Dôležité prerokované témy
 

Najdôležitejšie aktivity EP za rok 2007

Inštitúcie - 17-12-2007 - 14:41
Zdieľať
Publikácia "Najdôležitejšie aktivity EP za rok 2007" je prehľadom najdôležitejších tém, ktorými sa poslanci zaoberali v rámci svojich kontrolných, legislatívnych a rozpočtových právomocí v roku 2007. Okrem množstva dôležitej schválenej legislatívy poukazuje tiež na prelomové momenty (voľba nového predsedu EP, odovzdávanie Sacharovovej ceny za slobodu myslenia a pod.), ktorým sa poslanci venovali počas svojich pravidelných plenárnych zasadnutí v Štrasburgu a v Bruseli.
 
Odkaz: 20071217TMN15631

Inštitúcie

Začiatok stránkyNasledujúci
 
Novým predsedom EP sa stal Hans-Gert PÖTTERING
(16. 1. 2007)
 
Európsky parlament si 16. januára 2007 v prvom kole zvolil počtom 450 hlasov svojho nového predsedu, ktorý mu bude predsedať v druhej polovici súčasného volebného obdobia, t.j. do júna 2009. Stal sa ním doterajší predseda politickej skupiny EPP-ED Hans-Gert PÖTTERING, ktorý v úrade nahradil Josepa BORRELLA (PES, ES). V tajnom hlasovaní získal 65,31 % platných hlasov, pričom hlasovania sa celkovo zúčastnilo 715 zo 785 poslancov a odovzdaných bolo 689 platných hlasovacích lístkov. Potrebná väčšina pre zvolenie nového predsedu predstavovala 345 hlasov.
 
Poslanci sa vyjadrili k novému rozdeleniu kresiel v EP
(11.10.2007 - iniciatívna správa)
 
Po búrlivých diskusiách vyjadrili 11. októbra poslanci podporu návrhu Rady na nové rozdelenie kresiel v Európskom parlamente. Parlament návrh Rady na ustanovenie 750 poslaneckých kresiel pre roky 2009 - 2014 podporil pomerom hlasov 378:154:109, a vyzval, aby sa preskúmala možnosť volenia časti poslancov podľa nadnárodného zoznamu. Poslanci zároveň navrhli preskúmať, či by bolo technicky a politicky možné nahradiť pri určovaní počtu poslaneckých kresiel kritérium počtu "obyvateľov" počtom "občanov".
 
Slávnostné vyhlásenie Charty základných práv
(12. 12. 2007)
 
Európsky parlament sa 12. decembra stal dejiskom slávnostného vyhlásenia Charty základných práv, ktorej právne záväzný status potvrdil návrh novej reformnej zmluvy EÚ, ktorá bude oficiálne podpísaná hlavami štátov a vlád členských krajín Únie 13. decembra v Lisabone. Výnimočného okamihu sa v Štrasburgu okrem predsedu EP Hansa-Gerta Pötteringa zúčastnil aj predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a úradujúci predseda Európskej rady, portugalský premiér José Sócrates.
 
Začiatok stránkyNasledujúci

Doprava

Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci
 
EP hlasoval o nariadení o bezpečnosti v lietadlách
(25. 4. 2007 - postup spolurozhodovania - 2. čítanie)
 
Europoslanci hlasovali 25. apríla 2007 v druhom čítaní o dôležitom nariadení, ktoré sa zaoberá aktualizáciou bezpečnostných pravidiel na palubách civilných letov, zavedených po teroristických činoch z 11. septembra 2001. Týka sa to rôznych opatrení, od kontrol a prehliadok pasažierov, zakázaných objektov v príručných batožinách, až po pravidlá pre pôsobenie nových ozbrojených členov bezpečnostného dozoru (tzv. „sky marshals“) na palube lietadiel. Cieľom je ochrániť civilné lietadlá pred protiprávnymi činmi ohrozujúcimi bezpečnosť, ako aj vyriešiť ďalšie aspekty letovej bezpečnosti pri ich uplatňovaní členskými krajinami EÚ a leteckými spoločnosťami.
 
