Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0446/2008

Predložena besedila :

B6-0446/2008

Razprave :

PV 24/09/2008 - 15
CRE 24/09/2008 - 15

Glasovanja :

PV 25/09/2008 - 7.5
CRE 25/09/2008 - 7.5

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 93kWORD 53k
17. september 2008
PE413.299
 
B6‑0446/2008
k vprašanjema za ustni odgovor B6‑0460/2008 in B6‑0461/2008
v skladu s členom 108(5) poslovnika,
ki ga predlagajo Rebecca Harms, Claude Turmes in Caroline Lucas
v imenu skupine Verts/ALE
o rastočih cenah energije

Resolucija Evropskega parlamenta o rastočih cenah energije 
B6‑0446/2008

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu svetu in Evropskemu parlamentu z naslovom Energetska politika za Evropo (KOM(2007)0001),

–  ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta z dne 8. in 9. marca 2007 ter akcijskega načrta Evropskega sveta (2007–2009) za energetsko politiko za Evropo,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. septembra 2007(1) z naslovom: „Naproti skupni zunanji politiki na področju energetike“,

–  ob upoštevanju člena 108(5) svojega poslovnika,

A.  ker gospodarstvo EU vsaj v nekaterih sektorjih ni dovolj dobro pripravljeno, da bi se soočilo s trenutnimi cenami energije, zlasti cenami olja,

B.  ker rastoče in predvsem spremenljive cene energije predstavljajo resno težavo za gospodinjstva v EU z nizkimi dohodki, saj ta, predvsem zaradi visokih cen nafte, močneje občutijo visoke stroške prevoza in ogrevanja, pa tudi za nekatere dejavnosti in storitve, ki porabljajo precej energije, na primer ribištvo, kmetijstvo, cestno prevozništvo in nekatere energetsko intenzivne industrije,

C.  ker meni, da so špekulacije skladov hedge, pa tudi nekaterih glavnih naftnih, elektroenergetskih in plinskih družb, eden ključnih dejavnikov za rast cen v zadnjih mesecih, tako na svetovni ravni kot na ravni EU,

D.  ker se Evropski parlament zaveda, da so cene energije odvisne od različnih dejavnikov, na katere oblikovalci politike EU nimajo neposrednega vpliva, denimo nihanje cen nafte na svetovnem trgu ter povezava med cenami nafte in plina, meni, da je za kratkoročne politične ukrepe za znižanje cen nafte, plina in elektrike na voljo le omejeno območje uporabe,

E.  ker se Evropski parlament zaveda, da se je svetovno gospodarstvo zaradi pomanjkanja virov znašlo na robu svetovne krize, to pa je posledica družbe, ki nepremišljeno trati vire in je usmerjena k uporabi fosilnih goriv, gospodarstva gosto naseljenih držav v razvoju pa so z nesluteno hitrostjo prevzela osnovna načela zahodnega gospodarskega modela, zaradi česar prihaja do pravih cenovnih dirk za vse vrste energetskih virov, pa tudi drugih virov in dobrin, vključno s hrano,

F.  ker je mogoče najobetavnejše možnosti za znižanje skupnih stroškov energije najti v povečanju energetske proizvodnje in varčevanju z energijo,

G.  ker se Evropski parlament zaveda tudi, da imajo EU, nacionalne vlade in lokalni organi številne možnosti, da bi z usklajenimi kratkoročnimi ukrepi, kot so neposredna plačila za ublažitev pomanjkanja energije, neposredna pomoč ali davčne olajšave za nekatere gospodarske sektorje ter več informacij in lažji dostop do kratkoročnih in srednjeročnih načinov varčevanja z energijo, pomagali državljanom in gospodarskim sektorjem, ki jih je prizadelo pomanjkanje energije,

I.  ker so uporaba obnovljive energije, varčevanje z energijo ter politika in ukrepi s področja energetske učinkovitosti edini načini za zmanjšanje odvisnosti človeštva od konvencionalnih goriv,

J.  ker je zakonodaja za spodbujanje obnovljivih virov energije s področja elektrike povzročila ali pospešila trajnostni razvoj v državah članicah,

K.  ker je treba do leta 2020 za vsaj 20 % izboljšati energetsko učinkovitost, da bi dosegli 20-odstotni delež uporabe obnovljive energije, zmanjšali neodvisnost od energije ter dosegli cilje EU glede podnebnih sprememb,

