Procedură : 2010/2935(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0618/2010

Texte depuse :

B7-0618/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/11/2010 - 8.6

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0432

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 128kWORD 89k
17.11.2010
PE450.451v03-00
 
B7-0618/2010

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la Acordul comercial împotriva contrafacerii (ACTA)


Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Inese Vaidere în numele Grupului PPE
Syed Kamall, Robert Sturdy, Jan Zahradil în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Acordul comercial împotriva contrafacerii (ACTA)  
B7‑0618/2010

Parlamentul European,

–    având în vedere articolele 207 și 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–    având în vedere Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,

–    având în vedere rezoluția sa din 10 martie 2010 referitoare la transparența și situația actuală a negocierilor privind ACTA,

–    având în vedere decizia sa din 20 octombrie 2010 referitoare la revizuirea Acordului-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană,

–    având în vedere dezbaterea în ședința plenară din 20 octombrie 2010 privind Acordul comercial împotriva contrafacerii,

–    având în vedere proiectul din 2 octombrie 2010 pentru un Acord comercial împotriva contrafacerii (ACTA),

–    având în vedere Decizia Ombudsmanului European privind plângerea 90/2009/(JD)OV referitoare la accesul la documentele ACTA,

–    având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului,

–    având în vedere Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare între Parlament, Consiliu și Comisie (2003/C 321/01),

–    având în vedere Acordul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS),

–    având în vedere articolele 115 alineatul (5) și 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât combaterea contrafacerii reprezintă un element cheie în cadrul strategiei politice a UE pentru a garanta justiția, condiții echitabile pentru producătorii noștri, menținerea locurilor de muncă pentru cetățeni și respectarea statului de drept;

B.   întrucât combaterea contrafacerii, fiind un fenomen mondial, necesită o cooperare internațională mai strânsă între actorii mondiali majori pentru a fi mai eficientă;

C.  întrucât, în ciuda mai multor încercări de a conveni o abordare multilaterală, care rămâne principalul obiectiv al strategiei UE, acest lucru nu a putut fi realizat din cauza rezistenței și opoziției altor actori mondiali și, prin urmare, acordul plurilateral pare să fie cea mai bună soluție pentru abordarea unor preocupări specifice la nivel internațional;

D.  întrucât, așa cum a afirmat Comisa în mod repetat, ACTA prevede numai măsuri de executare și nu include dispoziții de modificare a dreptului material privind drepturile de proprietate intelectuală (DPI) a UE și a altor părți la ACTA, ci, mai degrabă, stabilește, pentru prima dată, un cadru internațional cuprinzător care să sprijine eforturile părților de a combate în mod eficient încălcarea DPI și, prin urmare, nu implică modificări ale acquis-ului comunitar;

E.   întrucât, în multe domenii, precum dispozițiile referitoare la sectorul digital și domeniul de aplicare al măsurilor frontaliere obligatorii, ACTA depășește sfera domeniului de aplicare al acordului TRIPS și, prin urmare asigură o mai bună protecție proprietarilor de drepturi;

F.   întrucât, în urma unor poziții ferme ale Parlamentului, s-a ameliorat substanțial nivelul transparenței negocierilor privind ACTA și, de la runda de negocieri din Noua Zeelandă, Parlamentul a fost informat pe deplin cu privire la evoluția negocierilor; întrucât i s-a adus la cunoștință Parlamentului textul negociat în termen de o săptămână de la ultima rundă de negocieri din Japonia;

G.  întrucât textul negociat reflectă principalele preocupări exprimate de Parlament în ultimele luni, inclusiv cu privire la chestiuni precum respectarea drepturilor fundamentale, viața privată și protecția datelor, respectarea rolului important al accesului liber la internet, importanța protejării rolului prestatorilor de servicii și necesitatea garantării accesului la medicamente, fiind introdusă în preambulul documentului o referire la Declarația de la Doha privind Acordul TRIPS și sănătatea publică, adoptată la 14 noiembrie 2001;

H.  întrucât Comisia a afirmat în mod repetat importanța aplicării protecției indicațiilor geografice; întrucât părțile au căzut de acord asupra faptului că ACTA va conține dispoziții privind respectarea indicațiilor geografice;

I.    întrucât, în calitate de gardian al tratatelor, Comisia este obligată să respecte acquis-ul comunitar atunci când negociază acorduri internaționale care afectează legislația UE și întrucât Comisia s-a angajat să furnizeze Parlamentului European informații imediate și complete în fiecare etapă a negocierilor privind acordurile internaționale;

J.    întrucât este de o importanță crucială să se garanteze că măsurile care vizează respectarea DPI sunt dezvoltate astfel încât să nu se creeze obstacole în calea inovării sau a concurenței, să nu se submineze limitările DPI și protecția datelor cu caracter personal, să nu se restrângă libera circulație a informațiilor și să nu se creeze o povară nejustificată asupra comerțului legitim;

K.  întrucât orice acord convenit de UE asupra ACTA trebuie să respecte pe deplin acquis-ul comunitar și acest aspect se referă, îndeosebi la obligațiile juridice impuse asupra UE cu privire la viața privată și protecția datelor, în special cele stabilite în Directiva 95/46/CE, Directiva 2002/58/CE și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție;

L.   întrucât, ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona în decembrie 2009, Parlamentul va trebui să aprobe textul acordului ACTA înaintea intrării sale în vigoare în UE,

