Показалец 
Разисквания
сряда, 20 октомври 2010 г. - Страсбург Версия ОВ
1. Откриване на заседанието
 2. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността): вж. протокола
 3. Подготовка на срещата на високо равнище на Г-20 (11-12 ноември) - Подготовка на заседанието на Европейския съвет (28-29 октомври) - Финансова, икономическа и социална криза: препоръки за мерките и инициативите, които следва да се предприемат - Подобряване на рамката за икономическо управление и стабилност в ЕС, по-специално в еврозоната (разискване)
 4. Време за гласуване
  4.1. Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията (A7-0279/2010 , Paulo Rangel) (гласуване)
  4.2. Адаптиране на Правилника за дейността на ЕП към преразгледаното Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (A7-0278/2010 , Paulo Rangel) (гласуване)
  4.3. Финансов регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности по отношение на Европейската служба за външна дейност (A7-0263/2010 , Ingeborg Gräßle) (гласуване)
  4.4. Изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и на Условията за работа на другите служители на Общностите (A7-0288/2010 , Bernhard Rapkay) (гласуване)
  4.5. Проект за коригиращ бюджет № 6/2010 : Раздел II - Европейски съвет и Съвет - Раздел III - Комисия - Раздел X - Европейска служба за външна дейност (A7-0283/2010 , Roberto Gualtieri) (гласуване)
 5. Тържествено заседание - Реч във връзка със средата на мандата на Jerzy Buzek, председател на Европейския парламент
 6. Време за гласуване (продължение)
  6.1. Проект на коригиращ бюджет 3/2010 : Раздел III - Комисия - съпътстващи мерки за търговията с банани (A7-0281/2010 , László Surján) (гласуване)
  6.2. Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година (гласуване)
  6.3. Позиция на Парламента относно проектобюджета за 2011 г. във вида, в който е изменен от Съвета - всички раздели (гласуване) (A7-0284/2010 , Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (гласуване)
  6.4. График на месечните сесии на Парламента - 2012 г. (гласуване)
  6.5. Подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (A7-0032/2010 , Edite Estrela) (гласуване)
  6.6. Борба със забавяне на плащане по търговските сделки I (A7-0136/2010 , Barbara Weiler) (гласуване)
  6.7. Ролята на минималния доход за борбата срещу бедността и насърчаването на общество, основаващо се на принципа на интеграцията в Европа (A7-0233/2010 , Ilda Figueiredo) (гласуване)
  6.8. Финансова, икономическа и социална криза: препоръки за мерките и инициативите, които следва да се предприемат (A7-0267/2010 , Pervenche Berès) (гласуване)
  6.9. Подобряване на рамката за икономическо управление и стабилност в ЕС, по-специално в еврозоната (A7-0282/2010 , Diogo Feio) (гласуване)
 7. Обяснение на вот
 8. Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 9. Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10. Инструмент за стабилност – Финансов инструмент за сътрудничество за развитие – Финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света – Финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани страни – Финансов инструмент за сътрудничество за развитие (разискване)
 11. Украйна (разискване)
 12. Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 13. Състав на комисиите: вж. протокола
 14. Помощ за Пакистан и възможни последици за европейския промишлен сектор (разискване)
 15. Посочване на държавата на произход за някои продукти, внасяни от трети държави (разискване)
 16. Търговско споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) (разискване)
 17. Дневен ред на следващото заседание: вж. Протокола
 18. Закриване на заседанието


  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: JERZY BUZEK
Председател

 
1. Откриване на заседанието
Видеозапис на изказванията
 

(Заседанието се открива в 09,05 ч.)

***

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D ).(EN) Г-н председател, вчера проведохме разискване относно бюджета. По време на разискването стана ясно, че докладът, изготвен от комисията по промишленост, изследвания и енергетика, не е получен от съответните служби. Проверихме въпроса. Докладът е завършен и изпратен правилно, така че вероятно са възникнали грешки по време на процедурата.

Важното обаче не е да открием кой е отговорен и какво точно се е случило. Най-важно е да се уверим, че нашият доклад, който беше нашата основа за тристранния диалог и който очертава най-голямата разлика в сравнение с документа на Съвета, е изпратен до официалните документи на Съвета. Затова го донесох и го предоставям на вас, както и на Съвета. Молим ви да гарантирате, че предложението на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, прието единодушно, ще пристигне в Съвета в срок. Благодаря ви много за подкрепата по този въпрос.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Ще направим каквото искате. Чудесно! Началото на днешното разискване е чудесно!

 

2. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността): вж. протокола

3. Подготовка на срещата на високо равнище на Г-20 (11-12 ноември) - Подготовка на заседанието на Европейския съвет (28-29 октомври) - Финансова, икономическа и социална криза: препоръки за мерките и инициативите, които следва да се предприемат - Подобряване на рамката за икономическо управление и стабилност в ЕС, по-специално в еврозоната (разискване)
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е общото разискване относно:

- изявленията на Съвета и на Комисията относно подготовката на срещата на високо равнище на Г-20 (11-12 ноември),

- изявленията на Съвета и на Комисията относно подготовката на заседанието на Европейския съвет (28-29 октомври),

- доклада A7-0267/2010 на г-жа Berès относно финансовата, икономическа и социална криза: препоръки за мерките и инициативите, които следва да се предприемат (междинен доклад), и

- доклада A7-0282/2010 на г-н Feio относно подобряването на рамката за икономическо управление и стабилност в ЕС, по-специално в еврозоната.

 
  
MPphoto
 

  Оливие Шастел, действащ председател на Съвета.(FR) Г-н председател, г-н Барозу, г-н член на Комисията, госпожи и господа, от името на Съвета искам да Ви благодаря, г-н председател, за възможността да представя подготовката, която се извършва в рамките на Съвета, за следващото заседание на Европейския съвет.

Европейския съвет ще има натоварен дневен ред. Фокусът несъмнено ще бъде икономическото управление. Както знаете, работната група, председателствана от г-н Ван Ромпьой, одобри окончателния си доклад на своето заседание в понеделник.

Докладът съдържа важни и конкретни препоръки и предложения, които трябва да ни дадат възможност да направим качествен скок в европейското икономическо управление. По-конкретно препоръките целят подобряване на финансовата дисциплина, разширяване на икономическото наблюдение, развитие и задълбочаване на координацията, укрепване на рамката за управление на кризи и укрепване на институциите.

Всички препоръки могат да бъдат приложени бързо посредством законодателство. Естествено ние се надяваме, че Европейският съвет ще може да ги одобри, за да даде възможност на Комисията, Парламента и Съвета да постигнат бърз напредък по тези изключително важни въпроси. Това във всеки случай ще изпрати положителен сигнал за намерението ни да предприемем необходимите мерки за справяне с важното икономическо предизвикателство пред нас.

Вярно е, че беше повдигнат въпросът за проучване на други възможности, които отиват по-далеч от препоръките и извън обхвата на Договорите. Имам предвид въпроси като спиране на правото на глас или въвеждане на нови правила за гласуване, като обратно мнозинство.

Очевидно въпросите не са леки нито от техническа, нито от политическа гледна точка. Те ще бъдат дискутирани на Европейския съвет следващата седмица.

Друга важна точка от дневния ред на Европейския съвет е подготовката на заседанието на Г-20. Всъщност Европейският съвет ще трябва да определи позицията на Съюза въз основа на подготвителната работа, извършена вчера от Съвета по икономически и финансови въпроси. Общо казано, важно е заседанието на Г-20 в Сеул да отбележи ускоряване на усилията за прилагане на рамката за насърчаване на по-стабилен, по-устойчив и по-балансиран растеж. По-конкретно трябва да се справим с големите глобални икономически дисбаланси, които могат да компрометират растежа.

От 2008 г., с началото на кризата и мерките, предприети за преодоляването й – с други думи, от дългоочакваното нарастване на значението на Г-20 – нещата се промениха коренно. Причината е много проста: практическото значение. Самият характер на много решения, които имат преки последици за нашите съграждани, се промени в рамките на няколко месеца от местно или национално равнище на международно равнище. Глобализацията означава, че сега трябва да действаме едновременно на европейско равнище и на международно равнище по повечето въпроси.

Всички знаем, че беше необходимо време на Европейския съюз да постигне споразумение относно нов Договор, който също така има за цел да утвърди ролята на Съюза на международната сцена. Отне ни почти 10 години да изготвим Договора, но едва 10 месеца – да осъзнаем колко важен е той.

Г-20 доказа своя успех от зараждането си, но считам, че най-трудното и най-важното изпитание предстои през следващите няколко седмици и месеци, когато ще трябва да се справим със сериозния риск да загубим инерция.

Европейският съюз в момента подготвя две важни заседания, и двете в Корея, първото след два дни. Първото е заседанието на министрите на финансите и управителите на централните банки от Г-20, а второто – срещата на високо равнище на Г-20 в средата на ноември.

По същество приносът на Съюза за стабилен, устойчив и балансиран растеж се основава на: 1) благоприятстващи растежа и диференцирани планове за фискална консолидация; 2) стратегията „Европа 2020“ за структурните реформи, необходими за подкрепа и на създаването на работни места; 3) програмата за реформиране на финансовия сектор и пазари; и 4) засилване на икономическото управление на Съюза. По последната точка можем да представим заключенията на работната група на срещата на високо равнище през ноември, след като бъдат приети от Европейския съвет.

Ще добавя, че Европейският съюз проявява голям интерес към процеса на партньорска оценка в рамките на Г-20. Като европейци ние сме свикнали с този вид упражнение и знаем колко интересно и полезно може да бъде. Ясно е, че всеки трябва да изиграе своята роля и да покаже истинско желание да допринесе за рамката за растеж.

Войната срещу протекционизма не се печели с една битка, а като бдим ден след ден. За останалите – въпреки че работата на техническите структури, като Съвета за финансова стабилност, председателстван от Марио Драги, напредва добре и че цялостната интеграция, особено в определени области, по мое мнение, върви в правилната посока – също така е важно да се извърши реформа на Международния валутен фонд в дългосрочен план.

Европейците са готови да спазят поети задължения, особено поетите миналата година в Питсбърг, за да се гарантира, че новият МВФ представя по-добре новата международна икономическа действителност и оттук, че развиващите се икономики играят по-голяма роля и имат по-голям глас. Но искам да заявя ясно: не може да се очаква Европа да направи всички отстъпки в това отношение.

Всички развити държави трябва да допринесат. Вече обявихме по какво имаме изрично желание да преговаряме от гледна точка на представяне, управление и споделяне. Считаме, че това е една добра основа за постигане на компромис. Така че никой да не вини Европа, ако нищо не се промени в това отношение.

Като Съюз сме договорили помежду си всичко това, както и редица ключови въпроси и мандата на заседанието на министрите на финансите от Г-20, което ще се проведе тази седмица. Направили сме го, за да гарантираме, че европейците не само говорят с един глас, но също така се фокусират върху защитата и насърчаването на своите най-важни интереси. Председателството и Комисията ще направят всичко възможно да защитят и подкрепят тези интереси, произтичащи от общата ни позиция, която е плод на няколкомесечна работа на всички държави-членки.

По отношение на изменението на климата, на теория намерението е да не се провежда подробно обсъждане на Европейския съвет, тъй като Съветът по околната среда вече прие на 14 октомври много подробен текст със заключения, формиращ европейската позиция. Все по-належащо е да се върви напред с изпълнението на амбициозна схема за борба с изменението на климата след 2012 г. и за целта Европейският съюз продължава да защитава поетапен подход, който се основава на Протокола от Киото и на резултатите от конференцията в Копенхаген и който проправя пътя за цялостна и правно обвързваща глобална рамка, като се вземат предвид политическите насоки, очертани в окончателния документ от Копенхаген.

Конференцията в Канкун трябва да постигне балансиран резултат, който отчита интересите на страните и ни позволява да затвърдим постигнатия до момента напредък. Съюзът изрази предпочитанието си за един правно обвързващ инструмент, който да обхваща основните елементи на Протокола от Киото. Може да предвиди втори период съгласно Протокола от Киото при няколко условия. Това следва да се случи в контекста на по-широко споразумение, което да бъде подписано от всички големи икономически сили, да олицетворява амбицията и ефективността на международните действия и да отговори на спешната нужда да се защити целостта на околната среда.

Искам накратко да спомена подготовката на позицията на Европейския съюз с оглед на срещите на високо равнище със Съединените американски щати, Русия и Украйна. За първи път подготовката на срещите на високо равнище с основните партньори на Съюза се обсъжда от държавните и правителствените ръководители, в съответствие със заключенията на Европейския съвет от 16 септември. Идеята е държавните и правителствените ръководители да проведат открит дебат относно основните предизвикателства в отношенията ни с нашите партньори. Без да правя прогнози, накратко ще спомена ключовите въпроси за предстоящите срещи на високо равнище.

Със сигурност ще бъде важно срещата на високо равнище със САЩ да се концентрира върху няколко ключови въпроса. Като цяло тя ще трябва да отбележи засилване на трансатлантическото сътрудничество, което е основно средство за разработване на ефективни решения за общите предизвикателства пред нас. Освен това ден след заседанието на Г-20, срещата на високо равнище между Европа и САЩ ще представлява важна възможност да се отчетат резултатите и да се разработи общ подход към няколко настоящи икономически проблема. Трябва да се стремим да разработим общ подход и по отношение на развиващите се икономики.

Срещата на високо равнище следва също така – или поне се надяваме – да предостави възможност за съживяване на Трансатлантическия икономически съвет, като го превърне в икономически форум, който далеч надхвърля чисто регулаторни въпроси. Съветът би могъл да разгледа начини за преодоляване на кризата и за насърчаване на растежа и заетостта на основата на засилен мандат.

Възнамеряваме също така да използваме срещата на високо равнище да се подготвим за Канкун и очевидно очакваме важен положителен сигнал от нашите партньори от САЩ.

И накрая, дневният ред ще включва и важни въпроси в областта на външната политика, по-специално по отношение на Судан и Иран.

Що се отнася до срещата на високо равнище с Украйна, за днес следобед е планирано друго разискване с върховния представител, така че ще ми простите, ако не кажа нищо повече по въпроса сега.

На срещата на високо равнище с Русия Европейският съюз възнамерява да изрази пълната си подкрепа за партньорството за модернизация, което ще ни позволи да засилим нашето сътрудничество във всички области, особено в ключови области като иновации и енергетика.

Това, г-н председател, г-н Барозу, госпожи и господа, са основните точки, които трябва да бъдат дискутирани на Европейския съвет следващата седмица: наистина натоварен и важен дневен ред.

 
  
MPphoto
 

  Жозе Мануел Барозу, председател на Комисията.(EN) Г-н председател, днес разискваме на първо място въпросите, които ще бъдат разгледани следващата седмица от Европейския съвет. Ще се концентрирам върху най-важните според мен теми: икономическото управление в Европейския съюз, разбира се, и извън него – освен много важната среща на високо равнище със САЩ и също срещата на високо равнище с Русия – най-важните според мен срещи на високо равнище: на Г-20 в Сеул, както и конференция в Канкун относно изменението на климата.

Реформата на нашето икономическо управление е крайъгълен камък на устойчивото ни възстановяване и доверието в нас. Ето защо Комисията предприе много амбициозен подход от началото на обсъжданията. Предложенията, внесени от Комисията миналия месец, целят да превърнат спешността, произтичаща от кризата, в амбициозна правна реалност. Те решават основните въпроси относно това, как Европейският съюз да се сдобие с реално влияние в икономическата политика чрез подходящо координирано фискално наблюдение и за преодоляване на макроикономическите дисбаланси, създавайки, както много често казваме, истински икономически Съюз в Европа.

Приветствам вниманието, което Парламентът обръща на предложенията. Ранно съгласие на първо четене ще докаже, че Европейският съюз желае да приложи новата си визия на практика. Трябва да се опитаме да въведем разпоредбите до средата на следващата година. Затова призовавам държавите-членки да извървят пътя към постигането на важните цели и да следват неотложния дневен ред.

Досега сме постигнали по-стабилен консенсус относно ключови области на действие за укрепване на Пакта на стабилност и растеж и за преодоляване на макроикономическите дисбаланси, благодарение и на работата на работната група под председателството на г-н Херман ван Ромпьой.

След като приключат всички дискусии и се вземат всички решения, резултатът от процеса следва да бъде визия за икономическо управление, която е много по-цялостна, много по-настроена към необходимостта да се предотвратят проблеми, на първо място, и много по-солидно обоснована чрез използването на санкции.

Но нека да е ясно: цялостният резултат трябва да представлява реална промяна на сегашното положение. Трябва да покажем на нашите граждани, че Европейският съюз си е извадил всички изводи и поуки от кризата.

Някои други въпроси все още трябва да бъдат решени. Особено важен въпрос е как да заменим сега действащия кризисен механизъм, договорен през май, с по-постоянен механизъм след изтичането му през 2013 г. Ще направим всичко възможно да избегнем подобни кризи, но също така ще направим всичко по силите си да бъдем по-добре подготвени, отколкото бяхме сега. Подготвеността и наличието на стабилен и постоянен кризисен механизъм могат да предотвратят подобно развитие в бъдеще.

Комисията взема под внимание становищата, изразени от държави-членки, в полза на изменение на Договора, за което, както всички знаем, е необходимо единодушието на държавите-членки. На този етап Комисията ще се съсредоточи върху същността. С това имаме предвид създаването на постоянен механизъм, който може да осигури защита в критични моменти, като свежда до минимум моралния риск и като гарантира, че подобен инструмент ще се използва само в краен случай, в общ интерес.

Ако и когато се реализира в пълен размер, резултат от цялата работа ще бъде това, от което имаме нужда: система, която предоставя стимули за държавите-членки да провеждат разумна икономическа и фискална политика и стимули за инвеститорите да спазват отговорните практики за кредитиране.

Като цяло считам, че се движим добре. Взехме си поуки от кризата. В интерес на своите граждани Европейският съюз въвежда система за управление, която е напълно обновена в сравнение с положението от преди кризата, и сега поставяме системата на много по-здрава основа.

Нашият опит в икономическото управление, но също с „Европа 2020“ и финансовия регламент, ще ни предостави подходящата платформа да вървим напред към Г-20 в Сеул. Тази среща на високо равнище идва в критичен момент. Тя ще бъде истинско изпитание дали Г-20 може да осигури координацията, от която се нуждае световната икономика, чрез съвместни решения на глобално равнище. Считам, че може и че Европейският съюз ще изиграе ключова роля за постигането на успех в Сеул.

Какво искаме да постигнем в Сеул? Първо, трябва да си припомним, че Г-20 изигра важна роля за преодоляване на кризата. Направи го, като действа колективно, и сега, когато навлизаме в нов етап, трябва да продължим да действаме колективно, в сътрудничество. Това означава да приемем, че световните дисбаланси са грижа за всички и че всички големи икономики играят роля в намирането на решение. И да, не можем да пренебрегнем факта, че валутните курсове са важен фактор тук.

Второ, трябва да видим и действия спрямо международните финансови институции. Реформата на МВФ, в частност, закъснява. Другите трябва да отговорят на гъвкавостта, показана от Европейския съюз.

Трето, с подкрепата на Парламента ние сме по средата на основна реформа на нашата собствена финансова система и отново искам да ви благодаря за акцента, който поставяте върху необходимостта да я постигнем възможно най-скоро.

Трябва да поддържаме инерцията на Г-20. Напредъкът е добър, но сега трябва да се уверим, че продължава при изпълнението.

Искам финансовият сектор да участва тук. Ето защо Европейският съюз следва да продължи да настоява за данък върху финансовите операции в световен мащаб. Междувременно Комисията иска да проучи други начини за гарантиране на справедливо участие на финансовия сектор на европейско равнище, като например данък върху финансовите дейности.

За първи път дневният ред на следващата среща на високо равнище на Г-20 ще включи и развитието. Ще бъде приет многогодишен план за действие, който да ръководи общите ни усилия в тази област. Комисията от самото начало е силен поддръжник на тази идея, съвместно с корейското председателство. Трябва да покажем, че растежът в дневния ред на Г-20 също така включва и подпомага развиващите се страни. Същевременно искаме да привлечем нововъзникващите икономики в международна рамка за развитие, която е в съответствие с основните принципи на политиката за развитие и позволява по-добра координация.

Вчера, когато говорих тук, в Страсбург, с генералния секретар на ООН, г-н Бан Ки-Мун, той изрично спомена въпроса и беше много благодарен за подкрепата на Европейския съюз.

И накрая, Г-20 трябва да поеме водеща роля по отношение на търговията. Споразумението ни с Корея, което съвсем не е алтернатива на СТО, следва да вдъхнови нашите партньори да дадат тласък за бързото приключване на преговорите от Доха, възползвайки се от момента.

В навечерието на Канкун искам да кажа няколко думи за тази много важна конференция. Трябва да останем съсредоточени върху нашите цели, да бъдем амбициозни за Европа, а също и за света. Трябва да придвижим международния процес напред. Това не е лесно. Знаем, че при някои от нашите ключови партньори темпото на промените се забави, вместо да се ускори.

Нека не забравяме, че междувременно въвеждаме най-конкретната и ефективна система за намаляване на емисиите в света. Това е най-силната ни карта и колкото по-близо стигаме до прилагането на новата система за търговия с емисии, толкова по-силна става тя. Доверието в нас няма равно, основано е на стабилен консенсус между Парламента, държавите-членки и Комисията за това, което трябва да направим.

Когато стигнем до Канкун, нека не се разсейваме със спорове относно формата. Трябва да влезем в процеса на ООН с много увереност и решителност. Канкун няма да е краят на историята, крайният пробив, но може да бъде много важна стъпка по пътя. ЕС трябва да изпрати ясно и последователно послание, за да придвижи преговорите напред. Трябва да се стремим към пакет от конкретни мерки, ориентирани към действия, които могат да породят доверие в процеса и да ни приближат към нашата крайна цел.

Затова се обърнах към членовете на Европейския съвет миналата седмица. Изложих балансирана и реалистична според мен позиция, която продължава да ни придвижва напред, без да създава нереалистични очаквания. Време е Европа да поеме водещата роля, като посочи как Канкун може да направи редица важни стъпки напред, като спази важни ангажименти, като бързото финансиране, и преди всичко като посочи ясно, че продължаваме да даваме пример.

Растежът на икономиката на Европейския съюз тази година ще е по-голям от първоначално прогнозирания, но възстановяването все още не е пълно; няма място за самодоволство, както казваме няколко пъти, особено когато виждаме все още много високото равнище на безработицата.

Всички знаем, че през последните месеци сме изправени пред сериозни предизвикателства, както е посочено ясно в доклада на г-жа Berès, който ще разисквате сега. Приветствам амбицията и широкия консенсус в залата по тези важни въпроси, но всички знаем, че безработицата е сериозна, а публичните разходи се свиват. Нашите граждани показват своите безпокойства и ние трябва да ги вземем под внимание.

Но знаем и че можем да намерим отговори като Европейски съюз. Предложихме някои важни законодателни акта относно икономическото управление. Излязохме с „Европа 2020“. На този етап именно искам да ви припомня стратегията за растеж, защото растежът – интелигентен, приобщаващ, устойчив растеж – е отговорът. Това е отразено и в отличния доклад на г-н Feio.

Предложихме широка гама от мерки за регулиране на финансовия пазар. Приветствам съгласието на законодателя с нашите предложения относно финансовия надзор. Истината е, че ако повечето наблюдатели бяха попитани преди две години дали Европейският съюз е готов за европейска система за надзор, повечето щяха да кажат „не, не е възможно“. Сега показахме, че е възможно.

Следваме цялостен подход, който включва различните измерения. Позволете ми да подчертая и съгласието, постигнато вчера от Съвета, по предложението на Комисията относно хедж фондовете. Надявам се, че тази позиция сега може да доведе до окончателни преговори в Европейския парламент, така че Европейският съюз най-накрая да се възползва от дългоочакваното регулиране и да бъдем водачи по въпроса в Сеул.

Отбелязваме напредък и в други области, защото трябва да видим реалната икономика. Искам да поздравя Парламента за работата по нова директива относно борбата със забавянето на плащанията по търговските сделки. Директивата ще предостави по-добра защита на кредиторите, в повечето случаи малки и средни предприятия (МСП), като същевременно зачита свободата на договаряне. Публичните органи ще трябва да извършват плащането в срок от 30 дни или ще дължат лихва в размер на 8%. Знаете колко очаквано е това от МСП, които остават най-важният сектор в нашата икономика.

Работата ни не е приключила. Всички предложения трябва да бъдат доведени до край, но те започват да показват резултати. Целта е да ни изведат от кризата и по пътя на възстановяването, постигайки отново темповете на растеж, които създават заетост, и гарантирайки, че нашата социална пазарна икономика ще бъде готова за XXI век. Много благодаря за вниманието.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: GIANNI PITTELLA
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, докладчик.(FR) Г-н председател, г-н Шастел, г-н Барозу, финансовата, икономическа и социална криза, в която се намира светът от няколко години, ще струва 60 трилиона щатски долара в световен мащаб, което се равнява на един процент от годишния растеж. Трябва да направим нещо по въпроса. Това ще доведе до равнище на безработицата в Европейския съюз от 11% до края на годината, на фона на нова валутна война, причинени от опасността от вторична рецесия, по думите на нашите икономисти.

Изправени пред тази ситуация, усетих нагласата в залата, че е наш дълг да изпратим силно послание към другите институции, към Комисията и Съвета, да кажем, че трябва да обединим сили отново около добавената стойност на европейския проект и че въпросът може да се обобщи с няколко думи: имаме колективна отговорност и трябва да приложим стратегия за целия ЕС, която ще ни позволи, в областта на енергетиката, да бъдем силни във вътрешен план и по този начин силни и във външен. Трябва да разчитаме на собствените си сили, а за целта се нуждаем от европейско равнище.

Но, г-н Барозу, за нас икономическото управление не е визия. То е средство за продължаване на стратегията, на основата на която решаваме какви ресурси са необходими. Това са, на първо място, финансови средства. Налице е предизвикателството да приведем прегледа на финансовата перспектива в съответствие с фокуса върху стратегия за европейска енергийна общност. Необходимо е предложение, което отхвърляте: облагането на финансовите операции. Необходимо е да се предостави значителен европейски заем за финансиране на дългосрочни инвестиции. Необходимо е да се възстанови балансът на данъчното облагане в Европа, така че да насърчава работата и заетостта, а не капитала, и да не застрашава околната среда. Необходимо е да се координират бюджетите на държавите-членки с европейския проект, така че усилията да бъдат насочени в една и съща посока.

По отношение на управлението предлагаме назначаване на „г-н Евро“, за да се гарантира хармонично и балансирано икономическо управление. Предлагаме също така да не се съсредоточаваме изцяло върху ситуацията в държавите с дълг, а да я балансираме с оценка на държавите с излишък. Освен това в рамките на паричен съюз дългът следва да се управлява общо и следва да можем да предвидим общи дългови инструменти. Искаме финансовата реформа, за която работите толкова усилено, г-н Барозу, да се концентрира върху нуждите на европейците, а не само върху целите за финансова стабилност. Искаме финансовите пазари да бъдат реформирани по начин, който съживява понятията за етика и морал, който подпомага създаването на работни места и дългосрочните инвестиции.

Никой европейски проект не може да успее, ако не е подкрепен от държавите-членки. Единственият начин Европейският съюз да покаже най-доброто от себе си е да накара държавите-членки да искат да го подкрепят. Дебат, фокусиран единствено върху налагането на санкции, няма да накара европейците да искат да се включат отново със своите държави-членки в проекта. Искаме решителни действия, основани на добавената стойност на европейския проект, за да можем да изведем европейците от рецесията и да гарантираме, че в бъдеще всеки в Европа ще има работа, ще излезе от бедността и отново ще има вяра в европейския проект.

Това е нашата амбиция. Надявам се, г-н Барозу, че я споделяте и ще възприемете много от предложенията, които правим тук, от името на цялата зала.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio, докладчик.(PT) Г-н председател, г-н Барозу, г-н Рен, искам да ви поздравя по-специално за положителния диалог между Парламента и Комисията. Първо искам да благодаря на всички, които работиха по доклада и го направиха възможен, особено на всички докладчици в сянка, с които имахме възможността да обменим мнения и да изградим консенсус. Постигането на консенсус често беше трудно поради няколкото тенденции в Парламента: от ляво на дясно, защитници на по-голям суверенитет или по-модерен тип суверенитет и застъпници на определени институции. Така че имаше много мнения, но целта беше една: намирането на решения на сегашната криза.

Кризата показа, че Европа не реагира навреме и често не реагира добре. Кризата показа, че много правителства в рамките на Европейския съюз все още провеждат политика, която не се основава на истински факти. Именно поради тази причина са необходими решения и Европейският парламент трябва да ги предложи с подходящ и твърд глас. Някои от решенията ще бъдат краткосрочни, а други – дългосрочни.

По същество внасяме осем препоръки. Идеята за многостранно наблюдение на развитието на макроикономическата обстановка в Съюза и в държавите-членки се внася, за да се постигнат по-пълно целите на стратегията „Европа 2020“, да се постигне Европа на растеж и да се укрепи пакт за стабилност, но и за растеж.

Внесени са и предложения за укрепване на Пакта за стабилност и растеж и за подробно проследяване какво се случва с дълга, за укрепване на икономическото управление в еврозоната от страна на Еврогрупата и за създаване на здрав и надежден механизъм за предотвратяване на прекомерен дълг и за решаване на проблема с дълга за еврозоната, което може да включва създаване на Европейски валутен фонд. Внесени са също и идеите за преглед на бюджетните, финансовите и данъчните инструменти на ЕС, за регламент относно финансовия пазар с ясно макроикономическо измерение и за по-голяма надеждност за статистиката на ЕС.

Накрая се предлага по-добро представяне на Съюза в икономическата и паричната област. Парламентът демонстрира или може да демонстрира твърда позиция по всички тези въпроси. Стремим се към по-добра институционална координация между Европейския парламент и националните парламенти. Можем да допринесем за по-добри решения при бъдещи кризисни ситуации или трудности. Отсега нататък Европа разполага с инструментите да отговори по-добре в областта на икономиката; Парламентът има голям принос за това и ще продължи да има.

Започваме законодателен дебат по шест предложения, внесени от Комисията, по които, считам, Парламентът ще отстоява своята позиция. Именно поради тази причина ще споделя изненадата си, че не се споменава за позицията на Парламента и за диалога между залата и Съвета в документа на Съвета, внесен вчера.

В заключение, ще кажа следното: Европейският парламент има собствена позиция, независимо от различията ни. Европейският парламент желае силна Европа и по-добро икономическо управление, с по-голям растеж и просперитет.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, докладчик по становището на комисията по бюджети.  – (EN) Г-н председател, в моето становище по доклада на г-н Feio относно управлението и рамката за стабилност подчертах три неща.

Първото е необходимостта наистина да санкционираме държавите-членки, които нарушават Пакта за стабилност. Само преди няколко дни френският министър-председател и германският канцлер дори се съгласиха да изменят Договора, така че да се въведат по-строги санкции срещу държавите, които заплашват стабилността на еврото. Подчертах и необходимостта да се даде приоритет на разходите от бюджета, в случай че държава-членка трябва да бъде спасена. И накрая, посочих необходимостта от оценка на въздействието върху кредитния рейтинг на Европейския съюз, тъй като той е гарант на европейския механизъм за финансово стабилизиране.

Съответните параграфи бяха изменени и вече не са част от моето становище. Чувствам се длъжна при тези обстоятелства да се отрека от него.

 
  
MPphoto
 

  David Casa, докладчик по становището на комисията по заетост и социални въпроси. – (MT) Няма съмнение, че Европейският съюз беше за пример с начина, по който избра да продължи с регулаторните и надзорните мерки. Това е отразено в новия надзорен пакет, който позволява някои системни рискове да бъдат идентифицирани своевременно.

От друга страна, когато става дума за концепцията за икономическо управление, никой не може да отрече, че все още предстои дълъг път. Всяка държава-членка, която пренебрегва своите задължения и отговорности, по-специално по отношение на Пакта за стабилност и растеж, създава сериозни проблеми за други държави-членки. Затова сме длъжни да направим всичко възможно да насърчим сериозно спазване на договорените правила, за да гарантираме стабилност в държавите-членки – както финансово, така и физически.

Много съм доволен от препоръките, които представих в комисията по заетост, и се радвам, че бяха взети под внимание. Считам, че докладът допринася за по-добро наблюдение в Европейския съюз и за укрепване на комисията по заетост.

 
  
MPphoto
 

  António Fernando Correia De Campos, докладчик по становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите.  – (PT) Г-н председател, госпожи и господа, всички признаваме, че наблюдението на краткосрочните и дългосрочните макроикономически променливи в Европейския съюз се провали, не на последно място по отношение на бюджетните рамки и националния дълг. Кризата направи още по-належаща необходимостта от укрепване на единния пазар, като се вземат предвид предложенията на г-н Монти и г-н Grech. Важно е да се развият електронната търговия и международната търговия, да се опростят процедурите за онлайн плащания, да се стандартизират продуктите и услугите и да се хармонизират фискалните инструменти, за да се засили доверието на потребителите и да се стимулира икономиката.

Съюзът трябва да излезе от кризата по начин, който е устойчив, като се гарантират стабилен растеж и отговорни бюджети, но и заетост. Следва да бъде задължително показатели като равнището на безработицата и на заетостта сред активното население да бъдат част от системата за надзор.

Показателите, които ще измерват напредъка на стратегията 2020, също не трябва да се забравят. Проучването на възможността за издаване на еврооблигации може да представлява възможност да се проучат по-подробно финансовите инструменти за защита срещу спекулации и да се приложат на практика.

Искаме да бъде нещо повече от проучване. Създаването на Европейския валутен фонд заслужава нашата подкрепа и го считаме не просто за дисциплинарен инструмент, но преди всичко за средство за намаляване на спекулативното манипулиране на пазарите на дългови инструменти. Сътрудничеството ни с докладчика, г-н Feio, беше ползотворно и позволи постигането на текст, който е цялостен, балансиран и богат.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz , от името на групата S&D.(DE) Г-н председател, ако погледнете списъка на ораторите, ще видите, че следващ е моят колега, г-н Jáuregui Atondo. Преди той да вземе думата, позволете ми като председател на нашата група да информирам залата, че тази сутрин г-н Jáuregui Atondo беше назначен от испанското правителство за министър в председателството. Както можете да си представите, това е голяма чест за нашата група. Поздравявам го искрено.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Ramón Jáuregui Atondo, докладчик по становището на комисията по конституционни въпроси.  – (ES) Г-н председател, искам да благодаря на моя приятел, г-н Schulz. Разполагам само с една минута да ви кажа, че считам, че през последните няколко месеца Европа постигна изключителен напредък по отношение на икономическото управление.

Любопитно е, че срещата на високо равнище между Франция и Германия преди два дни отвори врати за нова надежда: възможността за преразглеждане на нашите рамки и договори относно икономическото управление.

Знам, че това е въпрос, който малко уплаши държавите-членки. Въпреки това считам, че като проевропейци знаем, че за да постигнем икономическото управление, най-вероятно ще са необходими реформи, които ще трябва да се договорят.

Искрено вярвам обаче, че споразумението между Франция и Германия отваря възможност за доклада Feio, който ще приемем по-късно – по предложение на комисията по конституционни въпроси – да разгледа необходимостта от приспособяване на нашата конституционна рамка към управление, което не е само пакт за стабилност. Това е задълбочено управление, с цел да се сближат икономиките по такъв начин, че да бъдат конкурентоспособни, да създават работни места и да доведат до преразпределението, към което ние, като социалдемократи, винаги сме се стремили.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, от името на групата PPE.(FR) Г-н председател, госпожи и господа, общото между заседанията на Европейския съвет и на Г-20 е необходимостта да се направят нужните корекции след финансовата криза.

За Европейския съюз тези корекции включват поставяне в ред на националните и европейските публични финанси и защита на нашата валута, еврото, чрез вътрешното му укрепване и защитата му спрямо останалите основни валути. На Европейския съвет ще преобладават дискусиите относно икономическото и финансовото управление на Европа. Групата на Европейската народна партия (Християндемократи) приветства първоначалните линии на работната група на г-н Ван Ромпьой, включително плановете за система от санкции срещу държавите-членки, които не отговарят на критериите на Пакта за стабилност.

Но предстои още работа, с повече метод на Общността и с по-малко междуправителствен метод. Приветствам работата на Комисията в тази насока. Съветът трябва да помни, че Парламентът е съзаконодател и ще играе пълноценна роля в определянето на предстоящите реформи. Колкото по-голямо е участието на Парламента на ранен етап, толкова по-голям шанс имаме да постигнем задоволителни и навременни резултати. Призовавам г-н Ван Ромпьой да обърне внимание на това.

Госпожи и господа, Европа трябва да направи така, че гласът й да се чуе в дебата за относителните стойности на валутите, и Европейският съвет трябва да установи нашата позиция по въпроса следващата седмица, преди срещата на високо равнище на Г-20 в Сеул. Европа и нейните партньори, в частност САЩ, трябва да напомнят на развиващите се страни техните задължения. Валутният дъмпинг и социалните последици, които произтичат от него, повече не трябва да бъдат позволени.

Три основни теми ще бъдат на масата на срещата на високо равнище в Сеул: реформа на международната валутна система, разбира се, но също и стабилността на стоките – особено на храните и енергията – и глобалното управление. Европа има какво да каже по всяка от темите, но ще се ползва с доверие само ако въведем в цялата Общност ефективни вътрешни инструменти за управление на публичните финанси.

