Paziņojumi presei
 

Uz galīgo lēmumu par telekomunikāciju reformu vēl jāgaida

2009. gada vēlēšanas - Informācijas sabiedrība - 06-05-2009 - 18:00
Plenārsesija
Pārsūtīt / Saglabāt
Deputāti uzstāj, ka par interneta piekļuves ierobežošanu jālemj tiesā

Deputāti uzstāj, ka par interneta piekļuves ierobežošanu jālemj tiesā

Eiropas Parlaments šodien grozīja ar ES Padomi neformāli panākto vienošanos par telekomunikāciju sistēmas reformu, līdz ar to priekšlikumi būs jāturpina izskatīt trešajā lasījumā. Deputātu vairākums grozījumos prasīja nodrošināt, ka interneta piekļuvi nedrīkst ierobežot, ja par to nav lēmusi tiesa.

Parlaments šodien otrajā lasījumā  atbalstīja panākto vienošanos par diviem no trim "telekomunikāciju paketes" priekšlikumiem — par patērētāju tiesībām un Telekomunikāciju regulatoru organizācijas izveidi. Tomēr deputāti izdarīja grozījumus ar dalībvalstīm panāktajā kompromisā par elektronisko sakaru vispārējo regulējumu. Ņemot vērā, ka likumprojekti ir saistīti, iespējams, visa likumprojektu pakete būs jāizskata  samierināšanas procedūrā jeb trešajā lasījumā.
 
Reformas ES elektronisko telekomunikāciju regulējumā bija nepieciešamas gan tehnoloģiju attīstības dēļ, gan nolūkā nodrošināt patērētāju tiesības, veicināt inovācijas un godīgu konkurenci. Likumprojekti attiecas uz visu elektronisko sakaru pārvaldi, tostarp fiksēto un mobilo telefonu tīkliem, pārraidi un internetu. Vienošanās paredzēja izveidot Eiropas Telekomunikāciju regulatoru organizāciju (BEREC), nostiprināt lietotāju tiesības un koordinēt radiofrekvenču sadalījumu.
 
Likumprojektus galīgi pieņemt neļāva deputātu grozījums par interneta lietošanas ierobežojumiem, ko Parlaments jau bija pieņēmis pirmajā lasījumā. Parlaments ar 407 balsīm par, 57 pret, un 171 atturoties, uzstāja, ka "nedrīkst noteikt nekādus ierobežojumus galalietotāju pamattiesībām un pamatbrīvībām bez iepriekšēja tiesu iestāžu lēmuma", izņemot, "ja ir apdraudēta sabiedriskā kartība". ES dalībvalstu ministru Padome šo grozījumu noraidīja. Tādēļ panāktais kompromiss tiesības lemt ierobežošanas pasākumiem atstāja dalībvalstu kompetencē.
 
Grozījumi tagad tiks iesniegti izskatīšanai ES Padomē, kurai kopējā nostāja jāpieņem maksimums četru mēnešu laikā. Ja Padome vēlreiz nepiekrīt Parlamenta prasībām, vienošanos mēģina panākt samierināšanas komiteja, kas apvieno Parlamenta, dalībvalstu (Padomes) un Eiropas Komisijas pārstāvjus. Termiņš galīgā lēmuma pieņemšanai no šodienas ir astoņi mēneši.

 
Referents: Malcolm HARBOUR (EPP-ED, AK)
Ziņojums: A6-0257/2009: Elektroniskie sakaru tīkli un pakalpojumi, privātās dzīves aizsardzība un patērētāju tiesību aizsardzība, direktīva
Procedūra: koplēmums, 2. lasījums
Debates: 05.05.2009.
Balsojums: 06.05.2009.
 
Referente: Catherine TRAUTMANN (PES, FR)
Ziņojums: A6-0272/2009: Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi, direktīva
Procedūra: koplēmums, 2. lasījums
Debates: 05.05.2009.
Balsojums: 06.05.2009.
 
Referente: Pilar del CASTILLO VERA (EPP-ED, ES)
Ziņojums: A6-0271/2009: Eiropas Telekomunikāciju regulatoru organizācija, regula
Procedūra: koplēmums, 2. lasījums
Debates: 05.05.2009.
Balsojums: 06.05.2009.
 
Ats.: 20090505IPR55085