Menettely : 2012/2512(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0019/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0019/2012

Keskustelut :

OJ 01/02/2012 - 59

Äänestykset :

PV 02/02/2012 - 12.8
CRE 02/02/2012 - 12.8
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0024

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 116kWORD 66k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0017/2012
25.1.2012
PE479.457v01-00
 
B7-0019/2012

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Iranista ja sen ydinohjelmasta (2012/2512(RSP))


María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Pino Arlacchi S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Iranista ja sen ydinohjelmasta (2012/2512(RSP))  
B7‑0019/2012

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Iranista,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että EU:n ulkoministerit ovat sopineet uusista rajoittavista toimenpiteistä Irania vastaan energia-alalla, vaiheittain toteutettava kielto tuoda raakaöljyä Iranista EU:hun mukaan luettuna, rahoitusalalla, Iranin keskuspankkiin kohdistuvat toimenpiteet mukaan lukien, ja liikenteen alalla, sekä muista, erityisesti kultaan ja arkaluonteisiin kaksikäyttötuotteisiin ja -teknologioihin kohdistuvista vientirajoituksista, ja toimenpiteistä, joiden kohteeksi on nimetty lisää henkilöitä ja yhteisöjä, joista useat ovat islamilaisen vallankumouskaartin (IRCG) hallinnassa;

B.  ottaa huomioon, että hyväksytyt rajoittavat toimenpiteet ovat osoitus vakavasta ja syvenevästä huolestumisesta "Iranin ydinohjelman mahdollisista sotilaallisista ulottuvuuksista", joihin viitattiin IAEA:n viimeisimmässä raportissa; ottaa huomioon, että Qomin lähellä Fordowissa sijaitsevassa laitoksessa äskettäin aloitettu toiminta 20-prosenttisen uraanin rikastamiseksi lisää entisestään huolestuneisuutta Iranin ydinohjelman mahdollisista sotilaallisista ulottuvuuksista; ottaa huomioon, että IAEA ei kuitenkaan ole todennut täsmällisesti, että Iran pyrkii hankkimaan ydinaseita;

C. ottaa huomioon, että neuvosto vahvisti uudelleen sitoumuksensa pyrkiä Iranin ydinkysymyksessä diplomaattiseen ratkaisuun kaksitahoista menettelytapaa noudattaen;

D. ottaa huomioon, että neuvosto vahvisti jälleen, että EU:n tavoitteena on päästä kattavaan ja pitkäaikaiseen ratkaisuun, jolla saavutettaisiin kansainvälisen yhteisön luottamus siihen, että Iranin ydinohjelma on täysin rauhanomainen, samalla kun kunnioitetaan Iranin laillisia oikeuksia ydinenergian rauhanomaiseen käyttöön ydinsulkusopimuksen mukaisesti;

E.  ottaa huomioon, että länsimaiden ja Iranin välillä ei ole käyty mielekästä vuoropuhelua, mikä on johtanut jännitteiden kärjistymiseen vaarallisesti Persianlahden alueella, ja Iranin johto on jopa uhannut sulkea Hormuzinsalmen, jos maan öljyvienti estetään;

1.  kannattaa neuvoston hyväksymiä uusia rajoittavia toimenpiteitä Irania vastaan energia- ja rahoitusaloilla sekä lisäpakotteita, jotka on suunnattu henkilöihin ja yhteisöihin, joista useat ovat islamilaisen vallankumouskaartin (IRCG) hallinnassa;

2.  kehottaa neuvostoa ja komissiota antamaan selkeän varoituksen kaikille Euroopassa toimiville yksityisille ja julkisille yhteisöille oikeudellisista seuraamuksista, joita ne joutuvat kohtaamaan, jos ne yrittävät millään tavoin rikkoa tai kiertää Iranille asetettuja rajoittavia toimenpiteitä;

3.  ilmaisee syvän huolestumisensa kasvavista kansainvälisistä jännitteistä ja esitetyistä uhkauksista, jotka koskevat Iranin ydinohjelmaa;

4. pahoittelee syvästi, että Iran on kiihdyttänyt rikastustoimintaa rikkoen kuutta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa ja yhtätoista IAEA:n hallintoneuvoston päätöslauselmaa, josta osoituksena on se, että Qomin lähellä Fordowissa, maan sisään sijoitetussa laitoksessa on äskettäin aloitettu toiminta 20-prosenttisen uraanin rikastamiseksi;

5.  muistuttaa, että Iran on ydinsulkusopimuksen osapuoli, joka sallii siten, että IAEA tarkistaa sen hyväksytyt ydinlaitokset; kehottaa Irania toimimaan täysin yhteistyössä IAEA:n kanssa, myös järjestön ydinmateriaalivalvonnasta vastaavan varapääjohtajan suunnitellun vierailun yhteydessä;

