Postup : 2012/2660(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0284/2012

Předložené texty :

B7-0284/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/06/2012 - 9.3

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0247

NÁVRH USNESENÍ
PDF 133kWORD 83k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0277/2012
6. 6. 2012
PE489.313v01-00
 
B7-0284/2012

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Guineji-Bissau (2012/2660(RSP))


Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Guineji-Bissau (2012/2660(RSP))  
B7‑0284/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyně Komise ze dne 12. a 14. dubna 2012,

–   s ohledem na závěry zasedání Rady Evropské unie, která se konala ve dnech 23. dubna 2012, 3. května 2012 a 31. května 2012,

–   s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 21. dubna 2012 a 7. května 2012,

–   s ohledem na rozhodnutí, která byla přijata na mimořádných summitech Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS) konaných ve dnech 26. dubna a 3. května 2012,

–   s ohledem na zasedání náčelníků generálních štábů členských zemí ECOWAS, které se konalo dne 14. května 2012,

–   s ohledem na rozhodnutí Africké unie ze dne 24. dubna 2012,

–   s ohledem na usnesení Společenství portugalsky hovořících zemí ze dne 14. dubna a 5. května 2012,

–   s ohledem na zprávu pozorovatelské volební mise Evropské unie,

–   s ohledem na závazky dodržovat zásady demokracie a lidská práva vyplývající z dohody z Cotonu, jejíž smluvní stranou je Guinea-Bissau,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že první kolo prezidentských voleb, které se konalo po úmrtí prezidenta, se uskutečnilo dne 18. března 2012;

B.  vzhledem k tomu, že volební účast byla znatelně vyšší než v parlamentních volbách v roce 2008;

C.  vzhledem k tomu, že všichni mezinárodní pozorovatelé vyhodnotili hlasování jako důvěryhodné a že premiér Carlos Gomes Júnior získal 48,97 % hlasů;

D.  vzhledem k tomu, že druhé kolo voleb se mělo uskutečnit 29. dubna;

E.  vzhledem k tomu, že v důsledku vojenského státního převratu dne 12. dubna byli sesazeni prozatímní prezident Raimundo Pereira a premiér Carlos Gomes Júnior a bylo rozpuštěno národní shromáždění;

F.  vzhledem k tomu, že se v Guineji-Bissau během třinácti let vystřídalo šest prezidentů, z nichž žádný nedokončil svůj mandát;

G.  vzhledem k tomu, že junta v návaznosti na ultimatum ECOWAS propustila na svobodu prozatímního prezidenta a premiéra, kteří museli opustit zemi;

H.  vzhledem k tomu, že se ozbrojené síly v demokratickém právním státě musejí podřídit zvoleným civilním orgánům;

I.  vzhledem ke zprávám o tom, že ve státě dochází k rabování, porušování lidských práv, zejména pak ke svévolným zadržením a násilnému potlačování pokojných protestů;

J.  vzhledem k tomu, že Guinea-Bissau získala v rámci 10. evropského rozvojového fondu 102 800 000 EUR;

K.  vzhledem k tomu, že ekonomika Guineji-Bissau je jednou z nejchudších a nejzávislejších v regionu a že mezinárodní pomoc přispívá do státního rozpočtu až 80 %;

L.  vzhledem k tomu, že politická krize odvrací pozornost od potřeb obyvatelstva a urychluje humanitární krizi;

M.  vzhledem k tomu, že výrazná podpora ze strany mezinárodního společenství může Guineji-Bissau pomoci, aby se vydala na cestu rozvoje a navrátila se k ústavnímu pořádku;

N.  vzhledem k rozhodnutí Rady Evropské unie přijmout cílená opatření vůči šesti osobám, „které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Guineje-Bissau“;

O.  vzhledem k rozhodnutí Světové banky a Africké rozvojové banky pozastavit svou pomoc;

P.  vzhledem k tomu, že Africká unie pozastavila Guineji-Bissau členství ve všech svých orgánech a pohrozila pučistům sankcemi;

Q.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní organizace frankofonie pozastavila Guineji-Bissau členství;

