Förfarande : 2012/2512(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0019/2012

Ingivna texter :

B7-0019/2012

Debatter :

OJ 01/02/2012 - 59

Omröstningar :

PV 02/02/2012 - 12.8
CRE 02/02/2012 - 12.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0024

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 118kWORD 66k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0017/2012
25.1.2012
PE479.457v01-00
 
B7-0019/2012

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om Iran och landets kärntekniska program (2012/2512(RSP))


María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Pino Arlacchi för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om Iran och landets kärntekniska program (2012/2512(RSP))  
B7‑0019/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Iran,

–   med beaktande av artikel 110 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. EU:s utrikesministrar har enats om ytterligare restriktiva åtgärder gentemot Iran inom energisektorn, inbegripet ett stegvist infört embargo på import av iransk råolja till EU, inom finanssektorn, inbegripet mot Irans centralbank, inom transportsektorn samt ytterligare exportrestriktioner, särskilt på guld och känsliga varor och känslig teknik med dubbla användningsområden. Man har även enats om restriktioner för ytterligare personer och enheter, bland annat flera som kontrolleras av Islamiska revolutionsgardet.

B.  De restriktiva åtgärderna har antagits till följd av den allvarliga och växande oro för möjliga militära tillämpningar av Irans kärntekniska program som IAEA ger uttryck för i sin senaste rapport. Den nyligen inledda anrikningen av uran till en nivå på upp till 20 procent i anläggningen i Fordo, i närheten av Qom, späder på oron för möjliga militära tillämpningar av Irans kärntekniska program. IAEA har dock inte definitivt konstaterat att Iran bedrivit kärnvapenverksamhet.

C. Rådet har än en gång bekräftat sin föresats att verka för en diplomatisk lösning av frågan om Irans kärntekniska verksamhet i enlighet med tvåspårsstrategin.

D. Rådet har bekräftat att EU:s målsättning fortfarande är att nå fram till en övergripande och långsiktig uppgörelse som skapar internationellt förtroende för att Irans kärntekniska program är uteslutande fredligt till sin natur och som samtidigt respekterar Irans legitima rätt till fredlig användning av kärnenergi i överensstämmelse med icke-spridningsfördraget.

E.  Spänningarna i regionen runt Persiska viken har trappats upp på grund att det inte förs någon meningsfull dialog mellan Väst och Iran, med hot från ledarna i Teheran om att stänga av Hormuzsundet om landets oljeexport blockeras.

1.  Europaparlamentet stöder de ytterligare restriktiva åtgärder som rådet antagit gentemot Iran inom energi- och finanssektorerna, samt sanktionerna mot ytterligare personer och enheter, inbegripet flera som kontrolleras av Islamiska revolutionsgardet.

2.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att utfärda tydliga varningar till alla privata och offentliga enheter med verksamhet i Europa om vilka rättsliga konsekvenser som väntar dem om de på något sätt bryter mot eller kringgår de restriktiva åtgärder som antagits gentemot Iran.

3.  Europaparlamentet är allvarligt oroat över de tilltagande internationella spänningarna och de hot som utväxlats i samband med Irans kärntekniska program.

4.  Europaparlamentet beklagar djupt att Iran – i strid med sex av FN:s säkerhetsråds resolutioner och elva av IAEA-styrelsens resolutioner – utökat sin anrikningsverksamhet genom att nyligen inleda anrikning av uran till en nivå på upp till 20 % i den underjordiska anläggningen i Fordo i närheten av Qom.

5.  Europaparlamentet påminner om att Iran är part i icke-spridningsfördraget, och således måste tillåta att IAEA inspekterar landets kända kärntekniska anläggningar. Parlamentet uppmanar Iran att samarbeta fullt ut med IAEA, bland annat inom ramen för det planerade besöket av IAEA:s biträdande generaldirektör för säkerhetskontroller.

6.  Europaparlamentet betonar att en militär konflikt måste förhindras och att man med alla medel måste nå en diplomatisk lösning på kärnenergikonflikten.

7.  Europaparlamentet påminner om att sanktioner inte är ett mål i sig. Parlamentet erinrar om åtagandet från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor, Catherine Ashton, och rådet om en tvåspårsstrategi. Parlamentet riktar en mycket kraftig uppmaning till E3+3 och Iran att återvända till förhandlingsbordet och uppmanar förhandlarna att arbeta hårt för en ömsesidigt godtagbar kompromiss om utbyte av Irans låganrikade uran mot bränsle till en reaktor för medicinsk forskning.

8.  Europaparlamentet understryker att de humanitära följderna av ytterligare sanktioner mot Iran noga bör utvärderas och övervakas. Parlamentet bekymras över sanktionernas eventuella negativa följder för Irans befolkning i stort, vilka skulle ge bränsle åt den iranska regeringens opportunistiska propagandakampanjer.

9.  Europaparlamentet uttrycker sin fulla solidaritet med alla de iranier som modigt motsätter sig de iranska myndigheternas allvarliga människorättskränkningar, och uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor samt rådet att hitta nya och smarta sätt att konkret ge sitt stöd till alla dem som kämpar för mänskliga rättigheter och demokrati i Iran.

10. Europaparlamentet oroas över vågen av fängslanden av iranska journalister och bloggare, särskilt fallen Parastoo Dokouhaki och Marzieh Rasouli, som enligt uppgift hålls i isoleringsceller i Evinfängelset i Teheran. Parlamentet betraktar dessa handlingar som ett tydligt försök av den iranska regeringen att med alla nödvändiga medel stoppa det fria informationsflödet inför parlamentsvalet i mars 2012.

11. Europaparlamentet fördömer alla våldsdåd, mord och provokationer såsom de uppenbarligen planerade morden på iranska kärntekniker, nu senast Mustafa Ahmadi Roshan, samt den iranska säkerhetstjänstens fängslanden och dödsdomar mot utländska medborgare för att öka det politiska trycket, såsom nyligen i fallet med den amerikanska medborgaren Amir Mirzaei Hekmati.

12. Europaparlamentet uppmanar Irans parlament och regering att ratificera och genomföra tilläggsprotokollet och att fullt ut tillämpa bestämmelserna i det övergripande säkerhetskontrollavtalet.

13. För att minska det spända läge som råder i förhållande till Iran anser Europaparlamentet att förbindelserna med Iran inte bör begränsas till enbart kärnteknikfrågan. Parlamentet begär därför att vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och rådet på ett konsekvent och orubbligt sätt ska arbeta för en utökad dagordning där även andra frågor som situationen i Irak och Afghanistan, säkerheten i regionen och mänskliga rättigheter tas upp. Denna dagordning skulle kunna leda till ett bredare samarbete när väl kärnenergifrågan har lösts.

14. Europaparlamentet understryker att EU:s närvaro på plats är särskilt viktig i de länder gentemot vilka EU tillämpar restriktiva åtgärder, för att se till att medlemsstaterna så väl som EU:s delegationschefer är nära involverade i arbetet med att fastställa, tillämpa, övervaka och utvärdera de restriktiva åtgärderna och följderna av dem, och se till att de får så minimala konsekvenser som möjligt för den iranska befolkningen. Parlamentet insisterar därför på att EU bör ha en delegation i Teheran.

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till EU:s ordförande, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s säkerhetsråd, IAEA:s generaldirektör, Mashrekländernas regeringar och parlament, Gulfstaternas samarbetsråd, Israel, Palestina, Irak, Turkiet samt Islamiska republiken Irans regering och parlament.

 

Senaste uppdatering: 27 januari 2012Rättsligt meddelande