Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0351/2011

Esitatud tekstid :

B7-0351/2011

Arutelud :

PV 08/06/2011 - 13
CRE 08/06/2011 - 13

Hääletused :

PV 09/06/2011 - 8.2
CRE 09/06/2011 - 8.2

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 112kWORD 69k
6.6.2011
PE465.656v01-00
 
B7-0351/2011

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


ELi ja Venemaa tippkohtumine


Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Venemaa tippkohtumise kohta  
B7‑0351/2011

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vahelist partnerlus- ja koostöölepingut, mis jõustus 1997. aastal ja mida on pikendatud kuni selle asendamiseni uue lepinguga;

–   võttes arvesse jätkuvaid läbirääkimisi uue lepingu üle, mis annab uue tervikraamistiku ELi ja Venemaa vahelisteks suheteks, ja 2010. aastal algatatud moderniseerimispartnerlust;

–   võttes arvesse Venemaal peatselt toimuvaid parlamendi- ja presidendivalimisi;

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone ELi ja Venemaa suhete kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Venemaa, kui võimas poliitiline ja majanduslik mõjur nii Euraasia piirkonnas kui ka rahvusvahelisel areenil, on ELi ja tema liikmesriikide jaoks ELi vahetute idanaabrite hulgas strateegilise tähtsusega;

B.  arvestades, et ELi ja Venemaa majandussuhted on viimasel kümnendil pidevalt arenenud, viies sügava ja kõikehõlmava majanduskoostööni ning vastastikuse sõltuvuseni; arvestades, et poliitilisi suhteid varjutab usaldamatus ja rivaalitsemine;

C. arvestades, et ELi ja Venemaa suhetes on viimastel aastatel olnud mitmeid tõsiseid probleeme, eriti seoses demokraatia ja inimõiguste olukorraga Venemaal;

D. arvestades, et ELi ja Venemaa kodanike õigustatud huvi on, et neile oleks tagatud liikumisvabadus nii oma riigi piirides kui ka üle riigipiiride, arvestades, et praegu kehtiv viisarežiim on aegunud, ja see tuleb ära muuta; arvestades, et inimesed ootavad peatselt toimuvalt tippkohtumiselt selles küsimuses käegakatsutavaid tulemusi;

E.  arvestades, et ELi ja Venemaa vahel käib varjatud võistlus mõjusfääride loomisel ühises naabruses; arvestades, et Euroopa Liit ja Venemaa Föderatsioon võiksid täita ja peaksid täitma koos aktiivset rolli rahu ja stabiilsuse edendamisel ühises naabruses,

1.  väljendab veel kord veendumust, et Venemaa jääb pikaajalise koostöö arendamisel ELi üheks kõige tähtsamaks partneriks; avaldab kahetsust, et hiljutiste tippkohtumistega ei saavutatud piisavaid tagajärgi ning loodab, et nii peatselt toimuvat tippkohtumist kui ka tulevasi kohtumisi osatakse suhete arengu hoogustamiseks paremini ära kasutada;

2.  kutsub ELi ja Venemaad üles intensiivistama läbirääkimisi uue partnerlus- ja koostöölepingu üle ning kinnitab oma tugevat toetust ulatuslikule, laiahaardelisele ja õiguslikult siduvale lepingule, mis ei käsitleks üksnes majanduskoostööd;

3.  märgib ära Venemaa peaministri hiljutised ettepanekud tihedama koostöö tegemiseks tööstuspoliitika, teadusliku uurimistöö ja hariduse alal Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, ning nägemuse Venemaa, Ukraina ja ELi vahelisest ühisest majanduspiirkonnast, mis hõlmaks ka kaubandust; kutsub ELi üles arvesse võtma neid ettepanekuid, milles esikohale seatakse Venemaa ja ELi elanike huvid;

4.  märgib, et ELi ja Venemaa koostöö energiasektoris pakub mõlemapoolse kasusaamise võimalust, kui suhete aluspõhimõteteks on vastastikuste huvidega arvestamine, läbipaistvus ja mõlemapoolsus; nõuab ühist dialoogi väljakutsete üle, mis praegu ja tulevikus võivad ilmneda seoses energiatootmise, energiavarustuse ja energia varustuskindlusega asjaomaste ressursside aruka kasutamise käigus jätkusuutliku arengu huvides;

5.  kutsub pooli üles pöörama rohkem tähelepanu energiatõhususele, energiasäästvusele ja taastuvenergiale; rõhutab, et energiat tuleb käsitleda avaliku hüvena;

6.  kutsub ELi ja Venemaad üles tegema järeldused Tšernobõli ja Fukushima tuumaõnnetustest; kordab, et asub taastuvenergia suhtes pooldaval seisukohal ning nõuab, et lõpetataks ohutult Venemaa esimese põlvkonna tuumareaktorite tegevus, kuna need on ohtlikud nii Venemaa kui naaberriikide elanikele;

7.  rõhutab inimestevaheliste kontaktide tähtsust ning nende soodsat mõju vastastikusele mõistmisele ning inim- ja demokraatlike õiguste austamisele; loodab, et tippkohtumise tulemusel tehakse edusamme viisarežiimi lihtsustamise suunas, mis hõlmaks ka tavalisi heauskseid reisijaid, kes ei kuulu ühtegi eelnevalt kindlaksmääratud kategooriasse, ning viisavabadust lähitulevikus; kutsub asjaomaseid liikmesriike üles ületama oma vastupanu Venemaa kodanike jaoks liberaalsema viisarežiimi kehtestamise suhtes;

8.  nõuab Venemaa üliõpilastele ja akadeemikutele paremaid võimalusi ELi vahetusprogrammides osalemiseks, ja vastupidi; nõuab diplomite ja muude akadeemiliste tunnistuste vastastikust tunnustamist;

9.  väljendab taas muret inim- ja demokraatlike õiguste olukorra pärast Venemaal, nagu seda on tehtud juba mitmes Euroopa Parlamendi resolutsioonis; rõhutab, et õigusriigi põhimõtted ja inimõiguste austamine on olulised stabiilsuse jaoks; on seisukohal, et EL ja Venemaa ning muud riigid peavad tegema aktiivset tööd, et tagada kõigi oma kodanike jaoks nendest põhimõtetest kinnipidamine ning nende poliitiliste ja sotsiaalsete õiguste austamine; toonitab, et see on ELi ja Venemaa suhete edasise arengu jaoks oluline kriteerium;

10. kutsub Venemaa valitsust üles tagama, et eelseisvad parlamendivalimised viiakse läbi vabal, õiglasel ja läbipaistval viisil, mis annab kõigile poliitilistele jõududele võrdsed võimalused; taunib asjaolu, et eelkõige väikeste erakondade jaoks on valimistel osalemise ja nendeks registreerumise lävi ikka veel kõrge ning eksisteerivad halduspiirangud;

11. kutsub Venemaad üles täitma kõiki oma kohustusi OSCE ja Euroopa Nõukogu liikmena, sealhulgas austama ühinemisvabadust ja inimeste õigust korraldada rahumeelseid meeleavaldusi; avaldab pahameelt meeleavalduste, sealhulgas selliste meeleavalduste vägivaldse mahasurumise eest, mis on kooskõlas Venemaa põhiseaduse artikliga 31, milles lubatakse rahumeelsed meeleavaldused;

12. jagab Venemaa muret venekeelse vähemuse pärast naabermaades, näites Baltimaades;

13. on seisukohal, et vähemuste õiguste austamist, mis on üks ELi ülimatest põhiväärtustest, tuleb rakendada igal pool ELis ja tema partnerriikides; nõuab seetõttu ühiste pingutuste tegemist Vene Föderatsioonis veel esinevate probleemide, kaasa arvatud Tšetšeenia ja Inguššia latentsete konfliktide lahendamiseks;

14. kutsub ELi ja Venemaad üles alustama konstruktiivset koostööd külmutatud konfliktide lahendamiseks ühises naabruses; on arvamusel, et Transnistria probleemi lahendamine on võimalik ja kutsub kõiki osapooli üles intensiivistama läbirääkimisi; on arvamusel, et edusammud selles valdkonnas hoogustaksid teiste konfliktide lahendamist ühises naabruses, kaasa arvatud Gruusia lahendamata probleemid seoses Lõuna-Osseetia ja Abhaasiaga;

15. kutsub mõlemat osapoolt üles lõpetama rivaalitsemine mõju üle ühises naabruses ning täiel määral austama kõigi riikide suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust, sealhulgas iga riigi õigust püüda arendada suhteid teiste riikidega, lähtudes omaenda õiguste määratlusest ilma välise sekkumiseta;

16. avaldab muret NATO plaanide pärast paigaldada Euroopasse uusi antiballistilisi raketisüsteeme ning Venemaaga selles küsimuses peetavate läbirääkimiste pärast; avaldab veel kord tugevat vastasseisu uute ballistiliste ja antiballistiliste raketisüsteemide paigaldamisele Euroopasse; on seisukohal, et Ühendriikide plaanid kujutavad endast destabiliseerivat tegurit, mis võib edasist tuumadesarmeerimist tõsiselt takistada;

17. rõhutab, et on hädavajalik jätkata tuumadesarmeerimise protsessi; kutsub Venemaad ja USAd üles intensiivistama tuumadesarmeerimisalaseid jõupingutusi; nõuab Euroopa tuumavabaks muutmist ning kõigi ELi liikmesriikide ja USA vahel sõlmitud tuumapeade jagamise lepingute lõpetamist; kutsub ELi ja selle liikmesriike üles uutele algatustele, et alustada sel eesmärgil peetavaid läbirääkimisi;

18. taunib asjaolu, et Ühendriigid ja Venemaa ei täida oma kohustusi hävitada keemiarelvad enne 2012. aastal toimuvat järgmist keemiarelvade keelustamise konventsiooni läbivaatamise konverentsi; kutsub mõlemaid pooli üles intensiivistama jõupingutusi oma keemiarelvade arsenali täielikuks hävitamiseks; kutsub üles ELi ja Venemaa vahelisele tihedamale koostööle muundamise alal;

19. kutsub ELi ja Venemaad, kes on neliku liikmed, avaldama Iisraelile survet, et ta lõpetaks Gaza blokaadi, katkestaks igasuguse asundustegevuse ning toetaks sõltumatu, iseseisva ja elujõulise Palestiina riigi loomist;

20. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile.

Viimane päevakajastamine: 8. juuni 2011Õigusalane teave