6.  korostaa, että on vältettävä sotilaallisia yhteenottoja ja pyrittävä kaikin keinoin ydinkriisin diplomaattiseen ratkaisuun;

7.  muistuttaa, että pakotteet eivät ole itsetarkoitus; muistuttaa, että korkea edustaja / varapuheenjohtaja Catherine Ashton ja neuvosto ovat sitoutuneet kaksitahoiseen strategiaan; kehottaa voimakkaasti kolmea Euroopan maata ja kolmea muuta maata (E3+3) palaamaan neuvottelupöytään ja kehottaa neuvottelijoita muotoilemaan kaikkia osapuolia tyydyttävän kompromissin Iranin vähän rikastetun uraanin vaihtamiseksi polttoaineeseen lääketieteen käyttöön tarkoitettua tutkimusreaktoria varten;

8.  korostaa, että Iranille asetettujen lisäpakotteiden humanitaariset vaikutukset olisi arvioitava perusteellisesti ja niitä olisi seurattava; on huolestunut niiden mahdollisista kielteisistä seurauksista Iranin koko väestölle, mikä ruokkisi Iranin hallituksen opportunistista propagandakampanjaa;

9.  ilmaisee täyden solidaarisuutensa kaikille niille iranilaisille, jotka urheasti vastustavat Iranin viranomaisten räikeitä ihmisoikeusloukkauksia, ja kehottaa korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa ja neuvostoa etsimään uusia ja neuvokkaita tapoja tukea Iranin kaikkia ihmisoikeus- ja demokratia-aktivisteja;

10. on huolestunut iranilaisten toimittajien ja bloginpitäjien joukkopidätyksistä, etenkin Parastoo Dokouhakin ja Marzieh Rasoulin tapauksista, koska kerrotaan, että heitä pidetään eristysselleissä Evinin vankilassa Teheranissa; pitää näitä tekoja Iranin hallituksen selkeänä pyrkimyksenä katkaista keinolla millä hyvänsä tietojen vapaa välittäminen ennen maaliskuun 2012 parlamenttivaaleja;

11. tuomitsee kaikki väkivallanteot, murhat ja uhkailut, kuten iranilaisten ydinalan tutkijoiden ilmeisen suunnitellut murhat, joista viimeisimpänä esimerkkinä Mostafa Ahmadi Roshan, ja ulkomaisten kansalaisten vangitsemisen ja tuomitsemisen kuolemaan Iranin turvallisuusviranomaisten taholta poliittisen paineen kasvattamiseksi, josta äskettäisenä esimerkkinä Yhdysvaltojen kansalainen Amir Mirzaei Hekmati;

12. kehottaa Iranin parlamenttia ja hallitusta ratifioimaan ja panemaan täytäntöön lisäpöytäkirjan ja panemaan kokonaisuudessaan täytäntöön Iranin ja IAEA:n välisen turvavalvontasopimuksen määräykset;

13. uskoo, että jännitteiden vähentämiseksi Iranin kanssa suhteiden tähän maahan ei pitäisi rajoittua pelkästään ydinkysymykseen; kehottaa sen vuoksi korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa ja neuvostoa noudattamaan kestävää ja jatkuvaa laajempaa asialistaa, johon sisältyisi muita kysymyksiä, kuten Irakin ja Afganistanin tilanne, alueellinen turvallisuus ja ihmisoikeudet, ja joka voisi kehittyä laajemmaksi yhteistyöksi sen jälkeen, kun ydinkysymys on ratkaistu asianmukaisesti;

14. korostaa, että on olennaisen tärkeää, että EU on edustettuna paikan päällä sellaisissa maissa, joita vastaan EU soveltaa rajoittavia toimenpiteitä, jotta varmistetaan, että niin jäsenvaltiot kuin EU:n edustustojen päälliköt osallistuvat tiiviisti rajoittavien toimenpiteiden ja niiden vaikutusten suunnittelu-, kohdistus-, täytäntöönpano-, valvonta- ja arviointiprosessiin vähentäen minimiin Iranin kansaan kohdistuvat vaikutukset; vaatii näin ollen, että EU:lla olisi oltava edustusto Teheranissa;

15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, YK:n turvallisuusneuvostolle, IAEA:n pääjohtajalle, Mashrek-maiden hallituksille ja parlamenteille, Persianlahden yhteistyöneuvostolle, Israelille, Palestiinalle, Irakille, Turkille sekä Iranin islamilaisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

 

Päivitetty viimeksi: 26. tammikuuta 2012Oikeudellinen huomautus