Госпожи и господа, няма да можем да повлияем върху глобалното управление и няма да имаме място на международната сцена, ако не предприемем често непопулярните усилия да изчистим нашите финанси и ако не се придържаме към нашите приоритети в борбата с изменението на климата и в политиката за развитие.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, от името на групата S&D.(DE) Г-н председател, искам да цитирам пасаж от изявлението, направено от държавните и правителствените ръководители на срещата на високо равнище на Г-20, проведена в Питсбърг на 24 и 25 септември 2009 г. – т.е. преди една година. Правителствените ръководители се ангажираха: „Да създадем рамка, която определя политиките и начина, по който действаме заедно, за да генерираме стабилен, устойчив и балансиран растеж в световен мащаб. Необходимо е трайно възстановяване, което да създаде добрите работни места, от които се нуждаят нашите хора.“ Чудесно! Предполагам, че подобен пасаж ще бъде написан и тази година по време на следващата среща на високо равнище, а също и на всички други срещи на високо равнище. Това ме кара да попитам какво е направено междувременно за постигането на стабилен, устойчив и балансиран растеж, който да създаде работните места, от които се нуждаят нашите хора. Описанието е правилно, но това, което се създава, е философия на европейско равнище – в Европейския съвет – според която едностранното съкращаване на обществените услуги чрез бюджетни намаления е универсално лекарство за стабилизиране на нашия континент, вместо да се отчита фактът, че инвестициите, които стимулират растежа, са основна предпоставка за създаването на повече работни места и чрез по-голям икономически растеж – за укрепването на държавните приходи – когато е толкова спешно да се консолидират държавните бюджети и да се позволи на държавите да изпълняват своите задължения. Това, което виждаме в Европа, е, че в резултат на повече или по-малко чернобял манихейски процес, при който разходите са нещо лошо, а съкращенията – добро, се оказваме в ситуация, при която най-тежко засегнатите от кризата държави – Ирландия и Гърция, са в рецесия или с нулев растеж. На практика се постига точно обратното на описаното тук като цел. Това е поразително. Още повече, че тези, които бяха източникът на кризата, които причиниха кризата – финансовият сектор, тези, които спекулираха необуздано – не са подведени под отговорност, като бъдат накарани да допринесат за държавните приходи чрез мерки като данък върху финансовите операции. Това може да се застъпва на европейско равнище, но дори и тогава се отлага с мотива, че „Г-20 никога няма да го одобри“. Разбира се, че Г-20 няма да го одобри, ако първо не го пробваме на европейско равнище.

Това е несправедливост, която е особено поразителна, тъй като липсата на действия от страна на държавните и правителствените ръководители – фактът, че ни водят в грешната посока на социалния дисбаланс – непрекъснато се засилва. Бунтуващите се по улиците са прави, че в Европа не се борим със социалния дисбаланс, а по-скоро го засилваме допълнително с неправилни политики. Задача на Парламента е да разясни проблема и да разработи стратегии за противодействие. Затова настояваме за данък върху финансовите операции. Докладът на г-жа Berès и докладът на моята колега, г-жа Podimata, ще ни покажат дали залата е готова да каже: „Знаем, че няма да е лесно, но настояваме Европейският съюз да започне да облага с данъци финансовия сектор транснационално, ако не може да го прави на национално равнище.“

Има и друг повод за тревога. Случилото се в Довил между г-н Саркози и г-жа Меркел обръща институционалната структура на Европейския съюз с главата надолу. Питам се кога г-н Ван Ромпьой ще си направи съответния извод. Той беше поканен със своята работна група да работи по подробното описание на необходимите реформи – това всъщност трябваше да е ваша задача, така че беше малко нахално да поискате г-н Ван Ромпьой да го направи – а на всичкото отгоре горкият човек работи тайно и преди да може да представи каквото и да било, нашата очарователна двойка в Довил заяви: „Вече решихме всичко“. Това, което направиха Никола и Ангела – този самозван френско-германски управителен комитет – е обида за институциите на Европейския съюз.

(Ръкопляскания)

На мястото на г-н Ван Ромпьой щях да им кажа какво да направят с работата си. Не можете винаги да служите за изтривалка и да се примирявате с подобни обиди. Има и друго: ако нашата хубава двойка беше погледнала отвъд канала, щеше да види белите скали на британското крайбрежие, където е необходим референдум за изменението на Договора – поне ако може да се вярва на г-н Камерън. Наистина ли смятате, че г-н Камерън ще приеме изменението, без да сложи допълнителни спирачки в Договора, които да забавят европейското право? Това наистина ще отвори кутията на Пандора. Надявам се нашата очарователна двойка да не се срути на пода.

Затова повтарям: Европа се води в грешната посока институционално и по същество.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE.(EN) Г-н председател, може би мога да започна от там, където спря г-н Schulz. Може би можем да поискаме конвент сега, ако желаят да изменят Договора. Обикновено това, което трябва да направим, е да поискаме конвент. Това е първото, което трябва да направим, но нещата не са стигнали толкова далеч, струва ми се. Сега е необходим спешен компромис в рамките на Европейския съвет относно икономическото управление и укрепването на Пакта за стабилност.

Измина почти една година от началото на кризата с гръцкия дълг. Тя започна през декември 2009 г. и сега е време да се стигне до завършек, до споразумение. На масата има три предложения. Нека е ясно. Получихме предложението на Комисията, предложението на работната група, а вчера и предложението, което наричаме „сделката от Довил“. То е третото на масата. И е добре според мен, че Парламентът анализира различията между трите предложения, за да реши дали са подходящи.

Комисията направи според мен добри, смели и съгласувани предложения преди няколко седмици. Предложението на работната група се различава от тях по това, че предлага Съветът да действа въз основа на препоръки, а не на предложения на Комисията. Има голяма разлика, защото препоръките могат да бъдат променени, а предложенията на Комисията – не. Освен това има по-дълга процедура за анализ в предложението на работната група, което също го отличава от предложението на Комисията.

Но трябва да кажем, че предложението на работната група запазва полуавтоматичния характер на санкциите и поддържа обратното мнозинство, предложено от Комисията.

От вчера имаме и трето предложение – „сделката от Довил“. Трябва да кажа, че едно споразумение между Франция и Германия често може да бъде полезно за работата на Съвета, но този път не е. Защото френско-германското предложение от Довил просто разчита на запазването на старото гласуване с квалифицирано мнозинство в рамките на Съвета, така че вместо да се налага да се търси мнозинство, което да блокира автоматичните санкции на Комисията, техните предложения изискват такова мнозинство за налагането на санкциите, предложени от Комисията. Считам, че това е огромна разлика, тъй като полуавтоматичният характер на санкциите в предложението на Комисията не присъства в предложението от Довил.

Не знам дали познавате Довил, но освен плаж и няколко красиви хотела, има и казино. Затова може би следва да говорим не за сделката от Довил, а за френско-германския хазартен компромис, защото той е точно такъв. Това предложение позволява на държавите-членки да продължат да играят с еврото и еврозоната.

Ако имате достатъчно подкрепа в рамките на Съвета, давайте; можете да направите точно това, което Гърция направи. Ако имате достатъчно подкрепа в Съвета, давайте. Начало на залаганията! Давайте.

Първата част от сделката от Довил отслабва не само предложението на работната група, но най-вече пакета на Комисията. Намирам това за напълно непонятно, особено от Германия. От десет месеца те настояват за по-смели санкции, а вчера направиха точно обратното. Предложението представлява отслабване на смелите предложения на Комисията. И идва точно в момент, когато г-н Трише, председателят на Европейската централна банка, иска по-смели решения, по-смели предложения, дори по-смели от първоначалните предложения от Комисията.

Моето заключение е, че Парламентът има мисия: да обърне сделката, или хазартния компромис, от Довил. Нека се придържаме към добрите предложения на Комисията и да извършим необходимата законодателна работа.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE.(FR) Г-н председател, г-н Шастел, г-н Барозу, госпожи и господа, г-н Verhofstadt се измори днес! Но думите му са важни, както и изказването на г-н Schulz. Аз също имам какво да кажа.

Знаете ли филма „Жюл и Жим“? Е, има една жена – г-жа Меркел. Знаем кой е Жюл – г-н Саркози. Проблемът е кой е Жим. Г-н Камерън или г-н Барозу? Това е дилемата на Комисията.

Считам, че Парламентът и Комисията трябва да разговарят помежду си честно сега, защото политиката на Съвета – г-н Verhofstadt е прав в това отношение – и на френско-германския съвет на директорите е против Европейския съюз. Тяхната политика не отразява същността на ЕС и ролята ни днес е да преодолеем различията помежду ни – г-н Daul е прав тук – и да спасим Европейския съюз и общностния метод. За да го направим, Комисията, Парламентът и всички ние трябва да разберем, че няма да има победители в тази игра, ако не намерим общ подход между Комисията и Парламента, Парламента и Комисията.

Г-н Барозу, вярвам Ви, когато казвате, че искате данък върху финансовите операции или финансовите дейности. Не това е проблемът, а как действително да го направим. Не е достатъчно да се каже „искам“. Моят четиригодишен син казва: „Аз искам“. Въпросът е да измислим как можем да постигнем нашата цел и считам, че Комисията не следва да иска поредното проучване, както направи Съветът по околна среда вчера, за да разбере дали влошаването на климата е наистина толкова сериозно, че Европа да ускори намаляването на емисиите на въглероден диоксид – напълно нелепо е да се иска ново проучване. Не. Какво би донесло за Европа едно голямо проучване на финансовите операции и данък върху тях? Данък в размер на 0,01% върху финансовите операции ще се равнява на 80 милиарда евро. Ако заделите 30 милиарда евро за намаляване на националните вноски и оттук за намаляване на националните бюджети, получавате допълнително 50 милиарда евро за бюджета на ЕС. Сто и двадесет милиарда евро минус 30 милиарда прави 90 милиарда, плюс 50 прави 140 милиарда. Значи е възможно да се приложат европейските политики, необходими след Лисабон, и държавите-членки и ЕС ще бъдат победителите. Това обаче предполага наличието на европейска визия.

Второ, г-н Барозу, относно дефицита: по мое мнение има дефицит и дефицит. Като холестерола: има положителен и отрицателен маркер. Дефицитът, който инвестира и следователно предоставя на държава или на Европа перспективи, не е отрицателен. Ако инвестираме, както сме правили и преди, в отраслите от миналото, които са непродуктивни – говоря за въглищата – инвестираме в нещо, с което хвърляме парите си на вятъра, защото то е безсмислено, и така губим. Но ако инвестираме в енергиите на бъдещето и производството на бъдещето, печелим.

Следователно това, което трябва да направим и за което призовавам и либералите, е не просто да говорим за „стабилност, стабилност“, но и направим разлика между това, което следва да правим, и това, което вече не следва да правим; не просто да говорим за „дефицит“, а да кажем „това е продуктивно“ или „това не е продуктивно“. Ако постигнем съгласие, макар че ще бъде трудно, ако успеем да стигнем до споразумение, ще бъдем в състояние да се противопоставим на постоянните манипулации на Съвета.

Проблемът днес е, че много правителства желаят да намалят европейския аспект на политиката, а нашата роля е да го защитаваме и увеличаваме, защото без него няма да можем да се измъкнем от положението.

Виждате, г-н Барозу, имаме общ интерес, но трябва да го доведем до неговия завършек. Не върху Парламента трябва да оказвате натиск, а върху Европейския съвет.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Както виждате, не следя точно времето, отчасти защото всички изказвания бяха много приятни, както и много силни – МВФ, казина и холестерол – чудесно гориво за разискването.

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński, от името на групата ECR. (PL) Всички разказваме различни анекдоти в разискванията днес, което породи историческа асоциация в мен. Осемнадесет години живях в държава на реалния социализъм, където всеки следващ конгрес на партията залагаше нови икономически цели и партийните конгреси казваха на гражданите на моята държава – а същото важи и за други държави с истински социализъм – че нещата ще се оправят и как следва да се оправят. Нещо повече, по онова време имаше министерство на вътрешната търговия в моята страна, макар да нямаше вътрешна търговия.

Слушайки някои от изказванията днес, оставам с впечатлението, че предложението на Европейската комисия има за цел да възстанови приоритета на икономическото над политическото мислене. Над политическия начин на мислене, който задушава икономическата дейност, защото днес политици на национално равнище и – както чуваме – от популистки съображения наистина искат да сочат с пръст Европа. Те казват, че ни трябва по-малко Европа и че Европа не е решението, тъй като това до известна степен ги спасява в очите на избирателите. Ако не направим нещо, което да накара държавите да осъзнаят, че ще има тежки последствия, ако провеждат нерационални икономически политики, няма да стигнем доникъде. Необходима е обаче и солидарност. Във френско-германското предложение виждам реалната опасност да се окажем в ситуация, в която по-силните държави ще имат по-голяма свобода на действие, а Гърция няма да може да излезе извън определени граници. Гърция ще трябва да намали разходите, но по-силните държави ще извадят късмет и изведнъж ще открием, че ще им бъде позволено да нарушават правилата по политически причини. Искам да кажа следното: нуждаем се от европейска солидарност и затова се нуждаем от европейска солидарност.

В заключение, г-н председател, искам да кажа, че знам, че защитавате европейската солидарност. Последното решение на Европейската комисия относно газовото споразумение между Полша и Русия – за което искам да благодаря – е чудесен пример, че общностният аспект работи, включително в интерес на държави като Полша. Искам да кажа още веднъж, г-н председател, че не можем да променим действителността с магическа пръчка. Ако стигнем дотам, че политическите решения, съчетани с популизма, който съществува днес в някои части на Европа, да доминират над икономическото мислене, тогава амбициозните планове за засилване на пазара – което считам за много добър план (изречението не е довършено) . Смятам, че като членове на ЕП сме наясно колко далеч сме все още от общ пазар, само като погледнем сметките за роуминг, които получаваме всеки месец. Ако имаме общ европейски пазар, но все още трябва да плащаме за роуминг, е съвсем ясно, че все още имаме да извървим дълъг път, преди да постигнем целта си за икономическа интеграция.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL.(FR) Г-н председател, г-н Шастел, г-н Барозу, ако съм Ви разбрал правилно, г-н Барозу, изхождаме от напълно противоположни анализи, тъй като Вие казахте, че икономическата криза е приключила, докато нашата група, Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица, смята, че тя се задълбочава. За преодоляване на кризата препоръчвате строги мерки с Пакта за стабилност и сега – засилване на санкциите. Според мен е необходимо точно обратното: повишаване на работните заплати, нов фискален подход в тяхна подкрепа и данък върху финансовите операции, подобряване на социалното благосъстояние, защита на обществените услуги и смела политика по заетостта.

За съжаление се опасявам, че Вашата стратегия може да постави Европейския съюз в голяма беда. Не сте ли чули за силата на протестите на хората в целия Европейски съюз? Вчера за шести ден милиони хора излязоха на улицата в цяла Франция с подкрепата на 70% от населението. Не виждате ли опасността, която ни заплашва днес? Европейската идея, понеже се основава на конкуренция и политика на напълно свободна търговия, се сблъска челно с парите в икономическите войни, а сега и валутните войни. Защо не разгледаме нова система: фонд за човешко и социално развитие вместо Пакта за стабилност, заедно с Европейската централна банка, който да бъде в състояние да рефинансира дълговете на държавите-членки и националните банки, чрез създаване на пари, при лихвени проценти, благоприятни за социалните критерии?

Както го виждам аз, Европейският съюз трябва да поеме инициативата за създаване на нов световен паричен ред, като започне с приемане на предложението на Китай за обща международна търговска валута. Подобно на Тайланд и Бразилия, защо Европа не започне с въвеждането на данък върху чуждата валута, за да облекчи валутното напрежение?

Г-н председател на Комисията, представители на Съвета, считам, че е дошло времето да обмислим нови инициативи и да чуем мнението на хората.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, от името на групата EFD.(EN) Г-н председател, г-н Барозу, със сигурност показвате мускули, като използвате правомощията, предоставени Ви от Договора от Лисабон, който прокарахте с незаконни средства. Сега правите всичко възможно на световната сцена и в рамките на ЕС да придобиете всички атрибути на държавността.

Това личи в най-голяма степен от последното Ви предложение за налагане на пряк данък от европейските институции на народите на континента.

Разбира се, в миналото имаше много успешно движение за независимост под лозунга „Няма данъчно облагане без представителство“, а Вие със сигурност не сте наш представител. Не сме гласували за Вас и не можем да Ви отстраним, така че смятам, че с този пряк данък в действителност допуснахте грешка.

И колко скъпо става членството в клуба. Само преди две години нетната вноска на Великобритания беше 3 милиарда британски лири годишно. Тази година е 6 милиарда. Следващата година ще бъде 8 милиарда. По-следващата трябва да бъде 10 милиарда, а сега разбираме, че искате да ни отнемете отстъпката. Искате да отмените британската отстъпка, което ще означава, че до 2013 г. нашата вноска ще бъде 13 милиарда британски лири. Ще се е увеличила четири пъти за шест години.

Данъкоплатците във Великобритания, осъзнавайки всичко това, виждайки вашия пряк данък, просто ще решат, че не можем да си позволим Европейския съюз.

Но виждам лъч на надежда: сделката от Довил между г-жа Меркел и г-н Саркози, от която всички сте толкова ужасени днес. Надявам се да се осъществи. Нека да имаме нов договор. Самият Вие изглежда почти го подкрепяте. Нека имаме нов европейски договор и да го поставим на референдум в много държави, особено във Великобритания, където хората ще решат, че това е една много лоша сделка за Великобритания. Ще гласуват да напуснем Европейския съюз.

Благодаря. С радост ще си тръгнем.

(Ораторът се съгласява да отговори на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта съгласно член 149, параграф 8)

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (S&D ).(DE) Г-н председател, имам въпрос към Вас, г-н Farage. Може би ще бъдете така любезен да ни отговорите. Силно сте загрижен за британската данъчна хазна. Също като мен, в началото на мандата имахте възможността да изберете от коя хазна да се заплащат дневните Ви пари: от Обединеното кралство или от Европейския съюз. Ще кажете ли пред залата дали дневните Ви се плащат от бюджета на ЕС или сте избрали националната система в Обединеното кралство?

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage (EFD ).(EN) Г-н председател, считам, че трябва да се премахне понятието европейски пари. Преди да съществува пряк данък, до днес няма такова нещо като европейски пари: това са нашите пари. Ние сме сериозен нетен вносител в Европейския съюз без каквато и да е икономическа полза в замяна! Това са нашите пари!

 
  
MPphoto
 

  Жозе Мануел Барозу, председател на Комисията.(EN) Г-н председател, обикновено не се намесвам, но искам да повдигна процедурен въпрос.

Не за първи път г-н Farage ми казва: „Не сте избран“. Със сигурност не съм избран от Вас, но съм избран от Парламента.

(Ръкопляскания)

Бях избран от Парламента с тайно гласуване, а Вие сте част от него. Смятам, че повтарянето на твърдението, че аз или Комисията не сме избрани, представлява липса на уважение към Комисията и към Парламента, чийто член сте.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Francisco Sosa Wagner (NI ).(ES) Г-н председател, да видим дали мога да успокоя донякъде ожесточеното разискване.

Жалко е, че, заедно с Европейския съюз, някои от неговите държави-членки са все още част от Г-20. Въпреки тази аномалия, която със сигурност отслабва имиджа на Европа в света, би било добре, ако поне имаше като цяло обща позиция на този световен форум.

Каква би била общата позиция? По моето скромно мнение следното: първо, приемането на глобално споразумение за преодоляване на последиците от кризата не трябва да се забавя с приемане само на финансово споразумение; второ, Европа трябва да запази еврото като валутата ориентир или, ако предпочитате, като котва, която да попречи на сътресенията на пазара да ни завлекат със себе си и да повторим грешките, допуснати през XX век; трето, еврото трябва да олицетворява това, което Европа трябва да представлява в света на демократични ценности и свободи.

Накратко, трябва да бъдем наясно, че в глобален свят, в глобалната игра тези, които играят само с национални карти, губят.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE ).(DE) Г-н председател, г-н Барозу, госпожи и господа, в разискването става ясно едно: сделката от Довил ни пречи да преодолеем кризата, тя е крачка назад за Европейския съюз и ни показва, че очарователната двойка не се е поучила от неподходящото поведение на Франция и Германия през 2002 г. и 2005 г., когато двете държави започнаха да подкопават Пакта за стабилност. Вместо това сега виждаме продължение на същото неподходящо поведение.

Искаме да преодолеем грешките от миналото. Искаме европейски отговор на национализма и ветото, вградено в повечето европейски регулаторни уредби. Направихме го при надзора над финансовите пазари. Правим го с доклада в отговор на кризата. Правим го с доклада Feio и с ежедневната си законодателна дейност. Нека се съсредоточим върху това и да не позволяваме да бъдем пращани в глуха улица, включително в настоящото разискване. Трябва да продължим напред. Трябва да намерим отговорите. Докладът на петте групи изпраща ясно послание. Все още не сме преодолели кризата. Фискалните и паричните политики не са заместител на структурните реформи. Заявяваме ясно, че искаме дефицитът да бъде намален като предпоставка за осигуряване на бъдещето. Не можем да го намалим, като прекараме ножицата през него. Това трябва да стане в резултат от реформи, инвестиции, спестявания и промени. Докладът изпраща ясен отговор, че искаме да имаме повече Европа като част от решението. Нека направим следващата стъпка в процеса на интеграция – създаването на икономически съюз, на социален съюз, на съюз на отбрана и сигурност, и нека направим така, че общият пазар да е вътрешният пазар на всички наши граждани. Европейската общност – инициативата за Европейския съюз – е отговорът. Работната група и Довил се провалиха.

 
  
MPphoto
 

  Stephen Hughes (S&D ).(EN) Г-н председател, както чухме, работната група, председателствана от г-н Херман ван Ромпьой, представи своя доклад. Той съдържа предложения за преодоляване на кризи и за бюджетна дисциплина, т.е. само част от картината.

Подчертавам, че това са само предложения. Сигурен съм, че министрите от ЕКОФИН, които доминираха в работата на работната група, искат това да е краят, но не е. Това е началото. Намираме се в самото начало на законодателния процес. Надявам се всички институции да осъзнаят, че работата на Европейския парламент по законодателните предложения на Комисията сега ще трябва да се извършва в условията на напълно демократичен процес със Съвета.

Работната група каза, че целта й е да постигне голям скок към по-ефективно икономическо управление. Считам, че това, което предлага, е по-скоро потенциална стъпка назад по отношение на просперитета и благоденствието на Европа. Работната група предлага укрепване на инструментите, но само на тези, които се фокусират върху фискалната дисциплина. Това е проблем. Икономическата координация е нещо повече от фискална дисциплина и няма да се постигне икономически съюз, докато не се признае значението на баланса. Това неминуемо ще доведе до изкривяване на икономическите политики, които не обръщат достатъчно внимание на други полезни политически цели за провеждането на макроикономическата политика, а с това имам предвид растежа, инвестициите и заетостта.

Г-н Барозу, не е нужно друга работна група да излезе с балансиран набор от политически мерки. Необходимо е Комисията да използва правото си на инициатива да представи предложения по отношение на растежа, инвестициите и заетостта.

По отношение на настоящите предложения считам, че Парламентът носи огромна отговорност през следващите месеци. Трябва да направим някои промени в съответствие с доклада Feio, който ще гласуваме днес. Смятам, че са необходими три основни промени: процедурата при прекалено големите салда трябва да бъде достатъчно широка, за да обхване трудовите пазари, включително равнището на безработицата, и следователно Съветът по заетостта трябва да се включи, когато е уместно; качествената оценка на размера на публичния дълг и коригиращите мерки на Пакта за стабилност и растеж трябва да обърнат сериозно внимание също така на равнището и развитието на публичните инвестиции и връзката с 2020 г. в новата система трябва да бъде ясна и да се използва в максимална степен.

Относно управлението ще спомена само две неща на този ранен етап. Съветът трябва да ръководи системата и да носи цялата политическа отговорност, както и да гарантира надлежното участие на всички съответни формации на Съвета – не само на ЕКОФИН – където е необходимо.

И накрая, Европейският парламент трябва да участва в целия процес, за да гарантира най-високото ниво на демократична легитимност. Само погледнете предложението за Европейския семестър, за да видите до каква степен ролята на Парламента липсва във всичко това. Колеги от всички политически групи работят по предложения за засилване на участието на Парламента. Надявам се те да бъдат приети от останалите институции, за да се даде на процеса нужната демократична легитимност.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE ).(SV) Изминалата година показа, че ЕС може да взема важни решения в трудни ситуации. За съжаление, последните няколко дни са разочароващи. Когато ЕС се нуждае от ясни и строги бюджетни разпоредби, Франция и Германия се колебаят. Това буди тревога. Нашето послание е: оставете на мира предложението на г-н Рен.

Искам да благодаря безрезервно на г-жа Berès и на моите колеги в специалната комисия по финансовата, икономическа и социална криза, които показаха, че в Европейския парламент можем да излезем извън партийните граници и да намерим общи решения в интерес на Европа. Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа внесе предложение за изменение, съгласно което ако се въведе данък върху финансовите операции, задължително трябва да се направи в световен мащаб. Важното в случая е да се направи на световно равнище.

Не трябва да се позволи на национализма да намери отново място в Европа. Това е пазарна икономика с ясни граници и свободна търговия, която създава просперитет. Имаме нужда от по-единна Европа, по-отворена Европа, по-силна Европа – просто се нуждаем от повече Европа.

Предложените санкции първоначално ще се прилагат само за държавите от еврозоната. В това отношение искаме да видим текст, който включва всички 27 държави-членки. Затова искам да внеса устно предложение за изменение на доклада Feio, което се надявам, че Парламентът ще може да подкрепи. Докладчикът и групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент заявиха, че ще го направят. Ще прочета текста:

(EN) Доколкото е възможно, всички 27 държави-членки следва да прилагат в пълна степен всички предложения относно икономическото управление, като за държавите-членки извън еврозоната това ще бъде на доброволни начала.

(SV) Днес не е време да създаваме ЕС, който е в опасност да разедини Съюза.

 
  
MPphoto
 

  Pascal Canfin (Verts/ALE ).(FR) Г-н председател, г-н Барозу, г-н Рен, искрено се надявам, че ще обърнете внимание на работата на Европейския парламент по въпросите, с които се занимаваме днес – докладите Berès и Feio – защото, разбира се, работим като съзаконодатели по отношение на икономическото управление. Мога да ви кажа, че заедно с поне четири проевропейски групи в Парламента положихме реални усилия да изготвим компромиси, които ще постигнат нещо. Идваме от дискусиите, в които се опитахме да решим проблемите.

Някои говорят за бюджет, други за данъци, а трети за управление. Това, което е необходимо днес, е Комисията – ваша задача е да го направите, ние се опитваме да го направим, но е и ваша задача – да предложи цялостен пакет: нещо в духа на доклада Монти и в съответствие с това, което Мишел Барние се опитва да направи в контекста на вътрешния пазар. Очаквам цялостен пакет от г-н Барозу, който да ни покаже как да излезем от икономическата криза. Той следва да касае не само макроикономическото управление, а да обърне внимание на три или четири досиета в областта на макроикономиката, данъците и бюджета, преди да бъде изготвен.

Сигурен съм, че ако го направите, много голямо мнозинство в Европейския парламент ще подкрепи инициативата. Ако погледнем само въпроса за публичните финанси например, преди две-три години Комисията и нейните служби казваха, че от всички държави Испания се придържа най-стриктно към Пакта за стабилност и растеж и че публичните финанси на Испания са в ред. Проблемът е, че нестабилността дойде от другаде и сега Испания е в ужасно положение, също като Ирландия. Можем ясно да видим, че съсредоточаването единствено върху публичните финанси няма да ни помогне да се справим с кризата.

Компромисите, които предложихме в различните представени днес доклади, които ще гласуваме утре, представляват сумата от тези въпроси. Те са начин да се каже: да, трябва да засилим бюджетната дисциплина. Разбира се, че трябва. Но за да гарантираме, че бюджетната дисциплина няма да доведе до социално разделение, а само до съкращаване на публичните разходи, се нуждаем същевременно от пакет относно европейския бюджет, който ще финансира инвестиции, и от данъчен пакет, който ще позволи на държавите-членки да наложат определени данъци.

Последният ми въпрос към г-н Рен, и особено към г-н Барозу, е: наистина ли подкрепяте общата корпоративна данъчна основа? Действително ли я подкрепяте? Въпросът се отлага от Комисията в продължение на 10 години и за 10 години не успяхте да го решите. Време е да го направите.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle (ECR ). (LV) Благодаря, г-н председател, г-н Барозу (който напусна залата).

Първо искам да благодаря на докладчика, на докладчиците в сянка и на председателя на комисията, г-н Klintz, за компромиса, който накрая успяхме да постигнем. Ще посоча само две неща в доклада, от които не съм доволен и които не засягат нито Германия, нито Франция. Първо, в резултат от агресивни трансгранични инвестиции след 2004 г. нараснаха дълговете на домакинствата и предприятията в много от новите държави-членки, дори и десетократно. Освен това почти всички заеми са взети при условия, при които кредитополучателят носи валутния риск. Това от своя страна означава, че правителствата на държавите имат много малка възможност за маневриране в макроикономическата политика, освен да съкращават публичните разходи и да повишават данъците. В същото време основната грижа на домакинствата е само да изплащат заеми в евро условия. За съжаление, това се посочва бегло в доклада.

Втората ми забележка, която е свързана с първата, е следната. Да си представим нова държава-членка, чийто БВП е спаднал обратно до предприсъединителното си равнище, от преди 2004 г., само че с 10 пъти по-голям частен дълг и с пет пъти по-голям публичен дълг, и тази държава-членка може да си направи извод от доклада, че дори политиката на сближаване може да се променя по такъв начин, че основният критерий вече да не бъде БВП на глава от населението, а управление на кризи в определена територия, което може да има изключително съществени политически последствия. Благодаря.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL ).(PT) Г-н председател, декларациите на Германия и Франция в т.нар. споразумение от Довил са неприемливи и показват истинските лица на онези, които диктуват условията в защита на икономически и финансови групи по интереси. Декларациите показват също нетърпение, арогантност и агресия към реакцията на работниците и населението, засегнато от техните неолиберални и антисоциални политики – Пакта за стабилност и растеж и политиката за конкуренцията – в Гърция, Франция, Испания или Португалия, където вече е планирана обща стачка за 24 ноември.

Време е управляващите в Европейския съюз да признаят провала на неолибералните политики – растяща безработица, социално неравенство и бедност – които причиняват рецесия в държавите с по-слаби икономики, където налозите на ЕС могат да предизвикат истинска социална катастрофа.

За съжаление, това не се случва. Всички обещания за край на данъчните убежища, за подходящо облагане на финансовите операции и за спиране на спекулативните финансови продукти се сринаха.

Ето защо протестираме тук: давайки глас на многото милиони работници, застрашени от бедност, на безработните, на по-възрастните хора с жалки пенсии, на младите и безработните, на децата в риск от бедност, на които те искат да откажат достойно бъдеще.

Време е за раздяла с тези политики, за да можем да имаме наистина социална Европа: Европа на прогреса и развитието.

 
  
MPphoto
 

  Juozas Imbrasas (EFD ). (LT) Искам да кажа няколко думи за работата на специалната комисия по кризата. Наистина е свършила чудесна работа и е направила добри препоръки и предложения. Разбира се, в идеалния случай те ще намерят място в документите на Комисията. Важно е Комисията да не забрави основните и най-важни въпроси. Един от тях е създаването на регулаторна и надзорна система, която да не пропусне нито един финансов пазар, нито един финансов инструмент и нито една финансова институция. Комисията следва да насочи действията си към създаване на нови работни места и да ги обвърже с мерките за борба с бедността и социалното изключване. Всички усилия в тази посока трябва преди всичко да бъдат насочени към осигуряване на заетост на младите хора. Спешни инфраструктурни решения относно възобновяеми енергийни източници, зелена енергия, енергийна ефективност в транспорта и строителството и европейска енергийна мрежа са необходими за преодоляване на кризата. Би било добре, ако точно след една година Комисията може да дойде и да каже: „Разпоредбите на резолюцията, която предложихте, не останаха само на хартия; пригодихме конкретните предложения на специалната комисия по кризата и те вече дават резултат“.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI ). (HU) Както и при предишното голямо разискване тази седмица тук, в Европейския парламент, а именно разискването относно бедността, политиците на Европейския съюз за пореден път са изненадани и огорчени, че положението на гражданите на Европа не се подобрява, а постоянно се влошава. Бедността се разраства постоянно, а също мизерията, безработицата и бездомието. И са толкова изненадани от това, сякаш е следствие от злощастно природно бедствие или цунами. Не, резултат е от решенията, взети от европейските политици. Нарастващата мизерия и бедност произтича пряко от неолибералната политика, която вие – с изключение на противниците й – провеждате, и тази тенденция ще се запази. Бедността и мизерията ще продължат да растат, ако не изберете друга ценностна система.

Двата доклада могат да се оприличат на сценарий, в който медицинска комисия определя, че лечението на даден пациент му е причинило вреда и е влошило състоянието му, но лечението, предписано въз основа на диагнозата, трябва да продължи, че те трябва да продължат това, което са правили преди, но с по-строго наблюдение и санкциониране на пациента, ако не спазва изискванията, например ако не си взима лекарството. Залогът тук е съзнателен избор между ценностни системи. До момента Европейският съюз избира умишлено ценностна система, при която винаги търси правилното решение от гледна точка на парите и печалбата, правилното решение от гледна точка на мултинационални компании и банки и никога от гледна точка на хората и общността. Винаги търси правилното от гледна точка на необузданата конкуренция, която не се спира заради справедливост и морал, и никога правилното от гледна точка на социалната справедливост и солидарност. Това трябва да се промени и отсега нататък трябва да се вземат добри решения.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE ). (NL) Г-н председател, въпреки някои положителни сигнали, не е отминала опасността кризата да се задълбочи. Банковата система продължава да бъде нестабилна и редица държави-членки са изправени пред заплахата държавният дефицит да излезе извън контрол, ако не се направи нищо. Затова спешно се нуждаем от икономически съюз.

Г-н председател, работната група все още не е представила конкретни резултати, но като докладчик на Парламента относно Пакта за стабилност и растеж искам да кажа на г-н Рен: можем да работим бързо. Същото казвам и на Съвета. Можем да работим бързо, но само въз основа на предложенията на Комисията. Съветът готов ли е да го приеме?

Искам също така да предупредя да внимаваме с поисканото изменение на Договора, защото това може да е примамка, която само да ни принуди да отложим необходимите мерки. Сега трябва да направим всичко възможно по силата на Договора от Лисабон. Парламентът вече има нова роля на съзаконодател по отношение на Пакта за стабилност и растеж и ще се възползва напълно от нея, с цел постигане на стабилен икономически съюз, със здрав Пакт за стабилност и растеж.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D ). (IT) Г-н председател, госпожи и господа, кризата оказа много голямо влияние върху обществото във всички европейски държави. Ако погледнем последиците от социална гледна точка, бързо стигаме до заключението – което ръководи голяма част от работата на Комисията – че най-лошото тепърва предстои. Безработицата ще расте и слабите признаци на възстановяване, отбелязани в някои държави, не са достатъчни да се гарантира създаването на нови работни места. Затова трябва да приемем, че ще бъде от съществено значение да се изправим срещу най-острия социален аспект на кризата, предизвикан от финансовата система и разпространил се бързо в икономическата и социалната област.

По тази причина трябва да се въоръжим с други инструменти да защитим хората, които са най-силно засегнати. Предстои да обсъдим предложение за рамкова директива относно минимален гарантиран доход във всички европейски държави, което считам за много важно за борбата с бедността, от една страна, и за подпомагане на тези, които ще бъдат засегнати в края на кризата през следващите седмици и месеци, от друга.

Най-добрият начин да се справим с кризата обаче е чрез политики за растеж. Растежът се нуждае от ресурси, целеви инвестиции и ясни приоритети, към които да се насочи значителна част от наличните ресурси. Бюджетът на Съюза не е достатъчен. Поради това Комисията ясно посочи необходимостта допълнителни средства да бъдат изразходвани за инфраструктурни инвестиции и инвестиции в качествена конкуренция и заетост. Това води до създаването на еврооблигации и данък върху финансовите операции. Няма алтернатива. Ето защо решенията, които определихме – надявам се, че Парламентът ще одобри формулирането им – са и важни, и новаторски.

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz (ALDE ).(DE) Г-н председател, госпожи и господа, в условията на най-тежките проявления на финансовата криза държавите от Г-20 обещаха съвместни действия за стабилизиране на финансовите пазари. Днес, две години по-късно, все още сме много далеч от глобален отговор. В много случаи приетите мерки преследват национални интереси и съображения. Първоначалната енергия отслабна и твърде често се връщаме към обичайния сценарий. Мървин Кинг от Централната банка на Обединеното кралство заяви кратко и ясно: „Необходимостта да се действа в колективен интерес предстои да се появи“. В своя междинен доклад специалната комисия по финансовата, икономическа и социална криза показва ясно, че Европа се намира на решителен кръстопът. Трябва да засилим нашата интеграция, да хармонизираме в по-голяма степен нашите икономически и бюджетни политики, нуждаем се от европейски инфраструктурни проекти в областта на енергетиката, транспорта и телекомуникациите. Нуждаем се от функциониращ вътрешен пазар и пазар на труда, както и от средствата, необходими за постигането на високите цели по отношение на растежа, заложени в стратегията „ЕС 2020“. Нуждаем се от новаторски източници на финансиране, за да можем да се възползваме от потенциала на МСП. Нуждаем се от повече метод на Общността и по-малко междуправителствен метод. Застоят е крачка назад; той няма да запази статуквото.

Кризата с дълга в Европа ясно показва, че стабилността и доверието не са постижими без дисциплина. Предложенията на г-н Рен и на работната група на г-н Ван Ромпьой целят да гарантират, че държавите-членки действат дисциплинирано. За съжаление, преди дни в Люксембург министрите на финансите захвърлиха тези предложения по искане на нашата френско-германска двойка – пропусната възможност и лош ден за нашите граждани, които с основание се чувстват предадени от политиката за пореден път.

 
  
MPphoto
 

  Kay Swinburne (ECR ).(EN) Г-н председател, всички точки в тазсутрешното разискване имат сериозен общ елемент – продължението на нашия отговор на финансовата криза и намирането на начини за по-ефективно управление на риска, независимо дали по отношение на държавния дълг, на нашите финансови пазари и продукти, или на глобалните дисбаланси. Дали относно поведението на нашите банки, или на трезорните отдели на държавите-членки, трябва да гарантираме общ висок стандарт на поведение във връзка със спазването на съгласуван набор от правила.

Необходима е по-голяма финансова и фискална дисциплина и в частния, и в публичния сектор. Трябва да гарантираме, че в търсенето на възможности за растеж инструментите за финансиране, използвани от ЕС и отделните държави-членки, са най-добри и възможно най-прозрачни. Към използването на новаторско финансиране трябва да се подходи предпазливо и да се обърне внимание на действията от страна на ЕС спрямо собствения му бюджет, отчитайки всички рискове, включително и моралния риск.

