Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0351/2011

Ingivna texter :

B7-0351/2011

Debatter :

PV 08/06/2011 - 13
CRE 08/06/2011 - 13

Omröstningar :

PV 09/06/2011 - 8.2
CRE 09/06/2011 - 8.2

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 116kWORD 69k
6.6.2011
PE465.656v01-00
 
B7-0351/2011

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om toppmötet mellan EU och Ryssland


Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om toppmötet mellan EU och Ryssland  
B7‑0351/2011

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Ryska federationen som trädde i kraft 1997 och som har förlängts i väntan på att ersättas av ett nytt avtal,

–   med beaktande av de pågående förhandlingarna om ett nytt avtal som ska skapa en ny heltäckande ram för förbindelserna mellan EU och Ryssland och av partnerskapet för modernisering som lanserades 2010,

–   med beaktande av de stundande parlaments- och presidentvalen i Ryssland,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om förbindelserna mellan EU och Ryssland,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Ryssland är en mäktig politisk och ekonomisk faktor i den eurasiska regionen och på den internationella scenen och är av strategisk betydelse för EU och dess medlemsstater i och med belägenheten i unionens östra närområde.

B.  De ekonomiska förbindelserna mellan EU och Ryssland har utvecklats konstant under det senaste årtiondet och har lett till djupgående och omfattande ekonomiskt samarbete och ömsesidigt beroende. Däremot har de politiska förbindelserna präglats av misstroende och rivalitet.

C. Förbindelserna mellan EU och Ryssland har under de senaste åren ställts på en rad allvarliga prov, framför allt när det gäller demokrati- och människorättssituationen i Ryssland.

D. EU-medborgare och ryska medborgare har ett berättigat intresse av att få rätt att röra sig fritt såväl inom sina egna länder som över gränserna. Den nuvarande viseringsordningen är en anakronism som måste övervinnas. Medborgarna förväntar sig påtagliga resultat på detta område från det stundande toppmötet.

E.  Det finns en latent konflikt mellan EU och Ryssland om skapandet av inflytandesfärer i det gemensamma grannskapet. Europeiska unionen och Ryska federationen skulle kunna och bör spela en aktiv roll tillsammans för att främja fred och stabilitet i det gemensamma grannskapet.

1.  Europaparlamentet upprepar sin åsikt att Ryssland fortfarande är en av EU:s viktigaste partner när det gäller att bygga upp ett långsiktigt samarbete. Parlamentet beklagar att de senaste toppmötena inte har gett tillräckliga resultat och förväntar sig att det stundande toppmötet och kommande toppmöten i större utsträckning används för att ge utvecklingen av förbindelserna en kraftig skjuts framåt.

2.  Europaparlamentet uppmanar EU och Ryssland att intensifiera sina förhandlingar om ett nytt partnerskaps- och samarbetsavtal, och uttrycker än en gång sitt helhjärtade stöd för ett brett, omfattande och lagligen bindande avtal som syftar längre än till rent ekonomiskt samarbete.

3.  Europaparlamentet noterar den ryska premiärministerns förslag nyligen om ett närmare samarbete om industripolitik, forskning och utbildning mellan EU och Ryssland samt visionen om ett gemensamt ekonomiskt område mellan Ryssland, Ukraina och EU som omfattar handel. Parlamentet uppmanar EU att ta dessa förslag under seriöst övervägande och sätta medborgarnas bästa i Ryssland och EU i främsta rummet.

4.  Europaparlamentet konstaterar att samarbete mellan EU och Ryssland i energiförsörjningsfrågor kan leda till en situation som gynnar båda parter förutsatt att förbindelserna bygger på principerna om respekt hos bägge parter för den andra partens intressen och för vikten av insyn och ömsesidighet. Parlamentet efterlyser en gemensam dialog om nuvarande och framtida utmaningar i fråga om energiproduktion, energiförsörjning och energisäkerhet med förnuftig användning av alla relevanta resurser för en hållbar utveckling.

5.  Europaparlamentet uppmanar de båda parterna att lägga större tonvikt vid energieffektivitet, energisparande och förnybar energi och betonar att energi måste anses som en kollektiv nyttighet.

6.  Europaparlamentet uppmanar EU och Ryssland att dra lärdomar från kärnkraftsolyckorna i Tjernobyl och Fukushima och upprepar sin positiva inställning till förnybar energi och kräver en säker avveckling av första generationens reaktorer i Ryssland, vilka utgör ett latent hot mot liv både i Ryssland och i grannländerna.

7.  Europaparlamentet betonar vikten av direktkontakter mellan människor och den positiva inverkan sådana kontakter kan ha på utvecklingen av ömsesidig förståelse och respekten för mänskliga och demokratiska rättigheter. Parlamentet önskar att toppmötet leder till verkliga framsteg i fråga om förenklade viseringsförfaranden som omfattar vanliga resenärer som inte hör till någon fastställd kategori, och viseringsbefrielse inom överskådlig tid. Parlamentet uppmanar berörda EU:s medlemsstater att övervinna sitt motstånd mot en friare viseringsordning för ryska medborgare.

