Διαδικασία : 2012/2512(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0019/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0019/2012

Συζήτηση :

OJ 01/02/2012 - 59

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2012 - 12.8
CRE 02/02/2012 - 12.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0024

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 132kWORD 81k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0017/2012
25.1.2012
PE479.457v01-00
 
B7-0019/12

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με το Ιράν και το πυρηνικό του πρόγραμμα (2012/2512(RSP))


Maria Muniz de Urquiza, Ana Gomes, Pino Arlacchi εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Ιράν και το πυρηνικό του πρόγραμμα (2012/2512(RSP))  
B7‑0019/12

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Ιράν,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπουργοί εξωτερικών της ΕΕ έχουν συμφωνήσει επιπρόσθετα περιοριστικά μέτρα εναντίον του Ιράν στον ενεργειακό τομέα, μεταξύ των οποίων σταδιακό εμπάργκο στις εισαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου στην ΕΕ, στον χρηματοπιστωτικό τομέα, μεταξύ των οποίων κατά της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, στον τομέα των μεταφορών, καθώς επίσης και επιπλέον περιορισμοί στις εξαγωγές, ιδίως όσον αφορά τον χρυσό και ευαίσθητα αγαθά και τεχνολογίες διπλής χρήσης, καθώς και επιπλέον χαρακτηρισμοί προσώπων και φορέων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που ελέγχονται από τον Στρατό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιοριστικά μέτρα που εγκρίθηκαν αντανακλούν σοβαρές και οξυνόμενες ανησυχίες σχετικά με «ενδεχόμενες στρατιωτικές διαστάσεις του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν», σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΔΟΑΕ· ότι η πρόσφατη έναρξη επιχειρήσεων εμπλουτισμού ουρανίου σε επίπεδο έως και 20% στη μονάδα του Fordow κοντά στην Qom επιτείνει περαιτέρω τις ανησυχίες σχετικά με τις ενδεχόμενες στρατιωτικές διαστάσεις του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι ο ΔΟΑΕ δεν έχει δηλώσει οριστικά ότι το Ιράν έχει επιδιώξει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο επιβεβαίωσε και πάλι τη δέσμευσή του να εργαστεί για μια διπλωματική λύση στο ιρανικό πυρηνικό ζήτημα σύμφωνα με την αρχή της διττής προσέγγισης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι στόχος της ΕΕ παραμένει η επίτευξη ενός συνολικού και μακροπρόθεσμου διακανονισμού ο οποίος θα οικοδομήσει διεθνή εμπιστοσύνη σε σχέση με τον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, με παράλληλο σεβασμό των θεμιτών δικαιωμάτων του Ιράν σε σχέση με τις ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών (ΣΜΔ)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ της Δύσης και του Ιράν έχει οδηγήσει σε επικίνδυνη κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, μεταξύ των οποίων απειλές από την ηγεσία της Τεχεράνης ότι θα κλείσει τα στενά του Ορμούζ σε περίπτωση επιβολής εμπάργκο στις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας·

1.  υποστηρίζει τα επιπρόσθετα περιοριστικά μέτρα που ενέκρινε το Συμβούλιο εναντίον του Ιράν στον ενεργειακό και χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και τις επιπρόσθετες κυρώσεις εναντίον προσώπων και φορέων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που ελέγχονται από τον Στρατό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC)·

2.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θεσπίσουν σαφή μέτρα προειδοποίησης προς όλους τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη σε σχέση με τις νομικές συνέπειες που αντιμετωπίζουν εφόσον επιχειρήσουν κατά οποιοδήποτε τρόπο να παραβιάσουν ή να καταστρατηγήσουν τα περιοριστικά μέτρα που έχουν θεσπιστεί εναντίον του Ιράν·

3.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες διεθνείς εντάσεις και την ανταλλαγή απειλών σε σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν·

4.  αποδοκιμάζει έντονα την επιτάχυνση των δραστηριοτήτων εμπλουτισμού από το Ιράν κατά παράβαση έξι ψηφισμάτων του ΣΑ των ΗΕ και έντεκα ψηφισμάτων του Συμβουλίου του ΔΟΑΕ, όπως αυτή αντανακλάται στην πρόσφατη έναρξη επιχειρήσεων για εμπλουτισμό ουρανίου σε επίπεδο έως 20% στην υπόγεια μονάδα του Fordow κοντά στην Qom·

5.  υπενθυμίζει ότι το Ιράν είναι μέλος της ΣΜΔ και ως εκ τούτου επιτρέπει επιθεωρήσεις των αναγνωρισμένων πυρηνικών εγκαταστάσεών του από τον ΔΟΑΕ· καλεί το Ιράν να συνεργαστεί πλήρως με τον ΔΟΑΕ, μεταξύ άλλων σε σχέση με την προγραμματισμένη επίσκεψη του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Διασφαλίσεων του οργανισμού·

