Procedūra : 2012/2623(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0228/2012

Pateikti tekstai :

B7-0228/2012

Debatai :

PV 09/05/2012 - 21
CRE 09/05/2012 - 21

Balsavimas :

PV 10/05/2012 - 12.55
CRE 10/05/2012 - 12.55
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 129kWORD 81k
2.5.2012
PE486.802v01-00
 
B7-0228/2012

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl iš esmės biologinių procesų patentavimo (2012/2623(RSP))


Klaus-Heiner Lehne, Tadeusz Zwiefka, Martin Kastler, Peter Liese PPE frakcijos vardu
Evelyne Gebhardt, Luigi Berlinguer, Sylvie Guillaume, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Françoise Castex S&D frakcijos vardu
Cecilia Wikström, Corinne Lepage ALDE frakcijos vardu
Martin Häusling, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl iš esmės biologinių procesų patentavimo (2012/2623(RSP))  
B7‑0228/2012

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 1998 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos(1) (toliau – Direktyva 98/44) ir ypač į jos 4 straipsnį, kuriame teigiama, kad augalų ir gyvūnų veislės ir iš esmės biologiniai augalų ir gyvūnų išvedimo būdai yra nepatentabilūs,

–   atsižvelgdamas į Direktyvos 98/44/EB 2 straipsnio 2 dalį ir 33 konstatuojamąją dalį, kuriose teigiama, kad augalų ar gyvūnų išvedimo procesas yra iš esmės biologinis, jeigu jį sudaro tik natūralūs reiškiniai, tokie kaip kryžminimas ar selekcija,

–   atsižvelgdamas į tinkamo Direktyvos 98/44 11 straipsnio, kuriuo užtikrinamos išskirtinės ūkininkų teisės, įgyvendinimo svarbą,

–   atsižvelgdamas į 1973 m. spalio 5 d. Europos patentų išdavimo konvenciją (toliau – Europos patentų konvencija) ir jos 53 straipsnio b punktą,

–   atsižvelgdamas į 1999 m. birželio 16 d. Europos patentų organizacijos Administracinės tarybos sprendimą dėl Direktyvos 98/44 įtraukimo į Europos patentų konvencijos įgyvendinimo reglamentus(2),

–   atsižvelgdamas į Europos patentų biuro (EPB) sprendimą G2/06 ir Europos Teisingumo Teismo sprendimą C–34/10, kuriais nustatyta, kad aiškinant patentų teisėje įtvirtintus draudimus būtina atsižvelgti į visą techninę teoriją, dėl kurios teikiama paraiška, o ne tik į prašymo užpatentuoti formuluotę,

–   atsižvelgdamas į EPB išplėstinės Apeliacinės tarybos sprendimą G2/07 (dėl brokolinių kopūstų) ir sprendimą G1/08 (dėl pomidorų), pagal kuriuos veisimo procesas iš esmės yra nepatentuojamas,

–   atsižvelgdamas į EPB išduotus patentus tradiciniu būdu veisiamų augalų, pavyzdžiui, brokolinių kopūstų (EP 1069819), pomidorų (EP 1211926) ir melionų (EP 1962578), išvedimui,

–   atsižvelgdamas į EPB išduotus patentus tradiciniu būdu veisiamų gyvūnų išvedimui, pavyzdžiui, selekcijai pagal lytį ir veislinei medžiagai, naudojamai veisiant tradiciniu būdu (EP 1263521, EP 1257168), melžiamų karvių selekcijai (EP 1330552) ir gyvulių auginimui (EP 1506316),

–   atsižvelgdamas į Tarptautinę sutartį dėl augalų genetinių išteklių maisto pramonei ir žemės ūkiui, kurios šalimi Europos Sąjunga tapo pagal Tarybos sprendimą 2004/869/EB(3),

–   atsižvelgdamas į 1961 m. gruodžio 2 d. Tarptautinę konvenciją dėl naujų augalų veislių apsaugos, su pakeitimais, padarytais 1972 m. lapkričio 10 d., 1978 m. spalio 23 d. ir 1991 m. kovo 19 d. Ženevoje (toliau – UPOV konvencija),

–   atsižvelgdamas į 1994 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2100/94 dėl augalų veislių teisinės apsaugos Bendrijoje(4) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 2100/94),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi intelektinės nuosavybės teisės yra svarbios skatinant naujų augalų veislių ir su augalais susijusių inovacijų plėtrą ir yra būtina sąlyga siekiant skatinti ekonomikos augimą ir inovacijas ir padėti Europos verslui, visų pirma mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), veikti ekonomikos krizės ir pasaulinės konkurencijos sąlygomis;

B.  kadangi pernelyg didelė patentinė apsauga, ypač veisimo srityje, gali stabdyti inovacijas ir pažangą ir kenkti mažiems ir vidutiniams selekcininkams, nesudarant jiems galimybių gauti gyvūnų ir augalų genetinių išteklių;

