Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε (άρθρο 216 του Kανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της βελγικής προεδρίας (συζήτηση)
 7.Αίτηση προσχώρησης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Καθεστώς αποδοχών των διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και πολιτικές σχετικά με τις αποδοχές στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (A7-0208/2010, Saïd El Khadraoui) (ψηφοφορία)
  8.2.Νέα τρόφιμα (A7-0152/2010, Kartika Tamara Liotard) (ψηφοφορία)
  8.3.Βιομηχανικές εκπομπές (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) (Αναδιατύπωση) (A7-0145/2010, Holger Krahmer) (ψηφοφορία)
  8.4.Υποχρεώσεις των φορέων που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά (A7-0149/2010, Satu Hassi) (ψηφοφορία)
  8.5.Eξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (A7-0163/2010, Antolín Sánchez Presedo) (ψηφοφορία)
  8.6.Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (A7-0169/2010, Sven Giegold) (ψηφοφορία)
  8.7.Μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού της συστήματος και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (A7-0168/2010, Sylvie Goulard) (ψηφοφορία)
  8.8.Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (A7-0166/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil) (ψηφοφορία)
  8.9.Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (A7-0170/2010, Peter Skinner) (ψηφοφορία)
  8.10.Κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, για τις θέσεις τιτλοποίησης και νέας τιτλοποίησης και για την προληπτική εποπτεία των αποδοχών (A7-0205/2010, Arlene McCarthy) (ψηφοφορία)
  8.11.Ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (A7-0167/2010, Ramon Tremosa i Balcells) (ψηφοφορία)
  8.12.Διαχείριση της διασυνοριακής κρίσης στον τραπεζικό τομέα (A7-0213/2010, Elisa Ferreira) (ψηφοφορία)
  8.13.Ευρωπαϊκό Μέσο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και μελλοντικές δράσεις (ψηφοφορία)
  8.14.Αίτηση προσχώρησης της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B7-0407/2010) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (συζήτηση)
 13.Κοσσυφοπέδιο - Αλβανία (συζήτηση)
 14.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Πετρελαϊκή έρευνα και εξόρυξη - κίνδυνοι, ευθύνη και ρύθμιση (συζήτηση)
 17.Η κατάσταση στο Κιργκιστάν (συζήτηση)
 18.AIDS/HIV ενόψει της 18ης Διεθνούς Διάσκεψης για το AIDS (Βιέννη Ιούλιος 18-23, 2010) (συζήτηση)
 19.Η έναρξη ισχύος της σύμβασης για τα όπλα διασποράς από 1ης Αυγούστου 2010 και ο ρόλος της ΕΕ (συζήτηση)
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1040 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1317 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιουλίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου