Διαδικασία : 2007/2624(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0355/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0355/2007

Συζήτηση :

PV 25/09/2007 - 5
CRE 25/09/2007 - 5

Ψηφοφορία :

PV 26/09/2007 - 6.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0412

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 90kWORD 48k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0351/2007
19 Σεπτεμβρίου 2007
PE 394.794v01-00
 
B6‑0355/2007
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adriana Poli Bortone
εξ ονόματος της Ομάδας UEN
σχετικά με τα επικίνδυνα παιχνίδια

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα επικίνδυνα παιχνίδια 
B6‑0355/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 88/378/ΕΟΚ(1) για την ασφάλεια των παιχνιδιών,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/95/ΕΚ(2) για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τους τελευταίους μήνες, ανακοινώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευρείας κλίμακας εκστρατείες οικειοθελούς ανάκλησης που αφορούσαν μη ασφαλή παιχνίδια,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω ανακλήσεις έθεσαν επί τάπητος το πρόβλημα των μη ασφαλών προϊόντων που εξακολουθούν να φτάνουν στην αγορά της ΕΕ, γεγονός που απαιτεί επείγουσα αντιμετώπιση,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 48% των εντοπισθέντων μη ασφαλών προϊόντων προέρχονται από την Κίνα ενώ το 27% είναι άγνωστης προέλευσης,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 25% του συνόλου των μη ασφαλών προϊόντων είναι παιδικά παιχνίδια,

1.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η σήμανση CE αποτελεί εγγύηση ασφάλειας και ποιότητας και να λάβει μέτρα για να προλάβει την κατάχρησή του·

2.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του συστήματος RAPEX για να διασφαλιστεί ο εντοπισμός του μέγιστου αριθμού μη ασφαλών προϊόντων με προέλευση την Κίνα και τρίτες χώρες και προορισμό την αγορά της ΕΕ·

3.  παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει επείγοντα μέτρα προς αντιμετώπιση του προβλήματος των επικίνδυνων προϊόντων απροσδιόριστης προέλευσης·

4.  παροτρύνει την Επιτροπή να επιταχύνει την αναθεώρηση της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και συνοχή της εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας, και να υποβάλει την πρότασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς άλλη καθυστέρηση·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την αυστηρή εφαρμογή των νόμων που αφορούν τα προϊόντα, ειδικότερα των νόμων για την ασφάλεια των παιχνιδιών, και να εντείνουν τις προσπάθειες για τη βελτίωση της εποπτείας των αγορών και των εθνικών επιθεωρήσεων·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να εκμεταλλευτούν όλες τις νομικές δυνατότητες που διαθέτουν για να εξασφαλίσουν ότι θα εμποδίζεται η διάθεση στην αγορά παιχνιδιών που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή που είναι μη ασφαλή και ότι θα αποσύρονται ή ανακαλούνται από την αγορά·

7.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία της με την Κινεζική Γενική Υπηρεσία Ποιοτικής Εποπτείας, Ελέγχου και Καραντίνας (AQSIQ)·

8.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θεσπίσουν τους δέοντες μηχανισμούς τελωνειακής εποπτείας και επιβολής·

9.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει τεχνική συνδρομή προς τις κινεζικές αρχές, ούτως ώστε να εφαρμόζονται οι κανόνες για την υγεία και την ασφάλεια και να βελτιωθεί η τελωνειακή συνεργασία·

10.  παροτρύνει την Επιτροπή να παρεμβαίνει αποφασιστικά, από κοινού με τα κράτη μέλη, προς προάσπιση των δικαιωμάτων και προσδοκιών των καταναλωτών στις περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις για παραπλανητική συμπεριφορά και/ή χρήση απατηλών ή παραπλανητικών σημάνσεων προέλευσης εκ μέρους αλλοδαπών παραγωγών και εισαγωγέων·

11.  καλεί το Συμβούλιο να θεσπίσει κανόνες προς έγκριση του κανονισμού για τη σήμανση της προέλευσης των προϊόντων, ούτως ώστε να παρέχεται στους καταναλωτές η δέουσα πληροφόρηση και γνώση όσον αφορά τη χώρα προέλευσης·

12.  τονίζει τη σημασία της επείγουσας μεταρρύθμισης του τελωνειακού κώδικα, ώστε να επιτρέπονται αυστηρότεροι έλεγχοι των προϊόντων που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά, ιδίως προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που αφορούν το περιβάλλον και την υγεία·

13.  ζητεί, όσον αφορά τα παιχνίδια, περισσότερους ελέγχους σχετικά με τη ‘σήμανση συμμόρφωσης CE’ που επικολλάται μονομερώς από τον παραγωγό με στόχο να εξασφαλίζεται η ανιχνευσιμότητα των προϊόντων, καθώς και αυστηρούς ελέγχους όσον αφορά τη συμμόρφωση προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη ‘χημική ασφάλεια’ των προϊόντων που προορίζονται για παιδιά, ιδίως κάτω των τριών ετών·

14.  τονίζει ότι το αίτημα αυτό υποβάλλεται επίσης προκειμένου να προστατευθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό που βασίζεται στο περιβαλλοντικό ντάμπινγκ·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 187, 16.7.1988, σ. 1.
(2) ΕΕ L 11, 15.1.2002, σ. 9.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Σεπτεμβρίου 2007Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου