Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 6 juli 2010 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Balans van het Spaanse voorzitterschap (debat)
 5.Overeenkomst EU/VS inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer van de EU naar de VS ten behoeve van het programma voor het traceren van terrorismefinanciering (debat)
 6.Stemmingen
  6.1.Toetreding van de lidstaten tot het op 22 november 1928 te Parijs ondertekende Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen (A7-0201/2010, George Sabin Cutaş) (stemming)
  6.2.Sluiting van het Protocol inzake het geïntegreerd beheer van kustgebieden bij het Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee (A7-0191/2010, Jo Leinen) (stemming)
  6.3.Overeenkomst tussen de EU en IJsland en Noorwegen betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad en Besluit 2008/616/JBZ van de Raad (A7-0173/2010, Simon Busuttil) (stemming)
  6.4.Deelname van Zwitserland en Liechtenstein aan de activiteiten van Frontex (A7-0172/2010, Philip Claeys) (stemming)
  6.5.Verzoek om verdediging van de immuniteit van Valdemar Tomaševski (A7-0214/2010, Bernhard Rapkay) (stemming)
  6.6.Kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten (A7-0220/2010, Othmar Karas) (stemming)
  6.7.De strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied en de rol van macroregio's in het kader van het toekomstige cohesiebeleid (A7-0202/2010, Wojciech Michał Olejniczak) (stemming)
  6.8.Bijdrage van het regionaal beleid van de EU aan de bestrijding van de financieel-economische crisis, onder speciale verwijzing naar doelstelling 2 (A7-0206/2010, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou) (stemming)
  6.9.Rechten van autobus- en touringcarpassagiers (A7-0174/2010, Antonio Cancian) (stemming)
  6.10.Rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen (A7-0177/2010, Inés Ayala Sender) (stemming)
  6.11.Intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen (A7-0211/2010, Anne E. Jensen) (stemming)
  6.12.Meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten van de Gemeenschap (A7-0064/2010, Dirk Sterckx) (stemming)
  6.13.Een duurzame toekomst voor het vervoer (A7-0189/2010, Mathieu Grosch) (stemming)
  6.14.Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften 2009 (A7-0186/2010, Carlos José Iturgaiz Angulo) (stemming)
  6.15.Het bevorderen van de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt en het versterken van de positie van stagiair en leerling (A7-0197/2010, Emilie Turunen) (stemming)
  6.16.Atypische arbeidsovereenkomsten, verzekerde beroepstrajecten, flexizekerheid en nieuwe vormen van sociale dialoog (A7-0193/2010, Pascale Gruny) (stemming)
  6.17.Groenboek van de Commissie over het beheer van bioafval in de Europese Unie (A7-0203/2010, José Manuel Fernandes) (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.Economische governance in de EU en de eurozone en toezicht op de nationale begrotingen (debat)
 11.Specifieke taken van de Europese Centrale Bank betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico's - Bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten - Europese Autoriteit voor effecten en markten - Macroprudentieel toezicht op het financiële stelsel en oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's - Europese Bankautoriteit - Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen - Grensoverschrijdende crisisbeheersing in de banksector (debat)
 12.Europese faciliteit voor financiële stabiliteit en Europees financieel stabilisatiemechanisme en toekomstige maatregelen (debat)
 13.Kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille en voor hersecurisaties, en het bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid - Bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde bedrijven en bezoldigingsbeleid in de financiële dienstensector (debat)
 14.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 15.Nieuwe voedingsmiddelen (debat)
 16.Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) (debat)
 17.Verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 19.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1243 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (1525 kb)
Laatst bijgewerkt op: 26 juli 2010Juridische mededeling