6.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να αποφευχθεί στρατιωτική αντιπαράθεση και ότι πρέπει να επιδιωχθεί με κάθε μέσο διπλωματική λύση στην πυρηνική κρίση·

7.  υπενθυμίζει ότι οι κυρώσεις δεν αποτελούν αυτοσκοπό· επισημαίνει τη δέσμευση της ΥΕ/ΑΠ Catherine Ashton και του Συμβουλίου σε μια διττή στρατηγική· παροτρύνει έντονα τους E3+3 και το Ιράν να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και καλεί τους διαπραγματευτές να επεξεργαστούν έναν αμοιβαία αποδεκτό συμβιβασμό για την ανταλλαγή του ουρανίου χαμηλού εμπλουτισμού του Ιράν με καύσιμο για έναν αντιδραστήρα ιατρικής έρευνας·

8.  υπογραμμίζει ότι οι ανθρωπιστικές επιπτώσεις των επιπρόσθετων κυρώσεων κατά του Ιράν πρέπει να αξιολογηθούν και να παρακολουθούνται διεξοδικά· εκφράζει την ανησυχία του για τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για τον ευρύτερο πληθυσμό του Ιράν, κάτι που θα τροφοδοτήσει την καιροσκοπική προπαγανδιστική εκστρατεία της ιρανικής κυβέρνησης·

9.  εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του σε όλους τους Ιρανούς που αντιστέκονται με γενναιότητα στις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους των ιρανικών αρχών και καλεί την ΥΕ/ΑΠ και το Συμβούλιο να βρουν νέους ευφυείς τρόπους για να μεταφέρουν την απτή υποστήριξή τους σε όλους τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στο Ιράν·

10. εκφράζει την ανησυχία του για το κύμα συλλήψεων ιρανών δημοσιογράφων και ιστολόγων - ιδίως για τις περιπτώσεις των Parastoo Dokouhaki και Marzieh Rasouli, οι οποίοι φέρεται ότι κρατούνται σε συνθήκες απομόνωσης στη φυλακή Evin της Τεχεράνης· θεωρεί ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν σαφή προσπάθεια της κυβέρνησης του Ιράν να διακόψει την ελεύθερη ροή πληροφοριών με οποιαδήποτε μέσα χρειαστούν, στην πορεία προς τις βουλευτικές εκλογές του Μαρτίου 2012·

11. καταδικάζει όλες τις πράξεις επιθετικότητας, φόνου και πρόκλησης, όπως οι κατά τα φαινόμενα ενορχηστρωμένες δολοφονίες ιρανών πυρηνικών επιστημόνων, με τελευταία την περίπτωση του Mostafa Ahmadi Roshan, καθώς και τη φυλάκιση και τη θανατική καταδίκη ξένων πολιτών, από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας για λόγους αύξησης της πολιτικής πίεσης, όπως η πρόσφατη υπόθεση του αμερικανού πολίτη Amir Mirzaei Hekmati;

12. παροτρύνει το Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση του Ιράν να κυρώσουν και να εφαρμόσουν το συμπληρωματικό πρωτόκολλα και να υλοποιήσουν πλήρως τις διατάξεις της Συνολικής Συμφωνίας Διασφαλίσεων·

13. πιστεύει ότι, προκειμένου να χαλαρώσουν οι εντάσεις με το Ιράν, οι σχέσεις με τη χώρα αυτή δεν πρέπει να περιορίζονται στο πυρηνικό ζήτημα μόνο· κατά συνέπεια ζητεί συντονισμένη και επίπονη προσπάθεια από την ΥΕ/ΑΠ και το Συμβούλιο σε ένα ευρύτερο θεματολόγιο που θα περιλαμβάνει και άλλα ζητήματα, όπως η κατάσταση στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, η περιφερειακή ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και το οποίο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ευρύτερη συνεργασία από τη στιγμή που διευθετηθεί ικανοποιητικά το πυρηνικό ζήτημα·

14. υπογραμμίζει ότι σε χώρες εναντίον των οποίων εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα η ΕΕ, είναι ιδιαίτερα καίρια η παρουσία της ΕΕ επιτόπου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη, καθώς και οι επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΕΕ, συμμετέχουν εκ του σύνεγγυς στη διαδικασία σχεδιασμού, στόχευσης, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των περιοριστικών μέτρων και των συνεπειών τους, ελαχιστοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερο τον αντίκτυπο στον ιρανικό λαό· κατά συνέπεια, επιμένει ότι η ΕΕ πρέπει να έχει αντιπροσωπεία στην Τεχεράνη·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο της ΕΕ, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τον Γενικό Διευθυντή του ΔΟΑΕ, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών του Μασρέκ, του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, του Ισραήλ, της Παλαιστίνης, του Ιράκ, της Τουρκίας, καθώς και στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιανουαρίου 2012Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου