Förfarande : 2013/2558(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0187/2013

Ingivna texter :

B7-0187/2013

Debatter :

PV 22/05/2013 - 17
CRE 22/05/2013 - 17

Omröstningar :

PV 23/05/2013 - 13.11

Antagna texter :

P7_TA(2013)0227

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 155kWORD 68k
14.5.2013
PE509.811v01-00
 
B7-0187/2013

till följd av uttalandena av Europeiska rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om EU:s förhandlingar om ett handels- och investeringsavtal med Förenta staterna (2013/2558(RSP))


Vital Moreira för utskottet för internationell handel
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om EU:s förhandlingar om ett handels- och investeringsavtal med Förenta staterna (2013/2558(RSP))  
B7‑0187/2013

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 28 november 2011 från toppmötet mellan EU och Förenta staterna och det gemensamma uttalandet av den 29 november 2011 från EU:s och Förenta staternas transatlantiska ekonomiska råd,

–   med beaktande av slutrapporten av den 11 februari 2013 från högnivågruppen om sysselsättning och tillväxt(1),

–   med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 13 februari 2013 från Förenta staternas president Barack Obama, Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso och Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy(2),

–   med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets sammanträde den 7–8 februari 2013(3),

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner, särskilt resolutionen av den 23 oktober 2012 om handel och ekonomiska förbindelser med Förenta staterna(4),

–   med beaktande av det gemensamma uttalandet från den transatlantiska lagstiftardialogens 73:e interparlamentariska sammanträde i Washington den 30 november och den 1 december 2012,

–   med beaktande av slutrapporten Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment: An Economic Assessment från Centre for Economic Policy Research (London) från mars 2013(5),

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. EU och Förenta staterna är världens två främsta globala handelsparter och investerare, och står tillsammans för nästan hälften av världens BNP samt en tredjedel av världshandeln.

B.  Marknaderna i EU och Förenta staterna är djupt integrerade, och i genomsnitt handlas det bilateralt med varor och tjänster för uppemot 2 miljarder euro varje dag, vilket skapar miljontals arbetstillfällen i båda ekonomierna. EU:s och Förenta staternas investeringar är den verkliga drivkraften bakom de transatlantiska förbindelserna, med bilaterala investeringar på mer än 2 394 biljoner euro under 2011.

C. Enligt kommissionens konsekvensanalysrapport, som utarbetades på grundval av en rapport från Centre for Economic Policy Research, skulle ett ambitiöst och heltäckande transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar – när det genomförs fullt ut – kunna leda till betydande ekonomiska vinster både för EU (119,2 miljarder euro per år) och för Förenta staterna (94,9 miljarder euro per år). EU:s export till Förenta staterna skulle därmed kunna öka med 28 procent och den totala EU-exporten med 6 procent, vilket skulle vara till förmån för EU-exportörer av varor och tjänster samt för EU:s konsumenter.

D. EU och Förenta staterna har gemensamma värderingar, likartade rättssystem och höga, om än olika, standarder vad gäller arbetar-, konsument- och miljöskydd.

E.  Den globala ekonomin står inför utmaningar och framväxten av nya aktörer, och både EU och Förenta staterna måste utnyttja den fulla potentialen hos ett närmare ekonomiskt samarbete så att man kan dra nytta av internationell handel för att övervinna den ekonomiska krisen och få till stånd en varaktig global ekonomisk återhämtning.

F.  Efter toppmötet mellan EU och Förenta staterna i november 2011 fick högnivågruppen om sysselsättning och tillväxt i uppgift att identifiera olika tillvägagångssätt för att öka handeln och investeringarna i syfte att främja arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft som gynnar båda sidor.

G. Högnivågruppen om sysselsättning och tillväxt har gemensamt analyserat ett stort antal möjliga alternativ för att utvidga den transatlantiska handeln och de transatlantiska investeringarna, och kom i sin slutrapport fram till att ett heltäckande handels- och investeringsavtal skulle innebära störst fördelar för båda ekonomier.

H. EU är övertygat om att det viktigaste målet är att utveckla och stärka det multilaterala systemet. Däremot utesluter detta inte bilaterala avtal som sträcker sig längre än WTO-åtagandena och som kompletterar de multilaterala reglerna, eftersom både regionala avtal och frihandelsavtal leder till ökad harmonisering av standarder och mer liberalisering, vilket gynnar det multilaterala handelssystemet.

