες αποχώρησης, στα bonus που καταβάλλονται σε εμπόρους ή στα κερδοσκοπικά κεφαλαία. Όλα αυτά είναι μέτρα που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, με την επιβολή κανόνων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, προκειμένου να μας βοηθήσουν να επανέλθουμε σε τροχιά προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, το συντομότερο δυνατό. Όλα αυτά είναι μέτρα που τονίζουν για άλλη μια φορά ότι εκείνοι που, συχνά με δημαγωγία, κατηγορούν την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση για παράλυση ή αδυναμία κάνουν λάθος, και εξαπατούν τους συμπολίτες μας.

Όταν αυτή η προεδρία πλησιάσει στο τέλος, παραδίνοντας τη σκυτάλη στη σουηδική προεδρία, οι Ευρωπαίοι θα εκφράσουν τις απόψεις τους μέσα από τις ευρωπαϊκές εκλογές, και ελπίζω ότι οι επιλογές που κάνουν θα μας βοηθήσουν να αναλάβουμε συλλογικά τις σημαντικές δεσμεύσεις που μας περιμένουν.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE Group.(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω, κ.Vondra, για την προσωπική σας δέσμευση, δεδομένου ότι είναι μόνο και μόνο χάρη σε αυτό κατέστη δυνατό να εγκριθούν μεγάλα νομοθετικά πακέτα κατά τη διάρκεια της τσεχικής Προεδρίας. Για αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ειλικρινά.

Ωστόσο, θα ήθελα να σχολιάσω αυτό που είπατε, και για να είμαι ακριβής για το διορισμό της νέας Επιτροπής. Είπατε πως θα συμβουλευτείτε το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να δώσω σε εσάς και το Συμβούλιο μια συμβουλή αμέσως: γνωρίζετε πολύ καλά, και ο Πρόεδρος Barroso το γνωρίζει επίσης, ότι θέλουμε μια αλλαγή πορείας. Εμείς θέλουμε μια αλλαγή πορείας, θέλουμε μια Επιτροπή η οποία δίνει μεγαλύτερη προσοχή στην κοινωνική πολιτική κάτι το οποίο δεν συνέβαινε στο παρελθόν.

Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αυτό που ο κ. McCreevy έχει υποβάλει όσον αφορά στα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, δεν είναι αυτό που πρότεινε ο κ. Nyrup Rasmussen και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να δεχθούμε. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (Χριστιανοδημοκράτες) και οι Ευρωπαίοι Δημοκράτες, φαίνεται να είναι πίσω από αυτό. Δεν είμαστε υπέρ μιας τέτοιας οδηγίας, η οποία, όπως και το ελβετικό τυρί, έχει περισσότερες τρύπες από ουσία. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στο σχέδιο του κ. McCreevy.

Και πάλι, θα ήθελα να επανέλθω στη διαβούλευση που αναφέρατε, την οποία μπορείτε να έχετε σήμερα. Για μας, η επιλογή της κατεύθυνσης σημαίνει ότι η κοινωνική πολιτική πρέπει να έχει πολύ πιο ισχυρή παρουσία στις εργασίες της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Κατά την άποψή μας πρέπει, επίσης, να έχετε εμπιστοσύνη στους υποψηφίους και να τους δώσετε τη δικαιοδοσία να μεταφέρουν την κοινωνική δύναμη στο προσκήνιο.

Σε περίπτωση που αυτό είναι πολύ αφηρημένο, εμείς, η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα έχουμε διατυπώσει σε ένα έγγραφο με τίτλο «Για μια Ευρώπη της κοινωνικής προόδου». Αυτή ποικίλει από την τροποποίηση της Οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων στο Κοινωνικό Κεφάλαιο, το οποίο επιπλέον των συνθηκών, και της Λισαβόνας, θα πρέπει επίσης να ορίζει σαφώς την κοινωνική διάσταση αυτής της Ευρώπης. Αυτό είναι διαφορετικό, κ. Daul, από το έγγραφο που το PPE-DE σύναψε πρόσφατα στη Βαρσοβία. Εάν συγκρίνουμε τα δύο έγγραφα, υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Δεσμευόμαστε σαφώς ως προς την κοινωνική οικονομία της αγοράς και η λέξη «κοινωνική» υπογραμμίζεται τρεις φορές. Στο έγγραφό του, το PPE-DE αναφέρει την κοινωνική οικονομία της αγοράς σε μερικά σημεία και την ελεύθερη, δηλαδή άκρατη, χωρίς κανόνες οικονομία της αγοράς σε άλλα. Αυτό δεν είναι αυτό που θέλουμε, αυτή ακριβώς είναι η διαφορά μεταξύ του PPE-DE και της Ομάδας μας.

Επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια σχετικά με την οικονομική κατάσταση, την οποία αναφέρατε. Ο κ. Nyrup Rasmussen θα το εκφράσει σαφώς και με ευκρίνεια. Εκτός από αυτή τη δραστηριότητα, την οποία ο κ. Schulz είναι τη δημοσιεύει και την προωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή – ως εκ τούτου σας ζητώ να δεχτείτε τη συγγνώμη του κ. Schulz - θα ήθελα για μία ακόμη φορά να καταστήσω σαφές: η οικονομική κρίση έχει επιδείξει πολλές φορές ότι η έλλειψη συντονισμού της οικονομικής πολιτικής, για την οποία δεν ευθύνεται μόνο η Επιτροπή, αλλά και το Συμβούλιο, είναι εν μέρει υπεύθυνη για το αδύναμο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε αυτήν την κρίση. Θα υπήρχε μία κρίση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά το γεγονός ότι δεν έχουμε επαρκή μέσα για την αντιμετώπισή της, ότι ακόμα δεν έχουμε σημειώσει πρόοδο με τα Ευρωταμεία, είναι κάτι που μας θλίβει βαθύτατα.

Το τελευταίο σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, διότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για μένα, είναι η αύξηση της ανεργίας των νέων. Ο Επίτροπος Špidla το έθεσε ξεκάθαρα: μια γενιά νέων που έρχονται τώρα στην αγορά εργασίας τι εμπειρίες απέκτησαν; Η μαζική ανεργία των νέων! Έτσι, όλοι πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτό. Όλοι μας - το Συμβούλιο, η Επιτροπή και οι επιμέρους κυβερνήσεις πρέπει να προσπαθήσουν να διασφαλίσουν ότι το πρώτο πράγμα που οι νέοι άνθρωποι θα βιώνουν στην αγορά εργασίας δεν είναι η ανεργία, αλλά η κατάρτιση και η δια βίου εκπαίδευση, ούτως ώστε να είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για την αγορά εργασίας. Πρέπει να στείλουμε παντού αυτό το μήνυμα στους νέους ανθρώπους, γιατί αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την κοινωνική σταθερότητα στην κοινωνία μας.

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE . – Κύριε Πρόεδρε, πλησιάζουμε το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με αγωνία που μετριάζεται από φιλοδοξία. Ένα σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη θα πρέπει, φυσικά, να είναι ο διορισμός του επόμενου Προέδρου της Επιτροπής, αλλά αυτή η υποψηφιότητα δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί μεμονωμένα. Ο Πρόεδρος υποστηρίζεται από τους Επιτρόπους και, υπό το πρίσμα της στάσιμης κατάστασης με τη συνθήκη της Λισαβόνας, μακράν είμαστε οι σοφότεροι για να αποφασίσουμε πώς θα πρέπει να καλυφθούν οι θέσεις αυτές.

Έτσι, όταν ζητάμε από τους πολίτες της Ευρώπης να επιλέξουν τους νέους βουλευτές σε μόλις τέσσερις εβδομάδες, το κάνουμε με βάση την αβεβαιότητα και διατρέχουμε τον κίνδυνο αυτό το κενό να συμπληρώνεται από τον καιροσκοπισμό των αντιπάλων της Ευρώπης. Ήρθε η ώρα να καταστήσουμε σαφές το πώς θα προχωρήσουμε. Ο κ. Daul, εξέφρασε την αποφασιστικότητά του ότι η μεγαλύτερη ομάδα θα πρέπει να προτείνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής, όπως συνέβη και πριν από πέντε χρόνια. Η ομάδα μου ακολουθεί αυτή τη λογική. Ο επόμενος Πρόεδρος της Επιτροπής, κάθε φορά που αυτός ή αυτή διορίζεται, πρέπει να γνωρίζει τη νομική βάση και το χρονοδιάγραμμα για τον διορισμό του σώματος της Επιτροπής. Η λογική προσέγγιση είναι να προβεί σε όλους τους διορισμούς, με βάση τη συνθήκη της Νίκαιας ή όλους με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό είναι το είδος της ασφάλειας που έχουν ανάγκη οι πολίτες. Αυτά τα κράτη μέλη έχουν ακόμη να επικυρώσουν τη Συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει να δράσουν ώστε να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο εύκολα η συμφωνία. Αύριο η τσεχική γερουσία θα ψηφίσει για τη Συνθήκη, απαιτούμενης της πλειοψηφίας των τριών πέμπτων. Υποθέτοντας τη σύμφωνη γνώμη της, το έγγραφο θα παραδοθεί στο γραφείο του κ. Klaus. Θα πρέπει να την υπογράψει αμέσως.

Προεδρεύων του Συμβουλίου, η Προεδρία σας δεν ήταν κακή. Όπως είπε ο κ. Barroso, μια σειρά νομοθετικών πράξεων έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, αλλά τα κυρίαρχα γεγονότα - παρά τις προσπάθειες τις δικές σας και της ομάδας σας, κ. Vondra, και σας ευχόμαστε κάθε καλό - είναι ότι είχαμε τον πρώτο ευρώσκεπτικιστή Πρόεδρο του Συμβουλίου και την κατάρρευση μιας κυβέρνησης στα μισά της Προεδρίας. Επίσης, λυπάμαι που θα σας το υπενθυμίσω, αλλά μπορεί να χρειαστεί να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα για να ξεχάσουμε το γλυπτό Entropa, όσο και αν το θέλουμε. Έτσι, όταν ο πρόεδρος αντικαθιστά τον πρωθυπουργό στην προεδρία της συνόδου κορυφής, αφήστε τον να λήξει τη θητεία του με ένα θετικό σημείο. Αφήστε τον να εγκρίνει με την υπογραφή του τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Γιατί όλα τα ζητήματα που Λισαβόνας, δεν θα καθορίσουν αυτή την ευρωπαϊκή προεκλογική εκστρατεία. Οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι ενδιαφέρονται λιγότερο για τα συνταγματικά ζητήματα από ό,τι για τις πρακτικές επιλύσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, και σας καλώ στη δική σας σύνοδο κορυφής για την αναγνώριση των προβλημάτων αυτών. Η οικονομία της Ευρώπης εξακολουθεί να τρίζει υπό το βάρος της ύφεσης, και οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν πώς θα ελαφρύνουμε το φορτίο. Η ομάδα μου χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης κινδύνου ως ένα καλό πρώτο βήμα. Το περιβάλλον στην Ευρώπη παραμένει σε κίνδυνο, καθώς το κλίμα χάους πλησιάζει διαρκώς και οι ψηφοφόροι πρέπει να αντιληφθούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να οπισθοχωρήσει. Οι αξίες της Ευρώπης υπονομεύονται από τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συμβαίνουν δίπλα μας, και οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να επιλύσει αυτές τις αδικίες. Αυτές είναι οι προκλήσεις της εποχής μας. Αυτή η προεκλογική εκστρατεία πρέπει να αποδείξει ότι η Ευρώπη είναι ικανή για αυτό το έργο και ότι η Ευρώπη από μόνη της είναι καλά εξοπλισμένη να το πράξει.

 
  
MPphoto
 

  Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (GA) Κύριε Πρόεδρε, Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, η σύνοδος του Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στον τομέα των οικονομικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτάσεις θα πρέπει να δημιουργηθούν ώστε η οικονομία να επανέλθει στην προηγούμενη κατάστασή της. Οι προτάσεις αυτές πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα για να γίνει επανεκκίνηση της οικονομίας.

εξ ονόματος της Ομάδος UEN . – Σήμερα, όταν μιλάμε για το μέλλον της Ευρώπης, 99% των ανθρώπων στους οποίους μιλάμε, ή ισχυριζόμαστε ότι μιλάμε, δεν ενδιαφέρονται τόσο για το μέλλον της Ευρώπης όσο για το δικό τους μέλλον. Ενδιαφέρονται για την οικονομική κατάσταση και την αβεβαιότητα η οποία επικρατεί σήμερα. Πολύ συχνά μέσα σε αυτή την αίθουσα, ή ακόμα μέσα στα πλαίσια των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμμένουμε στην προσπάθεια να προχωρήσουμε από τη μία ιδεολογική σταθερά σε μια άλλη παρά να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά και συγκεκριμένα προβλήματα των ανθρώπων.

Σε αυτή την έκταση, πιστεύω ότι είχαμε πολύ καλή ηγεσία από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο όσον αφορά στην αρχική ανταπόκριση στην οικονομική κρίση. Αποφασιστικές, γρήγορες ενέργειες για να σταθεροποιηθούν τα τραπεζικά συστήματα˙ αποφασιστικές και γρήγορες ενέργειες για τη δημιουργία ενός επιπέδου σιγουριάς και εμπιστοσύνης μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας των αγορών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση˙ και, το πιο σημαντικό από όλα, φιλοδοξία – ένα φιλόδοξο όραμα του πως θα είναι το μέλλον. Να μην περιμένουμε να αντιδράσουμε ή να ανταποκριθούμε σε γεγονότα που λαμβάνουν χώρα αλλού αλλά να γνωρίζουμε και να έχουμε την ευθύνη όσον αφορά στο τι θα συμβεί.

Θα πρέπει να αγωνιζόμαστε να εργαστούμε μαζί, συλλογικά και να χαρτογραφήσουμε ένα νέο τρόπο ανταπόκρισης παρά να ρίχνουμε το φταίξιμο στον έναν Επίτροπο ή στον άλλον, ή να δημιουργούμε πολιτικά κόμματα, όπως κάποιοι προσπάθησαν να κάνουν. Κάνοντας αυτό θα πρέπει να έχουμε κίνητρα, να είμαστε δημιουργικοί, και κυρίως πάνω από όλα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους ανθρώπους όσον αφορά στο τι είμαστε ικανοί να παραδώσουμε και να κάνουμε. Πολύ συχνά έχουμε την τάση να μιλάμε με διαγράμματα και να αερολογούμε παρά να αντιμετωπίζουμε τα πραγματικά γεγονότα που βρίσκονται μπροστά μας.

Έχουμε κάνει λάθη στο παρελθόν: το να κάνεις λάθος είναι ανθρώπινο, το να συγχωρείς είναι θείο, όπως λέει το παλιό ρητό. Ακόμη πιο σημαντικά, όπως συνεχίζει το παλιό ρητό, μπορεί όλοι μας να περπατάμε στη γη αλλά μπορεί κάποιοι από εμάς να αγγίζουν τα αστέρια. Αυτό είναι το είδος της φιλοδοξίας που πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να ανορθώσουμε την οικονομική κατάσταση μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, καινούργια ελπίδα και νέες ευκαιρίες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η συλλογική σοφία, το συλλογικό σθένος και η συλλογική ισχύ που κατέχει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια κινητήρια δύναμη για το καλό, όχι μόνο μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο ώστε να δώσει ένα παράδειγμα σχετικά με το τι πρέπει να γίνει.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Προεδρεύοντα, κ. Vondra, για τη συνεχή συμβολή του σε αυτή τη συζήτηση μέσα στην Αίθουσα, για το σεβασμό και την ευγένεια που μας έχει επιδείξει κάθε στιγμή και παρά τι δύσκολες πολιτικές συνθήκες που επικρατούν στην πατρίδα του, να τον ευχαριστήσω που συνέχισε να ακολουθεί το πρόγραμμα της τσεχικής Προεδρίας.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να πω στη μάχη για τις επερχόμενες εκλογές δεν έχω την πολυτέλεια όπως κάποιοι συνάδελφοι μπορεί να έχουν λαμβάνοντας μέρος στον κατάλογο. Εγώ θα πρέπει να βγω έξω και να συναντώ απλούς ανθρώπους κάθε μέρα και να μοιράζομαι τις συνηθισμένες τους ανησυχίες. Αυτό που τους ανησυχεί περισσότερο είναι οι δουλειές τους, οι υποθήκες τους και το μέλλον των παιδιών τους και σε αυτό θα πρέπει να ανταποκριθούμε.

 
  
MPphoto
 

  Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE . (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αύριο θα αποφασίσετε εάν θα εγκρίνετε ή όχι τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Ελπίζουμε φυσικά ότι θα μας απαλλάξετε από αυτή την ακανθώδη κατάσταση.

Μετά από αυτό, μπορούμε να πούμε απλώς ότι η κατάσταση στην οποία έχουμε υπεισέλθει σήμερα, αποκαλύπτει για άλλη μια φορά την απόλυτη ανεπάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης της συνθήκης. Η διαδικασία ομοφωνίας είναι λανθασμένη. Για αυτό το Κοινοβούλιο αποτέλεσε σημείο σύγκρουσης πίσω στο 1984 και πρότεινε, μαζί με τον Altiero Spinelli, οι συνθήκες να επικυρώνονται από την πλειοψηφία και όποιος δεν επιθυμεί να τις επικυρώσει θα αποχωρεί χωρίς κανέναν ενδοιασμό, με μία συμφωνία ως προς την πορεία που θα ακολουθηθεί. Πιστεύουμε ότι αυτό θα ήταν μία συνταγματική αναθεώρηση των καιρών και φοβάμαι ότι αυτό το Κοινοβούλιο έχασε την ευκαιρία σε αυτή τη θητεία να γίνει η κινητήρια δύναμη για την ολοκλήρωση και κινητήρια δύναμη για μία θετική αναθεώρηση των Συνθηκών που παρουσιάζονται με αυτή την καθόλου ικανοποιητική διαδικασία.

Ο Πρόεδρος επίσης έδωσε έμφαση, είναι αλήθεια, στο γεγονός ότι το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα λάβει χώρα μετά τις εκλογές – και είπε ακόμη, ότι πολλοί από εμάς εξέφρασαν ξανά το συναίσθημα ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έπρεπε να ορίσει τον επόμενο Πρόεδρο της Επιτροπής. Δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι απαραίτητο, εντούτοις, ιδιαιτέρως εάν δεν είναι σαφές σχετικά με το τι θα συμβεί με τη συνθήκη,: πιστεύουμε ότι είτε ολόκληρη η Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, θα πρέπει να οριστεί σύμφωνα με τη Συνθήκη της Νίκαιας, είτε ο Πρόεδρος καθώς και η Επιτροπή θα πρέπει να οριστούν σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Πιστεύω ότι θα ήταν λάθος να συνδυαστούν, θα εξαπατούσε τους ψηφοφόρους και το κοινό, επειδή θα το έκανε ακόμη πιο πρόδηλο ότι αυτός ο θεσμός είναι μόνο ένα χαλάκι όταν πρόκειται για τα συμφέροντα των κρατών μελών και των κυβερνήσεων.

Κ. Swoboda, διαφωνήσατε ανεπαίσθητα με τον Πρόεδρο Barroso για την πολιτική του, αλλά θα ήθελα να σας επαναλάβω αυτό που η ομάδα μας λέει αρκετό τώρα: εάν θέλουμε να αποφύγουμε οι πολιτικές του Προέδρου Barroso να ξανακερδίσουν κατά πλειοψηφία μέσα σε αυτό το Κοινοβούλιο, θα πρέπει όχι μόνο να κερδίσουμε τις εκλογές αλλά θα πρέπει να θέσουμε επικεφαλής άλλον υποψήφιο ˙ κάτι που η ομάδα σας αρνείται να κάνει. Ο Πρόεδρος Barroso είναι προφανώς εντελώς μόνος του σε αυτή τη καμπάνια και πιστεύω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό λάθος για το οποίο πιστεύω ότι ευθύνεται πρωτίστως η ομάδα σας: το πρόβλημα δεν είναι ο άμοιρος κ.  McCreevy, αλλά η συνολική προσέγγιση ολόκληρης της θητείας του Κοινοβουλίου, οι προσπάθειες των Σοσιαλδημοκρατών όπως ο κ. Verheugen και άλλα που δεν μας έχουν εντυπωσιάσει, όπως και εσάς, αυτή την περίοδο.

