Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0351/2011

Předložené texty :

B7-0351/2011

Rozpravy :

PV 08/06/2011 - 13
CRE 08/06/2011 - 13

Hlasování :

PV 09/06/2011 - 8.2
CRE 09/06/2011 - 8.2

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 118kWORD 77k
6. 6. 2011
PE465.656v01-00
 
B7-0351/2011

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise/vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o summitu EU–Rusko


Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o summitu EU a Ruska  
B7‑0351/2011

Evropský parlament,

–   s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Ruskou federací, která vstoupila v platnost v roce 1997 a jejíž platnost byla prodloužena do doby, než bude nahrazena dohodou novou,

–   s ohledem na probíhající jednání o nové dohodě, která by zajistila nový komplexní rámec pro vztahy mezi EU a Ruskem, a na „partnerství pro modernizaci“ zahájené v roce 2010,

–   s ohledem na nadcházející parlamentní a prezidentské volby v Rusku,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o vztazích mezi EU a Ruskem,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Rusko, mocný politický a hospodářský činitel v euroasijské oblasti a na mezinárodní scéně, má v rámci přímého východního sousedství pro EU a její členské státy strategický význam,

B.  vzhledem k tomu, že hospodářské vztahy mezi EU a Ruskem se během posledního desetiletí neustále rozvíjejí a vedou k hluboké a komplexní hospodářské spolupráci a vzájemné provázanosti; vzhledem k tomu, že politické vztahy jsou naopak poznamenány nedůvěrou a rivalitou,

C. vzhledem k tomu, že vztahy mezi EU a Ruskem čelí v posledních letech mnoha závažným výzvám, zejména pokud jde o demokracii a lidská práva v Rusku,

D. vzhledem k tomu, že evropští i ruští občané mají legitimní zájem na tom, aby jim bylo poskytnuto právo na volný pohyb v rámci i vně hranic; vzhledem k tomu, že stávající vízový režim je anachronismem, který je třeba překonat; vzhledem k tomu, že občané od nadcházejícího summitu očekávají v této oblasti hmatatelné výsledky,

E.  vzhledem k tomu, že mezi EU a Ruskem probíhá latentní spor o vytváření sfér vlivu ve společném sousedství; vzhledem k tomu, že Evropská unie a Ruská federace by mohly a měly společně hrát aktivní úlohu při podpoře míru a stability ve společném sousedství,

1.  znovu opakuje své přesvědčení, že Rusko zůstává jedním z nejdůležitějších partnerů EU při budování dlouhodobé spolupráce; lituje toho, že nedávné summity nepřinesly dostatečné výsledky, a očekává, že nadcházející summit i budoucí summity budou lépe využity k tomu, aby poskytly silný impuls dalšímu rozvoji vztahů;

2.  vyzývá EU a Rusko, aby zintenzivnily svá jednání o nové dohodě o partnerství a spolupráci, a znovu připomíná, že plně podporuje širokou, rozsáhlou a právně závaznou dohodu, která překročí rámec hospodářské spolupráce;

3.  bere na vědomí nedávné návrhy ruského předsedy vlády na užší spolupráci v průmyslové politice, výzkumu a vzdělávání mezi Evropskou unií a Ruskem i vizi společného hospodářského prostoru, jehož součástí by bylo Rusko, Ukrajina a EU a týkal by se také obchodu; vyzývá EU, aby tyto návrhy důkladně zvážila a zaměřila se přitom zejména na zájmy občanů Ruska a EU;

4.  konstatuje, že spolupráce v odvětví energetiky mezi EU a Ruskem by mohla přinést výhody oběma stranám, budou-li jejich vztahy založeny na zásadách vzájemného respektování zájmů, transparentnosti a vzájemnosti; vyzývá ke společnému dialogu o přítomných a budoucích výzvách v oblasti výroby energie, zásobování energií a energetické bezpečnosti při rozumném využívání všech dostupných zdrojů v zájmu udržitelného rozvoje;

5.  vyzývá obě strany, aby kladly větší důraz na energetickou účinnost, úspory energie a obnovitelnou energii; zdůrazňuje, že energie musí být chápána jako veřejný zájem;

6.  vyzývá EU a Rusko, aby se poučily z jaderných havárií v Černobylu a ve Fukušimě; znovu opakuje svůj kladný postoj k obnovitelným zdrojů energie a vyzývá k bezpečnému odstavení ruských jaderných reaktorů první generace, které představují latentní hrozbu pro životy jak v Rusku, tak v sousedních zemích;

