Ανακοινωθέντα τύπου
 

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες: διαφωνία για τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας

Εκλογές 2009 - Κοινωνία των πληροφοριών - 06-05-2009 - 17:33
Σύνοδος Ολομέλειας
Μοιράστε το
Κοινωνικά δίκτυα
Αγαπημένα
 
Η δέσμη μέτρων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες περιλαμβάνει το κανονιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την οδηγία για τα δικαιώματα των χρηστών και την ίδρυση του νέου Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών

Η δέσμη μέτρων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες περιλαμβάνει το κανονιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την οδηγία για τα δικαιώματα των χρηστών και την ίδρυση του νέου Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν μπορεί να περιοριστεί χωρίς να προηγηθεί δικαστική απόφαση, επέμεινε σήμερα το ΕΚ υιοθετώντας εκ νέου μια τροπολογία από την πρώτη ανάγνωση. Τροποποίησε έτσι μια ανεπίσημη συμφωνία στην οποία είχε καταλήξει με το Συμβούλιο και έστειλε τη δέσμη μέτρων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής. Το ΕΚ συμφωνεί, πάντως, με το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών, την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τη χρήση του ραδιοφάσματος.

Η δέσμη μέτρων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες περιλαμβάνει το κανονιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (έκθεση Catherine TRAUTMANN (ΣΕΚ, FR)), την οδηγία για τα δικαιώματα των χρηστών (έκθεση Malcolm HARBOUR (ΕΛΚ-ΕΔ, UK)) και την ίδρυση του νέου Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (έκθεση Pilar del CASTILLO VERA (ΕΛΚ-ΕΔ, ES)).
 
Παραμένει ανοικτό το θέμα της πρόσβασης στο διαδίκτυο
 
Το ΕΚ υιοθέτησε εκ νέου (με 407 ψήφους υπέρ, 57 κατά και 171 αποχές) μια τροπολογία, που είχε ήδη εγκρίνει σε πρώτη ανάγνωση, βάσει της οποίας "δεν μπορεί να επιβάλλεται κανένας περιορισμός επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των τελικών χρηστών, χωρίς να προηγηθεί δικαστική απόφαση εκτός από περιπτώσεις όπου απειλείται η ασφάλεια των πολιτών και στις οποίες τα προς λήψη μέτρα θα είναι αντίστοιχα".
 
Να σημειωθεί ότι, σε πρώτη ανάγνωση, το Συμβούλιο είχε διαφωνήσει με την εν λόγω τροπολογία.
 
Περισσότερα δικαιώματα για τους καταναλωτές
 
Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν, πάντως, το τμήμα της ανεπίσημης συμφωνίας Κοινοβουλίου-Συμβουλίου για τα δικαιώματα όσων κάνουν χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως το διαδίκτυο και η κινητή τηλεφωνία.
 
Μεταξύ άλλων, ο συμβιβασμός προβλέπει:
  • το δικαίωμα μεταφοράς ενός αριθμού τηλεφώνου σε περίπτωση αλλαγής του φορέα εκμετάλλευσης εντός μιας εργάσιμης ημέρας·
  • την εναρμόνιση της μέγιστης διάρκειας των συμβάσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών: δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 24 μήνες, ενώ οι καταναλωτές θα δικαιούνται να τερματίζουν τις συνδρομές τους μετά από 12 μήνες·
  • καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών από τις επιχειρήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες και εφαρμογές στις οποίες θα έχουν πρόσβαση (αφορά στην περίοδο πριν την υπογραφή της σύμβασης)·
  • ευκολότερη πρόσβαση στο 112, τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης·
  • τη διασφάλιση πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες στις υπηρεσίες των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ισοδύναμης με αυτή που προβλέπεται για τους υπόλοιπους καταναλωτές·
  • τη δυνατότητα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών να θεσπίζουν ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών·     
  • την υποχρέωση των επιχειρήσεων να παρέχουν τυποποιημένες πληροφορίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής ή τις νομικές επιπτώσεις στους χρήστες που διαπράττουν αδικήματα (π.χ. διανομή παιδοποργνογραφίας).
 
Συνεργασία Επιτροπής και εθνικών ρυθμιστικών αρχών
 
Το Κοινοβούλιο συμφωνεί επίσης με το Συμβούλιο ότι πριν τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να συμβουλεύονται την Επιτροπή και το νέο Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ο οποίος θα υιοθετεί με απόλυτη πλειοψηφία των 27 μελών του μια γνώμη.
 
Οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη οιεσδήποτε σοβαρές επιφυλάξεις εκφράζουν η Επιτροπή και ο φορέας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή, ο φορέας και η εθνική ρυθμιστική αρχή  θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με στόχο την εξεύρεση του καταλληλότερου και πιο αποτελεσματικού μέτρου πριν την λήψη μιας απόφασης από την εθνική ρυθμιστική αρχή.
 
Λειτουργικός διαχωρισμός σε εξαιρετικές περιπτώσεις
 
Βάσει του τμήματος της συμφωνίας, που επίσης ενέκρινε το ΕΚ, όταν σημαντικά προβλήματα ανταγωνισμού ή αδυναμίες της αγοράς παραμένουν, η εθνική ρυθμιστική αρχή θα μπορεί να υποχρεώνει καθετοποιημένες επιχειρήσεις να  διαχωρίζουν την υποδομή δικτύου από τις μονάδες που παρέχουν υπηρεσίες κάνοντας χρήση της εν λόγω υποδομής.  Το μέτρο αυτό, γνωστό ως λειτουργικός διαχωρισμός, δεν μεταβάλει, σε καμία περίπτωση, το ιδιοκτησιακό καθεστώς είτε των υπηρεσιών είτε της πρόσβασης στο διαδίκτυο. Ο λειτουργικός διαχωρισμός θα εφαρμόζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο όταν όλα τα άλλα ρυθμιστικά μέτρα δεν έχουν αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα ανταγωνισμού.
 
Εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος
 
Ο συμβιβασμός προβλέπει ακόμη την υποβολή από την Επιτροπή νομοθετικής πρότασης για την καθιέρωση πολυετών προγραμμάτων στον τομέα της πολιτικής ραδιοφάσματος. Αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να "καθορίζουν τους προσανατολισμούς και στόχους για τον στρατηγικό προγραμματισμό και την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος".
 
Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 
Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στον τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών θα απαρτίζεται από ένα μέλος ανά κράτος μέλος που θα είναι είτε ο προϊστάμενος είτε διορισμένος υψηλόβαθμος αντιπρόσωπος της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής, αναφέρει ακόμη το τμήμα της συμφωνίας που υιοθέτησε η ολομέλεια. Ο φορέας θα συμβουλεύει την Επιτροπή και, κατόπιν σχετικού αιτήματος, το ΕΚ και το Συμβούλιο. Οι αποφάσεις, τέλος, του Ρυθμιστικού Συμβουλλιου θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη.
 

 
Εισηγητές:
Malcolm HARBOUR (ΕΛΚ-ΕΔ, UK), Catherine TRAUTMANN (ΣΕΚ, FR), Pilar del CASTILLO VERA (ΕΛΚ-ΕΔ, ES)
Έγγραφα:
Διαδικασία:
Συναπόφαση (2η ανάγνωση)
Συζήτηση:
05.05.2009
Ψηφοφορία:
06.05.2009
 
 
Αναφ.: 20090505IPR55085