Tlačová správa
 

Telekomunikačný balíček: Parlament a Rada EÚ sa nedohodli

Voľby 2009 - Informačná spoločnosť - 06-05-2009 - 18:48
Plenárne zasadnutie
Zdieľať
Telekomunikačný balíček: Parlament a Rada EÚ sa nedohodli

Telekomunikačný balíček: Parlament a Rada EÚ sa nedohodli ©BELGA_JULIEN WARNAND

Európsky parlament zmenil hlasovaním 6. 5. neformálnu dohodu, ktorú dosiahol s Radou EÚ, a tým pravdepodobne posunul "telekomunikačný balíček" do tzv. zmierovacieho konania. Poslanci trvali na opätovnom nastolení pozmeňujúceho návrhu z 1. čítania, podľa ktorého pripojenie užívateľa k internetu nemôže byť obmedzené bez predchádzajúceho rozhodnutia súdnych orgánov.

Naopak Parlament sa zhodol s Radou EÚ na potrebe investícií do novej infraštruktúry v oblasti komunikácií, na reforme využívania rádiového spektra, na jasných právach užívateľov a na ochrane súkromia.  
 
Poslanci zmenili politickú dohodu dosiahnutú s Radou EÚ o reforme regulačného rámca pre elektronické komunikácie, vrátane mobilných a pevných telefónov, vysielania, bezdrôtového a pevného pripojenia na internet. Preto je možné, že celý "telekomunikačný balíček" bude predmetom zmierovacieho konania v nasledujúcom legislatívnom období Parlamentu.
 
Telekomunikačný balíček zahŕňa revíziu rámca o elektronických komunikáciách (správa Catherine TRAUTMANN, PES, FR), smernicu o občianskych právach (správa Malcolm HARBOUR, EPP-ED, UK) a vytvorenie nového Úradu európskych regulačných orgánov v oblasti telekomunikácií nazvaného BEREC (správa Pilar del CASTILLO, EPP-ED, ES).
 
Parlament a Rada EÚ sa zhodujú na smernici o občianskych právach a o vytvorení nového Úradu európskych regulačných orgánov v oblasti telekomunikácií nazvaného BEREC, ale pozmenili kompromis dosiahnutý s Radou EÚ o rámcovej smernici. Keďže všetky tri návrhy sú vzájomne prepojené, je možné, že celý balíček bude posunutý do 3. čítania a teda do tzv. zmierovacieho konania.
 
Otvorenou témou ostáva: žiadne obmedzenia v prístupe k službám bez predchádzajúceho rozhodnutia súdnych orgánov
 
Parlament znova nastolil pozmeňujúci návrh z 1. čítania (407 hlasov za, 57 hlasov proti a 171 hlasov sa zdržalo), ktorý hovorí: " že základné práva a slobody koncových užívateľov nemožno nijako obmedzovať bez predchádzajúceho rozhodnutia súdnych orgánov, ..., okrem prípadu, ak je ohrozená verejná bezpečnosť."
Rada EÚ zamietla tento pozmeňovací návrh v 1. čítaní.
 
Posilniť užívateľské práva aj pre univerzálnu službu (správa Harbour)
 
Cieľom navrhovaných zmien k smernici o univerzálnej službe a o užívateľských právach v elektronickej komunikácii je zlepšiť ochranu užívateľov. Smernica sa ďalej snaží modernizovať exitujúce ustanovenia berúc do úvahy zmeny v technológii a na trhu v tejto rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti.
Znenie textu správy Malcolma HARBOURA (EPP-ED, UK) bolo predmetom dlhých vyjednávaní medzi Parlamentom a Radou EÚ. Medzi iným je posilnená požiadavka na operátorov, aby poskytli minimálny balík služieb špecifickej kvality prístupný všetkým konečným užívateľom za prijateľnú cenu. Táto "univerzálna služba" zahŕňa právo pripojenia sa k sieti verejných komunikácií schopnej prenášať zvuk a elektronickú poštu v dostatočnej kvalite, ktorá tak umožňuje funkčné pripojenie sa k internetu. Existujúca definícia funkčného internetového pripojenia stanovená na 56 kilobajtov za sekundu bude odstránená, aby uľahčila zavedenie širokopásmového pripojenia.
 
Užívatelia by mali mať zabezpečený voľný prístup k tiesňovým telefónnym číslam (aj k celoeurópsku číslu 112 a tiež k národným číslam), službu, pokiaľ ide o poskytovanie informácií o účastníckych číslach a adekvátne geografické pokrytie verejnými telefónnymi automatmi a ďalšími telekomunikačnými prístupovými miestami. Právo užívateľov na informácie bolo značne posilnené, aby sa zlepšila ochrana užívateľov a tiež uľahčiť výber medzi dodávateľmi služieb.
 