Aj staré nákladiaky budú musieť mať spätné zrkadlá s mŕtvym uhlom
(10. 5. 2007 - postup spolurozhodovania - 1. čítanie - legislatíva definitívne schválená)
 
V dôsledku dopravných nehôd spôsobených otáčaním sa nákladných vozidiel, alebo ich prechodom cez kruhové objazdy, príde v Európe každoročne o život približne 400 ľudí, pričom najčastejšou príčinou týchto nehôd býva zlý výhľad vodičov kvôli tzv. mŕtvemu bodu v spätných zrkadlách. Poslanci EP preto 10. mája 2007 v prvom čítaní schválili smernicu, ktorá prinesie povinnosť dodatočnej montáže spätných zrkadiel zohľadňujúcich mŕtvy uhol na nákladné vozidlá a kamióny, ktoré sú v prevádzke od roku 2000. Podľa európskej smernice z roku 2003 musia byť všetky nákladné vozidlá vyrobené od roku 2007 vybavené takýmito spätnými zrkadlami, poslanci však presadili, aby boli zrkadlá s mŕtvym bodom povinne domontované aj na staršie nákladné vozidlá.
 
EP: Ceny leteniek nesmú zavádzať spotrebiteľov
(11. 7. 2007 - postup spolurozhodovania - prvé čítanie)
 
Európsky parlament schválil 11. júla 2007 v 1. čítaní návrh nariadenia, ktoré má aktualizovať pravidlá pre prevádzkovanie leteckých služieb z roku 1992. Súčasťou nového návrhu je aj požiadavka, aby sa stanovila povinnosť leteckých spoločností uvádzať presné a jasné údaje o cenách leteniek, ktoré by nezavádzali spotrebiteľov. Mnohí prevádzkovatelia leteckých spoločností totiž uvádzajú ceny svojich leteniek bez letiskových či iných poplatkov, čím dávajú cestujúcim klamlivé údaje.
 
Železničný balíček bol schválený
(25. 09. 2007 - postup spolurozhodovania - 3. čítanie -legislatíva definitívne schválená)
 
Dňa 25. septembra 2007 odsúhlasil Európsky parlament v poslednom, treťom, čítaní tzv. "železničný balíček", zameraný na rozvoj vlakovej dopravy v EÚ. Okrem významného posilnenia práv cestujúcich má najneskôr od 1. januára 2010 umožniť liberalizáciu medzinárodných železničných služieb v oblasti prepravy pasažierov. Nová legislatíva prinesie cestujúcim okrem iného viac informácií, zodpovednosť železníc za pasažierov a ich batožinu, asistenciu ľudom s telesným postihnutím a tiež kompenzačný systém pri meškaní vlakov. Súčasťou nových pravidiel je tiež  zmena systému udeľovania certifikátov pre vlakový personál, ktorý sa nebude vzťahovať len na rušňovodičov, ale na celý vlakový personál.
 
EP žiada zníženie emisií z leteckej dopravy
(13. 11. 2007 - postup spolurozhodovania - 1. čítanie)
 
Európsky parlament súhlasil 13. novembra v prvom čítaní s návrhom Európskej komisie na začlenenie leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (ETS). Na rozdiel od Komisie však Parlament žiada, aby boli limity pre emisie CO2 ustanovené prísnejšie a aby boli všetky lety, bez ohľadu na to, či sa uskutočňujú v rámci EÚ alebo medzi Úniou a tretími krajinami, začlenené do ETS už v roku 2011. Okrem toho sa poslanci postavili proti návrhu EK, aby boli vládnym letom udeľované výnimky
 
Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Práva žien/Rovnosť príležitostí

Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci
 
EP schválil program na boj proti násiliu na ženách a deťoch
(22. 5. 2007 - postup spolurozhodovania - 2. čítanie - legislatíva definitívne schválená)
 
Európsky parlament schválil 22. mája 2007 v druhom čítaní rozhodnutie, ktorým sa na obdobie rokov 2007 − 2013 ustanoví osobitný program na boj proti násiliu voči deťom, mladým ľuďom a ženám, známy pod skratkou Daphne III. Program je určený všetkým členským krajinám EÚ, kandidátskym krajinám, ako aj štátom združenia voľného obchodu (EFTA) a krajinám západného Balkánu. Do jeho pôsobnosti patrí pomoc obetiam, ale aj svedkom (blízkym rodinným príslušníkom) domáceho násilia, pričom rozpočet pre tento program na uvedené obdobie má predstavovať 116,85 miliónov eur.
 
Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Spravodlivosť/Vnútorné veci

Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci
 
EP ostro kritizoval aktivity CIA v Európe
(14. 2. 2007 - iniciatívna správa)
 
Plénum Európskeho parlamentu 14. februára schválilo záverečnú správu Dočasného výboru zriadeného na prešetrenie aktivít CIA v Európskej únii. Správa nešetrí ostrou kritikou a okrem iného uvádza, že v rozmedzí rokov 2001 – 2005 „využilo európsky vzdušný priestor viac než tisíc letov CIA“. Poslanci kritizovali Radu Ministrov za nedostatok spolupráce pri vyšetrovaní týchto aktivít a požiadali ju, aby pristúpila k oficiálnemu prešetrovaniu porušenia základných práv. Text tiež jasne pripúšťa možnosť, že „na amerických vojenských základniach umiestnených v krajinách EÚ sa mohli nachádzať dočasné zadržiavacie zariadenia“, pričom krajiny EÚ sa týmto aktivitám pasívne prizerali.
 
