Comunicat de presă
 

Niciun acord cu privire la reforma legislaţiei Telecom

Alegeri 2009 - Societatea informaţiei - 06-05-2009 - 17:17
Şedinţe plenare
Distribuie
Niciun acord între Parlamentul European şi Consiliu cu privire la pachetul Telecom ©BELGA_JULIEN WARNAND

Niciun acord între Parlamentul European şi Consiliu cu privire la pachetul Telecom©BELGA_JULIEN WARNAND

În lipsa unei decizii prealabile din partea autorităților judiciare nu se poate impune nici o restricție a drepturilor și libertăților fundamentale ale utilizatorilor finali ai internetului - reiterează Parlamentul în poziţia sa din prima lectură cu privire la pachetul legislativ Telecom. A existat însă un acord cu Consiliu referitor la aspectele legate de noua infrastructură de comunicaţii, modernizarea spectrului de frecvenţe radio, drepturile consumatorilor şi protecţia vieţii private.

Pachetul legislativ, cunoscut sub numele de pachetul telecom, constă din 3 rapoarte:
 
  1. Directiva privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor legate de reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice - raportor Malcolm Harbour (PPE-DE, Regatul Unit)
  2. Revizuirea cadrului comun de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice - raportoare de Catherine Trautmann (PSE, Franţa)
  3. Instituirea unui Organism al autorităţilor europene de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor (OAREC) - raportoare Pilar del Castillo (PPE-DE, Spania)
 
Deputaţii europeni au amendat acordul politic la care s-a ajuns cu Consiliul referitor la reforma cadrului de reglementare a comunicaţiilor electronice, care includ telefonia fixă şi mobilă, servicii de internet şi televiziune. În consecinţă, acest pachet legislativ va intra, cel mai probabil, în procedura de conciliere pe durata următorului mandat legislativ al Parlamentului European. A existat un acord între Parlament şi Consiliu cu privire la drepturile cetăţenilor şi instituirea unui Organism al autorităţilor europene de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor, însă cu privire la directiva cadru nu s-a putut ajunge la un compromis. Deoarece cele trei propuneri sunt interconectate, este posibil ca întreg pachetul legislativ să fie negociat în cadrul concilierii.
 
Prezentăm, în continuare, prevederile legislaţiei privind comunicaţiile electronice asupra cărora a existat un acord în a doua lectură:
 
Drepturile consumatorilor
Modificările aduse la directiva privind serviciul universal (raportul Harbour) actualizează normele existente cu privire la accesul la reţele şi servicii şi alte drepturi ale utilizatorilor de servicii universale, în special protecţia datelor personale şi a sferei private. Obiectivul principal este de a întări dreptul consumatorilor la informaţii înainte de semnarea unui contract, ca de exemplu tarifele percepute, restricţii impuse de operator (de ex. limite cu privire la accesul la servicii tip internet voice).
 
Garantarea serviciilor universale
"O cerinţă fundamentală a serviciilor universale este furnizarea către utilizatori a unei conexiuni la cerere la reţeaua de comunicaţii publică de la un punct fix şi la un preţ accesibil. Această cerinţă se aplică furnizării de apeluri telefonice locale, naţionale şi internaţionale a căror furnizare ar putea fi limitată de statele membre la postul/reşedinţa primară a utilizatorului final. Nu ar trebui să existe restricţii în ceea ce priveşte mijloacele tehnice utilizate pentru realizarea conexiunii, putând fi folosite tehnologii cu sau fără fir, şi nici restricţii cu privire la ce operatori răspund, parţial sau integral, de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu universal."
 
Acces la numărul de urgenţă 112
Începând cu 2003, numărul de urgenţă 112 poate fi accesat în întreaga UE. Deputaţii europeni consideră că acest număr trebuie să fie accesibil independent de tipul de comunicaţie electronică folosit. Serviciile de urgenţă ar trebui să aibă, de asemenea, acces la informaţiile necesare pentru a localiza apelul de urgenţă. Anumiţi operatori specializaţi în VOIP (voice over internet protocol) au pus sub semnul întrebării fezabilitatea tehnică a unei astfel de măsuri, însă deputaţii europeni sunt convinşi că aceste restricţii tehnice pot fi depăşite. Consumatorului trebuie totodată să i se garanteze o acoperire geografică adecvată în ceea ce priveşte telefoanele publice.
 
