Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0351/2011

Внесени текстове :

B7-0351/2011

Разисквания :

PV 08/06/2011 - 13
CRE 08/06/2011 - 13

Гласувания :

PV 09/06/2011 - 8.2
CRE 09/06/2011 - 8.2

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 128kWORD 80k
6.6.2011
PE465.656v01-00
 
B7-0351/2011

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно срещата на най-високо равнище между ЕС и Русия


Helmut Scholz от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно срещата на най-високо равнище между ЕС и Русия  
B7‑0351/2011

Европейският парламент,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Руската федерация, което влезе в сила през 1997 г. и чийто срок на действие беше удължен до замяната му с ново споразумение,

–   като взе предвид текущите преговори за ново споразумение, което да осигури нова всеобхватна рамка за отношенията между ЕС и Русия, както и преговорите за партньорство за модернизация, започнали през 2010 г.,

–   като взе предвид предстоящите парламентарни и президентски избори в Русия,

–   като взе предвид предходните си резолюции за отношенията между ЕС и Русия,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че Русия е силен политически и икономически фактор в Евроазиатския регион и че на международната сцена е от стратегическо значение за ЕС и неговите държави-членки в непосредственото източно съседско пространство на ЕС,

Б.  като има предвид, че икономическите отношения между ЕС и Русия се развиват постоянно през последното десетилетие, като водят до задълбочено и всеобхватно икономическо сътрудничество и взаимозависимост; като има предвид, че противно на това политическите отношения са белязани от недоверие и съперничество;

В.  като има предвид, че през последните няколко години отношенията между ЕС и Русия бяха изправени пред редица сериозни предизвикателства, по-конкретно що се отнася до демокрацията и правата на човека в Русия,

Г.  като има предвид, че европейските и руските граждани имат законен интерес да им се предостави право на свободно движение в рамките на и извън границите на техните държави, като има предвид, че съществуващият визов режим е анахронизъм, който е нужно да се преодолее; като има предвид, че гражданите очакват от предстоящата среща на най-високо равнище осезаеми резултати в тази област;

Д. като има предвид, че съществува латентен спор между ЕС и Русия за създаване на сфери на влияние в общото съседско пространство; като има предвид, че Европейският съюз и Руската федерация биха могли и следва заедно да играят активна роля за насърчаването на мира и стабилността в общото им съседско пространство;

1.  отново потвърждава убеждението си, че Русия продължава да бъде един от най-важните партньори на ЕС при изграждането на дългосрочно сътрудничество; изразява съжаление, че последните срещи на най-високо равнище не донесоха достатъчно резултати и очаква предстоящата и бъдещите срещи на най-високо равнище да се използват по-добре, за да дадат нов силен стимул на развитието на отношенията;

2.  призовава ЕС и Русия да провеждат по-интензивно преговорите за ново споразумение за партньорство и сътрудничество и отново изразява силната си подкрепа за широко, обхватно и правнообвързващо споразумение, което да надхвърля сферата на икономическото сътрудничество;

3.  отбелязва скорошните предложения на руския министър-председател за по-тясно сътрудничество между Европейския съюз и Русия в областта на промишлената политика, научните изследвания и образованието, както и идеята за общо икономическо пространство между Русия, Украйна и ЕС, включващо търговията; призовава ЕС да разгледа тези предложения сериозно като на първо място постави интересите на народите на Русия и ЕС;

4.  отбелязва, че сътрудничеството в сектора на енергетиката между ЕС и Русия предлага възможност за печеливша и за двете страни ситуация, ако отношенията се базират на принципите за взаимно зачитане на интересите на двете страни, за прозрачност и реципрочност; призовава за съвместен диалог относно настоящите и бъдещите предизвикателства, свързани с производството на енергия, енергийните доставки и енергийната безопасност в рамките на разумното използване на всички релевантни ресурси в интерес на устойчивото развитие;

5.  призовава двете страни да акцентират в по-голяма степен на енергийната ефективност, енергийното спестяване и енергията от възобновяеми източници; подчертава, че енергията следва да се счита за обществено благо;

6.  призовава ЕС и Русия да извлекат опита от ядрените катастрофи в Чернобил и Фукушима; отново заявява позицията си в подкрепа на енергията от възобновяеми източници и призовава за безопасното извеждане от експлоатация на руските ядрени реактори първо поколение, които представляват латентна заплаха за живота на хората както в Русия, така и в съседните страни;