8.  Europaparlamentet kräver förbättrade möjligheter för ryska studenter och forskare att utnyttja EU:s utbytesprogram och vice versa. Parlamentet efterlyser ett ömsesidigt erkännande av utbildningsbevis och andra akademiska intyg.

9.  Europaparlamentet upprepar sina betänkligheter när det gäller demokrati- och människorättssituationen i Ryssland, som har framförts i många av Europaparlamentets resolutioner. Europaparlamentet betonar att rättsstatsprincipen och respekten för mänskliga rättigheter är viktiga för stabiliteten. Parlamentet anser att EU och Ryssland liksom alla andra länder måste arbeta aktivt för att garantera dessa principer samt de politiska och sociala rättigheterna för alla sina medborgare. Parlamentet insisterar på att detta är ett viktigt kriterium för att förbindelserna mellan EU och Ryssland ska vidareutvecklas.

10. Europaparlamentet uppmanar den ryska regeringen att garantera att de kommande parlamentsvalen kommer att vara fria, rättvisa och öppna och ge alla politiska krafter lika möjligheter. Parlamentet beklagar den fortfarande befintliga höga tröskeln och de höga administrativa hindren för registrering och deltagande framför allt för mindre politiska partier i valen.

11. Europaparlamentet uppmanar Ryssland att fullt ut respektera sina förpliktelser som medlem av OSSE och Europarådet, också i fråga om respekten för föreningsfriheten och rätten att hålla fredliga demonstrationer. Parlamentet beklagar kraftåtgärderna mot demonstrationer, bland annat de som avses i artikel 31 i den ryska federationen som tillåter fredliga demonstrationer.

12. Europaparlamentet delar Rysslands oro för de rysktalande minoriteterna i grannländerna, t.ex. de baltiska staterna.

13. Europaparlamentet anser att respekten för minoriteternas rättigheter, som är en av de mest grundläggande värderingarna i EU, måste utövas överallt i EU och partnerländerna. Parlamentet efterlyser därför gemensamma åtgärder för de fortfarande existerande problemen inom Ryska federationen, däribland de fortfarande latenta konflikterna i Tjetjenien och Ingusjien.

14. Europaparlamentet uppmanar EU och Ryssland att inleda ett konstruktivt samarbete kring en lösning på de olösta konflikterna i det gemensamma grannskapet. Parlamentet anser att det finns utsikter till en lösning på frågan om Transnistrien och uppmanar samtliga berörda parter att intensifiera förhandlingarna. Parlamentet anser att framgång på detta område skulle ge viktiga impulser för lösningen på andra konflikter i det gemensamma grannskapet, däribland den olösta frågan med Georgien, Sydossetien och Abchazien.

15. Europaparlamentet uppmanar båda parter att upphöra att rivalisera om inflytandet i det gemensamma grannskapet och att fullt ut respektera alla staters suveränitet och territoriella integritet, inklusive varje stats rätt att sträva efter att utveckla sina förbindelser med andra stater, baserat på sin egen definition av de egna intressena utan inblandning utifrån.

16. Europaparlamentet noterar med oro Natos planer på att installera nya system för ballistiska missiler i Europa och dess förhandlingar med Ryssland i denna fråga. Parlamentet upprepar sitt kraftiga motstånd mot nya system för ballistiska missiler och antirobotar i Europa och anser att Förenta staternas planer rubbar stabiliteten och skulle kunna bli ett svårt hinder för ytterligare kärnvapennedrustning.

17. Europaparlamentet betonar att kärnvapennedrustningen måste fortsätta. Parlamentet uppmanar Ryssland och USA att intensifiera sina ansträngningar för kärnvapennedrustning. Parlamentet efterlyser ett kärnvapenfritt Europa och annullering av alla arrangemang om inbördes delande av kärnvapenteknik mellan EU-medlemsstaterna och Förenta staterna. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att ta nya initiativ i syfte att inleda förhandlingar för detta ändamål.

18. Europaparlamentet beklagar att Förenta staterna och Ryssland inte kommer att lyckas uppfylla sina åtaganden om att förstöra sina kemiska vapen före nästa översynskonferens om konventionen om kemiska vapen 2012. Parlamentet uppmanar båda sidor att intensifiera sina ansträngningar att fullt ut förstöra sina vapen och efterlyser ett stärkt samarbete mellan EU och Ryssland i omställningsfrågor.

19. Parlamentet uppmanar EU och Ryssland, som ingår i kvartetten, att sätta press på Israel och uppmana landet att häva blockaden mot Gaza, upphöra med all bosättningsverksamhet och stödja upprättandet av en självständig, suverän och livskraftig palestinsk stat.

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas och Ryska federationens regeringar och parlament.

Senaste uppdatering: 8 juni 2011Rättsligt meddelande