R.  vzhledem k tomu, že Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) od roku 2007 zdůrazňuje, že Guinea-Bissau je tranzitní zemí pro přepravu kokainu z Latinské Ameriky do Evropy;

S.  vzhledem k tomu, že se čelní političtí a vojenští představitelé vzájemně obvinili z podílu na nezákonném obchodování s omamnými látkami;

T.  vzhledem k tomu, že prezident Guineje (Konakry) označil vojenské pučisty za „obchodníky s omamnými látkami, kteří jsou pro region nebezpeční“;

U.  vzhledem k tomu, že převzetí moci pučisty představuje riziko zvýšeného vývozu omamných látek do Evropy;

V.  vzhledem k rozhodnutí ECOWAS vyslat kontingent 500–600 mužů, který by měl připravit odchod angolské mise;

W.  vzhledem k tomu, že Nigérie je ochotna vyslat kontingent 320 mužů; že Senegal, Pobřeží slonoviny a Togo jsou připraveny poskytnout dodatečné kontingenty;

X.  vzhledem k tomu, že náklady na tuto operaci se odhadují na 127 000 000 USD za šest měsíců a že Spojené státy a Evropská unie jsou žádány, aby zajistily financování této operace;

Y.  vzhledem k tomu, že vojenští pučisté vyjádřili svůj souhlas s příchodem jednotek ECOWAS;

Z.  vzhledem k tomu, že Společenství portugalsky hovořících zemí během angolského předsednictví předložilo návrh na vytvoření zásahových sil pod záštitou OSN, na čemž se shodlo s ECOWAS, Africkou unií i Evropskou unií;

AA.  vzhledem k tomu, že stahování angolských jednotek, které byly v zemi přítomny od března 2011 v rámci dvoustranné dohody z října 2010, nebylo dosud zahájeno;

BB.  vzhledem k tomu, že tato dohoda byla uzavřena až poté, co Evropská unie ukončila svou pomoc zaměřenou na reformu bezpečnostních sil;

CC.  vzhledem k rezoluci 2048 Rady bezpečnosti OSN, která uvaluje sankce na strůjce státního převratu;

DD.  vzhledem k tomu, že se současný prozatímní prezident Guineje-Bissau Raimundo Pereira a premiér Carlos Gomes Júnior odmítli vzdát svých mandátů, i když byli donuceni opustit zemi;

EE.  vzhledem k tomu, že přechodná dohoda, která byla vyjednána mezi ECOWAS, vojenskými pučisty a opozičními politickými stranami a jež předpokládá jmenování prezidenta i vlády podle návrhů pučistů, porušuje ústavní zákonnost a legitimizuje státní převrat;

1.  odsuzuje státní převrat v Guineji-Bissau a výrazně doporučuje, aby státní převraty nebyly tolerovány; žádá okamžité obnovení ústavního pořádku, což povede k bezpodmínečnému obnovení mandátů prozatímního prezidenta, legitimní vlády a národního shromáždění, kteří se svých funkcí ujali v rámci demokratických postupů, a dále vyústí v uskutečnění voleb;

2.  odmítá uznání jakýchkoli přechodných orgánů, které nevzešly z voleb;

3.  žádá okamžité a bezpodmínečné propuštění všech osob, které jsou zadržovány nezákonně;

4.  odsuzuje, že prozatímní prezident a premiér byli donuceni opustit zemi;

5.  odsuzuje veškeré porušování lidských práv, zejména násilí proti politickým představitelům a představitelům nevládních organizací a vyjadřuje znepokojení nad rychle se zhoršující bezpečnostní situací obyvatelstva v Guineji-Bissau a zvláště nad zhoršující se bezpečností potravin a zdravotní péčí;

6.  je znepokojen zprávami nevládních organizací působících v Guineji-Bissau, které uvádějí, že nelegitimní vláda složená z pučistů nadále soustavně a se vzrůstající intenzitou porušuje lidská práva, zejména pokud jde o potlačování občanských svobod, jako jsou svoboda projevu, sdělovacích prostředků, pohybu a shromažďování; dále odsuzuje svévolné zatýkání, zadržování a případy obtěžování aktivistů a politiků, kteří protestují proti vládě samozvaných pučistů;