Numărul pentru copii dispăruţi 116000
Statele membre vor trebui să promoveze servicii "cu o valoare socială" în seria naţională de numere care încep cu 116 ca numere armonizate pentru servicii armonizate cu caracter social, în special numărul liniei telefonice pentru copiii dispăruţi 116000.
 
Contracte mai clare
Directiva conferă consumatorilor dreptul la o mai bună informare cu privire la preţuri şi tarife. În contracte trebuie să se menţioneze modul în care se efectuează apelurile de urgenţă, orice restricţie de acces la un anumit conţinut sau tip de echipament (de exemplu blocarea apelurilor VOIP la telefoanele mobile), durata contractului, metode de plată, tarife pentru transferarea numărului la un alt operator sau pentru rezilierea contractului.
 
Toate aceste informaţii trebuie să fie transparente, comparabile, adecvate şi actuale, iar publicarea acestora trebuie realizată în mod clar şi inteligibil.
 
Portabilitatea numărului şi durata contractelor
Consumatorii pot să îşi menţină numărul în cazul în care doresc să schimbă operatorul. Potrivit noii directive, numărul trebuie transferat cât mai repede posibil, cel mult în cursul unei zile de lucru de la declararea schimbării operatorului.
 
În ceea ce priveşte durata maximă a contractelor, aceasta nu poate depăşi 24 de luni, dar utilizatorii trebuie să aibă opţiunea de a alege un contract valabil 12 luni.
 
Restricţii de acces
Având în vedere importanţa din ce în ce mai mare a comunicaţiilor electronice pentru consumatori şi afaceri, utilizatorii ar trebui să fie în permanenţă pe deplin informaţi cu privire la orice limitări impuse de către furnizorul de serviciu şi/sau reţea cu privire la utilizarea serviciilor de comunicaţii electronice. Astfel de informaţii ar trebui, la alegerea furnizorului, să precizeze fie tipul de conţinut, aplicaţii sau servicii vizate, fie fiecare aplicaţie sau serviciu, fie ambele.
 
Directiva mai stipulează că statele membre trebuie să respecte drepturile fundamentale ale cetăţenilor, inclusiv cele referitoare la confidenţialitate, protecţia vieţii private.
 
O piaţă competitivă ar trebui să asigure faptul că utilizatorii beneficiază de calitatea dorită a serviciului, însă, în cazuri speciale, ar putea fi necesar să se asigure că reţelele publice de comunicaţii ating "un nivel minim de calitate" pentru a se preveni degradarea serviciului, blocarea accesului şi încetinirea traficului din cadrul reţelelor.
 
Utilizatorii finali ar trebui să decidă ce conţinuturi doresc să poată transmite şi recepţiona şi ce servicii, aplicaţii, echipamente şi programe informatice doresc să folosească în aceste scopuri, fără a aduce atingere necesităţii de a menţine integritatea şi securitatea reţelelor şi serviciilor.
 
O mai bună protecţie a vieţii private şi acţiuni împotriva activităţilor ilegale pe internet  
Revizuirea directivei din 2002 cu privire la prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice are ca obiectiv îmbunătăţirea securităţii şi integrităţii reţelei, o mai bună protecţia datelor personale şi măsuri împotriva "spam-ului" şi atacurilor informatice.
 
Operatorii de servicii trebuie să ia măsurile necesare pentru a reduce riscul de violare a securităţii. Datele personale pot fi accesate doar de personal autorizat şi nu pot fi salvate fără permisul prealabil a persoanei în cauză.  
 
Cerinţele de informare în caz de încălcare a securităţii datelor prevăd o structură pentru anunţarea autorităţilor competente şi a indivizilor implicaţi în cazul în care datele personale au fost totuşi compromise.
 
Statele membre ar trebui să informeze utilizatorii finali cu privire la măsurile de precauţie disponibile şi să-i încurajeze să ia toate măsurile necesare pentru protejarea echipamentului lor terminal împotriva viruşilor şi a programelor de tip spyware.
 
Comunicarea comercială (promoţii, premii, cadouri) prin telefon sau electronic trebuie să fie semnate şi să conţină o adresă, permiţând astfel utilizatorului de a solicita să nu i se mai trimită astfel de materiale.
 
