Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0446/2008

Pateikti tekstai :

B6-0446/2008

Debatai :

PV 24/09/2008 - 15
CRE 24/09/2008 - 15

Balsavimas :

PV 25/09/2008 - 7.5
CRE 25/09/2008 - 7.5

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 97kWORD 54k
2008 m. rugsėjo 17 d.
PE413.299
 
B6‑0446/2008
pateiktas uždavus klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu B6‑0460/2008 ir B6‑0461/2008
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
pateikė Rebecca Harms, Claude Turmes ir Caroline Lucas
Verts/ALE frakcijos vardu
dėl kylančių energijos kainų

Europos Parlamento rezoliucija dėl kylančių energijos kainų 
B6‑0446/2008

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Vadovų Tarybai ir Europos Parlamentui „Europos energetikos politika“ COM(2007)0001,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 8–9 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas ir Europos Vadovų Tarybos veiksmų planą (2007–2009 m.) dėl Europos energetikos politikos (EEP),

–  atsižvelgdamas į savo 2007 m. rugsėjo 26 d. rezoliuciją dėl Bendros užsienio politikos energetikos srityje kūrimo(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi ES ekonomika, bent jau tam tikrų sektorių, nėra gerai pasirengusi spręsti su dabartinėmis energijos kainomis, ypač naftos kainomis, susijusias problemas,

B.  kadangi kylančios ir, visų pirma, nepastovios energijos kainos yra didelė problema mažas pajamas gaunantiems ES namų ūkiams, nukenčiantiems dėl neproporcingai didelių transporto ir šildymo kainų, kurios iš esmės priklauso nuo didelių naftos kainų, bei tam tikrai daug energijos vartojančiai veiklai ir paslaugoms, kaip antai žuvininkystė, žemės ūkis, krovininių vežimas keliais ir ribotas skaičius daug energijos vartojančių pramonės šakų,

C.  kadangi didelės rizikos draudimo fondų ir didžiųjų naftos įmonių bei dujų ir elektros įmonių spekuliacijos yra pagrindinis kainų kilimo veiksnys pastaruosius mėnesius pasauliniu ir ES lygmeniu,

D.  kadangi Europos Parlamentas supranta, jog energijos kainos priklauso nuo daugelio veiksnių, tiesiogiai nepriklausančių nuo ES politikų valios, pvz., pasaulinių naftos kainų svyravimo bei naftos ir dujų kainų tarpusavio ryšio, ir dėl to gali būti imamasi tik trumpalaikių naftos, dujų ir elektros vieneto kainų mažinimo priemonių,

E.  kadangi Europos Parlamentas supranta, kad pasaulio ekonomika yra ant pasaulinės išteklių krizės slenksčio, kurią dar labiau paaštrina neefektyvus išteklių naudojimas ir tai, kad pasaulyje daugiausiai naudojamas iškastinis kuras ir kadangi pagrindinį vakarų ekonomikos modelį greičiu, kurio niekas negalėjo numatyti, vejasi tankiai apgyvendintos sparčiai augančios ekonomikos šalys, lenktyniaujančios dėl bet kokių energijos išteklių kainų bei kitų išteklių ir prekių, įskaitant maistą, kainų,

F.  kadangi energijos našumo didinimas ir energijos taupymas suteikia daugiau galimybių sumažinti bendrą energijos kainą,

G.  kadangi Europos Parlamentas taip pat žino, kad Europos Sąjunga, šalių vyriausybės ir vietos valdžios institucijos turi daug galimybių padėti energijos stingantiems piliečiams ir atitinkamiems ekonomikos sektoriams imdamosi koordinuotų trumpalaikių priemonių, pvz., mokėti tiesiogines išmokas, skirtas palengvinti energetinius nepriteklius, mokėti tiesiogines išmokas ar mažinti mokesčius tam tikriems ekonomikos sektoriams ir geriau informuoti apie trumpalaikes bei vidutinės trukmės energijos taupymo priemones bei palengvinti prieigą prie tos informacijos,

H.  kadangi atsinaujinanti energija, energijos taupymas ir efektyvios energijos skatinimo politika ir priemonės yra vienintelis būdas sumažinti mūsų priklausomybę nuo tradicinio kuro,

I.  kadangi taisės aktai, skirti skatinti atsinaujinančius energijos šaltinius elektros gamybos srityje, sąlygojo arba paskatino tausųjį vystymąsi valstybėse narėse,

J.  kadangi tikslo iki 2020 m. energijos efektyvumą padidinti 20 % įgyvendinimas yra būtinas norint sėkmingai įgyvendinti tikslą, kad 20 % suvartojamos energijos sudarytų energija iš atsinaujinančių šaltinių, padidinti mūsų energetinę nepriklausomybę ir įgyvendinti ES tikslus klimato kaitos srityje,

1.  pabrėžia, kad jei neįvyks darnių energijos politikos ir vartojimo pokyčio, energijos paklausa ateinančiais dešimtmečiai Europos Sąjungoje didės; šiuo atžvilgiu pripažįsta, kad kova su klimato kaina bus dar sunkesnė, o vartotojai ir įmonės patirs didelių išlaidų ir didės energijos kainos;

