Background
 

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών

Συνταγματικές υποθέσεις - 30-03-2012 - 10:58
Μοιράστε το
Κοινωνικά δίκτυα
Αγαπημένα
 

Από 1η Απριλίου 2012 οι πολίτες της ΕΕ θα μπορούν να ζητούν από την ΕΕ τη θέσπιση νέας νομοθεσίας, εφόσον μπορέσουν να συγκεντρώσουν ένα εκατομμύριο υπογραφές. Αυτό το νέο εργαλείο, γνωστό ως "Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών", έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στους πολίτες να έχουν πιο άμεσο λόγο στα ζητήματα της ΕΕ.

Το ΕΚ ενέκρινε τη σχετική νομοθεσία για την πρωτοβουλία πολιτών το Δεκέμβριο του 2010 και το Συμβούλιο το Φεβρουάριο του 2011.Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν 12 μήνες για να μεταφέρουν τους νέους κανόνες στην εθνική τους νομοθεσία, οι πρώτες πρωτοβουλίες πολιτών θα μπορούν να ξεκινήσουν από τον Απρίλιο του 2012. Οι απαντήσεις που ακολουθούν αφορούν την κατάσταση μετά την έναρξη ισχύος των κανόνων.

 
Αναφ.: 20101209BKG08308

1. Θα ήθελα να ξεκινήσω μια πρωτοβουλία πολιτών. Τι κάνω πρώτα;

Κορυφή σελίδαςΕπόμενο
 

Για να ξεκινήσετε μια πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να συστήσετε μια επιτροπή πολιτών απαρτιζόμενη από τουλάχιστον επτά άτομα που κατοικούν σε τουλάχιστον επτά διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να καταχωρίσετε την πρωτοβουλία σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μία από τις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Η Επιτροπή θα δημιουργήσει σημείο επαφής για την παροχή πληροφοριών και βοήθειας.


Κατά την καταχώριση της πρωτοβουλίας σας, θα πρέπει να υποβάλετε στην Επιτροπή τον τίτλο της πρωτοβουλίας σας, να περιγράψετε το αντικείμενο και τους στόχους αυτής, να δηλώσετε ποιες διατάξεις της Συνθήκης ΕΕ θεωρείτε σχετικές, να αναφέρετε τα στοιχεία επικοινωνίας των επτά μελών της επιτροπής πολιτών, καθώς και όλες τις πηγές χρηματοδότησης και υποστήριξης.

 
Κορυφή σελίδαςΕπόμενο

2. Μπορώ να προτείνω οτιδήποτε σε μια πρωτοβουλία πολιτών;

Κορυφή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
 

Όχι. Μετά την καταχώριση της πρωτοβουλίας σας, η Επιτροπή θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός δύο μηνών και θα σας ενημερώσει εάν η πρωτοβουλία σας πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι:


  • να έχει συσταθεί η επιτροπή πολιτών και να έχουν οριστεί τα πρόσωπα επικοινωνίας,

  • η προτεινόμενη πρωτοβουλία να μην ευρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των εξουσιών της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών,

  • η προτεινόμενη πρωτοβουλία να μην είναι κατάφωρα καταχρηστική, ανούσια ή κακόβουλη και

  • η πρωτοβουλία να μην αντίκειται προφανώς στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτές ορίζονται στη Συνθήκη.


Εάν η πρωτοβουλία δεν πληροί τις προϋποθέσεις, η Επιτροπή θα σας ενημερώσει για τους λόγους που συμβαίνει αυτό, καθώς και για όλες τις δυνατές νομικές και άλλες ενέργειες στις οποίες μπορείτε να προβείτε. Όλες οι πρωτοβουλίες οι οποίες θα εγκριθούν θα δημοσιευθούν στο ηλεκτρονικό μητρώο που θα συστήσει η Επιτροπή για αυτόν τον σκοπό.

 
Κορυφή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο

3. Πώς μπορεί να γίνει η συγκέντρωση των υπογραφών; Πόσο χρόνο διαθέτω;

Κορυφή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
 

Η συγκέντρωση των υπογραφών μπορεί να γίνει είτε σε έντυπη μορφή είτε ηλεκτρονικά. Υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη υποδειγμάτων των εντύπων που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη συγκέντρωση των "δηλώσεων υποστήριξης". Η επιλογή του είδους εξαρτάται από τη χώρα στην οποία συλλέγονται οι υπογραφές.