Европейският фонд за финансова стабилност е голямо задбалансово средство, зависещо от кредитен рейтинг. Оползотворяването на бюджета на ЕС при емитирането на проектни облигации от страна на ЕИБ трябва да бъде подложено на строг контрол. Както всички знаем, сложните финансови инструменти и средства носят собствен риск. Няма излишни пари и няма преки пътища.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL ).(EL) Г-н председател, по отношение на доклада Berès относно кризата, от името на Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица, за да обясня защо няма да гласуваме, искам да кажа, тъй като има излишно много исторически препратки, че днешният текст, в сравнение с първоначалния, внесен от докладчика, изглежда като стар папирус, като стар пергамент, от който е заличен старият текст и е надраскан новият, оставяйки следи от предишния текст – това, което наричаме палимпсест. Грубото „заличаване“, от страна на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент и европейската десница, на първоначалния, честен и почтен опит на докладчика да очертае причините за кризата и да представи смели предложения доведе до текст, който вече не е текст на Европейския парламент – единствената демократична институция в Европейския съюз, а текст на Комисията, който прикрива причината за кризата и нагажда политиката на ЕС към инициативите на г-жа Меркел, г-н Саркози и работната група.

Внесохме предложения за подобряване на текста. Разкритикувахме Пакта за стабилност и функционирането на Европейската централна банка. Внесохме предложения за изменения, за да видим дали всички, които казват дори и днес, че Европейският съюз свива в грешната посока, имат предвид едно и също. Нашето предложение беше провокирано от днешните демонстрации във Франция, от демонстрациите на работниците в Германия, чиито доходи се орязват, за да имат „Сименс“ пари за подкупи, от демонстрациите на работниците в Гърция, които в момента се третират като морски свинчета; с други думи текст, чиято форма не можем да приемем.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (EFD ). (IT) Г-н председател, госпожи и господа, трябваше да се вслушаме в съвета на нобеловия лауреат Морис Але, който призова за ясно разграничение между търговските банки, кредитните банки и спекулативните банки, в съответствие с принципите на закона на Глас-Стийгъл, който не се разглежда в доклада.

По отношение на предложението за облагане на европейските данъкоплатци, моят отговор е: „Без данъци в Европа!“. Ако предложението на Европейския съюз успее, можете да бъдете сигурни, че ще имаме собствено „Чаено парти“: ще има масов протест. Европейската общественост няма намерение да плаща за услуга, която не получава, и с пълно право.

Продължаваме да финансираме банките. А какво правят те в разгара на финансово-икономическата криза? Купуват ценни книжа, дори съдържащи опасни деривати и пр. Все още ги купуват. И какво прави ЕЦБ, докато това се случва? ЕЦБ – създадена като неоспорима структура – позволява това да продължава. За мен е ясно, че това е Европа за банкерите. Ако дори и масонските лидери го твърдят, не виждам защо не можем да го твърдим и ние.

Считаме, че има само един начин да се преборим ефективно със спекулациите: транзакциите да се извършват по същото време, когато се плащат преговорите, и само в брой. Г-жа Меркел се осмели да го каже и я надвикаха. Трябва да има някаква причина за това.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikäinen (PPE ).(EN) Г-н председател, изминаха само две години от началото на финансовата криза и само шест месеца от гръцкия проблем, а виждаме как цялата готовност отшумява в нашите държави.

Днес имаме ясно послание от Европейския парламент в докладите Berès и Feio. Нуждаем се от по-актуална икономическа и финансова политика. Нуждаем се от повече Европа и от по-добър Пакт за стабилност и растеж с укрепени механизми. Последното решение на Съвета по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) е плесница за европейските граждани. Трябва да утвърдим стратегията за растеж, за да бъде в настоящата среда устойчива и социално отговорна, и се нуждаем от по-добри механизми за управление на „ЕС 2020“. Имаме нужда от по-голямо и по-добро европейското икономическо управление на националните действия в подкрепа на тази линия, в това число и данъка върху финансовите операции, който призовавам Комисията да разгледа много внимателно, включително в европейски контекст. Нуждаем се от по-добра и по-обединена Европа, която говори с един глас в света. Имаме нужда от по-добро финансово регулиране и все още предстои да изминем дълъг път.

В заключение, нуждаем се от инициатива на Комисията. Комисията трябва да действа в интерес на европейските граждани, а не на определен брой работни групи.

 
  
MPphoto
 

  Udo Bullmann (S&D ).(DE) Г-н председател, г-н Шастел, г-н член на Комисията, това можеше да бъде време на големи отговори, но като се замислим, не изглежда такова. Предложението относно т. нар. реформа на Пакта за стабилност и растеж не е кой знае какъв отговор; за пореден път е най-малкият общ знаменател – малкото, което в действителност може да бъде договорено. Поздравявам Комисията. Все още сте на масата – държавите-членки не са съвсем сами. Поздравявам и Съвета. Постигнат е успех, Франция и Германия имат споразумение – не знаем дали е добро или лошо, но поне вече не са затънали в блатото.

Какво означава всичко това? Означава, че следващата година, ако данните за растежа се сринат отново, ще се изправим пред всички и няма да имаме отговор на икономическите затруднения. Къде е разделът, правният статус, в който е предложението ви относно това, как можем заедно да се научим да се измъкнем от кризата с дълга? Тук моята група открива несъответствие и това е разискването, което ще трябва да проведем в залата. Да, съгласни сме с нашите колеги, които искат по-голяма ангажираност с реформи. И ние го искаме. Но трябва да обсъдим същината. Ако не сте готови да осигурите по-солидна основа за реалната ориентация на бюджетната ни политика, то не виждаме причина да продължаваме да обсъждаме „ЕС 2020“. Тя вече е безполезна – можем да я изхвърлим в кошчето, ако няма да обсъдите същината й с нас по-енергично.

Искаме да променим нещата. Да, има значение дали инвестираме в куцаща бюрокрация или в енергийните източници и работните места на бъдещето. Коя част от предложенията ви прави това разграничение? Това чакаме. Дебатът предстои. Той ще бъде решаващ за нас.

Освен това няма да приемем каталог с показатели, основан на законодателството. Парламентът няма да бъде изигран. Искаме да обсъдим дали заетостта и безработицата са важна характеристика на бюджетното развитие и да го направим преди приемането на законодателството.

 
  
MPphoto
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE ).(EN) Г-н председател, настоящата финансова криза предлага възможността да се изясни напредъкът в процеса на европейската интеграция. Искам да насоча вниманието към създаването на общо европейско министерство на финансите за държавите от еврозоната. Това ще бъде ясно подобряване на институционалната рамка за европейското икономическо управление.

Знам, че въпросът е много деликатен за някои държави, но ще трябва да се справим с него през следващите години. Европейското министерство на финансите ще подобри координацията на политиките за стимулиране, приложени от държавите-членки. Също така ще може да емитира еврооблигации за финансиране на изграждането на европейска инфраструктура. ЕС се нуждае от собствени ресурси в контекста на бъдещото намаляване на бюджетите в държавите-членки. Европейско министерство на финансите, което събира данъци на европейско равнище, ще позволи намаляване на националните трансфери към ЕС.

Без реална автономия на приходите няма да има реална автономия на разходите. Създаването на европейско министерство на финансите е политическо решение. Проблемът е липсата на политическа воля, или по-точно липсата на политическа воля от страна на Германия. През деветдесетте години на миналия век Германия имаше политическата визия да настоява за въвеждането на еврото въпреки трудностите, свързани с процеса на обединението. Според мен Германия следва да поведе сега към европейско министерство на финансите.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Strejček (ECR ). (CS) Ако слушате разискването от началото, считам, че всички, които казаха, че Европейският съюз е на кръстопът, са прави. От едната страна са тези, които застъпват силен общностен подход. От другата страна, можем да кажем, е малцинството в Парламента, които смятат, че Европейският съюз следва да работи оттук нататък повече на междуправителствен принцип. Предложението за въвеждане на различни европейски данъци също се включва тук, макар че се нарича новаторско финансиране. То отразява призивите за укрепване на Европейския съюз, за прехвърляне на повече правомощия на Европейската комисия за сметка на държавите-членки. Жалко е, че досега никой не каза, че Европейският съюз и Европейската комисия следва да започнат да намаляват своите програми, да намаляват броя на често противоречивите си служби и да реформират общата селскостопанска политика.

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute (GUE/NGL ).(DE) Г-н председател, икономическото управление във вида, в който се развива тук, се съсредоточава единствено върху спестяванията и политиката за конкуренцията. Както току-що беше посочено от колегата от Испания, проблемът с ориентацията на Германия към износа не е споменат изобщо. А това очевидно е основен проблем както в еврозоната, така и в Европейския съюз като цяло. Германската политика за конкуренцията е в ущърб на вътрешното търсене в Германия. Това не се обсъжда изобщо. Преди всичко обаче, тя е в ущърб и на заплатите. Това е битка на заплатите – конкуренция на заплатите. Конкуренцията на заплатите оказва огромен натиск върху съседните ни европейски държави, върху европейските профсъюзи и върху европейските работници. Нито Комисията, нито докладът Feio са обърнали внимание на проблема. За да заслужи името си, икономическото управление трябва да предприеме коригиращи действия в тази област, а не да мълчи.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès (PPE ).(FR) Г-н председател, г-н Шастел, г-н член на Комисията, през 1968 г. приятелите на нашия уважаем колега г-н Cohn-Bendit написаха „думи, не дела“ по стените на Париж. Днес гражданите искат точно обратното: дела, а не думи. Чуваме много думи, но нашите съграждани не виждат резултати. Мудният отговор на Европейския съюз не е достатъчно добър предвид императивите, с които трябва да се справим.

Трябва да вървим напред заедно, с обединен европейски дух. Във връзка с това искам да кажа няколко думи за ролята на Парламента. И тук предстои още работа по отношение на спазването на принципа на съвместно вземане на решение. Председателят на Комисията благодари за подкрепата на Парламента няколко пъти, но Парламентът не трябва да играе второстепенна, поддържаща роля или да ратифицира решенията, взети от Съвета, без да има възможност първо да ги обсъди. Парламентът е на равна нога със Съвета. Време е да го признаем, а разискването относно икономическото управление ще бъде изпитание в това отношение.

Накрая, що се отнася до предстоящата среща на високо равнище на Г-20, Европейският съюз трябва да представи единна позиция, за да гарантира, че международната структура ще играе ролята, която се очаква от нея, а не да се отдаде на безкрайни беседи.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: STAVROS LAMBRINIDIS
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira (S&D ).(PT) Г-н председател, г-н член на Комисията, първо искам да благодаря на г-н Feio за сътрудничеството и духа на компромис, с който е пропит докладът му. Заключението, до което стигнахме, е, че по определени въпроси – същото се случи и с финансовия надзор – Парламентът може да се обедини и да заеме твърда позиция в защита на обществения интерес и че тази твърда позиция трябва да бъде призната от Комисията и Съвета. Въпросът е особено уместен при представянето на законодателен пакет от шест предложения, които са изключително чувствителни и по които Парламентът разполага с правомощия за съвместно вземане на решение.

Ще бъдем еднакво активни, но без отстъпки. Нашият дух е дух на диалог, но не и извън целите, които възнамеряваме да защитаваме. Г-н Feio подчертава някои аспекти, свързани с въпроса, в доклада си. Един от тях е, че икономическото управление не е само набор от санкции. Растежът и заетостта се нуждаят от техни собствени инициативи. Необходими са инициативи за борба с нарастващите вътрешни различия в Европейския съюз. Необходими са конкретни предложения относно Европейския валутен фонд. Необходими са стабилни решения за държавния дълг.

Сега доверието зависи от способността на Комисията и Съвета да отговорят на реалните проблеми на обществото, а това са безработицата, растежът и сближаването.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR ).(EN) Г-н председател, необходимо е по-добро икономическо управление с по-ранни предупреждения и по-ранни действия. Традиционни цели по отношение на дълга и дефицита бяха нарушени от много държави, но не можеха да ни предупредят за предстоящата криза в Испания или Ирландия. Нужни са и други мерки.

Икономиката обаче не е точна наука и не става въпрос само за цифри. Съветската история ни припомня, че централизираната отчетност при производството на трактори само по себе си не води до силна икономика и централизираните данъци или централизирана хазна също не са утопично решение.

Има много въпроси какви действия да се предприемат сега. Заплахата да се глоби почти фалирала нация изглежда напразна, а обещанията за непрекъснато спасяване на еврозоната винаги ще носят морален риск. Наясно съм, че хората се притесняват от френско-германски сделки, но може би имат право. Ако пазарът отпуска парите, тогава може би пазарът трябва да поеме загубата, а не данъкоплатците.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Maria Hübner (PPE ).(EN) Г-н председател, както обикновено, има добри и лоши страни в нашата действителност и в това, което правим. Важно е да разберем миналото и причините за кризата и считам, че Съюзът е подготвил домашното си, но днес фокусът трябва да е върху бъдещето. Глобалното и европейското икономическо управление, което градим, е за утрешния ден, така че не става въпрос само за преодоляване на кризата.

Европа не съществува във вакуум. Когато определяме Европа, го правим на фона на един свят, който днес е много различен от 2008 г. Г-20 се обедини в подкрепа на фискалното спасяване преди две години, но единодушието беше предизвикано от страх. Днес е разделена. Общото глобално добруване не съществува. Впрегнати са много сили начело на глобалното възстановяване и за възвръщане на баланса на световната икономика. Главна роля имат основните структурни промени, които оказват голямо влияние върху европейската конкурентоспособност. Но ролята на валутите и обменните курсове като световни механизми за коригиране скочи до небето. Нова световна парична система възниква с безпрецедентна скорост и броят на играчите се увеличава.

За да избегнем катастрофата на асиметрични корекции, спешно се нуждаем от диалог и колективни действия. Ако го постигнем, въпросът е дали Европа ще може да играе своята роля в колективните действия. Това, което очевидно липсва тук, е смела, рационализираща реформа на външното представителство на еврозоната. Като забавяме реформата, пропускаме възможността за оказване на влияние. В настоящите глобални условия Европа не може да си го позволи.

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (S&D ).(FR) Г-н председател, госпожи и господа, Европа е в лошо състояние и светът не е по-добре.

По-рано действащият председател на Съвета подчерта, че глобализацията означава, че трябва да действаме на европейско и на международно равнище. Но ако погледнем какво се случва в Европейския съюз и в международен план, е съвсем ясно, че липсват именно конкретни действия.

На всяка следваща среща на високо равнище великите и не толкова великите, които се предполага, че ни управляват, парадират с надутото си его и се впускат в помпозни речи, а основното заключение след всяка среща на високо равнище е, че ще се срещнат отново.

Нещо повече, т.нар. глобално управление, което Г-20 трябва да олицетворява, няма абсолютно никакво международноправно основание и функционира извън системата на ООН. Г-20 е самопровъзгласила се, работи без писмени правила и е клуб на богати нации, които са се обградили с няколко т.нар. развиващи се страни, включително и такива образцови демокрации като Саудитска Арабия.

По-рано Martin Schulz цитира откъс от една от кухите декларации на Г-20. Можем да направим същото с декларациите, публикувани след нашите европейски срещи на високо равнище. Безкрайни обещания и празни думи, никога следвани от действия. За капак на всичко Европа е обект на френско-германски мини срещи на високо равнище, където странната двойка Меркел-Саркози твърдят, че ни показват пътя.

Guy Verhofstadt преди малко говори за хазартни игри. Изкушавам се да добавя: „Стига толкова залози!“. Комисията и Парламентът трябва да се обединят, за да не пропилеем чиповете на Европа и да запазим метода на Общността.

 
  
MPphoto
 

  Regina Bastos (PPE ).(PT) Г-н председател, първо поздравявам докладчика, г-жа Berès, за доклада, който обсъждаме днес, както и всички останали, които работиха по него. Като член на специалната комисия по финансовата, икономическа и социална криза, аз допринесох по въпроса за малките и средните предприятия (МСП), като подчертах решаващата им роля на движеща сила за възстановяването на Европейския съюз и за бъдещия му растеж и благосъстояние.

Всъщност има повече от 20 милиона МСП в Европейския съюз. Затова ако всяко от тях може да създаде едно работно място, това би означавало еквивалентно намаляване на броя на безработните. Докладът отправя препоръки като икономически стратегии за излизане от кризата: сега ще подчертая основните.

Първата е необходимостта от укрепване на социалната пазарна икономика, като се избягва ограничаването на конкуренцията и се гарантира достъпът на МСП до кредити. Следва предоставянето на данъчни стимули и дори субсидии на МСП, с цел да се запазят и да се създадат работни места. След това е създаването на нов закон за малките предприятия с по-голямо социално измерение. Следва създаването на европейска мрежа от старши консултанти, които да разпространят знанията си. След това са иновациите като най-мощния двигател за икономическия растеж и оттук значимостта на връзката между промишлеността и иновациите. Следва създаването на нови партньорства между промишлеността и академичните среди. И накрая, създаването на образователна система, която отговаря на потребностите на пазара на труда, но и на необходимостта от създаване на нови квалификации за нови работни места.

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D ). (FI) Г-н председател, председателят на Комисията, г-н Барозу, каза в началото, че икономическото управление е постигнало толкова бърз напредък, че само преди две години никой не би могъл дори да го прогнозира. Това е вярно и затова винаги си струва да се проверява дали влакът се движи в правилната посока, когато скоростта не е самоцел. Докладът Berès извършва такъв анализ и е отличен.

Сега, когато комисията на г-жа Berès продължава работата си, може би си струва също да се вслушаме в икономическите дисиденти: например носителя на Нобелова награда Пол Кругман. Той твърди, че финансовите министри са шарлатани, които принасят в жертва работни места. Трябва да се вслушаме в тези хора, ако искаме да преминем от въображаема икономика към реална, а след това се нуждаем и от показатели за реалната икономика, които са заетостта и бедността.

Разочарова ме предположението на г-н Schmidt, че данъкът върху прехвърлянето на активи не може да се изпробва и да се въведе в цяла Европа. Това е голямо разочарование, особено след като заключението му беше „повече Европа“.

 
  
MPphoto
 

  Илиaна Ивaнова (PPE ). – С доклада на специалната комисия за кризата ние призоваваме преди всичко за европейски отговор, за силно политическо и интелектуално лидерство с европейско измерение, задълбочена интеграция и завършване на единния европейски пазар в полза на европейските граждани.

Изключително важен беше компромисът, който постигнахме по ключови въпроси като Пакта за стабилност и растеж, неговите механизми за санкциониране, пътя на структурните реформи, бюджетната консолидация, стратегическите инвестиции на Европейския съюз. Особено важни приоритетни действия са тези в областта на кохезионната политика и малките и средните предприятия.

Кохезионната политика трябва да бъде един от основните стълбове на икономическата ни политика. Тя ще допринесе за развитието на енергийната ефективност и трансевропейските мрежи, които от своя страна ще доведат до съживяване и устойчив растеж на европейската икономика. Малките и средните предприятия от своя страна са жизнено важни за бъдещото ни развитие, растеж и просперитет. Трябва да се формулира нова дефиниция за малки и средни предприятия, което ще даде възможности и за по-целенасочена политика в подкрепа на предприемачеството, както и реално да се предприемат действия за намаляване на административното бреме и бюрокрацията.

Искрено се надявам нашите предложения и препоръки да намерят израз в конкретни действия от страна на Европейската комисия и най-вече от страните членки, защото нямаме време за губене и дължим на нашите граждани адекватен и бърз отговор, за да излезем по-скоро и по-силни от кризата.

 
  
MPphoto
 

  Ивайло Калфин (S&D ). – Икономическата криза засегна страните членки с различна интензивност. Разликата обаче не минава по границите на еврозоната, което би могло да се предположи от икономическа гледна точка. За съжаление единната валута не доведе до този момент до икономическо изравняване. Точно обратното – днес страните от еврозоната са много по-различни, отколкото бяха при въвеждането на еврото. Това е много опасно.

Очевидно е, че показателите в Пакта за стабилност и растеж не са точните и не работят. Затова механичното налагане на санкции само по себе си няма да доведе до положителни резултати. Още по-малък ще бъде ефектът върху всички 27 страни членки на Европейския съюз. Даже обратното, самоцелните икономически клишета ще доведат до нови проблеми.

Решението е ясно: страните членки трябва да доближат максимално своите икономики, за да може с еднакви мерки да се постигат еднакви резултати навсякъде. Това означава повече общностна политика, повече инструменти на европейските институции, по-висок бюджет и по-голяма бюджетна независимост на Европейския съюз, включително чрез увеличаване на дела на собствените приходи.

 
  
MPphoto
 

  Frank Engel (PPE ) . – (FR) Г-н председател, кризата съвсем не е отминала и размириците в държави като Франция са свидетел за това. В Европа, считам, кризата се превърна в криза на интеграцията. Отличен пример за пореден път е „сделката от Довил“, която подкопава метода на Общността и е отражение на заблудите за величие на някои държави-членки. В края на краищата, кой от нас е все още велик?

През 2050 г., разбирам, Европа все още ще приютява 6-7% от населението на света и икономическата й мощ ще се разпада. Следователно кое ще ни помогне да се справим с предизвикателствата на международната конкуренция: да продължаваме да се конкурираме помежду си или да позволим да ни ръководи методът на Общността и да действаме съвместно? Европа ще се нуждае от ресурси, за да го направи: нови и новаторски ресурси. Дебатът относно бъдещата финансова перспектива е добра възможност за обсъждане и определяне на ресурсите: по отношение на изследователските и развойни дейности, както и по отношение на Службата за външна дейност.

Какъв е смисълът да се създава 28-ми европейски дипломатически корпус, ако просто се прибавя към съществуващите структури, а не намалява броя им? Трябва да го направим, за да дадем малко време на държавите-членки да укрепнат, и да предоставим на Европа нужните средства, за да може най-накрая да провежда политики, които означават нещо за нашите граждани. Това е, което те искат от нас.

 
  
MPphoto
 

  Burkhard Balz (PPE ).(DE) Г-н председател, не искам да изглеждам самонадеян, но слушайки разискването тази сутрин, считам, че можем да заключим, че през последните месеци е свършена доста работа. Специалната комисия по финансовата, икономическа и социална криза също свърши много работа през изминалата година. Това е видно от внесените 1 600 изменения на първоначалния проект на доклад. Комисията ще продължи да работи още една година. Според мен това е съвсем правилно. Кризата съвсем не е приключила. Ирландия едва избегна банкрут, държавният бюджет в Гърция със сигурност все още не е в добра форма и общото състояние не дава основание да се отмени тревогата. Следователно финансовите и икономическите реформи трябва да продължат и все още е твърде рано да се приключи дебатът за причините за кризата и изводите, които трябва да се направят.

Затова е неправилно да се обяви работата на комисията по кризата за повече или по-малко завършила и да се прекрати мандатът й. Вместо това трябва да продължим да работим въз основа на постигнатото до момента. Ето защо считам, че внесеният междинен доклад е приемлив за всички. Това личи и от широкото одобрение в рамките на комисията по кризата. Разбира се, текстът можеше да бъде малко по-стегнат и сбит на някои места, но трябва да приемем доклада за това, което е – междинен отговор.

Това, което е много по-важно от формулировката на отделни пасажи, е, че във втората част от работата на комисията градихме върху предварителната работа, която сме свършили. Необходимо е да помислим как и къде обсъжданията в рамките на комисията по кризата могат да бъдат подкрепени в предстоящите разисквания в законодателните комисии.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Cancian (PPE ). (IT) Г-н председател, госпожи и господа, слушах много внимателно различните изказвания тази сутрин, но смятам, че можем да хвърлим малко повече светлина върху разграничението между инструментите, които между другото считам за ясно определени и съгласувани, и стратегията и вътрешното ни единство като Европейски съюз.

По отношение на инструментите считам, че е постигнат решаващ напредък и вървим в правилната посока. Това, което не мога да разбера, е стратегията. С други думи: всички ли следваме един и същи подход? Винаги сме се говорили за стабилност, но е дошло времето, всъщност закъсняваме, да говорим за растеж. Напълно съм съгласен, когато говорим за стабилност и жертви, но ако не се стремим към растеж със създаването на заетост – ключовата тема сега – смятам, че няма да сме свършили добра работа.

Не много отдавна г-н Барозу направи тук изявление относно състоянието на Съюза и считам, че трябва да му напомним за това, определяйки ясно стратегията на Съюза относно финансовия пазар. Тази сутрин не чух никой да говори за стратегията.

Позволете ми също да кажа, че би било непростима грешка да се опитваме да замаскираме очевидната анархия между държавите-членки зад концепцията за субсидиарност, на която се позоваваме твърде често и обикновено неуместно.

 
  
MPphoto
 

  Arturs Krišjānis Kariņš (PPE ).(LV) Г-н председател, г-н член на Комисията, г-да членове на Съвета, през последните две години много хора в Европейския съюз пострадаха пряко от кризата. Немалък брой хора в моята държава, Латвия, също пострадаха. Намаляване на стопанския оборот с 20% и също толкова рязко покачване на равнището на безработицата. Моите сънародници разбират, че извънредните обстоятелства изискват извънредни решения. Какви са тези решения? За да се възстановят нашите публични финанси, народът на моята държава, латвийците, търпеливо понасят намаляване на заплатите с повече от 30%, заедно с увеличаване на данъците. В резултат нашите финанси бяха стабилизирани. Кое предизвиква възмущението ми? Възмущавам се, когато чета днес, че Германия и Франция, които съвсем не искат да засилят финансовия надзор в Европейския съюз, желаят в действителност да го отслабят. Това означава ли, че усилията на моите сънародници са напразно? Госпожи и господа, не можем да позволим някои големи държави-членки да продължат да живеят безотговорно, да доминират. Трябва да укрепим предложението на Комисията, така че Европа да има стабилен финансов надзор. Благодаря за вниманието.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE ).(EN) Г-н председател, считам, че трябва да сме наясно с едно нещо, а именно, че световната икономическа криза е съсредоточена главно върху икономиките на САЩ и Европа. В други части на света има високи равнища на растеж, но не и в Европа, нито в САЩ. Това се корени най-вече в преразхода и липсата на растеж. Считам, че това е едно от най-важните предизвикателства.

Трябва да дадем тласък на растежа, но със стабилни публични финанси. Затова намирам за обезпокоително – в допълнение към казаното от предишните оратори – че някои европейски лидери сега говорят за по-смекчени и гъвкави правила по отношение на Пакта за стабилност и искат изменение на Договора. Не смятам, че Европа се нуждае от десетилетие на дискусии относно промени в Договора. Това е по-скоро политика на разпадане, а не на интеграция и конкурентоспособност.

Необходимо е да укрепим Пакта за стабилност с възможно най-много автоматични санкции. Трябва да гарантираме намаляване на бюджетните дефицити, надеждно и подходящо, докато се реформираме, за да отворим път за по-голям икономически растеж – като отворим европейските граници и позволим по-голяма конкуренция. Това е пътят напред и това, което трябва да отстояваме в Г-20. Това е и целта на Европейската програма.

 
  
MPphoto
 

  Theodoros Skylakakis (PPE ).(EL) Г-н председател, докладът Berès относно икономическата криза, предмет на разискване днес, отбелязва в параграф 32, че някои държави-членки, очевидно намеквайки за моята държава, Гърция, за момента нямат възможности за изработване на действителни национални планове за възстановяване и че всички възможности до 2012 г. се ограничават до съкращаване на публичните разходи, увеличаване на данъците и намаляване на брутния държавен дълг. Това е от огромно значение за Гърция и други, защото някои сили в държавата твърдят точно обратното.

Аз лично подкрепям становището на доклада Berès, тъй като държавите с огромен дефицит и дълг, и по-специално държавите, които вече нямат достъп до международния капиталов пазар, трябва да намалят дефицита си, преди да може да се постигне възстановяване. Няма друг начин. Без намаляване на дефицита не може да има достъп до международните пазари. Без достъп до международните пазари не може да има възстановяване. Това е горчив хап, особено за гражданите, но трябва да имаме смелостта да им кажем истината.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE ).(EN) Г-н председател, само минута. Искам да коментирам две изявления, направени тази сутрин. Едното е на Danuta Hübner, която каза, че Европа не съществува във вакуум, а второто – на г-н Шастел, който каза, че Европа не може да направи всички отстъпки.

Считам, че е време Европейският съюз да заеме твърда позиция, особено пред държавите от Г-20 и Организацията на обединените нации. Понастоящем имаме 11% безработица, 20% безработица сред младежта, огромен публичен дълг и милиони в бедност и, освен ако другите държави в света не са готови да споделят бремето, следва да кажем, че няма да позволим нашите държави да станат неконкурентоспособни и да се увеличи бедността в ЕС.

Второ, искам да кажа, че в Европа не само трябва да говорим с един глас, но и да действаме като един; не можем да позволим да продължи да съществува самозваният управителен съвет, споменат тук тази сутрин. Те имат възможност да изложат доводите си пред Съвета.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE ). (PL) Първо искам да изразя задоволството си от доклада относно подобряването на рамката на ЕС за икономическо управление и за стабилност, и благодарността си за изключителната работа на докладчика, г-н Feio. Убеден съм, че новите инициативи, като например пакетът за финансов надзор и Европейският семестър, ще ни позволят да избегнем бъдещи кризи или поне да смекчим последиците им.

Въпреки това считам, че е от ключово значение да продължим с мерки, насочени към подобряване на координацията и увеличаване на прозрачността на политическите стратегии по отношение на икономиките на държавите-членки. Искам да подчертая значението на създаването на добра рамка за бюджетно сътрудничество на равнище ЕС и държави-членки, включително обвързването на разходните категории на националните бюджети с тези на бюджета на ЕС. Това ще даде възможност за извършване на задълбочен системен анализ на европейските публични разходи.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Pargneaux (S&D ).(FR) Г-н председател, първо искам да кажа няколко думи за френско-германските предложения. Считам, че нашата реакция в крайна сметка следва да бъде положителна. Често казваме, че от 2007 г. липсва нашият френско-германски двигател. В същото време е жалко, че Франция е в известен смисъл подчинена във френско-германските предложения, тъй като са създадени, за да се избегнат трудностите за Франция поради лошото й финансово и икономическо състояние.

Също така е важно да се отбележи, че за разлика от доклада Berès, тези предложения не предлагат положителни стъпки, които да ни позволят да имаме истинско икономическо управление в Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D ). (SK) Кризата е много сложно явление; само няколко забележки, тъй като времето е малко.

Първо, поставя се прекалено голям акцент върху критерия за публичния дълг в рамките на националните икономики, докато и други критерии са също толкова важни. В същото време определено равнище на публичния дълг е неизбежно по време на криза, тъй като правителствата трябва да компенсират дефицита в частния сектор с икономическа дейност в публичния сектор, или по-точно с публични стимули за частния сектор, който може да забави нарастването на равнището на безработицата. Защото, госпожи и господа, при всички тези цифри забравяме за хората, които не причиниха кризата, забравяме за безработицата и влошаващото се социално положение. Искам също така да подчертая факта, че без координация на икономическите политики в цяла Европа и регулиране на финансовия сектор излизането от кризата ще бъде много трудно.

В заключение, имам едно последно искане, г-н член на Комисията. От няколко години призовавам за реални действия спрямо данъчните убежища.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE ).(EN) Г-н председател, предлагам в бъдеще да имаме представител по икономическите въпроси. Трябва да имаме върховен представител по икономическите въпроси, както имаме върховен представител по въпросите на външните работи. В бъдеще можем да слеем постовете на г-н Рен и г-н Барние.

Жалко е, че не можем да говорим с един глас на срещите на Г-20. Европейският съюз помага на Франция, г-н Саркози и председателя на Г-20. В бъдеще Европейският съюз следва да има едно място, един човек на тази среща и да говори с един глас.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold (Verts/ALE ).(EN) Г-н председател, вчера вечерта наистина съчувствах на г-н Рен, когато видях как трябваше да представи по време на пресконференцията сделката, която не се основава на предложенията му. След наученото от пакета за надзора считам, че видяхме как Парламентът и Комисията могат да работят заедно, за да се получи добър резултат. Смятам, че точно това трябва да направим сега.

Когато погледнем процедурите при дефицит и дълг, както и добрите предложения относно макроикономическите дисбаланси, наистина е от решаващо значение, за да имаме добра сделка, държавите с излишък и с дефицит да поемат своя дял, за да се възстанови еврото. Мога само да кажа, че мнозинството в залата има готовност да подкрепи Вашите предложения.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas (GUE/NGL ).(PT) Г-н председател, тъй като френско-германският борд на директорите вече не е в залата, ще оправя трите си въпроса относно безумието на санкциите към Комисията и Съвета.

Първият засяга идеята за натрупване на лихви: как обяснявате, че добавянето на един дефицит към друг може да се справи с дефицита?

Вторият касае възможността за спиране на структурните фондове, единственият резултат от което ще бъде застрашаването на икономическия растеж в средносрочен и дългосрочен план, оттук увеличаване на лихвите по дълга и увеличаване на краткосрочния дефицит.

И третият въпрос: какво ще кажете за санкции за глупостта и арогантността?

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI ).(EN) Г-н председател, обещан ни е икономически растеж, но конкуренцията, пред която са изправени европейските държави от развиващите се икономики, ще доведе до унищожаване на производствените бази и работните места в нашите държави.

Можем да се конкурираме с тях само като снижим жизнения стандарт на нашите работници. Трябва да отхвърлим глобализма, да защитим нашите икономики и да спрем да повишаваме силата на нашите конкуренти.

Обещано ни е подобряване на икономическото управление в Европа. Но икономиките на държавите-членки са много различни и една обща икономическа рецепта няма да пасне на 27 различни държави. Всяка държава трябва да определи формата на управление, която й е необходима.

Икономическата криза започна от дейността на банките, но реакцията на правителствата беше да бързат да ги спасят. Трябва да контролираме кредитните дейности, т.е. дейностите на банките за правене на пари. Банките трябва да служат на нашите икономики, а не да им бъде позволено да следват собствените си програми, и със сигурност не трябва да бъдат облагодетелстваните ни бенефициери.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE ). (HU) Преживяхме най-сериозната социална и икономическа криза в историята на Европейския съюз, сред основните причини за която са световното неравенство, слабото финансово регулиране и толерантната финансова политика на САЩ. Считам, че Европейският съюз малко закъсня с отговора на последиците от кризата. Първите реакции на държавите-членки не бяха съгласувани. В бъдеще ще се нуждаем от подходящи механизми за икономическо управление, за да се справим с кризи. В името на нашата сигурност трябва да гарантираме, че Европейският съюз може да разчита на собствените си сили. Според мен работата на специалната комисия по финансовата, икономическа и социална криза все още е необходима, тъй като кризата още не е отминала и финансовите пазари все още не са стабилизирани. Държавите-членки трябва да хармонизират и споделят своите бюджетни политики. Вътрешният пазар е един от незаменимите лостове за растеж и следователно стратегията „ЕС 2020“ трябва да се съсредоточи върху дългосрочни инвестиции и заетост. Необходимо е да утвърдим позицията на МСП, тъй като работата им е движещата сила за научните изследвания, иновациите и растежа.

 
  
MPphoto
 

  Antigoni Papadopoulou (S&D ).(EL) Г-н председател, Европейският съюз е наистина на кръстопът. Международната икономическа криза ограничи растежа и увеличи безработицата, бедността и социалното изключване. Спасителните мерки бяха положителни въпреки сериозните слабости. Но очевидно се нуждаем от повече солидарност и координация между националните планове за възстановяване.

Европейският парламент иска повече Европа от Комисията, по-малко бюрокрация, подкрепа за малките и средните предприятия, повече нови работни места, повече средства за финансиране на проекти в ключови сектори и по-стабилна система за регулиране, надзор и координация на икономическата, данъчната и социалната политика на Европейския съюз.

Аз също подкрепям създаването на общ валутен фонд с цел ефективен контрол на европейското икономическо управление. И накрая, много се гордея с носителя на Нобелова награда от Кипър, Christoforos Pissalides, и призовавам Европейския парламент да го покани да представи становището си за справяне с безработицата и предизвикателствата на нашето време.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts (Verts/ALE ).(FR) Г-н председател, искам да се обърна към Комисията и Съвета само за да подчертая трите слабости, които виждаме в предложенията относно европейското управление.

Първата слабост е, че има изключително строга дисциплина по отношение на дефицита и дълга и изключително слаба дисциплина по отношение на инвестициите; имам предвид „Европа 2020“. Наистина се нуждаем от еднакво строга дисциплина и в двете области, тъй като икономиите сами по себе си няма да възстановят стопанската дейност.

Втората слабост е, че ако толкова искаме да упражняваме контрол върху разходите, също следва да гарантираме необходимите приходи. Подчертавал съм го много пъти: не можем да имаме координация на бюджета, ако нямаме координация на данъците.

Третата слабост считаме за демократична слабост, която според мен е особено видна в предложенията на работната група. Оказва се, че за работната група Парламентът не съществува, което е недопустимо.

 
  
MPphoto
 

  Constance Le Grip (PPE ).(FR) Г-н председател, искам да обърна внимание на подготовката на предстоящите срещи на високо равнище на Г-20. Предните оратори казаха всичко по отношение на европейското икономическо управление, необходимостта от укрепване на европейското икономическо управление и на Пакта за стабилност и растеж и по-голямото участие в процеса на Европейския парламент и, разбира се, на националните парламенти.

Искам накратко да спомена две предизвикателства пред нашите народи и членовете на Г-20, предизвикателства, с които трябва според мен да се справим по време на предстоящите срещи на високо равнище на Г-20.

Това са валутната война и нестабилността на цените на суровините. По отношение на тези два въпроса, които представляват истинска заплаха за световния растеж и които причиняват сериозни дисбаланси на нашата планета, считам, че Европейският съюз трябва да се обедини около общи позиции, за да може да говори с един глас на предстоящите срещи на високо равнище на Г-20 – както в Сеул, така и на следващите, и по по-всеобхватен начин на световната сцена.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE ).(RO) Последиците от кризата изглежда съвсем не са се изчерпали. Ето защо искам да ви припомня важната роля на политиката на икономическо и социално сближаване и не на последно място, абсолютната предпоставка, която тя представлява.

Въпросната политика се превърна в ключов елемент от пакета за икономическо възстановяване, създавайки добавена стойност и подкрепяйки усилията за насърчаване на модернизация и устойчив икономически растеж, демонстрирайки същевременно европейска солидарност. Считам, че се нуждаем на първо място от големи инвестиции в инфраструктурата, било то транспортна, енергийна или телекомуникационна. Нуждаем се от значителни капиталови инвестиции от редица източници на финансиране, публични и частни, както и публично-частни партньорства, които, считам, все още не се използват в пълния им потенциал.

 
  
MPphoto
 

  Rachida Dati (PPE ).(FR) Г-н председател, госпожи и господа, първо искам да поздравя нашия колега, г-н Feio, за качествения доклад и амбициозните предложения, които той съдържа. Това също показва, че Европейският парламент играе пълноценна роля в дебат, който е решаващ за бъдещето на Европа, и можем само да се радваме, че е така.

