Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0351/2011

Teksty złożone :

B7-0351/2011

Debaty :

PV 08/06/2011 - 13
CRE 08/06/2011 - 13

Głosowanie :

PV 09/06/2011 - 8.2
CRE 09/06/2011 - 8.2

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 121kWORD 81k
6.6.2011
PE465.656v01-00
 
B7-0351/2011

zamykającej debatę nad oświadczeniem wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie szczytu UE-Rosja


Helmut Scholz w imieniu grupy politycznej GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie szczytu UE-Rosja  
B7‑0351/2011

Parlament Europejski,

–   uwzględniając umowę o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a Federacją Rosyjską, która weszła w życie w 1997 r. i została przedłużona do czasu jej zastąpienia przez nową umowę,

–   uwzględniając trwające negocjacje nowej umowy określającej nowe, kompleksowe ramy stosunków UE-Rosja, a także partnerstwo na rzecz modernizacji zainicjowane w 2010 r.,

–   uwzględniając nadchodzące wybory parlamentarne i prezydenckie w Rosji,

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie stosunków między UE a Rosją,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Rosja, która jest potężnym graczem politycznym i gospodarczym w Europie i Azji oraz na arenie międzynarodowej, ma strategiczne znaczenie dla UE i jej państw członkowskich w bezpośrednim sąsiedztwie UE od wschodu,

B.  mając na uwadze, że w ostatnim dziesięcioleciu stosunki pomiędzy UE a Rosją stale się rozwijały, prowadząc do głębokiej i kompleksowej współpracy i wzajemnej zależności gospodarczej; mając na uwadze, że za to stosunki polityczne charakteryzuje brak zaufania i rywalizacja,

C. mając na uwadze, że stosunki UE-Rosja napotykały na przestrzeni ostatnich kilku lat poważne wyzwania, między innymi w zakresie demokracji i praw człowieka w Rosji,

D. mając na uwadze, że w uzasadnionym interesie europejskich i rosyjskich obywateli leży uzyskanie prawa do swobodnego przemieszczania się zarówno na terytorium ich krajów, jak i pomiędzy nimi; mając na uwadze, że obowiązujący system wizowy jest anachronizmem, który należy usunąć; mając na uwadze, że obywatele oczekują od zbliżającego się szczytu widocznych wyników w tej kwestii,

E.  mając na uwadze, że między UE a Rosją toczy się utajony spór dotyczący tworzenia stref wpływów we wspólnym sąsiedztwie; mając na uwadze, że Unia Europejska i Federacja Rosyjska mogłyby i powinny wspólnie odgrywać aktywną rolę w promowaniu pokoju i stabilności na obszarze wspólnego sąsiedztwa,

1.  ponownie wyraża przekonanie, że Rosja pozostaje jednym z najważniejszych partnerów UE w zakresie budowania długotrwałej współpracy; ubolewa nad faktem, że niedawne szczyty nie przyniosły wystarczających rezultatów, oraz oczekuje, że uda się lepiej wykorzystać najbliższy z nich i kolejne szczyty, by nadać nowego rozpędu rozwojowi wzajemnych stosunków;

2.  wzywa UE i Rosję do bardziej aktywnych negocjacji w sprawie nowej umowy o partnerstwie i współpracy i przypomina o swym zdecydowanym poparciu dla obejmującej szeroki wachlarz różnorodnych kwestii i prawnie wiążącej umowy wykraczającej poza współpracę gospodarczą;

3.  zwraca uwagę na przedstawione niedawno przez premiera Rosji propozycje w sprawie zacieśnienia współpracy między Unią Europejską a Rosją w dziedzinie polityki przemysłowej, badań naukowych i edukacji, a także w sprawie wizji stworzenia przez Rosję, Ukrainę i UE wspólnego obszaru gospodarczego obejmującego również handel; apeluje do UE o poważne rozważenie tych propozycji, stawiając na pierwszym miejscu interesy mieszkańców Rosji i UE;

4.  zwraca uwagę na fakt, że współpraca UE i Rosji w sektorze energetycznym może być korzystna dla obu stron, jeżeli stosunki między nimi będą oparte na zasadach obopólnego poszanowania interesów, przejrzystości i wzajemności; wzywa do prowadzenia wspólnego dialogu na temat obecnych i przyszłych wyzwań związanych z produkcją i dostawami energii oraz bezpieczeństwem energetycznym przy mądrym wykorzystywaniu wszystkich odpowiednich zasobów z myślą o zrównoważonym rozwoju;

5.  wzywa obie strony do poświęcenia większej uwagi wydajności energetycznej, oszczędności energii i odnawialnym źródłom energii; podkreśla, że energię należy uznawać za dobro publiczne;

6.  apeluje do UE i Rosji o wyciągnięcie wniosków z katastrof jądrowych w Czarnobylu i Fukuszimie; potwierdza swoje poparcie dla energii ze źródeł odnawialnych i wzywa do bezpiecznej likwidacji reaktorów jądrowych pierwszej generacji w Rosji, które stanowią utajone zagrożenie dla życia obywateli zarówno Rosji, jak i krajów ościennych;

7.  podkreśla wagę kontaktów międzyludzkich oraz ich korzystny wpływ na rozwój wzajemnego zrozumienia, poszanowanie praw człowieka i zasad demokracji; pragnie, by szczyt przyniósł faktyczny postęp w kwestii ułatwień wizowych, które objęłyby zwykłych obywateli podróżujących w dobrej wierze, nienależących do żadnej z góry określonej kategorii, oraz by w przewidywalnym terminie można było wprowadzić system bezwizowy; apeluje do odpowiednich państw członkowskich UE, by przezwyciężyły swoją niechęć do większej liberalizacji obowiązku wizowego dla obywateli Rosji;