Εάν επιθυμείτε να συλλέξετε τις υπογραφές ηλεκτρονικά, θα πρέπει πρώτα να λάβετε συναφή πιστοποίηση από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι οι υπογράφοντες μπορούν να είναι βέβαιοι ότι, για παράδειγμα, έχουν ληφθεί υπόψη ζητήματα προστασίας δεδομένων. Τα κράτη μέλη οφείλουν να εκδίδουν το εν λόγω πιστοποιητικό εντός ενός μηνός.


Η Επιτροπή καθιστά δωρεάν διαθέσιμο λογισμικό ανοικτού πηγαίου κώδικα για την ηλεκτρονική συγκέντρωση υπογραφών.


Διαθέτετε ένα έτος για τη συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου υπογραφών. Η προθεσμία ξεκινά από τη στιγμή που θα καταχωρίσει η Επιτροπή την πρωτοβουλία σας στο δημόσιο μητρώο της.

 
Κορυφή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο

4. Ποια προσωπικά δεδομένα πρέπει να δηλώσει κάποιος εάν επιθυμεί να υπογράψει μια δήλωση υποστήριξης;

Κορυφή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
 

Αυτό εξαρτάται από τη χώρα που είναι υπεύθυνη για την επαλήθευση της εγκυρότητας της δήλωσης υποστήριξής σας. Τα περισσότερα κράτη μέλη θα απαιτήσουν τα εξής στοιχεία: όνομα, μόνιμη διεύθυνση, ημερομηνία και τόπο γέννησης, ιθαγένεια και υπογραφή με ημερομηνία.


Τα περισσότερα κράτη μέλη επίσης θα απαιτήσουν να παράσχετε και αριθμό δελτίου ταυτότητας. Εννέα χώρες δεν απαιτούν κάτι τέτοιο: Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Σλοβακία και Φινλανδία.

 
Κορυφή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο

5. Ποιος μπορεί να υπογράψει μια πρωτοβουλία πολιτών;

Κορυφή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
 

Για να μπορείτε να υποστηρίξετε μια προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών, θα πρέπει να είστε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ηλικία που να κατέχετε δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό σημαίνει τα 18 έτη σε όλες τις χώρες της ΕΕ εκτός της Αυστρίας, όπου το όριο είναι τα 16 έτη.

 
Κορυφή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο

6. Μπορώ να συγκεντρώσω ένα εκατομμύριο υπογραφές σε μία χώρα;

Κορυφή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
 

Όχι. Οι υπογράφοντες πρέπει να προέρχονται από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών της ΕΕ. Εφόσον επί του παρόντος τα κράτη μέλη είναι 27, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συγκεντρώσετε υπογραφές από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Επίσης θα πρέπει να συγκεντρώσετε έναν ελάχιστο αριθμό υπογραφών σε κάθε κράτος μέλος, ώστε να συμπεριληφθούν αυτά στο απαιτούμενο ένα τέταρτο του συνόλου των κρατών μελών. Αυτός ο ελάχιστος αριθμός προκύπτει εάν πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται σε κάθε κράτος μέλος επί 750.


Ο ελάχιστος, αυτός, αριθμός υπογραφών έχει ήδη υπολογιστεί για κάθε κράτος μέλος ως εξής:


Αυστρία          

12.750

Βέλγιο          

16.500

Βουλγαρία          

12.750

Γαλλία          

54.000

Γερμανία          

74.250

Δανία          

9.750

Ελλάδα         

16.500

Εσθονία          

4.500

Ηνωμένο Βασίλειο          

54.000

Ιρλανδία          

9.000

Ισπανία          

37.500

Ιταλία          

54.000

Κάτω Χώρες          

18.750

Κύπρος          

4.500

Λετονία          

6.000

Λιθουανία          

9.000

Λουξεμβούργο          

4.500

Μάλτα          

3.750

Ουγγαρία          

16.500

Πολωνία          

37.500

Πορτογαλία         

16.500

Ρουμανία          

24.750

Σλοβακία          

9.750

Σλοβενία          

5.250

Σουηδία          

13.500

Τσεχική Δημοκρατία          

16.500

Φινλανδία         

9.750


 
Κορυφή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο

7. Τι γίνεται αφού συγκεντρώσω ένα εκατομμύριο υπογραφές;

Κορυφή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
 

Πρώτα θα πρέπει να υποβάλετε όλες τις δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώσατε στα αρμόδια κράτη μέλη προκειμένου να επαληθευτεί η εγκυρότητά τους. Ο έλεγχος θα πρέπει να διενεργηθεί εντός τριών μηνών και, εάν όλα είναι εντάξει, θα λάβετε το συναφές πιστοποιητικό.