Освен това гръцката криза разкри слабостите, които подкопават икономическото управление на Европейския съюз. По този въпрос отчитам предложението на г-н Feio за създаване на постоянен механизъм за финансова стабилност. Трябва също така да се справим с източника на проблема.

Считам, че решението включва и укрепване на Пакта за стабилност и растеж, и по-специално на неговите санкции. Това е от съществено значение, ако искаме да постигнем трайно възстановяване на националните бюджети – нещо, което не винаги е популярно. Рестриктивно е, но нямаме друг избор.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D ). (LT) Финансовата, икономическа и социална криза засегна всеки гражданин на Европа. Трудната ситуация подчерта още повече факта, че различните национални планове за икономическо възстановяване са слабо координирани и недостатъчно ефективни. Освен това някои държави-членки наистина не разполагаха с възможности да създадат истински национални планове за икономическо възстановяване, включително мерки за стимулиране на растежа и заетостта, тъй като намалиха публичните разходи още повече по време на рецесията и увеличиха данъците с цел намаляване на държавния дълг. За съжаление, в някои държави-членки това се прави за сметка на обикновените хора. Искам да обърна внимание и на факта, че кризата подчерта много ясно социалното неравенство между различните социални групи. Така например жените са застрашени в много по-голяма степен от мъжете да се окажат под прага на бедността. Следователно Европейският съюз трябва да научи урока си от кризата и да приложи приетите във всички области инициативи, като координира съвместните действия с държавите-членки.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI ).(DE) Г-н председател, едва наполовина сме регулирали финансовите акули на монопола на фондовия пазар и се изправихме пред световна надпревара за валутна девалвация, която, въпреки лекото успокояване на Китай, все още не е избегната. Това, което е проклятие за нас в Европа, а именно девалвацията или интервенцията на валутните пазари, вече е проблем, породен от глобализацията. САЩ искат да намалят държавния дълг, японците искат да стимулират икономиката и китайците искат да увеличат износа. Слабата валутна политика на други икономически сили естествено вреди на Европа, както и на други държави, и затова трябва според мен да бъде важна тема за обсъждане на срещата на високо равнище на Г-20.

В крайна сметка наводняването на световните пазари с евтини китайски вносни стоки е лесно, ако валутата е изкуствено подценена. Подобна трайна намеса изкривява пазара; това е изключително опасна игра, която в най-лошия случай може да постави на колене цялата световна икономика.

Дори перспективите за успех да са съмнителни, е важно на срещата на високо равнище да се разгледат плановете за данък върху финансовите операции.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, докладчик.(FR) Г-н председател, искам да благодаря на всички членове на ЕП, които взеха участие в разискването. Ще отговоря на две-три от изказванията.

Първо, на г-н Zīle. Считам, че казаното от него е много важно, когато говорим за реформиране на политиката на сближаване. Трябва да направим оценка на политиката на сближаване, за да установим дали в годините след присъединяването вътрешните неравенства наистина са частично изравнени с прилагането на фондовете, и да направим обективна оценка, за да си извлечем поуки за бъдещето.

Много колеги – благодаря им – говориха за представителството на Европейския съюз и за глобално управление. Това е изцяло въпрос на стратегия за нашия Европейски съюз, отново в момент, когато изглежда сме на ръба на валутни войни. Трябва да говорим с един европейски глас както във вътрешен, така и във външен план. Нека използваме нашите вътрешни сили да бъдем силни и обединени в нашите представителства пред външния свят.

След това, в повторение на казаното от моя колега Robert Goebbels, наистина Г-20 не е решението, към което в крайна сметка се стремим, за глобалното управление, където всеки има своето място и са налице арбитражните органи, които са ни необходими. Това напомня за речта на генералния секретар на Организацията на обединените нации вчера, в смисъл, че трябва да следваме нашия бъдещ курс в рамките на ООН чрез цялостна реформа на институцията и нейното управление.

И накрая, г-н председател, в заключение на разискването искам да се върне на темата за публичните инвестиции и казаното от уважаемия колега г-н Lamberts. В нашия доклад призоваваме за годишен преглед от Комисията на потребностите от публични и частни инвестиции и за въвеждане на показатели за изпълнението, които действително ще ни позволят да имаме дългосрочна инвестиционна стратегия в полза на работните места и оттук в полза на европейските граждани. Стратегията ще се основава на устойчива визия и концепцията за солидарност, което е в основата на Европейския съюз.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Diogo Feio, докладчик.(PT) Г-н председател, първо искам да благодаря за участието на всички членове на ЕП, дори и на тези, които предстои да се изкажат преди приключването на разискването. Време е да преминем от думи към дела. Отсега нататък, след гласуването, което се надявам да бъде „за“, Парламентът ще има собствена позиция по въпроса за икономическото управление. Тя ще защитава духа на Съюза: по-голяма прозрачност и публичност. Ще защитава икономическото управление като цел за растежа на всички 27 държави-членки на Европейския съюз и по-добра координация между тях, с по-голям икономически и паричен съюз.

С една дума, тя ще се застъпи за Европа на по-голяма солидарност, подготовка и ефективност; Европа за всички, с различни гласове, но обединени в една песен; Европа с позиции на Съвета, Комисията и Парламента. Европа на икономическото управление не е Европа на двустранни срещи на високо равнище, а Европа на институционалните гласове, където глас имат и Европейският парламент, и обществеността.

Важното тук е ключовата роля, която Европейският парламент и националните парламенти трябва да имат в тази област. Те трябва да имат своя визия за необходимия макроикономически надзор на държавите-членки, да имат собствен глас по отношение на начина, по който се изпълнява стратегията „Европа 2020“, и да отделят специално внимание на въпроса за укрепването на Пакта за стабилност и растеж. Парламентът има различни предложения по отношение на останалите институции.

Следователно е време – г-н председател, ще спра дотук – да обсъждаме въпросите по силен и единен начин.

 
  
MPphoto
 

  Оли Рен, член на Комисията.(EN) Г-н председател, първо искам да благодаря на докладчиците, г-жа Berès и г-н Feio, и на уважаемите членове на ЕП за важното и съществено разискване.

Оценявам факта, че многобройните изказвания съответстваха на важността на обсъжданите въпроси. Искам да направя няколко коментара и забележки относно разискването и докладите и ще започна с международната картина.

В световната икономика се появяват отново дисбалансите отпреди кризата, което заплашва устойчивото възстановяване и създаването на работни места. Следователно е много важно Г-20, първо министерската среща тази седмица, а след това и срещата на високо равнище след две седмици, да може да потърси ефективно координиране на международната политика, за да се балансира отново растежът на световната икономика.

Всички държави трябва да изиграят своята роля за възстановяването на баланса: държавите с излишък чрез повишаване на вътрешното търсене и държавите с дефицит чрез повишаване на износа. Става въпрос за милиони работни места в световната икономика и в Европейския съюз.

Европейският съюз работи за силна и стабилна международна финансова система, в която обменните курсове отразяват икономическите основи. Това е основен елемент на целта на Г-20 за балансиране на растежа в световен мащаб в интерес на устойчиво възстановяване и създаване на работни места.

По същите причини е от съществено значение ЕС да реформира и укрепи собственото си икономическо управление. Докладите, изготвени от г-жа Berès и г-н Feio, имат важен принос за целта и законодателните предложения на Комисията, след тяхното приемане, ще направят голям скок към истински и ефективно функциониращ икономически и паричен съюз.

Имаше няколко въпроса за позицията на Комисията относно таксите и данъците за финансовите институции. Обсъдихме въпроса с г-н Барозу и решихме, че ще бъде полезно да изясним позицията ни, тъй като имаше някои объркващи изявления по въпроса.

Ние сме по средата на основна реформа на нашата собствена финансова система и трябва да поддържаме инерцията на Г-20. Комисията представи предложение, първо, за стабилизационен данък или данък върху банките, така че частният сектор, банковият и финансовият сектор, да участва в разходите, породени от кризата, и в преодоляването на бъдещи кризи.

Предложението се обсъжда, а в някои държави-членки се прилага.

Второ, Комисията иска финансовият сектор да участва в покриването на разходите от кризата и поради тази причина ЕС и Комисията настояват за данък върху финансовите операции в световен мащаб.

Трето, Комисията междувременно внесе, като възможност за собствени ресурси в бюджета на ЕС, предложение финансовият сектор да има справедливо участие на равнище ЕС, например с данък върху финансовата дейност.

Това е нашата позиция. Предложихме банков данък или стабилизационен данък, посочихме възможността за данък върху финансовата дейност като източник на собствени ресурси и, на трето място, настояваме за данък върху финансовите операции в световен мащаб.

В доклада на г-н Feio има предложение за създаване на Европейски валутен фонд. Комисията е в полза на създаването на постоянен механизъм за предотвратяване и преодоляване на кризи, който трябва да има две страни, два елемента, две измерения. Необходимо е да се акцентира върху предотвратяването на кризи, освен върху преодоляването им, тъй като е по-добре да бъдем предпазливи, отколкото да съжаляваме по-късно.

Що се отнася до преодоляването на кризи, още през май посочихме ясно необходимостта от солидна рамка за управление на кризи в еврозоната и Комисията възнамерява скоро да представи предложения за постоянен механизъм за преодоляване на кризи.

Няколко общи принципа станаха очевидни, особено че предотвратяването и преодоляването на кризи трябва да вървят ръка за ръка и че всяка финансова подкрепа трябва да е предмет на строги условия.

Подобен постоянен механизъм трябва да минимизира моралния риск и да предостави стимули за държавите-членки да провеждат отговорна фискална политика и стимули за инвеститорите да търсят отговорни практики за кредитиране.

Г-н Schmidt предложи изменение относно доброволното участие на държавите извън еврозоната в режима на санкции. Знаете, че на първия етап предлагаме режим за държавите-членки от еврозоната, а на втория етап – за всички 27 държави-членки. Комисията може да приеме и да подкрепи изменението, което цели включването на държавите извън еврозоната в режима на санкции на доброволни начала.

Постигнахме задоволителен напредък в рамките на работната група и сближаване на мненията относно инициативите на Комисията за укрепване на икономическото управление, най-вече чрез съсредоточаване върху превантивни действия, поставяне на ударение върху устойчивостта на дълга, съгласуване на метод за преодоляване на макроикономическите дисбаланси и за създаване на ефективен механизъм за прилагане.

Въпреки че мненията относно предложенията на Комисията се сближиха в работната група, обикновеният законодателен процес едва започва. До момента видяхме само началото. Вероятно сме в края на началото, но сега започва истинският обикновен законодателен процес и Европейският парламент, като съзаконодател, наистина има ключовата и решаваща роля.

Искаме да работим заедно с вас и призоваваме Съвета и Парламента да представят законодателните решения до лятото на следващата година, за да може новата система за икономическо управление да влезе в сила до лятото на 2011 г., когато ще се проведе следващата голяма оценка на ефективността на действията.

Наистина става въпрос за доверие в Европейския съюз по отношение на укрепването на икономическото управление и съм напълно съгласен с вас, че наистина методът на Общността лежи в основата на работата и постиженията на Европейския съюз.

Слушах ви много внимателно. Оценявам вашия твърд ангажимент към метода на Общността, като се започне с изказванията на г-н Daul, г-н Schulz, г-н Verhofstadt и г-н Cohn-Bendit, макар че аз не мога да използвам подобно ораторско красноречие, като „сделката от Довил“ или „хазартния компромис“.

Както и да е, нека покажем заедно още веднъж, че методът на Общността може да предостави, и сега трябва да предостави, новата система на икономическо управление, и нека по този начин допълним силния паричен съюз със силен и ефективен икономически съюз, за да създадем истински и пълен икономически и паричен съюз.

 
  
MPphoto
 

  Оливие Шастел, действащ председател на Съвета.(FR) Г-н председател, ще бъда кратък и ще започна, като благодаря на двамата докладчици, г-жа Berès и г-н Feio, от името на Съвета. Те олицетворяват ролята на Парламента в толкова важна област. Искам да кажа също, че ви призовавам да анализирате незабавно инициативите по отношение на икономическото управление – инициативите на Комисията, които следва да ни позволят да приложим европейското икономическо управление – и по-специално по отношение на принципа на съвместно вземане на решение.

Считам, че Съветът е на разположение на Парламента, за да може да се постигне истински напредък по предложенията.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе днес, сряда, 20 октомври 2010 г.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Paolo Bartolozzi (PPE ), в писмена форма. (IT) Искам да изразя своята благодарност за важния принос, който работата ще има за определянето на набор от мерки за преодоляване на настоящата криза и за предотвратяване на бъдещи кризи.

След като ограниченията на системата за саморегулация бяха подчертани в тревожна степен от неотдавнашната финансова криза, става все по-необходимо да изберем глобална система за контрол. Настоящата икономическа и финансова нестабилност, най-сериозната от десетилетия, доведе до безработица и социална криза в такъв мащаб, че са необходими решителни действия за преодоляване на негативните последици и за отдаване на приоритет на възможностите, които се откриват в глобализираната икономика.

Кризата в последните години подложи на тежко изпитание повечето от развитите икономики. Възстановяването все още е бавно за някои държави дори и днес и продължаващата несигурност на финансовите пазари превръща глобалната координация и избора на подходящи икономически и промишлени стратегии в ключови аспекти в борбата срещу финансовата криза. Глобалният надзор следва на практика да насърчава стабилизирането на финансовите пазари и да подкрепя възстановяването, като гарантира сериозен ръст в търсенето и в равнищата на заетост.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE ), в писмена форма.(RO) Икономическата криза доказва, че сегашният модел на икономическо управление в ЕС не работи достатъчно добре и следователно не може да постигне пълно сближаване между държавите-членки. Затова е необходимо подобряване на икономическата рамка и разработване на амбициозни инструменти за мониторинг, които са по-ясно дефинирани и по-целенасочени. От решаващо значение е държавите-членки да спазват разпоредбите и решенията на европейско равнище, особено по отношение на Пакта за стабилност и растеж. С оглед на това приветствам инициативата, внесена от г-н Feio, за насърчаване на действия като въвеждане на повече проверки и по-задълбочено наблюдение на държавния дълг и приходите.

В заключение ще добавя, че румънското правителство наскоро прие своята фискална бюджетна стратегия за 2011-2013 г., която включва необходимите мерки за намаляване на бюджетния дефицит до под 3% и за задържане на дълга под 60%. Процесът на реформи ще създаде условията, необходими за икономическото възстановяване.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Baudis (PPE ), в писмена форма.(FR) Финансовата, икономическа и социална криза бушува вече в продължение на две години. Тя доведе до равнище на безработицата от повече от 10% в ЕС и опасност от нова рецесия. Това е криза, която не сме в състояние да поставим под контрол.

Следващата среща на високо равнище на Г-20 ще се проведе на 11 и 12 ноември в Сеул, под председателството на Франция. Създаването на Г-20 е рожба на президента Саркози, който смята, че в днешно време световната икономика вече не се ръководи от осемте, но и от всички по-големи развиващи се страни. Тази рамка позволява развитието на амбиция, основана на дългосрочна визия. Кризата изисква да имаме истинско икономическо управление, правила за ограничаване на социалния дъмпинг в развиващите се страни, финансово регулиране и реформа на международната валутна система. За да го постигне, Европа трябва да знае как да говори с един силен и решителен глас.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE ), в писмена форма. (NL) Г-н председател, една от най-забележителните характеристики на препоръките е данъкът върху финансовите операции. Тази мярка ще ни даде възможност да уцелим няколко заека с един куршум: тя е ефективен инструмент срещу спекулациите и приходите ще ни предоставят възможност да се справим с бюджетния дефицит и с финансирането на неотложни социални проекти (околна среда, помощ за развитие, инфраструктурни проекти и т.н.). Парламентът показа ясно, че ние в Европа трябва да продължим с тези действия, макар и останалата част от света за момента да проявява нерешителност. Следващата стъпка е Европейската комисия да извърши проучване относно осъществимостта. Днешното ни решение представлява специална намеса и отговор на финансовата криза. Също така изпраща ясен сигнал на европейските граждани, че сме се поучили от всичко, което се обърка през последните няколко години, и че се борим с кризата, за да направим Европа по-силна, в интерес на европейските граждани по-специално.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D ), в писмена форма.(RO) Регулаторните структури, които съществуваха преди икономическата и валутна криза в Европейския съюз и в Съединените американски щати, показаха липса на съгласуваност и като цяло се основаваха на различни макроикономически анализи. Поради липсата на глобална съгласуваност на регулаторните структури държавите реагираха поотделно. Не предвидиха, че в един глобализиран свят паричната политика, приета на национално равнище, има значително въздействие върху други икономики. Създаването на Европейския съвет за системен риск и европейски структури за финансов надзор укрепва финансовия надзор в ЕС. Въпреки това все още има недостатъчно разпоредби на международно равнище за управление на кризи във финансовия сектор. ЕС трябва да подчертае на срещата на Г-20 през ноември значението на надзорна и регулаторна система, която да направи задължително регистрирането на финансовите операции и инструменти. Носим отговорност за икономиката и трябва преди всичко да бъдем силни на равнище Европейски съюз, за да имаме водеща роля в световен мащаб.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL ), в писмена форма.(PT) Веднъж завинаги ЕС и неговите лидери ще трябва да признаят, че тежката криза, в която се намираме, не дойде от САЩ! Тя е системна криза в резултат на капитализма в сегашния му етап на развитие – неолиберализъм. С оглед на това кризата в ЕС идва от основите на самия ЕС, един от главните принципи на който е неолиберализмът. Изправени пред катастрофалните резултати от своите политики, силите, които основно определят посоката на ЕС, показват обезпокоителна арогантност и агресивност, стремейки се да наложат неприемливи пречки пред напредъка, особено за работниците и хората от най-уязвимите държави, чрез недопустима атака срещу суверенитета им. Това е значението на общата декларация, която Германия и Франция решиха да направят в Довил преди срещата на Г-20 и Европейския съвет. Изглежда пренебрегват факта, че продължаването по пътя, който ни доведе дотук, може да доведе само до позор. Това е посланието, което се повтаря в цяла Европа в протестите на работниците и обществеността. Време е да го чуят! Истинският отговор на кризата е да се оцени трудът и доходите да се разпределят по-справедливо чрез данъчното облагане в полза на труда, а не на капитала.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D ), в писмена форма.(EN) Намираме се в условията на криза, която до голяма степен навреди на финансовия, икономическия и социалния сектор и оказа отрицателно въздействие върху процеса на интеграция на вътрешния пазар. Единният пазар може да бъде нужният катализатор за истинско европейско икономическо и финансово възстановяване от кризата и за възвръщане на така необходимото доверие на гражданите. Кризата сама по себе си може да бъде възможност за прилагане на мерки, които ще стимулират икономическия растеж, конкурентоспособността и социалния напредък в Европа, като се поставят гражданите в центъра на европейската икономика. Подкрепям стремежа на докладчика да даде ясни указания за излизане от кризата: предприемане на конкретни мерки и инициативи, наблягащи на значението на вътрешния пазар, заетостта и ролята на МСП. Освен това трябва да бъде приет нов цялостен и всеобхватен подход, при който целите на гражданите, особено свързаните с икономическите, социалните, здравните и екологичните въпроси, вълнуващи гражданите, са напълно интегрирани в икономиката. Имаме нужда от нова парадигма на политическото мислене, в която европейските граждани са основната политическа променлива при определянето и формулирането на законодателството и политиката на Съюза.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE ), в писмена форма.(RO) Икономическото възстановяване е в ход в Европа. Въпреки това положението остава несигурно. Световното икономическо възстановяване е все още крехко, а темпът е различен в отделните държави. Най-важният приоритет е създаването на стабилна основа, която систематично да насърчава устойчивия и балансиран икономически растеж. За целта трябва да създадем система, която да подкрепя едновременно отговора на кризата, превенцията и средносрочното и дългосрочното сътрудничество. Европейският съюз трябва да бъде силен партньор, способен не само да приложи опита си в икономическата и политическата интеграция, но и да направи значителен принос за глобалното икономическо управление. Трябва да разработим надеждни и жизнеспособни икономически политики в средносрочен план и да координираме макроикономическа политика, която ще се основава на рамка за устойчив и балансиран растеж, изготвена от Г-20. Стратегията за икономическите политики на ЕС трябва да включва следното: план за действие за използване на структурните реформи за засилване на икономическия растеж и заетостта, консолидирана фискална реформа и увеличаване на икономическото управление на ЕС и еврозоната. Трябва да бъде приета програма за развитие на Г-20 с многогодишен план за действие, който да стимулира икономически растеж и гъвкавост за развиващите се страни.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D ), в писмена форма.(LV) В настоящата ситуация най-важното е да се определят диагнозата и причините, които ни доведоха до кризата. Хората в отделните държави от ЕС изпитаха последиците от кризата по различен начин. Важно е да се установят грешките, злоупотребите и непрофесионалното поведение на националните правителства, за да не се влоши допълнително положението на хората в бъдеще. Правителството на Латвия например вече зае средства, надвишаващи двукратно годишния бюджет, от международни финансови институции. С всеки изминал ден латвийското правителство приема мерки по отношение на данъчната система и фискалната политика като цяло, които са в ущърб на хората и водят до закриване на предприятия и емигриране на латвийски предприемачи. Латвийското правителство непрекъснато се опитва да измени законодателството, така че да намали пенсиите. Това води до социална експлозия и категорична несправедливост. Трябва да дадем ясен сигнал на националните правителства, че намаляването на социалните плащания и пенсиите по време на криза е престъпление срещу населението. Убеден съм, че незащитените и нуждаещите се слоеве от населението не трябва да носят отговорността за грешките на правителствата.

 
  
MPphoto
 
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE ), в писмена форма. (PL) Искам да благодаря на г-н Feio за работата му по проекта на доклад. Струва ми се, че се връщаме към обичайните дела прекалено бързо, предвид заплахите за Европа. Не обръщаме необходимото внимание на предупредителните сигнали на финансовите пазари или на хора като председателя на ЕЦБ, г-н Трише, който определи предложението на Комисията като добра, но недостатъчна мярка за укрепване на Пакта за стабилност и растеж. Нашата роля днес, като Европейски парламент, е да защитим предложенията на Европейската комисия срещу правителствата на държавите-членки, които очевидно не са си извлекли никакви поуки от кризата.

Ако Европейският съвет беше спазвал стриктно разпоредбите на Пакта, мащабът на кризата в публичните финанси щеше да бъде много по-малък. Ако днес позволим на правителствата, и по-конкретно на правителствата на Германия и Франция, да размият предложенията на Комисията, кризата ще се задълбочи и ще трябва да се замислим дали проектът за общата валута в сегашната му форма има някакъв смисъл и дали няма да докажем по невнимание, че еврото е неуспешен експеримент. Парламентът е изправен пред сериозна задача. Трябва да защитим еврото и да се противопоставим на краткосрочни политически цели. Трябва да накараме всички държави-членки да провеждат отговорни бюджетни политики, дори и да е трудно. Благодаря за вниманието.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE ), в писмена форма. (IT) Думата „криза“ идва от гръцката Krino , която буквално означава „решавам“, „избирам“. Следователно обозначава момент, който разделя един етап от друг. Трябва да погледнем по-далеч и да обмислим миналото, за да приложим структурните промени, които ще направят нашите малки и средни предприятия по-конкурентоспособни и в състояние да понесат по-големия натиск на една глобализирана среда.

При това трябва също така да гарантираме заетост за голямата част от по-уязвимите работници и техните семейства. Европейският съюз се нуждае от ново икономическо управление, което да гарантира стабилност и строгост на националните публични финанси. Финансова и икономическа криза като настоящата не трябва да се повтаря отново. Новото икономическо управление на Европа трябва да вземе под внимание не само равнището на държавния дълг, но и неговата устойчивост в средносрочен и дългосрочен план. Частният дълг и устойчивостта на системите за социална сигурност са също толкова важни, колкото и държавният дълг, за стабилността на публичните финанси. В действителност страни, които контролираха държавния дълг, изпаднаха в дълбока криза именно заради сериозната задлъжнялост на домакинствата и предприятията, докато страни с висок държавен дълг се справиха добре.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE ), в писмена форма.(DE) Икономическата и финансова криза разкри съвсем ясно недостатъците и слабите страни на съществуващите инструменти и методи за координиране на икономическата и валутната политика. В миналото някои държави-членки, особено Франция и Германия, се колебаеха да въведат по-строго регулиране. Преодоляването на икономическата криза е едно от най-големите предизвикателства, пред които сме се изправяли и на което може да има само европейски, а не национален отговор. Това важи и за механизмите за санкции, които все още се спират от някои държави-членки. Съгласно новите правила на вътрешния финансов пазар обаче е крайно време да се укрепи валутният съюз и в същото време да се намали държавният дълг по-конкретно, за да се гарантира бъдещето на европейското икономическо пространство. Националните парламенти в частност трябва да участват по-интензивно в процеса, за да се придаде европейско измерение на дебата в държавите-членки. Само тогава може да се намери европейски отговор, с който да се преодолее кризата и да се постигне стабилен и силен икономически съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Jutta Steinruck (S&D ), в писмена форма.(DE) От началото на финансовата криза през 2008 г. държавните и правителствените ръководители от Г-20 се срещат редовно на всеки шест месеца, за да обсъдят икономическите и финансовите въпроси и да засилят сътрудничеството, с цел постигане на стабилен и устойчив растеж на световната икономика в полза на всички. Въпреки това считам, че за да намерим устойчив и подходящ отговор на финансовите, икономически и социални проблеми, причинени от кризата, се нуждаем от по-широк подход и по-балансиран поглед върху проблемите. Министрите на финансите на държавите-членки не са в състояние да направят оценка на състоянието на пазара на труда и да излязат с отговори на належащите проблеми на политиката по заетостта и социалните въпроси, които да отдават дължимото внимание на нуждите на работниците или на хората като цяло. Затова призовавам за редовни срещи на министрите на заетостта и социалните въпроси от Г-20. Освен това призовавам ЕС и държавите-членки, които също са членове на Г-20, да доразвият идеята, да си сътрудничат по-тясно в областта на заетостта и социалната политика и да се стремят към по-балансиран подход на срещите на високо равнище. Не можем да допуснем конкуренцията да подкопае защитата на правата на работниците. Трябва да укрепим тези права не само за гражданите на Европейския съюз, но и за гражданите на други държави по света.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D ), в писмена форма . – (RO) ЕС, със своите 500 милиона граждани, които представляват 7% от световното население, произвежда 30% от световния БВП. Последните статистически данни показват, че ЕС е отчел търговски дефицит от 17,3 милиарда евро през август 2010 г. През първата половина на тази година ЕС отбеляза най-голямо увеличение на износа за Бразилия (+57%), Китай (+41%) и Турция (+38%), докато най-голямото увеличение на вноса е от Русия (+43%), Китай и Индия (общо +25%).

За да постигне целите на стратегията „ЕС 2020“, ЕС следва да намали своята енергийна зависимост от традиционните си доставчици. През първата половина на тази година търговският дефицит на ЕС-27 в сектора на енергетиката се увеличи с 34,3 милиарда евро в сравнение със същия период на миналата година. Освен това Европейският съюз се нуждае от екологично ефективна промишлена политика, която да гарантира връзката между иновативната способност и производствените единици на ЕС, с което да се способства за създаването на работни места в целия ЕС и да се запази конкурентоспособността в световен мащаб.

Затова Европейският съвет следва да включи в дневния си ред, по време на заседанието на 28 и 29 октомври, бъдещата промишлена политика и енергийната сигурност на ЕС, както и предложения за ограничаване на последиците от изменението на климата и демографските промени.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: JERZY BUZEK
Председател

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski (ECR ). (PL) Вчера в Лодз, Полша, служител в избирателен район на Европейския парламент беше убит на работното си място. Той беше моят помощник, Марек Рошак. Казаното от убиеца при извършването на престъплението не оставя никакво съмнение, че неговият мотив е омраза към партията „Право и справедливост“, основната опозиционна партия в Полша. Кампания на омраза, която се води срещу партията от известно време, се увенча с трагедия. Освен самото престъпление, Европейският парламент трябва да осъди също омразата и насилието, които нямат място в европейската политика и европейската демокрация. Г-н председател, моля да запазим едноминутно мълчание в памет на Марек Рошак, който загина, работейки за Европейския парламент.

 
  
 

(Парламентът запазва едноминутно мълчание със ставане на крака)

 
  
MPphoto
 

  Ria Oomen-Ruijten (PPE ). (NL) Г-н председател, току-що показахме колко достойни можем да бъдем като Парламент. Но на влизане в залата преди малко първо ме нападнаха хора, които мислят, че трябва да подпишем определени резолюции, а след това бях заобиколена от балони, които рекламираха някои изменения. Г-н председател, считам, че подобно поведение вреди на достойнството на Парламента и Ви моля да помислите отново как можем да запазим коридорите чисти.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD ).(EN) Г-н председател, може ли да се намесите? Виждаме балони в залата. Може ли да се произнесе дали това е допустимо или не? Ако не, може ли да бъдат отстранени? Ако да, с колегите ми имаме някои много приятни балони на Партията за независимост на Обединеното кралство в лилаво и жълто, които бихме искали да донесем следващия път.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Уважаеми колеги, днес ще гласуваме този много важен въпрос. Той е свързан с демонстрацията тук. Моля да я отложите до гласуването, което ще се проведе след около 40 минути. Малък жест за всички нас. По принцип ви подкрепям, но моля да не провеждате демонстрации в залата.

(Ръкопляскания)

 

4. Време за гласуване
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е гласуването.

(За резултатите и други подробности относно гласуването: вж. протокола)

 

4.1. Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията (A7-0279/2010 , Paulo Rangel) (гласуване)

4.2. Адаптиране на Правилника за дейността на ЕП към преразгледаното Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (A7-0278/2010 , Paulo Rangel) (гласуване)
MPphoto
 

  Председател. – Бих искал да спомена, че споразумението е резултат от продължителните ни преговори с Европейската комисия. Преди всичко, искам да поздравя докладчика, г-н Rangel, а също и г-н Lehne, които преговаряха с Европейската комисия от наше име. Г-н Swoboda, г-жа Harms, г-жа Wallis, г-жа Roth-Berendt и г-н Rangel също взеха участие в работата и затова искам горещо да им благодаря за резултата от преговорите. Изразявам благодарност и към председателя Барозу и към заместник-председателя Шевчович. Всички бяхме много откровени помежду си. Резултатът беше много добър, така че поздравявам и двете страни. С нетърпение очаквам добра съвместна работа в бъдеще.

 

4.3. Финансов регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности по отношение на Европейската служба за външна дейност (A7-0263/2010 , Ingeborg Gräßle) (гласуване)

4.4. Изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и на Условията за работа на другите служители на Общностите (A7-0288/2010 , Bernhard Rapkay) (гласуване)

4.5. Проект за коригиращ бюджет № 6/2010 : Раздел II - Европейски съвет и Съвет - Раздел III - Комисия - Раздел X - Европейска служба за външна дейност (A7-0283/2010 , Roberto Gualtieri) (гласуване)
MPphoto
 

  Председател. – Госпожи и господа, вече завършихме законодателния процес относно Европейската служба за външна дейност. Преди всичко, бих искал да благодаря на множеството хора, които са сега с нас в тази зала, а именно на членовете на Европейския парламент, за тяхната изключително трудна и предизвикателна работа. Председателите на няколко комисии на Европейския парламент имаха водеща роля в тази работа. Искам да благодаря на председателите за тяхната упорита работа и да изразя благодарност, по-конкретно, на няколко човека, които представляваха Парламента като преговарящи и докладчици и чиито имена искам да спомена тук. Имената им са: Elmar Brok, Guy Verhofstadt, Roberto Gualtieri, Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini и Bernhard Rapkay, както и членовете на ЕП, които работиха върху бюджета – László Surján и Sidonia Jędrzejewska.

Специално споменавам тези хора заради огромната работа, която те извършиха, за да гарантират доброто споразумение относно Европейската служба за външна дейност. Считаме, че споразумението ще бъде полезно за Европейския съюз. Искам да поздравя всички, но, по-конкретно, нека поздравим лейди Аштън и онези, които преговаряха заедно с нея, както и Съвета, с постигнатия резултат. Сред нас е и посланик Кристоферсен, който също участва в преговорите. Нека го аплодираме.

(Ръкопляскания)

 
  
 

Приготвил съм цветя за лейди Аштън, но тя още не е пристигнала. Както обикновено, налага се да чакаме дамите! Не очаквах да стане така, но ние, мъжете, трябва да сме подготвени за всичко!

(Ръкопляскания)

 

5. Тържествено заседание - Реч във връзка със средата на мандата на Jerzy Buzek, председател на Европейския парламент
Видеозапис на изказванията
MPphoto
 

  Председател. – Колеги, подготвил съм кратка реч, както ви обещах преди една година.

В момента сме в средата на мандата на моето председателство. В самото начало ви обещах, че ще ви информирам за моите дейности.

Като председател на Европейския парламент, аз представлявам всички вас. Където и да ходя, каквото и да правя, винаги чувствам честта и отговорността да действам от името на тази престижна институция.

Тази реч обаче не е за мен: тя е за вас и вашата дейност. Тя е за всички нас, за онова, което постигнахме заедно в Европейския парламент през последните 15 месеца, и за онова, което ни предстои.

 
  
 

Госпожи и господа, най-напред – кризата. Гражданите очакват от нас, политиците, преди всичко, да преодолеем кризата: да се борим с бедността и социалното изключване, а това особено се отнася за тази година. Кризата не започна в Европа, но именно тук, в Европа, се налага да се справяме с нея. Парламентът настояваше за амбициозни реформи от страна на Европейската комисия и Съвета. На първо място обаче, ние приехме ключови финансови реформи като Пакета за финансов надзор, регламентите относно ограничаването на бонусите за банкерите и изискванията по отношение на капитала на банките. По този начин ние поставихме основите на стените, които ще защитават гражданите ни от бъдещи кризи.

При все това, ние трябва да направим повече: трябва да интегрираме европейските пазари по-добре, защото именно тази мярка ще гарантира икономически растеж и по-ниски цени. Докладът на професор Monti трябва да стане закон. Заслужава да се отбележи, че важни части от доклада бяха резултат от вашите инициативи т.е. от инициативите на членовете на Европейския парламент и на нашите комисии.

Когато представлявах Парламента пред Европейския съвет, казах, че ние трябва да сме честни с хората относно необходимостта да затегнем коланите в тези трудни времена, необходимостта да работят повече и да се пенсионират по-късно. Това е единственият начин да съхраним благоденствието на Европа. Това е дългосрочна програма за структурни реформи, която не може да бъде изпълнена за един ден. Подобни мерки ще помогнат да осъществим стратегията „Европа 2020“ и да гарантираме конкурентоспособност и работни места, които са най-важни за нашите граждани. Възстановяването от кризата и преминаването към дългосрочно развитие са нашите най-неотложни задачи.

Второ, за солидарността. Кризата показа колко е важна солидарността в Европа. Бях на места, които значително пострадаха от кризата, като например, Литва, Латвия, Румъния и Гърция. Отидох там с послание за солидарност, но също така подчертах, че не може да има солидарност без отговорност. Успяхме до голяма степен да отклоним кризата. Спасихме пациента, но сега трябва да гарантираме, че той ще напусне болницата на собствените си два крака. Следователно се нуждаем, както споменах по-рано, от дългосрочна стратегия за излизане от кризата. Имаме Нуждаем се и от добро икономическо управление. Нуждаем се от структурни, социални и образователни промени. По време на криза трябва да демонстрираме реализъм, но също така и чувствителност.

Трето, енергийната политика и изменението на климата. Енергията е основна стока в икономиката. Енергията и опазването на климата са сред нашите главни приоритети и основни политически стимули за други икономически инициативи. Както всички добре осъзнаваме, енергийната сигурност, заедно с опазването на околната среда и осигуряването на възможно най-евтина електроенергия са главните предизвикателства на XXI век. По тази причина на 5 май 2010 г., съвместно с Жак Делор, обявихме Декларацията за създаване на Европейска енергийна общност. Бихме искали наименованието „Европейска енергийна общност“ да стане отличителен знак за всички предприятия в ЕС, които извършват дейност в тази област. Повтарям: Комисията, Парламентът и Съветът вече са свършили много работа в това отношение и работата по актуалните въпроси продължава, но също така е важно да се даде допълнителен стимул, както и да се обединят тези дейности, което ще даде възможност за правилното им приложение. Радвам се, че днес ще подпиша нов регламент относно сигурността на доставките на газ, който ние заедно приехме.

Предстои още много работа, докато енергийният пазар се превърне в единен общ пазар. Ще продължа да работя в тази насока заедно с вас. Най-важното във връзка с това е с нашите действия в тази областта на енергетиката да се опазва климата. Ние сме водещи в тази област и искаме да продължим да бъдем такива. Ние, в качеството си на Европейски парламент, подписахме споразумение относно схемата на Общността по управление на околната среда и одит (EMAS), като по този начин се създава „зелен Парламент“, който ще спестява енергия и ще започне да използва алтернативни източници на енергия.

Четвърто: външни работи. В качеството си на членове на ЕП, ние сме посланици на демокрацията и даваме своя принос за организирането на свободни и честни избори като част от нашата мисия. Не минава нито една седмица, без някой от нас да съдейства за разпространяването на нашите основни ценности, наред с нашите бизнес интереси. Ние сме най-голямата икономика в света и предоставяме най-много помощи, но не използваме изцяло силните си страни. Трябва да преразгледаме начина, по който постигаме целите си и трябва да включим подкрепата за демокрацията и правата на човека в нашите търговски преговори. Не следва да прилагаме двойни стандарти, независимо дали партньорите, с които преговаряме, са големи и силни или малки и слаби.

Ролята ми като председател е да засиля нашия общ глас и да направя така, че вижданията на нашите граждани да бъдат чути извън границите на ЕС. По този начин ние укрепихме парламентарната дипломация. Представлявах ви на парламентарните срещи на Г-8. Бях в Китай и САЩ с официални посещения. Подобри се качеството на отношенията ни с конгреса на САЩ, където имаме представителство. Аз съм първият председател на Европейския парламент от 12 години насам, посетил Русия.

Благодарение на общите ни усилия беше създаден Секретариат на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието и успешно си сътрудничим с Латинска Америка чрез Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея (Евролат). Следва обаче да признаем, че ни предстои още много работа, преди да започнем парламентарното сътрудничество в Евронест, която е част от Източното партньорство.