I.   Den 12 mars 2013 föreslog kommissionen att man bör ge tillåtelse att inleda förhandlingar och upprätta utkast till förhandlingsdirektiv för behandling av rådet.

Strategisk, politisk och ekonomisk bakgrund

1.  Europaparlamentet anser att den strategiska betydelsen av EU:s och Förenta staternas ekonomiska förbindelser bör bekräftas på nytt och fördjupas, och att EU och Förenta staterna bör utforma gemensamma strategier för global handel, investeringar och handelsrelaterade frågor, såsom standarder, normer och förordningar, för att utveckla en bredare transatlantisk vision och en gemensam uppsättning strategiska mål.

2.  Europaparlamentet anser att det är av central betydelse att EU och Förenta staterna förverkligar den outnyttjade potential som finns hos en verkligt integrerad transatlantisk marknad, i syfte att maximera skapandet av anständiga arbeten och främja en smart, stark, hållbar och balanserad tillväxtpotential. Parlamentet anser att detta är särskilt lämpligt i ljuset av den pågående ekonomiska krisen, situationen på finansmarknaden och finansieringsvillkoren, de höga statsskulderna, de höga arbetslöshetssiffrorna och de låga tillväxtprognoserna på båda sidor Atlanten samt vinsterna med en verkligt samordnad reaktion på dessa gemensamma problem.

3.  Europaparlamentet anser att EU bör använda sig av sin breda erfarenhet av att förhandla fram djupgående och omfattande bilaterala handelsavtal, i syfte att uppnå ännu mer ambitiösa resultat med Förenta staterna.

Slutrapporten från högnivågruppen om sysselsättning och tillväxt

4.  Europaparlamentet välkomnar offentliggörandet av slutrapporten från högnivågruppen om sysselsättning och tillväxt, och stöder helhjärtat rekommendationen att inleda förhandlingar om ett heltäckande handels- och investeringsavtal.

5.  Europaparlamentet välkomnar det som betonas i slutrapporten, nämligen i) den ambitiösa förbättringen av det ömsesidiga marknadstillträdet för varor, tjänster, investeringar och offentliga upphandlingar på alla förvaltningsnivåer, ii) nivåsänkningen av icke-tariffära handelshinder och en ökad överensstämmelse mellan regelverken samt iii) utarbetandet av gemensamma regler för att hantera gemensamma globala handelsutmaningar och handelsmöjligheter.

6.  Europaparlamentet stöder, mot bakgrund av att de redan existerande genomsnittliga tullarna är så låga, åsikten att det för att frigöra potentialen i det transatlantiska partnerskapet är av central betydelse att åtgärda de icke-tariffära handelshindren som främst består av tullförfaranden, tekniska standarder och begränsningar genom lagstiftningen innanför gränserna. Parlamentet stöder det mål som föreslagits av högnivågruppen om sysselsättning och tillväxt om att gradvis övergå till en ännu mer integrerad transatlantisk marknad.

7.  Europaparlamentet välkomnar rekommendationen att utforska nya metoder för att minska onödiga kostnader och administrativa dröjsmål som uppstår till följd av reglering, samtidigt som de nivåer för hälsa, säkerhet och miljöskydd som båda sidor har bedömt som lämpliga ska uppnås, eller samtidigt som befogade regleringsmål uppfylls.

Förhandlingsmandat

8.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för ett djupgående och heltäckande handels- och investeringsavtal med Förenta staterna som skulle främja skapandet av arbetstillfällen av hög kvalitet för europeiska arbetstagare, gynna EU:s konsumenter direkt, öppna upp för nya möjligheter för EU-företag att sälja sina varor och tjänster i Förenta staterna, särskilt små och medelstora företag, garantera fullständigt tillträde till marknaderna för offentlig upphandling i Förenta staterna och öka möjligheterna för EU att investera i Förenta staterna.

9.  Europaparlamentet uppmanar rådet att följa upp rekommendationerna i slutrapporten från högnivågruppen om sysselsättning och tillväxt och ge kommissionen befogenhet att inleda förhandlingar om ett avtal om ett transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar med Förenta staterna.

