Postopek : 2010/2856(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0521/2010

Predložena besedila :

B7-0521/2010

Razprave :

PV 21/09/2010 - 14
CRE 21/09/2010 - 14

Glasovanja :

PV 22/09/2010 - 5.14

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0341

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 116kWORD 74k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0518/2010
15. 9. 2010
PE446.611v01-00
 
B7-0521/2010

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 110(2) poslovnika


o evropski strategiji za gospodarski in družbeni razvoj gorskih regij, otokov in redko poseljenih območij


François Alfonsi, Alyn Smith v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o evropski strategiji za gospodarski in družbeni razvoj gorskih regij, otokov in redko poseljenih območij  
B7‑0521/2010

Evropski parlament,

–     ob upoštevanju naslova XII Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti njenega člena 174,

–     ob upoštevanju predpisov, ki urejajo strukturne sklade za obdobje 2007–2013,

–     ob upoštevanju Sklepa Sveta z dne 6. oktobra 2006 o strateških smernicah Skupnosti o koheziji(1),

–     ob upoštevanju svoje resolucije z dne 2. septembra 2003 o strukturno manj razvitih regijah (otoki, gorske regije, regije z majhno gostoto prebivalstva) v okviru kohezijske politike in institucionalnih izgledov,

–     ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 7. julija 2005 o reviziji smernic za regionalno državno pomoč,

–     ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. marca 2007 o naravnih in gospodarskih omejitvah in omejitvah otokov v okviru regionalne politike,

–     ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. oktobra 2008 o Zeleni knjigi o teritorialni koheziji – Teritorialna raznolikost kot prednost,

–     ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije Regije 2020 – ocene prihodnjih izzivov za regije EU (SEC(2008)2868),

–     ob upoštevanju delovnega dokumenta Komisije z naslovom Ozemlja s posebnimi geografskimi značilnostmi (št. 02/2009),

–     ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. marca 2009 o zeleni knjigi o teritorialni koheziji in napredku razprav o prihodnji reformi kohezijske politike,

–     ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 15. junija 2009 o šestem poročilu o napredku na področju gospodarske in socialne kohezije,

–     ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 31. marca 2010 z naslovom Kohezijska politika: Strateško poročilo o izvajanju programov 2007–2013 za leto 2010 (SEC(2010)360),

–   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker se je načelo o teritorialni koheziji utrdilo v predpisih o strukturnih skladih za obdobje 2007–2013 in je eden od pomembnih novih ciljev Evropske unije, uvedenih z Lizbonsko pogodbo, katerega namen je zagotoviti usklajen razvoj z zmanjšanjem regionalnih neskladij in odpravo ovir za razvoj, vključno z ovirami, ki so povezane z naravnimi in geografskimi omejitvami,

B.  ker se v skladu s členom 174 Pogodbe o delovanju Evropske unije posebna pozornost namenja območjem, ki so hudo in stalno prizadeta zaradi neugodnih naravnih ali demografskih razmer, kot so najsevernejše regije z zelo nizko gostoto prebivalstva ter otoške in gorske regije,

C. ker so gorske regije, otoki in redko poseljena območja izpostavljeni posebnim izzivom zaradi demografskih sprememb, slabe dostopnosti, podnebnih sprememb, migracijskih pojavov, preskrbe z energijo in regionalnega povezovanja,

1.  pozdravlja vključitev teritorialne kohezije kot novega cilja Unije in novi člen 174; meni, da bi morali določbe člena 174 pretvoriti v posebne razvojne strategije in konkretne ukrepe, s katerimi bi premostili ovire ter izkoristili potencial teh regij;

2.  pozdravlja delovni dokument Komisije z naslovom Ozemlja s posebnimi geografskimi značilnostmi; kljub temu meni, da gorske regije, otoki in redko poseljena območja še zdaleč niso homogena skupina regij in zaslužijo posebne regionalne razvojne programe; poudarja, da ima ta skupina regij nekaj skupnih lastnosti, zaradi katerih se razlikujejo od drugih regij;

3.  poziva Komisijo, naj si prizadeva za primernejše in teritorialno prilagojene statistične kazalnike, da se celovitejše prikaže stopnja razvoja v teh regijah; poudarja, da se lahko za regije, upravičene na podlagi cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja, že zdaj uporabijo drugi kazalniki, ne le BDP (celotno prebivalstvo, brezposelnost, stopnja zaposlenosti, stopnja izobrazbe, gostota prebivalstva); poziva Komisijo, naj preuči možnost, da bi v prihodnje določili posebne kazalnike tudi za gorske regije, otoke in oddaljena ali redko poseljena območja;

4.  poziva države članice ter regionalne in lokalne organe, naj prevzamejo pomembno vlogo pri razvojnih strategijah za gorske regije, otoke in redko poseljena območja, saj je potreben vertikalen pristop, ki ob upoštevanju načela subsidiarnosti zahteva udeležbo in prispevek na vseh ravneh oblasti, njegov namen pa je pravilna usmeritev teh regij na pot trajnostnega razvoja; poudarja, da k trajnostnemu razvoju možnosti v teh regijah ne prispeva samo regionalna politika, ampak tudi politike EU, ki imajo znatne prostorske vplive na razvoj teh regij;

5.  poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bodo gorske regije, otoki in redko poseljena območja še naprej imeli korist od posebnih določb, med drugim tudi v okviru nove finančne perspektive ter v naslednjem programskem obdobju;

6.  pozdravlja evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS) kot orodje za premagovanje ovir, ki otežujejo teritorialno sodelovanje; spodbuja gorske regije, otoke in redko poseljena območja, da EZTS uporabijo za upravljanje projektov teritorialnega sodelovanja z drugimi regijami, ki jih sofinancira EU, kot način za približevanje sosednjim gospodarskim območjem;

7.  spodbuja države članice, naj za gorske regije, redko poseljena območja in otoke v celoti uporabijo orodja evropske sosedske politike, da bodo lahko izkoristili sredstva, ki so na razpolago čez mejo;

8.  poziva k odpravi merila, povezanega z oddaljenostjo (150 km), pri razvrščanju otokov med obrobne regije, ki so upravičene do financiranja po programih čezmejnega sodelovanja v sklopu cilja teritorialnega sodelovanja kohezijske politike ali evropske sosedske politike; meni, da bi bilo treba v tem primeru vzpostaviti neko omejitev in da bi bilo za otoške regije ustreznejše, če bi bil pogoj čezmejnega ozemlja uporabljen na ravni morskega bazena;

9.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic ter regionalnim in lokalnim oblastem, pa tudi gospodarskim in socialnim partnerjem.

(1)

UL L 291, 21.10.2006, str.11.

Zadnja posodobitev: 17. september 2010Pravno obvestilo