Госпожи и господа, току-що приключихме гласуването за Европейската служба за външна дейност. Скоро – и аз изразявам твърдо убеждение – това ще стане нашата силна страна и ще изгради европейския ни потенциал. Защитавахме твърдо позициите си на преговорите със Съвета, за да изградим модерна служба, която представлява гледната точка на Съюза и общите интереси на Европа. Все пак, следва да признаем, че всички страни бяха готови да правят компромиси, което означава, че трябва да се поздравим взаимно. Всички взехме участие в обсъжданията.

Госпожи и господа, нека засега останем на темата за външните работи и ми позволете да се върна съм свършеното през тази година: отхвърлихме споразумението SWIFT. Това беше изключително важен момент. Правителството на САЩ разбра, че Парламентът, какъвто е след влизането в сила на договора от Лисабон, не се шегува. В бъдеще не само САЩ, но и правителствата на много други държави ще разберат това. Когато бъдещите историци оценяват това гласуване, те ще кажат, че сме действали правилно в интерес на нашите граждани. Постигнахме равновесие между сигурността и защитата на личната свобода. Това е важно, защото, в качеството си на членове на ЕП, ние представляваме нашите граждани.

Пето: правата на човека. Те са приоритет за нашия Парламент, както и за мен. Винаги, когато е необходимо, повдигам този въпрос. Знам, че зад мен стоят 735 защитници на правата на човека, а зад тях – 500 милиона граждани. В Русия, попитах президента Медведев за убийствата на журналисти активисти за правата на човека като Ана Политковская и Сергей Магнитски. Когато Лиу Сяобо получи Нобелова награда, аз повторих призива си за неговото незабавно и безусловно освобождаване. Утре ще решим кой ще получи наградата Сахаров тази година. Решил съм да използвам мрежата от носители на наградата Сахаров, както и форума на бившите председатели на Европейския парламент като ефективен инструмент в борбата за достойнството и правата на човека, както и за демокрация по света. Активистите за правата на човека могат да са сигурни, че тяхната съдба е важна за нас. Те са важни за нас! Европейският парламент е място, където хората са важни.

Шесто: правата на жените. Многократно съм призовавал за избирането на повече жени на високопоставени длъжности в ЕС. Получих пълна подкрепа от всички членове на Парламента. Аз също така подкрепих инициативата да се въведат квоти в избирателните списъци. Политическа система, която не може да гарантира съответното представителство за 52% от населението в структурите, отговорни за вземането на решения, губи връзка с обществото. Европа трябва да се обедини в една коалиция за съчетаване на работата и семейния живот. Важно е, особено в период на икономическа криза, майчинството да не стане жертва на несигурни работни практики. Току-що проведохме разискване по този въпрос и той също така е свързан с преодоляването на демографската криза в Европа. Както потвърдих преди 15 минути, решително подкрепям всяко подобно действие в Парламента, въпреки че тук вероятно не е най-доброто място за такова действие.

Аристотел е казал, че излишъкът и недостигът са характерни за порока, а умереността – за добродетелта. Трябва да гарантираме равното участие на мъжете и жените в обществения живот. Нека да бъдем последователи на Аристотел.

Седмо: институционалната реформа. Тъй като много добре осъзнавах важността на договора от Лисабон, бях в Ирландия, както и много от вас, и убеждавах ирландците да го одобрят. Бях също и с президента Клаус в Чешката република, където призовах за ратифицирането. Работихме много за влизането в сила на Договора и успяхме.

Госпожи и господа, една от най-важните промени беше увеличаването на законодателните правомощия на Парламента. Вече имаме нови права, но и нови отговорности. Като подсилва ролята на Парламента, Договорът все пак ни позволява да вземаме много решения чрез използване на междуправителствения метод. По тази причина следва да насърчаваме използването на общностния метод като ефективен инструмент за сигурността на нашите граждани. Все пак, нека не забравяме, че решенията, свързани с насоките на развитие на Европейския съюз, до голяма степен зависят от държавите-членки, правителствените ръководители, президентите и министрите. Възможността за сътрудничество с оглед на укрепването на европейските институции, които в миналото спомогнаха за развитието на Европа, е много важно и аз съм убеден, че същото ще важи и за бъдещето.

Като председател на Европейския парламент, аз съм длъжен да приложа цялата си енергия за укрепването на позицията на Парламента спрямо другите европейски институции въз основа на Договора от Лисабон. Направих това, защото ние представляваме гражданите и сме пряко избрани от тях, от което следва, че сме длъжни да ги представляваме пред европейските институции.

Постигнахме съществен напредък по отношение на увеличаването на отчетността на Комисията пред Парламента. Въведохме и изменения в начина, по който действа самият Парламент. За пръв път ще имаме месечна сесия за въпроси и отговори с председателя на Европейската комисия, първото разискване относно състоянието на Съюза вече е проведено, имаме редовни заседания на Съвета на председателите на комисии и на колегията на членовете на Комисията, а аз също така провеждам заседания с Комисията и колегията на членовете на Комисията.

Започнахме диалог с председателството на Съвета относно законодателното планиране. Провеждам редовни срещи с министър-председателя на правителството, което отговаря за ротационното председателство. За пръв път председателят на Европейския съвет не просто присъства на пленарна сесия, но също така се срещна със Съвета на председателите на комисии непосредствено след заседанието на Европейския съвет. Накрая, като смятам това за изключително важно, ние изграждаме близко сътрудничество с националните парламенти. Бих искал да благодаря, както смятам, че трябва да направят и всички присъстващи, на националните парламенти за тяхната готовност за сътрудничество. Сега вече ние ще споделяме отговорността за законодателството на равнище на ЕС. Това е нашата обща отговорност за бъдещето на Европа.

Осмо, и това е последното, което ще спомена – бюджетът, който е най-важната ни задача за бъдещето. Наш дълг е да гарантираме, че бюджетът за 2011 г. ще съдейства за икономическия растеж. Структурата на бюджета определя списъка с политически приоритети. Необходимо е да положим сериозни усилия, за да гарантираме, че той съдържа средствата, обещани на гражданите. „Орязването“ на бюджета не трябва да се подчинява на празен популизъм. То не трябва да лишава гражданите от средства в области като образование, обучение, научни изследвания или инфраструктурни проекти. Винаги трябва да задаваме въпроси за финансовите последици от намалените разходи на равнището на ЕС. Дали финансовите последици ще имат по-малко значение в Европа?

Покойният колега Егон Клепш, бивш председател на Парламента, при обсъждането по време на първото гласуване на бюджета каза, че Парламентът определя „обществения интерес“, което според него е истинското изпитание. Днес, всички ние сме изправени пред точно такова изпитание.

Сега ще пристъпя към заключението.

 
  
 

Предстои ни много и неотложна законодателна работа. Накрая, бих искал да спомена отново най-важните задачи в тази връзка. Нашата цел е да излезем от кризата и да гарантираме, че нашите граждани няма да преживеят друга такава. Повтарям: кризата не възникна в Европа, но трябва да се преодолее именно тук. Не можем да го направим с традиционни методи. Ето защо в Европа са толкова важни широките разисквания и въображението на нейните граждани.

Наред с единния пазар, много е важно да укрепим пазара на идеи, на нашите основни ценности. Трябва да обсъдим ролята на държавата и бъдещето на Европа, трансферът на знания, алтернативните системи на социално осигуряване, новите методи на образование, културата.

В качеството си на ваш представител, имах удоволствието да взема участие във важни събития: 65-та годишнина от освобождението на Аушвиц, 60-та годишнина от Декларацията на Шуман, 30-та годишнина от създаването на профсъюза „Солидарност“ и 20-та годишнина от обединението на Германия. Нека кажем така: от ужасния кошмар на войната до духа на солидарността и обединението на Европа.

О разговорите ми с нашите партньори извън Европейския съюз разбирам, че европейският модел е уважаван по света. Затова следва да се гордеем с нашия общностен метод на сътрудничество: през последните шестдесет години той ни осигури мир, а сега – обединена Европа.

Ако вярваме в Европа, трябва да вярваме в себе си. За да разсеем всякакви съмнения за Европейския съюз, е необходимо да се върнем към корените му. Тогава ще разберем, че мирът, стабилността, благоденствието и отвореното общество не са ни дадени веднъж завинаги. Опасното и немислимото би могло да се случи отново, ако не спрем популизма и ако не опазваме нашите основни ценности за свобода и солидарност за всички.

Като си спомняме миналото, нека въведем ред в настоящето и да помислим за бъдещето. Нашите политически родоначалници избраха правилния път. Сега зависи от нас да определим как ще изглежда XXI век в Европа и в света. Това е битка, която си заслужава да се води. С колеги като вас не се страхувам да вляза в тази битка.

Много ви благодаря.

(Ръкопляскания)

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: GIANNI PITELLA
Заместник-председател

 

6. Време за гласуване (продължение)
Видеозапис на изказванията

6.1. Проект на коригиращ бюджет 3/2010 : Раздел III - Комисия - съпътстващи мерки за търговията с банани (A7-0281/2010 , László Surján) (гласуване)

6.2. Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година (гласуване)
 

- Преди гласуването:

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, докладчик.(EN) Г-н председател, в комисията по бюджети гласувахме повече от 1 600 изменения на проектобюджета за 2011 г. Неминуемо има някои технически корекции, които следва да се гласуват на пленарно заседание. Що се отнася до включването на Писмо за внасяне на корекции №°1/2011 в четенето на Парламента, необходими са някои технически корекции както в новия раздел на Европейската служба за външна дейност, така и в раздела на Комисията, вследствие на предложеният за трансфер на бюджетни кредити между двата раздела.

В раздела на ЕСВД, това се отнася по-специално до включването в бюджета на корекционни коефициенти от 1,85% към заплатата за новата служба, какъвто е случаят за останалите институции. Засегнатите от Писмото за внасяне на корекции суми трябва също да бъдат съответно изменени. Това важи също така за някои изменения на ЕП относно административните редове, които трябва да се приведат в съответствие с окончателните суми, вписани в бюджетните редове на раздел III.

Относно агенциите, забележките след бюджетните редове на някои агенции ще бъдат адаптирани технически, за да бъдат съгласувани с окончателно приетите цифри. Позиция 02 01 04 04: приетите забележки към изменение 996 трябва да се добавят в този вид към изменение 1010 относно оперативен ред 02 02 01 (като част от пакета относно Пилотните проекти и подготвителните действия). Позиция 19 05 01: думите „освен Съединените щати“ да се заличат от заглавието и забележките, съгласно решението на комисията по бюджети. Позиция 19 09 01: устно предложение за изменение, прието в комисията по бюджети, което се включва в забележките. Думите „Този бюджетен кредит цели отчасти да подкрепя, наред с други, инициативи като фондацията ЕС-ЛАК (за която беше взето решение на срещата на високо равнище на държавните и правителствени ръководители от ЕС-ЛАК) и форума в Биариц“ се добавят.

За да се избегнат противоречия в номерирането на някои вече създадени редове и за да бъдат спазени правилата на номенклатурата, ще се пристъпи към преномериране на бюджетни редове. Това не засяга нито глава МФР (Многогодишна финансова рамка), нито бюджетната глава на приетото изменение в комисията по бюджети, а засяга изменения 386, 389, 521, 833, 997, 998, 999, 1016, 1018, 1021, 1022, 1023 и 1024.

 
  
 

- Преди гласуването на изменение 700:

 
  
MPphoto
 

  María Muñiz De Urquiza (S&D ).(ES) Г-н председател, съжалявам, но е невъзможно да се следи гласуването при темпото, с което четете измененията.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – С удоволствие ще чета по-бавно… Ще се опитаме да съгласуваме необходимостта да сме експедитивни и правата на членовете на ЕП да изпълняват задълженията си и да гласуват.

- Преди гласуването на блок 3:

 
  
MPphoto
 

  József Szájer (PPE ).(EN) Г-н председател, искам извинение от Парламента, но списъкът за гласуване на групата на Европейската народна партия (Християндемократи) е грешен относно изменение 967. Правилният вот е „да“.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Това се отнася до последващо гласуване. Много добре. Това е вътрешна информация за групата.

- Преди гласуването на изменение 987:

 
  
MPphoto
 

  Göran Färm (S&D ).(EN) Г-н председател, като колегите от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) преди малко, искам да посоча грешка в нашия списък за гласуване. Списъкът за гласуване на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския Парламент следва да гласи: минус, плюс, плюс. Нищо друго.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Това също е вътрешна информация за групата.

- След гласуването на бюджета:

 
  
MPphoto
 

  Оливие Шастел, действащ председател на Съвета.(FR) Г-н председател, госпожи и господа, удовлетворението се дължи на факта, че току-що приехте изменения на позицията на Съвета относно проекта на коригиращ бюджет 3/2010 и на проекта на общ бюджет за финансовата 2011 година.

В резултат на това надлежно вземам под внимание различията между нашите две институции и, разбира се, изказвам съгласието си относно свикването от страна на председателя на Европейския парламент на Помирителен комитет, в съответствие с член 314, параграф 4, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Не става въпрос Съветът да направи услуга, а да спазва условията на Договора. Като Парламент очевидно ще изпълним ролята си докрай.

 

6.3. Позиция на Парламента относно проектобюджета за 2011 г. във вида, в който е изменен от Съвета - всички раздели (гласуване) (A7-0284/2010 , Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (гласуване)

6.4. График на месечните сесии на Парламента - 2012 г. (гласуване)
 

- Преди гласуването:

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul (PPE ).(FR) Г-н председател, снощи моята група обсъди измененията, които според службите са неприемливи. В резултат на това и след обсъждането, което тази сутрин проведох с ръководителите на делегации и групи, отправям искане за отлагане на гласуването на графика.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (S&D ).(DE) Г-н председател, нямахме възможност да обсъдим това в групата. Бях информиран за предложението от г-н Daul преди няколко минути по време на сутрешното разискване и аз го обсъдих с председателите на други групи, по-конкретно г-жа Harms и г-н Verhofstadt. Искам да се обърна и към моята група, тъй като досега нямахме възможност да обсъдим въпроса. Считам, че с отлагането на гласуването ще имаме много добра възможност да постигнем широк консенсус относно графика за 2012 г. Затова считам, че следва да гласуваме предложението за отлагане днес.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Г-н Schulz се изказа в подкрепа на предложението на г-н Daul. Сега ще дам думата на г-н Fox, който е против предложението.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR ).(EN) Г-н председател, бях в Парламента в понеделник вечерта, когато групата на Зелените поиска отлагане. Г-н Daul и г-н Schulz бяха тук и двамата гласуваха против това отлагане.

(Ръкопляскания)

Какво се промени? Дали ли става дума за важен правен въпрос или истината е, че разбират, че има сериозна опасност да загубят изменение № 4 и искат да отложат гласуването, за да окажат натиск върху членовете на собствените си групи?

(Ръкопляскания)

Това няма нищо общо с фиктивната причина, която ни посочват, и аз призовавам колегите да гласуват против отлагането и да гласуват в подкрепа на изменение № 4.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Ще поставя на гласуване искането за отлагане на гласуването, внесено от г-н Daul.

(Парламентът одобрява искането за отлагане на гласуването)

 

6.5. Подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (A7-0032/2010 , Edite Estrela) (гласуване)
 

- Преди гласуването на изменения 50 и 125:

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE ).(SV) Има няколко грешки в превода в шведския вариант на доклада. Наред с другите неща, има объркване между термините barnledighet (родителски отпуск) и mammaledighet (отпуск по майчинство). По-конкретно, в изменение 125 обаче има много сериозна преводаческа грешка. В шведския вариант на изменение 125 се казва, че при отпуска по бащинство се запазва пълната заплата. В другите варианти това липсва, което означава, че няма разлика между изменение 50 и изменение 125 в шведския вариант. Ще бъде добре ако грешките бъдат поправени.

 

6.6. Борба със забавяне на плащане по търговските сделки I (A7-0136/2010 , Barbara Weiler) (гласуване)

6.7. Ролята на минималния доход за борбата срещу бедността и насърчаването на общество, основаващо се на принципа на интеграцията в Европа (A7-0233/2010 , Ilda Figueiredo) (гласуване)

6.8. Финансова, икономическа и социална криза: препоръки за мерките и инициативите, които следва да се предприемат (A7-0267/2010 , Pervenche Berès) (гласуване)

6.9. Подобряване на рамката за икономическо управление и стабилност в ЕС, по-специално в еврозоната (A7-0282/2010 , Diogo Feio) (гласуване)
 

- Преди гласуването:

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE ).(EN) Г-н председател, това e важно устно предложение за изменение „като има предвид, че всички 27 държави-членки, доколкото е възможно, следва да се придържат към всички предложения за икономическо управление, като се отчита, че държавите-членки, които не са в еврозоната, това ще бъде отчасти доброволен процес“.

Предложението за изменение е прието от групата на Европейската народна партия (Християндемократи), както и от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския Парламент и дори от члена на Комисията. Надявам се, че всички можете приемете устното предложение за изменение. То е важно за мен, за групата на Алианса на либералите и демократите за Европа и е особено важно за моята страна, Швеция, ако ще се присъединяваме към еврото в бъдеще.

 
  
  

(Устното предложение за изменение се одобрява)

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Гласуването приключи.

Тъй като гласуването продължи твърде дълго в резултат на отличната ви работа, бих искал да помоля колегите, които са записани за устни обяснения на вот, да ги предадат в писмена форма или да отложат реда си за утре, защото са записани 62 оратори, а не можем да изслушаме всички.

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR ).(EN) Г-н председател, искам да Ви поздравя за прекрасната работа, която свършихте днес, и се надявам да споделите отличните си умения с другите заместник-председатели на Парламента.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI ).(EN) Г-н председател, днес гласувах и моите избиратели могат да видят как съм гласувала, затова те следва да имат възможността да се запознаят с моето обяснение на вот днес.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Помолих колегите, които са записани за устни обяснения на вот, да ги предадат в писмена форма. Това също ще Ви даде възможност да посочите на избирателите си причините, поради които сте гласували по съответния начин по различните въпроси. В никакъв случай не искаме да отнемаме от правата Ви. Просто Ви моля да се присъедините към другите членове на ЕП, които се отказват от правото си на устно обяснение на вот и представят писмени обяснения. Това е всичко.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE ). (IT) Г-н председател, ще се съобразя с искането Ви. Г-н Mastella и аз ще представим обясненията си в писмена форма. Второ, присъединявам се към колегата и отново Ви поздравявам, г-н председател.

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE ). (IT) Г-н председател, ако сте съгласен и за да бъдат всички доволни, можем да отложим обясненията си за утре.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Да, разбира се, че съм съгласен. Ако г-жа Sinclair е също съгласна. Разчитам на добрата воля на членовете на ЕП, като ги призовавам да представят устните си обяснения утре или писмените си обяснения днес и ще дадем възможност на г-жа Sinclair да представи обяснението си днес.

 

7. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
  

Устни обяснения на вот

 
  
  

Проект на общ бюджет на Европейския съюз – финансова 2011 година

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI ).(EN) Г-н председател, имам следните бележки за моите колеги членове на ЕП.

Днес за първи път след Лисабон ние гласуваме бюджета. Всички се аплодирате и мислите, че сте свършили добра работа, но всъщност в момент, когато държавите в Европейския съюз са принудени да намаляват обществените услуги и публичните бюджети, вие искате да увеличите вашия бюджет.

Вие увеличихте бюджета си за представителни разходи до 2 млн. евро, което е увеличение от 85%. Това ли е посланието, което искате да изпратите към гражданите на Европа? Прокарахте и разпоредби относно обезщетението за отпуск по майчинство, които ще имат тежки последици върху моите избиратели в Обединеното кралство. То ще струва работни места, ще окаже влияние върху обществените услуги. Надявам се, че днес се гордеете със себе си. Това не е начинът, по който да се управлява Европа.

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE ). (IT) Г-н председател, в този момент, в името на справедливостта, аз ще направя обяснение на вот в подкрепа на резултата, постигнат в доклада Estrela.

 
  
MPphoto
 
 

  Председател. – Нека обаче да не протакаме повече. Дадохме думата на двама членове на Парламента. За другите обяснения – те са общо 61, така че остават 59 – да решим дали да бъдат предадени в писмена форма, или да ги чуем утре в края на гласуването.

 
  
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

Доклад: Paulo Rangel (A7-0279/2010 )

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D ), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на преразглеждането на рамковото споразумение, което ще урежда отношенията между Парламента и Комисията, предвид Договора от Лисабон, защото смятам, че преразглеждането създава отношения на по-голяма прозрачност и динамика в отношенията между Парламента и Комисията. Преди Договора от Лисабон и в съответствие с правното основание на член 295 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Договорите не насърчават изрично институциите на Европейския съюз да сключват междуинституционални договори. Ето защо смятам, че преразглеждането на рамковото споразумение отразява институционалното равновесие, което беше създадено от Договора от Лисабон, и обединява постиженията, постигнати с този нов договор. По този начин текстът представлява компромис между двете страни и гарантира по-последователно и разумно изпълнение на Договора от Лисабон.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD ), в писмена форма. (IT) Във всички демократични системи парламентарният контрол на действията на изпълнителната власт представлява основен въпрос, като от голямо значение е и концентрираното взаимно общуване между правителството и представителите на гражданите. Това междуинституционално споразумение между Парламента и Комисията удовлетворява – доколкото е възможно в една сложна и непрестанно развиваща се система като Европейския съюз – някои искания, законно представени от Парламента по отношение на Европейската комисия. Затова е добре, че контролът на Парламента над Комисията е улеснен, защото последната е технически орган, който не може да бъде политическия мозък на един цял континент и трябва да отговаря за същността, причините и методите на действията си. Несъмнено е положително и че се търси възможност за по-голямо участие на Комисията в работата на Парламента, особено в пленарните заседания, за да може да отговори на исканията на представителите на гражданите на Европейския съюз и да отговори своевременно на позицията на Комисията по текущите политически, икономически, социални и международни въпроси. Това, което е сигурно, е, че ако Европейският съюз иска да премине към една демократична структура, която е различна от днешната, отношенията между Комисията и Парламента ще трябва да се подобрят и засилят. Гласувах в подкрепа на доклада на г-н Rangel.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D ), в писмена форма. (LT) Настоящото предложение постигна първото конструктивно рамково споразумение. По-големите правомощия на Европейския парламент след Договора от Лисабон са много важни за по-нататъшното сътрудничество с Европейската комисия и за бъдещите отношения във връзка с изпълнението на по-нататъшните споразумения. По този начин документът предвижда допълнителни насоки за сътрудничество между тези две институции. Европейският парламент и Комисията ще бъдат в състояние да развият сериозен диалог относно работната програма на Комисията и международните споразумения. Парламентът ще има правото да получава поверителни документи. Парламентът ще бъде информиран за напредъка на международните преговори и освен това Парламентът ще бъде в състояние да стане експерт, за да представи предложения на Комисията по тези въпроси. Рамковото споразумение предвижда и цялостен парламентарен контрол, засилени разпоредби за избора на председател на Комисията и на последната като орган, както и нейния състав, възможна промяна и преструктуриране. Парламентът се стреми да постигне по-добро и по-прозрачно сътрудничество с другите институции. Приветствам факта, че по-тясното сътрудничество между тези две институции ще помогне на държавите-членки да транспонират законодателството на Европейския съюз в национални закони възможно най-бързо и ефективно.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE ), в писмена форма. (IT) Конституционната структура на Европейския съюз все повече придобива форма на национална държава. Освен свързаните с това съображения за бъдещето на Съюза, ние трябва да признаем приемането на това сходство. В действителност моделирането на отношенията между Комисията и Парламента е – според мен с право – следствие на това по начина, по който вече е бил изпитан и оформен през десетилетията (ако не и вековете) във всяка от държавите-членки. По-специално, надзорната и контролна роля на Парламента трябва да бъде оценена, защото тя спомага за намаляването на така наречения демократичен дефицит и прави отношенията между гражданите и Комисията по-прозрачни.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE ), в писмена форма. (PT) Приветствам успеха на преговорите и компромисите, постигнати в новото рамково споразумение – петото междуинституционално споразумение между Парламента и Комисията. Това ново споразумение несъмнено бележи важна стъпка напред по отношение на връзките с Комисията. Въпреки че договореният компромис не постига изцяло първоначалната цел на Парламента, разполагаме със споразумение, което гарантира едно последователно и разумно изпълнение на Договора от Лисабон. Бих искал да подчертая значението на преговорите за междуинституционалното измерение на международните отношения на Европейския съюз, което дава възможност на Парламента да бъде своевременно информиран, така че да има думата по международните споразумения по време на процеса на преговори. На последно място, по отношение на задължението за предоставяне на информация, бих искал да подчертая, че ранното сътрудничество с Парламента във връзка с исканията за законодателни инициативи въз основа на молбите на гражданите ще бъде от съществено значение за гарантиране на връзката между Парламента и обществеността. Ето защо гласувам в подкрепа на по-голямата част от предложенията, съдържащи се в доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D ), в писмена форма.(CS) Проектът на доклада за преразглеждането на рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия има за цел да постигне междуинституционалното равновесие между Парламента и Комисията, застъпено в Договора от Лисабон. Въпреки че междуинституционалните споразумения не влияят на приемането на първичното законодателство, в този случай те разясняват отношенията между институциите на Европейския съюз. Според докладчика, окончателният вариант на предложението представлява балансиран компромис между вижданията и позициите и на двете институционални страни, докато най-трудните преговори са били в областта на международните отношения на Европейския съюз. Парламентът трябва да бъде изцяло информиран, за да се улесни предоставянето на одобрение от негова страна и за да не възникне още веднъж липса на международни споразумения. Преговорите за тях вече бяха завършени.

Парламентът получи нови правомощия от Договора от Лисабон за по-добро и по-тясно наблюдение на транспонирането на законодателството на Европейския съюз в националното право, както и неговото прилагане, което трябва горещо да се приветства. Общото европейско законодателство не означава много, ако определени държави-членки не успеят да го приложат на национално равнище. Съгласен съм с текста на доклада и ще гласувам в подкрепа на приемането му.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE ), в писмена форма. (PT) Междуинституционалните споразумения в рамките на Европейския съюз са от съществено значение за ефективното наблюдение, контрол и равновесие на силите. По този начин, след необходимите корекции, установени от Договора от Лисабон, съм доволен да видя увеличените правомощия на Парламента във връзка с отношенията му с Комисията. Както е отразено в доклада, това означава по-голям и по-ефективен контрол над предложенията на Комисията, наред с по-голяма прозрачност в законодателния процес.

Ето защо това е още една стъпка към ефективна демократична власт и ще спомогне за една Европа, която е по-близо до гражданите си. Също така не мога да не отбележа усилените преговори, които изискваше това предложение, особено от страна на докладчика, г-н Rangel. Бих искал да изкажа поздравленията си на този етап.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE ), в писмена форма. (PT) Приветствам приемането на доклада и отличната работа, свършена от докладчика, г-н Rangel. Докладът отразява и формира институционалния баланс, установен от Договора от Лисабон, който води до ясно и важно подобрение на отношенията с Комисията. Преразгледаното рамково споразумение за отношенията между Парламента и Комисията е петото такова споразумение, подписано между двете институции. От гледна точка на законодателния процес и планирането е важно да се отбележат промените, свързани с подхода на „по-добро регулиране“ и обявяването на преразглеждането на междуинституционалното споразумение по този въпрос, заедно с новите изисквания по отношение на оценките на въздействието, извършвани от Комисията. По отношение на междуинституционалното измерение на международните отношения на Европейския съюз, целта на Парламента е да има правото да бъде информиран, за да може да даде одобрението си с пълно познаване на фактите, и да се предотврати отхвърлянето на международни споразумения, след като преговорите вече са били завършени. Също така бих искал да отбележа признаването на статут на наблюдатели на членовете на Европейския парламент на международните конференции, които вече могат да присъстват на всички срещи от значение. Тази роля е от съществено значение за укрепване на демократичните сили на Парламента, особено по време на преговорите на големи международни конференции като конференциите на ООН по въпросите за изменението на климата.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE ), в писмена форма. (FR) Миналата сряда гласувахме за преразгледаното рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия, преразглеждане, което установява, в рамките на споразумението, новите правомощия на Парламента, произтичащи от Договора от Лисабон.

Тези нови правомощия на Европейския парламент са от съществено значение и представляват радикална промяна в европейската институционална процедура. По-добрият парламентарен контрол над Комисията, правото на одобрение на Парламента за международните споразумения, участието на Парламента в работната програма на Комисията, участието на Парламента при избирането на председател на Европейската комисия са много ключови промени в изграждането на една по-демократична европейска зона.

Също така смятам за важни допълнителните гаранции, които получаваме от гледна точка на задълженията за информиране на Парламента: ще разполагаме с по-добър достъп до поверителни документи, свързани с международните споразумения и преговори. Европейският парламент трябва и ще вземе участие в тези „международни процедури“, преди и след това. Затова споразумението определя нов баланс за една по-демократична европейска зона и е добре, че всичко това се съставя в официално споразумение.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D ), в писмена форма. (FR) Преразгледаното рамково споразумение, което беше прието с голямо мнозинство, представлява знак за безспорен напредък в отношенията между Европейския парламент и Комисията.

Наистина е време институционалният баланс, въведен с Договора от Лисабон, да бъде строго отразен. Сред основните елементи на преразглеждането особено трябва да приветстваме равнопоставеността между Парламента и Съвета, особено при обмена на информация и достъпа до заседания. В това отношение мога единствено да съм доволна за въведените разпоредби по отношение на преговорите на международни споразумения. Как може Парламентът да даде одобрението си при пълно познаване на фактите, ако не бъде информиран по време на цялата процедура на преговори?

Членовете на Европейския парламент са наистина решени напълно да приложат по-големите правомощия, с които разполагат след влизането в сила на Договора от Лисабон: свидетелство за това беше отхвърлянето на споразумението СУИФТ през февруари. Едно нещо е сигурно – ще трябва да продължим да бъдем бдителни, за да се запази този нов институционален процес.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE ), в писмена форма. (DE) Договорът от Лисабон предоставя на Европейския парламент значителен брой нови правомощия за съвместно вземане на решения. В резултат на това, не на последно място, трябва да има укрепване на демокрацията в Европейския съюз и по-активно участие от страна на европейските граждани.

Чрез кодифицирането и осъществяването на тези права новото рамково споразумение взема предвид тези права и новия баланс между Комисията и Парламента. Това трябва горещо да се приветства, защото Парламентът вече ще бъде в състояние по-добре да се отдаде на ролята си на представител на гражданите на Европейския съюз. Сега от нас зависи да използваме тези нови права отговорно.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D ), в писмена форма. (EN) Това представлява голямо постижение за Парламента и положителна рамка за отношенията между Парламента и Комисията. Аз особено приветствам потвърждението на равнопоставеността на Съвета и Парламента и значението, което това има за достъпа на Парламента до поверителни документи, правото му да бъде информиран за срещите на Комисията с национални експерти и участието му в международни конференции. Също така съм доволен, че Парламентът ще има силна роля при законодателното планиране и ще има чести възможности за обсъждане и разглеждане на тези въпроси с Комисията в пленарната зала или в комисията.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE ), в писмена форма. (PT) Отношенията между Парламента и Комисията бяха силно променени след приемането на Договора от Лисабон, като Парламентът придоби по-големи правомощия по различни въпроси, особено тези, свързани с обикновената законодателна процедура и бюджетните въпроси, както и по-силна роля по отношение на външната политика на Европейския съюз. Тези промени означават, че европейската общественост вече има нова роля по отношение на вземането на решения на равнището на Европейския съюз. Ето защо е необходимо и целесъобразно да се преразгледа рамковото споразумение, което урежда отношенията между Парламента и Комисията.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D ), в писмена форма. (LV) Аз съм напълно съгласен с доклада на г-н Rangel. До този момент Европейската комисия в много случаи не обръщаше никакво внимание на резолюциите на Европейския парламент. Това според мен е неприемливо. Така например, резолюцията на Европейския парламент от 11 март 2004 г., в която Европейският парламент препоръчва Република Латвия да даде на чуждестранни граждани да гласуват на местните избори и опростява процеса на натурализация за възрастните хора, все още не е приложена. Бих искал да узная защо отговорните членове на Европейската комисия все още не са разгледали въпросите на латвийското правителство. Защо тази резолюция на Европейския парламент се пренебрегва? Може би вследствие на подписването на новото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията този вид бездействие от страна на Комисията ще бъде подходящо осъдено от Европейския парламент, а хората, които не вършат работата си както трябва, при следващия такъв случай ще бъдат изключени от членство в Комисията.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE ), в писмена форма. (PT) Горещо приветствам изготвянето на доклада за преразгледаното рамково споразумение за отношенията между Парламента и Комисията. Също така приветствам приемането му в пленарната зала, за което и аз допринесох, като основна рамка за по-нататъшно демократизиране на Европейския съюз чрез разделение на властите между Комисията и Парламента, които по-добре изпълняват съответните си отговорности.

Рамковото споразумение е особено важно, защото то е първото след влизането в сила на Договора от Лисабон, който предостави по-големи правомощия на Парламента, особено на законодателно равнище.

Смятам, че вследствие на новото рамково споразумение Парламентът е по-активен партньор при изграждането на европейския проект, защото може да изпълнява правомощията си по-цялостно, ефективно и отговорно.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D ), в писмена форма. (FR) Въпреки сериозните мерки, които предлага резолюцията на г-жа Figueiredo за ролята на минималния доход за преодоляване на бедността и насърчаване на едно интегрирано общество в Европа, аз съжалявам, че по-голямата част от Европейския парламент не беше по-амбициозна. Като социалист смятам, че една рамкова инициатива е необходима за ефективното справяне с бедността, което засяга 17% от населението на Европа.

Рамковата директива, предложена от моя колега Frédéric Daerden, ще представи принципа на подходящ минимален доход в Европа, създаден въз основа на критерии, които са общи за всички държави-членки и в съответствие с националните практики за колективни преговори и с националното законодателство. Наш дълг е да бъдем амбициозни за една по-социална Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE ), в писмена форма. (IT) Преди Договора от Лисабон и новата правна основа за член 295 от Договора за функционирането на Европейския съюз Договорите не насърчаваха конкретно институциите на Европейския съюз за сключване на междуинституционални споразумения. Тези споразумение не могат да изменят разпоредбите на първичното законодателство, но могат често да ги изяснят.

Убеден съм, че този проект точно отразява институционалния баланс, установен от Договора от Лисабон. Давам съгласието си, защото това споразумение представлява ясно и значително подобрение на отношенията с Комисията. Подобно на всички споразумения, окончателният текст обикновено представлява компромис между двете страни; този окончателен компромис обаче предлага балансирано решение и разумно и последователно прилагане на Договора от Лисабон.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE ), в писмена форма. (EN) Докладът Rangel посочва най-значимите постижения за Европейския парламент, съдържащи се в преразгледаното рамково споразумение по отношение на следното:

При „Законодателна процедура и планиране: взаимно сътрудничество“ той включва подобрение на участието на Парламента, преразглеждане на всички чакащи предложения в началото на мандата на новата Комисията, надлежно вземане предвид на становището на Парламента и ангажимент на Комисията да докладва относно конкретните последващи действия във връзка с исканията за законодателна инициатива съгласно член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

При „Парламентарен контрол“ той включва нови правила за участието на членовете на Комисията в предизборни кампании, задължение на Комисията да изисква становището на Парламента, когато възнамерява да преразглежда Кодекса за поведение, и задължение на кандидатите за поста изпълнителен директор да се явят на изслушване пред компетентните парламентарни комисии,

Също така урежда задълженията за предоставяне на информация, както и изискване за присъствие на Комисията в Парламента.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE ), в писмена форма. (PL) Влизането в сила на Договора от Лисабон предостави нови права на Европейската комисия и на Европейския парламент. Проектът за изменението на текста на рамковото споразумение е израз на едно по-ефективно прилагане на промените, произтичащи от договора, въз основа на отношенията между двете институции. С него се въвеждат ползотворни промени в законодателната процедура, парламентарния контрол и задължението за предоставяне на информация. Той представлява значителен напредък в отношенията с Комисията и е важна стъпка към по-тясно сътрудничество. Обменът на информация и конструктивният диалог ще ни позволят да постигнем по-ефективни и прозрачни резултати, което е основен въпрос от гледна точка на гражданите на Европейския съюз, чиито интереси представляваме. Ето защо считам за важно в споразумението да се даде приоритет на участието на членовете на Комисията в пленарните заседания и другите срещи, свързани с дейността на Парламента. Аз съм особено доволен, че Комисията се е ангажирала да си сътрудничи тясно с Парламента по отношение на предложенията за законодателни инициативи, предложени от гражданите на по-ранен етап.

Благодарение на това, ние в Парламента можем да бъдем по-близо до нашите граждани, което ще укрепи демокрацията ни. Въпреки това, за да работи ефективно в интерес на гражданите на Европейския съюз, Комисията трябва да даде на членовете на Европейския парламент статут на наблюдатели на всички международни конференции, и, когато е възможно, да улесни присъствието ни на други значими срещи в още по-голяма степен, както и да информира Парламента за преговорните позиции, приети от Комисията на тези срещи и конференции.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL ), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на доклада Rangel A7-279/2010 . Аз обаче не съм съгласна с предположението на докладчика, че „Договорът от Лисабон задълбочава значително демокрацията в ЕС, като предоставя на гражданите на Съюза, основно чрез Парламента, засилени правомощия за контрол върху Комисията“.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE ), в писмена форма. (LT) Новото рамково споразумение за отношенията може евентуално да обедини постиженията на Договора от Лисабон и това може да представлява значителен пробив. Особено важни са измененията, които подобряват правните процедури и засилват парламентарния контрол. Съгласен съм с всички изменения, които спомагат за подобряване на обмена на информация и насърчаването на ефективността на отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия. Важно е да се гарантира, че това институционално партньорство включва възможно най-малко бюрократични пречки. Новото рамково споразумение за отношенията урежда „специалното партньорство“ между Парламента и Европейската комисия. Не трябва да забравяме, че най-важното партньорство е партньорството между Европейския съюз и неговите граждани. Европейският съюз трябва да положи по-големи усилия за намиране на обща основа с гражданите си и да докаже своята значимост в ежедневието им.

Докладчикът правилно посочи, че това споразумение представлява „нов междуинституционален баланс“, т.е. един здравословен компромис. Съществуват обаче някои въпроси, по които Европейският съюз не може да преговаря – основните свободи и права на човека. По-големите правомощия означават по-голяма отговорност. Едно е да се говори за общи ценности, но прилагането и защитаването на тези ценности е съвсем друг въпрос. Ако това не бъде постигнато, различните клонове на институционалната система на Европейския съюз няма да бъдат в състояние напълно да реализират потенциала си. За да бъде сплотена сила, трябва да има доверие в Европейския съюз.

