Eljárás : 2010/2856(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0521/2010

Előterjesztett szövegek :

B7-0521/2010

Viták :

PV 21/09/2010 - 14
CRE 21/09/2010 - 14

Szavazatok :

PV 22/09/2010 - 5.14

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0341

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 121kWORD 81k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0518/2010
15.9.2010
PE446.611v01-00
 
B7-0521/2010

a Bizottság nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


a hegyvidéki régiók, szigetek és gyéren lakott területek gazdasági és társadalmi fejlődésére irányuló európai stratégiáról


François Alfonsi, Alyn Smith a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a hegyvidéki régiók, szigetek és gyéren lakott területek gazdasági és társadalmi fejlődésére irányuló európai stratégiáról  
B7‑0521/2010

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés XII. címére és különösen annak 174. cikkére,

 

 tekintettel a strukturális alapokat a 2007–2013 közötti időszakra szabályozó rendeletekre,

 

 tekintettel a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról szóló, 2006. október 6-i tanácsi határozatra(1),

 

 tekintettel a kohéziós politika és intézményi kilátások keretében a szerkezetileg hátrányos helyzetű régiókról (szigetek, hegyvidéki és alacsony népsűrűségű régiók) szóló, 2003. szeptember 2-i állásfoglalására,

 

 tekintettel a Régiók Bizottságának a regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás felülvizsgálatáról szóló 2005. július 7-i véleményére,

 

 tekintettel „a regionális politika vonatkozásában a szigetekről, valamint a természeti és gazdasági korlátokról” szóló, 2007.március 15-i állásfoglalására,

 

 tekintettel a „Zöld könyv a területi kohézióról – Előnyt kovácsolni a területi sokféleségből” című 2008. október 6-i bizottsági közleményre,

 

 tekintettel a „Régiók 2020-ban: – az EU régiói előtt álló jövőbeli kihívások értékelése” című bizottsági munkadokumentumra (SEC(2008)2868),

 

 tekintettel a Bizottság „Sajátos földrajzi jellemzőkkel rendelkező területek” című munkadokumentumára (02/2009 sz.),

 

 tekintettel a területi kohézióról és a kohéziós politika jövőbeli reformjáról szóló vita állásáról szóló zöld könyvről készült, 2009. március 24-i állásfoglalására;

 

 tekintettel a Bizottság „Hatodik helyzetjelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról” című 2009. június 15-i közleményére,

 

 tekintettel a Bizottság „Kohéziós politika: 2010. évi stratégiai jelentés a 2007–2013 közötti időszak programjainak végrehajtásáról” című 2010. március 31-i közleményére (SEC(2010)360),

 

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

 

 

A. mivel a területi kohézió elve a strukturális alapok 2007–2013 közötti működéséről szóló rendeletek szerves részét képezi és egyike a Lisszaboni Szerződés által bevezetett új kulcsfontosságú európai uniós célkitűzéseknek, és célja a harmonikus növekedés biztosítása a regionális különbségek csökkentése és a fejlődés előtt álló – egyebek mellett természeti és földrajzi és hátrányokból adódó – akadályok megszüntetése révén,

 

B. mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 174. cikke alapján kiemelt figyelemmel kell kezelni „az olyan súlyos és állandó természeti vagy demográfiai hátrányban lévő régiókat, mint a legészakibb, rendkívül gyéren lakott régiók, valamint a szigeti […] és a hegyvidéki régiók”.