Špeciálne jednotky rýchleho nasadenia už čoskoro na hraniciach EÚ
(26. 4. 2007 - postup spolurozhodovania - 1. čítanie - legislatíva definitívne schválená)
 
Európsky parlament schválil 26. apríla 2007 v prvom čítaní návrh nariadenia o vytvorení rýchlych pohraničných zásahových tímov, o pomoc ktorých budú môcť členské krajiny požiadať v časoch mimoriadne silného prílevu ilegálnych imigrantov. Jedná sa o zabezpečenie technickej a operačnej pomoci skúsenými jednotkami rýchleho nasadenia,  pričom ich výpomoc by bola uskutočňovaná vždy v spolupráci s FRONTEX-om, t.j. Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach EÚ.
 
Parlament schválil program EÚ na prevenciu užívania drog
(6. 9. 2007 - postup spolurozhodovania - 2. čítanie - legislatíva definitívne schválená)
 
Poslanci EP dňa 6. septembra 2007 v druhom čítaní schválili rozhodnutie, ktorým sa na obdobie rokov 2007 – 2013 ustanovuje osobitný program zameraný na boj proti drogovým závislostiam, nazvaný „Protidrogová prevencia a informovanosť“. Program je súčasťou všeobecného programu Únie „Základné práva a spravodlivosť“. Finančné prostriedky vyčlenené na tento program pre roky 2007 - 2013 predstavujú sumu vyše 21 miliónov eur, pričom hlavným cieľom schváleného programu je zabezpečiť vysoký stupeň ochrany občanov a zvýšiť ich informovanosť, predchádzať zneužívaniu drog, drogovej závislosti a ich škodlivým následkom. Program má tiež členským štátom umožniť výmenu informácií a osvedčených postupov v tejto oblasti, napr.  prostredníctvom školení a študijných pobytov. Je určený všetkým skupinám, ktoré sa priamo či nepriamo zaoberajú drogovou problematikou.
 
Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Životné prostredie

Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci
 
 EP schválil novú stratégiu Únie pre povodne
(25. 4. 2007 - postup spolurozhodovania - 2. čítanie - legislatíva definitívne schválená)
 
V roku 2005 prišlo v Európe pri katastrofálnych povodniach o život 40 ľudí, v roku 2002 bol tento počet až 250. Vzhľadom na to, že spomínaný typ katastrof sa v súčasnosti stáva čoraz častejšie a ich následky sú stále závažnejšie, Európsky parlament prijal 25. apríla 2007 v druhom čítaní smernicu, ktorá sa zaoberá vyhodnocovaním a zvládaním povodňových rizík. Parlament v nej okrem iného nalieha na členské štáty EÚ, aby prijali prísnejšie preventívne opatrenia. Okrem povodia riek sa má smernica vzťahovať aj na oblasti morského pobrežia.
 
V EP vznikol dočasný výbor pre problematiku klimatických zmien
(25. 4. 2007)
 
Plénum Európskeho parlamentu odsúhlasilo 25. apríla 2007 vytvorenie nového dočasného výboru EP, ktorého náplňou bude zaoberať sa problematikou klimatických zmien. Výbor vznikol ako odozva na potrebu zhromaždiť a zosúladiť stanoviská rôznych výborov a aktérov zaoberajúcich sa touto aktuálnou problematikou, ktorá v súčasnosti patrí medzi najdôležitejšie otázky medzinárodnej agendy. Bol vytvorený na 12 mesiacov a svoju činnosť začal počnúc 10. májom 2007. Po uplynutí tohto obdobia predloží Parlamentu správu, ktorá má obsahovať odporúčania pre aktivity, ktoré je treba vykonať. Výbor má 60 členov.
 
Parlament žiada čisté povrchové vody
(22. 5. 2007 - postup spolurozhodovania - prvé čítanie) 
 
Po dvoch schválených smerniciach, zameraných na dosiahnutie čistoty vôd určených na kúpanie (2005) a čistoty podzemných vôd (2006), potvrdil Európsky parlament svoje odhodlanie v ekologicky motivovanom úsilí pokračovať. Poslanci EP preto 22. mája 2007 v prvom čítaní schválili návrh smernice, ktorá je orientovaná na kvalitu povrchových vôd. Parlament okrem iného požaduje sprísnenie noriem environmentálnej kvality a tiež to, aby ich členské štáty bez výnimky splnili do roku 2015.
 