 
  
  

Доклад: Paulo Rangel (A7-0278/2010 )

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE ), в писмена форма. (PT) След като преразглеждането на рамковото споразумение за отношенията между Парламента и Комисията беше прието, едно последващо адаптиране на Правилника за дейността на Парламента към гореспоменатото рамково споразумение е естествена стъпка. Затова гласувам за доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE ), в писмена форма. (PT) Съгласен съм с измененията в Правилника за дейността на Парламента с цел те да бъдат адаптирани към преразгледаното рамково споразумение за отношенията между Парламента и Комисията. Като се има предвид отвореността на Комисията за предоставяне на повече информация на членовете на Европейския парламент, има съгласие, че членовете на Парламента са задължени да спазват правилата на Парламента за работа с поверителна информация. Отвореността на комисията за предоставяне на повече информация на членовете на Европейския парламент изисква председателите и докладчиците на съответната комисия и свързаните с нея комисии съвместно да вземат подходящи мерки, за да се гарантира, че на Парламента се предоставя незабавна, редовна и пълна информация, при необходимост на конфиденциална основа, на всички етапи на преговорите и сключването на международни споразумения, включително проекта и окончателно приетия текст на директивите за преговори.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE ), в писмена форма. (PT) Отношенията между Парламента и Комисията се промениха значително след приемането на Договора от Лисабон, като Парламентът получи по-големи правомощия по различни въпроси, особено тези, свързани с обикновената законодателна процедура и бюджетните въпроси, както и по-силна роля по отношение на външната политика на Европейския съюз. Тези промени означават, че европейската общественост вече има нова роля по отношение на процеса на вземане на решение на равнището на Европейския съюз. Ето защо е необходимо и целесъобразно да се адаптира Правилникът за дейността към преразгледаното рамково споразумение за отношенията между Парламента и Комисията.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE ), в писмена форма. (PT) Адаптирането на Правилника за дейността на Парламента към преразгледаното рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия е естествено продължение на преразглеждането на рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия, като позволява на рамковото споразумение да бъде прието незабавно, така че да може да влезе в сила, когато е необходимо, и по този начин да бъде гарантирано. Основата и съгласието, което се споделя от двата доклада, също е гаранция за одобрението ми на последния.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE ), в писмена форма. (EN) Докладът Rangel посочва най-значимите постижения за Европейския парламент, съдържащи се в преразгледаното рамково споразумение по отношение на следното:

При „Законодателна процедура и планиране: взаимно сътрудничество“ той включва подобрение на участието на Парламента, преразглеждане на всички чакащи предложения в началото на мандата на новата Комисията, надлежно вземане предвид на становището на Парламента и ангажимент на Комисията да докладва относно конкретните последващи действия във връзка с исканията за законодателна инициатива съгласно член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

При „Парламентарен контрол“ той включва нови правила за участието на членовете на Комисията в предизборни кампании, задължение на Комисията да изисква становището на Парламента, когато възнамерява да преразглежда Кодекса за поведение, и задължение на кандидатите за поста изпълнителен директор да се явят на изслушване пред компетентните парламентарни комисии,

Също така урежда задълженията за предоставяне на информация, както и изискване за присъствие на Комисията в Парламента.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL ), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на доклада Rangel A7-279/2010 . Аз обаче не съм съгласна с предположението на докладчика, че „Договорът от Лисабон задълбочава значително демокрацията в ЕС, като предоставя на гражданите на Съюза, основно чрез Парламента, засилени правомощия за контрол върху Комисията“.

 
  
  

Доклади: Paulo Rangel (A7-0279/2010 ), (A7-0278/2010 )

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún и Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL ), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на докладите Rangel A7-0278/2010 и A7-0279/2010 . Аз обаче не съм съгласна с предположението на докладчика, че „Договорът от Лисабон задълбочава значително демокрацията в ЕС, като предоставя на гражданите на Съюза, основно чрез Парламента, засилени правомощия за контрол върху Комисията“.

 
  
MPphoto
 
 

  Joe Higgins (GUE/NGL ), в писмена форма. (EN) Въздържах се от гласуване по докладите Rangel A7-0278/2010 и A7-0279/2010 . Въпреки че подкрепям много мерки, споменати в докладите, като увеличената роля на Парламента при изготвянето на Кодекса за поведение на членовете на Комисията и по-голямата роля на Парламента при международните преговори, аз никак не съм съгласен с предположението на докладчика, че „Договорът от Лисабон задълбочава значително демокрацията в ЕС, като предоставя на гражданите на Съюза, основно чрез Парламента, засилени правомощия за контрол върху Комисията“.

 
  
MPphoto
 
 

  Marisa Matias (GUE/NGL ), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на докладите Rangel A7-0278/2010 и A7-0279/2010 . Аз обаче не съм съгласна с предположението на докладчика, че „Договорът от Лисабон задълбочава значително демокрацията в ЕС, като предоставя на гражданите на Съюза, основно чрез Парламента, засилени правомощия за контрол върху Комисията“.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D ), в писмена форма. (LV) Г-н Rangel предлага много важни изменения към Правилника за дейността на Европейския парламент. Възможно е, като пряк резултат от тези изменения към Правилника за дейността на Европейския парламент, проблемите, които разискваме, да бъдат разрешени по-бързо. По-специално бих искал да видя, че решенията и препоръките на Европейския парламент се изпълняват от държавите-членки на Европейския съюз. Едва когато подредим собствените си къщи, препоръките на Европейския съюз към третите държави ще имат значително по-голяма тежест. Така например, препоръките в резолюцията на Европейския парламент от 11 март 2004 г. относно положението на чуждестранните граждани в Латвия, все още не са изпълнени. Надявам се, че преразгледаният Правилник за дейността на Европейския парламент ще помогне на институциите на Европейския съюз да формират ясна представа за нарушенията на основните права на човека, които се извършват в Латвия.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE ), в писмена форма. (IT) Чрез споразумението Парламентът беше „подобрен“ и засилен, а демократизирането на Европейския съюз беше засилено. Приемането на доклада е сериозен сигнал за желанието за укрепване на принципа на разделение на властите. Рамковото споразумение е от голямо значение, защото то определя отношенията между Парламента и Комисията в момент, когато Парламентът разполага с по-големи правомощия, особено по отношение на законодателния процес, вече на същото равнище като Съвета. В действителност, независимо от допълнителните договори и протоколи и указанията за прилагането им, е необходимо по-нататъшно законодателство, което има за цел да конкретизира и определи по-добре някои въпроси. По-специално, приветствам факта, че рамковото споразумение изяснява въпросите, свързани с политическата отговорност и на двете институции, обмена на информация, външните отношения, разширяването и международните споразумения, изпълнението на бюджета, политическата и законодателна програма на Комисията и многогодишната програма на Европейския съюз, законодателните компетенции на Комисията и упражняването на определени правомощия, наблюдение на прилагането на законодателството на Европейския съюз и участието на Комисията в работата на Парламента.

 
  
  

Доклад: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010 )

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI ), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на настоящия регламент. Той включва технически, финансови и административни подробности и обяснява междуинституционалните отношения, които тази европейска служба и нейните структури трябва да имат. Желанието ни винаги е било и все още е Европейският съюз да бъде влиятелен, признат участник във външната политика. За да постигнем това, се нуждаем от правила и европейски закони, съобразени със задачите.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE ), в писмена форма. (FR) Когато беше създадена Европейската служба за външна дейност, беше необходимо да се измени финансовият регламент, за да се подобри контролът и последващите действия след въвеждането на ЕСВД.

Докладът Gräßle-Rivellini увеличава бюджетната и финансовата отговорност, подобрява прозрачността и насърчава ефективността на ЕСВД. Предложените подобрения ще допринесат за създаването на култура на финансовата цялост, необходима за насърчаване на доверието в правилното функциониране на ЕСВД.

Също така приветствам тези части от доклада, в които се настоява Парламентът да получи значителни правомощия за контрол. Затова съм съгласен с искането на докладчиците Парламентът да може изцяло да упражнява правото си за освобождаване от отговорност и ръководителите на делегациите да представят докладите си за изпълнението на бюджета пред комисията по бюджетен контрол.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE ), в писмена форма. (PT) Гласувам в подкрепа на повечето мерки, предложени в настоящия доклад, които имат за цел да наложат на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) културата на финансовата цялост, необходима за доверието в гладкото и безпроблемно бъдещо функциониране на ЕСВД. Различната квалифицираност на членовете на персонала ще превърне ЕСВД в място за среща на разнообразие от корпоративни култури и това постепенно ще доведе до установяване на нейна собствена култура. При определянето на структурата на новата служба е важно да се установят нейните финансови правила и да се осигурят от самото начало максимални гаранции, така че финансовата почтеност да стане неразделна част от корпоративната култура на ЕСВД. Също така искам да подчертая, че за да се гарантира демократичен контрол и да се повиши доверието на европейските граждани в европейските институции, Парламентът следва да получава декларация за уверение относно системите за вътрешно управление и контрол, изготвена от ръководителите на делегациите на Съюза.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE ), в писмена форма. (FR) Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) има за цел да стане оперативен дипломатически корпус. Парламентът гарантира, че 60% от персонала ще дойде от други европейски институции, което ще гарантира определена степен на независимост от държавите-членки. Принципът на географското равновесие беше въведен с цел да се гарантира подходящо и значително присъствие на граждани от всички държави-членки.

Настоящото гласуване засили ролята на Парламента: ръководителите на делегациите на Европейския съюз, назначени в „стратегически важни“ региони, действително ще бъдат изслушани от парламентарната комисия по външни работи. Освен това Парламентът ще има право да контролира как се използва бюджетът на ЕСВД, а служителите й ще трябва да преминат специално обучение по управление на бюджета.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe de Villiers (EFD ), в писмена форма. (FR) От Европейския парламент беше изискано да изрази становището си относно предложението за регламент, внесено от Ingeborg Gräßle и Crescenzio Rivellini във връзка с общия бюджет на Европейските общности по отношение на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД).

Невъзможно е да се подкрепи създаването на една бъдеща Европейска дипломатическа служба, която ще бъде под административния, бюджетен и политически контрол на Комисията. Франция, която може да се гордее, че има най-старата дипломатическа служба в света, отново ще трябва да предаде дипломатически прерогативи на Европейския съюз, чиито граждани са напълно безразлични към позициите, заемани от него.

Дипломатическата служба, за която Комисията призовава с такъв ентусиазъм, ще бъде пълно отдалечаване от националното наследство. Служителите на ЕСВД няма да могат да получават указания от държавите-членки и ще трябва да работят за „по-голямото“ благо на Европейския съюз, нещо, с което се свързват само еврократите.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI ), в писмена форма. (EN) Г-н председател, винаги съм била против създаването на ЕСВД – нищо няма да промени мнението ми по този въпрос. Наясно съм с дадените уверения, тъй като, за да получи подкрепа за ЕСВД, ЕС премина през кампания за убеждаване.

Казаха ни, че ЕСВД ще бъде бюджетно неутрална. Но къде сме сега? Бюджетната неутралност не е нищо друго, освен поредното обещание на ЕС, хвърлено на вятъра. В момента имаме 34 млн. евро над планирания бюджет, поради искания за все повече персонал и други първоначални разходи, а ЕСВД дори не е започнала да функционира!

ЕСВД е още един пример за пилеене на парите на данъкоплатците. Избирателите ми не искат тази служба, но тя им е наложена от бюрократите, които искат да получават все повече и повече власт от националните правителства по пътя към ЕС. Подобна бюрокрация е неприемлива и в тези времена на икономическа криза трябва да бъде намалявана, а не увеличавана.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE ), в писмена форма. (PT) Предложението за регламент има за цел да измени финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности като резултат от институционализирането на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), произтичащо от приемането на Договора от Лисабон от държавите-членки. Новата структура няма бюджетна рамка, оттук и необходимостта от това изменение. Установяването на ЕСВД като институция й позволява да има бюджетна автономност и й дава правото да се справя със собствените си административни разходи, като решението за освобождаване от отговорност се взима от Парламента.

Надявам се, че ЕСВД ще извършва дейността си по един компетентен, ефективен, взаимно допълващ се и, преди всичко, неконкурентен начин с дипломатическите правителства на държавите-членки. По този въпрос Комисията заяви, че желае да гарантира, че ЕСВД може да изпълнява задачата за единна външна дейност, без това да доведе до отслабване на доброто финансово управление, отчетност и защита на финансовите интереси на Съюза. Надявам се, че това ще стане.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE ), в писмена форма. (DE) Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) в бъдеще ще изразява мнението за външната политика на Европейския съюз. В тази служба различните ни позиции ще бъдат изразени по начин, който съдържа силно послание, а това е важно, за да й окажем подкрепа. За ефективната работа на ЕСВД е необходимо ефикасен финансов контрол. Възможно най-добър контрол може да бъде гарантиран само ако ЕСВД е част от Комисията. Ясното разпределение на правата и задълженията ще й позволи да работи гладко. Подкрепям успешния доклад на г-жа Gräßle и г-н Rivellini и, разбира се, гласувах в подкрепа на този градивен принос от страна на Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE ), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Gräßle и г-н Rivellini за създаване на финансов регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности по отношение на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), защото считам, че насърчаването на финансовата цялост е важно, за да се гарантира, че европейските институции се управляват правилно и прозрачно. Създаването на новата дипломатическа служба, както е предвидено в Договора от Лисабон, е голяма крачка за Европейския съюз, който най-сетне може да се възползва от един дипломатически орган, имащ за задача да улеснява действията, насочени към това външните отношения на Европейския съюз да станат по-последователни, безопасни и резултатни. На последно място, важно е да се подчертае, че Европейската служба за външна дейност ще управлява собствения си административен бюджет и също така ще отговаря за онези части от оперативния бюджет, които попадат в обхвата на нейния мандат.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE ), в писмена форма. (PT) Новата Европейска служба за външна дейност, създадена след приемането на Договора от Лисабон, се нуждае от бюджет, за да извършва дейността си и да постигне целите, посочени в Договора. С оглед на това е необходимо да се изменят някои разпоредби в съответния финансов регламент с цел да се вземат предвид промените, въведени с Договора от Лисабон.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL ), в писмена форма. (ES) Гласувах против настоящата законодателна резолюция на Европейския парламент, защото създаването на службата, която искат да финансират, е още една стъпка към милитаризация на външната политика на Европейския съюз. Освен че съм противник на философията на милитаристичната външна политика, причината да гласувам против е, че по време на създаването на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) липсваха най-основните принципи на прозрачност и демократичност. Организирането и финансирането на тази служба не включва необходимия строг контрол по отношение на персонала и финансирането от Европейския парламент, което означава, че на ЕСВД й липсва демократичност и прозрачност, а това е тревожно. Затова не е изненадващо, че предложената структура за ЕСВД поставя Европейския парламент на второ място, което е без значение във външната политика на ЕС. Това е нещо, което моята група и аз категорично отхвърляме. Ето защо гласувах против. Не мога да подкрепя предложения бюджет за такъв тип служба с милитаристични тенденции.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI ), в писмена форма. (DE) Освен дублиращите структури, които ще бъдат създадени от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), разходите за персонала също ще скочат по типичния за ЕС разточителен и бюрократичен начин. От 1 643 длъжности, с които ЕСВД ще започне на 1 декември, вярвате или не, 50 са на генерален директор, а по време на началните фази един генерален директор се пада на не повече от 30 души. Когато бъде завършена окончателната структура, те няма да са повече от 80. Споменатите генерални директори средно ще получават по 17 000 евро на месец. Под тези генерални директори има друго ниво, включващо 224 директори и 235 ръководители на отдели. Освен това все още очакваме за персонала на ЕСВД да бъдат определени конкретни задачи и цели. Ние искаме гласът на ЕС да се чува по света, но това със сигурност не изисква раздут административен апарат, който ще струва на европейските граждани милиарди в резултат от дублирани структури и персонал, който ще се радва на много изгоден източник на доход. Ето защо гласувах против настоящия доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D ), в писмена форма. (LT) По време на преговорите с представители на Европейския съвет и на Комисията Парламентът, и по-специално преговарящите от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите, успя да увери, че бюджетът на новата дипломатическа служба на ЕС ще бъде използван по-прозрачно. Парламентът ще одобрява бюджета на службата всяка година, а Комисията ще трябва редовно да предоставя на членовете на ЕП подробна информация за разходите й. Гласувах за настоящия доклад, защото той подчертава, че когато се наемат граждани от държави-членки на ЕС, ще бъде осигурено по-голямо географско покритие наред с правилното и важно представителство за гражданите на всички държави-членки.

Съгласен съм с докладчика, че трябва да се стремим да гарантираме, че служителите се избират в зависимост от способностите им, както и че е взето под внимание равенството между половете. За Европейската служба за външна дейност е важно след стартирането й на 1 декември бързо да стане ефективна и преди всичко да въплъти в себе си интересите на ЕС, а когато е необходимо и националните интереси.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE ), в писмена форма. (IT) Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) ще управлява собствения си административен бюджет и ще отговаря за него. В действителност при създаването на новата служба, и по-специално при съставянето на нейните финансови правила, е необходимо да се осигурят от самото начало подходящи икономически гаранции.

Ето защо, за да се съдейства за финансовата им почтеност, важно е да се осигури гладкото взаимодействие между различните служби, отговорни за надзора на финансовите въпроси, особено в делегациите на ЕС. Надяваме се посредством укрепването на посочените гаранции да се засили доверието на европейските граждани в институциите на ЕС. Следователно предложените в настоящото предложение структурни подобрения имат за цел да наложат финансовата цялост, необходима за доверието в гладкото и безпроблемно функциониране на ЕСВД.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE ), в писмена форма. (EN) Пътят към целта беше неравен, но благодарение на усилията на Парламента Европейската служба за външна дейност сега има потенциала да бъде движещата сила за една по-ефективна и по-закономерна външна политика на ЕС. Приветстваме това, че основните опасения на Зелените – като тези за равенство между половете и общо обучение за създаване на „колективен дух“ – до голяма степен бяха разгледани и че Парламентът ще има по-голям демократичен контрол върху функционирането на ЕСВД, по-специално, чрез въвеждането на отделни бюджетни редове за големите задокеански операции на ЕС. Също така ЕП успя да защити метода на Общността и благодарение на натиска на Зелените – приоритетите за развитие.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI ), в писмена форма. (DE) За да може да представляват интересите на европейските държави на международната сцена по по-ефективен начин, външнополитическите действия трябва да бъдат обсъждани предварително и след това единодушно да бъдат съобщавани на света. Сега чрез Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) се прави опит инструментите на външната политика на Съюза да бъдат изведени в една цялостна рамка – наличните средства бяха събрани заедно и допълнени с нови средства. С оглед на новостта на тази структура е необходимо да се прилагат разпоредби с високи стандарти по отношение на прозрачността и бюджетната и финансова отчетност. Тъй като бюджетният орган на Парламента включва ЕСВД, службата трябва да бъде интегрирана в структурата на Комисията. В противен случай ще бъде невъзможно да се предостави освобождаване от отговорност по смисъла на Договорите. Годишните отчети за дейността също са предоставени на бюджетните органи.

 
  
  

Доклад: Bernhard Rapkay (A7-0288/010 )

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI ), в писмена форма. (RO) Подобно на моите колеги аз считам, че ЕСВД трябва да има самостоятелност в рамките на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности. Подкрепям разпоредбата, която гласи, че длъжностите лица на Съюза и срочно наетите служители от държавите-членки и дипломатическите служби следва да имат еднакви права и да могат да кандидатстват за нови длъжности. Надявам се, че набирането на възможно най-широката географска основа – имам предвид новите държави-членки – ще се превърне в реалност.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE ), в писмена форма. (PT) Европейската служба за външна дейност е основен инструмент за един ЕС, който е по-отворен към света и който е в състояние да установи ползотворни контакти с много различни региони и държави. За да може тази служба да функционира, много е важно тя да даде на своите служители подходящи роли и да изясни техния статут, както и този на срочно наетите служители от националните дипломатически служби. Настоящото изменение на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Общностите показва, че тя е напълно оправдана. Надявам се, че службата ще работи съвместно с националните дипломатически служби и ще действа като позитивен фактор за повишаване на тяхната ефективност. Надявам се, че основните приоритети на европейската политика няма да пренебрегнат външната им съставна част и че в хода на действията им службата няма да пренебрегне важната роля на европейските езици в общуването, нито глобалните европейски езици, които са най-подходящи за създаване на пряко общуване с големи части от света.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE ), в писмена форма. (PT) Европейската служба за външна дейност сега е неразделна част от европейската администрация: тя е отворена, ефикасна и независима съгласно условията на член 298 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). В изменението на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители искам да подчертая еднаквия статут, даван на длъжностните лица на ЕС и срочно наетите служители от дипломатическите служби на държавите-членки, и особено допустимостта да заемат всички длъжности при равностойни условия и насърчаването на равните възможности за по-слабо представения пол.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE ), в писмена форма. (EN) При окончателното гласуване на доклада Rapkay на 20 октомври 2010 г. аз гласувах „въздържал се“. Напълно подкрепям създаването на Европейската служба за външна дейност и високо оценявам усилията на Elmar Brok и другите членове на ЕП, които успяха успешно да уравновесят първоначалния проект, представен от Върховния представител. Намерението ми беше да обърна внимание на факта, че изменението на географското представителство, което беше подкрепено от комисията по външни работи и от комисията по бюджети, не беше прието от комисията по правни въпроси. В резултат на това има съмнения дали окончателният вариант на доклада може да предостави на Европейския парламент правно основание по отношение на географското равновесие.

 
  
MPphoto
 
 

  Андрей Ковачев (PPE ), в писмена форма . − Желая успех на Вас, г-жо Аштън, и на новата ЕСВД, на която възлагаме огромни надежди още една европейска мечта да се сбъдне и Европа да има силен и авторитетен единен глас пред света. Това е, което огромна част от нашия Парламент иска. Бъдете сигурна – ние ще Ви помагаме.

Искам да обясня, защо гласувах „въздържал се“ на гласуването за изменението на Правилника за длъжностните лица на ЕО. Смятам, че индикативните цели, свързани с географския баланс, са от полза за новата институция. Трябва ни една висококвалифицирана дипломатическа служба, в която да има хора от всички страни членки, които да обогатят представителството на ЕС пред света.

Сигурен съм, че службата ще бъде успешна, ако може да се възползва от опита на всички страни членки. Разбирам, че от началото на европейския интеграционен процес страните членки са се увеличили над 4 пъти и е разбираемо темпът на представителност на новоприетите да изостава на този етап, но трябва да има воля и разписани законодателни текстове, за да се преодолее това.

Вярвам във Вашето желание и воля, която Вие изразихте многократно пред нас, да работите за истинско адекватно географско представителство на новата служба, за да можете да бъдете върховен представител на целия ЕС. Ние ще следим нейната дейност внимателно.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR ), в писмена форма. (CS) Оценявам факта, че под формата на изменения успяхме да въведем някакви предпазни мерки в доклада, който ще гарантира, че когато става дума за попълване на позиции в Европейската служба за външна дейност, длъжностни лица от определени държави-членки няма да имат предимство пред длъжностни лица от други държави. В крайна сметка външната политика на Европейския съюз е само една специфична област и следователно в допълнение към квалификациите и широкото географско представителство трябва да се прилага и принцип, според който сред служителите на Европейската служба за външна дейност ще бъдат представени по подходящ начин длъжностни лица от всички държави-членки. Ето защо мисля, че предложението на Парламента да бъдат заличени разпоредбите, които позволяват прехвърляне на длъжностни лица от Съвета или Комисията към Европейската служба за външна дейност без конкурс за свободно място, е много важно.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE ), в писмена форма. (PT) Европейската служба за външна дейност работи в сътрудничество с дипломатическите служби на държавите-членки и включва длъжностни лица от съответните служби на Генералния секретариат на Съвета и на Комисията, както и персонал, командирован от националните дипломатически служби на държавите-членки. Така за целите на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители ЕСВД следва да се разглежда като институция на ЕС. С оглед на това длъжностните лица от ЕС и срочно наетите служители от дипломатическите служби на държавите-членки следва да имат еднакви права и задължения и да се третират еднакво, по-специално по отношение на допустимостта, и да заемат всички длъжности при равностойни условия. Ето защо изменението, предвидено в настоящата резолюция, е необходимо.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Mészáros (PPE ), в писмена форма.(HU) Подкрепих доклада, който беше предшестван от много сериозни разисквания главно относно запълването на длъжностите на Европейската служба за външна дейност. Основната причина за разискванията беше принципът на географското равновесие, принцип, който – заедно с приоритетите за институционално представителство и балансирано представителство на половете – впоследствие беше включен в доклада в много смекчена форма.

Несъмнено новите държави-членки не са напълно доволни, но все пак е добре, че е постигнато съгласие и се надяваме, че в бъдеще то може да бъде преразгледано, за да бъде още по-справедливо. За тази цел следва да направим всичко възможно, за да гарантираме, че дипломатите, определени от отделните държави-членки, са със сравними и високи квалификации. Все пак следва да сме доволни, че направихме важна стъпка към единно и ефективно представителство на ЕС, тъй като, предвид настоящите и бъдещите предизвикателства, това е един от най-важните аспекти на политиката на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE ), в писмена форма. (EN) Приехме с голямо мнозинство компромисния пакет, който отразява позицията на Зелените, за което съществен принос има и нашата група.

 
  
MPphoto
 
 

  György Schöpflin (PPE ), в писмена форма. (EN) Тези от нас, които са от новите държави-членки, са разочаровани от липсата на правнообвързващ ангажимент за географското равновесие в Европейската служба за външна дейност. Вярно е, че имаше няколко политически изявления, обещаващи, че интересите на новите държави-членки ще бъдат взети предвид. Колкото и положително да е политическото обещание обаче, може да се съжалява за липсата на правна разпоредба. Без правна разпоредба е трудно да се види как избирателите в новите държави-членки ще усетят, че притежават службата. Ето защо някои от нас се въздържаха от пълна подкрепа на доклада Rapkay.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE ), в писмена форма. (PL) Приближаваме се към края на доста бурна работа относно вида на Европейската служба за външна дейност, който днес ще гласуваме. Говорихме много за устойчивото развитие от гледна точка на пола и географията и много за прозрачността при набирането на базата на предварително определени правила и норми. Най-важният въпрос обаче е колко добра и ефективна ще бъде ЕСВД, поради което меритократическите мерки са толкова важни, когато става дума за набирането на персонала. Искам да подчертая изискването, даже необходимостта да се гарантира, че служителите от дирекциите на Европейската комисия, които имат отношение по въпроса, както и тези от Съвета и Парламента, ще участват в службата.

Не става дума за представителството на европейските институции, а за това, че въпросните лица следва да притежават необходимите квалификации в различни сфери на дейността на ЕС, като например в сложните въпроси на енергетиката, търговията, селското стопанство и други, да не говорим за правата на човека или тероризма. Опасявам се, че повечето лица, ангажирани в ЕСВД, ще имат общи дипломатически умения, но няма да са запознати с многото конкретни въпроси, с които ще трябва да се справят.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE ), в писмена форма.(PL) Въздържането от гласуване не е решение. Тези, които отсъстват, винаги постъпват грешно. Мисля, че като цяло в резолюцията добрите мерки са повече от тези с по-малка стойност. Европейската служба за външна дейност ни е необходима. Тя трябва да започне работа възможно най-скоро, за да увеличи значението на Европа в света.

В приетата резолюция се казва, че в службата ще бъдат представени всички държави-членки. Сега трябва да се погрижим наистина да бъде така. Това създава доверие в процеса на създаването на Службата за външна дейност. Не бива да забравяме, че Европейският съюз беше изграден върху взаимното доверие и че Полша имаше голяма полза от това. Ще следя процеса много внимателно.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE ), в писмена форма.(PL) Само преди една година въвеждането на понятието „географско равновесие“ в разискването за Европейската служба за външна дейност срещна голяма съпротива, дори в Европейския парламент. Днес изобщо никой не се съмнява, че това е проблем, който трябва да бъде решен. Ангажиментът, намерил място във всички най-важни документи, свързани с ЕСВД, да бъдат предприети мерки за гарантиране на еднакво представителство на всички държави-членки на Европейския съюз в новата дипломатическа служба на Съюза е успех. Прегледа, планиран за 2013 г., ще ни позволи да преценим дали тези стъпки са били предприети.

 
  
MPphoto
 
 

  Traian Ungureanu (PPE ), в писмена форма. (EN) Резултатите от гласуването на доклада Rapkay показват, че значителен брой членове на ЕП от новите държави-членки или са се въздържали, или са гласували против. Аз бях един от тези, които се въздържаха. Основната ми загриженост е липсата на стремеж към формулиране на принципа на географското равновесие в политиката за наемане на длъжностните лица на бъдещата Европейска служба за външна дейност (ЕСВД). Докладът не съдържа правнообвързващ ангажимент за географското равновесие в ЕСВД, като разчита единствено на политическите обещания от страна на тези, които взимат основните решения във външната политика. Ето защо повечето от новите държави-членки не са убедени, че принципът на географското равновесие ще бъде прилаган правилно в бъдещата ЕСВД. За съжаление, докладчикът избра такава минималистична линия, но още по-голямо безпокойство предизвиква нежеланието на Съвета недвусмислено да приеме подобен обвързващ ангажимент. Призовавам Съвета и Комисията внимателно да проучат резултатите от гласуването на доклада и да изпълнят обещанията си за спазване на принципа на географското равновесие, когато набират бъдещия персонал на ЕСВД. Един от ангажиментите на членовете на ЕП ще бъде в бъдеще внимателно да наблюдават този процес.

 
  
  

Доклад: Roberto Gualtieri, László Surján (A7-0283/2010 )

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE ), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията на Парламента, тъй като съм съгласна, че е от жизненоважно значение ЕС да може да прилага цялата гама от външни инструменти, с които разполага, обединени в съгласувана структура, и че политическата цел на настоящия доклад е разпределянето на средства от бюджета за 2010 г. за изграждането на началния етап на тази структура.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL ), в писмена форма. (EL) Гласувах против доклада, който се отнася до Европейската служба за външна дейност, създадена въз основа на Договора от Лисабон. Финансова и всяка друга форма на помощ на тази структура е неприемлива, защото тя използва политически и военни средства за погрешни действия във външната политика на Съюза, което в крайна сметка води до по-нататъшното милитаризиране на Европейския съюз. В същото време тя отдалечава Европа от независимата и мирна роля, която следва да играе при уреждането на международните проблеми. Това прави Европа част от напрежението и я тласка към военни намеси във военни зони.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE ), в писмена форма. (PT) Става необходимо да приспособим бюджетните инструменти към новата реалност на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД). Въпреки това считам, че усилията за осигуряване на достатъчно средства за потенциалните й възможности и резултатни и ефективни действия в съответствие с поставените цели, както и за ефективен контрол върху разходите й, до голяма степен са оправдани.

Когато ЕСВДВ започне действителното си съществуване, европейските институции и държавите-членки следва да й обърнат специално внимание, за да могат много добре да проследят дейността й и да установят главните й проблеми.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE ), в писмена форма. (PT) Настоящото предложение за коригиращ бюджет идва съгласно Договора от Лисабон, за да улесни въвеждането и функционирането на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД). Ето защо подкрепям тази инициатива. Важно е да се гарантира, че тя се осъществява според принципите на ефективното управление на европейските средства, като в същото време изпъква едно добро съотношение между разходи и ползи, както и изискванията за бюджетни ограничения, поради влиянието на икономическата криза върху публичните финанси.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL ), в писмена форма. (PT) Гласуването ни против настоящия доклад, който е още една стъпка към създаването и използването на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), е позиция, съобразена с противопоставянето ни на създаването на тази служба. Като централна точка в Договора от Лисабон и като основен елемент при федерализирането на Европейския съюз тя ще привлече над 5 000 души в бъдещите 130 посолства на ЕС в различни страни.

Една дипломатическа мега-структура, която неминуемо ще подчини представителите и интересите на държавите-членки, заставайки над тях, както и интересите на силите, които определяха пътя на ЕС. Освен това няма гаранция, че ЕСВД няма да бъде свързана с военни и разузнавателни структури. Следователно е налице възможност за обезпокоителна милитаризация на ЕС и на международните отношения, с което енергично ще се борим.

Следва да се запитаме, тъй като бюджетът на ЕС е изключително намален, откъде ще дойдат вноските за покриването на тези разходи? Всичко това е в момент, когато кризата има по-тежки последствия и така наречените политики на „строги икономии“ оказва огромен натиск върху националните бюджети; когато заплатите и социалните придобивки се намаляват, а данъците върху доходите се увеличават.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE ), в писмена форма. (PT) След изменението на Правилника за длъжностните лица и на Финансовия правилник така, че създаването на Европейската служба за външна дейност да бъде включено в тези документи, сега е необходимо да се одобри бюджет за правилното й функциониране. Следователно, за да функционира правилно и за да постигне целите, за които е създадена, тази служба следва да получи бюджет, който е достатъчен, за да осигури човешките и материални ресурси, необходими за добрата й дейност.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL ), в писмена форма. (ES) Гласувах против настоящата законодателна резолюция на Европейския парламент, защото създаването на службата, която искат да финансират, е още една стъпка към милитаризацията на външната политика на Европейския съюз. Освен че съм противник на философията на милитаристичната външна политика, причината да гласувам против е, че по време на създаването на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) липсваха най-основните принципи на прозрачност и демократичност. Организирането и финансирането на тази служба не включва необходимия строг контрол по отношение на персонала и финансирането от Европейския парламент, което означава, че на ЕСВД й липсва прозрачност и демократичност, а това е тревожно. Затова не е изненадващо, че предложената структура за ЕСВД поставя Европейския парламент на второ място, което е без значение във външната политика на ЕС. Това е нещо, което моята група и аз категорично отхвърляме. Ето защо гласувах против. Не мога да подкрепя предложения бюджет за такъв тип служба с милитаристични тенденции.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI ), в писмена форма. (DE) Със сигурност е необходимо да бъде обсъдена точната форма на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), която ще бъде създадена. Система, при която първоначално всеки от 50-те генерални директора първоначално ще ръководи 30, а по-късно 80 длъжности лица, означава раздута и скъпа администрация.

В съответствие с това се очаква създаването на ЕСВД да донесе със себе си вълна от повишения в длъжност. Някои въпроси все още не са достатъчно ясни. Възможните последици върху строителните разходи следва да бъдат предмет на предварително внимателно разглеждане. Други моменти, като например правилното придаване на подходяща тежест на немския език, както е предвидено в Договорите, бяха игнорирани. По тези причини смятам, че в сегашния му вид финансирането на ЕСВД следва да бъде отхвърлено.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE ), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията на Европейския парламент, тъй като съм съгласна, че е от жизненоважно значение ЕС да може да прилага цялата гама от външни инструменти, с които разполага, обединени в съгласувана структура, и че политическата цел на настоящия доклад е разпределянето на средства от бюджета за 2010 г. за изграждането на началния етап на тази структура.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE ), в писмена форма. (EN) Създаването на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) неизбежно води до изменение на бюджета за 2010 г., както и на предложения бюджет за 2011 г. В бюджета трябва да бъде добавен нов раздел Х, а бюджетът за 2010 г. трябва да бъде изменен, за да обезпечи изисканите допълнителни 100 длъжности в щатното разписание на ЕСВД, както и финансовия пакет за покриване на разходите на още 70 договорно наети лица. По-голямата част от необходимите средства просто ще бъдат прехвърлени от разделите на Европейския съвет, Съвета и Комисията. Преобладаващото усещане в комисията по външни работи (AFET) е, че баронеса Аштън, която отговаря за човешките ресурси, не оправда напълно обещанията, които направи пред ЕП при създаването на ЕСВД. Комисията по външни работи счита, че ЕП следва да бъде консултиран относно приоритетите за назначаване на персонала на службата (например когато става сума за географското равновесие) и че въпросът за равностойното представяне на мъжете и жените би следвало да бъде разглеждан в процеса на набиране на персонал за ЕСВД. От гледна точка на Зелените/Европейски свободен алианс фактът, че до този момент баронеса Аштън не е прехвърлила персонала на Комисията в ГД „Външни отношения“, занимаващ се с миросъздаване и с реагиране при кризи, в ЕСВД, е сериозен пропуск, особено след като отговарящата за човешките ресурси увери ЕП за този трансфер.

 
  
  

Доклади: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010 ), Bernhard Rapkay (A7-0288/2010 ), Roberto Gualtieri, László Surján (A7-0283/2010 )

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI ), в писмена форма. (FR) Категорично сме против създаването на Европейска служба за външна дейност. Външните работи и дипломацията се определят от националния приоритет и затова гласувахме против всички доклади по този въпрос.

Общата външна политика, провеждана единствено в интерес на Европейския съюз, рано или късно неизбежно ще се окаже в противоречие с основните интереси на една, няколко или всички държави-членки. Например, ако държавите са помолени са участват в някакъв конфликт, но техните граждани са против това. Или ако се насърчава особено враждебна или особено благосклонна политика към една държава или към група държави, това може да е в противоречие с вековните традиции на някои дипломатически служби или с жизненоважните интереси на някои държави-членки.

Още по-лошо: Договорите вече предвиждат, че, каквото и да става, всичко ще бъде предмет на други ангажименти или ограничения в още по-голям, вероятно световен, мащаб: НАТО, ООН и един господ знае какво още. Ето защо службата, която тук се предлага, дори не е силна и независима дипломатическа служба, а инструмент за подчиняване на неевропейско управление.