1.  poudarja, da bodo potrebe EU po energiji rasle tudi v prihajajočih desetletjih, v kolikor ne bo prišlo do usklajenega preobrata v energetski politiki in porabi energije; v zvezi s tem priznava, da bo boj s podnebnimi spremembami predstavljal še večji izziv, saj se bodo hkrati znatno povečali stroški za potrošnike in podjetja, dvignile pa se bodo tudi cene energije;

2.  poziva svet ECOFIN, naj se odločno, a na uresničljiv način posveti špekulacijam okrog cen energije, tako da oblikuje skupen kodeks ravnanja, da prepreči špekulacije pri trgovanju z energijo, ter z usklajenimi davčnimi prijemi obdavči nepričakovane dobičke špekulantov in velikih energetskih družb; prihodke iz tega naslova bi bilo mogoče uporabiti kot osnovo za oblikovanje nacionalnih skladov za inovacije in pridobivanje olja;

3.  poziva Komisijo, naj oblikuje skupen sklop pravil za vse države članice, v katerem bo opredeljeno, kako je mogoče s ciljno usmerjenimi ukrepi pomagati določenim gospodarskim sektorjem, ne da bi to bistveno izkrivilo razmere na notranjem trgu EU;

4.  odločno poziva vlade držav članic, naj se resno posvetijo pomanjkanju energije v EU ter pripravijo konkretne zasilne ukrepe za še posebej prizadete gospodarske sektorje;

5.  poudarja, da bi morali nacionalni ukrepi zagotoviti nadaljevanje obstoječe politike EU na področju notranjega energetskega trga in podnebnih sprememb in to na način, ki ne bi izkrivil notranjega trga EU, zato poziva Komisijo, svet ECOFIN in voditelje vlad ali držav EU, naj pripravijo paket jasnih minimalnih standardov in pravil, ki bo omogočal odločne in dobro usklajene odzive na trenuten porast cen;

6.  poziva Komisijo in svet ECOFIN, naj odločno zavrneta populistične in kontraproduktivne pobude, predvsem poziv za znižanje DDV za primarne energetske dobrine, kot sta olje in plin, ter prednostno obravnavata inteligentne in dolgoročne strukturne ukrepe, kot je na primer predlog britanskega predsednika vlade o znižanem DDV za energetsko varčne izdelke in storitve;

7.  opozarja, da sta obnovljiva energija in energetska učinkovitost med najboljšimi načini za zaščito potrošnikov in industrije pred združenimi posledicami povečanega uvoza energije in rastočih cen goriva; vztraja pri tem, da razvoj nove energetske politike ne sme ustvariti novih socialnih preprek in da morajo biti cene energije pregledne in konkurenčne;

8.  priznava, da se ponuja imenitna priložnost za zmanjšanje energetskih potreb na stroškovno učinkovit način; opozarja, da je v EU mogoče prihraniti tudi do 40 % energije, vendar je treba za dosego tega cilja postaviti stroge in obvezujoče cilje; v zvezi s tem obžaluje, da doslej v okviru zaveze EU za boj proti podnebnim spremembam ni bilo postavljenega obvezujočega cilja v zvezi z varčevanjem energije in energetsko učinkovitostjo;

9.  zato odločno poziva EU in države članice, naj sprejmejo konkretne ukrepe za zmanjšanje povpraševanja po energiji ter obvezno množično investirajo v energetsko učinkovito gospodarstvo, s čimer bodo zmanjšale odvisnost od fosilnih goriv ter izpolnile cilje okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja in z njo povezanega kjotskega protokola; zaradi tega poziva Komisijo, naj zažene obsežen program, po zaslugi katerega bo gospodarstvo EU do leta 2020 postalo energetsko najučinkovitejše gospodarstvo;

10.  poleg tega poudarja, da obnovljivi viri energije skupaj z ukrepi za smotrno ravnanje z energijo zmanjšujejo odvisnost Evrope od uvoza energije ter posledično tudi s tem povezana politična in gospodarska tveganja;

11.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo imeli pri oblikovanju energetske politike EU v prihodnje prednost varčevanje z energijo, energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije, zlasti v okviru prihajajočega strateškega pregleda energetske politike, saj gre za resnično trajnostne rešitve, s katerimi se bo zmanjšala odvisnost EU od konvencionalnih goriv;

12.  poudarja potrebo po spodbujanju inovacij na področju pridobivanja energije iz fosilnih goriv, in sicer tako, da se določi mejna vrednost za tehnološko nevtralne emisije toplogrednih plinov iz elektrarn na fosilna goriva;

13.  naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL C 219 E, 28.8.2008, str. 206.

Zadnja posodobitev: 19. september 2008Pravno obvestilo