10. Europaparlamentet betonar att det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar bör vara ambitiöst och bindande för alla förvaltningsnivåer på båda sidor av Atlanten, bland annat för alla tillsynsmyndigheter och andra behöriga myndigheter. Parlamentet betonar att avtalet bör leda till ett varaktigt, verkligt tillträde till marknaden på ömsesidiga grunder och underlätta handeln, och i synnerhet uppmärksamma strukturella sätt att skapa större transatlantisk konvergens i lagstiftningen. Parlamentet anser att avtalet inte får riskera att äventyra unionens kulturella och språkliga mångfald, t.ex. på området för audiovisuella och kulturella tjänster.

11. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att unionen och dess medlemsstater behåller möjligheten att bevara och utveckla sin politik på det kulturella och audiovisuella området, inom ramen för sina gällande lagar, standarder och avtal. Parlamentet kräver således att det tydligt ska anges att förhandlingsmandatet inte omfattar tjänster med kulturellt och audiovisuellt innehåll, inbegripet på nätet.

12. Europaparlamentet betonar att immateriell äganderätt driver på innovation och skapande och att det är en av hörnstenarna i en kunskapsbaserad ekonomi. Avtalet bör därför innehålla ett starkt skydd för tydligt och klart definierade områden av immateriella äganderätter, inkluderat geografiska beteckningar, och vara förenligt med gällande internationella avtal. Parlamentet anser att andra oenigheter med avseende på immateriella äganderätter bör lösas i enlighet med internationella skyddsnormer.

13. Europaparlamentet anser att avtalet bör garantera full respekt för EU:s normer för grundläggande rättigheter, och upprepar sitt stöd för en hög skyddsnivå när det gäller personuppgifter, som bör gynna konsumenter på båda sidor Atlanten. Parlamentet anser att man i avtalet bör ta hänsyn till bestämmelserna om personuppgifter i det allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats).

14. Europaparlamentet påminner om transportsektorns betydelse för tillväxt och sysselsättning, framför allt inom luftfarten där EU:s och Förenta staternas marknader svarar för 60 procent av världens flygtrafik. Parlamentet betonar att förhandlingarna på ett meningsfullt sätt bör ta upp de nuvarande begränsningarna av sjö- och lufttransporttjänster som ägs av europeiska företag, inbegripet när det rör sig om utländskt ägande av flygbolag och ömsesidighet i fråga om cabotage samt i fråga om screening av sjölaster.

15. Europaparlamentet framhåller värdet av riskbaserade bedömningar och av informationsutbyte mellan båda parter avseende marknadsövervakning och identifiering av förfalskade produkter.

16. Europaparlamentet välkomnar i synnerhet rekommendationen från högnivågruppen om sysselsättning och tillväxt att EU och Förenta staterna ska inrikta sig på miljö- och arbetsaspekterna av handel och hållbar utveckling. Parlamentet anser att erfarenheterna av EU:s tidigare handelsavtal och EU:s och Förenta staternas långsiktiga åtaganden bör beaktas för att stärka utvecklingen och genomförandet av lagar och politiska program på arbets- och miljöområdet samt främja de centrala standarder och riktlinjer som fastställts av Internationella arbetsorganisationen (ILO), liksom anständiga arbeten och hållbar utveckling. Parlamentet uppmuntrar till en harmonisering av standarderna för företagens sociala ansvar (CSR). Parlamentet är medvetet om att det med största sannolikhet kommer att innebära både tekniska och politiska utmaningar att uppnå de gemensamma standarderna, och betonar att det gemensamma målet bör vara att se till att miljömålen inte försämras.

17. Europaparlamentet understryker att vissa förhandlingsområden är känsliga, till exempel jordbrukssektorn där synen på genetiskt modifierade organismer, kloning och konsumentskydd tenderar att skilja sig åt mellan Förenta staterna och EU. Parlamentet ser en möjlighet till förstärkt samarbete inom handeln med jordbruksprodukter, och understryker betydelsen av långtgående och välavvägda resultat på detta område. Parlamentet framhåller att avtalet inte får inkräkta på de båda handelsparternas grundläggande värderingar, såsom försiktighetsprincipen i EU. Parlamentet uppmanar Förenta staterna att, som en förtroendeskapande åtgärd, upphäva sitt förbud mot import av nötköttsprodukter från EU.