2.  ragina Ekonomikos ir finansų reikalų tarybą ryžtingai ir realiai spręsti su energijos kainų spekuliacijomis susijusias problemas nustatant bendrą elgesio kodeksą siekiant užkirsti kelią spekuliacijoms energijos biržose ir pradėti vykdyti koordinuotą mokesčių, taikomų išskirtinam pelnui, gautam spekuliuojančiųjų energija ir didelių energijos įmonių, politiką; iš šių pajamų gautos įplaukos galėtų būti pagrindas steigti nacionalinį naftos paramos ir naujovių diegimo fondą;

3.  ragina Komisiją nustatyti bendras, visoms ES valstybėms narėms taikomas, pagalbos tam tikriems ekonomikos sektoriams teikimo taisykles, į kurias įeitų tikslinės priemonės ir kuriomis nebūtų iškraipoma ES vidaus rinka;

4.  ragina valstybių narių vyriausybes visais lygmenimis spręsti su energetiniu skurdu Europos Sąjungoje susijusias problemas ir patvirtinti politiką nepaprastiesiems atvejams, skirtą labiausiai nukentėjusiems sektoriams;

5.  pabrėžia, kad nacionalinės priemonės turėtų ir ateityje užtikrinti esamos ES energijos vidaus rinkos politikos ir kovos su klimato kaita priemonių tęstinumą neiškraipant ES vidaus rinkos; todėl ragina ES Komisiją, Ekonomikos ir finansų reikalų tarybą bei ES valstybių ir vyriausybių vadovų aukščiausio lygio susitikimo dalyvius nustatyti aiškius minimalius standartus ir taisykles, kurios padėtų ryžtingai ir koordinuotai spręsti su dabartiniu kainų kilimu susijusias problemas;

6.  ragina Komisiją ir Ekonomikos ir finansų reikalų tarybą ryžtingai atmesti populistines ir neproduktyvias iniciatyvas, pvz., raginimus sumažinti PVM energijos žaliavoms, t. y., naftai ir dujoms, ir teikti pirmenybę protingoms ir ilgalaikėms struktūrinėms priemonėms, pvz., Didžiosios Britanijos Ministro Pirmininko pasiūlymui sumažinti PVM mažai energijos sunaudojantiems prekėms ir paslaugoms;

7.  primena, kad tik atsinaujinanti energija ir energijos vartojimo efektyvumas gali apsaugoti vartotojus ir pramonę nuo dvejopų padarinių dėl išaugusio energijos importo ir augančių kuro sąnaudų; pabrėžia, kad kuriant bet kokią energetikos politiką negalima sudaryti naujų socialinių kliūčių ir kad energijos kainos turi būti skaidrios ir konkurencingos;

8.  pripažįsta, kad yra puiki galimybė sumažinti energijos poreikį ekonomiškai veiksmingu būdu; primena, kad energijos tausojimo potencialas – 40 proc. ES, tačiau norint pasiekti tokį lygį būtina nustatyti griežtus ir privalomus tikslus; todėl apgailestauja, kad nebuvo nustatyta jokių privalomų tikslų energijos tausojimo ir energijos vartojimo efektyvumo srityje, kai ES prisiėmė įsipareigojimus kovojant su klimato kaita;

9.  ragina ES ir valstybes nares imtis konkrečių priemonių siekiant sumažinti energijos poreikį ir kuo skubiau masiškai investuoti į energijos vartojimo efektyvumu grindžiamą ekonomiką, kad būtų iš esmės sumažintas mūsų priklausomumas nuo iškastinio kuro ir būtų pasiekti JT bendrosios klimato kaitos konvencijoje ir Kioto protokole nustatyti tikslai; todėl ragina Komisiją pradėti taikyti plačią programą, kurią įgyvendinus iki 2020 m. ES turės veiksmingiausią ekonomiką energetikos vartojimo srityje;

10.  be to, pabrėžia, kad naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius ir kartu taikant energijos tausojimo priemonės sumažinama Europos priklausomybė nuo energijos importo ir taip sumažinama politinė ir ekonominė rizika, susijusi su šiuo importu;

11.  ragina Komisiją užtikrinti, kad energijos tausojimas, energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinantys energijos šaltiniai būtų būsimos ES energetikos politikos prioritetai, ypač rengiant būsimą strateginę energetikos apžvalgą, kaip iš tiesų tvarūs sprendimai, kaip sumažinti ES priklausomybę nuo tradicinio kuro;

12.  pabrėžia, kad būtina skatinti naujoves iš iškastinio kuro gaminamos energijos srityje ir tuo pačiu nustatyti elektrinėms, naudojančioms iškastinį kurą, technologiniu požiūriu neutralią išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ribą;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 219 E, 2008 8 28, p. 206.

Atnaujinta: 2008 m. rugsėjo 19 d.Teisinis pranešimas