Environmentálna politika EÚ si zachová európsky rozmer
(22. 5. 2007 - postup spolurozhodovania - 3. čítanie)
 
Európsky Parlament schválil 22. mája 2007 správu o financovaní európskej environmentálnej politiky, podľa pravidiel, ktoré vzišli zo zmierovacieho konania medzi EP a Radou po viacerých predošlých neúspešných rokovaniach. Vo vyjednávaniach sa Parlamentu napokon podarilo presadiť, aby mal nový nástroj na financovanie tejto oblasti (známy pod menom Life+) aj naďalej "európsky rozmer". Program Life+ by mal financovať environmentálne programy pre roky 2007-2013, vrátane programov doposiaľ financovaných z odlišných zdrojov (Life, Forest Focus, program pre podporu mestského rozvoja či podporný program pre environmentálne mimovládne organizácie).
 
EP odobril zákaz predaja ortuťových teplomerov
(10. 7. 2007 - postup spolurozhodovania - 2. čítanie - legislatíva definitívne schválená)
 
Parlament schválil 10. júla 2007 v druhom čítaní smernicu, ktorá čoskoro prinesie zákaz predaja neelektrických meracích zariadení obsahujúcich ortuť, vrátane bežne používaných teplomerov. Elektrické meracie zariadenia obsahujúce ortuť upravuje už existujúca európska legislatíva. Výnimka, ktorá by vyňala z platnosti smernice barometre, však bola zamietnutá v súlade so želaním Rady, čo znamená, že tieto prístroje dostanú iba dočasný dvojročný odklad, po skončení ktorého budú takisto zakázané.
 
EP presadzuje prísnejšie pravidlá pre používanie pesticídov
(23. - 24. 10. 2007 - postup spolurozhodovania 1. čítanie a iniciatívna správa)
 
Pesticídy síce umožňujú dosiahnuť maximálne poľnohospodárske výnosy, zároveň však majú nepriaznivý dopad na imunitný a endokrinný systém a môžu spôsobovať rakovinu. Parlament preto v prvom čítaní podporil súbor legislatívnych správ, ktoré sa venujú problematike využívania pesticídov a sú zamerané na zníženie ich škodlivých vplyvov. Súčasťou schváleného balíčku je aj iniciatívna správa slovenskej europoslankyne Ireny BELOHORSKEJ. Parlament sa v prijatom balíčku vyslovil za zákaz leteckého postreku pesticídov, presadil rozšírenie ochrany vodného prostredia a vyslovil sa za minimálne využívanie pesticídov na verejných priestranstvách. Poslanci tiež navrhli sprísniť pravidlá pre využívanie testov na zvieratách, ktoré by mali byť podľa nich uskutočňované až ako posledná možná alternatíva.
 
Poslanci žiadajú obmedziť emisie CO2 z osobných áut
(24. 10. 2007 - iniciatívna správa)
 
Poslanci schválili 24. októbra 2007 iniciatívnu správu, ktorá reaguje na Stratégiu EÚ v oblasti znižovania emisií CO2, predloženú Európskou komisiou. Parlament v nej podporuje úsilie Komisie zaviesť v Európskej únii záväznú legislatívu zameranú na zníženie emisií z osobných automobilov a vyzýva, aby priemerné emisie u osobných vozidiel, umiestnených na trh po 1. januári 2015, nesmeli prekročiť hranicu 125g CO2 na kilometer.
 
Parlament podporil smernicu o ochrane pôdy
(14. 11. 2007 - postup spolurozhodovania - 1. čítanie - legislatíva definitívne schválená)
 
Európsky parlament podporil 14. novembra v prvom čítaní návrh smernice o ochrane pôdy, ktorá má byť prvou ucelenou legislatívou o tejto problematike na európskej úrovni. Medzi kľúčové body schváleného textu patrí napr. vytvorenie verejných registrov kontaminovaných lokalít v EÚ, ako aj zriadenie "prioritných oblastí" podliehajúcich zvláštnej ochrane. Cieľom schvaľovaného legislatívneho textu je podpora udržateľného využívania pôdy, zamedzenie degradácii pôdy z dôvodov klimatických zmien a náprava jej dôsledkov.
 