Θα ήθελα να πω δύο πράγματα πάρα πολύ γρήγορα σχετικά με το θέμα της ηγεσίας, ή της υποτιθέμενης ηγεσίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στην κλιματική αλλαγή. Ένα πράγμα είναι τελείως ξεκάθαρο: το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν ήθελε να θέσει θέμα χρημάτων. Ως εκ τούτου δεν έχουμε καμία συμφωνία επί της παρούσης, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ακόμα και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έλθουν σε συμφωνία μαζί μας, εάν δεν προτείνουμε μία οικονομική συμφωνία 100 δις ευρώ, σε χώρες που πρέπει να υιοθετήσουν μέτρα για να προσαρμόσουν και να ελαφρύνουν την κλιματική αλλαγή, δεν θα προχωρήσουμε σε καμία συμφωνία στην Κοπεγχάγη. Αφού δώσαμε εαυτούς τόσα εύσημα κατά την ηγεσία μας, εάν δεν μπορούμε να θέσουμε αυτά τα χρήματα και αυτά τα μέτρα στο τραπέζι της συμφωνίας, δεν θα επιτύχουμε καμία συμφωνία και η μεγαλύτερη ευθύνη θα βαρύνει τους Ευρωπαίους.

Προχωρώντας στο θέμα της κρίσης στην χρηματοοικονομική αγορά, θα ήθελα να πω ότι είμαστε λίγο ασυνεπείς επειδή από τη μια πλευρά λέμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να τη διαχειριστούμε, να την περιορίσουμε και να τη ρυθμίσουμε, αλλά από την άλλη πλευρά όταν λόγου χάρη προτείνουμε η Κοινότητα Καραϊβικής CARICOM να έλθει σε συμφωνία πάνω σε αυτό το θέμα, τι προτείνουμε τελικά; Απόλυτη ελευθέρωση των τρεχόντων λογαριασμών όλων των μόνιμων κατοίκων, των κεφαλαιούχων λογαριασμών για τους επενδυτές ουσιαστικά απεριόριστων περιουσιακών στοιχείων χωρίς καμία ρύθμιση για τις οικονομικές υπηρεσίες, όσον αφορά δε στην κλιματική αλλαγή, ως εκ τούτου, θεσπίζουμε μέτρα που δεν μπορούμε στη συνέχεια να εξασφαλίσουμε ότι θα τηρηθούν αενάως ή στις εξωτερικές μας συμφωνίες. Πιστεύω ότι η συνέπεια είναι ένα πραγματικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτές τις ημέρες.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(PT) Κύριε Πρόεδρε, στην επόμενη συνεδρίασή του το Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει υπόψη του τη σοβαρή οικονομική και κοινωνική κατάσταση που έχει προκληθεί από την κρίση στις καπιταλιστικές και νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πια να αποφεύγουν τις υποχρεώσεις τους. Αλλά δεν μπορούν ούτε κι εκείνοι που περιθωριοποίησαν την προάσπιση της παραγωγής και των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων προκειμένου να δώσουν προτεραιότητα στο φιλελευθερισμό του παράλογου κριτηρίου του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης και στην προσέγγιση της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, με την ψεύτικη ανεξαρτησία της, η οποία το μόνο που εξυπηρέτησε ήταν τα συμφέροντα των χρηματοοικονομικών ομάδων.

Οι τρέχουσες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίες δείχνουν μία πτώση του ΑΕΠ της τάξεως του 4% για αυτό το έτος, με μία σταθεροποίηση μόνο για το 2010, συνοδευόμενη από μία απώλεια 8.5 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας τα τελευταία δύο χρόνια και μία πρόβλεψη ότι το ποσοστό ανεργίας θα ανέλθει γύρω στο 11%, είναι πάρα πολύ σοβαρές και επιδεικνύουν την αναποτελεσματικότητα των μέτρων που ελήφθησαν μέχρι σήμερα.

Ποιος μπορεί να αδιαφορήσει σε μία εκθετική ανάπτυξη της ανεργίας η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 30 εκατομμύρια ανέργους στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να ξεφύγουμε επειγόντως από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές σε επίπεδο Κοινότητας οι οποίες έχουν οδηγήσει στην επιδείνωση της κρίσης στον καπιταλισμό. Χρειάζεται επειγόντως να δώσουμε προτεραιότητα στη δημιουργία θέσεων εργασίας με δικαιώματα, στην προάσπιση της παραγωγής που βασίζεται στην Κοινότητα, στη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και σε μία δίκαιη διάθεση του εισοδήματος προκειμένου να μειωθεί η φτώχεια. Πρέπει επειγόντως να σταματήσει η οικονομική και κοινωνική συνοχή να είναι απλώς μία έκφραση λόγου χωρίς σαφές περιεχόμενο και πρέπει να απαλλαχθούμε από την αρχή του «σώζον εαυτώ σωθείτω».

Χρειαζόμαστε ένα επιπλέον προϋπολογισμό της ΕΕ να εξασφαλίσει την ύπαρξη αλληλεγγύης και αυξημένης υποστήριξης για τους ανθρώπους που έχουν περισσότερο επηρεαστεί και για τις πιο αδύναμες οικονομίες. Είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας με δικαιώματα για τους νέους ανθρώπους, τις γυναίκες και τους ανέργους, να αυξήσουμε την αγοραστική δύναμη του πληθυσμού, να τονώσουμε τη ζήτηση και να στηρίξουμε τις μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αντί να συνεχίζουμε να επιμένουμε στο σχέδιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, χρειάζεται να σεβαστούμε την κυρίαρχη απόφαση του ιρλανδικού λαού.

Αντί να συνεχίζουμε να επιμένουμε στο να θέτουμε ως προτεραιότητα τον οικονομικό τομέα, χρειάζεται να θέσουμε ένα τέλος στους φορολογικούς παραδείσους και να θέσουμε ως προτεραιότητα τους παραγωγικούς τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκαταλείποντας το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και αντικαθιστώντας το με ένα σύμφωνο κοινωνικής ανάπτυξης και προόδου.

Αντί να συνεχίζουμε να ελευθερώνουμε κανονισμούς και να αυξάνουμε την ευελιξία της αγοράς εργασίας, χρειάζεται να επικεντρωθούμε στη δημόσια επένδυση, που μπορεί να τονώσει τους παραγωγικούς τομείς, να αποτρέψει απολύσεις, να μειώσει το μέσο όρο του ημερήσιου ωραρίου εργασίας χωρίς μείωση του μισθού, να αποτρέψει την ανεργία και να εξασφαλίσει παγκόσμια πρόσβαση σε ανωτέρας ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της έρευνας, του στεγαστικού τομέα, της δικαιοσύνης και του περιβάλλοντος.

Αυτό περιμένουν από εμάς οι λαοί μας. Εάν επιθυμούμε οι Ευρωπαίοι πολίτες να συμμετέχουν περισσότερο στις εκλογές, τότε θα πρέπει να ανταποκρινόμαστε κατά τρόπο που το γενικότερο κοινό και οι εργαζόμενοι στις χώρες μας επιθυμούν και αξίζουν.

 
  
MPphoto
 

  Hanne Dahl, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (DA) Κύριε Πρόεδρε, η σύνοδος σχετικά με την απασχόληση προγραμματίστηκε για την 7η Μαΐου στην Πράγα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα τελευταία χρόνια η απασχόληση αποτελεί τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της ανοιξιάτικης συνόδου. Εδώ οι ηγέτες των κρατών μελών συζήτησαν τη λεγόμενη στρατηγική της Λισαβόνας η οποία αποτελεί το σχέδιο της ΕΕ για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Είναι ακόμη και το φόρουμ στο οποίο οι αντιπρόσωποι των κομμάτων στην «αγορά εργασίας» είχαν ευκαιρία να παρουσιάσουν τις απόψεις τους σχετικά με την απασχόληση. Εντούτοις, δεν μπόρεσε να λάβει χώρα μεγάλη κοινή σύνοδος σχετικά με την αυξανόμενη ανεργία στην Ευρώπη. Αντί αυτής θα λάβει χώρα μία σύνοδο των τριών, η οποία είναι πολύ λιγότερο φιλόδοξη. Η ηγεσία της ΕΕ επέλεξε λοιπόν να μη στείλει ένα σαφές μήνυμα πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι έγινε με σκοπιμότητα.!

Σε μία συνάντηση με το Γενικό Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, John Monks, μου δόθηκε η εντύπωση ότι η ανακοίνωση αποτελεί ένα πολύ δυσοίωνο μήνυμα για τους εργάτες. Ο κ. Monks δίνει χωρίς αμφιβολία την εντύπωση ότι οι ηγέτες της Ευρώπης δεν ενδιαφέρονται αρκετά για την ανεργία. Οι εργάτες αισθάνονται ότι δεν έχουν ευκαιρία να εισακουστεί η φωνή τους στα υψηλά στρώματα. Σύμφωνα με την Επιτροπή – αρκετοί από τους συναδέλφους μου έχουν αγγίξει αυτό το θέμα – η ανεργία θα αυξηθεί κατά 11% το 2010 και το δημοσιονομικό έλλειμμα θα αυξηθεί ουσιαστικά έως 7.5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Αυτό δεν είναι υπερεκτίμηση της κατάστασης˙ μάλλον το αντίθετο. Αντιπροσωπεύει μία σημαντική πρόκληση για το τρέχον σύστημα ενιαίου νομίσματος.

Πολλές χώρες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με το ευρώ. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται η Ιρλανδία, οι μεσογειακές χώρες και οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης, και τα προβλήματα έχουν επιδεινωθεί σημαντικά εξαιτίας της διεθνούς κρίσης. Χώρες που βρίσκονται εκτός ευρωζώνης, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία και η Σουηδία, αντεπεξέρχονται καλά. κατά συνέπεια πιστεύω ότι μία σύνοδος τον Ιούνιο θα αποφύγει να υιοθετήσει μία θέση λόγω του ότι υπάρχουν τόσο πολλές εσωτερικές εντάσεις στο σύστημα του ευρώ. Η σύνοδος του Ιουνίου θα πρέπει να κάνει μία δήλωση σχετικά με το πώς οι χώρες που έχουν ιδιαιτέρως σημαντικά προβλήματα μπορούν να απεμπλακούν από τη δέσμευση του ευρώ.

Φυσικά, κάποιος μπορεί να επιλέξει να δημιουργήσει μία «οικονομική κυβέρνηση», αλλά δεν έχω ακούσει ακόμη από κάποια χώρα να επιθυμεί να παραδώσει σημαντικά κομμάτια της οικονομικής πολιτικής της στην ΕΕ – ούτε καν από το πιο ισχυρό έθνος της ΕΕ, τη Γερμανία. Θα έθετα λοιπόν την εξής ερώτηση: πόσος κόσμος στην ΕΕ θα πρέπει να υποφέρει κάτω από ένα σύστημα του ευρώ το οποίο στην πραγματικότητα σημαίνει ο κόσμος στην Ευρώπη θα πρέπει να υποφέρει κάτω από ένα χωρίς ελπίδα κριτήριο του συμφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης; Όπως προαναφέρθηκε, η κατάσταση είναι ιδιαιτέρως τεταμένη στην Ιρλανδία, την Ελλάδα και σε πολλά άλλα κράτη. Πιστεύω ότι αυτές οι χώρες χρειάζονται να ξέρουν ότι μπορούν να απεμπλακούν από τις αυστηρές απαιτήσεις του ευρώ, ακόμη και αν δεν υπάρχει ρήτρα σχετική με την απόσυρση. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να δοθεί η δυνατότητα στις χώρες να εγκαθιδρύσουν τη δική τους εργασιακή πολιτική.

 
  
MPphoto
 

  Jana Bobošíková (NI ).(CS) Πρόεδρε εν ενεργεία του Συμβουλίου, αναπληρωτή πρωθυπουργέ Vondra, αν και είστε ο εκπρόσωπος μιας φθίνουσας κυβέρνησης, αυτό δεν σας απαλλάσσει από την ευθύνη σας έναντι όχι μόνο των πολιτών της Τσεχικής Δημοκρατίας, αλλά και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, σας καλώ να σταματήσετε την αντιδημοκρατική και ψευδή προώθηση της Συνθήκης της Λισαβόνας, και να ενημερώσετε τους πολίτες σχετικά με την πραγματική κατάσταση των πραγμάτων. Σας παρακαλώ να τους ενημερώσετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί αποτελεσματικά ακόμα και σε περίοδο οικονομικής κρίσης, ότι λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ότι τα κράτη μέλη μπορούν να βοηθήσουν το ένα το άλλο και ότι η Συνθήκη της Λισσαβόνας είναι τελείως περιττή για όλα αυτά. Θα πρέπει να αποσύρετε δημοσίως τον εξοργιστικό ισχυρισμό ότι όποιος δεν αποδέχεται τη Συνθήκη της Λισσαβόνας θα πρέπει να εγκαταλείψει την Ένωση. Θα πρέπει να πείτε ειλικρινά ότι τα ατού βρίσκονται τώρα στα χέρια όσων δεν επικύρωσαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας, των Ιρλανδών και των άλλων ελεύθερα σκεπτόμενων ανθρώπων της ΕΕ. Θα πρέπει να πείτε ότι οι ισχύουσες συνθήκες δεν μπορούν να ανακληθούν μονομερώς, και ότι η απόσυρση από την ΕΕ είναι δυνατή μόνο με τη συναίνεση όλων των κρατών μελών ΕΕ και ότι, συνεπώς, κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αποκλειστεί από την ΕΕ χωρίς τη δική του συγκατάθεση.

Τέλος, αναπληρωτή πρωθυπουργέ Vondra, θα πρέπει να αποσύρετε τον ψευδή ισχυρισμό σας ότι 25 χώρες έχουν εγκρίνει τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Εάν είστε γνώστης των γεγονότων, τότε θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η διαδικασία επικύρωσης δεν έχει ολοκληρωθεί σε έξι χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Πολωνίας. Παρακαλώ επίσης να έχετε υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας απορρίφθηκε όχι μόνο από τους Ιρλανδούς πολίτες, αλλά, για παράδειγμα, από τον εξέχοντα Γερμανό αριστερό πολιτικό Oskar Lafontaine, από τον εξέχοντα Χριστιανοδημοκράτη πολιτικό και πρώην πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου και προέδρου της Γερμανίας, Roman Herzog, και από το πρώην μέλος του Ευρωκοινοβουλίου, Graf von Stauffenberg, υιού του ανθρώπου που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Αδόλφο Χίτλερ. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, έχει απορριφθεί από τον πρόεδρο της χώρας σας, Václav Klaus. Τα επιχειρήματα που προβάλουν αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα κοινό παρονομαστή: την ανησυχία για τις επιπτώσεις της μαζικής απώλειας της επιρροής των κρατών μελών στην καθημερινή ζωή των πολιτών της ΕΕ.

Αναπληρωτή πρωθυπουργέ Vondra, πριν από 20 χρόνια συμβάλατε προσωπικά στην πτώση ενός καθεστώτος που καταπίεζε τους γείτονές του, περιφρονούσε τους πολίτες του και έλεγε ψέματα στο λαό του. Γι’ αυτό το λόγο έχετε δικαίως κερδίσει το σεβασμό. Ως εκ τούτου, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τώρα πέφτετε στο επίπεδο των ίδιων πρακτικών. Προσδίδετε βάρος στα επιχειρήματα όλων όσων συγκρίνουν την ΕΕ με το σοσιαλιστικό Συμβούλιο Αμοιβαίας Οικονομικής Βοήθειας, και όσους παρομοιάζουν τις Βρυξέλλες με τη Μόσχα. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η καλή φήμη της Τσεχικής Προεδρίας δεν σπιλώθηκε από την πτώση της τσεχικής κυβέρνησης, αλλά από την απροκάλυπτη πίεση που ασκείται στην Ιρλανδία, στην οποία η Τσεχική Προεδρία παίζει το ρόλο της. Για να μην αναφερθώ στα ψεύδη που ειπώθηκαν για τη Συνθήκη της Λισαβόνας από τους υψηλότερους εκπροσώπους της Προεδρίας – ψεύδη με τα οποία δυσφημείτε τις δημοκρατικές διαδικασίες της ΕΕ. Μπορεί να έχετε παραιτηθεί, αλλά συνεχίζετε να φέρετε ευθύνες. Φροντίστε το τελικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπό την Τσεχική Προεδρία να επιτελέσει τα καθήκοντά του κατά τρόπο ώστε η εντύπωση που θα αφήσει η χώρα μας να μην είναι η εντύπωση του ολοκληρωτισμού, του καταναγκασμού και του ψεύδους, αλλά του σεβασμού της δημοκρατίας, της ελευθερίας και, πάνω απ’ όλα, των πραγματικών γεγονότων. Μόνον έτσι θα δείξετε ότι οι διαδηλώσεις πριν από 20 χρόνια, όταν οι άνθρωποι κουδούνιζαν τα κλειδιά τους στις πλατείες των πόλεων, δεν ήταν μάταιες.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE ). - Κύριε Πρόεδρε, η Τσεχική Προεδρία έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες σε δύσκολους καιρούς, γεγονός που οφείλεται και στις προσωπικές ικανότητες του πρωθυπουργού Topolánek και του υπουργού Vondra, ο οποίος είναι μαζί μας σήμερα. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να τους τιμήσω και να τους ευχαριστήσω για το έργο τους των τελευταίων πέντε μηνών.

Χωρίς αμφιβολία, η οικονομική κατάσταση θα κυριαρχήσει στη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου, η οποία θα επικεντρωθεί, φυσικά, στα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα με σκοπό να αρχίσουν οι καταναλωτές να δαπανούν χρήματα και οι τράπεζες να δανείσουν χρήματα ξανά. Ωστόσο, η σύνοδος θα πρέπει να εξετάσει και τον τρόπο με τον οποίον η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει την επιχειρηματικότητα μακροπρόθεσμα. Για ορισμένες μικρές επιχειρήσεις, αυτό θα σημαίνει βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και μεγιστοποίηση των ευκαιριών τους στην ενιαία αγορά, αλλά για πολλές εξ αυτών η απάντηση θα είναι απλώς ο περιορισμός της γραφειοκρατίας και της παρέμβασης από τους πολιτικούς.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην Ευρώπη να ακολουθήσει το δρόμο των σοσιαλιστών αυτό τον Ιούνιο. Η κάμψη της οικονομίας είχε ως αποτέλεσμα οι Σοσιαλιστές να δείξουν τις πραγματικές προθέσεις τους. Πιστεύουν ότι οι πολιτικοί θα πρέπει να σας υπαγορεύουν πόσες ώρες θα εργάζεστε. Πιστεύουν ότι οι συνδικαλιστικές ενώσεις θα πρέπει να υποδεικνύουν τις συνθήκες εργασίας σας. Πάνω απ' όλα, πιστεύουν ότι είναι αυτοί μάλλον, και όχι ο λαός, που γνωρίζουν καλύτερα τις λύσεις. Τίποτε δεν συνοψίζει καλύτερα τη στάση του «ο πολιτικός γνωρίζει καλύτερα» από την πρόσφατη συζήτηση σχετικά με την οδηγία για το χρόνο εργασίας.

Οι συντηρητικοί ευρωβουλευτές ένιωσαν ικανοποίηση την περασμένη εβδομάδα όταν είδαν να αποτυγχάνει η πιο πρόσφατη απόπειρα των βουλευτών του εργατικού κόμματος της Βρετανίας να αχρηστεύσουν τη δυνατότητα της Βρετανίας να μη συμμετέχει στην οδηγία. Στη Βρετανία, 3 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτή τη δυνατότητα. Οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι και οι δημόσιες υπηρεσίες της βασίζονται σε αυτή τη δυνατότητα.

Η Τσεχική Προεδρία είναι με το μέρος των εργαζομένων σε αυτή τη συζήτηση, και τη συγχαίρω που μας βοήθησε να δούμε να αποτυγχάνει αυτή η τελευταία «σφαγή» από τους Σοσιαλιστές. Καλώ το Συμβούλιο του Ιουνίου να διευθετήσει αυτό το θέμα μια για πάντα, και να ξεκαθαρίσει ότι οι εργαζόμενοι, και όχι οι πολιτικοί είναι αυτοί που θα πρέπει να επιλέγουν το χρόνο εργασίας τους.

 
  
MPphoto
 

  Poul Nyrup Rasmussen (PSE ). - Κύριε Πρόεδρε, έχω το αίσθημα ότι έρχομαι από άλλο πλανήτη και διερωτώμαι, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι παράξενο. Βιώνουμε τη χειρότερη κρίση από το 1929. Πριν από δύο μέρες ο Επίτροπος Αλμούνια είπε ότι η ανάπτυξή μας θα σημειώσει μείωση 4% αυτό το χρόνο και τον επόμενο χρόνο θα έχουμε 27 εκατομμύρια άνεργους. Ο κ. Barroso, έκανε μια σύγκριση με τα δύο προηγούμενα χρόνια – αυτή τη χρονιά και την προηγούμενη – που αντιστοιχεί σε αύξηση 10 εκατομμυρίων ανέργων.

Και τι ακούω; Τίποτε! Τίποτε! Ακούω ότι υπάρχει πρόθεση να σταλεί ένα μήνυμα, ακούω ότι σκοπεύετε να κάνετε κάτι για να βοηθήσετε όσους πλήττονται περισσότερο. Αλλά επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι επίπεδο ανεργίας της τάξης του 11,1% την επόμενη χρονιά σημαίνει 27 εκατομμύρια άνεργους; Μπορώ να σας υπενθυμίσω ότι στη διάρκεια της συνόδου κορυφής του G20, με κάποια ίχνη αντίστασης από ορισμένους ευρωπαίους ηγέτες, δεχτήκατε ότι, εάν υπάρχει λόγος, είμαστε πρόθυμοι να κάνουν περισσότερα ούτως ώστε να έχουμε υψηλή οικονομική ανάπτυξη;

Πρόεδρε της Επιτροπής, έχω 27 εκατομμύρια βάσιμους λόγους να κάνω περισσότερα. Γι’ αυτό κάνω έκκληση σε σας σήμερα. Γνωρίζω ότι είστε λογικός άνθρωπος· γνωρίζω ότι ακούτε τα επιχειρήματα. Μπορώ να σας κάνω την ακόλουθη πρόταση; προτείνω να διοργανώσετε τρεις πολύ προσεκτικά σχεδιασμένες συνόδους κορυφής πριν από τη σύνοδο κορυφής του Ιουνίου, με μια επιλεγμένη ομάδα ανθρώπων, όπου θα διαμορφώσετε ένα νέο σχέδιο ανάκαμψης – ένα σχέδιο ανάκαμψης που θα αντιστοιχεί στην αύξηση κατά 2% της πραγματικής ζήτησης, με 0,5% χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο – χρηματοδότηση κατά το μισό από τα κράτη και κατά το άλλο μισό από τους δήμους· όπου θα προσθέσετε ένα νέο κοινωνικό σχέδιο για να καλύψετε το τεράστιο κόστος αυτής της κρίσης ανεργίας και για να μεταβείτε στην «έξυπνη» κατανομή εργασίας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Erasmus ώστε να εξασφαλίσετε ότι οι νέοι, αντί να είναι άνεργοι, θα ακολουθούν πρόγραμμα κατάρτισης· και, τέλος, όπως είπατε και ο ίδιος εμμέσως σήμερα, ότι τώρα προσπαθείτε σοβαρά να προτείνετε την έκδοση Ευρωομολόγων μέσα από μια καλά επικεντρωμένη, καλά σχεδιασμένη και εκτελεσμένη διαδικασία ώστε να μεριμνήσετε για τις χώρες που δεν έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν το δικό τους σχέδιο ανάκαμψης.

Μπορούμε να τα καταφέρουμε, εάν πάρουμε μια νέα απόφαση· μπορούμε να τα καταφέρουμε ένα ασκήσουμε αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων και μπορούμε να τα καταφέρουμε εάν πούμε τώρα: ας μην ξεκινήσουμε ρωτώντας το Βερολίνο, το Λονδίνο ή το Παρίσι τι να κάνουμε, αλλά ας ξεκινήσουμε δείχνοντας στην Επιτροπή ένα δείγμα ηγετικού χαρακτήρα, υποβάλλοντας μια πρόταση που δε θα βολέψει τους πάντες. Δεν θα είναι όλοι ευτυχείς στην αρχή, αλλά αυτή είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για να βγάλουμε την Ευρώπη από αυτή την τρομερή οικονομική κρίση.

Η Elisa Ferreira, η εξαίρετη εισηγήτριά μας, μαζί με την πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου, σας έχει προτείνει να ξεκινήσετε μια έντονη προσπάθεια ανάκαμψης. Συνεπώς, δεν πρόκειται μόνο για τη θέση μας ως Σοσιαλιστικής Ομάδας, ως Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, ως Σοσιαλδημοκρατών, αλλά για μια κοινή επιθυμία να κάνετε κάτι παραπάνω. Παρακαλώ κάντε το. Ηγεσία σημαίνει να ριψοκινδυνεύεις και να έχεις το προβάδισμα.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Duff (ALDE ). - Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να πιέσω τους Τσέχους γερουσιαστές ή τον ιρλανδικό λαό στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης σήμερα το απόγευμα, οπότε θα ασκήσω αυξημένη πίεση στην Επιτροπή – και ιδίως στον Πρόεδρο.

Αναμένεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα προτείνει τον Πρόεδρο Barroso για δεύτερη θητεία και, υπ’ αυτές τις συνθήκες, θα περιμέναμε να δούμε και να συζητήσουμε μια διακήρυξη από τον Πρόεδρο Barroso. Θα δημοσιεύσει ένα τέτοιο πρόγραμμα, και τι θα περιέχει αυτό; Οπωσδήποτε, θα πρέπει κυρίως να εξαγάγει συμπεράσματα όσον αφορά την χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, ιδίως καθώς πλησιάζουμε την αναθεώρηση του προϋπολογισμού πριν από το 2012.

Πρέπει να αλλάξουμε το μέγεθος και τη μορφή του προϋπολογισμού, ούτως ώστε να αντιστοιχεί ορθότερα στις κύριες πολιτικές προτεραιότητές μας. Η νέα Επιτροπή θα πρέπει να καταδείξει την ανάγκη μεταφοράς των δαπανών από το εθνικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό τη μείωση των δαπανών και την προστιθέμενη αξία. Θα πρέπει να συμπεριλάβει, ως σημαντικό στόχο, την επέκταση του μεγέθους της ευρωζώνης και τη στήριξη μιας πολύ ισχυρότερης Ευρωομάδας, η οποία θα δεσμευτεί να εφαρμόσει αυστηρότερη δημοσιονομική πειθαρχία και κοινή οικονομική πολιτική, και όχι απλώς τις άσχημα συντονισμένες εθνικές μακροοικονομικές πολιτικές που διαθέτουμε επί του παρόντος.

Και, ναι, θα πρέπει να συμπεριλάβει μια πρόταση για την αύξηση των Ευρωομολόγων, συν μεγαλύτερη ομοσπονδιακή εποπτεία για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και κατάλληλα φορολογικά κίνητρα, σε συνδυασμό με κατάλληλα εμπορικά κίνητρα που θα βασιστούν στην επανέναρξη των εμπορικών διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα της Ντόχα.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL ). - (EL) Κύριε Πρόεδρε, το Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18 Ιουνίου 2009, το μόνο καινούργιο που μπορεί να προσθέσει είναι νέα δεινά για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, νέες επιδοτήσεις και στήριξη στους μονοπωλιακούς ομίλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών υλοποιούν με σταθερότητα τα συμφέροντα του κεφαλαίου, την καπιταλιστική κρίση θα την πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Είναι γνωστά τα στοιχεία: μαζικές απολύσεις, κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας, δραστικές μειώσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, νέα φορομπηχτικά μέτρα, κατάργηση του οκτάωρου, τεμαχισμός του εργάσιμου χρόνου σε ενεργό και ανενεργό, αύξηση του απλήρωτου χρόνου δουλειάς και του βδομαδιάτικου ωραρίου σε 78 ώρες, γενικευμένη εφαρμογή της ευελασφάλειας (flexicurity), δηλαδή των ελαστικών σχέσεων εργασίας, της προσωρινής μερικής απασχόλησης, της εκ περιτροπής ανεργίας, το κτύπημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, παραπέρα ιδιωτικοποίηση των συστημάτων ασφάλισης και συνταξιοδότησης, της υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας από τη μια και από την άλλη να δίνεται πακτωλός επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών για τα μονοπώλια.

Στη βάση αυτής της στρατηγικής, της εξυπηρέτησης δηλαδή των συμφερόντων του κεφαλαίου, προετοιμάζεται και η προσεχής σύνοδος κορυφής για την απασχόληση στις 7 Μαΐου. Ταυτόχρονα ενισχύεται η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και η στρατικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προωθείται επιβολή της Συνθήκης της Λισαβόνας, παρά και ενάντια στη θέληση των λαών και της εκφρασμένης με δημοψηφίσματα αντίθεσής τους, όπως στη Γαλλία, στην Ολλανδία και την Ιρλανδία. Η αντικομμουνιστική υστερία, η ανιστόρητη και χυδαία εξίσωση του φασισμού και του κομμουνισμού γίνεται επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών με στόχο τα κομμουνιστικά κόμματα, προκειμένου να χτυπηθούν θεμελιώδη δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων. Στο τέλος αυτής της περιόδου οι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν έναν απολογισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση με κριτήριο τη δική τους καθημερινότητα, την πείρα από την ίδια τους τη ζωή. Τι κέρδισε ο εργαζόμενος λαός, τι κέρδισαν τα μονοπώλια;

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κας ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI ).(NL) Κυρία Πρόεδρε, στην πραγματικότητα αποχαιρετούμε την Τσεχική Προεδρία, η οποία ξεκίνησε λαμπρά με τη μάλλον χαμηλών τόνων ομιλία του Προέδρου Klaus στο Σώμα. Δυστυχώς, την ομιλία αυτή δε διαδέχθηκε κάτι που να έχει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα.

Εάν η Τσεχική Προεδρία επικυρώσει και τη Συνθήκη της Λισαβόνας αύριο, αυτό θα σημαίνει ότι μας είχαν ξεγελάσει εντελώς τότε. Εντούτοις, η επίσημη Ευρώπη βρίσκεται σε αδιέξοδο. Αυτό που χρειαζόμαστε πραγματικά είναι μια Ένωση που είναι έτοιμη να αρκεστεί στα βασικά της καθήκοντα και δεν είναι έτοιμη να ενεργήσει ως μεγάλο υπερκράτος εν τω γίγνεσθαι.

Βιώνουμε μια ιδιαίτερα τρομακτική οικονομική κρίση, με τεράστια αύξηση της ανεργίας στην ΕΕ, και ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο τέλος της. Ένα Συμβούλιο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που δεν αποφασίζει αυτή την περίοδο ότι, για παράδειγμα, είναι σφάλμα να αγωνιζόμαστε για περισσότερη μετανάστευση και να εξετάζουμε το ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας, μιας χώρας που συνεχίζει να υστερεί σε σχέση με μας στην οικονομική ανάπτυξη, είναι, κατά την άποψή μου, ένα ακατανόητο Συμβούλιο το οποίο, εν πάσει περιπτώσει, διαπράττει ένα ιδιαίτερα σοβαρό σφάλμα.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE-DE ). - (SL) Χαιρετίζω ιδιαίτερα τη φιλοδοξία της Τσεχικής Προεδρίας και είμαι ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει αυτή τη δύσκολη περίοδο. Δεν πιστεύω ότι η επικείμενη αλλαγή της Προεδρίας και οι ευρωεκλογές θα πρέπει να περιορίσουν το εύρος των φιλοδοξιών της ΕΕ όσον αφορά την αντιμετώπιση των προκλήσεων για τις οποίες είναι σαφές ότι απαιτούνται περισσότερες κοινές πολιτικές. Δε θα επαναλάβω πόσο σημαντικό είναι, από αυτή την άποψη, να επικυρώσουμε τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Αισθάνθηκα χαρά όταν άκουσα τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Vondra και τον Πρόεδρο Barroso να μιλούν για στόχους. Εάν πρόκειται να επιτύχουμε στις προσπάθειές μας καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει να θέσουμε υψηλούς στόχους στην Κοπεγχάγη. Αυτοί οι στόχοι είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία της οικονομικής αναδιάρθρωσης. Όλοι γνωρίζουμε ότι όταν, πριν από πολλά χρόνια, η ιαπωνική κυβέρνηση έθεσε υψηλούς περιβαλλοντικούς στόχους, η ανταγωνιστικότητα της ιαπωνικής οικονομίας ενισχύθηκε για πρώτη φορά.

Θα ήθελα να προσθέσω ότι ορισμένοι αμφισβητούν τώρα τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Φυσικά, η εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου είναι εύκολη σε περίοδο οικονομικής άνθισης και κατά τη διάρκεια δεκαετιών θετικής ανάπτυξης, αλλά πιστεύω ότι είναι ακριβώς σε περίοδο ύφεσης που θα πρέπει να γίνει αισθητή η ισχύς του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και του μοντέλου της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Έχω την πεποίθηση ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτή την πρόκληση, και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την περίοδο της κρίσης για να βελτιώσουμε την προσέγγισή μας όσον αφορά το θέμα της ανάπτυξης. Ελπίζω επίσης ότι θα μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε όχι μόνο την κοινωνική αλλά και την περιβαλλοντική διάσταση αυτής της προσέγγισης.

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (PSE ).(FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Vondra, κύριε Barroso, κυρίες και κύριοι, η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται ολοένα και περισσότερο σε σοβαρή ύφεση. Παρά τις πολυάριθμες συνόδους κορυφής και άλλες διασκέψεις μεταξύ διαφόρων μερών, η κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας συνεχίζει να αποτελεί θέμα υψηλής προτεραιότητας εντός της Ευρώπης και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τα διάφορα σχέδια για την ανάκαμψη της οικονομίας δεν κατάφεραν παρά, στην καλύτερη περίπτωση, να επιβραδύνουν αυτή την κάθοδο στον Άδη, χωρίς, ωστόσο, να φαίνονται σημάδια ανάκαμψης. Το χειρότερο είναι ότι η ανεργία συνεχίζει να αυξάνεται, και θα υπερβεί τα 25 εκατομμύρια στην Ευρώπη, ίσως να φτάσει ακόμη και τα 27 εκατομμύρια αυτή τη χρονιά, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Rasmussen.

Εντούτοις, αντί να επικεντρώνονται στην πραγματική κατάσταση της απασχόλησης, οι αρχηγοί κρατών προτιμούν να ασχοληθούν, κατά την επόμενη σύνοδο κορυφής της Πράγας, με «θέματα μείζονος πολιτικής» που αφορούν τις μελλοντικές σχέσεις με ορισμένες χώρες στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης.

Οι καλές σχέσεις γειτονίας είναι, οπωσδήποτε, ιδιαίτερα σημαντικές, αλλά πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσουμε πλήρως κάτι: το Ευρωκοινοβούλιο έχει δηλώσει σε αρκετές ευκαιρίες ότι αντιτίθεται σε οποιαδήποτε μελλοντική διεύρυνση της Ένωσης, εκτός εάν, ως προϋπόθεση, εφαρμοστεί θεσμική μεταρρύθμιση που θα επιτρέπει στα 27 υφιστάμενα κράτη-μέλη να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά.

Θα ήθελα να προσθέσω ότι οποιασδήποτε μελλοντικής διεύρυνσης πρέπει να προηγηθεί θεμελιώδης μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών προοπτικών, καθώς και μια δέουσα αύξηση του προϋπολογισμού της Ένωσης. Η διπλωματία χωρίς οικονομικούς πόρους είναι μια ανώφελη χειρονομία.

Η Τσεχική Προεδρία της Ένωσης θα εξυπηρετούσε καλύτερα τις φιλοδοξίες της Ευρώπης διοργανώνοντας μια πλήρη σύνοδο κορυφής για την απασχόληση. Διαπιστώνω, ωστόσο, ότι οι Σαρκοζί, οι οποίοι προτιμούν τα πυροτεχνήματα της δημοσιότητας από το πραγματικό πολιτικό έργο, υπονόμευσαν αυτή την ιδιαίτερα απαραίτητη σύνοδο, και ελπίζω ότι τον επόμενο Ιούνιο οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι θα χρησιμοποιήσουν την ψήφο τους για να επιλέξουν ευρωβουλευτές ικανούς να προσδιορίζουν τις πραγματικές προτεραιότητες της Ευρώπης: απασχόληση, απασχόληση, απασχόληση, κοινωνική προστασία, και η υπεράσπιση της αγοραστικής δύναμης.

Δε συμφωνώ πάντα με τον πρωθυπουργό μου, τον Jean­Claude Juncker, αλλά έχει, οπωσδήποτε δίκαιο, όταν προβλέπει «το ξέσπασμα κοινωνικής κρίσης σε περίπτωση απότομης αύξησης της ανεργίας, η οποία αναμένεται τους επόμενους μήνες». Ως εκ τούτου, περιοριζόμενοι σε μια ανεπίσημη διάσκεψη για το θέμα της απασχόλησης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εγκατέλειψαν το θέμα της κρίσης και διατρέχουν τον κίνδυνο μιας πολύ σοβαρής κοινωνικής και πολιτικής κρίσης.

 
  
MPphoto
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE ).(LT) Στις 9 Μαΐου 1950, ο Robert Schumann πρότεινε το «Σχέδιο Schumann», που έθεσε τα θεμέλια για την οικονομική συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Οι μεγάλοι πολιτικοί και στοχαστές της Ευρώπης κατανοούσαν πολύ καλά ότι η δύναμη που θα μπορούσε να ενώσει την Ευρώπη ήταν η κοινή προσέγγιση των οικονομικών προβλημάτων. Τη βάση αυτής της προσέγγισης αποτελούσαν διακρατικοί χρηματοπιστωτικοί και οικονομικοί όμιλοι που δημιούργησαν προστιθέμενη αξία και θέσεις εργασίας.

Εφαρμόζοντας τα δικά τους εθνικά σχέδια για την ανάκαμψη της οικονομίας, τα κράτη μέλη διατάραξαν τις δραστηριότητες των εν λόγω ευρωπαϊκών ομίλων· ως εκ τούτου, αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα, τα οποία θα πολλαπλασιαστούν, εάν δεν κατορθώσουμε να συντονίσουμε και πάλι την οικονομική πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ελπίζω ότι, μεταξύ των νέων ηγετών της Ευρώπης, θα βρεθούν άνθρωποι όπως ο Robert Schumann, ο Jean Monet και ο Konrad Adenauer, που θα κοιτάξουν πέραν του δικού τους εθνικού συμφέροντος.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE-DE ). - Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την Τσεχική Προεδρία για την πρωτοβουλία να προτείνει μια Ανατολική Εταιρική Σχέση η οποία θα υλοποιηθεί σύντομα και επίσημα, και θα ήθελα να καλέσω τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να δεσμευτούν πλήρως όσον αφορά την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας. Οι γείτονές μας στα ανατολικά χρειάζονται, πάνω απ’ όλα, να αισθανθούν ισότιμοι εταίροι που γίνονται αποδεκτοί ως μακροπρόθεσμοι συνεργάτες.

Συμφωνώ ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της κοινής ευθύνης, της διαφοροποίησης και της πλήρωσης των όρων. Ωστόσο, ο κύριος στόχος είναι να εξασφαλιστεί η πειστική νίκη του εκδημοκρατισμού και της καθιέρωσης του κράτους δικαίου σε αυτές τις χώρες. Όσον αφορά τη Λευκορωσία, πρέπει να αντιδρούμε σταδιακά σε κάθε σημάδι απτής προόδου των σημερινών ηγετών της Λευκορωσίας προς τον εκδημοκρατισμό του καθεστώτος.

Μία από τις κρισιμότερες πτυχές της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης θα αποτελέσει η ελευθερία στο θέμα της βίζας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την πρόταση της Επιτροπής του περασμένου Δεκεμβρίου για την κατάργηση, με την πάροδο του χρόνου, όλων των απαιτήσεων για βίζα για τους πολίτες των έξι μελλοντικών εταίρων. Δυστυχώς, αυτή η επαναστατική προσέγγιση αντικαταστάθηκε από μια πολύ πιο μετριοπαθή προσέγγιση: μια προσφορά εφαρμογής μακροπρόθεσμων απλοποιημένων διαδικασιών έκδοσης βίζας κατά περίπτωση. Για μια επιτυχημένη, ωστόσο, Ανατολική Εταιρική Σχέση απαιτείται εκ μέρους μας αποφασιστικότητα και μια ανοιχτή στάση θετικού χαρακτήρα.

Είναι ζωτικής σημασίας να παράσχουμε κίνητρα στους εταίρους μας ώστε να δεσμευτούν πλήρως όσον αφορά την τήρηση των ευρωπαϊκών αξιών και κανόνων. Αυτό ισχύει ειδικά για την Ουκρανία. Δε μπορούμε να ξεκινήσουμε την Ανατολική Εταιρική μας Σχέση με ασαφή και διστακτικά μηνύματα σχετικά με το μέλλον της Ουκρανίας. Μια δημοκρατική και σταθερά ευρωπαϊκή Ουκρανία είναι βασικός παράγοντας για μια δημοκρατική, αξιόπιστη και νομοταγή Ρωσία.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen (PSE ).(DE) Κυρία Πρόεδρε, Πρόεδρε εν ενεργεία του Συμβουλίου, Πρόεδρε της Επιτροπής, η σύνοδος κορυφής του Ιουνίου θα πρέπει να θίξει ξανά το θέμα της Συνθήκης της Λισαβόνας – για τελευταία, ελπίζω, φορά πριν αυτή τεθεί σε ισχύ. Κύριε Vondra, σας εύχομαι κάθε επιτυχία αύριο στην Τσεχική Γερουσία, ελπίζω όλα να πάνε καλά και, τότε, το μόνο που θα απομένει είναι το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία. Τότε, θα πρέπει να διαπραγματευτούμε τρίτη δέσμη εγγυήσεων με την Ιρλανδία. Φυσικά, θα πρέπει τότε να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες του ιρλανδικού πληθυσμού και της ιρλανδικής κυβέρνησης. Εντούτοις, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μη δημιουργήσουμε νέα εμπόδια για όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη, για παράδειγμα, εάν κάποια από αυτές τις εγγυήσεις πρέπει να επικυρωθεί ακόμη μια φορά σε όλα τα κράτη. Ίσως μπορείτε να προσθέσετε κάτι σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας αυτής της δέσμης για τον Ιούνιο.

