Procedūra : 2009/2545(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0194/2009

Pateikti tekstai :

B6-0194/2009

Debatai :

PV 23/04/2009 - 18
CRE 23/04/2009 - 18

Balsavimas :

PV 24/04/2009 - 7.26

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0334

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 115kWORD 61k
2009 m. balandžio 16 d.
PE423.117
 
B6‑0194/2009
siekiant baigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Jan Andersson ir Rumiana Jeleva
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu
dėl Jungtinių Tautų konvencijos dėl žmonių su negalia teisių ir jos fakultatyvinio protokolo pasirašymo Europos bendrijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Jungtinių Tautų žmonių su negalia teisių konvencijos ir jos fakultatyvinio protokolo pasirašymo Europos bendrijos vardu 
B6‑0194/2009

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2008)0530),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų žmonių su negalia teisių konvenciją (toliau – konvencija)(1),

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų žmonių su negalia teisių konvencijos fakultatyvinį protokolą (toliau – fakultatyvinis protokolas)2(2)

–  atsižvelgdamas į savo 2003 m. rugsėjo 3 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui „Jungtinių Tautų teisiškai privalomo dokumento, kuriuo siekiama užtikrinti neįgaliųjų teisių paisymą ir orumą, link“3(3),

–  atsižvelgdamas į 2003 m. spalio 30 d. Komisijos komunikatą „Lygios galimybės neįgaliems asmenims: Europos veiksmų planas“ (COM(2003)0650) ir 2004 m. balandžio 20 d. rezoliuciją šia tema 4(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2006 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl negalios ir vystymosi5(5),

–  atsižvelgdamas į 2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos komunikatą „neįgalių asmenų padėties išsiplėtusioje Europos Sąjungoje: Europos veiksmų planas 2006–2007“ (COM(2005)0604) ir į 2006 m. lapkričio 30 d. rezoliuciją šia tema6(6),

–  atsižvelgdamas į savo 2007 m. balandžio 26 d. rezoliuciją dėl neįgalių moterų padėties Europos Sąjungoje7(7),

–  atsižvelgdamas į savo 2007 m. gegužės 23 d. rezoliuciją dėl deramo darbo visiems skatinimo8(8),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos komunikatą „Neįgalių asmenų padėtis išsiplėtusioje Europos Sąjungoje: Europos veiksmų planas 2008–2009 m.“ (COM(2003)0738),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 17 d. Parlamento poziciją dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų (2010 m.) pasiūlymo1(9),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 17 d. Europos Sąjungos Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija dėl neįgaliųjų padėties Europos Sąjungoje (2008/C 75/01),

–  atsižvelgdamas į savo 2008 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl pažangos, padarytos siekiant lygių galimybių ir nediskriminavimo ES (direktyvų 2000/43/EB ir 2000/78/EB perkėlimas į nacionalinę teisę)2(10),

–  atsižvelgdamas į savo 2009 .... .... d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Komisijos sprendimo dėl Jungtinių Tautų žmonių su negalia teisių konvencijos pasirašymo Europos bendrijos vardu3(11),

–  atsižvelgdamas į savo 2009 .... .... d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Komisijos sprendimo dėl Jungtinių Tautų žmonių su negalia teisių konvencijos fakultatyvinio protokolo pasirašymo Europos bendrijos vardu4(12),

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimus bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę5(13)

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi visos valstybės narės pasirašė, tačiau iki šiol tik septynios valstybės narės ratifikavo konvenciją ir fakultatyvinį protokolą,

B.  kadangi konvencija yra skatinamos ir ginamos visų žmonių su negalia teisės, įskaitant asmenis, kuriems reikalingas didesnis dėmesys;

C.  kadangi fakultatyviniu protokolu negalią turintiems individams (ir jų grupėms), kurie(kurios) teigia, kad šios konvencijos šalys pažeidžia konvencijoje numatytas teises, suteikiama galimybė teikti pranešimus komitetui,

1.  pritaria konvencijos ir jos fakultatyvinio protokolo pasirašymui Bendrijos vardu;

2.  ragina Komisiją ir Taryba, kaip teisinius Europos bendrijos atstovus, deponuoti ratifikavimo dokumentą su Jungtinėmis Tautomis iki 2009 m. gruodžio 3 d.;

3.  primygtinai ragina visas valstybes nares kaip galima greičiau pradėti konvencijos ratifikavimą, įgyvendinti joje minimus reikalavimus ir sukurti reikalingą materialią infrastruktūrą;

4.  ragina valstybes nares prisidėti ir (arba) ratifikuoti fakultatyvinį protokolą, siekiant suteikti neįgaliems asmenims, kurių teisės buvo pažeistos, būtinas teisines priemones, kuriomis naudodamiesi jie galėtų apsisaugoti nuo tokių pažeidimų ir būtų užtikrinta jų apsauga nuo visų formų diskriminacijos;

5.  primygintai ragina Komisiją paaiškinti galimą Bendrijos kompetencijos apimtį JT konvencijos atžvilgiu; siūlo pabrėžti rekomenduojamąją deklaracijose1(14) pateiktų Bendrijos aktų prigimtį; pabrėžia kaip yra svarbu deklaracijose pabrėžti Europos bendrijos kompetenciją remiant neįgalių asmenų teises ir įtrauką vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos, sveikatos ir vartotojų reikalų srityse;

