Lehdistötiedote
 

Kulttuuriteollisuuden kasvupotentiaaliin ja työpaikkoihin panostettava

Kulttuuri - 10-04-2008 - 14:52
Täysistunto
Jaa / tallenna

Euroopan parlamentin mukaan kasvavaa kulttuuri- ja luovaa sektoria olisi tuettava verohuojennuksilla ja arvonlisäalennuksilla sekä helpottamalla tämän alan toimijoiden rajatylittävää liikkumista. Komission ja jäsenvaltioiden tulisi ottaa sisä- ja ulkopolitiikassaan paremmin huomioon myös kulttuurista monimuotoisuutta koskevat perusperiaatteet.

Vuonna 2003 kulttuurisektorin osuus EU:n BKT:sta oli noin 2,6 prosenttia ja että sen kasvu oli voimakkaampaa kuin talouden yleensä. Lisäksi vuonna 2004 yli 5 miljoonaa henkeä eli 3,1 prosenttia EU:n työssä käyvästä väestöstä työskenteli kyseisellä sektorilla.
 
Parlamentti on tyytyväinen neuvoston ja komission haluun tunnustaa kulttuurin ja luovan työn tärkeän roolin Euroopan kansalaisuuden edistämisessä, kulttuurin tuomisessa lähemmäs kansalaisia ja Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamisessa.
 
Kulttuurille enemmän tukea
 
Parlamentti kehottaa komissiota asettamaan kulttuuria ja luovaa taloutta käsittelevän työryhmän selvittämään, miten kulttuuria ja luovuutta voitaisiin käyttää edistämään EU:n innovointia, talouskasvua ja yhteiskunnallista kehitystä ja esittämään yhteistyössä parlamentin kanssa konkreettisia toimenpiteitä.
 
Luovalle ja kulttuuriteollisuudelle on turvattava asianmukainen rahoitus ja siksi parlamentti pyytää neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita mm. soveltamaan kaikkiin kulttuurituotteisiin, reaaliaikaisesti tarjottavat teokset mukaan lukien, verohuojennuksia ja alennettua arvonlisäverokantaa.
 
Komission tulisi myös harkita mahdollisuutta perustaa MEDIA-ohjelman kaltainen ohjelma, jolla vietäisiin loppuun Euroopan digitaalista kirjastoa koskevan aloitteen toteuttamismenettelyt ja kannustettaisiin ja tuettaisiin musiikki-, teatteri- ja julkaisualaa teosten kansainvälisen jakelun helpottamiseksi.
 
Henkinen omaisuuden suojaaminen kuluttajia kriminalisoimatta
 
Parlamentti kehottaa alan toimijoita, erityisesti teleoperaattoreita ja internetpalveluiden tarjoajia, tekemään yhteistyötä ja etsimään oikeudenmukaisia ratkaisuja, jotta turvataan jokaiselle oikeudenhaltijoiden luokalle oikeudenmukainen ja todellinen korvaus. Voiton hankkimiseen pyrkimättömien kuluttajien kriminalisoiminen laittoman digitaalisen kopioinnin ehkäisemiseksi ei kuitenkaan ole hyvä ratkaisu.
 
Parlamentti kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään kaiken tarvittavan teollis- ja tekijänoikeuksien kunnioittamisen ja suojaamisen suhteen.
 
Rajatylittävä yhteistyö ja koulutus
 
Parlamentin mielestä luovan sektorin toimijoiden rajatylittävää liikkumista olisi helpotettava ja kehottaa komissiota huolehtimaan alan tilastotietojen järjestelmällisestä kokoamisesta, jotta EU:n ja jäsenvaltioiden käytettävissä olisi yhtenäisiä ja vertailukelpoisia tilastoja kohdennettujen ja käypien toimintalinjojen laatimiseksi luovan ja kulttuurisektorin kehittämistä varten.
 
Parlamentti pitää myös tarpeellisena parantaa luovan ja kulttuurisektorin pätevyys-, oppimis- ja koulutusjärjestelmiä sekä etenkin tarjoamalla joka tason opiskelijoille koulutusta kulttuuri- ja taideaineiden opetuksessa, tehostaa alan yritysten ja oppilaitosten synergiaa sekä rohkaista niiden jäsenvaltioiden koulujen ja laitosten lähentymistä, jotka jo toimivat näin. Taidealan tutkintojen vastavuoroisessa tunnustamisessa olisi myös edistyttävä.
 
Parlamentti kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään kulttuurista monimuotoisuutta koskevaa Unescon yleissopimusta, jotta siinä vahvistetut perusperiaatteet otettaisiin täysin huomioon niiden sisä- ja ulkopolitiikassa.
 
Kulttuuria koskeva toimintasuunnitelma
 
Parlamentti hyväksyi myös Vasco GRAÇA MOURAn (PPE-DE, PT) mietinnön, jossa se toteaa kulttuurilla olevan tärkeä osuus uudistetun Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamisessa. Parlamentti kannattaa eurooppalaista perintöä koskevan merkinnän laatimista, jotta voidaan painottaa kulttuurivyöhykkeiden, monumenttien sekä muistomerkkien eurooppalaista ulottuvuutta.
 
Esittelijöinä Guy BONO (PSE, FR) asiakirjassa A6-0063/2008 ja Vasco GRAÇA MOURA (PPE-DE, PT) asiakirjassa A6-0075/2008
Viite: 20080408IPR26049