Δεύτερον, Πρόεδρε της Επιτροπής, φυσικά ενδιαφερόμαστε για την εκλογή του νέου Προέδρου της Επιτροπής. Θα επιθυμούσαμε, ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μια συμφωνία με το Συμβούλιο σχετικά με τη διαδικασία για τον Ιούνιο/Ιούλιο. Θα επιθυμούσαμε την πραγματοποίηση διαβούλευσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε για το μέλλον της Συνθήκης της Λισαβόνας. Πρόεδρε εν ενεργεία του Συμβουλίου, θα μπορούσατε να πείτε κάτι και γι’ αυτό;

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE ). - (SV) Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, Πρόεδρε της Επιτροπής Barroso, κύριε Vondra. Ένα από τα βασικά θέματα της συνόδου κορυφής τον Ιούνιο θα είναι πιθανώς ο διορισμός νέου Προέδρου της Επιτροπής. Στα μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκε ότι η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο δε θα ψηφίσει υπέρ της επανεκλογής σας, Πρόεδρε Barroso, εάν δεν υποσχεθείτε να ανοίξετε την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων.

Πρόκειται για παράξενη συζήτηση. Η στάση της Επιτροπής κατά το παρελθόν ήταν η προσπάθεια αποφυγής ανοίγματος μια ιδιαίτερα πολύπλοκης και πολιτικά ευαίσθητης οδηγίας και, αντ’ αυτού, η προσπάθεια τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις να αλλάξουν τη δική τους εθνική νομοθεσία. Επίτροπε Barroso, θα ήθελα να σας ρωτήσω ρητά, ενόψει της επικείμενης εκλογικής εκστρατείας: έχετε εσείς προσωπικά και η Επιτροπή την άποψη ότι, όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, δεν υπάρχει λόγος να ανοίξει η οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων;

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (PSE ).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Vondra, κύριε Barroso, δηλώνω ελαφρά έκπληκτος με το χρονολόγιο της Ευρώπης. Η Επιτροπή μας παρουσιάζει τις οικονομικές προβλέψεις της, βάσει των οποίων εντός τριών μηνών οι προοπτικές ανάπτυξης θα σημειώσουν πτώση από μείον 1,9% σε μείον 4% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ευρωζώνη, και όταν συναντιούνται οι υπουργοί οικονομικών, η βασική τους ανησυχία αφορά τη μακροπρόθεσμη αειφορία, την ποιότητα των δημόσιων οικονομικών, και την επίτευξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Θα αστειεύεστε.

Στο πλαίσιο των ευρωεκλογών, οι ψηφοφόροι μάς ρωτούν ευθέως. Πού είναι η Ευρώπη; Τι κάνει η Ευρώπη; Ποιες προτάσεις έχει υποβάλει ο Πρόεδρος Barroso για να βοηθήσει τους ανθρώπους που μπορεί να βρεθούν άνεργοι αύριο;

Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου γίνεται ολοένα και περισσότερο προφανές ότι η επιλεχθείσα στρατηγική της υφιστάμενης ομάδας, υπό την ηγεσία του κ. Barroso, είναι μια στρατηγική αλα ιαπωνικά : με άλλα λόγια, η καθυστερημένη ανάληψη δράσης, και, ως εκ τούτου, η ανάληψη ανεπαρκούς και δαπανηρής δράσης. Δεν είναι αυτό που επιζητούμε.

Επιτρέψτε μου, κύριε Barroso, να πω επίσης ότι αυτή είναι αναμφίβολα η τελευταία φορά που σας βλέπω στο Σώμα, ότι η ανταπόκρισή σας στην πρόκληση της οδηγίας για τα κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και τα επενδυτικά κεφάλαια υπήρξε απολύτως απαράδεκτη. Δηλώσατε ότι ίσως θα έπρεπε να μην είχαμε σχολιάσει την εν εξελίξει εργασία εντός της Επιτροπής. Τι είδους κείμενο θα ήταν αυτό εάν δεν το είχαμε θέσει υπόψη σας; Το συμπέρασμά σας επί του θέματος είναι ότι νομίζετε ότι μπορείτε να νομοθετήσετε επ’ αυτού, αλλά νομοθετείτε μόνο σε σχέση με τους διευθυντές, και δεν κάνετε τίποτε για να παρέμβετε στην ουσία αυτών κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου. Η μόνη σας μέριμνα είναι να προστατεύσετε τους επενδυτές, ενώ η πρόκληση αφορά και τη σταθερότητα των τιμών. Έχετε χάσει την ουσία κύριε Barroso.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE ).(DE) Κυρία Πρόεδρε, Πρόεδρε εν ενεργεία του Συμβουλίου, Πρόεδρε της Επιτροπής, οι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου απογοήτευσε ιδιαίτερα όσους από μας ενδιαφέρονται για τις μεταφορές.

Είναι απαραίτητο, ιδιαίτερα κατά την παρούσα παγκόσμια οικονομική κρίση, να αναβαθμίσουμε τις υποδομές των μεταφορών – σιδηρόδρομοι, δρόμοι, εσωτερική ναυσιπλοΐα, θαλάσσια ναυσιπλοΐα, λιμάνια και αεροδρόμια – και να αναπτύξουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών για το μέλλον, με ευφυή συστήματα μεταφορών και υποστήριξης για την ανάκαμψη των εμπορικών συναλλαγών στην ΕΕ και των εισαγωγών και εξαγωγών, η οποία ελπίζουμε ότι σύντομα θα λάβει χώρα.

Επιπλέον, οι πολίτες μας προσδοκούν σαφείς δηλώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του όγκου των μεταφορών κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, όχι με «κατευθύνοντα» μέσα, αλλά με μέσα που βασίζονται στην αγορά. Ένα καλό παράδειγμα αυτού είναι η εφαρμογή του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων για την αεροπορία από το 2012, το οποίο μόλις έχουν ολοκληρώσει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Εντούτοις, αισθητή είναι η έλλειψη άλλων κανόνων, στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, για παράδειγμα. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε μια φιλική προς το περιβάλλον βελτιστοποίηση της πολιτικής μεταφορών. Αυτό το θέμα είναι σημαντικό, Πρόεδρε εν ενεργεία του Συμβουλίου, διότι είναι ουσιαστικό να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε επί παρόμοιων λύσεων για τη φιλική προς το περιβάλλον βελτιστοποίηση των μεταφορών με τα σημαντικότερα τρίτα κράτη, όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, αλλά και η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε βελτίωση του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο. Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε τους μονομερείς κανόνες που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό εις βάρος της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η Ομάδα μου, συνεπώς, καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – και ελπίζω ότι ο Πρόεδρος εν ενεργεία του Συμβουλίου θα το λάβει υπόψη – να συζητήσει και να προετοιμάσει για το επόμενο Συμβούλιο ισορροπημένες προσεγγίσεις για παγκόσμιες, φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές μεταφορών, πριν από τη διάσκεψη για το κλίμα της Κοπεγχάγης. Εάν επιθυμούμε μια επιτυχημένη διάσκεψη στην Κοπεγχάγη, πρέπει επίσης να συζητήσουμε για μια φιλική προς το περιβάλλον πολιτική μεταφορών.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Barón Crespo (PSE ). - (ES) Κυρία Πρόεδρε, Πρόεδρε εν ενεργεία του Συμβουλίου, Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18 και 19 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί δύο εβδομάδες μετά τις ευρωεκλογές, και σε μια δημοκρατία οι εκλογές είναι θεμελιώδους σημασίας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο εν ενεργεία του Συμβουλίου, στον οποίο η τσεχική γερουσία θα δώσει αύριο το πράσινο φως για την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτό που απομένει τώρα είναι ο αυτοκράτορας πρόεδρος στο κάστρο της Πράγας να ευδοκήσει να υπογράψει τη Συνθήκη αλλά, όπως και να ’χει, φαίνεται ότι σημειώνεται κάποια πρόοδος.

Τώρα, ένα σημαντικό σημείο: οι εκλογές θα διεξαχθούν βάσει της Συνθήκης της Νίκαιας, αλλά η επόμενη θητεία θα ασκηθεί βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας. Από δημοκρατικής άποψης, αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή θα έχει μεγαλύτερη εξουσία από ό,τι κατά την προηγούμενη θητεία, και επιτρέψτε μου τώρα να απευθυνθώ σε έναν εκ των υποψηφίων, στον κ. Barroso: είστε υποψήφιος από την περασμένη Κυριακή, αλλά είστε ήδη Πρόεδρος. Κύριε Barroso, νομίζω ότι είναι λογικό να αναρωτηθείτε για τις πιθανές οικονομικές και κοινωνικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε επί του παρόντος και στην κρίση που βιώνουμε, όχι εκμεταλλευόμενος τις υπηρεσίες της Επιτροπής, αλλά ως επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών· νομίζω ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία, ούτως ώστε να μη βρεθούμε σε μια κατάσταση στην οποία το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απλώς θα ζητάει τη γνώμη του Ευρωκοινοβουλίου (ας θυμηθούμε την υπόθεση Buttiglioni).

Κυρία Πρόεδρε, στο πλαίσιο της τελευταίας ομιλίας μου στο Ευρωκοινοβούλιο, επιτρέψτε μου να σας ζητήσω να μιλήσετε στον Πρόεδρο του Σώματος και να του πείτε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να αναφέρει το γεγονός ότι το επόμενο Σώμα θα παρουσιάζει έλλειψη 19 βουλευτών, διότι η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν έχει επικυρωθεί ακόμη. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα για τη δημοκρατία και πιστεύω ότι ο Πρόεδρος του Σώματος θα το τακτοποιήσει.

 
  
MPphoto
 

  Íñigo Méndez de Vigo (PPE-DE ). - (ES) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου, πρώτα απ’ όλα, να ευχαριστήσω τον Enrique Barón για τη σταδιοδρομία του στην Ευρώπη και για όλα όσα έχει κάνει για το Σώμα. Θα μας λείψει ιδιαίτερα.

Κυρία Πρόεδρε, στις 9 Μαΐου γιορτάζουμε την «Ημέρα της Ευρώπης» σε όλες τις χώρες μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να γιορτάζουμε και την «Ημέρα χωρίς Ευρώπη» για να κατανοήσουμε τι θα ήταν η Ευρώπη, εάν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εντούτοις, νομίζω ότι σήμερα στο Σώμα ανέβηκε κάπως ο εκλογικός πυρετός, και μου φαίνεται ότι μεγάλο μέρος της κριτικής που ακούσαμε εδώ, ιδίως σχετικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι παντελώς αδικαιολόγητη. Νομίζω ότι η Επιτροπή αντέδρασε σωστά στην κρίση και αναρωτιέμαι τι θα είχε συμβεί αν δεν είχαμε αντιδράσει. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω σε μια καλή συνάδελφο και φίλη, η οποία δε μ’ ακούει τώρα, έναν συμπατριώτη της, τον André Gide, ο οποίος είπε ότι οτιδήποτε υπερβολικό δεν έχει αξία, και νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα.

Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο Πρόεδρος Leinen. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό, καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας της εκλογής του Προέδρου της Επιτροπής, να μη λησμονούμε το πνεύμα της Λισαβόνας. Είμαι σίγουρος ότι ο κ. Vondra και ο διάδοχός του θα το πράξουν, διότι μου φαίνεται ότι δεν έχει κανένα πολιτικό νόημα να διεξαγάγουμε ευρωεκλογές και να μη λάβουμε υπόψη μας το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών, ούτε να διαβουλευτούμε με τις πολιτικές ομάδες πριν να παρουσιάσουμε έναν υποψήφιο στην Αίθουσα.

Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ειπωθεί με απόλυτη σαφήνεια στο Συμβούλιο: «Μην κάνετε το σφάλμα να αντιταχθείτε σε ό,τι πρόκειται να εγκρίνει το Ευρωκοινοβούλιο με πολύ μεγάλη πλειοψηφία στην έκθεση του κ. Dehaene».

Τέλος, κύριε Vondra, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την Προεδρία σας. Επίσης, πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ αυτού που είναι τυχαίο και αυτού που είναι απαραίτητο και σημαντικό, και νομίζω ότι έχετε κάνει καλή δουλειά. Πριν από πολλά χρόνια, έμαθα από τον Milan Kundera και άλλους ότι η Τσεχική Δημοκρατία είναι ένα σημαντικό τμήμα της Ευρώπης· αυτό είναι κάτι που το έχετε αποδείξει και σας ευχαριστώ γι’ αυτό. Περάσατε δύσκολες στιγμές, αλλά, εντέλει, κύριε Vondra, θα ήθελα να πιστεύω ότι αύριο θα ξημερώσει μια μεγάλη ημέρα στην τσεχική γερουσία και («Δεν πρέπει ποτέ να λέμε αυτό που νιώθουμε;», όπως είπε ένας κλασικός συγγραφέας) αισθάνομαι και θα αισθανθώ μεγάλη υπερηφάνεια όταν η Τσεχική Δημοκρατία θα επικυρώσει αύριο τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και είθε να εκπληρωθούν οι ευχές μας, όπως λέμε στη χώρα μου.

 
  
MPphoto
 

  Genowefa Grabowska (PSE ).(PL) Κυρία Πρόεδρε, η Τσεχική Προεδρία δεν ήταν εύκολη, κυρίως λόγω των εγχώριων προβλημάτων, καθώς και λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Πιστεύω, εντούτοις, ότι η Προεδρία αυτή θα ολοκληρωθεί με μια πολύ σημαντική επιτυχία, εάν κατορθώσει να επιτύχει ευνοϊκό αποτέλεσμα στη διαδικασία επικύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας. Συνεπώς, θα ήθελα να ρωτήσω εάν η Προεδρία σκοπεύει να προσεγγίσει όσα κράτη μέλη έχουν ολοκληρώσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες επ’ αυτού του ζητήματος και μόνο ο αρχηγός του κράτους χρονοτριβεί σχετικά με την υπογραφή αυτού του εγγράφου. Συμπεριλαμβάνω και τη χώρα μου, την Πολωνία.

Το δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να θίξω είναι ο κοινωνικός διάλογος. Ήμουν η εισηγήτρια γι’ αυτή την έκθεση, και γνωρίζω ότι οι Ευρωπαίοι προσδοκούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίζει τα σοβαρά ζητήματα και να αναπτύσσει τις κατάλληλες λύσεις. Πιστεύουν ότι η Ευρώπη θα τα καταφέρει καλύτερα από ό,τι τα δικά τους κράτη μέλη. Θα ήθελα να ζητήσω να ληφθεί και αυτό υπόψη. Και το τελευταίο θέμα, κυρία Πρόεδρε. Μην ξεχνάτε την αλληλεγγύη, και μην επιτρέψετε την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πλατφόρμα εθνικισμού. Δεν επιθυμούμε την επιστροφή στον εθνικισμό. Θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη έκκληση για αλληλεγγύη.

 
  
MPphoto
 

  Luís Queiró (PPE-DE ).(PT) Κυρία Πρόεδρε, Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, κατά την έναρξη αυτής της νομοθετικής περιόδου, ένα από τα κεντρικά υπό συζήτηση θέματα ήταν το θεσμικό ζήτημα. Ξεκινήσαμε με τη συνθήκη της Νίκαιας και, πέντε χρόνια μετά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και πάλι τη Συνθήκη της Νίκαιας για να πάρουμε ορισμένες σημαντικές αποφάσεις. Η επανεκλογή του Προέδρου José Manuel Barroso, την οποία, φυσικά, στηρίζω, είναι οπωσδήποτε μια από αυτές τις αποφάσεις. Ελπίζω ακόμη ότι η Συνθήκη της Λισσαβόνας μπορεί να τεθεί σύντομα σε ισχύ, όχι μόνο λόγω των πλεονεκτημάτων της και των βελτιώσεων που επήλθαν με την πάροδο του χρόνου, αλλά και προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα σταθεροποίησης του θεσμικού διαλόγου. Ελπίζω ιδιαίτερα ότι τότε οι ενέργειές μας θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα και να κατευθυνθούν στην Ευρώπη των αποτελεσμάτων, για την οποία μίλησε και μιλούσε πάντοτε ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Εάν στο επόμενο δημοψήφισμα οι Ιρλανδοί πουν ναι, αυτό θα οφείλεται περισσότερο στο ότι έχουν συνειδητοποιήσει ότι η Ευρώπη είναι ένα ασφαλές λιμάνι, ιδίως σε καιρούς κρίσης. Η τρέχουσα κατάσταση είναι, ως εκ τούτου, ο ισχυρότερος σύμμαχος μας, αλλά θα μπορούσε να γίνει και ο πιο τρομερός αντίπαλός μας. Σήμερα, η σύγχρονη υπόσχεση της Ευρώπης είναι ιδίως μια υπόσχεση για την ευημερία όλων, και αυτή η υπόσχεση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τι μπορούμε να αποφασίσουμε, συμπεριλαμβανομένου του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Χρειαζόμαστε ιδιαίτερα την πολιτική βούληση να ανταποκριθούμε στην τρέχουσα οικονομική κατάσταση. Ο προστατευτισμός, οι κρατικοποιήσεις και ο φόβος της παγκοσμιοποίησης δε θα μας βοηθήσουν. Πρέπει να απελευθερώσουμε και να δημιουργήσουμε χώρο για τις δυνάμεις που μπορούν να οικοδομήσουν τις οικονομίες μας, πρέπει να επιμείνουμε στις μεταρρυθμίσεις και στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, και, φυσικά, πρέπει να στηρίξουμε τους πλέον ευάλωτους.

Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε μια Ευρώπη των αποτελεσμάτων, χωρίς την αφαίρεση που η άνθρωποι νιώθουν απόμακρη. Τώρα, καθώς εγκαταλείπω το Σώμα, κυρία Πρόεδρε, είναι αυτή την ελπίδα που επιθυμώ να εκφράσω, και είναι αυτή η ελπίδα που με ενθαρρύνει.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (PSE ). - Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να προτείνω όσοι εδώ στο Σώμα προέρχονται από κράτη μέλη διαφορετικά από την Ιρλανδία και επιθυμούν να μιλήσουν εξ ονόματος των Ιρλανδών σχετικά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, να θέσουν υποψηφιότητα στα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών της Ιρλανδίας!

Το εάν θα επικυρώσουν τη Συνθήκη της Λισαβόνας ή όχι είναι ένα θέμα που αφορά τους Ιρλανδούς. Ελπίζω ότι θα το πράξουμε, και θα εργαστώ πολύ σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω η Ιρλανδία να παραμείνει στο κέντρο λήψης αποφάσεων της Ευρώπης.

Όλοι όσοι καλούν για ένα δεύτερο ιρλανδικό «όχι» ελπίζουν ότι η Ιρλανδία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βαριοπούλα για να ξεκινήσει η καταστροφή της ΕΕ. Δε θα στηρίξω αυτή την άποψη. Η ιστορία μας μάς προδιαθέτει να είμαστε επιφυλακτικοί. Μας έχει επίσης διδάξει ότι η αλληλεγγύη και η κοινή χρήση της εξουσίας με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη είναι η καλύτερη εγγύηση της κυριαρχίας και της ευημερίας μας.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Vondra, στην εναρκτήρια δήλωσή του, δεν έκανε καμία αναφορά στην κοινωνική κρίση που αντιμετωπίζουμε επί του παρόντος. Θα τον παρότρυνα να αναθεωρήσει τη γραμμή του. Είμαστε, στην πραγματικότητα, αντιμέτωποι με μια οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση: 27 εκατομμύρια άνθρωποι και οι οικογένειές τους θα βρεθούν στην κόλαση τα επόμενα χρόνια. Δε μπορούμε να έχουμε μια ΕΕ που αγνοεί αυτό το γεγονός.

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira (PSE ).(PT) Κυρία Πρόεδρε, Πρόεδρε της Επιτροπής, Πρόεδρε εν ενεργεία του Συμβουλίου, αντιμετωπίζουμε μια άνευ προηγουμένου κρίση. Στην πραγματικότητα, η στιγμή δεν ήταν η κατάλληλη για να συζητούμε εσωτερικά πώς θα οργανωθούμε, λόγος για τον οποίο επιθυμώ την ταχεία επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε την παγκόσμια σκηνή ενωμένοι, ώμο με ώμο ως Ευρωπαίοι.

Όσον αφορά την οικονομική κρίση, στην έκθεση της οποίας ήμουν η εισηγήτρια, και την οποία το Σώμα ενέκρινε με πλειοψηφία, γινόταν αποδεκτό ότι το σχέδιο για την ανάκαμψη που παρουσίασε η Επιτροπή δεν ήταν επαρκές. Είμαστε πλέον βέβαιοι ότι δεν είναι επαρκές. Μια κρίση που ξεκίνησε ως χρηματοπιστωτική μεταδίδεται τώρα στην πραγματική οικονομία, στην απασχόληση και στο κοινωνικό πεδίο. Το σχέδιο ανάκαμψης είναι ανεπαρκές και δεν έχει επίκεντρο. Κάθε κρίση δημιουργεί μια ευκαιρία· αυτή είναι η ευκαιρία της Επιτροπής να ανταποκριθεί στα πραγματικά προβλήματα των Ευρωπαίων, μέσω μιας ευρείας χρηματοπιστωτικής ρύθμισης που δεν θα είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένη και αποσπασματική, όπως είναι επί του παρόντος, και η οποία δεν θα αποτελείται από εθνικά και ατομικιστικά προγράμματα, αλλά θα αποτελεί μια πραγματικά ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Η ανταπόκριση της Επιτροπής δεν πρέπει να περιλαμβάνει χιλιάδες μέτρα, αλλά πρέπει να επικεντρώνεται στην πραγματική πρόκληση, που είναι η απασχόληση.

Κάθε κρίση κρύβει και μια ευκαιρία· αυτή είναι η ευκαιρία για την Επιτροπή και την Ευρώπη να ανταποκριθούν στα πραγματικά προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτών, και ελπίζω ότι αυτό θα συμβεί μέσω μιας νέας προσέγγισης του σχεδίου ανάκαμψης της οικονομίας.

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra, Πρόεδρος εν ενεργεία του Συμβουλίου . − Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι αυτή θα είναι η τελευταία εμφάνισή μου ενώπιον του Σώματος, συνεπώς, θεωρώ ότι αυτή είναι η σωστή στιγμή να σας ευχαριστήσω. Θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό διότι η θητεία μου υπήρξε για μένα μια μοναδική εμπειρία. Είχαμε, περιστασιακά, κάποιες διαφορές απόψεων, αλλά πιστεύω, γενικά, ότι άξιζε που εργάστηκα εδώ. Παρά τα προβλήματα στην πατρίδα μου, όπως και στην Ευρώπη, όσον αφορά την αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης, είχαμε αποτελέσματα. Αποχωρώ πρόωρα και αποχωρείτε και εσείς πρόωρα, διότι πρέπει να συμμετέχετε στην προεκλογική εκστρατεία. Η Προεδρία θα συναντηθεί μαζί σας εδώ ως τα τέλη Ιουνίου. Κάποιοι από τους ανθρώπους μπορεί να είναι διαφορετικοί, αλλά η εργασία συνεχίζεται. Επιτρέψτε μου, για μια ακόμη φορά, να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας ως συνομοθέτες τους τελευταίους δύο μήνες. Πιστεύω ότι κάναμε καλή δουλειά.

Εγώ αποχωρώ, αλλά η Προεδρία συνεχίζει. Το απόγευμα της 8ης Μαΐου μια νέα κυβέρνηση στην Πράγα αναμένεται να αναλάβει την εξουσία, μετά την τελευταία μεγάλη σύνοδο του νότιου διαδρόμου. Δεν έχω αμφιβολία ότι θα συμβάλει στην επιτυχή ολοκλήρωση της Τσεχικής Προεδρίας. Είχα σήμερα την ευκαιρία να βρεθώ για μία ώρα με τον κ. Jan Fischer, ο οποίος θα με διαδεχθεί. Πρόκειται για αφοσιωμένο Ευρωπαίο και άνθρωπο που γνωρίζει περί τίνος πρόκειται. Θα είναι έτοιμος να συναντήσει τον Πρόεδρο Barroso την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της πρώτης του επίσκεψης στην πρωτεύουσα, και θα εργαστεί σκληρά μέχρι το τέλος Ιουνίου. Δεν έχω καμία αμφιβολία για το ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο θα διεξαχθεί κατά τον προγραμματισμένο χρόνο και ότι η ημερήσια διάταξη θα είναι επαγγελματικά προετοιμασμένη.

Στη Γερουσία, πολλοί από σας μιλούσατε για την αυριανή ψηφοφορία. Η Γερουσία είναι κυρίαρχο σώμα και δε μπορώ να καθορίσω την έκβαση της ψηφοφορίας, αλλά έχουμε εργαστεί σκληρά και είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αυτό ισχύει και για την εργασία της Προεδρίας όσον αφορά ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου, ήτοι, το κείμενο της δήλωσης για την Ιρλανδία. Θα είναι έτοιμο.

Σχετικά με το ζήτημα του εάν μιλούμε με τους άλλους, η απάντηση είναι «ναι», αλλά δεν επιθυμούμε να ασκήσουμε πίεση. Δεν κάνω έκκληση στο γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο. Φυσικά, πρόκειται για κυρίαρχο σώμα, αλλά όλοι πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό.

Πολλοί από σας μιλήσατε για την απασχόληση. Στην παρούσα οικονομική κρίση, αυτή είναι η σημαντικότερη πρόκληση για όλους μας. Ο Jean-Claude Juncker μίλησε γι’ αυτό τη Δευτέρα – χθες – πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση του Ecofin στην Ευρωομάδα. Εργαζόμαστε μαζί με την Επιτροπή από τις αρχές της φετινής χρονιάς και θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα σήμερα εδώ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τη συνάντηση που θα λάβει χώρα στην Πράγα παρουσία του Τσέχου πρωθυπουργού, του Προέδρου της Επιτροπής και των κοινωνικών εταίρων, καθώς και των δύο επικείμενων Προεδριών – της Σουηδίας και της Ισπανίας – για να συζητηθούν μέτρα και συστάσεις. Ο στόχος είναι σαφής: Η προετοιμασία για το Συμβούλιο του Ιουνίου και τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν, σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, όσον αφορά την κατάσταση της απασχόλησης.

Προς τον κ. Rasmussen θα έλεγα ότι ήταν ο José Manuel Barroso που ανέλαβε την ευθύνη και ενθάρρυνε την έναρξη της συζήτησης σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία πολλοί πολιτικοί προτιμούσαν να λύνουν τα προβλήματα στις χώρες τους, διότι πρόκειται για σοβαρή πρόκληση.

(Χειροκροτήματα)

Δε θα ήθελα να μπλέξω την Ανατολική Εταιρική Σχέση με τις προκλήσεις της απασχόλησης. Η εν λόγω εταιρική σχέση είναι μια αποστολή για την προώθηση της σταθερότητας και της ευημερίας στην ανατολική γειτονιά μας. Έχει προβλήματα, αλλά πρέπει να τείνουμε χείρα βοηθείας και να προσφερθούμε να βοηθήσουμε τους γείτονές μας να λύσουν αυτά τα προβλήματα.

Για να επιστρέψω στο Συμβούλιο του Ιουνίου, πολλοί από σας μιλούσαν για τη μελλοντική Επιτροπή. Είπα σαφώς ότι εμείς, ως Προεδρία, θα διαβουλευτούμε με το Ευρωκοινοβούλιο αμέσως μετά τις εκλογές. Πρέπει, φυσικά, να περιμένουμε το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε τις διαβουλεύσεις, και μπορούμε να το κάνουμε αυτό σύμφωνα με το πνεύμα, και όχι το γράμμα, της συνθήκης της Λισαβόνας.

Θα ήθελα τώρα να ολοκληρώσω με την προσωπική μου διαθήκη. Μιλούμε για το ποιος θα είναι ο καλός ηγέτης, και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτός ο κύριος είναι ο πραγματικός ηγέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν θέλετε την προσωπική σύσταση του Vondra – και από την επόμενη Δευτέρα είμαι ένας απλός πολίτης και ένας απλός γερουσιαστής, θέλω να ταξιδέψω στη Γαλλία, διότι μόλις διάβασα ότι ο μέσος όρος ύπνου στη Γαλλία είναι εννιά ώρες την ημέρα και εγώ κοιμάμαι δύο έως τρεις ώρες την ημέρα τους τελευταίους μήνες – νομίζω ότι αυτός είναι ο άνδρας που θα μας οδηγήσει τα επόμενα πέντε χρόνια.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όπως έχουν ήδη πει ορισμένοι βουλευτές, αυτή είναι η τελευταία φορά που βρίσκονται εδώ, στην Ολομέλεια, σε μια συζήτηση που προηγείται του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν θα έχω τη δυνατότητα να τους δω τον Ιούλιο, ή το Σεπτέμβριο, δεδομένου ότι η εντολή αυτής της Επιτροπής τελειώνει στο τέλος Οκτωβρίου, όπως γνωρίζετε.

Ως εκ τούτου, θα ήθελα να απευθυνθώ κυρίως σε όλους όσοι έχουν εργασθεί για το ευρωπαϊκό εγχείρημα, οι οποίοι είναι βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου, για να τους πω για μια ακόμη φορά: μπορείτε να είστε υπερήφανοι για το έργο που έχει ολοκληρώσει το Ευρωκοινοβούλιο.

Αν κοιτάξουμε πίσω και αξιολογήσουμε το έργο που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου, πιστεύω ότι μπορούμε όλοι να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη υπήρξε πρωτοπόρος σε πολλούς τομείς, όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η προσπάθεια για τη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής για την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την ανταπόκριση στην χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που πλήττει, πράγματι, πολύ σοβαρά την Ευρώπη. Εντούτοις, δεν έχω ακούσει να γίνεται πολύς λόγος ακόμη για αυτά σήμερα.

Αυτή η κρίση πλήττει τις ΗΠΑ, από όπου και ξεκίνησε. Πλήττει με τη Ρωσία, την Ιαπωνία, ακόμη και την Κίνα. Πλήττει τις αναδυόμενες αγορές. Η Ευρώπη προσπάθησε από την αρχή να αντιδράσει σε αυτή την κρίση, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά και μέσω προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων ζητημάτων της ρύθμισης και της εποπτείας.

Αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να σας μεταδώσω εδώ σήμερα. Δεδομένης της τρέχουσας εκλογικής περιόδου, κάποιοι από εσάς μου έριξαν το γάντι, αλλά θεωρώ ότι δε μπορώ, και δεν πρέπει, να απαντήσω τώρα. Η μελλοντική Επιτροπή πρέπει, φυσικά, να αναπτύξει το δικό της πρόγραμμα, αλλά δεν μπορώ εγώ να σας πω τώρα τι θα περιλαμβάνει η διακήρυξη της επόμενης Επιτροπής.

Συνεπώς, αποδέχομαι την πρόκληση. Επιπλέον, την εκλαμβάνω ως σημάδι εμπιστοσύνης. Εντούτοις, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτήν επί του παρόντος. Πιστεύω ότι, αξιολογώντας το ιστορικό αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου, έχουμε βάσιμους λόγους να είμαστε υπερήφανοι. Ωστόσο, θα προτιμούσα τώρα να επικεντρωθώ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει μερικά πολύ σημαντικά, πράγματι, ζητήματα που απαιτούν τεράστια συναίσθηση ευθύνης.

Πρώτον, υπάρχει το ζήτημα της Συνθήκης της Λισαβόνας και της μετάβασης από τη μια κοινοβουλευτική περίοδο στην άλλη, ενώ υπάρχει και το ζήτημα της σύστασης νέας Επιτροπής. Πρόκειται για εξαιρετικά λεπτή πρόκληση, όπως είπαν μερικοί από σας, δεδομένου ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη, μια Συνθήκη που έχει υπογραφεί αλλά δεν έχει επικυρωθεί από τις 27 κυβερνήσεις.

Για αυτό δεν ευθύνεται ούτε το Ευρωκοινοβούλιο, ούτε η Επιτροπή. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι κυβερνήσεις υπέγραψαν μια συνθήκη την οποία δεν ήταν σε θέση να στηρίξουν οριστικά, και λόγω αυτού του μειονεκτήματος, αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τη θεσμική μετάβαση. Πρόκειται για πρόβλημα που απαιτεί τεράστια συναίσθηση ευθύνης από όλες τις πλευρές: το Συμβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο και την Επιτροπή.

Γι' αυτό το λόγο χαιρετίζω τα σοφά λόγια της Τσεχικής Προεδρίας, καθώς και των βουλευτών που δήλωσαν την επίσημη θέση τους επί του ζητήματος. Πρέπει να βρούμε λύσεις που συμμορφώνονται πλήρως με την ισχύουσα συνθήκη· είμαστε μια κοινότητα που βασίζεται στο κράτος δικαίου, δεν μπορούμε να αναστείλουμε την ισχύ μιας συνθήκης που εφαρμόζεται ήδη. Σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, πρέπει να βρούμε ευαίσθητες λύσεις που εγγυώνται τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Θα καλέσω τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούλιο να συζητήσουμε αυτό το θέμα.

Το άλλο ζήτημα που πρέπει να επιλύσουμε αφορά την απάντησή μας στην οικονομική κρίση. Πιστεύω ότι πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι σε αυτή την περίσταση η παρουσίαση νέων προγραμμάτων σε καθημερινή βάση δεν δείχνει πραγματικό αίσθημα ευθύνης. Πρόκειται για λάθος. Πιστεύω ότι η ηγεσία σημαίνει κυρίως άσκηση ευθύνης· δεν πρόκειται απλώς για μια επιδίωξη της έγκρισης του κοινού.

Θα ήταν εύκολο για την Επιτροπή να παρουσιάζει νέες ιδέες κάθε μέρα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστούν. Ωστόσο, δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό, διότι ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπώντας το γενικό συμφέρον της Ευρώπης, θεωρούμε ότι το καθήκον μας είναι κάτι παραπάνω από το να επιλέγουμε την εύκολη λύση ή την εντυπωσιακή για τον κόσμο λύση. Θέλουμε να προτείνουμε πραγματικά μέτρα και κατευθυντήριες γραμμές που έχουν πιθανότητα να ενώσουν την Ευρώπη με τα άλλα θεσμικά όργανα, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και να συντάξουν μαζί τους πολίτες της Ευρώπης.

Η αλήθεια είναι ότι είναι η Επιτροπή που κατέθεσε τελικώς τις αρχικές προτάσεις για ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που είχε στη διάθεσή της. Όπως γνωρίζετε, τα περισσότερα από αυτά τα μέσα εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των κρατών μελών, όπως οι εθνικοί προϋπολογισμοί. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι ελάχιστος σε σχέση με τους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Πιθανώς ορισμένοι από αυτούς που είναι ανυπόμονοι και ζητούν πολλά από μας μπορούν να βοηθήσουν την Επιτροπή, στη διάρκεια των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών, να πείσει τα κράτη μέλη, ιδίως στις περιπτώσεις όπου τα κόμματα ψήφισαν για μέγιστο 1% των πόρων τους – η λέσχη του 1% που έχουν θέσει όριο στους οικονομικούς πόρους τους. Ορίστε κάτι που θα άξιζε να επιτύχουμε κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι διαθέτουμε σχέδιο δράσης για το 2009· θα καταθέσουμε κατευθυντήριες γραμμές για τη χρηματοοικονομική επισκόπηση και για το μελλοντικό σχέδιο δράσης μας. Εντούτοις, δεν έχει νόημα να ζητούμε από τα θεσμικά όργανα αυτό που δε μπορούν να παράσχουν σε αυτό το στάδιο.

Θα ήταν καλύτερο να μας ρωτήσετε τι μπορούμε να κάνουμε, και αυτό το λέω με ειλικρίνεια, διότι αισθάνομαι ότι ορισμένες κριτικές που προέρχονται από ανθρώπους που έχουν τα ίδια ευρωπαϊκά ιδεώδη με μένα, είναι θεμελιωδώς εσφαλμένες όταν επικρίνουν συνεχώς αυτά που η Ευρώπη δεν έχει ακόμη κάνει· γνωρίζετε πολύ καλά ότι εάν η Ευρώπη δεν έχει ακόμη κάνει κάποια πράγματα, αυτό δεν οφείλεται στα κοινοτικά όργανα, αλλά μάλλον στην έλλειψη φιλοδοξίας σε εθνικό επίπεδο. Δεν είναι δίκαιο να ασκεί κανείς κριτική κατά αυτό τον τρόπο, ούτε μας διευκολύνει στη δουλειά μας, δηλαδή στο να προωθήσουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα πιο μπροστά.

Η αλήθεια είναι ότι η Επιτροπή έχει καταθέσει μερικές φιλόδοξες προτάσεις, ότι παρακολουθούμε διαρκώς την οικονομική κατάσταση, και ότι θα καταθέσουμε περαιτέρω προτάσεις όταν αυτές καταστούν απαραίτητες. Τώρα, ωστόσο, πιστεύουμε ότι το σημαντικό είναι να επικεντρωθούμε στην εκτέλεση – όπως έχω πει – στην εκτέλεση και την υλοποίηση όσων έχουμε αποφασίσει, και όχι να πραγματοποιούμε μόνο συμβολικές κινήσεις, διότι ανησυχούμε επίσης ιδιαίτερα για τη σταθερότητα, με το δημόσιο χρέος να φθάνει σε πραγματικά ανησυχητικά επίπεδα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η κατάσταση σε μια σειρά από τα κράτη μέλη μας είναι πολύ σοβαρή, γι' αυτό το λόγο πρέπει να καταθέσουμε προτάσεις που να αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα.

Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να στηρίξουμε το έργο που κάνει η Ευρώπη. Κατανοώ ότι ο πειρασμός είναι τεράστιος να αντιστρατευτούμε την ιδέα της Ευρώπης κάποιες φορές όσον αφορά την άμεση πολιτική, και ιδίως στο πλαίσιο των ευρωεκλογών, ιδίως για όσους είναι βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης στις χώρες τους.

Σας ζητώ να σκεφθείτε προσεκτικά, διότι αύριο θα έχετε εξουσία, αύριο μπορείτε να ζητήσετε από τους πολίτες να ψηφίσουν υπέρ της Ευρώπης, και δεν πρόκειται να ψηφίσουν για μια Ευρώπη που έχετε περιγράψει ως φυλετική. Οι λαοί θα ψηφίσουν υπέρ μιας Ευρώπης που έχει τη στήριξη όλων των πολιτικών δυνάμεων, της δεξιάς, της αριστεράς και του κέντρου, και η οποία αντικατοπτρίζεται στο ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Πρόκειται, κατά τη γνώμη μου, για τεράστια πρόκληση. Είμαι υπέρ μιας πολιτικής Ευρώπης, αλλά κατά της πολιτικοποίησης του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Είμαι επίσης κατά των ανάρμοστων πολιτικών διακρίσεων με όρους κομματισμού. Η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε την Ευρώπη μόνο μέσω μεγάλων πολιτικών οικογενειών. Η Επιτροπή αποτελείται από αυτές τις οικογένειες: το PPE, οι σοσιαλιστές, οι σοσιαλδημοκράτες, οι φιλελεύθεροι, και άλλοι ανεξάρτητοι. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να λειτουργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο. Κατανοώ ότι, από την άποψη της άμεσης πολιτικής, ιδίως στο Ευρωκοινοβούλιο, και στο πλαίσιο των ευρωεκλογών, επιθυμούμε όλοι μας να αναδείξουμε το δικό μας πρόγραμμα, και το δικό μας κόμμα.

Προέρχομαι και ο ίδιος από κόμμα. Εξελέγην στο Πορτογαλικό Κοινοβούλιο στην ηλικία των 29. Υπηρέτησα ως ηγέτης της αντιπολίτευσης και ως πρωθυπουργός. Συνεπώς, είμαι σαφώς άνθρωπος του κόμματος. Ας έχετε υπόψη, ωστόσο, ότι η ευρωπαϊκή πολιτική χρειάζεται ανθρώπους των κομμάτων που έχουν και τη δυνατότητα να υπερβούν το κόμμα τους, που μπορούν να συστήσουν συμμαχίες που υπερβαίνουν τις διαφορετικές κομματικές θέσεις. Εάν είμαστε υπερεθνικοί, πρέπει επίσης να έχουμε ένα όραμα που υπερβαίνει το δικό μας κόμμα.