1.   salută publicarea proiectului din 2 octombrie 2010 pentru un Acord comercial împotriva contrafacerii în urma rundei de negocieri de la Tokyo și se așteaptă din partea Comisiei să ofere Parlamentului și publicului textul finalizat al ACTA în urma reuniunii pentru negocierile tehnice de la Sydney, în perioada 30 noiembrie - 3 decembrie 2010;

2.   reafirmă faptul că lupta împotriva contrafacerii este o prioritate în strategia sa politică internă și internațională și că cooperarea internațională este un aspect esențial pentru atingerea obiectivului său;

3.   este conștient că acordul negociat nu va rezolva problema complexă și multidimensională a contrafacerii; totuși consideră că acesta reprezintă un pas înainte în direcția bună;

4.   salută declarațiile repetate ale Comisiei potrivit cărora aplicarea dispozițiilor ACTA, în special a dispozițiilor privind procedurile de asigurare a respectării drepturilor de autor în mediul digital, vor fi în deplină conformitate cu acquis-ul comunitar, iar acordul nu va introduce dispoziții privind perchezițiile personale sau așa-numita procedură a „celor trei abateri”; subliniază faptul că nicio parte semnatară a ACTA, în special UE, nu poate fi mandatată prin acord să introducă procedura „celor trei abateri” sau alte sisteme similare;

5.   salută faptul că în preambulul proiectului de text din 2 octombrie 2010 se confirmă că ACTA urmărește să ofere mijloace adecvate și eficace care să asigure respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, în completarea Acordului TRIPS și ținând cont de diferențele dintre sistemele și practicile juridice respective ale părților la ACTA; insistă aspra faptului că principiile menționate în Declarația de la Doha privind Acordul TRIPS și sănătatea publică, adoptată la 14 noiembrie 2001 de OMC la cea de a patra Conferință ministerială a OMC, care a avut loc la Doha, în Qatar”, sunt elementele pe care se bazează textul deliberativ din 2 octombrie 2010 și, prin urmare, punerea în aplicare a ACTA ar trebui să respecte aceste principii;

6.   subliniază faptul că ACTA nu va schimba acquis-ul UE în privința asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală, deoarece legislația UE este deja mult mai avansată decât actualele norme internaționale și faptul că reprezintă o șansă pentru schimbul de cele mai bune practici și orientări din acest domeniu;

7.   consideră că ACTA este un instrument pentru eficientizarea normelor actuale, favorizând astfel exporturile UE și protejând proprietarii de drepturi atunci când își desfășoară activitatea pe piața mondială, în cadrul căreia suportă, în prezent, consecințele nerespectării sistematice și generalizate a drepturilor de autor, a mărcilor, a brevetelor, a modelelor și a indicațiilor geografice;

8.   subliniază importanța protejării indicațiilor geografice pentru companiile europene și pentru ocuparea forței de muncă din UE; recunoaște eforturile depuse de Comisie pentru introducerea protecției indicațiilor geografice în domeniul de aplicare al ACTA;

9.   consideră că este regretabil că acordul nu definește „indicațiile geografice contrafăcute” la articolul 1.X, întrucât această omisiune ar putea crea confuzii sau cel puțin ar putea complica sarcinile autorităților administrative și judiciare cu privire la interpretarea și punerea în aplicare a ACTA;

10. salută introducerea cuvântului „poate ” la articolul 2.14.3 („Fiecare parte poate stabili proceduri și sancțiuni penale [...]”;

11. salută faptul că părțile au convenit, în urma insistențelor UE, ca incriminarea înregistrărilor realizate cu ajutorul unei camere de luat vederi să fie opțională (articolele 2.14.3 și 2.15;

12. ia act de decizia luată de Ombudsmanul european în cazul 90/2009, în care reclamantul a fost o fundație neerlandeză, inclusiv de afirmația potrivit căreia „publicarea documentelor ar avea un efect negativ asupra obținerii climatului de încredere în negocierile ACTA și ar putea fi afectată cooperarea deschisă și constructivă”, și consideră în continuare că, în această privință, trebuie să se obțină un echilibru între transparență și confidențialitate în negocierile comerciale internaționale;

13. salută faptul că aderarea la ACTA nu este exclusivă și că alte țări în curs de dezvoltare și emergente pot deveni membri ACTA, promovând astfel generalizarea protecției DPI și consolidând combaterea contrafacerii la nivel mondial; consideră că, în viitor, ACTA ar putea atinge un nivel multilateral;

14. subliniază faptul că orice decizie luată de Comisie ca parte a comisiei pentru ACTA trebuie să respecte domeniul de aplicare al acquis-ului și nu poate modifica în mod unilateral conținutul ACTA; așadar, consideră că orice modificare propusă a ACTA ar trebui să fie adoptată de Parlament și Consiliu în conformitate cu articolele 207 și 218 din TFUE;

15. invită Comisia să confirme că punerea în aplicare a ACTA nu va avea niciun impact asupra drepturilor fundamentale și a protecției datelor, asupra eforturilor întreprinse în prezent de UE pentru a armoniza măsurile de respectare a DPI și asupra comerțului electronic;

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și guvernelor și parlamentelor statelor care participă la negocierile privind ACTA.

Ultima actualizare: 19 noiembrie 2010Notă juridică