Jasnejšie zmluvné podmienky
 
Smernica dáva užívateľom právo na lepšie informácie o cenách, tarifách a zmluvných podmienkach. V zmluvách bude musieť byť uvedený spôsob, akým je možné uskutočniť tiesňové hovory a sledovať ich lokalizáciu, akékoľvek obmedzenia k prístupu istých obsahov alebo typov zariadení (napríklad VOIP - telefonovanie cez internet - hovory sú blokované na mobilných telefónoch, ktoré inokedy ponúkajú internetové spojenie), aplikovateľné právne podmienky, parametre kvality služieb, dĺžka trvania zmluvy, uplatnené ceny a sadzby, typy zákazníkov a záručný servis, spôsoby platby, a poplatky, ak sú nejaké stanovené za prenos čísla k inému operátorovi alebo za ukončenie zmluvy.
Všetky tieto informácie musia byť transparentné, porovnateľné, primerané a aktualizované, ako aj zverejnené jasnou, zrozumiteľnou a ľahko dostupnou formou. Užívateľ by mal byť schopný dostať zmluvu od operátora podľa svojho výberu ešte predtým, ako ju podpíše. Ak operátor mení podmienky už existujúcej zmluvy, predplatiteľ bude mať právo na ukončenie zmluvy bez pokuty.
 
Horúca linka pre nezvestné deti
 
Členské štáty budú musieť podporovať služby "sociálnej hodnoty", ktoré by mali začať s číslom 116, medzi nimi je aj číslo 116000 pre nahlásenie prípadov nezvestných detí.
 
Práva zdravotne postihnutých ľudí by mali byť viac uznané
 
Rozsiahlejšie zmeny týkajúce sa práv zdravotne postihnutých ľudí im umožnia mať prístup k službám elektronickej komunikácie rovnako ako majú prístup aj iní užívatelia.
 
Prenositeľnosť čísla za jeden deň a dĺžka zmluvy
 
Kompromisné znenie smernice uvádza: "prenositeľnosť čísla predstavuje kľúčové uľahčenie pre výber zákazníka a účinnú hospodársku súťaž na trhoch elektronických komunikácií otvorených hospodárskej súťaži a mala by sa vykonať s minimálnym oneskorením", čo znamená, že číslo je funkčne aktivované v rámci jedného pracovného dňa, a tým pádom zákazník neostane bez poskytovania služieb dlhšie ako 1 pracovný deň.
 
Členské štáty zabezpečia, aby sa v zmluvách uzavretých medzi užívateľmi a podnikmi poskytujúcimi elektronické komunikačné služby neustanovovala povinnosť úvodnej viazanosti, ktorá presahuje 24 mesiacov. Členské štáty ďalej zabezpečia, aby poskytovatelia služieb elektronickej komunikácie ponúkli užívateľom možnosť uzavrieť zmluvu aj na maximálne 12 mesiacov.
 
Obmedzenie prístupu
 
Akékoľvek obmedzenia uložené poskytovateľom k prístupu alebo k využívaniu služieb, aplikácií alebo k zariadeniam závisia od vnútroštátneho práva. Prepracované znenie smernice ani nenariaďuje, ani nezakazuje podmienky uložené poskytovateľmi, v súlade s národným právom, na obmedzenie prístupu užívateľov a /alebo využívania služieb a aplikácií, ale poskytuje informácie o takýchto podmienkach. Ale zavádza povinnosť informovať užívateľov ak takéto obmedzenia existujú.
 
Podľa smernice musia členské štáty rešpektovať základné občianske práva, vrátane tých, ktoré sa týkajú dôvernosti a súkromia, cieľov informačnej spoločnosti a pravidiel trhu.
 
Smernica má za cieľ zlepšiť kvalitu verejne dostupných služieb. Zavádza princíp "minimálnej kvality služieb". Niektoré obmedzenia môžu byť potrebné, aby sa predišlo zhoršeniu služieb, ale smernica ich nešpecifikuje.   
 
Koneční užívatelia by mali byť schopní rozhodnúť sa, aký obsah chcú posielať a prijímať a tiež aké služby, aplikácie, hardvér a softvér chcú používať na tieto účely bez toho, aby bola dotknutá potreba chrániť integritu a bezpečnosť sietí a služieb.
 
Lepšia ochrana súkromia a boj proti ilegálnym aktivitám na internete
 
Revízia smernice z roku 2002 o spracovávaní osobných dát a o ochrane súkromia v oblasti elektronických komunikácií, má za cieľ vylepšiť bezpečnosť a celistvosť siete, lepšie chrániť osobné údaje užívateľov a zlepšiť opatrenia proti spamu a počítačovým útokom. Revidovaná smernica rozširuje existujúcu harmonizáciu v oblasti spracovávania osobných údajov o právo na súkromie, utajenie a na bezpečnosť informačných technológií.
 
Bezpečnosť sietí - povinnosť informovať o narušení bezpečnosti dát
 
Podľa nových pravidiel bude prvýkrát v legislatíve EÚ ustanovenie o tom, že narušenie bezpečnosti - napríklad krádež zoznamu zákazníkov od poskytovateľa internetových služieb - musí byť okamžite oznámená regulačnému úradu.
 
Užívatelia by mali dostať správu o narušení bezpečnosti ich osobných údajov, ak si to vyžaduje vážnosť situácie.
 
