Postup : 2007/2624(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0355/2007

Predkladané texty :

B6-0355/2007

Rozpravy :

PV 25/09/2007 - 5
CRE 25/09/2007 - 5

Hlasovanie :

PV 26/09/2007 - 6.4

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0412

NÁVRH UZNESENIA
PDF 91kWORD 45k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0351/2007
19. septembra 2007
PE394.794v01-00
 
B6‑0355/2007
ktorý na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli a Adriana Poli Bortone
v mene Skupiny Únie za Európu národov
o nebezpečných hračkách

Uznesenie Európskeho parlamentu o nebezpečných hračkách 
B6‑0355/2007

Európsky parlament,

–  so zreteľom na smernicu 88/378/EHS(1) o bezpečnosti hračiek,

–  so zreteľom na smernicu 2001/95/ES(2) o všeobecnej bezpečnosti výrobkov,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže počas uplynulých mesiacov bola v EÚ ohlásená séria rozsiahlych dobrovoľných kampaní zameraných na stiahnutie nebezpečných hračiek z trhu,

B.  keďže sa na základe týchto kampaní venuje väčšia pozornosť problému spočívajúcemu v tom, že nebezpečné výrobky sa stále dostávajú na trh EÚ, čo si vyžaduje okamžité kroky vedúce k náprave,

C.  keďže 48% odhalených nebezpečných výrobkov pochádza z Číny a u 27% bol ich pôvod nezistený,

D.  keďže 25% všetkých zistených nebezpečných výrobkov sú detské hračky;

1.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že označenie CE bude zárukou bezpečnosti a kvality, a aby prijala opatrenia, ktorými sa zabráni jeho zneužívaniu;

2.  vyzýva Komisiu, aby zvýšila účinnosť systému RAPEX s cieľom zabezpečiť odhalenie maximálneho množstva nebezpečných výrobkov z Číny a iných tretích krajín, ktoré boli uvedené na trh EÚ;

3.  nalieha na Komisiu, aby podnikla naliehavo potrebné kroky na riešenie problému nebezpečných výrobkov nezisteného pôvodu;

4.  nalieha na Komisiu, aby urýchlila revíziu smernice o bezpečnosti hračiek a zlepšila účinnosť a dôslednosť jej uplatňovania, a aby bezodkladne predložila svoj návrh Európskemu parlamentu,

5.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili dôsledné uplatňovanie právnych predpisov v oblasti výrobkov a najmä predpisov týkajúcich sa bezpečnosti hračiek, a aby zintenzívnili úsilie o zlepšenie dohľadu nad trhom a predovšetkým vnútroštátnych inšpekcií;

6.  vyzýva členské štáty, aby v plnej miere využívali všetky dostupné právne možnosti s cieľom zabezpečiť, aby sa nevyhovujúce alebo nebezpečné hračky nemohli uvádzať na trh alebo aby sa z neho stiahli;

7.  vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila spoluprácu so Štátnou správou pre dozor nad kvalitou, inšpekciu a karanténu ČĽR (General Administration of Quality supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)) ;

8.  vyzýva Komisiu a Radu, aby vytvorili náležité mechanizmy colného dohľadu a jeho výkonu;

9.  vyzýva Komisiu, aby čínskym úradom poskytla technickú pomoc pri uplatňovaní predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti, ako aj zlepšila colnú spoluprácu;

10.  podporuje Komisiu v tom, aby v spolupráci s členskými štátmi rázne zakročila pri ochrane práv a očakávaní spotrebiteľov vždy, keď existuje dôkaz o podvodných praktikách zahraničných výrobcov a dovozcov a/alebo o tom, že používajú falošné alebo klamlivé označenia pôvodu;

11.  vyzýva Radu, aby prijala pravidlá na schválenie nariadenia o označovaní pôvodu výrobkov s cieľom riadne informovať spotrebiteľov o krajine pôvodu;

12.  zdôrazňuje naliehavosť a význam reformy colného kódexu, aby bolo možné prísnejšie kontrolovať výrobky vstupujúce na európsky trh, a to najmä s cieľom zabezpečiť dodržiavanie európskych noriem v oblasti životného prostredia a zdravia;

13.  vyzýva, aby najmä hračky podliehali prísnejším kontrolám označenia zhody CE (CE conformity marking), ktoré jednostranne umiestňuje výrobca, aby bolo možné zabezpečiť sledovanie pôvodu výrobkov, ako aj prísne kontrolovať dodržiavanie európskej legislatívy v oblasti chemickej bezpečnosti výrobkov určených deťom, a to najmä deťom do troch rokov;

14.  zdôrazňuje, že táto požiadavka sa kladie aj z dôvodu ochrany európskeho priemyslu pred nekalou súťažou založenou na environmentálnom dampingu;

15.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES L 187, 16. 7. 1988, s. 1
(2) Ú. v. ES L 11, 15. 1. 2002, s. 9

Posledná úprava: 21. septembra 2007Právne oznámenie