8.  wzywa do tego, aby rosyjscy studenci i pracownicy naukowi mieli więcej możliwości korzystania z unijnych programów wymiany i odwrotnie; apeluje o wzajemne uznawanie dyplomów i innych dokumentów poświadczających stopień naukowy;

9.  ponownie podkreśla swoje zaniepokojenie sytuacją w zakresie praw człowieka i praw demokratycznych w Rosji, wyrażane w wielu rezolucjach Parlamentu Europejskiego; podkreśla, że praworządność i przestrzeganie praw człowieka mają istotne znaczenie dla stabilności; jest zdania, że UE i Rosja, tak jak wszystkie inne kraje, muszą aktywnie działać na rzecz zagwarantowania tych zasad wszystkim swoim obywatelom, również w odniesieniu do ich praw politycznych i społecznych; podkreśla, że jest to ważne kryterium dalszego rozwoju stosunków między UE a Rosją;

10. wzywa rząd Rosji, aby zagwarantował, że zbliżające się wybory parlamentarne zostaną przeprowadzone w sposób wolny, uczciwy i przejrzysty, a wszystkim siłom politycznym zostaną stworzone równe szanse; ubolewa nad faktem, że nadal obowiązuje wysoki próg i istnieją przeszkody natury administracyjnej utrudniające rejestrację i udział w wyborach zwłaszcza mniejszych partii politycznych;

11. wzywa Rosję do pełnego przestrzegania swoich zobowiązań wynikających z członkostwa w OBWE i Radzie Europy, w tym przestrzegania prawa do zrzeszania się i prawa do pokojowych demonstracji; ubolewa, że w Rosji używa się siły do tłumienia demonstracji, m.in. tych, które odwołują się do art. 31 rosyjskiej konstytucji zezwalającego na pokojowe demonstracje;

12. podziela obawy Rosji dotyczące rosyjskojęzycznych mniejszości w państwach sąsiedzkich, np. w krajach bałtyckich;

13. uważa, że prawa mniejszości, stanowiące jedną z podstawowych wartości UE, muszą być przestrzegane w całej UE i w państwach partnerskich; wzywa zatem do podjęcia wspólnych działań, które przyczyniłyby się do rozwiązania problemów, z którymi Federacja Rosyjska nadal się boryka, takich jak utajony konflikt w Czeczenii czy Inguszetii;

14. wzywa UE i Rosję do rozpoczęcia konstruktywnej współpracy w celu znalezienia rozwiązania zamrożonych konfliktów w ich wspólnym sąsiedztwie; jest zdania, że istnieją szanse na rozwiązanie problemu naddniestrzańskiego i wzywa wszystkie zainteresowane strony do bardziej aktywnych negocjacji w tym celu; uważa, że powodzenie w tej kwestii dostarczyłoby istotnego bodźca do działań mających na celu rozwiązanie innych konfliktów w regionie wspólnego sąsiedztwa, w tym nierozwiązanych problemów z Gruzją w sprawie Osetii Południowej i Abchazji;

15. wzywa obie strony do zakończenia rywalizacji o wpływy we wspólnym sąsiedztwie oraz do pełnego poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich państw, w tym prawa każdego państwa do rozwoju stosunków z innymi państwami w oparciu o własną definicję swoich interesów bez ingerencji z zewnątrz;

16. zauważa z niepokojem, że NATO planuje rozmieścić w Europie nowe systemy obrony przeciwrakietowej i że prowadzone są z Rosją negocjacje na ten temat; ponawia swój zdecydowany sprzeciw wobec nowych systemów rakiet balistycznych i systemów obrony przeciwrakietowej w Europie; uważa plany Stanów Zjednoczonych za czynnik destabilizujący, który może stanowić ogromną przeszkodę na drodze do dalszego rozbrojenia jądrowego;

17. podkreśla konieczność dalszego rozbrojenia jądrowego; wzywa Rosję i Stany Zjednoczone do intensyfikacji działań na rzecz rozbrojenia nuklearnego; wzywa do utworzenia Europy wolnej od broni jądrowej i do rozwiązania wszelkich porozumień dotyczących współpracy w zakresie broni jądrowej zawartych pomiędzy państwami członkowskimi UE a Stanami Zjednoczonymi; wzywa UE i jej państwa członkowskie do podejmowania nowych inicjatyw zmierzających do rozpoczęcia negocjacji w tym zakresie;

18. ubolewa nad faktem, że Stany Zjednoczone i Rosja nie zdołają wywiązać się ze zobowiązania do zniszczenia swojej broni chemicznej przed kolejną konferencją przeglądową konwencji o broni chemicznej, która odbędzie się w 2012 r.; wzywa obie strony, by zintensyfikowały działania na rzecz całkowitego zniszczenia swoich arsenałów broni chemicznej; wzywa UE i Rosję do pogłębienia współpracy w dziedzinie konwersji;

19. wzywa UE i Rosję – członków kwartetu bliskowschodniego – do wywierania nacisku na Izrael, by zakończył blokadę Strefy Gazy, wstrzymał wszelką działalność osadniczą, a także by poparł ustanowienie niezależnego, suwerennego i zdolnego do samodzielnego funkcjonowania państwa palestyńskiego;

20. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich i Federacji Rosyjskiej.

Ostatnia aktualizacja: 8 czerwca 2011Informacja prawna