Förfarande : 2012/2660(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0284/2012

Ingivna texter :

B7-0284/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/06/2012 - 9.3

Antagna texter :

P7_TA(2012)0247

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 129kWORD 76k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0277/2012
6.6.2012
PE489.313v01-00
 
B7-0284/2012

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om situationen i Guinea-Bissau (2012/2660(RSP))


Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Guinea-Bissau (2012/2660(RSP))  
B7‑0284/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–      med beaktande av uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av den 12 och 14 april 2012,

–      med beaktande av slutsatserna från Europeiska unionens råd av den 23 april 2012, den 3 maj 2012 och den 31 maj 2012,

–      med beaktande av uttalandena av den 21 april 2012 och den 7 maj 2012 från FN:s säkerhetsråds ordförandeskap,

–      med beaktande av besluten vid de extra toppmöten som hölls av Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Ecowas) den 26 april och den 3 maj 2012,

–      med beaktande av det möte som hölls av Ecowas medlemsstaters generalstabschefer den 14 maj 2012,

–      med beaktande av Afrikanska unionens beslut den 24 april 2012,

–      med beaktande av de portugisisktalande ländernas gemenskaps (CPLP) resolutioner av den 14 april och den 5 maj 2012,

–      med beaktande av rapporten från Europeiska unionens valexpertuppdrag,

–      med beaktande av skyldigheterna att respektera demokratin och de mänskliga rättigheterna, vilka följer av Cotonouavtalet som Guinea-Bissau är part i,

–      med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den första omgången i presidentvalet efter presidentens frånfälle ägde rum den 18 mars2012.

B.  Väljardeltagandet var åtskilligt större än i valet till nationalförsamlingen 2008.

C.  Alla internationella observatörer ansåg att valet var trovärdigt och premiärministern Carlos Gomes Júnior fick 48,97 % av rösterna.

D.  Den andra omgången var planerad att äga rum den 29 april.

E.  Den 12 april inträffade en militärkupp. Då avsattes både den tillfällige presidenten Raimundo Pereira och premiärministern Carlos Gomes Júnior och nationalförsamlingen upplöstes.

F.  Guinea-Bissau har haft sex presidenter på tretton år, men ingen har suttit kvar hela sin ämbetsperiod.

G.  Efter det att Ecowas ställt ett ultimatum frigav juntan den tillfällige presidenten och premiärministern, vilka nödgades lämna landet.

H.  I en demokratisk rättsstat måste de väpnade styrkorna lyda de folkvalda civila myndigheterna.

I.  Det har rapporterats om plundringar och kränkningar av de mänskliga rättigheterna, framför allt i form av godtyckliga frihetsberövanden och undertryckande av fredliga demonstrationer med maktmedel.

J.  Guinea-Bissau har inom ramen för den tionde europeiska utvecklingsfonden fått 102 800 000 EUR.

K.  Guinea-Bissaus ekonomi är en av de fattigaste och mest beroende i regionen och det internationella biståndet svarar för 80 % av statsbudgeten där.

L.  Den politiska krisen avleder uppmärksamheten från invånarnas behov och driver på den humanitära krisen.

M.  Ett kraftfullt stöd från det internationella samfundet kan hjälpa Guinea-Bissau att komma i gång med sin utveckling och återgå till ett författningsenligt statsskick.

N.  Europeiska unionens råd beslutade att vidta målinriktade åtgärder mot sex personer som hotar freden, säkerheten och stabiliteten i Guinea-Bissau.

O.  Världsbanken och Afrikanska utvecklingsbanken beslutade att tillfälligt inställa sitt bistånd.

P.  Afrikanska unionen har tillfälligt avstängt Guinea-Bissau från alla sina instanser och hotar kuppmakarna med sanktioner.

Q.  Internationella organisationen för fransktalande länder har tillfälligt avstängt Guinea‑Bissau från sin organisation.

R.  FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå underströk 2007 Guinea-Bissaus roll som genomgångsland för kokain som från Latinamerika smugglas till Europa.

