Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
вторник, 6 юли 2010 г. - СтрасбургВерсия ОВ
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи: вж. протокола
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции): вж. протокола
 4.Обзор на испанското председателство (разискване)
 5.Споразумение между ЕС и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от ЕС до САЩ за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (разискване)
 6.Време за гласуване
  6.1.Присъединяване на държавите-членки към Конвенцията за международните изложения, подписана в Париж на 22 ноември 1928 г. (A7-0201/2010, George Sabin Cutaş) (гласуване)
  6.2.Сключването на Протокол за комплексно управление на крайбрежните зони към Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието (A7-0191/2010, Jo Leinen) (гласуване)
  6.3.Споразумението между Европейския съюз и Исландия и Норвегия за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета и на Решение 2008/616/ПВР на Съвета (A7-0173/2010, Simon Busuttil) (гласуване)
  6.4.Участие на Швейцария и Лихтенщайн в дейностите на Агенция „ФРОНТЕКС“ (A7-0172/2010, Philip Claeys) (гласуване)
  6.5.Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Valdemar Tomaševski (A7-0214/2010, Bernhard Rapkay) (гласуване)
  6.6.Качеството на статистическите данни в условията на процедурата при прекомерен дефицит (A7-0220/2010, Othmar Karas) (гласуване)
  6.7.Стратегията на Европейския съюз за региона на Балтийско море и ролята на макрорегионите в рамките на бъдещата политика на сближаване (A7-0202/2010, Wojciech Michał Olejniczak) (гласуване)
  6.8.Принос на регионалната политика на ЕС към борбата срещу финансовата и икономическа криза, по-специално в рамките на цел 2 (A7-0206/2010, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (гласуване)
  6.9.Правата на пътниците при автобусен превоз (A7-0174/2010, Antonio Cancian) (гласуване)
  6.10.Правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път (A7-0177/2010, Inés Ayala Sender) (гласуване)
  6.11.Интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт (A7-0211/2010, Anne E. Jensen) (гласуване)
  6.12.Формалности за даване на сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата (A7-0064/2010, Dirk Sterckx) (гласуване)
  6.13.Устойчиво бъдеще за транспорта (A7-0189/2010, Mathieu Grosch) (гласуване)
  6.14.Годишен доклад за дейността на комисията по петиции през 2009 г. (A7-0186/2010, Carlos José Iturgaiz Angulo) (гласуване)
  6.15.Насърчаване на достъпа на младежите до пазара на труда, укрепване на статуса на стажантите, стажовете и чиракуването (A7-0197/2010, Emilie Turunen) (гласуване)
  6.16.Нестандартни трудови договори, гарантиране на професионалното развитие, „гъвкавост и сигурност“ и нови форми на социален диалог (A7-0193/2010, Pascale Gruny) (гласуване)
  6.17.Зелена книга на Комисията за управлението на биологични отпадъци в Европейския съюз (A7-0203/2010, José Manuel Fernandes) (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Икономическо управление в ЕС и еврозоната и надзор над националните бюджети (разискване)
 11.Специфични задачи на Европейската централна банка във връзка с функционирането на Европейския съвет за системен риск - Правомощията на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари - Европейски орган за ценни книжа и пазари - Пруденциален надзор на макроравнище върху финансовата система от страна на Общността и създаване на Европейски съвет за системен риск- Европейски банков орган - Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване - Трансгранично управление на кризи в банковия сектор (разискване)
 12.Европейски механизъм за финансова стабилност и европейски механизъм за финансово стабилизиране — бъдещи действия (разискване)
 13.Капиталови изисквания за търговските портфейли и за пресекюритизация и надзорен преглед на политиките за възнагражденията – Възнагражденията на директорите на котираните предприятия и политиките на възнаграждение в сектора на финансовите услуги (разискване)
 14.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 15.Нови храни ***II (разискване)
 16.Промишлени емисии (комплексно предотвратяване и ограничаване на замърсяването) (преработен текст) (разискване)
 17.Задължения на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание: виж протокола
 19.Закриване на заседанието
Разисквания
Версия ОВ (1990 kb)
 
Разисквания
Версия ОВ (1988 kb)
Последно осъвременяване: 8 октомври 2010 г.Правна информация