Cooperarea autorităţilor naţionale de reglementare cu Comisia Europeană în ceea ce priveşte reglementarea pieţei - raportoare Catherine Trautmann (PSE, Franţa)
Înainte de luarea unei decizii de reglementare, autoritatea naţională trebuie să se consulte cu Comisia Europeană şi cu Organismul autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC). OAREC va adopta o opinie cu majoritatea absolută a celor 27 de membri. Autoritatea de reglementare trebuie să ţină seama în cea mai mare măsură de "îndoielile serioase" exprimate de OAREC şi Comisie. În acest caz, cele trei instituţii trebuie să coopereze îndeaproape pentru a identifica măsura "cea mai adecvată şi eficientă", înainte ca autoritatea de reglementare să adopte o măsură.
 
Separarea funcţională
Scopul separării funcţionale, prin care operatorului integrat pe verticală i se solicită să înfiinţeze două entităţi comerciale separate din punct de vedere operaţional, este de a garanta furnizarea de produse de acces echivalente către toţi operatorii din aval, inclusiv către propriile unităţi din aval ale operatorului integrat pe verticală.
 
Separarea funcţională are capacitatea de a îmbunătăţi concurenţa pe numeroase pieţe relevante prin reducerea semnificativă a tendinţelor discriminatorii şi prin facilitarea verificării şi asigurării respectării obligaţiilor în materie de nediscriminare.
 
În cazuri excepţionale, separarea funcţională poate fi justificată ca măsură corectivă atunci când eforturile în privinţa asigurării efective a nediscriminării pe mai multe dintre pieţele în cauză continuă să eşueze sau atunci când există şanse reduse sau nule pentru existenţa unei concurenţe în ceea ce priveşte infrastructura.
 
Cu toate acestea, este foarte important să se asigure că odată cu impunerea separării funcţionale întreprinderea în cauză este în continuare motivată să investească în propria reţea şi că această măsură nu atrage nici un efect potenţial negativ asupra bunăstării consumatorilor.
 
Armonizarea utilizării spectrului de frecvenţe radio
Pentru a îmbunătăţi cooperarea, planificarea strategică şi armonizarea utilizării spectrului de frecvenţe radio între statele membre, Comisia Europeană ar trebui să prezinte o propunere legislativă în vederea elaborării unui plan de acţiune multi-anual.
 
Reforma cadrului de reglementare pentru comunicaţiile electronice va introduce ca principii cu caracter obligatoriu neutralitatea serviciilor şi a tehnologiei. Aceasta înseamnă că orice bandă de frecvenţă va putea fi folosită pentru orice aplicaţie atâta timp cât respectă planurile naţionale de alocare a frecvenţelor.
 
Punerea în aplicare a acestor principii ar permite, de asemenea, alocarea frecvenţelor provenite din aşa-numitul "dividend digital"  pentru servicii de internet în bandă largă. Trecerea de la televiziunea analogică la televiziunea terestră digitală până la sfârşitul anului 2012, ca urmare a eficienţei de transmisie superioare a tehnologiei digitale, eliberează o parte semnificativă a spectrului din Uniunea Europeană.
 
Investiţii în reţele de ultimă generaţie şi partajarea infrastructurii
În viitor se vor putea impune operatorilor "obligaţii privind acceptarea cererilor rezonabile de acces la anumite elemente şi la infrastructura specifică asociată reţelei şi la utilizarea acestora" precum accesul la bucla locală şi la infrastructura fizică, inclusiv clădiri, conducte şi piloni.
 
Autorităţile naţionale ar trebui să promoveze "investiţii eficiente şi inovaţii în infrastructuri noi şi performante, inclusiv prin încurajarea, după caz, a investiţiilor comune." Trebuie însă se garanteze faptul că "condiţiile de acces la facilităţi iau în considerare în mod adecvat riscurile pentru investitori prin încurajarea partajării riscului între investitori şi între investitori şi solicitanţii de acces, precum şi prin acceptarea flexibilităţii preţurilor."
 
Organismul autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC) - raportoare Pilar del Castillo
OAREC va deţine un consiliu format din preşedinţii celor 27 autorităţi naţionale de reglementare şi un reprezentant al Comisiei Europene. Acest organism va oferi consultanţă Comisiei şi la cerere Parlamentului European şi Consiliului. Acest consiliu al OAREC va adopta opinii cu o majoritate de două treimi a membrilor săi.
 
Un secretariat cu o dimensiune redusă va oferi sprijin profesional şi administrativ pentru OAREC. Finanţarea va proveni din subvenţii de la bugetul comunitare şi de la contribuţii voluntare ale statelor membre sau ale autorităţilor naţionale de reglementare.
 
 
REF.: 20090505IPR55085