Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 5 maj 2010 - BrysselEUT-utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Meddelande från talmannen: se protokollet
 4.Utskottens sammansättning: se protokollet
 5.Inkomna dokument: se protokollet
 6.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande): se protokollet
 7.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 8.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 9.Arbetsplan
 10.Swift (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 11.Passageraruppgifter (PNR-uppgifter) (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 12.Förbud mot användning av gruvdriftsteknik som utnyttjar cyanid (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 13.Omröstning
  13.1.Administrativt samarbete och kampen mot skatteundandragande i fråga om mervärdesskatt (omarbetning) (A7-0061/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil)
  13.2.Gemensamt system för mervärdesskatt när det gäller regler för fakturering (A7-0065/2010, David Casa)
  13.3.Begäran om upphävande av Miloslav Ransdorfs parlamentariska immunitet (A7-0107/2010, Francesco Enrico Speroni)
  13.4.Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget – domstolen
  13.5.Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget – revisionsrätten
  13.6.Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen
  13.7.Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
  13.8.Ansvarsfrihet för 2008: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ
  13.9.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning
  13.10.Ansvarsfrihet för 2008: Gemenskapens kontrollorgan för fiske
  13.11.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska byrån för återuppbyggnad
  13.12.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
  13.13.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar
  13.14.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska kemikaliemyndigheten
  13.15.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska miljöbyrån
  13.16.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
  13.17.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
  13.18.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska läkemedelsmyndigheten
  13.19.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
  13.20.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet
  13.21.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska järnvägsbyrån
  13.22.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
  13.23.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
  13.24.Ansvarsfrihet för 2008: Euratoms försörjningsbyrå
  13.25.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
  13.26.Ansvarsfrihet för 2008: Eurojust
  13.27.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
  13.28.Ansvarsfrihet för 2008: Frontex
  13.29.Ansvarsfrihet för 2008: Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet
  13.30.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi
  13.31.Ansvarsfrihet för 2008: det gemensamma företaget Sesar
  13.32.Transportabla tryckbärande anordningar (A7-0101/2010, Brian Simpson)
  13.33.Avgifter för luftfartsskydd (A7-0035/2010, Jörg Leichtfried)
  13.34.Gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (omarbetning) (A7-0030/2010, Brian Simpson)
  13.35.Allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden med avseende på förenkling av vissa krav och med avseende på vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen (A7-0055/2010, Evgeni Kirilov)
  13.36.Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden (B7-0221/2010)
  13.37.Befogenhet att delegera lagstiftning (A7-0110/2010, József Szájer)
  13.38.Strategiska mål och rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 2018 (A7-0114/2010, Peter van Dalen)
  13.39.Europeana – nästa steg (A7-0028/2010, Helga Trüpel)
  13.40.Utvärdering och bedömning av handlingsplanen för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010 (A7-0053/2010, Marit Paulsen)
  13.41.EU:s jordbruk och klimatförändringarna (A7-0060/2010, Stéphane Le Foll)
  13.42.Jordbruk i områden med naturbetingade svårigheter: en särskild granskning (A7-0056/2010, Herbert Dorfmann)
  13.43.En ny digital agenda för Europa: 2015.eu (A7-0066/2010, Pilar del Castillo Vera)
  13.44.Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget, avsnitt III – kommissionen
  13.45.Ansvarsfrihet för 2008: sjunde, åttonde, nionde och tionde Europeiska utvecklingsfonden
  13.46.Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
  13.47.Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
  13.48.Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget – Regionkommittén
  13.49.Ansvarsfrihet för 2008: byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll
  13.50.Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska polisakademin
  13.51.EU-strategin för förbindelserna med Latinamerika (A7-0111/2010, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra)
  13.52.Toppmöte EU-Kanada (B7-0233/2010)
  13.53.SWIFT (B7-0243/2010)
  13.54.Passageraruppgifter (PNR-uppgifter) (B7-0244/2010)
  13.55.Förbud mot användning av gruvdriftsteknik som utnyttjar cyanid
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 16.Uttalanden av talmannen
 17.Översyn av fördragen – Övergångsåtgärder avseende Europaparlamentets sammansättning - Beslut att inte sammankalla något konvent för en översyn av fördragen beträffande övergångsåtgärder avseende Europaparlamentets sammansättning (debatt)
 18.Förberedelse av toppmötet med euroområdets stats- eller regeringschefer den 7 maj 2010 (debatt)
 19.Europa 2020 – ny EU-strategi för sysselsättning och tillväxt (debatt)
 20.Europeiska unionens avtal om anslutning till Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna * (debatt)
 21.Eldrivna bilar (debatt)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Gruppundantagsförordning för motorfordon (debatt)
 24.Kommissionens meddelande om åtgärder mot cancer: ett europeiskt partnerskap (debatt)
 25.Utnyttja informations- och kommunikationsteknik för att underlätta övergången till en energieffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp (debatt)
 26.Skydd av Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och bedrägeribekämpning – Årsrapport 2008 (debatt)
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 28.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (1129 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (2533 kb)
Senaste uppdatering: 23 juli 2010Rättsligt meddelande