7.  zdůrazňuje, že je důležité udržovat mezilidské kontakty a že tyto kontakty mají blahodárný vliv na rozvoj vzájemného pochopení a dodržování lidských a demokratických práv; přeje si, aby summit vedl ke skutečnému pokroku při zjednodušování vízového režimu, jež by se vztahovalo na běžné cestující v dobré víře, kteří nepatří do žádné z předem stanovených kategorií, a v dohledné době také k bezvízovému režimu; vyzývá příslušné členské státy EU, aby překonaly svůj odpor proti liberálnějšímu vízovému režimu pro ruské občany;

8.  vyzývá k tomu, aby ruští studenti a akademici měli více možností využívat výměnné programy EU a naopak; vyzývá ke vzájemnému uznávání diplomů a jiných akademických osvědčení;

9.  znovu opakuje své obavy ohledně situace v oblasti lidských a demokratických práv v Rusku vyjádřené v mnoha usneseních Evropského parlamentu; zdůrazňuje, že právní stát a dodržování lidských práv jsou důležité pro stabilitu; domnívá se, že EU a Rusko musí stejně jako všechny ostatní země aktivně usilovat o zajištění těchto zásad pro všechny své občany a v zájmu jejich politických a sociálních práv; zdůrazňuje, že to je významné kritérium pro další rozvoj vztahů mezi EU a Ruskem;

10. vyzývá ruskou vládu, aby zajistila, že nadcházející parlamentní volby budou vedeny svobodným, spravedlivým a transparentním způsobem, který všem politickým silám poskytne rovnocenné příležitosti; lituje, že stále existuje vysoký limit a administrativní překážky pro registraci a účast zejména menších politických stran ve volbách;

11. vyzývá Rusko, aby plně dodržovalo své povinnosti člena OBSE a Rady Evropy, včetně dodržování práva na sdružování a práva na poklidné demonstrace; lituje násilných zásahů proti demonstracím, mimo jiné proti demonstracím na obranu článku 31 ruské ústavy, který povoluje poklidné demonstrace;

12. sdílí obavy Ruska týkající se rusky hovořících menšin v sousedních zemích, jako jsou například pobaltské státy;

13. domnívá se, že dodržování práv menšin, což je jedna z nejvyšších základních hodnot EU, musí být uskutečňováno po celé EU i v partnerských zemích; vyzývá tedy ke společnému úsilí, které by přispělo k uklidnění stávajících problémů v Ruské federaci, včetně stále ještě latentních konfliktů v Čečensku a Ingušsku;

14. vyzývá EU a Rusko, aby zahájily konstruktivní spolupráci na řešení tzv. „zamrzlých konfliktů“ v jejich společném sousedství; domnívá se, že existují vyhlídky na vyřešení problému v Podněstří a vyzývá všechny zúčastněné strany, aby zintenzivnily svá jednání; domnívá se, že úspěch v této oblasti by poskytl výrazný impuls k řešení dalších konfliktů ve společném sousedství, včetně nevyřešených problémů s Gruzií týkajících se Jižní Osetie a Abcházie;

15. vyzývá obě strany, aby ukončily své soupeření o vliv na společné sousedství a aby plně respektovaly svrchovanost a územní celistvost všech států i právo každé země usilovat o rozvoj svých vztahů s ostatními státy na základě vlastního stanovení zájmů bez vnějšího vměšování;

16. se znepokojením bere na vědomí plány NATO rozmístit po Evropě nové štíty protiraketové obrany a jednání s Ruskem o této otázce; znovu opakuje, že je rozhodně proti novým balistickým systémům a štítům protiraketové obrany v Evropě; považuje plány Spojených států za destabilizační prvek, který by mohl představovat vážnou překážku na cestě k dalšímu jaderného odzbrojování;

17. zdůrazňuje, že je naléhavé pokračovat v procesu jaderného odzbrojování; vyzývá Rusko a USA, aby zesílily svou snahu o jaderné odzbrojení; vyzývá k vytvoření Evropy bez jaderných zbraní a k rozvázání veškerých dohod o tzv. jaderném sdílení uzavřených mezi členskými státy EU a Spojenými státy; vyzývá EU a její členské státy, aby uskutečnily nové iniciativy s cílem zahájit za tímto účelem jednání;

18. lituje, že se Spojeným státům a Rusku nepodaří dostát povinnosti zničit své chemické zbraně do příští konference o přezkumu úmluv o chemických zbraních v roce 2012; vyzývá obě strany, aby zintenzivnily své úsilí o úplné zničení svých arzenálů chemických zbraní; vyzývá k posílení spolupráce mezi EU a Ruskem v otázkách konverze;

19. vyzývá EU a Rusko jakožto členy Kvartetu, aby vyvinuli nátlak na Izrael, aby ukončil blokádu Gazy, zastavil veškerou osídlovací činnost a podpořil vytvoření nezávislého, svrchovaného a životaschopného Palestinského státu;

20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Ruské federace.

Poslední aktualizace: 8. června 2011Právní upozornění