Poslanci schválili smernicu zlepšujúcu kvalitu ovzdušia
(11. 12. 2007 - postup spolurozhodovania - 2. čítanie)
 
Znečistenie ovzdušia, predovšetkým v mestách a husto osídlených oblastiach, spôsobuje rôzne závažné ochorenia dýchacích ciest, ako aj množstvo predčasných úmrtí. Poslanci Európskeho parlamentu preto 11. decembra 2007 v druhom čítaní schválili smernicu zameranú na skvalitňovanie stavu európskeho ovzdušia, pričom dohoda dosiahnutá s Radou má umožniť jej skorý vstup do platnosti a členské krajiny Únie dostanú následne dva roky na jej prevedenie do svojich národných predpisov. Predmetom smernice je predovšetkým znižovanie maximálnych povolených koncentrácií znečisťujúcich mikročastíc a atmosferického prachu, ktoré sú zodpovedné za najväčšie škody na zdraví. Jednotná smernica pritom nahradí päť súčasných právnych nástrojov EÚ v tejto oblasti a zaktualizuje platné opatrenia, berúc do úvahy najnovšie zdravotné a vedecké poznatky.
 
Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Poľnohospodárstvo

Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci
 
Europoslanci sa vyjadrili k vinárskej reforme
(12. 12. 2007 - správa v rámci konzultačného postupu)
 
EÚ je najväčším svetovým producentom vína, zbavovanie sa nadprodukcie ju však ročne stojí až 500 miliónov z 1,3 miliardy eur určených na oblasť vinárstva. S cieľom riešiť tento prebytok vypracovala Európska komisia návrh nariadenia, o ktorom hlasovali poslanci EP v rámci konzultačného postupu 12. decembra 2007. Parlament navrhol k vinárskej reforme viac než 900 pozmeňujúcich návrhov, medzi nimi napr. skrátenie doby pre kompenzácie za dobrovoľné vyklčovanie nadbytočných viníc, či ponechanie postupu osladzovania vína cukrom. Okrem toho vo svojej správe europoslanci uvádzajú, že Komisiou navrhovaný termín vstupu nariadenia do platnosti - 1. august 2008, t.j. začiatok budúceho hospodárskeho roku vo vinárenskom odvetví - je nerealistický a navrhujú, aby nariadenie vstúpilo do platnosti až o rok neskôr.
 
Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Rozpočet

Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci
 
Parlament schválil rozpočet EÚ na rok 2008
(13. 12. 2007 - rozpočtový postup - 2. čítanie)
 
Poslanci EP schválili 13. decembra 2007 v druhom čítaní rozpočet EÚ na rok 2008, pričom Parlamentu sa podarilo dosiahnuť viacero významných úspechov. Ide predovšetkým o vyriešenie financovania programu Galileo a Európskeho technologického inštitútu (ktoré budú plne financované z rozpočtu EÚ), ako aj o navýšenie financií  pre oblasť Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Parlament tiež presadil, aby boli zachované programy, ktoré sú súčasťou Lisabonskej stratégie. Súhrnný rozpočet Európskej únie na rok 2008 má predstavovať 120,3 miliárd eur v položkách platieb, čo je takmer 0,96 % celkového hrubého národného dôchodku EÚ a 129,1 miliárd eur v záväzkoch. Oproti rozpočtu Únie na rok 2007 ide o 5,7 % zvýšenie.
 
Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Spotrebitelia

Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci
 
Potravinové balenia: EP presadil menej pravidiel a väčší výber
(10. 5. 2007 - postup spolurozhodovania - 2. čítanie - legislatíva definitívne schválená)
 
Európsky parlament schválil v druhom čítaní smernicu, ktorej cieľom je deregulácia veľkosti balení potravín. Po jej vstupe do platnosti by sa malo mnoho produktov každodennej spotreby predávať v širšej palete veľkostí, ako tomu bolo doteraz, čo spotrebiteľom prinesie viac možností výberu. V praxi to bude znamenať, že ak si bude spotrebiteľ chcieť kúpiť napríklad 270ml balenie zmrzliny, nemal by to už na rozdiel od súčasnosti byť problém. Zatiaľ totiž v tejto oblasti platila legislatíva, ktorá určovala, že napr. balená zmrzlina sa smie nad 250ml predávať len v presne stanovených množstvách, odstupňovaných striktne určenými dávkami. Takéto a podobné predpisy sa smernicou zrušia.
 
Parlament je za úplný zákaz obchodovania s kožušinami mačiek a psov
(19. 6. 2007 - postup spolurozhodovania - 1. čítanie - legislatíva definitívne schválená)
 
Europoslanci schválili 19. júna dôležité nariadenie, ktoré počnúc rokom 2009 v celej EÚ zakáže obchodovanie s kožušinami psov a mačiek. Po výzvach organizácií bojujúcich za práva zvierat vyškrtli poslanci z nariadenia výnimku pôvodne povoľujúcu obchodovanie s kožušinami tých štvornohých miláčikov, ktorí "neboli vyslovene chovaní a zabíjaní pre produkciu kožušiny". To znamená, že zákaz bude absolútny, bez ohľadu na to, ako boli kožušiny získané.
 