7.  žádá, aby se strůjci porušování lidských práv zodpovídali ze svých činů, případně i před Mezinárodním trestním soudem, a aby osoby odpovědné za porušování ústavního pořádku byly postaveny před soud;

8. je znepokojen případnou humanitární krizí v Guineji-Bissau a vyzývá Evropskou unii, OSN, Africkou unii, ECOWAS a Společenství portugalsky hovořících zemí, aby uvedly v soulad své snahy zabránit této krizi, zejména prostřednictvím plánování společných podpůrných akcí, především v oblasti zdravotnictví v zemi, včetně podpory chodu hlavní nemocnice v Guineji-Bissau, jíž chybí nezbytný materiál pro zajištění každodenních potřeb a která tak nebude schopna čelit všeobecné zdravotnické krizi ještě více zesílené blížícím se obdobím dešťů;

9.  vyzývá ECOWAS, Africkou unii, Společenství portugalsky hovořících zemí a OSN, aby pokračovaly ve svých snahách na podporu dodržování demokracie a lidských práv v Guineji-Bissau a aby uvedly v soulad své snahy s cílem obnovit mezinárodní zákonnost a demokratický ústavní pořádek v Guineji-Bissau;

10.  vítá sankce přijaté Evropskou unií a vyjadřuje své přání, aby Rada bezpečnosti OSN uskutečnila své hrozby, pokud nedojde ke znovunastolení ústavního pořádku;

11.  vyjadřuje své přání, aby Evropská unie byla zahrnuta do „kontaktní skupiny“, která by měla být ustanovena, a to nejen jakožto partner rozvoje, ale také jako partner pro bezpečnost a demokratickou stabilitu;

12.  vyjadřuje své přání, aby byla pod záštitou Rady bezpečnosti OSN vyslána stabilizační jednotka a mise zajišťující reformu bezpečnostních složek;

13.  žádá, aby Evropská unie, OSN, Africká unie, ECOWAS a Společenství portugalsky hovořících zemí koordinovaly různé vojenské síly v sousedních zemích, které v oblasti již působí, zejména pak ty, které jsou přítomny v Angole, Nigérii, Senegalu a Burkině Faso; vybízí Evropskou unii, aby od orgánů těchto zemí požadovala poskytnutí vojenských a bezpečnostních jednotek – všechny jsou součástí AKT a spojuje je dohoda z Cotonu – proto, aby bylo zajištěno, že nebudou podporovat nelegitimní uspořádání, k němuž se hlásí strůjci státního převratu, ani další porušování lidských práv v Guineji-Bissau;

14.  žádá Radu, aby zvážila možnost pomoci této misi v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) a vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, aby předložila návrh na návrat mise SBOP do Guineje-Bissau s posíleným mandátem, což by přispělo k reformě bezpečnostních sil, posílení kapacit veřejné správy a podpořilo by právní stát, jakmile se výkonu veřejné moci v Guineji-Bissau znovu ujmou legitimní orgány;

15.  žádá, aby Evropská unie zvážila pomoc legitimní vládě v Guineji-Bissau, pokud jde o boj proti obchodu s drogami v této zemi, který již léta korumpuje vojenské složky a sektor státní správy v Guineji-Bissau; připomíná, že Guinea-Bissau je tranzitní zemí pro obchod s drogami, které míří na evropský trh, čímž se vytvářejí vazby s dalšími zločineckými sítěmi činnými v regionu, zejména s teroristickými sítěmi v Sahelu a Nigérii;

16. vyzývá Komisi, aby pokračovala v poskytování přímé pomoci obyvatelstvu;

17. žádá, aby se boj proti beztrestnosti a podpora socioekonomického rozvoje v Guineji-Bissau staly prvořadými v dlouhodobé strategii, která vezme v úvahu souvislosti a stávající výzvy na regionální úrovni;

18.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise a orgánům ECOWAS, Africké unie a zemí AKT.

 

Poslední aktualizace: 8. června 2012Právní upozornění