Poskytovatelia služieb, ktorí kompetentným orgánom dokážu, že prijali primerané technické ochranné opatrenia, nebudú povinní informovať užívateľa o narušení bezpečnosti jeho údajov. Mali by však v každom prípade viesť zoznam všetkých prípadov narušenia, aby sa príslušné orgány mohli presvedčiť, že ochranné opatrenia sú primerané.
 
Poskytovatelia služieb sú už teraz povinní prijímať primerané kroky na zníženie rizika narušenia bezpečnosti. Poslanci do pravidiel pridali systémy na odhaľovanie predvídateľných slabých stránok.
 
Prístup k osobným údajom má mať iba oprávnený personál, a tieto údaje nemožno uchovávať bez predbežného súhlasu dotknutej osoby.
 
Ochrana proti spamom a kybernetickým útokom
 
Smernica by mala posilniť tiež ochranu proti spamu (nevyžiadanej pošte). Spracovanie osobných údajov poskytovateľom služby by malo byť možné len po súhlase užívateľa, rovnako ako inštalácia tzv. cookies na počítači užívateľa. Podľa smernice je nelegálne poslať elektronickou poštou (e-mailom) odkazy na škodlivý alebo podvodný materiál. Ochrana proti vírusom, trójskym koňom alebo spyvéru bude tiež zlepšené. Tieto programy sú už zakázané bez ohľadu na pamäťový systém alebo na metódu sťahovania.
 
Spolupráca Komisie a národných regulačných orgánov pri regulácii trhu (správa Trautmann)
 
Poslanci sa zhodli s českým predsedníctvom EÚ, že predtým, ako národné regulačné orgány prijmú regulačné rozhodnutia, budú musieť konzultovať Komisiu a nový Úrad európskych regulačných orgánov v oblasti telekomunikácií (BEREC).
 
Národný regulačný orgán bude musieť venovať "maximálnu pozornosť" všetkým "vážnym pochybnostiam", ktoré vznesie Komisia a BEREC. V takom prípade by BEREC, Komisia a národný regulačný orgán mali úzko spolupracovať a dospieť k "najvhodnejším a k najefektívnejším opatreniam" ešte predtým, ako národný regulačný orgán prijme nápravu.   
 
Funkčné oddelenie ako posledná možnosť
 
Kompromisné znenie umožňuje národnému regulačnému orgánu požadovať od vertikálne integrovaných prevádzkovateľov oddelenie ich sieťovej infraštruktúry od jednotiek ponúkajúcich služby, ktoré využívajú túto infraštruktúru. Ide o regulačný nástroj známy ako "funkčné oddelenie", ktoré ale nemení celkové vlastníctvo telekomunikačných sietí a služieb.
 
Investície do budúcej generácie sietí a zdieľanie infraštruktúry
 
Dominantní prevádzkovatelia sietí elektronických komunikácií budú mať podľa revidovanej smernice povinnosť umožniť využitie svojich "sieťových prvkov a pridružených zariadení" konkurentom ako napríklad elektrické vedenia na budovách, káblové siete v budovách, stožiare, antény, veže a potrubia.
 
Národné regulačné orgány by mali podporovať "efektívne investície a inovácie v oblasti nových a pokrokových infraštruktúr", akými sú napríklad siete z optického vlákna.
 
Modernizovať využívanie rádiového spektra
 
Aby sa zlepšila spolupráca, strategické plánovanie a harmonizácia používania rádiového spektra medzi členskými štátmi, Komisia by mala vypracovať  legislatívny návrh pre viacročný akčný plán v oblasti rádiového spektra, hovorí text prijatý Parlamentom.
 
Reforma regulačného rámca pre elektronické komunikačné siete a služby zavádza neutralitu služieb a technológií ako záväzné princípy, teda umožniť voľné využívanie frekvenčných pásiem pre akékoľvek typy aplikácií.
 
Uplatňovanie týchto princípov umožní, aby uvoľnené frekvenčné pásma, ktoré budú  výsledkom digitalizácie televízneho vysielania, mohli byť využité pre iné služby, napríklad bezdrôtové širokopásmové služby.
 
Úrad európskych regulačných orgánov v oblasti telekomunikácií (správa Castillo)
 
Poslanci sa s českým predsedníctvom dohodli, že BEREC bude zložený z Rady riaditeľov 27 národných regulačných orgánov a zástupcu Európskej komisie.  Jeho úlohou bude poskytovať poradenstvo Komisii, a na požiadanie tiež Parlamentu a Rade EÚ. Rada riaditeľov bude prijímať stanoviská, okrem iného k cezhraničným sporom, dvojtretinovou väčšinou.
 
BEREC bude mať len malý sekretariát, ktorý bude poskytovať odborné a  administratívne služby. Úrad európskych regulačných orgánov v oblasti telekomunikácií (BEREC) bude financovaný prostredníctvom dotácií z rozpočtu EÚ a z dobrovoľných finančných príspevkov členských štátov alebo ich národných regulačných úradov.
 
Odkaz: 20090505IPR55085