7.  подчертава важността на контактите между хората и ползотворното им въздействие върху изграждането на взаимно доверие, спазването на правата на човека и на демократичните права; изразява стремежа срещата на най-високо равнище да завърши с реален напредък в посока облекчаване на визовия режим по отношение на обикновените добросъвестни пътници, които не спадат към никакви предварително определени категории, и в посока безвизов режим в обозримо бъдеще; призовава засегнатите държави-членки на ЕС да преодолеят съпротивата си срещу по-либерален визов режим за руските граждани;

8.  призовава да се подобрят възможностите пред руските студенти и научни работници да се възползват от програми за обмен на ЕС и обратно; призовава за взаимно признаване на дипломите и на други академични звания;

9.  отново изразява загрижеността си относно спазването на правата на човека и демократичните права в Русия, изразена в много резолюции на Европейския парламент; подчертава, че принципите на правовата държава и спазването на правата на човека са важни за стабилността; счита, че ЕС и Русия, както и всички други страни, следва да работят активно, за да гарантират съблюдаването на тези принципи по отношение на всички граждани и техните политически и социални права; настоява, че това е важен критерии за по-нататъшното развитие на отношенията между ЕС и Русия;

10. призовава руското правителство да гарантира, че предстоящите парламентарни избори ще бъдат проведени по свободен, честен и прозрачен начин, като на всички политически сили бъдат дадени равни шансове; изразява съжаление поради факта, че продължава да съществува висок праг и административни пречки пред регистрирането и участието в изборите, особено за малките политически партии;

11. призовава Русия изцяло да зачита задълженията си като член на ОССЕ и на Съвета на Европа, включително спазването на правото на сдружаване и на мирни демонстрации; изразява съжаление във връзка с насилственото прекратяване на демонстрации, наред с другото на тези, които се позовават на член 31 от руската конституция, която позволява провеждането на мирни демонстрации;

12. споделя загрижеността на Русия във връзка с рускоговорещите малцинства в съседните страни, като например в Балтийските държави;

13. счита, че спазването на правата на малцинствата, което е една от основните ценности на ЕС, трябва да бъде прилагано навсякъде в ЕС и в неговите страни партньори; следователно призовава към общи усилия, за да се допринесе за решаването на все още съществуващите проблеми в рамките на Руската федерация, включително продължаващите латентни конфликти в Чечения и Ингушетия;

14. призовава ЕС и Русия да започнат конструктивно сътрудничество за решаване на „замразените конфликти“ в общото им съседско пространство; счита, че има перспектива за решаване на проблема в Приднестровието и призовава всички заинтересовани страни да провеждат по-интензивни преговори; счита, че успехът в тази област би осигурил важен стимул за разрешаването на други конфликти в общото съседско пространство, включително нерешените проблеми с Грузия по отношение на Южна Осетия и Абхазия;

15. призовава и двете страни да прекратят съперничеството за влияние в общото съседски пространство и изцяло да зачитат суверенитета и териториалната неприкосновеност на всички държави, включително правото на всяка държава да се стреми да развива отношенията си с други държави въз основа на собственото й разбиране за нейните интереси без външна намеса;

16. отбелязва със загриженост плановете на НАТО да разположи нови антибалистични ракетни системи в Европа и преговорите с Русия по този въпрос; отново заявява, че остро се противопоставя на разполагането на нови балистични и антибалистични ракетни системи в Европа; счита, че плановете на Съединените щати са дестабилизиращ фактор, който би могъл да бъде голяма пречка пред бъдещото ядрено разоръжаване;

17. подчертава неотложната необходимост процесът на ядрено разоръжаване да продължи; призовава Русия и Съединените щати да полагат по-интензивни усилия по отношение на ядреното разоръжаване; призовава за създаването на Европа без ядрени оръжия и за разтрогването на всички споразумения за обмен на ядрени технологии между държави-членки на ЕС и САЩ; призовава ЕС и неговите държави-членки да предприемат нови инициативи с оглед започване на преговори за постигането на тази цел;

18. изразява съжаление, че Съединените щати и Русия няма да успеят да изпълнят задълженията си да унищожат химическите си оръжия преди следващата конференция на държавите-участнички в Конвенцията за химическото оръжие през 2012 г. призовава и двете страни да увеличат усилията си, за да унищожат изцяло своите химически арсенали; призовава за засилено сътрудничество между ЕС и Русия по отношение на конверсията;

19. призовава ЕС и Русия, които са членове на Четворката да окажат натиск върху Израел да вдигне блокадата на Газа, да спре всички дейности по заселване и да подкрепи създаването на независима, суверенна и жизнеспособна палестинска държава;

20. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки и правителството и парламента на Руската федерация.

 

Последно осъвременяване: 8 юни 2011 г.Правна информация