Menetlus : 2007/2624(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0355/2007

Esitatud tekstid :

B6-0355/2007

Arutelud :

PV 25/09/2007 - 5
CRE 25/09/2007 - 5

Hääletused :

PV 26/09/2007 - 6.4

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0412

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 84kWORD 40k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B6-0351/2007
19. september 2007
PE394.794v01-00
 
B6‑0355/2007
komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli ja Adriana Poli Bortone
fraktsiooni UEN nimel
Ohtlikud mänguasjad

Euroopa Parlamendi resolutsioon ohtlike mänguasjade kohta 
B6‑0355/2007

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse direktiivi 88/378/EMÜ(1) mänguasjade ohutuse kohta;

–  võttes arvesse direktiivi 2001/95/EÜ(2) üldise tooteohutuse kohta;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.  arvestades, et viimaste kuude jooksul on ELis välja kuulutatud terve rida ulatuslikke vabatahtlikke ohtlike mänguasjade turult tagasivõtmise kampaaniaid;

B.  arvestades, et need turult tagasivõtmised on juhtinud tähelepanu probleemile, et ohtlikud tooted jõuavad siiski ELi turule, ja see nõuab viivitamatuid heastamismeetmeid;

C.  arvestades, et 48% tuvastatud ohtlikest toodetest pärinevad Hiinast ja 27% on tundmatu päritoluga;

D.  arvestades, et 25% kõikidest tuvastatud ohtlikest toodetest on laste mänguasjad,

1.  palub komisjonil tagada, et CE vastavusmärgis oleks ohutuse ja kvaliteedi garantii, ja võtta meetmeid, et välistada selle kuritarvitamine;

2.  palub komisjonil suurendada RAPEXi süsteemi tõhusust, et tagada võimalikult suure arvu ELi turule jõudvate Hiinast ja teistest kolmandatest riikidest pärit ohtlike toodete tuvastamine;

3.  nõuab tungivalt, et komisjon võtaks viivitamatult meetmeid tundmatu päritoluga ohtlike toodete probleemi lahendamiseks;

4.  nõuab tungivalt, et komisjon kiirendaks mänguasjade ohutuse direktiivi läbivaatamist, parandades selle direktiivi jõustamise tõhusust ja sidusust, ja esitaks viivitamatult oma ettepaneku Euroopa Parlamendile;

5.  palub liikmesriikidel tagada toodete, eriti mänguasjade ohutuse alaste õigusaktide range jõustamine ning suurendada jõupingutusi parandamaks turujärelevalvet ja riiklikku kontrolli;

6.  palub liikmesriikidel kasutada kõiki neile kättesaadavaid õiguslikke võimalusi tagamaks, et nõuetele mittevastavad või ohtlikud mänguasjad ei jõuaks turule või eemaldataks turult või võetaks turult tagasi;

7.  palub komisjonil tugevdada koostööd Hiina kvaliteedikontrolli, inspekteerimise ja karantiini peavalitsusega (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine – AQSIQ);

8.  palub komisjonil ja nõukogul luua asjakohased tollijärelevalve ja täitemehhanismid;

9.  palub komisjonil osutada tehnilist abi Hiina võimudele tervishoiu- ja ohutuseeskirjade rakendamiseks ning tollialase koostöö parandamiseks;

10.  ergutab komisjoni koos liikmesriikidega jõuliselt sekkuma, et kaitsta tarbijate õigusi ja ootusi, kui on tõendeid välistootjate või importijate pettuse ja/või petliku või eksitava päritolumärgistuse kasutamise kohta;

11.  palub komisjonil võtta vastu eeskirjad toodete päritolu märkimise määruse kinnitamiseks, et tagada tarbijate nõuetekohane informeeritus ja teadlikkus toodete päritoluriigi kohta;

12.  rõhutab tolliseadustiku reformimise tungivat vajadust ja tähtsust, võimaldamaks rangemat kontrolli Euroopa turule sisenevate toodete üle ning eelkõige tagamaks nende vastavust Euroopa keskkonna- ja tervisestandarditele;

13.  nõuab eelkõige mänguasjade osas põhjalikku kontrolli CE vastavusmärgise üle, mille tootja lisab ühepoolselt, et tagada toodete jälgitavus, samuti ranget kontrolli Euroopa keemilise ohutuse õigusaktidest kinnipidamise üle toodete puhul, mis on mõeldud lastele, eriti kui nad on alla kolmeaastased;

14  rõhutab, et selle taotluse eesmärgiks on ka kaitsta Euroopa tööstust keskkonnaalasel dumpingul põhineva ebaausa konkurentsi vastu;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 187, 16.7.1988, lk 1.
(2) EÜT L 11, 15.1.2002, lk 9.

Viimane päevakajastamine: 21. september 2007Õigusalane teave