Αυτό είναι για το οποίο ήθελα να σας προειδοποιήσω, και το λέω αυτό με κάθε σεβασμό, γνωρίζοντας ότι οι περισσότεροι από σας είναι απασχολημένοι με την προεκλογική τους εκστρατεία αυτή τη στιγμή, η οποία μπορεί να είναι πολύ απαιτητική σε καιρούς μεγάλων εθνικών προκλήσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό για το μέλλον. Εάν θέλουμε να κατανοήσουμε τις τεράστιες προκλήσεις για την Ευρώπη, πρέπει να ενώσουμε όλους τους ευρωπαίους της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου, όλους όσοι στηρίζουν τα βασικά στοιχεία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, και δεν πρέπει να υποκύψουμε σε αυτή την έξαρση κομματικής δραματοποίησης, διότι, στην πραγματικότητα, τις περισσότερες φορές είναι πλασματική.

Μπορώ να σας πω ότι για τις προτάσεις για τα κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνων, επί των οποίων κάποιοι από σας έχουν ασκήσει κριτική, υπήρξε συναίνεση εντός της Επιτροπής, μεταξύ όλων των Επιτρόπων, των μελών της σοσιαλιστικής οικογένειας, των μελών της φιλελεύθερης οικογένειας και των μελών του PPE. Σε αυτό το θέμα δεν υπήρξε διχογνωμία. Ως εκ τούτου, αν και κατανοώ ότι, με όρους πολιτικού αγώνα, έχει σημασία η επικέντρωση της κριτικής στον τάδε ή τον δείνα Επίτροπο, δεν πιστεύω ότι αυτό είναι σωστό από πολιτική άποψη, ή από διανοητική άποψη.

Για να ολοκληρώσω, θα ήθελα να πω ότι θαυμάζω όλο και περισσότερο τους ιδρυτές της Κοινότητας. Ας είμαστε σαφείς όσον αφορά την αλήθεια: η Τσεχική Δημοκρατία αντιμετωπίζει ένα πολιτικό πρόβλημα. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, ο κ. Vondra, έχει επιδείξει ιδιαίτερη εντιμότητα παραδεχόμενος σαφώς την αλήθεια. Είναι προφανώς πολύ δύσκολο για μια χώρα που έχει την Προεδρία της Ένωσης να αντιμετωπίζει εσωτερική πολιτική κρίση, και να αντικαθιστά τη δική της κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι ότι παρά ταύτα είμαστε σε καλό δρόμο για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων, χάρη σε εσάς, το Ευρωκοινοβούλιο. Νομίζω ότι θα μου επιτραπεί να πω ότι αυτό οφείλεται και σε μας, την Επιτροπή, σε ένα μικρό ποσοστό, λόγω των προτάσεων που υποβάλαμε. Ωστόσο, οφείλεται και στην Τσεχική Προεδρία. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία οριστικοποίησης 50 υποθέσεων συναπόφασης, μερικές εκ των οποίων είναι εξαιρετικά δύσκολες. Αυτό μπορούμε και το επιτυγχάνουμε ενώ η χώρα που έχει την Προεδρία αντιμετωπίζει πλήρη πολιτική κρίση. Νομίζω ότι θα πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμής στη θεσμική ικανότητα της Ευρώπης, χάρη στην οποία, ακόμη και σε μια τέτοια κατάσταση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι σε θέση να παράγει αποτελέσματα.

Γι' αυτό το λόγο, όταν μόλις τώρα ευχαρίστησα την Τσεχική Προεδρία, και ιδιαίτερα τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Vondra, το έκανα με μεγάλη ειλικρίνεια, διότι γνωρίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, όπως είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω καθημερινά, να εργάζεται κανείς υπό αυτές τις συνθήκες και να κατορθώνει να παράγει αποτελέσματα. Γι’ αυτό το λόγο εδώ πρέπει να επιλέξουμε. Αναγνωρίζοντας ότι, για τους περισσότερο φιλόδοξους από εμάς, συμπεριλαμβανομένου εμού, δεν έχουμε επιτύχει ακόμη τους στόχους που θέσαμε, πρέπει επίσης να τονίσουμε αυτά που έχουμε πετύχει και αυτά που μπορέσαμε να κάνουμε μαζί. Άλλοι επικεντρώνονται κυρίως σε αυτά που δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί. Το μήνυμα που στέλνουν στους πολίτες της Ευρώπης είναι διαρκώς αρνητικό. Όπως έχω συχνά πει, ο πεσιμισμός των ευρωπαϊστών είναι μερικές φορές πιο ανησυχητικός από τον ευρωσκεπτικισμό των αντι-ευρωπαϊστών, διότι δεν μεταδίδει ένα μήνυμα ελπίδας σε όσους πιστεύουν στην Ευρώπη.

Θα ήθελα τώρα να πω, ενώπιον του αναπληρωτή πρωθυπουργού κ. Vondra, τον οποίο επιθυμώ να ευχαριστήσω για τις ομιλίες του, ενώπιον της Τσεχικής Προεδρίας και ενώπιον όλων σας, ότι επιθυμώ να σας ευχαριστήσω για όσα κατορθώσαμε να επιτύχουμε μαζί, παρά τις διαφορές των απόψεων, υπέρ της Ευρώπης, η οποία αποτελεί ένα μείζον εγχείρημα ειρήνης, ελευθερίας και αλληλεγγύης.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE ), γραπτώς . – Ο προστατευτισμός ευθύνεται για το ότι τα κράτη μέλη επιδεικνύουν λιγότερη εμπιστοσύνη το ένα απέναντι στο όλο και λιγότερο ενθουσιασμό για συνεργασία. Είναι σε καιρούς σαν και αυτούς, στη διάρκεια οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, που είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να μην υψώνουν τείχη γύρω από τα εθνικά σύνορα τους, αλλά να συνεχίζουν να ενεργούν από κοινού κατά τρόπο συντονισμένο.

Πρέπει να διατηρήσουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, τηρώντας, ταυτόχρονα, τους κανόνες και τις αρχές της συνθήκης της ΕΕ. Η ΕΕ πρέπει να εκμεταλλευθεί στο έπακρο την ενιαία αγορά και να υπερασπιστεί το ελεύθερο εμπόριο σε αυτή την περίοδο οικονομικής κάμψης.

Οι απόπειρες να βρεθεί αποδιοπομπαίος τράγος, όπως οι χρηματοπιστωτικές αγορές, δεν θα επιλύσουν τα προβλήματα. Η κατάχρηση θα σταματήσει με τη διαμόρφωση νέων κανόνων και όχι με την απαγόρευση της πρόσβασης στα κεφάλαια και τις επενδύσεις, όταν θα εξέλθουμε από την κρίση.

Δεν είναι εύκολο να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Το σίγουρο είναι ότι ο προστατευτισμός δεν αποτελεί λύση. Η λύση, μετά τις πρώτες ενέργειες πυροσβεστικού χαρακτήρα, είναι περισσότερο εμπόριο, περισσότερη εναρμόνιση, λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με αγαθά και ακόμη περισσότερο με υπηρεσίες. Η διασυνοριακή συνεργασία αυξάνει την καινοτομία και τις θέσεις εργασίας, που είναι οι μόνοι αειφόροι τρόποι για την έξοδο από την κρίση.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL ), γραπτώς.(PT) Η ΕΕ προσπαθεί να «κρυφτεί πίσω από το δάκτυλό της», αλλά είναι σαφής η ευθύνη της για τη συνεχή υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των περισσότερων ανθρώπων και των εργαζομένων.

Τα τελευταία 23 χρόνια, η ΕΟΚ/ΕΕ προώθησε την κυκλοφορία των κεφαλαίων και τη χρηματιστικοποίηση της οικονομίας· απελευθέρωσε τις αγορές και προώθησε τις ιδιωτικοποιήσεις· ενθάρρυνε την υπερ-παραγωγή· μετεγκατέστησε και κατάστρεψε την παραγωγική ικανότητα· προώθησε την οικονομική κυριαρχία ορισμένων, εις βάρος της εξάρτησης άλλων· εντατικοποίησε την εκμετάλλευση των εργαζομένων· προώθησε τη συγκέντρωση του πλούτου, όπως ποτέ πριν· και αύξησε τις κοινωνικές ανισότητες και τις περιφερειακές ασυμμετρίες, όλα υπό τον έλεγχο των μεγάλων δυνάμεων και των μεγάλων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών ομίλων.

Οι φοβερές «ανοιξιάτικες» προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι τίποτε άλλο παρά η απεικόνιση των συνεπειών των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της ΕΕ – που αποφασίστηκαν και εφαρμόστηκαν από τη δεξιά και τους σοσιαλδημοκράτες – για την Πορτογαλία: πάνω από 600.000 άνεργοι, απώλεια πραγματικού εισοδήματος, δύο χρόνια ύφεσης, αύξηση του δημόσιου χρέους και έλλειμμα προϋπολογισμού που θα υπερβεί και πάλι το 6%.

Εντούτοις, πολύ χειρότερη από αυτές τις προβλέψεις είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια Πορτογάλων που βλέπουν τα προβλήματά τους να αυξάνονται μέρα με τη μέρα.

Στις 7 Ιουνίου, οι Πορτογάλοι θα έχουν ακόμη μια ευκαιρία να πουν «αρκετά», ψηφίζοντας το CDU (Συμμαχία Δημοκρατικής Ενότητας Πορτογαλίας).

 

10. Προετοιμασία της διάσκεψης κορυφής για την απασχόληση – Ευρωπαϊκό ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση – Ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα – Ενεργητική ένταξη των αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας ατόμων (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει κοινή συζήτηση επί:

- των δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την προετοιμασία της διάσκεψης κορυφής για την απασχόληση,

- της έκθεσης (A6-0242/2009 ) του Gabriele Stauner, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με το ευρωπαϊκό ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση [COM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD) ],

- της έκθεσης (A6-0241/2009 ) του José Albino Silva Peneda, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα [2008/2330(INI) ], και

- της έκθεσης (A6-0263/2009 ) της Jean Lambert, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την ενεργητική ένταξη των αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας ατόμων [2008/2335(INI) ].

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra, Πρόεδρος εν ενεργεία του Συμβουλίου . − Κυρία Πρόεδρε, γνωρίζουμε όλοι ότι συνεχίζουμε να υφιστάμεθα τις συνέπειες μιας από τις σοβαρότερες χρηματοπιστωτικές και οικονομικές κρίσεις των τελευταίων πολλών ετών. Η Ένωση και τα κράτη μέλη έχουν λάβει μια ευρεία σειρά μέτρων τόσο προσπαθώντας να μετριάσουν τις συνέπειες αυτής της κρίσης, όσο και να αντιμετωπίσουν κάποιες από τις βασικές αιτίες της, λαμβάνοντας υπόψη την πιεστική ανάγκη να προετοιμαστούμε καλύτερα για το μέλλον προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας.

Γνωρίζουμε επίσης ότι οι παρούσες δυσκολίες δεν αφορούν απλώς αριθμούς σε ισολογισμούς, ούτε την τροποποίηση των οικονομικών προβλέψεων. Έχουν πραγματικές συνέπειες για τους ανθρώπους: για τον τρόπο βιοπορισμού τους, για τις οικογένειές τους, και για το βιοτικό τους επίπεδο. Περισσότερο άμεσα πλήττονται όσοι έχουν ήδη χάσει την εργασία τους, ή ο μεγάλος αριθμός ατόμων που κινδυνεύουν να τη χάσουν στους επόμενους μήνες.

Στο πλαίσιο του ανοιξιάτικου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπήρξε συμφωνία για το ότι πρέπει να διεξαχθεί διάσκεψη κορυφής για την απασχόληση, ούτως ώστε να υπάρξει ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με το βαθμό στον οποίο τα μέτρα που έχουν ληφθεί με σκοπό την ανάκαμψη της οικονομίας έχουν επιτύχει να στηρίξουν την απασχόληση και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Η διάσκεψη θα διεξαχθεί στην Πράγα αυτή την Πέμπτη.

Η εντολή που δόθηκε στην Προεδρία ήταν σαφής. Πρέπει να εξετάσουμε ζητήματα όπως η διατήρηση των επιπέδων απασχόλησης μέσω της ευελασφάλειας (flexicurity) και της κινητικότητας, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες και προβλέποντας τις ανάγκες της αγοράς. Πρέπει επίσης να επιδιώξουμε την ενίσχυση και την αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας, ούτως ώστε να την προετοιμάσουμε για το μέλλον. Ο στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η διάσκεψη κορυφής δεν είναι απλώς μια ευκαιρία να μιλήσουμε, αλλά να παράγουμε απτά αποτελέσματα και συστάσεις που θα ωφελήσουν την κοινωνία συνολικά.

Στους συμμετέχοντες θα περιλαμβάνεται η κοινωνική τρόικα σε επίπεδο πρωθυπουργών και υπουργών απασχόλησης της τρέχουσας Τσεχικής Προεδρίας και των επικείμενων Προεδριών της Σουηδίας και της Ισπανίας. Οι κοινωνικοί εταίροι θα εκπροσωπούνται από τους προέδρους και τους γενικούς γραμματείς της Business Europe και της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας συνδικάτων, μαζί με τους εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τους εργοδότες του δημόσιου τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπροσωπηθεί από τον Πρόεδρο Barroso και τον Επίτροπο Špidla.

Οι προεδρίες της Επιτροπής Απασχόλησης, της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας και της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής θα είναι επίσης παρούσες. Φυσικά, έχουν προσκληθεί και εκπρόσωποι του Ευρωκοινοβουλίου. Εξ όσων γνωρίζω θα παρίσταται και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κ. Pöttering.

Με σκοπό την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής, έχουν οργανωθεί τρία εργαστήρια στις χώρες των αντιπροσωπειών που συμμετέχουν: στη Μαδρίτη, τη Στοκχόλμη και την Πράγα. Αυτά τα εργαστήρια ασχολούνται ιδιαίτερα με την αντιμετώπιση των ζητημάτων της αναβάθμισης των δεξιοτήτων, της βελτίωσης της πρόσβασης στην απασχόληση, και του τρόπου διατήρησης της απασχόλησης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της προώθησης της κινητικότητας.

Αυτά τα εργαστήρια μας έδωσαν τη δυνατότητα να επικεντρωθούμε, με τους κοινωνικούς εταίρους, στους βασικούς τομείς ενδιαφέροντος. Αισθανθήκαμε χαρά για το γεγονός ότι τα προπαρασκευαστικά εργαστήρια παρακολούθησε ο εκπρόσωπος του Ευρωκοινοβουλίου – ήτοι, ο κ. Andersson, πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το εργαστήριο για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη, επισήμανε το γεγονός ότι οι δεξιότητες είναι το κλειδί για την προετοιμασία για το μέλλον. Βραχυπρόθεσμα, οι δεξιότητες αυξάνουν την παραγωγικότητα και την κινητικότητα. Μακροπρόθεσμα, ανοίγουν το δρόμο για την ανάκαμψη, αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και είναι κρίσιμης σημασίας για τον περιορισμό του αποκλεισμού και την προώθηση μεγαλύτερης κοινωνικής ισότητας.

Το ζήτημα της αναβάθμισης των δεξιοτήτων, το οποίο στηρίζουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δεν αφορά απλώς τα τυπικά προσόντα, αλλά και την προώθηση τομέων όπως οι δεξιότητες επικοινωνίας μεταξύ των νέων.

Το ζήτημα της χρηματοδότησης της απόκτησης ανώτερων δεξιοτήτων δεν μπορεί να παραβλεφθεί, ιδίως σε καιρό κρίσης. Απαιτείται η δέσμευση όχι μόνο των δημόσιων αρχών, αλλά και των εργοδοτών και των ίδιων των αναζητώντων εργασία. Σε επίπεδο ΕΕ, υπάρχει ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της χρήσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Σε ό,τι αφορά τους εργοδότες, είναι προφανές το συμφέρον τους στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις που δεν επενδύουν στις δεξιότητες έχουν δυόμιση φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να κλείσουν σε σχέση με αυτές που επενδύουν.

Το εργαστήριο στη Στοκχόλμη για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο θα καταστεί εφικτή η εύρεση εργασίας – ή η επιστροφή στην εργασία - των προσφάτως ανέργων και των ανέργων το συντομότερο δυνατό. Δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε οι προσφάτως άνεργοι να καθίστανται μακροχρόνια άνεργοι. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι τα συστήματά μας κοινωνικής προστασίας λειτουργούν ως εφαλτήριο για νέες θέσεις εργασίας, και όχι ως παθητικά δίχτυα ασφαλείας. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την ανάγκη παροχής κινήτρων για την ενεργό αναζήτηση απασχόλησης. Η προσέγγιση της ευελασφάλειας (flexicurity) αναμένεται να συμβάλει στο να αποδώσουν καρπούς οι μεταβατικές περίοδοι, και μέσω της παροχής του απαραίτητου στοιχείου της ασφάλειας.

Στη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου στη Στοκχόλμη, τονίστηκε επίσης ότι δεν θα πρέπει τα βραχυπρόθεσμα μέτρα να επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήματος. Τα συστήματα πρόωρης συνταξιοδότησης δεν είναι καλή λύση για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας για τους νέους, διότι μειώνουν τα συνολικά ποσοστά συμμετοχής, και συνοδεύονται αναπόφευκτα από υψηλότερο κόστος κοινωνικής ασφάλισης.

Σε επίπεδο ΕΕ, προσδιορίστηκε η πιθανή χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τη χρηματοδότηση των μέτρων ενεργητικής ένταξης, καθώς και η πιθανότητα να δοθεί η δυνατότητα στους πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους να συνεχίσουν να εργάζονται μέσω της μείωσης των εισφορών τους κοινωνικής ασφάλισης.

Στο τελευταίο εργαστήριο, που έλαβε χώρα στην Πράγα την περασμένη εβδομάδα, τονίστηκε η ανάγκη διατήρησης της απασχόλησης και βελτίωσης ενός περιβάλλοντος φιλικού προς την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι προσωρινές, βραχυπρόθεσμες εργασιακές ρυθμίσεις μπορεί να είναι επωφελείς, αλλά πρέπει να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητά τους. Εντούτοις, πρέπει να αντισταθούμε στην τάση του προστατευτισμού, η οποία μόνο να ζημιώσει μπορεί την Ένωση στο σύνολό της.

Πρέπει, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε ενεργά μέτρα για την προώθηση της κινητικότητας, ενώ, σε αυτό το πλαίσιο και πάλι, κρίσιμο ρόλο θα διαδραματίσει η αυξημένη ευελιξία των αγορών εργασίας μας. Παρά τις επιπτώσεις της κρίσης, συνεχίζει να υπάρχει σημαντικός αριθμός κενών θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, αλλά υπάρχει έλλειψη συντονισμού εντός και μεταξύ των κρατών μελών. Συχνά, οι άνθρωποι καταλαμβάνουν λάθος θέση εργασίας, ή δεν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες, ή και τα δύο.

Το σαφές συμπέρασμα που προκύπτει από αυτά τα εργαστήρια είναι ότι η παρούσα κρίση δεν είναι απλώς κυκλική, αλλά διαρθρωτική. Θα χρειαστούν ριζικές αλλαγές για να αντιμετωπιστεί ο μεγάλος ανταγωνισμός σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και προκειμένου να προστατευτεί η μακροπρόθεσμη απασχόληση στην ΕΕ. Εντούτοις, σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι αλλαγές αφορούν, στην πραγματικότητα, τη συνέχιση πρωτοβουλιών ή την επιτάχυνση της εφαρμογής καθυστερημένων μεταρρυθμίσεων των οποίων η επίτευξη αποτελούσε για πολλά χρόνια στόχο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση.

Πέραν των προσπαθειών για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, πρέπει επίσης να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις ώστε να επενδύσουν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Δε μπορούμε να διατηρήσουμε όλες τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας: η κρίση απαιτεί διαρθρωτικές αλλαγές και θα υπάρξουν άνθρωποι που χάσουν τις δουλειές τους. Αλλά πρέπει να προσφέρουμε στους ανέργους μια ευκαιρία να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις δυνατότητες πρόσληψής τους, καθώς και να βρουν νέα εργασία η οποία θα έχει δημιουργηθεί κάπου αλλού.

Επιτρέψτε μου επίσης να θίξω σύντομα μερικά άλλα θέματα τα οποία θα συζητήσετε σήμερα εδώ στο πλαίσιο της συζήτησης για την κοινωνική ατζέντα. Συγχαίρω ιδιαίτερα τον κ. Silva Peneda για την εκτεταμένη και εμβριθή έκθεση που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, και η οποία κάνει έκκληση ειδικά για μια φιλόδοξη ατζέντα κοινωνικής πολιτικής.

Η έκθεση του κ. Peneda τονίζει την ανάγκη δημιουργίας θέσεων εργασίας και ευελιξίας στον χώρο εργασίας ως μέρος της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής της Ευρώπης. Αναγνωρίζει επίσης τη σημασία ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων, της διά βίου μάθησης και της προώθησης της συνεργασίας πανεπιστημίων επιχειρήσεων. Αυτές είναι όλες βασικές πτυχές που θα αποτελέσουν μέρος της ατζέντας μας για τη διάσκεψη κορυφής αυτής της εβδομάδας.

Αυτή η ευρεία έκθεση συμπληρώνεται από την έκθεση της κας Lambert σχετικά με τον τρόπο ένταξης των ανθρώπων που συχνά αποκλείονται από την αγορά εργασίας. Αυτός ο σημαντικός στόχος θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο της διάσκεψης κορυφής αυτής της εβδομάδας. Δεν μπορούμε και δεν θα επιδιώξουμε να προωθήσουμε τη δημιουργία θέσεων εργασίας για λίγους. Στόχος μας – ακόμη περισσότερο στο παρόν δύσκολο κλίμα – είναι να υιοθετήσουμε μια προσέγγιση ένταξης όσον αφορά την πολιτική απασχόλησης.

Η Τσεχική Προεδρία στηρίζει τους μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ για την απασχόληση και έχει επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη παροχής καλύτερων κινήτρων στους ανθρώπους ώστε να αναζητούν εργασία και να βελτιώνουν τις δυνατότητες πρόσληψής τους. Συμφωνούμε όλοι πιθανώς ότι είναι καλύτερο οι άνθρωποι να κερδίζουν τα προς το ζην μόνοι τους και να είναι ελεύθεροι, αντί να εξαρτώνται από το σύστημα κοινωνικής προστασίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να περιορίσουμε τον κατακερματισμό των αγορών εργασίας μας.

Το ευρωπαϊκό ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση στηρίζει τους εργαζόμενους που έχουν χάσει την εργασία τους εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του ταμείου, και είμαι ευγνώμων στην κα Stauner για την εργασία της επ’ αυτού. Με την εφαρμογή μεγαλύτερης ευελιξίας σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Ταμείου και με τον περιορισμό των πλεονασματικών θέσεων εργασίας από 1.000 σε 500, το Ταμείο θα καταστεί ένα συνεχώς αποτελεσματικότερο μέσο συμβολής στην καταπολέμηση των επιπτώσεων της οικονομικής κάμψης.

Επιτρέψτε μου να καταλήξω λέγοντας ότι η πλέον επείγουσα ανάγκη τώρα είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πολλές ιδέες που προέκυψαν από τα προπαρασκευαστικά εργαστήρια, και οι οποίες θα διαμορφώσουν τη συζήτηση στο πλαίσιο της διάσκεψης κορυφής για την απασχόληση αυτή την εβδομάδα, θα μεταφραστούν σε δράση. Όπως είπα στην αρχή, επιζητούμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα που θα ωφελήσει την κοινωνία στο σύνολό της, καθώς και τους ευρωπαίους πολίτες.

Δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα επιλύσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν από την παρούσα κρίση σε μια μόνο διάσκεψη, αλλά θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις συγκεκριμένες συστάσεις και πρωτοβουλίες που θα διαδραματίσουν από κοινού ρόλο στο μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης και θα μας βοηθήσουν να βγούμε από αυτήν ακόμη ισχυρότεροι.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. SIWIEC
Αντιπρόεδρος

 
  
MPphoto
 

  José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η απότομη άνοδος της ανεργίας είναι η σοβαρότερη συνέπεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Επηρεάζει τις οικογένειες και τα άτομα, που αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσκολίες. Επηρεάζει την κοινωνία, αποστερώντας την από τη ζωτικότητά της, και επηρεάζει την οικονομία, η οποία χάνει δεξιότητες και πείρα που θα χρειαστούν χρόνια να διαμορφωθούν ξανά.

Εδώ είναι που διαπιστώνουμε το βαρύτερο ανθρώπινο και κοινωνικό κόστος της κρίσης. Η ανεργία αποτελεί τοπικό, εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό φαινόμενο. Στην ευρωπαϊκή αγορά, όπου όλο και περισσότεροι πολίτες ασκούν το δικαίωμά τους της ελευθερίας της κυκλοφορίας, η απασχόληση αποτελεί μακροχρόνιο πολιτικό πρόβλημα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό το λόγο είναι απολύτως απαραίτητο να βρούμε απαντήσεις από ευρωπαϊκής άποψης.

Η ανεργία είναι η κύρια ανησυχία της Επιτροπής. Η Επιτροπή εργάζεται ακούραστα προκειμένου να διασφαλίσει ότι κάθε πολιτικός υπεύθυνος στην Ευρώπη θα ακούσει αυτό το κάλεσμα, και αφιερώνει όλες τις δυνάμεις της για την εξεύρεση εξόδου από την κρίση.

Γνωρίζω ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσω τη σημασία και τη σοβαρότητα της ανεργίας στα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Κάθε μέρα κάποιος από το εκλογικό σας σώμα χάνει την εργασία του, ενώ άλλοι τρεις ανησυχούν ότι θα έχουν την ίδια μοίρα.

Τον Μάρτιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την πρωτοβουλία της Επιτροπής και της Τσεχικής Προεδρίας του Συμβουλίου να αφιερωθεί μια διάσκεψη κορυφής στη διάσταση της «απασχόλησης» της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το ζήτημα αυτό αποτελεί τη βασική ανησυχία μας από την έναρξη της κρίσης, και μας οδήγησε στην υποβολή της πρότασης μας για ένα σχέδιο ανάκαμψης της οικονομίας της Ευρώπης τον περασμένο Δεκέμβριο. Η εφαρμογή του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο διαδραματίζει ήδη σημαντικό ρόλο στη διαφύλαξη των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων.

Εντούτοις, πρέπει τώρα επειγόντως να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις του στην απασχόληση. Πρέπει να αντλήσουμε τα απαραίτητα διδάγματα προκειμένου να προσαρμόσουμε τη δράση μας τους επόμενους μήνες. Συνεχίζω να πιστεύω ότι το ζήτημα της απασχόλησης θα άξιζε μια πλήρη ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής, μια διάσκεψη κορυφής που θα συγκέντρωνε τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου απεφάνθη, προς μεγάλη λύπη μου, υπέρ μιας πιο περιορισμένης μορφής. Εντούτοις, αυτό δεν είναι λόγος η Επιτροπή να σμικρύνει τις φιλοδοξίες της σε σχέση με το περιεχόμενο αυτής της διάσκεψης κορυφής για την απασχόληση, καθώς και την παρακολούθησή της στη διάρκεια των επικείμενων Προεδριών της Σουηδίας και της Ισπανίας.

Η ευρωπαϊκή διάσταση είναι απολύτως ζωτικής σημασίας για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα προς τους πολίτες, δίνοντάς τους να καταλάβουν ότι η ΕΕ κατανοεί με σαφήνεια τον πραγματικό χαρακτήρα της κρίσης, ότι η κρίση δεν αφορά μόνο τους οικονομολόγους και τους τραπεζίτες, αλλά ότι αυτό που διακυβεύεται είναι η ευημερία των πολιτών, των εργαζομένων και των οικογενειών τους στις τέσσερις γωνιές της Ευρώπης.

Η απάντησή μας στην κρίση δεν πρέπει να περιορίζεται στη λήψη τεχνικών μέτρων κλινικού χαρακτήρα με σκοπό την επίλυση ρυθμιστικών προβλημάτων. Θα πρέπει να βασίζεται κυρίως στις πλέον θεμελιώδεις αρχές μας: την κοινωνική δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη. Η αντιμετώπιση της κρίσης εκ μέρους μας θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως απάντηση που προκύπτει από τη σημασία που αποδίδουμε σε ορισμένες ουσιώδεις αξίες.

Πιστεύω ότι κάθε κρίση αποτελεί ταυτόχρονα και ευκαιρία, ευκαιρία για την ανανέωση του ευρωπαϊκού μοντέλου μας της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, καθώς και διαμόρφωσης μιας οικολογικής οικονομίας· αποτελεί ευκαιρία να δείξουμε την ισχυρή επιθυμία της Ευρώπης να συμβάλει στην ευημερία των πολιτών της.

Δεύτερον, η Ευρώπη μπορεί πράγματι να αλλάξει τα πράγματα και να πραγματοποιήσει τη δική της συμβολή. Φυσικά, ας είμαστε απολύτως ειλικρινείς επ’ αυτού, η Ευρώπη μπορεί να κάνει πολλά, ακόμη και ενόσω η μεγαλύτερη εξουσία βρίσκεται στα χέρια των κρατών μελών. Μπορούμε να σχεδιάσουμε τη χρήση των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας κατά τρόπο ώστε να επιτύχουμε τη μέγιστη απόδοσή τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί να βοηθήσει σημαντικό αριθμό ανθρώπων· παρέχει κάθε χρόνου σε εννέα εκατομμύρια ευρωπαίους τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα κατάρτισης.

Μπορούμε επίσης να λειτουργήσουμε ως κέντρο υποδοχής ιδεών, ως εργαστήριο. Οι εθνικές κυβερνήσεις, οι τοπικές αρχές, οι κοινωνικοί εταίροι, και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Ευρώπη αναζητούν λύσεις για τις συνέπειες της ανεργίας. Χρειάζονται ιδέες και σχέδια. Η ΕΕ είναι το ιδανικό περιβάλλον για τη συγκέντρωση ιδεών, την επιλογή των ιδεών που θα φέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα, και, κυρίως, το ιδανικό περιβάλλον που μπορεί να συμβάλει στην υλοποίηση τους.

Έχουμε εργαστεί προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση με την Τσεχική Προεδρία, τις επικείμενες Προεδρίες της Σουηδίας και της Ισπανίας, και τους κοινωνικούς εταίρους.

, όπως γνωρίζετε, η ετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής περιλάμβανε εντατική διεργασία διαβουλεύσεων, βάσει τριών προπαρασκευαστικών εργαστηρίων. Η συμβολή του Σώματος σε αυτή τη διεργασία υπήρξε ιδιαίτερα πολύτιμη. Θα ήθελα ιδιαιτέρως να εγκωμιάσω την προσωπική δέσμευση των μελών της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, και ιδίως τον κ. Andersson ως πρόεδρο αυτής.

Τα εργαστήρια που διοργανώθηκαν στη Μαδρίτη, στη Στοκχόλμη και την Πράγα επικεντρώθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία, όσον αφορά το στάδιο της συγκέντρωσης ιδεών, στο τι αποδίδει καλύτερα. Χαιρετίζω την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, καθώς και τη συμβολή των άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στη συγκέντρωση ιδεών από τους εθνικούς ομολόγους της, οι οποίες θα εμπλουτίσουν την συζήτηση – στην πραγματικότητα, θα συσκεφθώ με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στην Πράγα.

Θα ήθελα να επισημάνω τέσσερα βασικά ζητήματα που προέκυψαν από αυτές τις δραστηριότητες.

Πρώτον, πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας, το να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να αποτρέψουμε μια νέα άνοδο της ανεργίας. Όσοι χάνουν τη δουλειά τους πρέπει να βοηθιούνται να βρουν άλλη. Αυτή η βοήθεια πρέπει να παρέχεται άμεσα: δεν έχει νόημα να αφήνουμε τους άνεργους χωρίς εργασία για αρκετούς μήνες, έως ότου οι δεξιότητές τους υποβαθμιστούν και η αυτοπεποίθησή τους πιάσει πάτο. Η μακροχρόνια ανεργία είναι τραγωδία για όσους πλήττονται από αυτήν, και ζημιώνει σοβαρά την κοινωνική σταθερότητα και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά μας.

Δεύτερο, η κρίση πλήττει περισσότερο τους πλέον ευάλωτους ανθρώπους – τους ανθρώπους με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας ή τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν εργασία ακόμη και στις καλύτερες περιόδους. Τώρα είναι ο καιρός για ενεργητική ένταξη, για να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας να παράσχουμε ιδιαίτερη στήριξη σε αυτές τις ομάδες – μια πολύ σαφής αναφορά της σημερινής ημερήσιας διάταξης στην έκθεση Lambert.

Τρίτον, πρέπει να καταβάλλουμε προσπάθειες προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των ευκαιριών για τους νέους. Γνωρίζω ότι αυτό απασχολεί ιδιαίτερα το Σώμα. Πρέπει να δράσουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο που διατρέχουν πολλοί νέοι που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και έρχονται αντιμέτωποι άμεσα με το φάσμα της ανεργίας. Πρέπει να στηρίξουμε ενεργά τους νέους για να βρουν μαθητείες ή να λαμβάνουν περαιτέρω κατάρτιση, ούτως ώστε να είναι σε θέση να βρουν και να διατηρήσουν θέσεις εργασίας στο μέλλον.

Τέλος, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η αντιστοίχηση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σε περίοδο οικονομικής κάμψης, είναι ακόμη σημαντικότερο οι άνθρωποι να αποκτούν εκείνες τις δεξιότητες που θα βελτιώσουν τις δυνατότητες πρόσληψής τους στη διάρκεια αλλά και μετά την κρίση. Πρέπει να προετοιμάσουμε τους ανθρώπους για τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος: «πράσινες» θέσεις εργασίας και θέσεις εργασίας σε άλλους τομείς ανάπτυξης, όπως ο τομέας φροντίδας υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Αυτή η συζήτηση παρέχει επίσης την ευκαιρία να σχεδιάσουμε από κοινού τον τρόπο με τον οποίο το Σώμα θα εξετάσει την ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα. Θεωρώ αυτά τα ζητήματα που καλύπτονται από την έκθεση Silva Peneda ως σημαντικό τμήμα της κληρονομιάς αυτής της Επιτροπής: μια προσέγγιση της πρόσβασης, της αλληλεγγύης και της ευκαιρίας να διασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές μας είναι κατάλληλες τόσο για τις διαχρονικές βασικές αξίες μας, όσο και για τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Θέλω πραγματικά να συγχαρώ τον κ. Silva Peneda για την εξαιρετική εργασία του και πιστεύω ότι η συνεργασία μας, δηλαδή, η συνεργασία με το συνάδελφό μου στην Επιτροπή, τον Vladimír Špidla, ήταν ιδιαίτερης σημασίας.

Στόχος αυτής της ατζέντας, μιας ατζέντας κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής καινοτομίας, είναι να παράσχει τη δυνατότητα και τα μέσα στους Ευρωπαίους να αντιμετωπίσουν την ταχέως μεταβαλλόμενη πραγματικότητα που διαμορφώνεται από την παγκοσμιοποίηση, την τεχνολογική πρόοδο και τις γηράσκουσες κοινωνίες και να βοηθήσει όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσαρμογής σε αυτές τις αλλαγές.

Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε την οικονομική από την κοινωνική ατζέντα μας: η ανάκαμψη της οικονομίας δεν μπορεί να βασιστεί στην κοινωνική κατάρρευση, όπως δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική πρόοδος εν μέσω οικονομικής ερήμωσης.

Είναι ευγνώμων για την αναλυτική εξέταση αυτών των προτάσεων από το Σώμα, επί της οποίας ο Επίτροπος Špidla θα απαντήσει αναλυτικότερα αργότερα στη συζήτηση. Επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ σε ένα ζήτημα για το οποίο τρέφω ιδιαίτερα αισθήματα πατρότητας, και αυτό είναι το Ευρωπαϊκό ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σώμα που χειρίστηκε τις προτάσεις της Επιτροπής για την βελτίωση του Ταμείου με τέτοια ταχύτητα. Οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν την απορρόφηση της οικονομικής βοήθειας για την αναδιάταξη και την εκ νέου κατάρτιση των εργαζομένων που χάνουν τις δουλειές τους λόγω της τρέχουσας ύφεσης· περισσότερες εταιρείες θα είναι επιλέξιμες, και ο κοινοτικός προϋπολογισμός θα στηρίζει μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών. Η ψηφοφορία σας αυτή την εβδομάδα αποτελεί εξαιρετική είδηση ενόψει της διάσκεψης κορυφής για την απασχόληση στην Πράγα.

Η διάσκεψη κορυφής για την απασχόληση αυτή την εβδομάδα παρέχει την ευκαιρία να διατηρηθεί η απασχόληση στην κορυφή των θεμάτων της ευρωπαϊκής ατζέντας, όπου και ανήκει. Επιθυμώ αυτή η διάσκεψη να αποφέρει συγκεκριμένα, απτά αποτελέσματα. Ευελπιστώ ότι αυτό θα συμβεί. Ελπίζω, επίσης, η διάσκεψη αυτή να αποτελέσει όχι απλώς μια παροδική διάσκεψη αλλά ένα ακόμη ορόσημο στη εν εξελίξει διεργασία που ξεκίνησε πολύ πριν από την κρίση – μια διεργασία συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων – η οποία θα συνεχιστεί καθόλη τη διάρκεια της κρίσης και πέραν αυτής.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής, θα μεταφέρω αυτή την ατζέντα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο και θα τη θέσω υπόψη όλων των 27 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Η ατζέντα αυτή αξίζει τέτοιας προσοχής. Η Ευρώπη δεν αποτελεί μόνο ένα οικονομικό και πολιτικό εγχείρημα. Υπήρξε, και θα είναι πάντα, και ένα κοινωνικό εγχείρημα.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Stauner, εισηγήτρια.(DE) Πρόεδροι, κυρίες και κύριοι, τόση προσπάθεια, τόσο ανεπαρκή αποτελέσματα! Με αυτό τον τρόπο μπορεί να συνοψίσει κανείς την προσπάθεια προσαρμογής του Ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στις ανάγκες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Ανεπαρκή αποτελέσματα διότι, συγκριτικά με τον αριθμό των εργαζομένων που πλήττονται και το βάθος της κρίσης, το σύνολο των κεφαλαίων που χορηγούνται σε αυτό το μέσο – ήτοι 500 εκατομμύρια ευρώ – μοιάζει πενιχρό ποσό. Εντούτοις, θα ήταν σφάλμα να συμπεράνουμε κάτι τέτοιο. Τα επιτεύγματα του ΕΤΠ, μετά από την αναδιάρθρωση σε συνδυασμό με τα άλλα μέσα αλληλεγγύης και στήριξης, τα οποία διαθέτουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι εμφανή σε όλους.

Το ΕΤΠ είναι το μωρό εδώ. Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 2006 και υποτίθετο ότι αποτελούσε ένα σαφές μήνυμα ότι η παγκοσμιοποίηση δεν έχει μόνο θετικές επιπτώσεις στους εργαζομένους, αλλά μέσω των μαζικών απολύσεων υπεράριθμων εργαζομένων, και ιδίως μέσω των μετεγκαταστάσεων των επιχειρήσεων, μπορεί να έχει και αρνητικές συνέπειες. Ως εκ τούτου, ακόμη και οι πλέον συντηρητικοί εμπειρογνώμονες του προϋπολογισμού παράβλεψαν τις ανησυχίες τους και δημιουργήσαμε έναν ακόμη χρηματοδοτικό κορβανά.

Οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης έχουν πλέον πλήρως υπερκεραστεί από την χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και η υπολογισμένη αντίδρασή μας είναι η προσαρμογή των κριτηρίων χρηματοδότησης του ΕΤΠ. Ταυτόχρονα, ένα πρόβλημα όσον αφορά τις διαβουλεύσεις μας για την αναθεώρηση ήταν ότι, λόγω της νεαρής ηλικίας του ΕΤΠ, η σχετική πείρα της Επιτροπής ήταν περιορισμένη και συνεχίζουμε να δυσκολευόμαστε να αξιολογήσουμε ορθά την επάρκεια των παρόντων κανόνων.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι, όσον αφορά το μέλλον, δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί η συνύπαρξη του ΕΤΠ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Η πλειοψηφία της Επιτροπής Απασχόλησης τάχθηκε υπέρ της προσωρινής εγκυρότητας του κανονισμού που πρόκειται να τροποποιηθεί, και, ως εκ τούτου, οι διατάξεις θα ισχύουν για όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, θα επηρεάσει τους εργαζομένους που έχουν χάσει τη δουλειά τους ως άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι από το 2012 θα πρέπει να εξετάσουμε ξανά το ζήτημα της συνεχιζόμενης εγκυρότητας του Ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση.

Από την άποψη του περιεχομένου, θα αποτελέσει αναμφίβολα ανακουφιστικό μέτρο η μείωση του ορίου των υπεράριθμων εργαζομένων σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια από τους 1.000 στους 500, και, ταυτόχρονα, εάν η περίοδος πληρωμής αυξηθεί από τους 12 στους 24 μήνες. Αυτό διευκολύνει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και παρέχει συνεχή στήριξη στους εργαζομένους μας μέχρι να βρουν νέα εργασία.

