Procedūra : 2010/2856(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0521/2010

Pateikti tekstai :

B7-0521/2010

Debatai :

PV 21/09/2010 - 14
CRE 21/09/2010 - 14

Balsavimas :

PV 22/09/2010 - 5.14

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0341

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 120kWORD 79k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0518/2010
15.9.2010
PE446.611v01-00
 
B7-0521/2010

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl Europos kalnų regionų, salų ir retai gyvenamų vietovių ekonominio ir socialinio vystymo strategijos


François Alfonsi, Alyn Smith Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos kalnų regionų, salų ir retai gyvenamų vietovių ekonominio ir socialinio vystymo strategijos  
B7‑0521/2010

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo XII antraštinę dalį, ypač į šios sutarties 174 straipsnį,

 

 atsižvelgdamas į reglamentus dėl struktūrinių fondų valdymo 2007–2013 m.,

 

 atsižvelgdamas į 2006 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimą dėl Bendrijos sanglaudos politikos strateginių gairių(1),

 

 atsižvelgdamas į 2003 m. rugsėjo 2 d. rezoliuciją dėl regionų, kurių padėtis struktūriniu požiūriu nepalanki (t. y. salų, kalnuotų ir retai gyvenamų regionų), klausimo įgyvendinant sanglaudos politiką ir dėl jų institucinių galimybių,

 

 atsižvelgdamas į 2005 m. liepos 7 d. Regionų komiteto nuomonę dėl valstybės pagalbos skyrimo regionams gairių persvarstymo,

 

 atsižvelgdamas į savo 2007 m. kovo 15 d. rezoliuciją dėl salų padėties ir gamtinių bei ekonominių veiksnių sąlygotų apribojimų regioninės politikos srityje,

 

 atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 6 d. Komisijos komunikatą dėl Žaliosios knygos dėl teritorinės sanglaudos „Kaip teritorinę įvairovę paversti privalumu“,

 

 atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbo dokumentą „Regionai 2020 m. ES regionų ateities uždavinių vertinimas“ (SEC(2008)2868),

 

 atsižvelgdamas į Komisijos darbo dokumentus tema „Specifinių geografinių ypatumų turinčios teritorijos“ (Nr. 02/2009),

 

 atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 24 d. rezoliuciją dėl Žaliosios knygos apie teritorinę sanglaudą ir diskusijų dėl būsimos sanglaudos politikos reformos eigos,

 

 atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 15 d. Komisijos komunikatą „Šeštoji ekonominės ir socialinės sanglaudos pažangos ataskaita“,

 

–   atsižvelgdamas į Komisijos 2010 m. kovo 31 d. komunikatą „Sanglaudos politika. Strateginė ataskaita dėl 2007–2013 m. programų įgyvendinimo“ (SEC(2010)360),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi teritorinės sanglaudos principas patvirtintas reglamentuose dėl struktūrinių fondų 2007–2013 m. ir tai vienas iš naujų esminių pagal Lisabonos sutartį numatytų Europos Sąjungos tikslų, kurio siekiant turėtų būti mažinamai regionų išsivystymo skirtumai, šalinamos vystymosi kliūtys, įskaitant kliūtis, kurias lemia gamtiniai ir geografiniai nepatogumai, ir taip užtikrinamas harmoningas Europos Sąjungos vystymasis,

 

B. kadangi remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 174 straipsniu ypatingas dėmesys turi būti skirtas regionams, kurie kenčia dėl didelių nuolatinių gamtinių ar demografinių nepatogumų, pvz., į šiaurę nutolusiems labai retai gyvenamiems, taip pat salų ir kalnų regionams,

 

C. kadangi dėl demografinių pokyčių, prasto susisiekimo, klimato kaitos, migracijos reiškinių, problemiško energijos tiekimo ir sudėtingos regioninės integracijos kalnų regionams, saloms ir retai gyvenamoms vietovėms tenka spręsti itin sudėtingus uždavinius,

 