Parlament schválil sprísnenie pravidiel pre vlastníctvo zbraní
(29. 11. 2007 - postup spolurozhodovania - 1. čítanie - legislatíva definitívne schválená)
 
EP odsúhlasil 29. novembra 2007 novelu smernice upravujúcu podmienky pre získavanie a držanie strelných zbraní, pričom nové pravidlá majú vstúpiť do platnosti už v januári 2008. Legislatíva prinesie okrem iného sprísnenie kúpy a držby zbraní, obmedzenie možnosti ich predaja cez internet, ako aj povinnosť krajín EÚ zaznamenávať a zdieľať informácie o zbrojných povoleniach a ich majiteľoch. Vzťahovať sa bude na strelné zbrane, ich časti a náboje, ako aj na tzv. konvertovateľné zbrane, ktoré sa stále častejšie nelegálne prerábajú na skutočné zbrane a sú obľúbeným vybavením zločincov. Čo sa týka kúpy zbraní, nové pravidlá sa nebudú vzťahovať len na priamy predaj, ale aj na nákup cez internet.
 
Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Priemysel

Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci
 
Europoslanci sú za liberalizáciu dizajnu náhradných dielov automobilov
(12. 12. 2007 - postup spolurozhodovania - 1. čítanie)
 
 
Poslanci podporili 12. decembra 2007 v prvom čítaní návrh smernice, ktorá má v EÚ zrušiť ochranu dizajnu náhradných dielov v rámci priameho predaja spotrebiteľom. Liberalizovať má pritom iba sekundárny trh s náhradnými dielmi (t.j. ich priamy predaj spotrebiteľom), nie primárny trh (predaj náhradných dielov výrobcom).  Vo väčšine členných štátov EÚ, vrátane Slovenska, existuje v súčasnej dobe právna ochrana dizajnu náhradných dielov, smernica by preto po jej vstupe do platnosti priniesla v tejto oblasti viaceré zmeny. Na prispôsobenie sa novým pravidlám navrhujú poslanci päťročné prechodné obdobie.
 
Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Informačná spoločnosť

Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci
 
Výsledok hlasovania EP: roaming bude lacnejší
(23. 5. 2007 - postup spolurozhodovania - 1. čítanie - legislatíva definitívne schválená)
 
Poslanci Európskeho parlamentu schválili 23. mája 2007 dlhoočakávané nariadenie, ktoré zníži roamingové ceny a ochráni európskych spotrebiteľov využívajúcich služby mobilných operátorov v zahraničí. Európsky parlament neústupne trval na tom, aby nová legislatíva vstúpila do platnosti už v lete 2007, čo sa po úspešnom ukončení rokovaní medzi Parlamentom a Radou ukázalo ako dosiahnuteľné. Maximálna výška odchádzajúceho roamingového hovoru bola stanovená na 49 centov za minútu, pričom v  roku 2008 sa zníži na 46 a v roku 2009 na 43 centov. Čo sa týka maximálneho poplatku v prípade prichádzajúcich roamingových hovorov, nariadenie stanovuje 24 centov v roku 2007, opäť znížených na 22 centov v roku 2008 a 19 centov v ďalšom roku platnosti nariadenia.
 
Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Bezpečnosť potravín

Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci
 
EP: Vodka sa môže vyrábať z akýchkoľvek poľnohospodárskych surovín
(19. 6. 2007 - postup spolurozhodovania - 1. čítanie - legislatíva definitívne schválená)
 
Parlament schválil 19. júna 2007 nariadenie o produkcii a značení alkoholických nápojov, ktorým sa skončila tzv. "vodková vojna". V hre boli najmä spory krajín produkujúcich túto liehovinu, o suroviny, z ktorých sa môže vyrábať. Parlament napokon schválil kompromis vyjednaný s Radou, podľa ktorého sa môže vodka vyrábať z akýchkoľvek poľnohospodárskych surovín, ak budú vyznačené na jej obale. Proti tejto definícii vystupovali viacerí poslanci zo škandinávskych a pobaltských krajín, Poľska, ale aj Slovenska. V prípade vodky vyrábanej z produktov iných než zemiaky či obilie (teda napr. z ovocia) síce musí byť použitá surovina jasne vyznačená na obale fľaše, veľkosť tohto popisu však nariadenie nešpecifikuje.
 