S.  De politiska och militära ledarna har anklagat varandra för att delta i olaglig narkotikahandel.

T.  Presidenten i Guinea (Conakry) har betecknat dem som stod bakom militärkuppen som ”narkotikasmugglare som är farliga för regionen”.

U.  Militärens maktövertagande medför risk för ökad narkotikasmuggling till Europa.

V.  Ecowas har beslutat att sätta in en styrka på mellan 500 och 600 man för att förbereda det angolanska uppdragets avfärd.

W.  Nigeria har sagt sig berett att stå till tjänst med 320 man. Senegal, Elfenbenskusten och Togo är beredda att stå till tjänst med ytterligare styrkor.

X.  Insatsen uppskattas kosta 127 000 000 USD under sex månader och Förenta staterna och Europeiska unionen har ombetts stå för kostnaderna.

Y.    De som stod bakom militärkuppen har gått med på att det ska komma trupper från Ecowas till landet.

X.    CPLP har, med Angola som ordförande, föreslagit att det ska inrättas en interventionsstyrka under FN:s överinseende, i överenskommelse mellan Ecowas, Afrikanska unionen och Europeiska unionen.

AA. De angolanska trupperna, som funnits i landet sedan mars 2011 med stöd av ett bilateralt avtal från oktober 2010, har ännu inte inlett sitt återtåg.

BB.  Detta avtal tillkom efter det att Europeiska unionen slutfört sitt stöd till reformen av säkerhetsstyrkorna.

CC. I FN:s säkerhetsråds resolution 2048 påförs sanktioner mot dem som stod bakom statskuppen.

DD. Raimundo Pereira, som för närvarande är republikens tillfällige president, har, liksom premiärministern Carlos Gomes Júnior, vägrat frånträda sina ämbeten, fastän de nödgats lämna landet.

EE.  Ett övergångsavtal har nyligen förhandlats fram mellan Ecowas och dem som stod bakom militärkuppen samt oppositionspartierna. Där föreskrivs det att den president och den regering som föreslagits av kuppmakarna ska utses, något som innebär en författningsstridig legitimering av statskuppen.

1.  Europaparlamentet fördömer statskuppen i Guinea-Bissau och efterlyser nolltolerans mot statskupper. Parlamentet kräver att det författningsenliga statsskicket omedelbart ska återställas, så att den tillfällige presidenten, liksom den lagliga regeringen och nationalförsamlingen, utan villkor får återgå till sina ämbetsuppgifter, i och med att de tillträtt dem på demokratisk väg, liksom också att valprocessen ska slutföras.

2.  Europaparlamentet vägrar erkänna några som helst övergångsorgan som inte är folkvalda.

3.  Europaparlamentet kräver att alla som olagligt berövas sin frihet omedelbart och utan villkor ska försättas på fri fot.

4.  Europaparlamentet fördömer att den tillfällige presidenten och premiärministern nödgats lämna landet.

5.  Europaparlamentet fördömer alla brott mot de mänskliga rättigheterna, och framför allt alla våldshandlingar mot de politiskt ansvariga eller de icke-statliga organisationerna och oroar sig för att situationen för människors säkerhet i Guinea-Bissau försämras i allt snabbare takt, framför allt vad gäller livsmedelsförsörjningen och hälso- och sjukvården.

6.  Europaparlamentet oroar sig över rapporterna från icke-statliga organisationer med lokal närvaro, som gör gällande att kuppmakarnas olagliga regering i allt högre grad gör sig skyldig till fortsatta brott mot de mänskliga rättigheterna, framför allt i form av undertryckande av de medborgerliga friheterna såsom yttrandefriheten, mediernas frihet, den fria rörligheten och mötesfriheten. Parlamentet fördömer dessutom de godtyckliga gripandena och frihetsberövandena av samt trakasserierna mot aktivister och politiker som demonstrerar mot kuppmakarnas självutnämnda regering.

7.  Europaparlamentet kräver att de som gjort sig skyldiga till brott mot de mänskliga rättigheterna ska ställas till svars för sina gärningar, eventuellt inför Internationella brottmålsdomstolen, och att de som brutit mot det författningsenliga statsskicket ska ställas inför rätta.