1.  palankiai vertina tai, kad Sąjunga į savo tikslus įtraukė naują siekį – skatinti teritorinę sanglaudą, taip pat palankiai vertina naująjį 174 straipsnį; yra įsitikinęs, kad 174 straipsnio nuostatos turėtų būti įtrauktos į specialias vystymo strategijas ir konkrečias priemones, kuriomis siekiama įveikti nepatogumus ir išnaudoti šių regionų galimybes;

 

2.  palankiai vertina Komisijos tyrimą „Specifinių geografinių ypatumų turinčios teritorijos“; tačiau mano, kad kalnų regionai, salos ir retai gyvenamos vietovės toli gražu nesudaro homogeniškos regionų grupės ir kad jiems turėtų būti numatytos specialios regioninio vystymo programos; atkreipia dėmesį į tai, kad šios regionų grupės turi kai kurių svarbių bendrų bruožų, dėl kurių jos skiriasi nuo kitų regionų;

 

3.  ragina Komisiją nustatyti tinkamesnius, teritoriniu principu grindžiamus statistinius rodiklius, kuriais remiantis būtų galima gauti tikslesnės informacijos apie šių regionų išsivystymo lygį; pabrėžia, kad visi rodikliai, išskyrus BVP, t. y. bendras gyventojų skaičius, nedarbas, užimtumo lygis, švietimo lygis, gyventojų tankis, jau gali būti naudojami regionuose, kurie atitinka pagal regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslą nustatytus kriterijus; ragina Komisiją išstudijuoti galimybę ateityje nustatyti konkrečius rodiklius, kurie būtų taikomi kalnuotiems regionams, saloms, atokioms ar retai gyvenamoms vietovėms;

 

4. ragina valstybes nares ir regionines bei vietos valdžios institucijas imtis ryžtingų veiksmų rengiant kalnų regionų, salų ir retai gyvenamų vietovių vystymo strategijas, nes norint, kad šie regionai pasuktų teisingu tvaraus vystymosi keliu, būtina vadovautis vertikaliu principu, pagal kurį šioje veikloje turėtų dalyvauti ir prie jos prisidėti visų lygmenų valdžios atstovai, ir būtų paisoma subsidiarumo principo; pabrėžia, kad tvariai plėtojant šių regionų potencialą turėtų būti vadovaujamasi ne tik regioninės, bet ir kitų sričių ES politikos, turinčios didelį poveikį minėtųjų regionų teritoriniam vystymuisi, nuostatomis;

 

5.  ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad kalnų regionai, salos ir retai gyvenamos vietovės toliau naudotųsi specifinėmis nuostatomis – taip pat ir tomis, kurios įtrauktos į naująsias finansines perspektyvas bei numatytos kitam programavimo laikotarpiui;

 

6.  teigiamai vertina Europos teritorinio bendradarbiavimo grupes (ETBG) – priemonę, skirtą teritorinį bendradarbiavimą trikdančioms kliūtims įveikti; ragina kalnų regionus, salas ir retai gyvenamas vietoves pasinaudoti ETBG priemone teritorinio bendradarbiavimo su kitais regionais projektams, kurie bendrai finansuojami ES lėšomis, valdyti, kadangi taip šie regionai būtų priartinti prie juos supančių ekonominių zonų;

 

7.  ragina valstybes nares visapusiškai taikyti Europos kaimynystės politikos priemones kalnų regionuose, retai gyvenamose vietovėse ir salose bei pasinaudoti tarpvalstybiniais ištekliais;

 

8.  ragina atsisakyti atstumo (150 km) kriterijaus priskiriant salas pasienio regionams, kurie gali gauti finansavimą pagal tarpvalstybinio bendradarbiavimo programas, vykdomas vadovaujantis sanglaudos politikos teritorijų bendradarbiavimo tikslu arba Europos kaimynystės politikos siekiais; laikosi nuomonės, kad šiuo atveju turėtų būti nustatytas tam tikras apribojimas: salų regionams būtų parankiau, jeigu tarpvalstybinės teritorijos sąlyga būtų taikoma jūros baseino lygmeniu;

 

9. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, regionų ir vietos valdžios institucijoms bei ekonominiams ir socialiniams partneriams.

(1)

OL L 291, 2006 10 21, p. 11.

Atnaujinta: 2010 m. rugsėjo 17 d.Teisinis pranešimas