Procedura : 2012/2660(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0282/2012

Teksty złożone :

B7-0282/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/06/2012 - 9.3

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0247

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 116kWORD 81k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0277/2012
6.6.2012
PE489.311v01-00
 
B7-0282/2012

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Gwinei Bissau (2012/2660(RSP))


Charles Goerens w imieniu grupy ALDE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Gwinei Bissau (2012/2660(RSP))  
B7‑0282/2012

Parlament Europejski,

–   uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2048 (2012),

–   uwzględniając deklarację Rady UE z dnia 31 maja 2012 r.;

–   uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Gwinei Bissau,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że we czwartek 12 kwietnia 2012 r. dziesiątki wojskowych zajęły ulice stolicy Gwinei Bissau, siedzibę rządzącej partii politycznej PAIGC oraz krajowej rozgłośni radiowej;

B.  mając na uwadze fakt, że od czasu odzyskania niepodległości w 1974 r. w Gwinei Bissau żaden z wybranych w wyborach prezydentów nie przetrwał do końca swej kadencji, jak również fakt że kraj stale egzystuje w kontekście dominacji wojskowej;

C. mając na uwadze bezkarność i brak postępów w śledztwach dotyczących zabójstw osobistości politycznych i wojskowych od 2009 r.;

D. mając na uwadze, że w czerwcu 2011 r. tysiące ludzi przemaszerowało ulicami stolicy w proteście przeciwko brakowi postępu w dochodzeniach dotyczących zamachów politycznych z 2009 r. oraz domagało się ustąpienia oraz postawienia przed sądem premiera Carlosa Gomesa oraz innych osób odpowiedzialnych ich zdaniem za te zabójstwa;

E.  mając na uwadze obawy o bezpieczeństwo członków społeczeństwa obywatelskiego w Gwinei Bissau, z których niektórzy pozostają w ukryciu, a także fakt, że od czasu wyborów prezydenckich w marcu szereg przywódców organizacji pozarządowych otrzymało anonimowe groźby śmierci;

F.  mając na uwadze, że arbitralne egzekucje, jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach, również przyczyniły się do poczucia braku bezpieczeństwa;

G. mając na uwadze, że Rada umieściła na liście osób objętych zakazem wstępu na terytorium UE oraz zamrożeniem majątku posiadanego w UE kolejnych 15 osób;

H. mając na uwadze, że od czasu buntu wojskowego w dniu 1 kwietnia 2010 r. oraz powołania jego przywódców na stanowiska dowódcy sił obrony oraz dowódcy marynarki wojennej zawieszono unijną pomoc rozwojową dla Gwinei Bissau;

I.   mając na uwadze, że obecny kryzys w Gwinei Bissau po raz kolejny jasno pokazuje, że siły zbrojne podejmują próby zaangażowania się w sprawy cywilne oraz przejęcia kontroli nad sprawami politycznymi państwa;

J.   mając na uwadze, że UE zdecydowanie potępiła wojskowy zamach stanu, jaki miał miejsce w Gwinei Bissau w dniu 12 kwietnia 2012 r., oraz wezwała do natychmiastowego powołania prawowitego rządu oraz do sfinalizowania wyborów prezydenckich w zgodzie z prawem;

K. mając na uwadze, że kraj ten jest nadal jednym z najuboższych na świecie, że kwitnie w nim handel narkotykami, zaś za pośrednictwem handlu narkotykami dotykające go problemy wywierają wpływ na Europę;

1.  zdecydowanie potępia niedawny zamach stanu w Gwinei Bissau oraz domaga się natychmiastowego przywrócenia porządku konstytucyjnego; wzywa siły zbrojne do wycofania się oraz zajęcia neutralnego stanowiska; wzywa siły zbrojne do przyjęcia bezstronnego stanowiska w sporze politycznym toczącym się w kraju oraz do zreformowania armii;

2.  zwraca się do armii, by w trybie natychmiastowym uwolniła wszystkich przetrzymywanych przywódców politycznych oraz inne osoby, a także by szanowała prawa oraz integralność cielesną wszystkich zatrzymanych;

3.  podkreśla, że osoby odpowiedzialne za naruszanie praw człowieka muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności oraz że każde trwałe rozwiązanie niestabilnej sytuacji w Gwinei Bissau powinno gwarantować, aby osoby odpowiedzialne za zabójstwa o podłożu politycznym, inne poważne zbrodnie, a także naruszanie porządku konstytucyjnego stanęły przed sądem;

4.  wzywa do stworzenia globalnego planu działania, zawierającego uzgodnione wskaźniki i harmonogram, na rzecz powrotu do porządku konstytucyjnego, wdrożenia reformy sektora bezpieczeństwa, walki z bezkarnością i handlem narkotykami oraz odsunięciem wojska od władzy;

5.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady z dnia 31 maja o wzmocnieniu sankcji UE w stosunku do osób zagrażających pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności w tym kraju;

6.  podkreśla gotowość EU do aktywnego wspierania działań mediacyjnych w trwającym kryzysie, których celem będzie identyfikacja globalnego porozumienia przejściowego;

7.  wzywa UE do nadzorowania najnowszych wydarzeń politycznych i w dziedzinie bezpieczeństwa;

8.  wyraża zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją humanitarną oraz nieustannym zagrożeniem wybuchu przemocy;

9.  jest głęboko zaniepokojony faktem, że Gwinea Bissau ponownie wpadnie w spiralę niepewności;

10. zobowiązuje swych współprzewodniczących do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Komisji Europejskiej, Radzie AKP-UE, przedstawicielom Rady UE, instytucjom Unii Afrykańskiej, Wspólnocie Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej, Radzie Bezpieczeństwa i sekretarzowi generalnemu ONZ, rządowi Gwinei Bissau, a także rządom państw członkowskich UE.

 

Ostatnia aktualizacja: 8 czerwca 2012Informacja prawna