Menettely : 2010/2916(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0606/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0606/2010

Keskustelut :

PV 11/11/2010 - 5
CRE 11/11/2010 - 5

Äänestykset :

PV 11/11/2010 - 8.12
CRE 11/11/2010 - 8.12

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0402

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 100kWORD 59k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0605/2010
3.11.2010
PE450.424v01-00
 
B7-0606/2010

suullisesti vastattavan kysymyksen B7‑0559/2010 johdosta

työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti


EU:n karjankasvatusalan kriisistä


Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Stéphane Le Foll, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n karjankasvatusalan kriisistä  
B7‑0606/2010

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. katsoo, että ennenäkemättömien äärimmäisten sääolojen mutta myös spekulaation aiheuttama viljan hinnan äkillinen nousu Euroopan unionissa uhkaa vakavasti lukuisten karjankasvatustilojen tulevaisuutta,

B.  ottaa huomioon, että karjankasvatusalalla vaadittavat suuret investoinnit tekevät alasta erityisen alttiin markkinakriiseille varsinkin viljamarkkinoiden epävakaisuuden vuoksi,

C. ottaa huomioon, että tuonti kolmansista maista on lisääntynyt Euroopan unionissa, mikä on lisännyt eläintuotteiden hintoihin kohdistuvia paineita,

D. katsoo, että eurooppalaiset tuottajat ovat epäedullisessa kilpailuasemassa kolmansien maiden tuottajiin nähden, koska heidän tuotantokustannuksensa ovat korkeat, mikä johtuu pitkälti tarpeesta noudattaa erittäin tiukkoja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, elintarvikkeiden turvallisuutta, ympäristönsuojelua ja työoloja koskevia normeja,

E.  katsoo, että EU:n on pikaisesti ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla lopetetaan äärimmäiset hintavaihtelut ja torjutaan markkinakeinottelua, joka on ollut viimeaikaisen viljan hintojen nousun keskeisiä syitä,

F.  ottaa huomioon, että karjankasvatusalan kilpailukyky liittyy erottamattomasti rehukustannuksiin, katsoo, että hyödykkeiden hintojen vaihtelun lisääntymisen vuoksi rehuntuottajien ja karjankasvattajien päätöksenteko tulee hyvin vaikeaksi,

1.  kehottaa komissiota seuraavan, tämän vuoden lopulla annettavan maitoalan lainsäädäntöpaketin yhteydessä tekemään ehdotuksia erityisiksi ja horisontaalisiksi toimiksi hintakeinottelun ja -vaihtelun hillitsemiseksi myös muilla aloilla;

2.  kehottaa komissiota harkitsemaan sellaisten uusien markkinoiden hallintavälineiden käyttöönottoa, jotka olisivat riittävän joustavia, jotta niiden avulla voitaisiin vastata nopeammin kriittisiin tilanteisiin yhteisen markkinajärjestelyn puitteissa (luku II – osasto 1 hätätoimenpiteet);

3.  pyytää komissiota ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin liiallisen keinottelun torjumiseksi unionin markkinoilla;

4.  kehottaa komissiota turvaamaan rehuihin tarvittavat riittävät viljantoimitukset; panee merkille komission ilmoituksen vapauttaa 2,8 miljoonaa tonnia viljaa, joka on nyt interventiovarastossa, marraskuun loppuun mennessä tarjoamismenettelyllä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioille.

Päivitetty viimeksi: 5. marraskuuta 2010Oikeudellinen huomautus