Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 7 lipiec 2010 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Sprostowanie przyjętego dokumentu (art. 216 Regulaminu): Patrz protokól
 4.Składanie dokumentów: patrz protokół
 5.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu): Patrz protokól
 6.Program działań prezydencji belgijskiej (debata)
 7.Wniosek Islandii o przystąpienie do Unii Europejskiej (debata)
 8.Głosowanie
  8.1.Wynagrodzenie dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym oraz polityka wynagrodzeń w sektorze usług finansowych (A7-0208/2010, Saïd El Khadraoui) (głosowanie)
  8.2.Nowa żywność (A7-0152/2010, Kartika Tamara Liotard) (głosowanie)
  8.3.Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (wersja przeredagowana) (A7-0145/2010, Holger Krahmer) (głosowanie)
  8.4.Obowiązki podmiotów wprowadzających na rynek drewno i jego pochodne (A7-0149/2010, Satu Hassi) (głosowanie)
  8.5.Uprawnienia Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (A7-0163/2010, Antolín Sánchez Presedo) (głosowanie)
  8.6.Europejski organ ds. rynków finansowych (A7-0169/2010, Sven Giegold) (głosowanie)
  8.7.Nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanawienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (A7-0168/2010, Sylvie Goulard) (głosowanie)
  8.8.Europejski Organ Nadzoru Bankowego (A7-0166/2010, José Manuel García-Margallo y Marfil) (głosowanie)
  8.9.Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (A7-0170/2010, Peter Skinner) (głosowanie)
  8.10.Wymogi kapitałowye dotyczące portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (A7-0205/2010, Arlene McCarthy) (głosowanie)
  8.11.Szczególne zadania Europejskiego Banku Centralnego związane z działalnością Europejskiej Rady ds. Ryzyka Bankowego (A7-0167/2010, Ramon Tremosa i Balcells) (głosowanie)
  8.12.Transgraniczne zarządzanie kryzysowe w sektorze bankowym (A7-0213/2010, Elisa Ferreira) (głosowanie)
  8.13.Europejski Fundusz Stabilizacyjny oraz europejski mechanizm stabilizacji finansowej - przyszłe działania (głosowanie)
  8.14.Wniosek Islandii o przystąpienie do Unii Europejskiej (B7-0407/2010) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Europejska Służba Działań Zewnętrznych (debata)
 13.Kosowo - Albania (debata)
 14.Wniosek o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego: Patrz protokól
 15.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 16.Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej - zagrożenia, odpowiedzialność i odnośne przepisy (debata)
 17.Sytuacja w Kirgistanie (debata)
 18.AIDS/HIV w kontekście XVIII międzynarodowej konferencji poświęconej AIDS (Wiedeń, 18-23 lipca 2010 r.) (debata)
 19.Wejście w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r. konwencji o broni kasetowej i rola UE (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 21.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1038 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (1317 kb)
Ostatnia aktualizacja: 27 lipiec 2010Informacja prawna