Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0446/2008

Indgivne tekster :

B6-0446/2008

Forhandlinger :

PV 24/09/2008 - 15
CRE 24/09/2008 - 15

Afstemninger :

PV 25/09/2008 - 7.5
CRE 25/09/2008 - 7.5

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 89kWORD 44k
17. september 2008
PE413.299
 
B6‑0446/2008
på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B6-0460/2008 og B6-0461/2008
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5,
af Rebecca Harms, Claude Turmes og Caroline Lucas
for Verts/ALE-Gruppen
om stigende energipriser

Europa-Parlamentets beslutning om stigende energipriser 
B6‑0446/2008

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet om en energipolitik for Europa (KOM(2007)0001),

–  der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 8.-9. marts 2007 og Det Europæiske Råds handlingsplan (2007-2009) - en energipolitik for Europa (EPE),

–  der henviser til sin beslutning af 26. september 2007 med titlen "Mod en fælles europæisk udenrigspolitik på energiområdet"(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.  der henviser til, at EU's økonomi i det mindste i visse sektorer ikke er tilstrækkelig forberedt på at imødegå de aktuelle energipriser, navnlig oliepriserne,

B.  der henviser til, at stigende og frem for alt svingende energipriser er et alvorligt problem for husstande i EU med en lav indkomst, og som i uforholdsmæssig grad lider under de høje transport- og opvarmningsomkostninger, der i stor udstrækning skyldes høje oliepriser, men også for bestemte energiforbrugende aktiviteter og tjenesteydelser, som f.eks. fiskeri, landbrug, vejtransport og et begrænset antal energiintensive industrier,

C.  der henviser til, at hedgefondes og store olie-, elektricitets og gasselskabers spekulation er en væsentlig grund til prisstigningerne i de sidste måneder på verdens- og EU-plan,

D.  der henviser til, at Europa-Parlamentet er opmærksom på, at energipriser er afhængige af forskellige faktorer, der ikke er direkte afhængige af EU's politiske beslutningstagere, som f.eks. de svingende oliepriser på verdensmarkedet og forbindelsen mellem olie- og gasprisen, og mener derfor, at der kun er begrænset anvendelsesmulighed for politiske foranstaltninger på kort sigt med henblik på at formindske enhedsprisen for olie, gas og elektricitet,

E.  der henviser til, at Europa-Parlamentet er opmærksom på, at verdensøkonomien er på randen af en global ressourcekrise, der forværres af en verden med en yderst ineffektiv udnyttelse af ressourcer og en afhængighed af fossilt brændsel, hvor den dominerende vestlige økonomiske model nu udbredes med en hastighed, som ingen forudså, til befolkningsrige og voksende økonomier, der presser priserne i vejret på alle former for energiressourcer og andre ressourcer og varer, herunder fødevarer,

F.  der henviser til, at stigende energiproduktivitet og energibesparelse indeholder det største potentiale for at formindske de samlede energiudgifter,

G.  der henviser til, at Europa-Parlamentet også er opmærksom på de utallige muligheder, der er for EU og de nationale og lokale regeringer for at hjælpe de borgere, der er ramt af energifattigdom, og de økonomiske sektorer, der er blevet påvirket, ved hjælp af koordinerede, kortsigtede foranstaltninger, som f.eks. direkte betalinger for at formindske energifattigdommen, direkte støtte eller skattefritagelser for bestemte økonomiske sektorer samt bedre oplysning og lettere adgang til energibesparelsesforanstaltninger på kort og mellemlang sigt,

H.  der henviser til, at politikker og foranstaltninger til fremme af vedvarende energi, energibesparelser og energieffektivitet er de eneste muligheder for at formindske vores afhængighed af traditionelle brændsler,

I.  der henviser til, at lovgivning, der fremmer vedvarende energikilder inden for elektricitetsområdet, har medført eller bidraget til en bæredygtig udvikling i medlemsstaterne,

J.  der henviser til, at en forbedring af energieffektiviteten med mindst 20 % i 2020 er af afgørende betydning for at nå målet på 20 % vedvarende energi, øge vores energiuafhængighed og nå EU's klimamål,

1.  understreger, at medmindre der er en samordnet ændring i energipolitikken og forbruget, vil energiforbruget i EU fortsætte med at stige i de kommende årtier; erkender i den forbindelse, at bekæmpelsen af klimaforandringer ville blive en endnu større udfordring, og samtidig pålægge forbrugere og virksomheder betydelige omkostninger og stigende energipriser;

2.  opfordrer ØKOFIN til at tackle spekulationer i energipriser på en energisk men realistisk måde ved at udarbejde en fælles adfærdskodeks for at forhindre spekulationer på energibørsen og ved at indføre koordinerede politikker for beskatning af energispekulanters og store energiselskabers store uforudsete fortjenester; indtægterne fra sådanne indkomster kunne udgøre grundlaget for oprettelse af nationale fonde for innovation inden for olie og oliestøtte;

3.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde et fælles regelsæt for alle EU's medlemsstater om, hvorledes bestemte økonomiske sektorer kan hjælpes ved hjælp at målrettede foranstaltninger, uden at der skabes store forvridninger på EU's indre marked;

4.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til på alle niveauer at tackle energifattigdommen i EU effektivt og til at udarbejde konkrete hasteforanstaltninger for de økonomiske sektorer, der er særlig ramt;

5.  understreger, at nationale foranstaltninger endvidere bør sikre kontinuiteten af gældende EU-politikker vedrørende det indre energimarked og klimaforandringer og på en sådan måde, at de ikke skaber nye forvridninger på EU's indre marked, og anmoder derfor Kommissionen, ØKOFIN og topmødet mellem EU's stats- og regeringscheferne om at udarbejde klare minimumsstandarder og regelsæt for en stærk og velkoordineret reaktion på de nuværende prisstigninger;

6.  opfordrer Kommissionen og ØKOFIN til på det kraftigste at forkaste populistiske og kontraproduktive initiativer, som f.eks. opfordringer til en nedsættelse af momsen på primære energivarer, som f.eks. olie og gas, og prioritere intelligente og langsigtede strukturelle foranstaltninger, som f.eks. forslaget fremsat af den britiske premierminister om nedsat moms på energibesparende varer og tjenesteydelser;

7.  henviser til, at vedvarende energi og energieffektivitet er blandt de bedste måder at beskytte både forbrugere og industri fra den kombinerede virkning af øget energiimport og øgede brændselsudgifter; insisterer på, at udviklingen af energipolitikken ikke må skabe nye sociale barrierer, og at energipriserne skal være transparente og konkurrencedygtige;

8.  erkender, at der er en stor mulighed for at formindske energiefterspørgslen på en omkostningseffektiv måde; henviser til, at potentialet for energibesparelser er op til 40 % i EU, men at det for at nå dette mål er nødvendigt med strengt bindende mål; beklager i den forbindelse, at der indtil nu ikke er blevet fastsat nogen bindende mål vedrørende energibesparelser og effektivitet som led i EU's forpligtelse til at bekæmpe klimaforandringer;

9.  opfordrer derfor indtrængende EU og medlemsstaterne til at træffe konkrete foranstaltninger med henblik på at nedbringe efterspørgslen på energi og til omgående og kraftigt at investere i en energieffektiv økonomi for drastisk at formindske vores afhængighed af energi fra fossilt brændsel og nå målene i FN's rammekonventionen om klimaændringer og dens tilhørende Kyoto-protokol; opfordrer derfor Kommissionen til at lancere et omfattende program, der vil gøre EU til den mest energieffektive økonomi i 2020;

10.  understreger endvidere, at vedvarende energikilder kombineret med energibevarelsesforanstaltninger formindsker Europas afhængighed af energiimport og formindsker derved den politiske og økonomiske risiko, der er forbundet med disse importer;

11.  opfordrer Kommissionen til at sikre at energibesparelser, energieffektivitet og vedvarende energi prioriteres, når den fremtidige energipolitik i EU skal udformes, navnlig med henblik på den kommende strategiske energiredegørelse, som en reel bæredygtig løsning for at formindske EU's afhængighed af traditionelle brændsler;

12.  understreger behovet for at fremme innovation på området for energi fra fossilt brændsel ved at fastsætte en teknologisk neutral grænse for drivhusgasudledninger fra kraftværker, der anvender fossile brændstoffer;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 219 E, 28.8.2008, s. 206.

Seneste opdatering: 22. september 2008Juridisk meddelelse