 

C. mivel a hegyvidéki régiók, szigetek és ritkán lakott területek a demográfiai változások, a rossz hozzáférhetőség, az éghajlatváltozás, a migrációs jelenségek, az energiaellátás és a regionális integráció következtében különleges kihívásoknak vannak kitéve,

 

1.  üdvözli a területi kohézió új uniós célkitűzésként és új 174. cikként való beemelését; úgy véli, hogy a 174. cikk rendelkezéseinek a hátrányok leküzdését és az e régiókban fellelhető potenciál kihasználását szolgáló konkrét fejlesztési stratégiákban és kézzelfogható intézkedésekben kell megjelenniük;

 

2.  üdvözli a „Sajátos földrajzi adottságú területek” című bizottsági munkadokumentumot; ugyanakkor úgy vélekedik, hogy a hegyvidéki régiók, a szigetek és a gyéren lakott területek távolról sem képeznek homogén régiócsoportokat, és egyedi regionális fejlesztési programokat igényelnek; rámutat, hogy e régiócsoportok néhány olyan közös jellemzővel rendelkeznek, amelyek megkülönböztetik őket más régióktól;

 

3.  felszólítja a Bizottságot, hogy igyekezzen relevánsabb és a területi jelleget tükröző mutatószámokat kidolgozni annak érdekében, hogy átfogóbb képet kapjunk e régiók fejlettségi szintjéről; hangsúlyozza, hogy a regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés értelmében támogatható régiók a GDP-n kívüli mutatókat (népesség összlétszáma, munkanélküliek és foglalkoztatottak aránya, iskolázottsági szint, népsűrűség) máris felhasználhatják; kéri a Bizottságot, hogy tanulmányozza annak lehetőségét, hogy a jövőben sajátos mutatókat határoznak meg a hegyvidéki régiók, szigetek, távoli és gyéren lakott területek számára;

 

4. felszólítja a tagállamokat, valamint a regionális és helyi hatóságokat, hogy játsszanak jelentős szerepet a hegyvidéki régiókra, a szigetekre és a gyéren lakott területekre vonatkozó fejlesztési stratégiákban, mivel ahhoz, hogy ezeket a régiókat a fenntartható fejlődés helyes útvonalára tereljük, olyan vertikális megközelítésre van szükség, amely kiegészül a kormányzás valamennyi szintjének – a szubszidiaritás elvén alapuló – bevonásával; hangsúlyozza, hogy nem csupán a regionális politikának, hanem az e régiók fejlődésére jelentős területi hatással levő uniós politikáknak is hozzá kell járulniuk e régiók lehetőségeinek fenntartható fejlődéséhez;

 

5.  felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy a hegyvidéki régiókra, a szigetekre és a gyéren lakott területekre továbbra is vonatkozzanak kedvező egyedi rendelkezések mind az új pénzügyi tervben, mind a következő tervezési időszakban;

 

6.  üdvözli az európai területi együttműködési csoportosulást (EGTC) mint a területi együttműködés akadályainak felszámolására irányuló eszközt; arra ösztönzi a hegyvidéki régiókat, a szigeteket és a gyéren lakott területeket, hogy használják fel az EGTC eszközét a más régiókkal együtt kialakított és az EU-tól társfinanszírozásban részesülő területi együttműködési projektek irányításában, mivel az utóbbiak révén közelebb kerülhetnek a környező gazdasági térségekhez;

 

7.  arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a hegyvidéki régiókban, a szigeteken és a gyéren lakott területeken maradéktalanul éljenek az európai szomszédsági politika eszközeivel annak érdekében, hogy hozzájussanak a határokon túli erőforrásokhoz;

 

8.  felhív a távolsági kritériumok (150km) alkalmazásának beszüntetésére a szigeteknek a határokon átnyúló együttműködési programok révén – a kohéziós politika „területi együttműködés” célkitűzése vagy az európai szomszédsági politika keretében – pénzügyi támogatásban részesíthető határmenti régiók közé sorolásakor; véleménye szerint, ha netán szükségessé válik valamiféle határ megállapítása, akkor a szigetek esetében célszerűbb volna, ha a határokon átnyúló területekkel kapcsolatos feltételt a tengeri medencék szintjén alkalmaznák;

 

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és önkormányzatainak, valamint a gazdasági és szociális partnereknek.

 

 

(1)

HL L 291., 2006.10.21., 11. o.

Utolsó frissítés: 2010. szeptember 17.Jogi nyilatkozat