Εφόσον λάβετε τα απαραίτητα πιστοποιητικά, μπορείτε να υποβάλετε την πρωτοβουλία σας στην Επιτροπή. Επίσης, θα πρέπει να παράσχετε πληροφορίες για ενδεχόμενη στήριξη και χρηματοδότηση που λάβατε για την πρωτοβουλία.


Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει όλες αυτές τις πληροφορίες στον ιστότοπό της. Στη συνέχεια θα κληθείτε να εξηγήσετε λεπτομερώς στην Επιτροπή τα ζητήματα που θίγει η πρωτοβουλία. Επίσης θα σας δοθεί η ευκαιρία να παρουσιάσετε την πρωτοβουλία σε δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα μεριμνήσουν για τη διοργάνωση της ακρόασης.


Η Επιτροπή θα σας ενημερώσει εντός τριών μηνών αναφορικά με τα νομικά και πολιτικά συμπεράσματά της σχετικά με την πρωτοβουλία σας, τις ενδεχόμενες ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί και τους λόγους για τους οποίους θα προβεί ή δεν θα προβεί στις εν λόγω ενέργειες. Οι εν λόγω πληροφορίες δημοσιοποιούνται.

 
Κορυφή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο

8. Τι κάνω με τις υπογραφές στη συνέχεια;

Κορυφή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο
 

Θα έχετε την ευθύνη της ορθής μεταχείρισης των προσωπικών δεδομένων των υπογραφόντων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, από κοινού με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Οφείλετε να καταστρέψετε όλες τις δηλώσεις υποστήριξης και τα αντίγραφά τους το αργότερο έναν μήνα μετά την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή ή το αργότερο 18 μήνες μετά την ημερομηνία καταχώρισης της πρωτοβουλίας, ανάλογα με το ποια πράξη προηγείται χρονικά.


Τα κράτη μέλη που επαλήθευσαν τις δηλώσεις υποστήριξης επίσης οφείλουν να καταστρέψουν όλες τις δηλώσεις υποστήριξης και κάθε σχετικό αντίγραφο το αργότερο έναν μήνα μετά την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού για εσάς.

 
Κορυφή σελίδαςΕπόμενοΠροηγούμενο

9. Ποια ήταν η συνεισφορά των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέσπιση των κανόνων;

Κορυφή σελίδαςΠροηγούμενο
 

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες ώστε η πρωτοβουλία πολιτών να είναι περισσότερο εύχρηστη σε σύγκριση με την αρχική πρόταση. Παρατίθενται ορισμένες βελτιώσεις τις οποίες διαπραγματεύτηκαν με επιτυχία:


  • η Επιτροπή θα ελέγχει το παραδεκτό της πρωτοβουλίας σας από την αρχή, και όχι μετά τη συγκέντρωση 300.000 υπογραφών, όπως είχε προταθεί αρχικά,

  • ο ελάχιστος αριθμός κρατών μελών από τα οποία πρέπει να συγκεντρωθούν οι υπογραφές μειώθηκε από το ένα τρίτο στο ένα τέταρτο,

  • η Επιτροπή θα συνδράμει τους διοργανωτές μιας πρωτοβουλίας παρέχοντας έναν εύχρηστο οδηγό, συστήνοντας ένα σημείο επαφής και παρέχοντας δωρεάν λογισμικό για την ηλεκτρονική συγκέντρωση υπογραφών,

  • εάν μια πρωτοβουλία υποστηρίζεται από ένα εκατομμύριο υπογραφές, θα διασφαλίζεται η δέουσα ανάληψη δράσεων οι οποίες περιλαμβάνουν την πρόσκληση στην Επιτροπή και τη διοργάνωση δημόσιας ακρόασης, και

  • η Επιτροπή διαθέτει προθεσμία τριών μηνών, αντί των τεσσάρων που είχε προταθεί αρχικά, για να απαντήσει σε μια πρωτοβουλία.

 
Κορυφή σελίδαςΠροηγούμενο