Το επίπεδο του κοινοτικού ποσοστού χρηματοδότησης και η συγχρηματοδότηση από τους εθνικούς προϋπολογισμούς αποτέλεσε ιδιαίτερα επίμαχο θέμα. Καταλήξαμε σε μια συμβιβαστική λύση. Η αναλογία παραμένει βασικά στο 50% – ήτοι 50:50 – και μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μπορεί το ποσοστό χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά ταμεία να αυξηθεί σε 65%. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γι’ αυτό. Ως εκ τούτου, στην επιτροπή έχουμε ήδη θέσει ένα τέρμα σε περαιτέρω ευσεβείς πόθους, δεδομένου ότι ένα κράτος μέλος που λαμβάνει κεφάλαια για τους εργαζομένους του θα πρέπει να γνωρίζει ήδη τις υποχρεώσεις του. Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα όταν το κράτος μέλος οφείλει να συμβάλει και το ίδιο ουσιαστικά από οικονομικής άποψης.

Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος που μπορέσαμε να καταλήξουμε σε ενοποίηση – 20% των άμεσων δαπανών – στο πλαίσιο των συνομιλιών μας με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Αυτό ακριβώς συμφωνήσαμε στην επιτροπή πριν από μερικές μέρες όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Υπάρχει ακόμη περιθώριο για μελλοντικές τροπολογίες και βελτιώσεις. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εποικοδομητική συνεργασία σας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, τόσο στην επιτροπή όσο και με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, και να σας ζητήσω να στηρίξετε την τροπολογία.

 
  
MPphoto
 

  José Albino Silva Peneda, εισηγητής.(PT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τους τελευταίους μήνες, ενώ συνέτασσα την έκθεση για την ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα, οι επιπτώσεις της οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και κοινωνικής κρίσης που πλήττει την Ευρώπη και τον κόσμο έχουν επιδεινωθεί. Κάθε μέρα βλέπουμε να αυξάνονται οι υπεράριθμοι εργαζόμενοι, ο αριθμός των επιχειρήσεων που κλείνουν και των οικογενειών που βιώνουν πολύ άσχημες καταστάσεις.

Εδώ δεν πρόκειται απλώς για μια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση· Θεωρώ ότι βιώνουμε μια κρίση αυτοπεποίθησης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το Φεβρουάριο του 2009 πάνω από 19 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες ήταν άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένου αυτού του σεναρίου, εάν δεν δράσουμε, είναι σίγουρο ότι την αύξηση της ανεργίας θα ακολουθήσει η αύξηση της φτώχιας, του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανασφάλειας, του εγκλήματος και, κυρίως, της έλλειψης αυτοπεποίθησης.

Πιστεύουμε ότι η ανεργία – η πλέον ορατή πτυχή αυτής της κρίσης – δεν σημαίνει απλώς απώλεια εισοδήματος για όσους είναι άνεργοι και για τις οικογένειές τους: η ανεργία σε αποθαρρύνει και μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της αυτοπεποίθησης και της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά σου. Ακόμη και πριν από την κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα, τα κράτη μέλη της ΕΕ αντιμετώπιζαν κοινωνικά προβλήματα που οφείλονταν στην ασθενή οικονομική ανάπτυξη, σε μια περίπλοκη δημογραφική κατάσταση και στις δυσκολίες προσαρμογής σε μια ολοένα και περισσότερο παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Προσπάθησα, στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης, να απεικονίσω αυτές τις ανησυχίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια και ρεαλισμό. Γνωρίζω ότι μια κοινωνική ατζέντα είναι μια πολύ ευρεία έννοια και, ως εκ τούτου, προσπάθησα να συντάξω μια ισορροπημένη έκθεση και να παρουσιάσω με σαφήνεια και συντομία τις πραγματικές προτεραιότητες.

Πρώτον, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο ζωτικής σημασίας επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη σημασία των κοινωνικών μοντέλων και των υποδομών των κρατών μελών, συμβάλλοντας, κατά αυτό τον τρόπο, στην οικοδόμηση συναίνεσης όσον αφορά τη σημασία της καθολικής πρόσβασης σε αυτά τα μοντέλα και τις υποδομές, της υψηλής ποιότητάς τους, και, ιδίως, της βιωσιμότητάς τους.

Δεύτερον, πρέπει να κινητοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα για να διασφαλίσουμε την καλύτερη ένταξη περισσότερων ανθρώπων στην αγορά εργασίας.

Η τρίτη προτεραιότητα προκύπτει από το συμπέρασμα ότι υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να κάνουμε για να διασφαλίσουμε την πλήρη κινητικότητα των πολιτών εντός της ΕΕ.

Πιστεύω ότι η τέταρτη προτεραιότητα είναι ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στην προώθηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της με αναδυόμενες δυνάμεις, όπως η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν μιλούμε για εμπορικές συμφωνίες.

Η πέμπτη προτεραιότητα που η Επιτροπή έχει προσπαθήσει να θέσει σε εφαρμογή, ακόμη και σήμερα με την προγραμματισμένη ψηφοφορία για την έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση, αφορά το να καταστούν πιο ευέλικτα τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία.

Για να διασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές που επιφέρει η τρέχουσα κατάσταση, πρέπει να ενισχύσουμε τον κοινωνικό διάλογο με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά τις αποφάσεις σχετικά με την κοινωνική προσαρμογή και την οικονομική αναδιάρθρωση. Λέω συχνά ότι για να φθάσει κανείς σε μια περίοδο συνεργασίας όσον αφορά τις σχέσεις κοινωνικού διαλόγου πρέπει πρώτα να περάσει από μια περίοδο αναταραχής. Πρέπει επίσης να ενισχυθεί η ανοικτή μέθοδος συντονισμού, διότι αποτελεί ουσιώδες συμπλήρωμα της κοινοτικής νομοθεσίας. Οι κοινωνικές πολιτικές δεν μπορούν να είναι συνονθύλευμα μεμονωμένων δράσεων και ιδεών· πρέπει να διασφαλίσουμε καλύτερη διασύνδεση μεταξύ των οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών.

Είναι κρίσιμης σημασίας η κοινωνική πολιτική να συμβαδίζει με την οικονομική πολιτική, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάκαμψη όχι μόνο του οικονομικού ιστού, αλλά και του κοινωνικού. Υπάρχει ένα ζήτημα επί του οποίου θέλω να είμαι πολύ σαφής: η κρίση που βιώνουμε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για την περικοπή των κοινωνικών δαπανών. Πρέπει να πούμε ότι, εάν αυτή δεν είναι η στιγμή να προβούμε σε περικοπές των κοινωνικών δαπανών, τότε είναι πραγματικά η στιγμή να προωθήσουμε σθεναρά την εφαρμογή των απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ως εκ τούτου, επιθυμώ να συγχαρώ την Επιτροπή και τον Πρόεδρο Barroso που, εν μέσω τόσο περίπλοκων περιστάσεων, έχουν κατορθώσει να καθοδηγήσουν την Ευρώπη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αντιμετωπίσει συντονισμένα τα προβλήματα της κρίσης …

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, εισηγήτρια . − Κύριε Πρόεδρε, έχω κι εγώ μερικά λεπτά αργότερα για να μιλήσω για κάποια από τα άλλα ζητήματα της συζήτησης αυτό το απόγευμα. Η έκθεση, ωστόσο, με την οποία ασχολήθηκα αφορά κυρίως το ζήτημα της ενεργητικής ένταξης των ανθρώπων που είναι αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας.

Πρώτον, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που ασχολήθηκαν με το θέμα καθώς και τους πολυάριθμους οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών που επίσης συνέβαλαν το δικό τους τρόπο.

Ακούμε αυτό το απόγευμα για μια περίοδο ύφεσης που, αν δεν προσέξουμε ιδιαίτερα, αυξάνει τους κινδύνους του αποκλεισμού: τον κίνδυνο του να χάσουν τώρα άνθρωποι την εργασία τους και να μην μπορέσουν, πιθανόν, να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας κάποια στιγμή στο εγγύς μέλλον· τον κίνδυνο όσοι αντιμετωπίζουν ήδη δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας· και, φυσικά, τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν όσοι δεν αποτελούν καν μέρος της αγοράς εργασίας. Κινδυνεύουν να ξεχαστούν και αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε υπόψη.

Πρέπει να εξετάσουμε ορισμένους από τους διαρθρωτικούς φραγμούς που δημιουργούμε εμείς ως κοινωνία από την άποψη της ενεργητικής ένταξης. Ένα από τα πράγματα επί των οποίων συμφωνήσαμε στην επιτροπή ήταν ότι η ενεργητική ένταξη δεν θα πρέπει να αντικαθιστά την κοινωνική ένταξη, αυτό το ευρύτερο αίσθημα ότι διαδραματίζει κανείς ένα ρόλο μέσα στην κοινωνία. Συμφωνούμε γενικά με το Συμβούλιο και την Επιτροπή όσον αφορά τις συστάσεις τους επ' αυτού, από την άποψη της επαρκούς εισοδηματικής στήριξης, ενώ και η συγκεκριμένη έκθεση χρησιμοποιεί αυτή τη φράση.

Κάνουμε επίσης λόγο για ελάχιστο εισόδημα σε περιπτώσεις που το εννοούμε πραγματικά. Σε περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι χρειάζονται αυτό το εισόδημα για λόγους αξιοπρέπειας, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα επιλογής και την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Είναι σημαντικό από την άποψη της στήριξης προς τους πλέον ευάλωτους ανθρώπους, προς τα άτομα που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας, προς όσους χρήζουν φροντίδας, όσους χρήζουν στήριξης ώστε να μπορούν να ζουν ανεξάρτητα, ενώ είναι σημαντικό και για τα επίπεδα των συντάξεων.

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο ενός κατώτατου μισθού. Έχουμε αυξανόμενο πρόβλημα με τους φτωχούς εργαζόμενους στην ΕΕ.

Στην έκθεση έχουμε μιλήσει επίσης σχετικά με τις δυσκολίες που αφορούν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και την έλλειψη αντίδρασης εκ μέρους τους, ιδίως όταν προσπαθεί κανείς να διατηρήσει την επαφή των ανθρώπων με την εργασία, οπότε οι άνθρωποι μπορεί να εργάζονται περιστασιακά, προσωρινά, ή με σύμβαση διαρκείας. Τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης δεν ανταποκρίνονται σε αυτές τις συνθήκες εργασίας πολύ καλά πάντοτε.

Επισημαίνουμε επίσης την ανησυχία μας όσον αφορά τα μέτρα ενεργοποίησης, ιδίως όσα εφαρμόζουν, ενίοτε, κυρώσεις που μπορούν να έχουν έμμεσες επιπτώσεις, για παράδειγμα επί των οικογενειών όσων υφίστανται τις κυρώσεις, ή ακόμη και σε περιπτώσεις ανθρώπων που παρακολουθούν αρκετά προγράμματα κατάρτισης για θέσεις εργασίας που απλώς δεν υφίστανται.

Συμφωνούμε επίσης όσον αφορά τα ζητήματα που σχετίζονται με την αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ξεχωρίσαμε τα ζητήματα της αποφυγής διακρίσεων και της δέουσας εφαρμογής της νομοθεσίας, τα ζητήματα που σχετίζονται με την κατάρτιση και την εκπαίδευση προκειμένου να παραμένουν οι άνθρωποι στο σχολείο αντί να το εγκαταλείπουν πρόωρα, καθώς και μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση που αφορά τις ανάγκες του ατόμου.

Συμφωνήσαμε επίσης σε ό,τι αφορά το ζήτημα της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες, διότι αυτές είναι εξαιρετικά σημαντικές για ευάλωτα ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Τονίσαμε επίσης το σχετικό ρόλο των τοπικών αρχών – την ανάγκη βελτίωσης του πλαισίου που αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας – ούτως ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε το ότι οι άνθρωποι έχουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται.

Εξίσου σημαντικό για μας είναι, πιστεύω, το ζήτημα της γνώμης: ότι όσοι είναι αποκλεισμένοι θα πρέπει επίσης να εντάσσονται, όταν εξετάζουμε το ενδεχόμενο λήψης μέτρων προς εφαρμογή και όταν εξετάζουμε το εάν αυτά πρόκειται πράγματι να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μακροχρόνια άνεργων, των ηλικιωμένων, των νεότερων ανθρώπων που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό το ζήτημα της γνώμης που δομείται μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού είναι εξαιρετικά σημαντικό και δεν πρέπει να λησμονείται.

 
  
MPphoto
 

  Anne Ferreira, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ως συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Silva Peneda για το περιγράφει αναλυτικά στην έκθεσή του το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα για να αντισταθμίσει τις συνέπειες της οικολογικής και κλιματικής κρίσης στην κοινωνία και στη δημόσια υγεία. Θα ήθελα επίσης να τον ευχαριστήσω για το ότι ανέφερε την κοινωνική οικονομία, αν και λυπάμαι για το ότι δεν επισημαίνεται ο ρόλος αυτής σε σχέση με την πολιτική για τη συνοχή και τη δημιουργία ποιοτικής και άνευ δυνατότητας μετεγκατάστασης απασχόλησης.

Την παραμονή των ευρωεκλογών, αυτή η έκθεση θα ήταν περισσότερο ευπρόσδεκτη, εάν κάποιοι στόχοι δεν έπασχαν από σαφή έλλειψη φιλοδοξίας. Μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με την ευελασφάλεια (flexicurity), και με τα ελάχιστα πρότυπα όσον αφορά την εργασιακή νομοθεσία; Όχι, δεν μπορούμε. Θα πρέπει, ωστόσο, να ανησυχούμε για το ότι η δεξιά μπορεί να απορρίψει, αύριο, αυτά τα ελάχιστα πρότυπα, κατά τον ίδιο τρόπο που τα τελευταία πέντε χρόνια απορρίπτει μια οδηγία για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας.

Θα εγκρίνουμε εντέλει τον κατώτατο μισθό αύριο; Οι Ευρωπαίοι πολίτες απαιτούν ισχυρή κοινωνική Ευρώπη εδώ και χρόνια. Το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να μπορεί να θέσει σε εφαρμογή τις διάφορες κοινωνικές προόδους που προτείνονται στην έκθεση. Ελπίζω ότι αυτό θα συμβάλει στην κινητοποίηση όλων στις 7 Ιουνίου.

 
  
MPphoto
 

  Monica Giuntini, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης . (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ως συντάκτρια της γνωμοδότησης, θα επιθυμούσα ιδιαιτέρως να πω κάτι σχετικά με τις τροπολογίες στο ΕΤΠ, το Ευρωπαϊκό ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση, καθώς και να επαινέσω την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ευρωκοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση.

Με ενθαρρύνουν ιδιαιτέρως τα ακόλουθα: πρώτον, ότι έχουμε προσωρινά παρατείνει τη δυνατότητα χρήσης του ΕΤΠ, καθιστώντας το μέσο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας προκειμένου να ανταποκριθούμε στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και να στηρίξουμε τους εργαζόμενους που έχουν χάσει τη δουλειά τους· δεύτερον, ότι έχουμε μειώσει τον ελάχιστο αριθμό υπεράριθμων εργαζομένων που απαιτείται για την επιλεξιμότητα από το ταμείο από τους 1.000 σε 500· τρίτον, ότι έχουμε αυξήσει το ποσοστό της κοινοτικής συγχρηματοδότησης για ιδιαίτερες περιπτώσεις σε 65% για αυτό το στάδιο.

Τέλος, ελπίζω, όπως αναφέρεται και στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, ότι η Επιτροπή θα υποβάλει αξιολόγηση των επιπτώσεων των προσωρινών μέτρων έως τα τέλη του 2011 και θα παράσχει στο Ευρωκοινοβούλιο την ευκαιρία να αναθεωρήσει τη νομοθεσία, εάν χρειαστεί.

 
  
MPphoto
 

  Cornelis Visser, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας . − (NL) Κύριε Πρόεδρε, η σημασία της ανανεωμένης κοινωνικής ατζέντας είναι σαφής, ιδίως ενόψει της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Ο εισηγητής, ο κ. Silva Peneda, έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια στο πλαίσιο της εν λόγω έκθεσης. Εμείς στην επιτροπή έχουμε συνεισφέρει μέσω αυτής της γνωμοδότησης. Τέσσερα ζητήματα τίθενται επί τάπητος, ήτοι, η εκπαίδευση και η επιχειρηματικότητα και η μεταξύ τους σχέση, η δια βίου μάθηση, η σημασία της πολυγλωσσίας, και ο αθλητισμός.

Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να συζητήσουμε τη σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας. Χρειαζόμαστε βελτίωση του διαλόγου μεταξύ των επιχειρήσεων, των φορέων κατάρτισης, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και του τομέα του εθελοντισμού, προκειμένου να προσδιορίσουμε νέες δεξιότητες για την οικονομία. Σε αυτό το θέμα παίζει κάποιο ρόλο και η εκπαίδευση ενηλίκων για την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων.

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης πρέπει να αντιστοιχεί στις επαγγελματικές και πρακτικές απαιτήσεις. Υπάρχει επίσης ανάγκη προώθησης της συνεργασίας πανεπιστημίων-επιχειρήσεων. Θα πρέπει να διαμορφωθεί ένας δεσμός μεταξύ των προγραμμάτων σπουδών και των επιχειρήσεων, ενώ η επιχειρηματική κοινότητα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συμπληρώνει τα προγράμματα σπουδών, να προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης και να διοργανώνει ημέρες υποδοχής σπουδαστών.

Πολύ σημαντική είναι επίσης η δια βίου μάθηση. Είναι πολύ σημαντικό να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της οικογενειακής ζωής, της εργασίας και της μάθησης. Σε αυτό το σημείο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η δημόσια και ιδιωτική φροντίδα των παιδιών, η οποία πρέπει να παραταθεί ούτως ώστε οι γονείς να μπορούν να συμμετέχουν σε ολόκληρη τη ζωή τους.

Ο αθλητισμός είναι ένα ακόμη μέσο, και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτόν από την άποψη της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, η οποία προωθεί και τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός προάγει αξίες όπως η αμεροληψία, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός των κανόνων και το ομαδικό πνεύμα, ενώ είναι σημαντικός και για την υγεία. Είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη επ’ αυτών των σημείων.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων . − Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους της Επιτροπής Γυναικών γνωμοδοτήσαμε για την έκθεση της κ. Lambert σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας, την οποία και συγχαίρω για την καλή της διάθεση να συμπεριλάβει όσο γίνεται πληρέστερα την γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων.

Η ισότητα των φύλων, γενικά ο σεβασμός της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων είναι βασικές προϋποθέσεις για την ενεργητική ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη που πρέπει να συνοδεύει αυτήν. Ιδιαίτερα, θεωρώ σημαντικό ότι τονίζεται η στήριξη των μελών της οικογένειας όλων των ηλικιών, η διαγενεακή αλληλεγγύη και η βοήθεια που πρέπει να δοθεί στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού στις δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να περάσει μια οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί αυτή -ανά πάσα στιγμή- να είναι χρήσιμη στην κοινωνία χωρίς οι δύσκολες περιστάσεις να αφήσουν στη ζωή της τα σημάδια τους. Για το λόγο αυτό και το πέρασμα από τη μια κατάσταση στην άλλη είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να ενισχύεται με μέσα που διατίθενται από το κράτος, από τους κοινωνικούς φορείς, από τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και από τον εθελοντικό τομέα, έτσι ώστε η κοινωνία να νιώσει αλληλέγγυα και αλληλοϋπεύθυνη για όλα τα μέλη της.

Ελπίζω ότι η έκθεση της κ. Lambert θα δώσει μια ώθηση στο ψήφισμα -έτσι όπως έχει διορθωθεί και από την πολιτική μου Ομάδα- για να μην περιλαμβάνει μόνο τη στήριξη του εισοδήματος, αλλά να περιλαμβάνει μια συνολική στήριξη των αξιοπρεπών συνθηκών ζωής που καλύπτουν μικρούς και μεγάλους συμμετέχοντες και μη συμμετέχοντες στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρε της Επιτροπής, Πρόεδρε εν ενεργεία του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, συζητούμε επί τριών εκθέσεων. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (Χριστιανοδημοκράτες) και οι Ευρωπαίοι Δημοκράτες έχουν παράσχει τον εισηγητή για δύο εξ’ αυτών, ενώ η Ομάδα των Πρασίνων/Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία για μία εξ’ αυτών. Αυτό το λέω διότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει το μονοπώλιο όσον αφορά τα κοινωνικο-πολιτικά θέματα, αλλά τα θέματα αυτά μας αφορούν όλους.

Ως αντιπρόεδρος της Ομάδας PPE-DE, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον κ. Silva Peneda και την κα Stauner για την εργασία τους, διότι είναι αξιόπιστοι εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και μοντέλου ζωής της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, ενώ είναι σημαντικοί υπερασπιστές του εις βάθος κοινωνικού διαλόγου. Οι εν λόγω εκθέσεις αναμένεται να διασφαλίσουν ότι η πολιτική της ΕΕ μπορεί να αντιδρά αποτελεσματικά στις οικονομικές