Procedure : 2010/2856(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0521/2010

Indgivne tekster :

B7-0521/2010

Forhandlinger :

PV 21/09/2010 - 14
CRE 21/09/2010 - 14

Afstemninger :

PV 22/09/2010 - 5.14

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0341

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 122kWORD 71k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0518/2010
15.9.2010
PE446.611v01-00
 
B7-0521/2010

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,


om en europæisk strategi for den økonomiske og sociale udvikling af bjergområder, øer og områder med lav befolkningstæthed


François Alfonsi, Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om en europæisk strategi for den økonomiske og sociale udvikling af bjergområder, øer og områder med lav befolkningstæthed  
B7‑0521/2010

Europa-Parlamentet,

 der henviser til afsnit XII i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 174,

 

 der henviser til forordningerne for strukturfondene for perioden 2007-2013,

 

 der henviser til Rådets beslutning af 6. oktober 2006 om Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed(1),

 

 der henviser til sin beslutning af 2. september 2003 om de i strukturel henseende ugunstigt stillede områder (øer, bjergområder og regioner med lav befolkningstæthed) i forbindelse med samhørighedspolitikken og de institutionelle perspektiver,

 

 der henviser til Regionsudvalgets udtalelse af 7. juli 2005 om revision af retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte,

 

 der henviser til sin beslutning af 15. marts 2007 om øerne og de naturlige og økonomiske begrænsninger i forbindelse med regionalpolitikken,

 

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. oktober 2008 ”Grønbog om territorial samhørighed - Territorial forskelligartethed skal være en styrke”,

 

 der henviser til Kommissionens interne arbejdsdokument med titlen Regions 2020 - An assessment of future challenges for EU regions (SEK(2008)2868),

 

 der henviser til Kommissionens arbejdsdokument om Territories with specific geographical features (områder med særlige geografiske forhold), (nr. 02/2009),

 

 der henviser til sin beslutning af 24. marts 2009 om grønbog om territorial samhørighed og status for debatten om den kommende reform af samhørighedspolitikken,

 

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. juni 2009 om den sjette situationsrapport om økonomisk og social samhørighed,

 

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 31. marts 2010 om samhørighedspolitik: Strategirapport 2010 om gennemførelsen af programmerne for perioden 2007-2013 (KOM(2010)110),

 

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

 

 

A. der henviser til, at princippet om territorial samhørighed er blevet konsolideret i forordningerne om strukturfondene for perioden 2007-2013 og er en af det nye EU’s centrale målsætninger, der blev indført med Lissabontraktaten og skal sikre en harmonisk udvikling i EU ved at mindske regionale skævheder og fjerne hindringer for udvikling, herunder hindringer, der kan tilskrives naturbetingede eller geografiske ulemper,

 

B. der henviser til, at der i henhold til artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal gives særlig opmærksomhed til regioner, der lider af alvorlige naturbetingede eller demografiske ulemper af permanent art, bl.a. de nordligste meget tyndt befolkede områder samt ø-områder og bjergområder,

 

C. der henviser til, at bjergområder, øer og områder med lav befolkningstæthed står over for særlige udfordringer som følge af demografiske ændringer, dårlige adgangsforhold, klimaændringer, migrationsfænomener, energiforsyning og regional integration,

 

1.  glæder sig over, at territorial samhørighed er blevet medtaget som en ny målsætning for EU, og den nye artikel 174; mener, at bestemmelserne i artikel 174 bør omsættes til særlige udviklingsstrategier og konkrete foranstaltninger med henblik på at afhjælpe disse regioners ulemper og udnytte deres muligheder;

 

2.  glæder sig over Kommissionens arbejdsdokument om ”Territories with specific geographical features” (”områder med særlige geografiske forhold”), mener imidlertid, at bjergområder, øer og områder med lav befolkningstæthed langt fra udgør homogene grupper af regioner, og at de har brug for særlige regionale udviklingsprogrammer; understreger, at disse grupper af regioner er fælles om visse vigtige karakteristika, som adskiller dem fra andre regioner;

 

3.  opfordrer Kommissionen til at arbejde hen imod mere relevante og territorialbestemte statistiske indikatorer med henblik på at skabe et mere samlet billede af udviklingsniveauet i disse regioner; understreger, at andre indikatorer end BNP (den samlede befolkning, arbejdsløshed/beskæftigelse, uddannelsesniveau, befolkningstæthed) allerede kan anvendes i regioner, der er støtteberettigede i forbindelse med målet for konkurrecedygtighed og beskæftigelse under regionalpolitikken; opfordrer Kommissionen til at undersøge mulighederne for i fremtiden også at angive indikatorer for bjergområder, øer, fjerntliggende områder og områder med lav befolkningstæthed;

 

4. opfordrer medlemsstaterne og regionale og lokale myndigheder til at spille en vigtig rolle i udviklingsstrategierne for bjergområder, øer og områder med lav befolkningstæthed, fordi der kræves en vertikal tilgang med inddragelse af og bidrag fra alle forvaltningsniveauer, under iagttagelse af subsidiaritetsprincippet, for at bringe disse regioner på den rette vej til en bæredygtig udvikling; understreger, at ikke kun regionalpolitikken, men også andre EU-politikker, der har betydelige territoriale virkninger på udviklingen i disse regioner, bør bidrage til en bæredygtig udvikling af regionernes potentiale;

 

5.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at bjergområder, øer og områder med lav befolkningstæthed fortsat vil nyde godt af særlige bestemmelser også inden for den nye finansielle ramme og i den næste programmeringsperiode;

 

6.  glæder sig over den europæiske gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), som et instrument til at overvinde de hindringer, der hæmmer territorialt samarbejde; tilskynder bjergområder, øer og områder med lav befolkningstæthed til at gøre brug af EGTS til forvaltning af territoriale samarbejdsprojekter, der gennemføres i fællesskab med andre regioner og samfinansieres af EU, hvilket er en måde, hvorpå de kan bringes tættere på de økonomiske områder, der omgiver dem;

 

7.  opmuntrer medlemsstaterne til at udnytte deres europæiske naboskabsinstrumenter fuldt ud i bjergområder, sparsomt befolkede områder og ø-samfund med henblik på at drage fordel af de grænseoverskridende ressourcer;

 

8.  opfordrer til afskaffelse af det afstandsbetingede kriterium (150 km), når det drejer sig om at klassificere øer som grænseregioner, der er berettigede til finansiering i henhold til programmerne for grænseoverskridende samarbejde inden for rammerne af samhørighedspolitikkens målsætning om territorialt samarbejde eller inden for rammerne af den europæiske naboskabspolitik; mener, at det, såfremt det skulle blive nødvendigt at fastsætte en eller anden form for begrænsning, ville være mere hensigtsmæssigt for ø-regionerne, at grænseregionskriteriet gøres havområdebaseret;

 

9. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, regional- og lokalregeringer samt til arbejdsmarkedets parter og de økonomiske interesseorganisationer.

 

(1)

EUT L 291 af 21.10.2006, s. 11.

Seneste opdatering: 17. september 2010Juridisk meddelelse