8.  Europaparlamentet oroar sig över att det kan inträffa en humanitär kris i Guinea-Bissau och uppmanar Europeiska unionen, FN, Afrikanska unionen, Ecowas och CPLP att göra samordnade insatser för att detta inte ska ske, framför allt genom att planera gemensamma stödåtgärder, särskilt inom landets hälso- och sjukvårdssektor, där det även ska ingå stöd till att det viktigaste sjukhuset i Bissau ska kunna fortsätta fungera, i och med att sjukhuset saknar förnödenheter som absolut behövs för att det dagliga arbetets behov ska kunna tillgodoses och inte kan klara av situationen om folkhälsoläget förvärras till följd av att regntiden närmar sig.

9.  Europaparlamentet uppmanar Ecowas, Afrikanska unionen, CPLP, Europeiska unionen och FN att göra allt för att demokratin och de mänskliga rättigheterna ska respekteras i Guinea-Bissau samt att samordna sina insatser för att återställa Guinea-Bissaus internationella legitimitet och dess författningsenliga demokratiska statsskick.

10.  Europaparlamentet välkomnar de sanktioner som påförts av Europeiska unionen och önskar att FN:s säkerhetsråd omsätter sina hotelser i praktisk handling om det inte sker någon återgång till det författningsenliga statsskicket.

11.  Europaparlamentet önskar att Europeiska unionen associeras med den ”Kontaktgrupp” som måste tillsättas, inte bara som utvecklingspartner utan likaså som partner för säkerhet och demokratisk stabilitet.

12.  Europaparlamentet önskar att det under överinseende av FN:s säkerhetsråd sätts in en stabiliseringsstyrka och ett uppdrag för reform av säkerhetsstyrkorna.

13.  Europaparlamentet kräver att Europeiska unionen, FN, Afrikanska unionen, Ecowas och CPLP samordnar de olika militära styrkor som grannländerna redan har på plats, framför allt styrkorna från Angola, Nigeria, Senegal och Burkina Faso. Parlamentet uppmanar Europeiska unionen att kräva av myndigheterna i de länder som står till tjänst med militära styrkor och säkerhetsstyrkor – och som alla är partner bland AVS-länderna och bundna av Cotonouavtalet – att se till att styrkorna inte stöder det olagliga statsskick som de som stod bakom statskuppen kräver legitimitet för, och att de inte heller bryter mot Guinea-Bissaus invånares mänskliga rättigheter.

14.  Europaparlamentet kräver att rådet undersöker möjligheten av stöd till detta uppdrag inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och uppmanar kommissionens vice ordförande/unionens höga representant att föreslå att ett uppdrag inom ramen för denna politik ska återvända till Guinea-Bissau med ett förstärkt uppdrag för att bidra till reformen av säkerhetsstyrkorna och till kapacitetsförstärkningen inom den offentliga förvaltningen samt för att stödja rättsstaten efter det att de lagliga myndigheterna återfått möjligheterna att utöva den offentliga makten i Guinea-Bissau.

15.  Europaparlamentet kräver att Europeiska unionen överväger att stödja Guinea-Bissaus lagliga regering i kampen mot narkotikasmugglingen i landet, vilken sedan ett flertal år tillbaka skapar rättsröta inom både militären och statsmaskineriet i Guinea-Bissau. Parlamentet påminner om att narkotikasmugglarna använder Guinea-Bissau som genomgångsland för narkotika på väg till Europa och knyter kontakter med andra brottsliga nätverk i regionen, framför allt med terrorister i Sahel och särskilt i Nigeria.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta med sitt direkta stöd till befolkningen.

17.  Europaparlamentet kräver att kampen mot straffrihet, tillsammans med arbetet för socioekonomisk utveckling i Guinea-Bissau, prioriteras inom en långsiktig strategi där det tas hänsyn till omständigheterna i regionen och de frågor som där står på spel.

18.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens högra representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, samt till institutionerna inom Ecowas, Afrikanska unionen och AVS‑länderna.

 

 

Senaste uppdatering: 8 juni 2012Rättsligt meddelande