Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0446/2008

Внесени текстове :

B6-0446/2008

Разисквания :

PV 24/09/2008 - 15
CRE 24/09/2008 - 15

Гласувания :

PV 25/09/2008 - 7.5
CRE 25/09/2008 - 7.5

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 104kWORD 56k
17 септември 2008 г.
PE413.299
 
B6‑0446/2008
внесено в следствие на на въпроси, изискващи устен отговор B6‑0460/2008 и B6‑0461/2008
съгласно член 108, параграф 5 от правилника
от Rebecca Harms, Claude Turmes и Caroline Lucas
от името на групата Verts/ALE
относно повишаването на цените на енергията

Резолюция на Европейския парламент относно повишаването на цените на енергията 
B6‑0446/2008

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския съвет и Европейския парламент, озаглавено „Енергийна политика за Европа“ (COM(2007)0001),

–  като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет на 8 и 9 март 2007 г. и Плана за действие на Европейския съвет (2007-2009) за Енергийна политика за Европа (ЕПЕ),

–  като взе предвид своята резолюция от 26 септември 2007 г.(1), озаглавена "Към обща външна европейска политика за енергията",

–  като взе предвид член 108, параграф 5 от правилника,

А.  като има предвид, че икономиката на ЕС, поне в някои сектори, не е добре подготвена да се изправи срещу настоящите цени на енергията, в частност цените на петрола,

Б.   като има предвид, че повишаващите се, и преди всичко нестабилни цени на енергията представляват сериозен проблем за тези домакинства в ЕС, които имат ниски доходи и които страдат прекомерно от високи разходи за транспорт и отопление, в голяма степен поради високите цени на петрола, но също така за определени дейности и услуги с високо енергийно потребление като рибарство, селско стопанство, автомобилен превоз и ограничен брой промишлени сектори с високо енергийно потребление,

В.   като има предвид, че счита спекулациите на хедж фондове, но също така на петролни магнати и електрически и газови компании за важен фактор при повишенията на цените през последните месеци на световно равнище и на равнище ЕС,

Г.   като има предвид, че Европейският парламент съзнава, че цените на енергията зависят от различни фактори, които не зависят пряко от политиците в ЕС, каквито са нестабилната цена на петрола в световен мащаб и връзката между цената на петрола и природния газ, и поради тези причини вижда само ограничени възможности за прилагане на краткосрочни мерки за намаляване на разходите за единица продукция по отношение на петрола, природния газ и електричеството,

Д.  като има предвид, че Европейският парламент съзнава, че световната икономика е на ръба на глобална криза за ресурси, пораждана от свят, който борави много неефективно с ресурсите и е зависим от изкопаемите горива, където основният западен икономически модел сега се възприема със скорост, която никой не предвиждаше, от възникващи икономики с многобройно население, които пораждат истинска ценова надпревара за всички видове енергийни ресурси, както и за други ресурси и стоки, включително храни,

Е.   като има предвид, че най-големият потенциал за намаляване на общите енергийни разходи се крие в повишаването на енергийната производителност и икономията на енергия,

Ж.   като има предвид, че Европейският парламент осъзнава и многобройните възможности пред ЕС и националните правителства и органите на местно управление да помогнат на енергийно бедните граждани и на икономическите сектори, които са били засегнати, чрез координирани краткосрочни мерки, като директни плащания за облекчаване на енергийната бедност, преки помощи или намаляване на данъците за определени икономически сектори и по-добра информираност и по-лесен достъп до краткосрочни и средносрочни мерки за икономия на енергия,

З.   като има предвид, че възобновяемата енергия, икономията на енергия и политиките и мерките в областта на енергийната ефективност са единствените начини за намаляване на нашата зависимост от конвенционалните горива,

И.   като има предвид, че законодателството, насърчаващо използването на възобновяеми източници на енергия в сферата на електричеството, доведе до устойчиво развитие в държавите-членки или му даде нов тласък,

Й.   като има предвид, че подобряването с поне 20% на енергийната ефективност до 2020 г. е от ключово значение за успешното постигане на целта за 20% възобновяеми източници на енергия, за повишаване на нашата енергийна независимост и за постигане на целите на ЕС по отношение на изменението на климата,

1.  подчертава, че без съгласувана промяна в енергийната политика и потребление, търсенето на енергия в ЕС ще продължи да расте през следващите десетилетия; в този контекст признава, че борбата с изменението на климата ще представлява по-голямо предизвикателство, ако в същото време на потребителите и предприятията се налагат значителни разходи и цените на енергията нарастват;

2.  призовава ЕКОФИН да реагира активно, но реалистично на спекулациите във връзка с цените на енергията , като създаде общ кодекс на поведение, за да предотврати спекулациите на енергийните борси, и като въведе координирани политики за данъчно облагане на неочакваните печалби на енергийните спекуланти и големите енергийни компании; постъпленията от тези приходи биха могли да представляват основата за създаване на национални фондове за иновации и помощи в областта на петрола;

3.  призовава Комисията да създаде общ набор от правила за всички държави-членки на ЕС относно начините, по които те могат да помогнат на определени икономически сектори с насочени мерки, без да предизвикат значителни изкривявания на вътрешния пазар на ЕС;

4.  настоятелно призовава правителствата на държавите-членки да се занимаят сериозно на всички равнища с енергийната бедност в ЕС и да установят конкретни спешни мерки за тези икономически сектори, които са особено засегнати;

5.  подчертава, че мерките на национално равнище следва допълнително да гарантират последователността на съществуващите политики на ЕС в областта на вътрешния енергиен пазар и в областта на изменението на климата по такъв начин, че да не предизвикват изкривявания на вътрешния пазар на ЕС, поради което призовава Европейската комисия, ЕКОФИН и срещата на върха на държавните и правителствени ръководители на ЕС да създадат набор от ясни минимални стандарти и правила за твърд и добре координиран отговор на настоящите резки повишения на цените;

6.  призовава Комисията и ЕКОФИН решително да отхвърлят популистки и водещи до обратния ефект инициативи, като призиви за намаляване на ставките на ДДС върху суровините за производство на енергия като петрол и газ, и да отдадат предпочитание на интелигентни и дългосрочни структурни мерки, като предложението за намаляване на ДДС върху енергоспестяващи стоки и услуги, направено от британския министър-председател;

7.  припомня, че енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност са сред най-добрите начини да се предпазят както потребителите, така и промишлеността от комбинираното въздействие на повишения внос на енергия и нарастващите разходи за горива; настоява, че разработването на каквато и да било енергийна политика не трябва да създава нови социални бариери и че цените на енергията трябва да са прозрачни и да се определят от конкуренцията;

8.  признава, че съществува голяма възможност търсенето на енергия да бъде понижено по разходоефективен начин; припомня, че потенциалът за икономия на енергия в ЕС е 40%, но за постигането на тази цел трябва да бъдат определени строго обвързващи конкретни цели; в тази връзка изразява съжаление, че досега не е определена нито една обвързваща цел във връзка с икономията на енергия и енергийната ефективност като част от ангажимента на ЕС да се бори с изменението на климата;

9.  поради тази причина призовава настоятелно ЕС и неговите държави-членки да предприемат конкретни мерки за намаляване на търсенето на енергия и да инвестират спешно и в големи размери в енергийно ефективна икономика, с цел да се намали значително нашата зависимост от енергията, получена от изкопаеми горива, и да се постигнат целите на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата и свързания с нея Протокол от Киото; поради тази причина призовава Комисията да постави началото на мащабна програма, която ще направи ЕС водеща по отношение на енергийната ефективност икономика до 2020 г.;

10.  подчертава в допълнение, че възобновяемите енергийни източници, в съчетание с мерките за спестяване на енергия, намаляват зависимостта на Европа от вноса на енергия и по този начин намаляват политическите и икономическите рискове, които възникват в резултат на този внос;

11.  призовава Комисията да гарантира, че при формирането на бъдещата енергийна политика на ЕС се отдава предимство на икономията на енергия, енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници, в частност в рамките на предстоящия стратегически енергиен преглед, в качеството им на наистина устойчиви решения за намаляване на зависимостта на ЕС от конвенционалните горива;

12.  подчертава необходимостта от засилване на иновациите в областта на енергията от изкопаеми горива чрез налагане на неутрални по отношение на технологиите ограничения за емисиите на парникови газове на електроцентралите, задвижвани с изкопаеми горива;

13.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията.

(1) ОВ C 219 E, 28.08.2008 г., стр. 206.

Последно осъвременяване: 19 септември 2008 г.Правна информация