EÚ sprísňuje dohľad nad prísadami v potravinách
(10. 7. 2007 - postup spolurozhodovania - prvé čítanie)
 
Parlament v schválil 10. júla 2007 v prvom čítaní štyri nariadenia, ktoré sa zaoberajú pridávaním prísad, aróm a enzýmov do potravín. V potravinárskom priemysle sa totiž v súčasnosti používajú stovky prírodných a umelých prímesí, pričom konzumované výrobky sú tiež obohacované o stále viac enzýmov. Parlament v tejto súvislosti žiada väčšiu bezpečnosť potravín, zvýšenie transparentnosti pri využívaní spomínaných látok a zachovanie svojich právomoci v prípade ďalších zmien tejto legislatívy.
 
Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Voľný pohyb služieb

Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci
 
EP je za liberalizáciu poštových služieb až od roku 2011
(11. 7. 2007 - postup spolurozhodovania - 1. čítanie)
 
Európsky parlament prijal 11. júla 2007 v prvom čítaní návrh smernice, ktorá má priniesť liberalizáciu trhu s poštovými službami v celej EÚ. Po celkovom otvorení trhu majú vnútroštátni poštoví prevádzkovatelia stratiť monopolné postavenie v rámci doposiaľ „vyhradenej oblasti“, t.j. monopol na zásielky s hmotnosťou nižšou ako 50 gramov. Podľa poslancov EP by však mal monopol skončiť až 31. decembra 2010, teda o dva roky neskôr, ako navrhla Európska komisia, čo má poskytnúť prevádzkovateľom poštových služieb dostatok času na prispôsobenie sa novým podmienkam. Pre "nové" členské krajiny, vrátane Slovenska, štáty s malým počtom obyvateľov a obmedzenou geografickou rozlohou, alebo členské štáty s osobitne náročnou topografiou, napr. štáty s veľkým počtom ostrovov, požaduje Parlament posunutie konečného termínu liberalizácie o ďalšie dva roky – t.j. na 31. decembra 2012.
 
Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Verejné zdravie

Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci
 
Výsledok zápasu o pokrokové liečebné terapie: EP nariadenie schválil
(25. 4. 2007 - postup spolurozhodovania - prvé čítanie)
 
Po búrlivých diskusiách schválili europoslanci 25. apríla 2007 v prvom čítaní nariadenie o pokrokových liečebných terapiách, ktoré má zosúladiť postupy v tejto oblasti v rámci EÚ. Cieľom je zaručiť ťažko chorým pacientom bezpečnú liečbu závažných ochorení, akými sú napr. Alzheimerova choroba, rakovina či srdcové ochorenia prostredníctvom génových a bunkových terapií a tkanivového inžinierstva. Až doposiaľ sa na ne vzťahovala zastaraná alebo dokonca žiadna legislatíva. Spravodajcom tejto správy bol slovenský europoslanec Miroslav MIKOLÁŠIK (EPP-ED), Parlament sa však pri hlasovaní odklonil od jeho odporúčaní v oblasti využívania špecifických druhov buniek (napr. embryonálnych kmeňových buniek) v rámci pokrokových liečebných postupov.
 
Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Kultúra

Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci
 
Cenu LUX si odnáša film "Auf der anderen Seite"
(24. 10. 2007)
 
Predseda Európskeho parlamentu Hans-Gert PÖTTERING 24. októbra 2007 slávnostne odovzdal kinematografickú cenu LUX filmu "Auf der anderen Seite". Víťazný snímok zvolili europoslanci spomedzi troch filmov z užšieho výberu, o ktorom rozhodla odborná, 17-členná porota. Udeľovania cien sa zúčastnili aj Manoel de Oliveira (režisér portugalského snímku), nemecká herečka Hanna Schygulla a francúzsky herec Michel Piccoli. Cena LUX (svetlo) bola udelená po prvýkrát, pričom jej cieľom je "vnášať svetlo" do verejnej diskusie o procese budovania Európy a podporovať európsku kinematografiu. Víťazný film získal sošku predstavujúcu Babylonskú vežu, ktorá zosobňuje vizuálnu identitu ceny a budú mu financované titulky vo všetkých 23 úradných jazykoch Únie.
 
Únia bude mať nové pravidlá pre reklamu v TV
(29. 11. 2007 - postup spolurozhodovania - 2. čítanie - legislatíva definitívne schválená)
 
Europoslanci 29. novembra 2007 podporili novelu televíznej smernice z roku 1997, známej pod názvom "Televízia bez hraníc" (po novom "Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách"), čo zabezpečí jej vstup do platnosti ešte v roku 2007. Cieľom je vytvoriť lepšie predpoklady pre rozvoj audiovizuálnych mediálnych služieb v Európe, pričom táto legislatíva má napríklad zmeniť pravidlá vysielania reklamy, ako aj podmienky pre tzv. "umiestňovanie produktov" do vysielania. Dôvodom revízie smernice sú okrem iného technické zmeny pri prechode z analógového na digitálne vysielanie, ktoré by malo byť v EÚ ukončené do roku 2010. Zámerom je vytvoriť rovnaké podmienky pre verejnoprávnych a súkromných poskytovateľov mediálnych služieb, ako aj pre nezávislých producentov. Smernica sa bude vzťahovať aj na internetové televízne vysielanie, nebude sa však týkať súkromných internetových stránok, ani internetových novín.
 
Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Ľudské práva

Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci
 
EP žiada celosvetové moratórium na trest smrti
(1. 2. 2007 - uznesenie)
 
Parlament schválil 1. februára uznesenie k problematike trestu smrti, na ktorého uplatňovanie žiada Únia celosvetové moratórium. Text označuje trest smrti za "krutý a neľudský trest", ktorý je potrebné zrušiť "za akýchkoľvek podmienok". Uznesenie tiež odsudzuje popravu Saddáma Husseina a jej zneužitie médiami a dodáva, že inštitúcie a štáty EÚ musia podniknúť všetky potrebné kroky na zabezpečenie čo najväčšej podpory rezolúcie o všeobecnom moratóriu na trest smrti na pôde OSN.
 
Víťazom Sacharovovej ceny sa stal Sálíh Mahmúd Mohamed Usmán
(11. 12. 2007)
 
Sudánsky právnik a obhajca ľudských práv Sálíh Mahmúd Mohamed USMÁN si 11. decembra 2007 prevzal v Štrasburgu Sacharovovu cenu za slobodu myslenia za rok 2007.  Pri tejto príležitosti vyzval EÚ, aby zakročila voči bezpráviu v Darfúre a aby v tejto otázke zaujala silný jednotný postoj. Sacharovovu cenu udeľuje Európsky parlament každoročne výnimočným osobnostiam bojujúcim proti netolerancii, fanatizmu a útlaku, pričom Sálíh Mahmúd Usmán ju získal za jeho dlhoročnú bezplatnú právnu pomoc poskytovanú obetiam porušovania ľudských práv a občianskej vojny v Sudáne. Súčasťou ocenenia je aj šek na 50 000 eur.  Meno konečného víťaza Sacharovovej ceny za slobodu myslenia oznámil 25. októbra Predseda Európskeho parlamentu Hans-Gert PŐTTERING, pričom o tomto výbere rozhodla jednomyseľne konferencia predsedov politických skupín EP.
 
Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Schengen

Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci
 
Parlament dal zelenú vstupu Slovenska a ďalších 8 krajín EÚ do Schengenu
(15. 11. 2007 - správa v rámci konzultatívneho postupu a spoločné uznesenie)
 
Európsky parlament zaujal 15. novembra 2007 kladné stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady o hodnotení pripravenosti deviatich členských krajín, vrátane Slovenska, na vstup do Schengenského priestoru. Podľa textu prijatého uznesenia síce ešte stále ostáva niekoľko záležitostí, ktoré bude treba postupne vyriešiť, no vo všeobecnosti všetky krajiny podmienky vstupu spĺňajú. Správa EP o uplatňovaní schengenského acquis zas súhlasí s konštatovaniami Schengenskej hodnotiacej komisie, ktorá rozhodla, že tieto krajiny sú pripravené vstúpiť do Schengenského priestoru. Otvorenie hraníc sa očakáva 21. decembra 2007, pričom pôjde o doposiaľ najväčšie rozšírenie Schengenskej zóny od jej vzniku. Kontroly na letiskových priechodoch budú následne zrušené od 29. marca 2008.
 
Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Petície

Začiatok stránkyPredchádzajúci
 
Krach poisťovne Equitable Life nie je len britská záležitosť
(19. 6. 2007)
 
EP vyjadril 19. júna súhlas so záverečnou správou svojho dočasného výboru, ktorý vznikol s cieľom prešetriť porušenie uplatňovania práva EÚ v súvislosti s krachom britskej poisťovacej spoločnosti Equitable Life. Táto spoločnosť pripravila v roku 2001 o značnú časť celoživotných úspor viac než milión klientov prevažne z Británie, Írska, a Nemecka, no udalosť má celoeurópsky rozmer a EP preto vyzval, aby zodpovednosť niesla vláda Veľkej Británie.
 
Začiatok stránkyPredchádzajúci