Procedură : 2010/2856(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0521/2010

Texte depuse :

B7-0521/2010

Dezbateri :

PV 21/09/2010 - 14
CRE 21/09/2010 - 14

Voturi :

PV 22/09/2010 - 5.14

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0341

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 120kWORD 82k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0518/2010
15.9.2010
PE446.611v01-00
 
B7-0521/2010

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la strategia europeană pentru dezvoltarea economică și socială a regiunilor muntoase, a insulelor și a zonelor slab populate


François Alfonsi, Alyn Smith în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la strategia europeană pentru dezvoltarea economică și socială a regiunilor muntoase, a insulelor și a zonelor slab populate  
B7‑0521/2010

Parlamentul European,

 având în vedere Titlul XII din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 174 al acestuia,

 

 având în vedere regulamentele privind fondurilor structurale pentru perioada 2007-2013,

 

 având în vedere Decizia Consiliului din 6 octombrie 2006 privind orientările strategice comunitare în materie de coeziune(1),

 

 având în vedere rezoluția sa din 2 septembrie 2003 privind regiunile dezavantajate din punct de vedere structural (insule, regiuni muntoase, regiuni slab populate) în contextul politicii de coeziune și perspectivele instituționale ale acestora,

 

 având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 7 iulie 2005 privind revizuirea orientărilor pentru ajutoarele de stat regionale,

 

 având în vedere rezoluția sa din 15 martie 2007 privind constrângerile insulare, naturale și economice în contextul politicii regionale,

 

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 octombrie 2008 referitoare la Cartea verde privind coeziunea teritorială – Transformarea diversității teritoriale într-un avantaj,

 

 având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Regiunile în 2020 - o evaluare a viitoarelor provocări pentru regiunile UE” (SEC(2008)2868),

 

 având în vedere documentele de lucru ale Comisiei privind „Teritoriile cu caracteristici geografice specifice” (nr. 02/2009),

 

 având în vedere rezoluția sa din 24 martie 2009 referitoare la Cartea verde privind coeziunea teritorială și stadiul dezbaterilor referitoare la viitoarea reformă a politicii de coeziune,

 

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 15 iunie 2009 referitoare la Al șaselea raport intermediar privind coeziunea economică și socială,

 

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 31 martie 2010 intitulată „Politica de coeziune: raport strategic pentru anul 2010 privind punerea în aplicare a programelor pentru perioada 2007-2013” (SEC(2010)360),

 

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

 

 

A. întrucât principiul coeziunii teritoriale a fost consolidat prin regulamentele privind fondurile structurale pentru perioada 2007-2013 și reprezintă unul dintre noile obiective‑cheie ale Uniunii Europene introduse de Tratatul de la Lisabona, având drept scop asigurarea dezvoltării armonioase a Uniunii prin reducerea discrepanțelor regionale și prin eliminarea obstacolelor din calea dezvoltării, inclusiv a obstacolelor legate de handicapurile naturale și geografice;

 

B. întrucât, conform articolului 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, o atenție deosebită se acordă regiunilor afectate de handicapuri naturale și demografice grave și permanente, cum ar fi regiunile cele mai nordice slab populate, precum și regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase;

 

C. întrucât regiunile muntoase, insulele și zonele slab populate se confruntă cu provocări deosebite din cauza schimbărilor demografice, a accesului dificil, a schimbărilor climatice, a fenomenelor ce țin de migrație, a aprovizionării cu energie și a integrării regionale,

 

1.  salută includerea coeziunii teritoriale ca obiectiv nou al Uniunii și noul articol 174; consideră că dispozițiile articolului 174 ar trebui să se transforme în strategii de dezvoltare specifice și în măsuri concrete având ca scop depășirea handicapurilor și exploatarea potențialului acestor regiuni;

 

2.  salută documentele de lucru ale Comisiei privind „Teritoriile cu caracteristici geografice specifice”; consideră, totuși, că regiunile muntoase, insulele și zonele slab populate nu reprezintă nici pe departe grupuri omogene de regiuni și că pentru acestea se justifică crearea de programe specifice în domeniul dezvoltării regionale; subliniază că aceste grupuri de regiuni au în comun anumite caracteristici importante care le diferențiază de alte regiuni;

 

3.  invită Comisia să depună eforturi în vederea stabilirii unor indicatori statistici mai pertinenți și teritorializați pentru a oferi o imagine mai cuprinzătoare a nivelului de dezvoltare al acestor regiuni; subliniază că alți indicatori în afară de PIB (populația totală, rata șomajului, rata ocupării forței de muncă, nivelul de educație, densitatea populației) pot fi deja utilizați în regiunile eligibile în cadrul obiectivului de competitivitate regională și ocupare a forței de muncă; solicită Comisiei să studieze posibilitatea de a stabili pe viitor indicatori specifici și pentru regiunile muntoase, insule, zone izolate sau slab populate;

 

4. invită statele membre și autoritățile regionale și locale să își asume un rol important în cadrul strategiilor de dezvoltare a regiunilor muntoase, a insulelor și a zonelor slab populate, deoarece este necesară o abordare verticală cu implicarea și contribuția tuturor nivelurilor administrației, respectându-se principiul subsidiarității, pentru a aduce aceste regiuni pe calea cea bună a dezvoltării durabile; subliniază că nu numai politica regională, ci și alte politici ale UE cu un impact teritorial semnificativ asupra dezvoltării acestor regiuni ar trebui să contribuie la dezvoltarea durabilă a potențialului acestor regiuni;

 

5.  invită Comisia și statele membre să se asigure că regiunile muntoase, insulele și zonele slab populate se vor bucura în continuare de dispoziții specifice și în cadrul noilor perspective financiare și în timpul următoarei perioade de programare;

 

6.  salută grupările europene de cooperare teritorială (GECT) în calitate de instrument destinat depășirii obstacolelor din calea cooperării teritoriale; încurajează regiunile muntoase, insulele și zonele slab populate să apeleze la GECT pentru administrarea proiectelor de cooperare teritorială cu alte regiuni cofinanțate de UE ca o modalitate de a se apropia de zonele economice din jurul lor;

 

7.  încurajează statele membre să utilizeze pe deplin instrumentele politicii europene de vecinătate în regiunile muntoase, în insule și în zonele slab populate pentru a beneficia de resursele existente la nivel transfrontalier;

 

8.  solicită renunțarea la criteriul legat de distanță (150 km) când este vorba de clasificarea insulelor ca regiuni de frontieră eligibile pentru finanțare prin programele de cooperare transfrontalieră în cadrul obiectivului de cooperarea teritorială al politicii de coeziune sau în cadrul politicii europene de vecinătate; consideră că, în cazul în care ar fi necesar să se stabilească un fel de limită, ar fi mai potrivit ca pentru regiunile insulare condiția teritoriului transfrontalier să fie aplicată la nivelul bazinului maritim;

 

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei,   guvernelor statelor membre, autorităților regionale și locale, precum și partenerilor economici și sociali.

 

(1)

JO L 291, 21.10.2006, p. 11.

Ultima actualizare: 17 septembrie 2010Notă juridică