C. kadangi augalų veislių išvedimas yra būtina sąlyga siekiant užtikrinti maisto tiekimo saugumą ir, tam tikra prasme, energijos tiekimo saugumą;

D. kadangi tradiciniai veisimo metodai ypač svarbūs moderniam augalų ir gyvūnų veislių išvedimui;

E.  kadangi pagrindinis tarptautinės augalų veislių teisinės apsaugos sistemos, grindžiamos UPOV konvencija, ir ES sistemos, grindžiamos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2100/94, principas – augalo veislės teisinės apsaugos savininkas negali sukliudyti kitiems naudoti saugomą augalą siekiant skatinti saugomų veislių naudojimą tolesnėje veislininkystės veikloje;

F.  kadangi svarbu, kad panašios išskirtinės teisės būtų įtvirtintos patentų teisėje visoje Europos Sąjungoje;

G. kadangi Direktyvos 98/44/EB 4 straipsnyje ir Europos patentų konvencijos 53 straipsnio b punkte nustatyta, kad augalų ir gyvūnų veislės ir iš esmės biologiniai augalų ir gyvūnų išvedimo būdai yra nepatentabilūs;

H. kadangi patentų išdavimas tradicinio veisimo būdu išvestiems produktams arba genetinei medžiagai, reikalingai tradiciniam veislių išvedimui, gali pakenkti išimties, nustatytos Direktyvos 98/44 4 straipsnyje ir Europos patentų konvencijos 53 straipsnio b punkte, taikymui;

I.   kadangi genų inžinerijos srityje patentai gali būti išduodami, tačiau būtina išsaugoti patentų augalų ir gyvūnų veislėms draudimą;

J.   kadangi biotechnologijų srityje priimant sprendimą dėl patentų išdavimo turėtų būti atsižvelgiama ne tik į paraiškos dėl patento formuluotę, bet ir į visą išradimo techninę teoriją;

K. kadangi pagal Direktyvos 98/44 16 straipsnio c punktą reikalaujama, kad Komisija kasmet teiktų ataskaitą „apie patentų teisės biotechnologijos ir genetinės inžinerijos srityje raidą ir reikšmę“;

L.  kadangi nuo 2005 m. Komisija nepaskelbė nė vienos tokios ataskaitos;

M. kadangi Parlamentas savo 2005 m. spalio 26 d. rezoliucijoje dėl biotechnologinių išradimų patentabilumo(5) ragino Komisiją kitoje ataskaitoje atidžiai išnagrinėti, ar tinkamai įgyvendinamas Direktyvos 98/44 4 straipsnio 1 dalies a punktas;

N. kadangi tokios Komisijos ataskaitos būtų naudingos siekiant išsamiai informuoti visuomenę ir kadangi Europos Sąjunga turi imtis vadovaujančio vaidmens skatinant viešąsias diskusijas;

1.  pripažįsta svarbų EPB vaidmenį remiant inovacijomis grindžiamą konkurencingumą ir ekonomikos augimą Europoje;

2.  pripažįsta, kad patentai skatina vertingos techninės informacijos sklaidą ir kad jie yra svarbi technologijų perdavimo priemonė;

3.  palankiai vertina EPB išplėstinės Apeliacinės tarybos sprendimus bylose dėl brokolinių kopūstų (G 2/07) ir pomidorų (G 1/08), kuriuose teisingai išaiškinta Direktyvoje 98/44 ir Europos patentų konvencijoje naudojama sąvoka „iš esmės biologiniai augalų (ar gyvūnų) išvedimo būdai“, pagal kurią šie procesai turi būti laikomi nepatentabiliais;

4.  ragina EPB taip pat nepatentabiliais pripažinti tradicinio veisimo būdu išvestus produktus ir visus tradicinius veisimo metodus, įskaitant išmaniąją selekciją (angl. smart breeding) ir tradiciniam veisimui naudojamą veislinę medžiagą;

5.  ragina Komisiją savo būsimoje ataskaitoje išnagrinėti EPB išplėstinės Apeliacinės tarybos sprendimus dėl brokolinių kopūstų ir pomidorų;

6.  ragina Komisiją savo būsimoje ataskaitoje išnagrinėti galimas patentų išdavimo augalų veisimo metodams pasekmes ir jų poveikį veislininkystės pramonei, žemės ūkiui, maisto pramonei ir apsirūpinimo maistu saugumui;

7.  ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad ES savo patentų teisėje ir toliau taikytų selekcininkams numatytą visuotinę išimtį augalų ir gyvūnų veislių išvedimui;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir EPB.

 

(1)

OL L 213, 1998 7 30, p. 13.

(2)

Oficialusis leidinys EPO 7/1999.

(3)

OL L 378, 2004 12 23, p. 1.

(4)

OL L 227, 1994 9 1, p. 1.

(5)

OL L 272E, 2006 11 9, p. 440.

Atnaujinta: 2012 m. gegužės 4 d.Teisinis pranešimas