 
  
  

Доклад: László Surján (A7-0281/2010 )

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D ), в писмена форма. (PT) Предвид това, че в предложеното разпределение по години на финансовата помощ на мерките за контрол в сектора на бананите достигна до 75 млн. евро за 2010 г., където по-голямата част от тази финансова помощ се дължи на преразпределяне на средства в рамките на функция 4 на бюджета, което се равнява на 55,8 млн. евро, и че през 2011 г. тази функция е само 875 530 евро, съгласни сме с предложението на Парламента да прикани Комисията да представи ново предложение за мобилизиране на инструмента за гъвкавост за останалата сума в размер на 74 124 470 евро. Това предложение е обосновано от факта, че е необходима финансова помощ за мерките за контрол в сектора на бананите, особено като имаме предвид, че финансовата помощ на ЕС за държавите от АКТБ доставчици на банани, засегнати от свързаното с режима на най-облагодетелствана нация (НОН) либерализиране в рамките на Световната търговска организация (СТО), следва да бъде осигурена, ако ЕС желае да запази влиянието си на световен играч. Следва да споменем, че реализирането на това предложение е напълно оправдано, тъй като въпросните мерки са предвидени в точка 27 от междуинституционалното споразумение за използването на инструмента за гъвкавост.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE ), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията, тъй като съм съгласна, че финансовата помощ на ЕС за държавите от АКТБ доставчици на банани, засегнати от свързаното с режима на най-облагодетелствана нация (НОН) либерализиране в рамките на Световната търговска организация (СТО), не следва да бъде възпрепятствана и съответните бюджетни мерки не следва да се забавят. Следователно съм съгласна с предложението на Комисията да се измени Регламент (ЕО, Евратом) № 1907/2006 с цел да могат да се финансират придружаващите мерки в сектора на бананите (ПМБ) за периода от 2010 до 2013 г. с общ бюджет от 190 млн. евро и евентуално допълнителни 10 млн. евро, ако резервите го позволяват.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE ), в писмена форма. (FR) Секторът на бананите е от жизненоважно значение за някои региони на ЕС, особено за френските отвъдокеански департаменти и територии; ето защо, изправен пред конкуренцията на държавите от Латинска Америка, изострена от споразумения в процес на преговори, Парламентът прие финансови мерки, насочени към подпомагане на този отслабен сектор.

Членовете на ЕП искат мобилизиране на инструмента за гъвкавост в размер на 74,12 млн. евро. Това е ясен сигнал от Парламента към Комисията и към Съвета, който осигури само 18,3 милиона. Също така това е една възможност за Парламента да напомни, че е време да спре бъркането в бюджета за външни действия на ЕС за финансиране на придружаващите мерки в сектора на бананите. Обещаните 190 милиона евро за периода от 2010 до 2013 г. ще трябва да бъдат финансирани с нови средства. Точно за това ще настоява Парламентът по време на новата финансова перспектива.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE ), в писмена форма. (PT) Комисията предлага да се измени Регламент (ЕО, Евратом) № 1905/2006, за да могат да се финансират придружаващите мерки в сектора на бананите (ПМБ) за периода от 2010 до 2013 г. с общ бюджет от 190 млн. евро. Предложеното разпределение по години предвижда сума в размер на 75 млн. евро за 2010 г. Заслужава да се отбележи, че наличният резерв по функция 4 е само 875 530 евро. По-голямата част от тази финансова помощ през 2010 г. се дължи на преразпределяне на средства в рамките на функция 4 на бюджета, а именно 55,8 млн. евро от общо 75 млн. евро, което се отразява на инструменти и действия, които ЕС, и по-конкретно Парламентът, счита, че са от особен интерес. Освен това необходимостта от финансова помощ, свързана с придружаващите мерки в сектора на бананите, не беше предвидена при приемането на многогодишната финансова рамка (МФР). Въпреки това финансовата помощ на ЕС за държавите от АКТБ доставчици на банани, засегнати от свързаното с режима на най-облагодетелствана нация (НОН) либерализиране в рамките на Световната търговска организация (СТО), не следва да бъде поставяна под въпрос и усилията във фискалната сфера не следва да се забавят. Поради това съм съгласен с промяната в проекта за изменение на бюджет № 3/2010, както е предложено от докладчика.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL ), в писмена форма. (PT) Докладът има за цел да установи необходимите мерки за финансова помощ на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), които ще бъдат засегнати от либерализацията на търговията с банани между ЕС и 11 държави от Латинска Америка, според която ЕС поема ангажимент да не прилага количествени ограничения или равностойни мерки относно вноса на банани на негова територия.

Когато беше подписано Женевското споразумение, предвиждащо тази либерализация, ЕС се ангажира да насочи 200 млн. евро към държавите от АКТБ под формата на компенсация за въздействието, което мерките ще имат върху износа им за ЕС. Тогава разкритикувахме въпросното споразумение, тъй като то ще облагодетелства предимно мултинационалните компании в САЩ, които доминират на световния пазар в сектора.

Няколко държави от АКТБ, както и няколко производители на банани в тези държави, изразиха загрижеността си относно последствията от споразумението, считайки, че сумата от 200 млн. евро няма да компенсира всички последици от него. Сега докладът предвижда „общ бюджет от 190 млн. евро и евентуално допълнителни 10 млн. евро, ако резервите го позволяват“. Освен това няма точни предупреждения за влиянието върху държавите и регионите, които произвеждат банани, като например автономната област Мадейра. Ето защо се въздържахме от гласуване по доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE ), в писмена форма. (IT) Предложението на Европейския парламент за резолюция относно проекта на коригиращ бюджет № 3/2010 на Европейския съюз за финансовата 2010 г., раздел ІІІ – Комисия разпределя нови ресурси за финансиране на придружаващите мерки в сектора на бананите (ПМБ) за държавите от АКТБ (Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн). Предложението на Комисията, в действителност направено без участието на който и да е клон на бюджетния орган, предвижда кредит от 75 млн. евро, които се вписват в резерва до приемането на съответния регламент за изменение. Длъжен съм да отбележа, че Парламентът и Съветът не успяха да постигнат съгласие по този въпрос. В действителност Парламентът смята да използва инструмента за гъвкавост, който се оказа много подходящ за подобни ситуации, защото въпросните средства са готови за мобилизация и имат правно основание. От друга страна, Съветът беше на различно мнение, поради нежеланието на държавите-членки да използват инструмента за гъвкавост, което доведе до увеличаване на вноските им. По тези причини комисията по бюджети призна невъзможността да бъде постигнато съгласие по бюджета за 2010 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE ), в писмена форма. (PT) Европейският съюз винаги е обръщал внимание на развиващите се държави, особено на държавите от АКТБ. Конкретният случай, който се разглежда в настоящото предложение за изменение на бюджета, е свързан със държавите от АКТБ доставчици на банани. Тази специална помощ е под формата на либерализация на търговията с банани между ЕС и 11 латиноамерикански държави производителки на банани. По наше мнение, подобна помощ е по-добра и по-ефективна, отколкото пряка помощ, при която средствата се употребяват без право на преценка. Като помагаме на сектора на бананите в тези държави, ние им помагаме да развиват икономиката, да създават работни места и да се борят с бедността.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI ), в писмена форма. (DE) На теория, за преодоляването на икономическата криза следва да бъдат предоставени колкото се може повече пари за финансиране на приоритетите на ЕС за 2010 г. С преразпределянето на бюджетните средства това стана възможно. Финансовата помощ за придружаващите мерки в сектора на бананите не беше предвидена, когато се изготвяше текущата многогодишна финансова рамка.

За смекчаване на либерализирането на търговията на равнище на Световна търговска организация (СТО) и съответното намаление на тарифите на режима на най-облагодетелствана нация, ни беше казано, че финансовата помощ на ЕС за държавите от АКТБ доставчици на банани сега трябва да се запази. Особено във време, когато самият ЕС се бори с икономическата криза, подобно използване на инструмента за гъвкавост трябва да бъде отхвърлено.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE ), в писмена форма. (EN) Вследствие на променящите се търговски споразумения, най-вече на либерализацията на търговията в рамките на Световната търговска организация (СТО), намаляването на предпочитания резерв за държавите от АКТБ износители на банани имаше отрицателно въздействие.

Ето защо Европейската комисия предложи да подкрепи основните държави от АКТБ износители на банани, като установи придружаващи мерки в сектора на бананите (ПМБ) с бюджет от 190 млн. евро за 4 години (2010–2013 г.). Целта на тази помощ е да помогне на държавите от АКТБ износители на банани да започнат програми за приспособяване. Въпреки че въпросът за бананите стои отдавна, финансирането на ПМБ остава проблематично.

Комисията и Съветът не го включиха във функция 4 на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода от 2007 до 2013 г., а комисията по развитие счита, че предложението не е съвместимо с тавана за функция 4 на МФР и призовава Комисията да направи съществени изменения или да го замени с друг текст.

 
  
  

Проект на общ бюджет на Европейския съюз – финансова 2011 година

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE ), в писмена форма. (PT) Доволна съм от проекта на бюджет за 2011 г., който се обсъжда днес, тъй като в определено се набляга на заявените приоритети. За пръв път Парламентът е на равна основа със Съвета по тези въпроси. Това е първият бюджет след Договора от Лисабон. Поради това, както и поради кризата, която Европа преживява, е важно процесът на помирение да бъде успешен. Изключително важно е, че ЕС разполага с бюджет за изпълнението на приоритетни области и на новите правомощия, които му бяха дадени от Договора. Важно е да се борим за убежденията си и за бюджет, който е далновиден по време на криза. Предложението на Парламента отразява тази амбиция. От една страна, ценностите, предложени от Съвета, разкриват строгостта на бюджетите, приети на национално равнище в рамките на ЕС. ЕС обаче трябва да има възможност да реагира на промените в политиката, причинени от големи предизвикателства. ЕС има задължението да представи амбициозен европейски бюджет, който е в състояние да подпомогне икономическото възстановяване. Само като укрепваме области като наука и иновации и като съдействаме за икономическия растеж и за създаването на повече и по-добри работни места, ние можем да направим Европа едно по-привлекателно място за живот и работа.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose и Britta Thomsen (S&D ), в писмена форма. (DA) Ние, датските социалдемократи в Европейския парламент, гласувахме в подкрепа на изменения 700, 701 и 706 в бюджета. Постъпихме по този начин, въпреки че в коментарите има пасаж, в който се казва, че ЕС трябва да се движи към икономика с ниски въглеродни емисии. Наясно сме, че привържениците на ядрената енергетика се опитват да използват този термин, за да прикрият факта, че в действителност говорят за икономика, в която ядрената енергетика играе важна роля като източник на енергия. Искаме да подчертаем, че смятаме за много лоша идеята да се харчат средства на ЕС за ядрена енергетика и с това условие гласувахме в подкрепа на изменението.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne E. Jensen (ALDE ), в писмена форма. (DA) При гласуването на бюджета на ЕС за 2011 г. Датската либерална партия гласува против редица изменения, свързани с преместването на пари за възстановявания при износ. Разходите за възстановявания при износ се определят от закона и следователно ще се изплащат независимо от това какъв размер е определен в бюджета. Ако обаче разходите не са посочени в бюджета на ЕС, те ще трябва да бъдат платени от отделните държави-членки. В момент, когато националните бюджети се намаляват, ще бъде икономическо безотговорно държавите-членки да се натоварват с тези значителни допълнителни разходи. Датската либерална партия е доволна от значителното намаляване на експортните субсидии на ЕС през последните години и ще продължи да работи за постигане на промяна в съответното законодателство, така че поетапното спиране да може да продължи. Също така Датската либерална партия гласува против формулировка, ограничаваща изплащането на специална премия за бикове, използвани за борба с бикове.

Причината, поради която Датската либерална партия гласува против това предложение, е, че тази премия се плаща само в Дания, Швеция и Словения, където, както знаем, борба с бикове не се организира. На последно място, Датската либерална партия гласува против отпускането на 300 млн. датски крони на Европейския фонд за млечни продукти. През последната година цените на млечните продукти се повишиха и във връзка с това Комисията заключи, че според действащите правила няма да бъде възможно парите да бъдат изплатени от такъв фонд.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE ), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на изменението на бюджета, което поставя част от бюджета за 2011 г. на Европейския полицейски колеж (ЕПК) в резерв. Приветствам гласуването в пленарната зала, което със 611 гласа „за“, 38 „против“ и 6 „въздържали се“ укрепва позицията на Парламента относно ЕПК. Наистина, Парламентът ще освободи бюджетните кредити, ако получи задоволителна информация от агенцията относно последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност за 2008 г.

Изискванията са ясни: да информира Парламента за резултатите от разследването на OLAF; да публикува списъка на членовете на Управителния съвет; да предостави окончателния доклад на външните одитори относно бюджетните кредити, използвани за финансирането на частни разходи; да гарантира, че в Управителния съвет са направени промени, за да се избегне повторение на това положение в бъдеще. Силно се надявам, че ЕПК ще реагира бързо и ще предостави доказателства за готовността си да окаже пълно съдействие на Парламента.

 
  
MPphoto
 
 

  Marit Paulsen, Olle Schmidt и Cecilia Wikström (ALDE ), в писмена форма. (SV) Една силна и модерна Европа се нуждае от бюджет, който е ориентиран към бъдещето и към растеж, като в същото време икономическото положение изисква обмисляне и ограничаване. По тази причина избрахме да се придържаме към линия на бюджетно ограничение с акцент върху широки инвестиции в научните изследвания, развойната дейност и иновациите, които създават растеж и работни места в съответствие със стратегията „Европа 2020“. Тъй като искаме да видим една Европа, която е устойчива от гледна точка на икономиката, социалните въпроси и климата, ние гласувахме в подкрепа на инвестициите в опазването на околната среда, в човешкия капитал и в контрола на финансовите пазари, но винаги в границите на съществуващите ресурси.

Неоправдано голяма част от бюджета все още се използва за селскостопанската политика на ЕС, а утрешните предизвикателства няма да бъдат посрещнати със старата политика. Ето защо гласувахме против предложения Млечен фонд от 300 млн. евро и внесохме наше собствено предложение за премахване на субсидиите на ЕС за износ на селскостопански продукти например, както и на субсидиите за отглеждане на тютюн. Тъй като в тези трудни времена за икономиката всеки трябва да даде своя принос, гласувахме и в подкрепа на намаляването на административните разходи на ЕС.

 
  
  

Доклад: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel (A7-0284/2010 )

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D ), в писмена форма. (PT) Предвид крехкото възстановяване на еврозоната и слабите публични финанси в редица държави-членки, ако бюджетът се разходва разумно, това може да стимулира икономическото възстановяване, но е необходимо да се знае как това да се направи по най-добрия начин. Що се отнася до гражданите, следва да се отбележи повишаването на конкурентоспособността в рамките на функцията „Конкурентоспособност за растеж и заетост“ и функцията „Сближаване за растеж и заетост“, макар и да се наблюдава намаляване на средствата за образование и обучение. Съществено нараства размерът на Европейския социален фонд (ЕСФ), но, за съжаление, само 1,4% от средствата са предназначени за използване при социалната политика, от които средствата за здравеопазване са с 15,77 млн. евро по-малко, отколкото през 2010 г. В областта на регионалното развитие има увеличение с близо 3,2%, което се счита за съществено. Що се отнася до селското стопанство, следва да се отбележи извънредната колебливост на млекопроизводството, подчертаваща необходимостта от извънреден подход за решаването на този въпрос, а именно посредством неговото финансиране. По отношение на рибарството, се наблюдава достойно за съжаление намаляване на разпределените за нея средства съгласно Общата политика в областта на рибарството (ОПР).

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL ), в писмена форма. (EL) Бюджетът на ЕС за 2011 г. е предназначен да подкрепя рентабилността на едрия бизнес и за яростна атака от страна на монополите и буржоазните правителства срещу трудовите и социалните права на работниците. Той предвижда дори повече спекулативен капитал, субсидии и облекчения за монополните групи в добавка към приблизително 5-те трилиона, които вече са им предоставени от националните буржоазни правителства за заздравяване на техните позиции в безжалостната междуимпериалистическа конкуренция с ясния стремеж да се съживи капиталистическата система. Техният основен подход е, от една страна, да емитират пари за капитал, а, от друга, да орязват – досега частично – всички разходи за работна сила, малки търговски и занаятчийски предприятия, вложения в дребни и средни стопанства и в младите хора, като осигуряват все повече пари за империалистическата интервенция на ЕС и за механизмите, които той използва, за да потиска и преследва хората.

Първият бюджет, одобрен от Европейския парламент с неговите уж разширени с Договора от Лисабон правомощия, е достоен за реакционния му характер. Той още веднъж доказва, че Европейският парламент добросъвестно обслужва потребностите и интересите на монополите и е дълбоко враждебен спрямо потребностите на работниците и обикновените хора. Движението на работническата класа и обикновените хора е необходимо да засили борбата си, така че работниците да не плащат цената на капиталистическата криза.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward, Brian Crowley и Pat the Cope Gallagher (ALDE ), в писмена форма. (GA) През последните години на международния пазар на млечни продукти се наблюдава засилена колебливост. За млекопроизводителите, пострадали най-силно от кризата, особено полза имаше извънредното финансиране в размер на 300 млн. евро, предоставено на подотрасъла с бюджета за 2010 г. Ние гласувахме в подкрепа на новия бюджетен ред, така че да се формира фонд за подкрепа на иновациите, за диверсификация и преструктуриране на млекопроизводството и за увеличаване на договорния капацитет на млекопроизводителите, за да се преодолеят дисбалансите по веригата на предлагането на хранителни продукти. Освен това ние приветстваме казаното в доклада относно помощта за програмата „Чаша топло мляко“ в училищата и предложението на Комисията във връзка с увеличаване на финансирането й, както и на средствата за програмата „Плод в училище“.

Целта на общата селскостопанска политика е да гарантира осигуряване доставките на храни, да опази околната среда и биоразнообразието и да гарантира достатъчен доход за земеделските стопани. Във връзка с това ние приветстваме казаното в доклада относно искането към Комисията, в случай че през следващата година се засили колебливостта на пазара, да предвиди в бюджета за 2011 г. парични буфери, да ограничи бюрокрацията и да подобри и направи по-прозрачен достъпа до финансиране.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI ), в писмена форма. (RO) Съгласен съм с колегите, които не подкрепят орязването на бюджета, предложено от Съвета. Най-добрият аргумент против такова действие е положението в държавите-членки, които прибягнаха към него на национално равнище. По-конкретно, имам предвид Румъния. Натискът върху потреблението, предизвикан от бюджетните рестрикции, не ни изведе от кризата, а в действителност породи безпрецедентно социално напрежение. Съгласен съм също с увеличението с 300 млн. евро на Млечния фонд. Изразих същото становище в подкрепа на допълнителното разпределение на финансови средства към този инструмент през целия период на европейската криза. Решително подкрепям идеята за Европейски механизъм за стабилизация и необходимостта създадените два нови бюджетни реда да бъдат конкретни, с числа, а не празни, какъвто е случаят сега, така че този европейски инструмент за интервенции от теория да може да се превърне в реалност. Надявам се, че гледната точка на Парламента ще бъде взета предвид при консултациите, че ще бъде постигнато споразумение със Съвета и че при гласуването през ноември ще можем да подкрепим бюджета на ЕС за 2011 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D ), в писмена форма. (CS) За първи път в своята история Европейският парламент обсъжда проекта за общ бюджет на Европейския съюз за 2011 г. съгласно новите правила, залегнали в Договора от Лисабон. Много от промените, приети в заседанието на Парламента, показаха ясно засилване степента на контрол и демократичното функциониране на Европейския съюз. Подкрепих предложението, що се отнася до усъвършенстването на демократичните процедури, а също и по отношение структурата на бюджета.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE ), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията на Парламента, тъй като съм съгласен с хоризонталните приоритети на Парламента за 2011 г. в областите на младежта, образованието и мобилността, които изискват като средство за насърчаване на растежа и развитието в различните политики на ЕС да залегнат конкретни междусекторни инвестиции. Съгласна съм с предложеното увеличение на средствата по всички програми, свързани с тези приоритети, а именно по програмите „Учене през целия живот“, „Песоа“ и „Еразъм Мундус“. Съгласна съм също, че мобилността е важен инструмент за младежката заетост, гарантиращ развитие на конкурентоспособен и динамичен пазар на труда в Европа и поради това следва да бъде насърчавана. Приветствам по-голямото финансиране за Европейската служба за заетост (EURES) и следователно напълно подкрепям започването на подготвителна работа по програмата „Моята първа работа в чужбина“, която има за цел да помогне на младите хора да излязат на пазара на труда или да си спечелят достъп до квалифицирано работно място в друга държава-членка като първа стъпка към конкретна неакадемична програма за мобилност на младите хора.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D ), в писмена форма. (FR) Настоящият бюджет не съответства на това, от което Европейският съюз се нуждае, за да излезе от рецесията, да предизвика възстановяване и да се изправи пред своите отговорности от гледна точка на солидарността. В този смисъл аз изразявам съжаление относно факта, че предложението на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент относно определянето на таван за „собствените средства“, набирани от данък върху финансови трансакции, просто беше отхвърлен от групата на Европейската народна партия (Християндемократи). Това несъответствие между това, което десните казват и правят, е възмутително предвид казваното от тях месеци наред на гражданите и средствата за масово осведомяване, че те подкрепят подобен данък. Когато обаче се стигна до гласуване и Европейският парламент има правомощията да го въведе, същите тези хора искат това предложение да бъде забравено. Докато ЕС се разширява и му се предоставят все повече и повече правомощия, средствата, с които той разполага, намаляват. Като цяло това е лош знак за възстановяването на растежа и заетостта в Европа, и по-конкретно за европейските граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark и Anna Ibrisagic (PPE ), в писмена форма.(SV) Бихме желали приоритетите на ЕС по отношение на бюджета да бъдат фокусирани повече върху бъдещето, повишаването на конкурентоспособността, инвестициите в инфраструктура и научни изследвания, отколкото върху подкрепа за селскостопанската политика. Днес ние следваме нашите приоритети, гласувайки за правна сигурност, увеличаване на средствата за научни изследвания и повече пари за мерките за противодействие на изменението на климата, но също и за съкращаване на финансирането на селскостопанските и експортните субсидии, на отглеждането на тютюн и на млечните фондове. Дори и да не включва всички приоритети, които бихме желали да видим, ние, разбира се, ще гласуваме в подкрепа на бюджета на ЕС за 2011 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE ), в писмена форма. (FR) Току-що приехме бюджета за 2011 г., който искаше Европейският парламент. Това гласуване ни даде възможност да препотвърдим нашите приоритети по отношение на най-бедните, за които беше поискан пакет от мерки на стойност 100 млн. евро, а също и по отношение на млекопроизводителите, в подкрепа на които бихме искали да продължи да функционира Млечният фонд.

Изпитващият затруднения бизнес също трябва да продължи да получава подкрепа от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, който следва да действа непрекъснато и да разполага със собствен бюджет. В заключение, бихме желали да видим, че бюджетът на Европейския съюз разполага със свои собствени средства, като най-накрая се въведе данък върху финансовите трансакции.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE ), в писмена форма. (FR) По време, когато държавите, местните общности данъкоплатците и предприятията са съгласни да понесат финансови жертви, ЕС не бива да освобождава сам себе си от този добродетелен процес. Несъобразеното увеличаване на бюджета на ЕС, за което някои настояват, е неприемливо. Това не означава, че е дошло времето да се орязват стратегически важните разходи като общата селскостопанска политика, благодарение на която се радваме на независимост относно храните и сме облагодетелствани от източниците за износ (а оттам и за печалби).

От друга страна, това е подходящото време да се усъмним в приноса на дерогациите, от които по исторически причини се ползват отделни държави и които нямат основания да съществуват днес. Идеята за европейски данък не може да се разглежда в сегашните условия – първо следва да се намали натискът върху бюджетите на държавите-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe de Villiers (EFD ), в писмена форма. (FR) Европейският парламент обсъжда проект за законодателна резолюция по становище на Съвета относно проекта за общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 г.

Проучването на Европейския парламент относно общия бюджет на ЕС винаги осигурява възможност по-ясно да се види как през годините се увеличават правомощията на Парламента и, обратно, как държавите-членки губят своя суверенитет.

В доклада се разкрива фискалният натиск, който ще бъде прехвърлен на данъкоплатците. Макар че липсата на илюзии у гражданите по отношение на Европейския съюз е видима, това все пак увеличава с 6% бюджета му за финансиране на политики, които той самонадеяно си присвоява. Защо е това увеличение, когато от 10% до 15% от ресурсите остават неизползвани и Комисията изисква от всички държави-членки въздържаност?

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI ), в писмена форма. (EN) Считам всяко предложение за увеличаване бюджета на ЕС за неприемливо въз основа на това, че не мога да оправдая пред моите избиратели увеличение на разходите на ЕС с почти 6% през 2011 г. Днес министърът на финансите на Обединеното кралство набеляза драстично намаляване на разходите в публичния сектор – намаляване, което ЕС настоява държавите-членки да извършат. И все пак, едновременно с това същият Европейски съюз смята за подходящо неговият бюджет да нарасне с 6%. Изглежда официалната политика на ЕС е „прави, каквото казвам, а не каквото правя“. Считам, че това е неприемливо.

Не бих могла да погледна избирателите си в очите, някои от които без съмнение ще изгубят своите работни места в резултат от намаляването на разходите в Обединеното кралство, и да кажа, че членовете на Европейския парламент благоразумно харчат дори повече от техните пари – запомнете, това са техните пари – пълнейки хазната на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), Европол и администрацията за финансови услуги. И аз определено не бих могла да оправдая и увеличаването на бюджета за представителни разходи на Парламента. Поради това гласувах против този бюджет. Нека другите обясняват защо го подкрепиха.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE ), в писмена форма. (SV) Силна и модерна Европа се нуждае от ориентиран към бъдещето и растежа бюджет, но същевременно икономическото положение изисква размисъл и сдържаност. Поради това избирам продължаване на политиката на рестриктивен бюджет и съсредоточаването върху повече инвестиции в научни изследвания, развойна дейност и иновации, които създават растеж и работни места в съответствие със стратегията „Европа 2020“. Тъй като искам да видя от икономическа гледна точка една стабилна Европа, гласувах в подкрепа на инвестициите в околната среда, в отделните лица и в контрола върху финансовите пазари, но винаги в рамките на наличните ресурси.

Голяма част от бюджета е насочена към селскостопанската политика на ЕС. За съжаление, настоящата структура на общата селскостопанска политика рядко е насочена към справяне с бъдещите предизвикателства. Благоденствието на селскостопанските райони е изключително важно. Но правилният път, по който трябва да вървим, не включва запазването на експортните субсидии и субсидираното отглеждане на тютюн. Вместо това ние се нуждаем от приемливи условия за производство на храни в Европа, подходяща защита на животните и стимули за земеделските стопани при производството на „зелена“ енергия. Тъй като всеки трябва да понесе своя дял от трудностите в тези тежки времена, аз също гласувах в подкрепа на намаляването на административните разходи на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson и Marita Ulvskog (S&D ), в писмена форма. (SV) Ние, шведските социалдемократи, гласувахме днес в подкрепа на проекта за бюджет на ЕС за 2011 г. Това е един рестриктивен бюджет, но той предвижда и необходимите средства за инвестиции в научни изследвания, енергетика и инициативи, насочени към младите хора, и прави възможно създаването на Европейската служба за външна дейност и на новите органи за финансов надзор.

Това обаче е и бюджет, в който за много от новите приоритети на ЕС не е предвидено достатъчно финансиране, например за новата стратегия на ЕС за растеж и заетост (ЕС 2020), за политиката за борба с изменението на климата и за политиката за подпомагане, по-конкретно на Палестина.

За да не се допусне превишение на бюджета, предложихме по-голямо намаляване на помощта за селското стопанство на ЕС, но при гласуването то беше отхвърлено. Гласувахме и за преглед на системата от собствени средства на ЕС, включваща данък върху финансовите трансакции. Независимо от формата, която системата от приходи на ЕС може да приеме, тя трябва да е неутрална спрямо бюджета и да зачита правомощията на държавите-членки в областта на данъчното облагане.

Що се отнася до бюджета на самия Парламент, считаме, че средствата за онези комисии, които в резултат от Договор от Лисабон са силно натоварени, трябва да бъдат увеличени. Това обяснява увеличението на администрацията на Парламента и на секретариатите на парламентарните групи, но не считаме, че членовете на Парламента се нуждаят от повече помощници. Сега Парламентът реши да остави като резерв средствата, предназначени за увеличаване заплащането на асистентите, и това не трябва да се променя, освен ако бъдат изпълнени съответните условия. Ние бихме предпочели да видим, че средствата на Парламента се увеличават по-скоро посредством преразпределянето им и в резултат от мерки за подобряване на ефективността, отколкото вследствие на общо увеличение на бюджета.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE ), в писмена форма. (PT) Бюджетът на ЕС е съществен за развитието на дейностите на ЕС и особено по време на криза за ефективното разпределение на средствата, свързани с политиката на сближаване.

Считам, че Съветът не следва произволно да намалява тези средства, както се наблюдава по отношение на приоритети като средствата, предназначени за иновации и за цели като растежа и конкурентоспособността. Съветът намали предвиденото финансиране с около 0,55% и предвидените плащания с близо 2,77%, одобрявайки окончателен бюджет от 141,8 млрд. евро по отношение на предвиденото финансиране и с 126,5 млрд. евро за предвидените плащания, което може да бъде особено важно за европейския растеж и конкурентоспособността.

Поради това подкрепям запазването от Парламента на първоначалното разпределение на финансирането за съответните области.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE ), в писмена форма. (PT) С влизането в сила на Договора от Лисабон разликата между задължителни и незадължителни разходи отпада, което означава, че Парламентът и Съветът стават заедно отговорни за всички разходи на ЕС и ги определят съвместно. Освен това годишният процес на бюджетиране се превръща в специална законодателна процедура с бюджет, одобрен посредством регламент, който следва да бъде разглеждан като специална процедура за съвместно вземане на решение или, за да бъде избегнато объркване, като съвместно решение между Парламента и Съвета. Бюджетът за 2011 г., който Парламентът предлага, е амбициозен, разумен и точно и реалистично съответства на поетите ангажименти. Ние поставяме като приоритет политиките относно младежта, образованието, мобилността, обучението, научните изследвания, конкурентоспособността и иновациите. Бих искал да акцентирам върху подготвителните действия, в които лично участвах – програмата „Моята първа работа в чужбина“. Тя ще увеличи мобилността на младите хора в ЕС и ще помогне в борбата с безработицата. Този бюджет на ЕС продължава да възлиза на около 1% от брутния национален доход. Това ясно показва необходимостта от преразглеждане на многогодишната финансова рамка поради строгите ограничения за отделните й функции, по-конкретно за функции 1А, 3Б и 4. Ясно е също, че спешно трябва да се проведат разисквания относно новите източници за бюджета на Съюза.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL ), в писмена форма. (PT) Съгласен съм с критиката относно извършеното от Съвета произволно орязване и съкращаване на проектобюджета, което за 2011 г. го остави с почти 7 млрд. евро по-малък от договореното съгласно многогодишната финансова рамка (МФР) за 2007–2013 г. Всичко това е още по-неприемливо, тъй като договорената според МФР сума вече е твърде малка и компрометира в зародиш всяко право на икономическо и социално сближаване. Така това поставя ударението върху вредните последици от политиките, които ЕС провежда.

Следователно ние смятаме също, че е напълно необходимо съществено преоценяване на бюджета успоредно с незабавен преглед на максималните ограничения по действащата МФР. Тази критичност обаче не може да ни накара да приемем стремежа към споменатото в доклада „лисабонизиране“ на бюджета, което би го запазило подвластен на основните стълбове на Договора от Лисабон: неолиберализъм, федерализъм и милитаризъм – или с други думи, запазвайки го по същество подчинен на същите политики, които предизвикаха дълбоката криза, с която днес се сблъскват работниците и народите на Европа. Това, което е необходимо, като се започне с нужното укрепване бюджета на Съюза, основаващ се на вноски на държавите-членки, пропорционални на брутния им национален доход, е прекратяване на тези политики и действителна ангажираност със сближаването, социалния напредък и опазването на околната среда.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI ), в писмена форма. (FR) Договорът от Лисабон влезе в сила на 1 декември миналата година. Той предоставя нови правомощия относно Европейския съюз, а оттук и нови възможности да се харчат пари. Тук никой или почти никой няма порядъчността да отбележи, че има нещо скандално в искането за увеличаване на средствата, разпределяни за Европейския съюз, или за въвеждане на нов данък, когато на държавите-членки се разпорежда да прилагат режим на икономии и да орежат социалната си защита.

Във Франция преките разходи на Европа са чудовищно големи – 8 млрд. евро годишно, сума, която през цялото време нараства. С други думи, тя отчита например по-голямата част от дефицита на социалната сигурност. Косвените разходи, свързани с европейските политики, са дори по-големи по отношение на безработицата, слабия растеж, преразпределението и т.н. Европейският бюджет не е допълващ спрямо националните бюджети, той се конкурира с тях и им оказва натиск. Посредством системите за съвместно финансиране на структурната политика, които не са нищо друго освен разпространяваща се подкрепа, той е и един подтик към извършване на разходи. Утежняващо обстоятелство е и следният факт – от 15 години Европейската сметна палата не е в състояние да одобри управлението от страна на Комисията на тези 10 млрд. евро. Считам, че е време да се приключи с всичко това.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D ), в писмена форма. (FR) Подкрепих резолюцията на Европейския парламент относно проекта за общ бюджет на ЕС за 2011 г. Ако искаме да сме в състояние да определяме политическите приоритети на Европейския съюз, новите разходи, станали необходими поради икономическата криза, и новите правомощия, възложени с Договора от Лисабон, ние трябва да подкрепим един амбициозен проектобюджет, способен да осигури инвестициите, необходими за повече работни места и за връщане към устойчив растеж, или, с други думи, бюджет, който е достоен за Европа, към която се стремим.

Съветът би искал да намали бюджета на Съюза, тъй като държавите-членки са изправени пред значителни дефицити. Ето защо въвеждаме нова функция за собствените средства на Съюза, така че бюджетът да не е зависим в толкова голяма степен от вноските на държавите. Изразяваме съжаление, че измененията, предизвикани от въвеждането на данък върху финансовите трансакции, още веднъж бяха отхвърлени от десницата.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE ), в писмена форма. (DE) Подкрепям предложения от Европейския парламент проектобюджет за 2011 г. В доклада се вземат предвид съществените за политиката области и индивидуалните становища. Парламентът потвърждава, че в бъдеще Европейският съюз няма да може с по-малко финансови ресурси да отговори на все повечето и разнообразяващи се негови задачи. Това се отнася преди всичко за селското стопанство. В становището на Комисията по земеделие и развитие на селските райони относно бюджета за 2011 г. вече беше изразено опасение, че допусканията на Комисията при планирането и оползотворяването на неизползваните ресурси са твърде оптимистични. Голяма част от европейските научноизследователски проекти са свързани с възстановяването, точният размер на което никой не е в състояние да предвиди. Комисията е призована да гарантира дългосрочното финансиране в бъдеще на научноизследователската и развойна дейност и да се разработят конкретни финансови планове. Финансовото възстановяване следва да бъде използвано от селскостопанския ресор по истинското му предназначение.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE ), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на този доклад, тъй като Европейският парламент набеляза най-важните приоритети в своите политики в сферите на младежта, образованието и мобилността. По редица поводи аз също съм твърдял, че тези сфери са от жизненоважно значение и са необходими компоненти на стратегията за икономическо възстановяване на ЕС и стратегията „Европа 2020“. Младите хора, образованието и мобилността изискват специални междуотраслови инвестиции в рамките на подходящите политики, за да насърчат растежа и развитието на ЕС.

Поради това подкрепям необходимостта да се увеличи кредитирането по всички програми, свързани с тези приоритети, като „Учене през целия живот“, програмата „Хора“ и „Еразъм Мундус“. Също толкова важно е да се увеличи кредитирането на Европейската служба по заетостта. За тази цел подкрепям започването на подготвителни действия по програмата „Твоята първа работа с EURES“, предназначена да помогне на младите хора при навлизането им на трудовия пазар или за достъпа им до специализирано работно място в друга държава-членка като първа стъпка към конкретна неакадемична програма за младежка мобилност.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D ), в писмена форма. (EN) Относно единичните вотове, гласувах против разпоредбите, които смятам, че ще се отразят отрицателно върху гражданите на ЕС и върху хората от развиващите се държави. Това включва субсидирането от ЕС на тютюнопроизводството, както и субсидиите от ЕС за износ на селскостопанска продукция, които ощетяват развиващите се държави. Гласувах също против увеличаването на бюджетните редове, свързани с разноските, пътуванията и административните разходи. Приветствам обаче положителните елементи от първото четене в Парламента, включително финансирането на икономическото развитие в нашите региони, помощта за научноизследователска и развойна дейност от решаващо значение и увеличената помощ за отвъдморски държави и територии в съответствие с целта на Обединеното кралство да се засилва помощта за развитие. Считам, че бюджетът на ЕС е необходим, за да осигури дългосрочна стабилност срещу ограничените мерки за строги икономии, които бяха въведени от национални правителства в Европа. Докато националните правителства прилагат драстични съкращения, в някои случаи с твърде краткосрочна перспектива, бюджетът на ЕС може да осигури стабилност и дългосрочно планиране, за да подпомогне – чрез такива инструменти като структурните фондове и Кохезионния фонд – създаването на работни места, грижата за професионалната квалификация и посредством възстановяването да стимулира европейските икономики, по-специално като осигури средства от структурните фондове за най-силно засегнатите и бедстващи сфери.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE ), в писмена форма. (IT) За първи път от влизането в сила на Договора от Лисабон европейският бюджет се приема на първо четене. Също за първи път Парламентът оказва по-голямо влияние от Съвета при вземането на решение. Тези по-големи правомощия обаче са съпроводени с по-голямо чувство на отговорност и реализъм, наложен от продължаващата икономическа криза.

Във връзка с това комисията по бюджети изпрати ясен сигнал, като избра да се съобрази с ограниченията, налагани от сегашното финансово положение, и проведе твърда политика, основана на приоритетите да се насърчава растежът с акцент върху научните изследвания, иновациите и младежта. Приветствам решението на Парламента да следва насоките, дадени от комисията по бюджети и от държавите-членки, които често бяха тласкани към задлъжнялост вследствие на прекомерните предварителни авансови парични плащания към ЕС.

Въпреки това бюджетът на Съюза трябва да се преразгледа в светлината на новите правомощия, възложени с Договора от Лисабон, и на нуждата от собствени средства. Тези въпроси изискват постоянство по време на съгласуването, за да се осигури адекватна финансова подкрепа на такъв амбициозен проект като стратегията „ЕС 2020“.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE ), в писмена форма. (PT) С влизането в сила на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се засилиха политиките на ЕС и бяха разкрити нови области на компетентност – особено Общата външна политика и политиката в областта на сигурността (ОВППС), конкурентоспособността и иновациите, космосът, туризмът, борбата срещу изменението на климата, социалната политика, енергийната политика, правосъдието и вътрешните работи. Тези нови правомощия предполагат бюджет, който ще позволи прилагането им на практика и следователно, що се отнася до техните по-големи финансови правомощия, изисква дейността на всички бюджетни органи да бъде последователна и съгласувана. Следователно ние трябва да осигурим на Общността бюджет с необходимите финансови средства, за да направим възможно постигането на набелязаните до 2014 г. цели, така че да не бъде компрометирана стратегията „Европа 2020“. Разбира се, в сегашното положение на криза държавите-членки се примиряват с известна съпротива срещу увеличението на вноските, но те трябва да осъзнаят стремежа на ЕС и необходимостта да не се излага на риск всичко постигнато в областта на сближаването и интеграцията.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI ), в писмена форма. (DE) Едно от нещата, които Договорът от Лисабон промени, са финансовите структури на ЕС, по-конкретно многогодишната финансова рамка (МФР) и годишната бюджетна процедура. Договорът дава на МФР обвързващ правен статут и постановява, че тя следва да се формулира от Съвета, който ще действа единодушно след получаване на съгласието на Европейския парламент. Вече не се прави разграничение между задължителни и незадължителни разходи за решения, по които двата бюджетни органа понастоящем са съвместно отговорни, като процесът съответно се опростява. Фактът, че сега Парламентът има правото на съвместно вземане на решение за целия бюджет засилва демократичния контрол.

Набелязват се някои по-нататъшни стъпки към опростяване на бюрокрацията. Важно е, че като на единствена пряко избрана институция бюджетните правомощия на Европейския парламент се засилват, така че той може да влияе върху важните решения в ЕС, подобни на исканията за икономия на разходи в Европейската служба за външна дейност. Не мога обаче да подкрепя тенденциите към централизация.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE ), в писмена форма. (IT) Гласувах в подкрепа на проектобюджета, тъй като одобрявам неговите общи положения и съдържанието му. Съгласен съм с възстановяването на лимитите във връзка със съкращенията, извършени от Съвета. Считам, че това гласуване е изключително важно и приветствам позицията на Парламента, която наистина му позволява да използва новите си прерогативи. Действително благодарение на новата бюджетна процедура в резултат от влизането в сила на Договора от Лисабон Парламентът може да утвърди своето значение и правомощия по отношения на Съвета, да отстоява силен и амбициозен бюджет, който същевременно е труден, като съзнава факта, че, за да се възстанови икономиката на Европа, тежко пострадала при доскорошната икономическа и финансова криза, са необходими сериозни инвестиции в основни отрасли като научните изследвания и технологичните иновации.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE ), в писмена форма. (EL) Първият проект на бюджета, представен пред комисията по култура и образование от комисията по бюджети, се провали и не успя да въведе амбициозните мерки за постигане на основните цели на стратегията „ЕС 2020“ в областта на образованието, обучението и мобилността. За да бъда точен, компетентната комисия първоначално прие позицията на Комисията и Съвета и предложи замразяване на средствата за програмите за учене през целия живот, за образование и за млади предприемачи. Утешително е обаче, че след съпротивата и опасенията, изразени от членовете на комисията по култура и образование относно омаловажаването на политиките по образование и обучение, особено по време, когато безработицата се засилва и създава проблеми в множество държави-членки на Европейския съюз, комисията по бюджети направи необходимите изменения, които аз подкрепих, и увеличи планираните средства (например, случаят с член 150202 от програмата за учене през целия живот).

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE ), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията на Парламента, тъй като съм съгласен с хоризонталните приоритети на Парламента за 2011 г., по-конкретно в сферите на младежта, образованието и мобилността, които изискват съгласно различните политики определени инвестиции между отделните отрасли като средство за насърчаване на растежа и развитието на ЕС. Съгласна съм с предложеното увеличение на финансирането за всички програми, свързани с тези приоритети, а именно програмите „Учене през целия живот“, „Песоа“ и „Еразъм Мундус“.

Считам също, че мобилността на младежката заетост е важен инструмент за гарантиране на развитието на конкурентен и динамичен пазар на труда в Европа и като такъв е необходимо да бъде засилена. Поради това приветствам увеличеното финансиране на Европейската служба по заетостта и решително подкрепям започването на подготвителни действия по програмата „Моята първа работа в чужбина“, целяща да помогне на младежите да навлязат в пазара на труда или да разшири достъпа им до квалифицирани работни места в друга държава-членка като първа стъпка към конкретна неакадемична програма за мобилност на младите хора.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE ), в писмена форма. (FR) Бюджетът за финансовата 2011 г., приет днес по обед от Европейския парламент, възлиза на 142 650 млрд. евро. Ограниченият бюджет е фактически идентичен с предложения от Европейската комисия и е приет в условия на строги икономии. Всички ние обаче знаем, че Европа не може да функционира повече и по-добре с по-малко пари.

Затова аз, наред с някои други членове на Парламента, а също и с г-н Lewandowski, член на Комисията, отговарящ за финансовото планиране и бюджета, отправям искане ЕС да си осигури собствени средства. Финансов механизъм, който би гарантирал на Съюза автономия и свобода на действие по отношение на държавите-членки, които в кризисна ситуация или не отдавна са изоставили идеята да дадат на Европа средство за постигане на нейните амбиции. Виждам най-малкото две причини да не се орязва отново европейският бюджет.

Първата произтича от влизането в сила на Договора от Лисабон и новите правомощия за Европа в областите на външната политика, енергетиката, финансовия надзор, като споменавам само няколко. Втората е свързана с новата стратегия за 2020 г., която следва да върне Европа обратно на пътя към устойчивия растеж, големите проекти и иновациите – нови предизвикателства и правомощия, които ще е необходимо да бъдат добре обосновани. Това ни връща обратно към единственото решение – пряко финансиране на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE ), в писмена форма. (EN) Разискванията по тазгодишния бюджет отново доказват необходимостта от договаряне на пълноценна система за собствени средства на ЕС. Ежегодните спорове във връзка с бюджета между европейските институции водят до хаотично вземане на решения и настървено отвеждат встрани, което лесно може да бъде избегнато посредством система от собствени средства като разпределена част от постъпленията от данък върху финансовите трансакции в ЕС, данък върху авиационното гориво или такса върху въглеродните емисии за финансиране бюджета на ЕС. Въпреки това днешното гласуване като цяло нарушава баланса между съответното свръхтърсене, породено от Договора от Лисабон, междувременно слагайки таван на увеличението на бюджета на ЕС като отговор на текущите бюджетни затруднения.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL ) , в писмена форма. (SV) Аз предпочетох да се въздържа във връзка с решението относно проекта за бюджет на Парламента. Разширяването на програмата „Дафне“, занимаваща се с насилието над жени, е задоволително. Доволна съм също, че Парламентът отхвърли предложението на Комисията и Съвета за орязване на финансовата помощ за палестинските органи. Бих искала обаче също така да отбележа, че смятам, че Парламентът постъпва безотговорно, отпускайки за системата на ЕС и за самия себе си такива големи суми под формата на програми и субсидии, както и помощ за бюрокрацията, докато държавите-членки биват принуждавани да извършват драстично свиване на разходите, за да отговорят на изискванията на Пакта за стабилност и растеж – с други думи, на неолибералния пакт, който мнозинството в Парламента изцяло подкрепя.

Главният печеливш е селското стопанство, по-конкретно създаването на Млечен фонд от 300 млн. евро. За нас, членовете на Парламента, ще бъде смущаващо трудно да обясним това решение на изпитващите затруднения хора, които вземат участие в демонстрации, провеждани последователно в различни държави. Защо трябва те да страдат, докато системата за бюджета на ЕС изобщо не е засегната от реалността?

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE ), в писмена форма. (PT) Това е първият бюджет на ЕС, който в съответствие с правилата на Договора от Лисабон се гласува още на първо четене. Въпреки няколкото чувствителни момента, които още се нуждаят от съгласуване и засягат въпроси, които считам, че са от особена важност, като например разпределението на средствата за сближаване и селско стопанство, аз приветствам това предложение.

Одобреният документ ни връща към първоначалното предложение на Комисията в частта му относно сближаването за растеж и заетост, след като Съветът беше намалил разпределяната сума. Независимо че за 2011 г. тя вече е залегнала в многогодишната финансова рамка (МФР) с горен лимит от 50,65 млрд. евро по текущи цени, си струва да се отбележи, че докладчикът заявява, че този раздел ще изисква по-високо равнище на плащанията.

Приветствам също разпределението в раздела на конкурентоспособността за растеж и заетост, което включва предвиждане на финансиране за повечето предложения на Парламента като тези, които се отнасят за малките и средните предприятия (МСП) и за програмите за младите хора, образованието и мобилността.

Гласувам в подкрепа на този документ, макар че той не включва предложенията на Европейската народна партия (ЕНП) относно мерките за намеса при складирането на зърно, мляко и млечни продукти, както и на мляко на прах, които, за съжаление, бяха отхвърлени от комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI).

 
  
MPphoto
 
 

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE ), в писмена форма.(PL) Въздържането от гласуване не е решение. Тези, които се въздържат, винаги постъпват грешно. Мисля, че като цяло резолюцията съдържа повече подходящи мерки, отколкото такива, които са по-маловажни. Ние се нуждаем от Европейската служба за външна дейност. Тя трябва да започне да функционира колкото е възможно по-скоро, за да увеличи значението на Европа в целия свят.

В приетата резолюция се казва, че в тази служба ще бъдат представени всички държави-членки. Сега трябва да се погрижим това наистина да се случи. Това поражда доверие в процеса на създаване на Европейската служба за външна дейност. Следва да се помни, че тя се основава на взаимното доверие, изградено от Европейския съюз, и че Полша е съществено облагодетелствана от това. Ще продължа много внимателно да наблюдавам този процес.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D ), в писмена форма. (EN) Приветствам положителните моменти в бюджета за 2011 г., който включва финансиране на икономическото развитие на Уелс, подпомагане на научноизследователската и развойна дейност, както и помощ за отвъдморските страни и територии. Признавам, че допълнителните разходи, произтичащи от Европейската служба за външна дейност и новите европейски органи за надзор, са очаквани и подкрепени в Съвета от всички държави-членки, включително Обединеното кралство. Въпреки това съм обезпокоен от разходите в редица сфери, които не отразяват съотношението качество/цена или имат отрицателни последици за гражданите на ЕС и за хората от развиващите се държави. Това включва средства от ЕС за производството на спиртни напитки и тютюневи изделия (което противоречи на целите на ЕС в областта на здравеопазването), субсидии от ЕС за износ на селскостопанска продукция (което вреди на развиващите се държави), както и увеличаване на бюджетните редове във връзка с разходите, пътуванията, публикациите и другите административни разходи. В сегашната икономическа среда повече от всякога е важно да обосновем разходите за нашите приоритети посредством намаляване на всички прахоснически и прекомерни разходи в други сектори. Аз не бях в състояние да противостоя на този бюджет. По време на трудните в икономическо отношение времена гласуването против жизненоважни разходи за голям кръг от приоритети би било контрапродуктивно. Освен това обаче считам, че някои увеличения не бяха обосновани и поради това взех решение да се въздържа.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI ), в писмена форма. (DE) Основен момент в бюджета на ЕС за 2011 г. са инвестициите в обучение, научни изследвания и иновации – необходимост, породена от сегашното положение на пазара на труда. Намаляването на текущата безработица в Европа трябва да бъде в основата на всяко решение – включително, когато се отнася до действителното изпълнение на амбициозните цели на стратегия „Европа 2020“. Превръщането на младежта в приоритет във връзка с програмите за обучение и мобилност е много печеливша инвестиция с добри възможности за развитие на пазара на труда. Наблюдаваха се известни увеличения, но и намаления на разходи – подобно на всяко многопартийно решение бюджетът е един компромис. Пренасочването обаче на парите към ядрени научни изследвания не може да представлява интерес за народите на Европа и тези пари би било по-добре например да се изхарчат за възобновяеми енергийни източници.

 
  
MPphoto
 
 

  Glenis Willmott (S&D ), в писмена форма. (EN) Лейбъристката партия в Европейския парламент приветства положителните моменти в позицията на Парламента при първото четене, включително залагането в бюджета на средства за икономическо развитие на нашите региони, подпомагането на научноизследователска и развойна дейност от жизненоважно значение и по-голяма помощ за отвъдморските страни и територии в съответствие с целта на Обединеното кралство да увеличи като цяло предназначената за тях помощ за развитие. Признаваме също, че извънредните разходи, произтичащи от Европейската служба за външна дейност и новите европейски органи за надзор, са съществени за упражняването на тези нови важни дейности и бяха подкрепени в Съвета от всички държави-членки, включително Обединеното кралство. Ние обаче изразяваме дълбока загриженост относно разходите в редица области, които не отразяват съотношението качество/цена или имат отрицателни последици за гражданите на ЕС и за народите от развиващите се държави. Това включва субсидирането на производството на спиртни напитки и тютюневи изделия, което противоречи на целите на ЕС в областта на здравеопазването, и субсидии за износа от ЕС на селскостопанска продукция, което на свой ред ощетява развиващите се страни, както и увеличаването на бюджетното финансиране, свързано с разходите, пътуванията, публикациите и другите административни разходи. В сегашната икономическа среда е по-важно от всякога да обосновем разходите за нашите приоритети посредством орязване на всички прахоснически и прекомерни разходи в останалите сектори. Лейбъристката партия в Европейския парламент гласува на този етап против окончателната резолюция за бюджета, за да изпратим ясно послание, изпреварвайки преговорите между институциите.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE ), в писмена форма. – (PL) За мен е истинско удоволствие да поздравя докладчика, г-жа Jędrzejewska, за чудесния й доклад. Днес ние за първи път приехме бюджет на ЕС съгласно разпоредбите, залегнали в Договора от Лисабон, и също за първи път не надхвърлихме финансовите ограничения, зададени от сегашната финансова перспектива. Считам, че решенията, предложени от г-жа Jędrzejewska, в трудните времена на икономическа криза показват един реалистичен и прагматичен подход. Доволен съм също да отбележа, че приетият днес бюджет засилва във финансово отношение приоритетите на Парламента.

 
  
  

Доклад: Edite Estrela (A7-0032/2010 )

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D ), в писмена форма. (PT) Удължаването на отпуска по майчинство от 14 на 20 седмици следва да се разглежда като основно право. Този нов период не бива да се разглежда като заплаха, дори и като се вземе предвид въвеждането на права за бащите. Последиците му за законодателната рамка на различните държави-членки са пренебрежимо малки, включително въздействието му върху икономиката, когато например разглеждаме възможността за създаване на временни работни места на европейско равнище, с които се насърчава професионалната мобилност, които могат да стимулират обмена на най-добри практики и продължаването на професионалните задължения на жените в отпуск по майчинство. Гаранцията за 100% от месечната заплата по време на отпуска по майчинство, заедно с удължаването на периода, през който уволнението се забранява, от шест месеца на една година, не трябва да се поставят под въпрос, вземайки предвид както демографските аспекти, така и сегашния икономически климат. Други прости, но значими мерки са например възможността за гъвкаво работно време през периода, следващ отпуска по майчинство, превантивните мерки по отношение на безопасността и здравето и разширяването на тези права за двойки, осиновили деца, като по този начин се съдейства за една по-справедлива правна рамка.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE ), в писмена форма. (IT) За съжаление в Европа процентът на раждаемост е различен в отделните страни и често зависи не само от гаранциите за защита на права, но също и от социалните услуги, които се предлагат на работещите майки, като например детски ясли. Все още имаме много работа по съвместяване на професионалния и семейния живот.

Системата за защита на майчинството, която действа в Италия, е като цяло в съответствие с новите параметри, предложени в директивата, не само като брой седмици задължителен отпуск по майчинство, но също и по отношение на изплащането на обезщетение в размер на 100%, което да покрие доходите през периода на отсъствие. Важно е, че директивата еднозначно въвежда отпуска по бащинство: важна цел за гарантиране на равенството в правата между мъжете и жените и укрепване на отговорностите, споделяни между родителите.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI ), в писмена форма. (RO) Съгласен съм с удължаването на периода на отпуск по майчинство до най-малко 20 седмици при получаване на пълния размер на заплатата, позволявайки обаче определена гъвкавост за държавите, които вече имат разпоредби за такъв вид отпуск. Работничките, които ползват отпуск по майчинство, трябва да получават пълната си заплата, което е или 100% от заплатата им през последния отработен месец, или средна стойност от месечните им заплати. Приетите изменения няма да допуснат бременните жени да бъдат уволнявани от началото на бременността си до шест месеца след края на отпуска им по майчинство. Освен това жените трябва да имат правото да се върнат на работното си място или на друго такова със същото възнаграждение, професионална категория и кариерно развитие, каквото са имали преди да излязат в отпуск по майчинство.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE ), в писмена форма. (FR) Удължен отпуск по майчинство, подобрени условия на труд ... жените бяха в центъра на разискването днес в Европейския парламент. Осемнадесет години след първата директива относно бременните работнички и работничките родилки и/или кърмачки икономическото и демографското положение в Европа определено се промени. Затова гласувахме днес в пленарна зала за промяна на действащото законодателство относно отпуска по майчинство с цел насърчаване заетостта на жените, като им се позволи да имат семейство при най-добрите възможни условия.

Даване на възможност на жените да съвместят семейния и професионалния си живот, но също и постигане на целите във връзка с равенството между половете: ето за това се борим днес за всички европейски жени. Европейският парламент подкрепи с мнозинство 20-седмичен период на платен отпуск по майчинство. Затова сега трябва да преговаряме с държавите-членки за постигане на компромис по текста.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE ), в писмена форма. (ES) Ако трябваше за изберем заглавие за резултатите от инициативата, след като научихме резултатите от гласуването, то би било „Бунт в залата“ . Преди гласуването знаехме за съпротивата сред членове на ЕП от различни групи срещу приемането на удължаване на отпуска по майчинство до 20 седмици, необходимостта да се плаща на жените в това положение 100% от заплатата им, удължаването на мерките в случаите на деца с увреждания и въвеждането на отпуск по бащинство. Имаше всички признаци, че тези мерки няма да бъдат приети, но случаят не се оказа такъв. Фактът, че мнозина членове на ЕП не се съобразиха със списъците за гласуване на своите групи, направи чудото възможно. Днес Парламентът се оказа на висотата на очакванията на мъжете и жените на Европа. Това е също една нова стъпка напред по пътя към равенството, от постигането на което сме още много далеч, но което трябва да направим реалност, работейки заедно като мъже и жени.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D ), в писмена форма. (LT) Приветствам факта, че след толкова очакваните обсъждания днес Европейският парламент одобри тази много важна директива. На основата на новата директива продължителността на отпуска по майчинство ще бъде увеличена от 14 на 20 седмици при получаване на пълния размер на заплатата. Днес, за да бъдат решени възможно най-скоро демографските проблеми, пред които сме изправени вследствие на ниската раждаемост и застаряването на обществото, трябва да споделим семейните ангажименти. Поради това е много важно директивата да заложи правото мъжете да ползват най-малко две седмици отпуск по бащинство. Детето има също неоспоримото право да изгради връзка с двамата си родители. Предложението позволява да създадем по-добро равновесие вътре в семействата и да подобрим интеграцията в пазара на труда. Парламентът показа, че може да постигне целите, заложени в стратегията „Европа 2020“, да се даде възможност на семействата по-добре да балансират работата и личния живот, като същевременно се работи за икономически растеж, благосъстояние, конкурентоспособност и равенство между половете. Наистина се надявам, че директивата, приета от Парламента, ще бъде също одобрена от Съвета възможно най-скоро.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE ), в писмена форма. (RO) Понастоящем ЕС е изправен пред демографски проблеми, причинени от намаляващата раждаемост и увеличаването на броя на възрастните хора. Подобряването на разпоредбите, насърчаващи равновесието между професионалния и личния живот, е един от начините, които могат да послужат при отговора на демографския спад. Стереотипите, свързани с пола, очевидно продължават да съществуват в обществото и да се явяват пречка, не позволяваща на жените достъп до работни места, особено до такива от високо качество. На жените все още се гледа като на хора, които основно полагат грижи за деца и други лица на издръжка, което означава, че в много случаи те се изправят пред необходимостта да избират между майчинство и професионална кариера.

На жените често се гледа като на „високорискови“, „от второ качество“ или „неподходящи“ работници, предвид голямата вероятност да забременеят и да упражнят правото си на отпуск по майчинство. Затова е от основна важност новите форми на отпуск да не отразяват или затвърждават съществуващите стереотипи в обществото. Участието на родителите в живота на децата им от първите месеци след раждането им е от възлово значение за нормалното развитие на децата от физическа, емоционална и психологическа гледна точка.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE ), в писмена форма. (IT) Раждаемостта в много държави-членки все още е несъмнено много ниска. Затова институциите трябва да насърчават раждането на деца посредством подходяща политика в подкрепа на семейството. Гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Estrela, тъй като той е в това направление. Намирам за правилно всъщност, че следва да уеднаквим правата във връзка с майчинството между държавите-членки (винаги вземайки предвид, първо и най-важно, здравето на родилките и новородените им деца), за да не се допуснат разминавания и намаляване на конкурентоспособността на държави, които вече са приели напредничави мерки за защита на майчинството преди известно време.

В тази връзка, оценявам предложението за удължаване на отпуска по майчинство до 18 седмици във всички страни от ЕС – практика, която вече се прилага в няколко държави-членки: в Италия например се предоставя отпуск от двадесет и една седмици и половина. Накрая, намирам за съществено да се гарантира правото на завръщане на същото работно място или на равностойна служебна позиция.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE ), в писмена форма. (EN) Аз съм против идеята за 20 седмици при получаване на пълния размер на заплатата и гласувах против това конкретно изменение. При все това реших да гласувам в подкрепа на окончателния текст с измененията, поради включването на клауза, която беше договорена от групата PPE и позволява известна гъвкавост през последните четири седмици. Затова реших да подкрепя моята политическа група за постигане на този компромис.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Castex (S&D ), в писмена форма. (FR) Доволна съм, че Европейският парламент постигна напредък по въпроса след разискването относно демографското предизвикателство, за което аз бях докладчикът през 2007 г. Гласуването доказва, че в наши дни все още е възможно да се приема ново социално законодателство на ЕС: с мобилизация и политическо действие можем да запазим постигнатите минали победи, но също и да получим нови права. Днес укрепихме правата на жените, но също и тези на мъжете, посредством отпуска по бащинство. Последният представлява истинска промяна в нагласите и с годините ще допринесе за подобряване на разпределението на ролите между родителите.

 
  
MPphoto
 
 

  John Bufton, William (EFD ), (граф) Dartmouth и Nigel Farage в писмена форма. (EN) По отношение на изменение 9: Партия за независимост на Обединеното кралство (UKIP) гласува в подкрепа на изменението, което само посочва, че „Всички родители имат правото да се грижат за детето си“. UKIP по никакъв начин не подкрепя легитимността на директивата, тъй като би следвало избраните национални правителства да вземат решенията по политиката за подпомагане и социалната политика. Правителството на Обединеното кралство твърде безцеремонно възнамерява да постави децата под грижите на държавата, така че да се гласува в подкрепа на това съображение би било предупредителен сигнал за тях. По отношение на предложението в цялост: UKIP не приема легитимността на директивата, тъй като би следвало избраните национални правителства да вземат решенията по политиката за подпомагане и социалната политика. Директивата ще доведе до невероятни разходи за работодателите и правителството, които едва ли можем да си позволим в момента. Това също ще утвърди дискриминацията на жените, като ги направи още по-скъпи за наемане, отколкото и без това са, особено за малките предприятия, които са гръбнакът на икономиката на Обединеното кралство. UKIP също така симпатизира на родителите с деца с увреждания и на тези, избрали да осиновят. Но ЕС няма право да създава такива правила относно майчинството и не може да му се дава легитимността да го прави. UKIP гласува против директивата, за да се осигури, че законодателството ще подлежи на контрол чрез избирателните урни, а не чрез бюрократите от Брюксел.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL ), в писмена форма. (EL) Гласувах в подкрепа на доклада, защото той е много важен за равенството между половете и за защитата на правата на работниците – мъже и жени – от гледна точка на права на майчинство и бащинство. Това е важна крачка напред в защитата и прокарването на правата на жените и на равенството като цяло на работното място, имайки предвид, че според доклада „поради уязвимостта на бременните работнички, работничките родилки или кърмачки е наложително да им се предостави право на отпуск по майчинство с продължителност най-малко 20 последователни седмици, ползвани преди и/или след раждането, както и да се направи задължителен отпускът по майчинство от най-малко шест седмици, ползван след раждането“.

Гласувах в подкрепа на доклада поради един допълнителен, много важен елемент в него: признаването на правото на бащата на две седмици отпуск по бащинство.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark и Paul Nuttall (EFD ), в писмена форма. (EN) По отношение на предложението в цялост, UKIP не приема легитимността на директивата, тъй като би следвало избраните национални правителства да вземат решенията по политиката за подпомагане и социалната политика. Директивата ще доведе до невероятни разходи за работодателите и правителството, които едва ли можем да си позволим в момента. Това също ще утвърди дискриминацията на жените, като ги направи още по-скъпи за наемане, отколкото и без това са, особено за малките предприятия, които са гръбнакът на икономиката на Обединеното кралство.

UKIP също така симпатизира на родителите с деца с увреждания и на тези, избрали да осиновят. Но ЕС няма право да създава такива правила относно майчинството и не може да му се даде легитимността да го прави. UKIP гласува против директивата, за да се осигури, че законодателството ще подлежи на контрол чрез избирателните урни, а не чрез бюрократите от Брюксел.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE ), в писмена форма. (PT) Предложението цели подобряване условията на сигурността и здравето, свързани с родителството. По този въпрос съм склонен да твърдя, че асиметриите между мъжете и жените трябва да бъдат намалени и че трябва да се насърчава балансирано съвместяване на професионалния живот със семейния и личния живот. Това ще бъде единственият начин да се насърчи родителство със споделени отговорности. Тръгвайки от тази предпоставка, аз съм съгласен с предложението на докладчика и считам, че удължаването на отпуска по майчинство до 20 седмици, шест от които трябва да бъдат след раждането и които могат да се ползват и от двамата родители, би го направило един подходящ период.

Приветствам също предложението, включено в доклада, което има за цел гарантиране плащането на пълната месечна заплата през отпуска по майчинство, било то 100% от последната месечна заплата или от средна месечна заплата. Накрая, според мен би било оправдано да се приложат същите мерки в случаите, когато се осиновява дете на възраст под 12 години, и те да бъдат приложени и към самостоятелно заетите жени.

Заявявам, че гласувах за доклада поради причините, посочени по-горе.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE ), в писмена форма. (IT) Равенството между половете е често пъти лозунг, безсмислено заявление за права, което не винаги се съпровожда от поемане на отговорности и солидни аргументи. Проектът на директива, от друга страна, намира точен баланс между биологичната роля на жената и правата, полагащи се на тези, които изпълняват в пълен обем тази роля. Предвид демографските проблеми, които все повече и повече заприличват на извънредна ситуация, и икономиката, която изисква все по-високи проценти на заетост на жените, тези мерки са проява на здрав разум. Признаването на равенството може да стане пълно, когато определени права бъдат предоставени също на бащите, позволявайки семейните задължения да бъдат споделени по най-подходящия начин, и при които гъвкавостта на организацията да бъде оставена на всяко семейство.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D ), в писмена форма. (RO) Гласувах за подобряване безопасността и здравето по време на работа на бременните работнички от уважение към принципа за равни права на половете и недискриминация по полов признак, както и за да бъдат насърчени жените по-широко да се включат на пазара на труда.

Една от последиците на тази мярка е да се създаде равновесие между професионалния и личния живот при жените. Освен това жените се нуждаят от тази законодателна подкрепа, за да защитят своето здраве и деца. Друг важен аспект на мярката, целящ сигурност на работното място за жените, е забраната те да бъдат освобождавани през периода от началото на бременността им до най-малко шест месеца след края на отпуска им по майчинство. Определен е също таван за заплатата за периода на отпуска по майчинство, което има за цел да се отговори на потребностите на социалното осигуряване.

Не на последно място, един аргумент от възлово значение в подкрепа на този вот е да се повиши раждаемостта, което е един особено сериозен проблем, пред който са изправени държавите-членки на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D ), в писмена форма. (RO) Според статистиките, раждаемостта в ЕС спада. Този нисък процент на раждаемост, съчетан със застаряването на населението, ще ни изправи пред реален проблем в бъдеще от гледна точка на изплащането на пенсиите и таксите за медицински грижи в Европа. Семействата, особено жените, не бива да бъдат наказвани, ако искат да имат деца. Бременните работнички и кърмачките не трябва да изпълняват дейности, които според оценките създават риск от излагане на определени въздействия или особено вредни условия на труд, застрашаващи безопасността или здравето на тези работнички. Ето защо подкрепям идеята за прилагане на мерки за насърчаване подобренията по отношение безопасността и здравето на работничките родилки или кърмачки. Тези мерки не следва да поставят жените в неизгодно положение на пазара на труда или да са в ущърб на директивите относно равното третиране на жените и мъжете.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE ), в писмена форма. (FR) Франция е една от страните в Съюза с най-висока раждаемост. Това се дължи на набора от мерки, част от една всеобхватна политика относно семейството. Резолюцията във вида си след гласуването на измененията не води до реално подобрение. Напротив, тя ще постави всичко под въпрос, защото бюджетното бреме, което ще се явят тези мерки, не може да бъде поето в този момент. Това са причините, които не ми позволиха да дам одобрение за текста, който, между другото, е замислен с добри намерения.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE ), в писмена форма. (PT) Като цяло съм съгласен с мерките, предложени в доклада, защото съм на мнение, че това е едно от големите предизвикателства, които Европа ще трябва да преодолява в идните десетилетия: застаряващото население. Такъв е случаят в Португалия например, където го наблюдавам съвсем отблизо. Както и в други страни от ЕС, раждаемостта не е достатъчно висока, за да осигури заместването на поколенията и тази неблагоприятна ситуация застрашава бъдещето. Считам, че по-гъвкави политики по отношение на отпуска за майчинство и бащинство могат да помогнат да бъдат пречупени тези тенденции. Поради това е от жизнено значение да отправяме до семействата неизменно послание в подкрепа на майчинството и бащинството, с конкретни мерки за по-доброто съвместяване на професионалния, частния и семейния живот. Посрещането на това предизвикателство е от жизнена важност, ако искаме да постигнем икономическите и социални цели, заложени в стратегията „Европа 2020“ и като начин да се опитаме да пречупим тенденцията към демографско застаряване на нашия континент. И в Португалия отпускът по майчинство вече се обезщетява в размер на 100% от трудовото възнаграждение в течение на 120 дни. Затова съм склонен да твърдя, че заплатите на жените трябва да бъдат осигурени през време на отпуска по майчинство по начина, описан в доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Ciriaco De Mita (PPE ), в писмена форма. (IT) Гласуването по законодателното предложение за резолюция за изменение на Директива 92/85/ЕИО беше възприето не само като подкрепа за нови и по-добри мерки относно безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и работничките родилки или кърмачки, но също, по-общо, като подкрепа за нови мерки за насърчаване на по-добро равновесие между професионалния и личния живот. Макар италианската правна система да е по-новаторска, увеличаването на броя седмици в отпуска по майчинство на европейско равнище се явява силен тласък за семейно подпомагане за новородените бебета. Подкрепата за отпуска по бащинство също е стъпка в тази посока, макар че да бъде направен задължителен може би не е най-добрият начин за преследване на похвалната цел за осигуряване на по-голямо ефективно присъствие на двамата родители в най-напрегнатото време за новото домакинство и осигуряване бащата да бъде по-информиран и приобщен. Подкрепата за удължаването на правата на осиновените деца дава възможност за подобряване и, да се надяваме, също и опростяване на процеса на осиновяване. Накрая, с цел намиране на по-добро равновесие между професионалния и личния живот смятам, че е и важно да подкрепим призива към държавите-членки да подобрят услугите за деца с детски заведения за децата до възрастта за задължително посещаване на училище.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE ), в писмена форма. (FR) Гласуването по доклада Estrela относно правата на бременните жени и родилките по време на работа ще направи възможно да се уеднаквят продължителността и обезщетението при отпуск по майчинство спрямо едно минимално равнище. Европейският парламент избра да заеме категорична позиция за преговори със Съвета и поради това подкрепи принципа за 20-седмичен период на платен отпуск на 100% (използвам възможността да посоча, че в Швеция отпускът по майчинство може да достигне 75 седмици, от които 14 седмици са изключително за майката, а останалите могат да се ползват и от бащата).

Това е един голям жест в полза на европейските родители и в резултат на него жените и мъжете ще бъдат подпомогнати за намиране на по-добър баланс между семейния и професионалния живот. Сега е ред на европейските правителства да разгледат бюджетната възможност за започване и осъществяване на такава промяна. В крайна сметка, вероятно е минималният отпуск да стане предложеният от Европейската комисия и подкрепен от делегацията на MODEM (Демократично движение), а именно, 18-седмичен период на отпуск, който би бил в съответствие с препоръките от Международната организация на труда (МОТ).

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE ), в писмена форма. (FR) Считам, че гласуването, което мина с голямо мнозинство, е категоричен сигнал, който изпращаме до Съвета: в допълнение към удължаването на отпуска по майчинство от 14 на 20 седмици при получаване на пълния размер на заплатата, ние гласувахме в подкрепа на въвеждането на двуседмичен отпуск по бащинство. Наш дълг е да осигурим никой да не се налага да избира дали да се откаже от децата заради работата или от работата заради децата.

Нещо повече, приветствам факта, че Парламентът гласува за мерки, които ще позволят осиновителките да бъдат третирани от закона наравно с рождените майки. Парламентът най-после даде равни права на осиновителките и биологичните майки. Осиновителите са родители в пълния смисъл на думата и заслужават да бъдат третирани като такива. Законодателството не може да продължи да дискриминира този вид родителство.

Затова днес е голям ден за множеството семейства, които не са в състояние да съвместяват семейния и професионалния си живот. Освен това трудните икономически условия не са причина да решим да изоставим през идните десетилетия всички тези семейства, които също дават значим принос към нашето общество.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE ), в писмена форма. (FR) Удължаването на продължителността на отпуска по майчинство до 20 седмици при получаване на пълния размер на заплатата е неверен приятел. Такава законодателна мярка ще намали изгледите жени да бъдат наемани от предприятията, за които това ще бъде прекалено голямо бреме, с което те ще се нагърбят в случай на майчинство. Освен това тя ще подкопае възможността жена да може да се върне точно на същата длъжност, която е заемала преди отпуска. Накрая, изборът на 100% обезщетение през дълги периоди е разход за системите за социално осигуряване (в контекст, в който европейските институции настоятелно призовават държавите да намалят бюджетните си дефицити).

Поради тези причини за мен не беше възможно да подкрепя доклада и затова считам, че трябва да запазим чувство за реализъм и да позволим на държавите-членки да запазят определена степен на гъвкавост по въпроса.

 
  
MPphoto
 
 

  Harlem Désir (S&D ), в писмена форма. (FR) Парламентът току-що гласува на първо четене за удължаване на отпуска по майчинство до минимум 20 седмици в цяла Европа, при получаване на пълния размер на заплатата, освен за лицата с високи доходи, и възможност бащите да ползват най-малко две седмици отпуск след раждането на дете. Това е победа за застъпниците за социална Европа и крачка към по-голямо равенство между мъжете и жените в Европа.

Част от десницата използва бъдещата цена на мерките като оправдание да отхвърли този напредък. Подпомагането на родителите да съвместяват семейния и професионалния живот ще ги улесни да се върнат на работа, ще подобри раждаемостта в Европа и ще опази здравето на майките и бебетата.

Левицата в Парламента, с португалския докладчик от социалистите, г-жа Estrela, беше неотклонна, европейската десница беше разделена и усилията за напредък победиха. Сега битката трябва да бъде спечелена в Съвета, където няколко правителства заплашват да блокират директивата. Членовете на националните парламенти следва да поемат щафетата и да се намесят пред своите правителства, така че последните да не обезсмислят това, което Европейският парламент предлага за Европа, която защитава правата на своите граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI ), в писмена форма. (EN) Макар да подкрепям правата на бременните жени, аз не мога при сегашната икономическа ситуация да подкрепя доклада. Според данни от оценката на въздействията за Обединеното кралство ако отпускът по майчинство бъде удължен на 20 седмици, това ще струва средно почти 2,5 млрд. британски лири годишно. Това би довело до удвояване разходите за отпуск по майчинство в Обединеното кралство. Данните показват, че в момента жените имат значителни изгоди от разпоредбите, които вече са в сила в Обединеното кралство, като девет от десет жени ползват 20-те седмици отпуск по майчинство, както и че три от всеки четири жени ползват целия си платен отпуск. При такава висока изходна база е ясно, че допълнителна европейска бюрокрация на свръх действащото законодателство не е необходима в Обединеното кралство.

Освен това предлаганото изискване за 20 седмици при получаване на пълния размер на заплатата би се явило социално отстъпление. Това се дължи на факта, че жените с най-високи заплати ще получат най-високо обезщетение. Напълно подкрепям необходимостта за достатъчен, гъвкав отпуск по майчинство, но считам, че е работа на избраното правителство в Обединеното кралство да вземе решение след допитване до родителите и техните работодатели колко може да си позволи да даде собствената ни икономика и как следва да бъде предоставян пакетът във връзка с майчинството.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt и Cecilia Wikström (ALDE ), в писмена форма. (SV) Работата за постигане на общество, в което мъжете и жените ще са равни, е принципен въпрос от най-голяма важност – никой не следва да бъде дискриминиран, защото е родител. Следва да добавим, че е изключително важно от социално-икономическа гледна точка жените и мъжете да бъдат в състояние да съвместяват семейния и професионалния живот, за да се постигне високо равнище на заетост.

Затова намираме за достойно за съжаление, че докладът не е категорична крачка напред към равенство в Европа. Той отразява остарялото схващане за равенство, при което майката следва да поеме основната отговорност за децата вместо двамата родители да споделят отговорността. Неправилно е също да се предлага, както прави докладът, да бъде задължително на майките да се забрани да работят в течение на шест седмици след като родят.

Затова избрахме да гласуваме в подкрепа на тези части, които според нас са позитивни, например изменението, което защитава националните системи с по-амбициозни обезщетения за родителите, увеличаването на минималната продължителност на отпуска по майчинство и включването на отпуск по бащинство в директивата. Въздържахме се обаче да гласуваме по доклада като цяло, защото според нас той е прекалено неясен, двусмислен и неактуален. Основната причина за това е липсата на ясна и недвусмислена перспектива за равенството между половете.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson и Marita Ulvskog (S&D ), в писмена форма. (SV) Ние, шведските социалдемократи, избрахме да подкрепим доклада на г-жа Estrela относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/85/ЕИО на Съвета за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки.

Бихме предпочели директивата да е съсредоточена върху родителския отпуск вместо отпуска по майчинство. Бихме предпочели също тя да не е толкова подробна и да е по-гъвкава – защото това е една ми