6.  ragina Komisiją naudoti EB sutarties 3 straipsnį kaip su konvencija susijusių Bendrijos įgaliojimų, kurie išvardyti Tarybos sprendimo projekto 2 priede pateikiamoje Europos bendrijos deklaracijoje dėl konvencijos 44 straipsnio 1 dalies taikymo, srities apibrėžties pagrindą; pabrėžia, kad itin svarbu taikant šią deklaraciją skirti pagrindinį dėmesį vystomojo bendradarbiavimo, sveikatos apsaugos ir vartotojų reikalų klausimams;

Konvencijos ir fakultatyvinio protokolo įgyvendinimas

7.  remia valstybes nares, kurios jau pradėjo vykdyti laipsnišką konvencijos ir jos fakultatyvinio protokolo įgyvendinimo procesą bei ragina visas likusias valstybes tai atlikti;

8.  ragina Komisiją ir valstybes nares perkelti konvencijos nuostatas į ES teisę ir nacionalinę teisę ir suteikti būtinas priemones ir finansinius išteklius, skirtus jiems taikyti per nustatytą terminą bei nustatyti kokybinius tikslus; ragina valstybes nares keistis informacija ir gerąja patirtimi įgyvendinimo klausimais;

9.  ragina valstybes nares integruoti lyčių aspektą priimant politinius sprendimus ir priemones dėl neįgalių vyrų ir moterų, mergaičių ir berniukų bei dėl tokių priemonių įgyvendinimo visose srityse, ypač kai tai susiję su integracija darbo vietoje, lavinimu ir antidiskriminaciniais veiksmais bei priimti teisės aktus, skirtus apsaugoti neįgalias moteris ir mergaites seksualinio išnaudojimo bei psichologinės ir psichinės prievartos visuomenėje bei namų aplinkoje, atvejais. Tai pat remti tokią prievartą patyrusių neįgalių moterų ir mergaičių sveikimo procesą;

10.  ragina valstybes nares ir Bendriją užtikrinti nemokamą prieigą prie ES ir nacionaliniu lygmeniu Sąjungos piliečiams ir neįgaliųjų organizacijoms prieinama forma teikiamos informacijos apie konvenciją ir jos fakultatyvų protokolą, taip pat jos sklaidą;

11.  pabrėžia, kad svarbu Komisiją aprūpinti visais būtinais finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais, kad ji galėtų būti svarbiausia institucija sprendžiant Bendrijos kompetencijai priklausančius klausimus, susijusius su konvencijos įgyvendinimu; ragina nustatyti procedūrą, kurią taikant būtų galima užtikrinti deramą visų politikos sričių, nuo kurių priklauso konvencijos įgyvendinimas, apžvalgą; prašo Komisijos nuolat teikti įgyvendinimo pažangos ataskaitas Parlamentui ir Tarybai;

12.  ragina valstybes nares, vadovaujantis savo organizacinėmis sistemomis, savo vyriausybėse paskirti vieną arba daugiau pagrindinių centrų, kurie būtų atsakingi už konvencijos įgyvendinimą bei stebėjimą nacionaliniu mastu bei apsvarstyti galimybę vyriausybėse sukurti arba nurodyti koordinavimo mechanizmą, kuris būtų skirtas veiksmams skirtinguose sektoriuose ir skirtinguose lygmenyse palengvinti, vadovaujantis konvencijos 33 straipsnio 1 dalimi; prašo ypatingą dėmesį atkreipti į atitinkamo ir nepriklausomo stebėjimo mechanizmo sukūrimą vadovaujantis konvencijos 33 straipsnio 2 dalimi bei principais susijusiais su valstybinių institucijų statusu (Paryžiaus principais), kaip tai patvirtinta 1993 m. gruodžio 20 d. JT generalinės asamblėjos rezoliucijoje Nr. 48/134;

13.  primygtinai ragina Bendriją ir valstybes nares skatinti tinkamai koordinuojamą socialinį dialogą tarp suinteresuotųjų šalių ir aktyviai įtraukti neįgaliųjų asmenų organizacijas į konvencijos įgyvendinimo stebėjimą, vadovaujantis šios konvencijos 33 straipsnio 2 dalimi;

14.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) Patvirtinta Jungtinių Tautų asamblėjoje 2006 m. gruodžio 13 d.
(2) Patvirtinta Jungtinių Tautų asamblėjoje 2006 m. gruodžio 13 d.
(3) OL C76E, 2004 3 25, p. 231.
(4) OL C C104E, 2004 4 30, p. 148.
(5) Priimti tekstai ,T6-0033/2006. Priimti tekstai, T6-0527/2006. OL C74E, 2008 3 20, p. 742. OL C 102E, 2008 4 24, p. 321.
(6)
(7)
(8)
(9) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0286. Priimti tekstai, T6-0212/2008.
(10) Priimti tekstai, P6_TA-PROV... Priimti tekstai, P6_TA-PROV...
(11) A6-0000/2009 ir A6-0000/2009.
(12)
(13)
(14) Europos bendrijos deklaracija dėl konvencijos 44 straipsnio 1 dalies taikymo (priedas prie Tarybos sprendimo, I tomas) ir Europos bendrijos deklaracija dėl fakultatyvinio protokolo 12 straipsnio 1 dalies taikymo (II priedas prie Tarybos sprendimo, II tomas).

Atnaujinta: 2009 m. balandžio 20 d.Teisinis pranešimas