18. Europaparlamentet betonar att finansiella tjänster måste ingå i förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar, och anser i detta sammanhang att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt ekvivalens, ömsesidigt erkännande, konvergens och exterritorialitet, eftersom detta är centrala faktorer för båda sidor. Parlamentet betonar också att konvergens i riktning mot en gemensam finansiell regelram för EU och Förenta staterna skulle vara mycket välkommen. Även om marknadstillträde utgör ett steg i rätt riktning, framhåller parlamentet att det behövs tillsynsprocesser för att uppnå verklig konvergens. Parlamentet betonar att de negativa konsekvenserna av extraterritorialitet bör minimeras och att de inte bör tillåtas undergräva ett konsekvent tillvägagångssätt vid regleringen av finansiella tjänster.

19. Europaparlamentet bekräftar sitt stöd för avskaffandet av onödiga rättsliga hinder, och uppmuntrar kommissionen och Förenta staternas regering att i avtalet inkludera mekanismer (inbegripet lagstiftningssamarbete i ett tidigt skede) som syftar till att förebygga framtida hinder. Parlamentet anser att bättre lagstiftning och en minskning av de rättsliga och administrativa hindren bör vara ett centralt inslag i förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar och att större transatlantisk konvergens i lagstiftningen bör leda till en mer enhetlig lagstiftning som är lätt att förstå och tillämpa, framför allt för små och medelstora företag.

20. Europaparlamentet upprepar sin övertygelse att ett omfattande handels- och investeringsavtal mellan EU och Förenta staterna kan leda till en situation som gynnar båda parter och båda ekonomier och att ett mer djupgående samarbete avsevärt skulle öka fördelarna för båda ekonomier. Parlamentet är övertygat om att en harmonisering av EU:s och Förenta staternas tekniska standarder för tillsyn, där det är möjligt, kommer att säkerställa att EU och Förenta staterna fortsätter att fastställa globala standarder och bana väg för internationella standarder. Parlamentet menar bestämt att de positiva effekterna av detta avtal för den globala handeln och standardiseringen måste tänkas igenom och identifieras noggrant.

21. Europaparlamentet påminner om behovet av aktiva informationsinsatser och ett fortsatt och transparent samarbete från kommissionens sida tillsammans med ett brett spektrum av aktörer, inbegripet, handels-, miljö-, jordbruks-, konsument- och arbetsföreträdare samt andra företrädare under hela förhandlingsprocessen för att säkra faktabaserade diskussioner, bygga upp ett förtroende för förhandlingarna, inhämta proportionerliga bidrag från olika håll och öka allmänhetens stöd genom att beakta de berörda parternas synpunkter. Parlamentet uppmuntrar alla berörda parter att aktivt delta och lägga fram initiativ och information som är av betydelse för förhandlingarna.

22. Europaparlamentet påpekar att kvalitet bör prioriteras framför tidsaspekten, och litar på att förhandlarna inte antar en förhastad överenskommelse som inte ger påtagliga och faktiska fördelar för våra företag, arbetstagare och medborgare.

Parlamentets roll

23. Europaparlamentet ser fram emot förhandlingarna med Förenta staterna och emot att följa dem på nära håll och bidra till ett lyckat resultat. Parlamentet påminner kommissionen om dess skyldighet att omedelbart och fullständigt informera parlamentet under alla förhandlingsfaser (före och efter förhandlingsrundorna). Parlamentet är redo att bemöta de lagstiftningsproblem som kan uppstå i samband med förhandlingarna och det framtida avtalet. Parlamentet hävdar på nytt sitt grundläggande ansvar att företräda EU:s medborgare och ser fram emot att skapa förutsättningar för inkluderande och öppna diskussioner under förhandlingsprocessen. Parlamentet är berett att spela en aktiv roll i samarbetet med sina motsvarigheter i Förenta staterna när ny lagstiftning ska införas.

24. Europaparlamentet är fast beslutet att föra ett nära samarbete med rådet, kommissionen, Förenta staternas kongress, Förenta staternas administration och de berörda parterna för att uppnå den fulla ekonomiska, sociala och miljömässiga potentialen hos de transatlantiska ekonomiska förbindelserna samt stärka EU:s och Förenta staternas ledarskap med avseende på liberaliseringen och regleringen av handel och utländska investeringar. Parlamentet kommer att engagera sig för att uppmuntra till ett fördjupat bilateralt samarbete mellan EU och Förenta staterna för att befästa den ledande ställning som de båda innehar inom internationell handel och investeringar.

25. Europaparlamentet påminner om att parlamentet kommer att ombes ge sitt godkännande till det framtida avtalet om ett transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar, i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och att dess ståndpunkt därför bör beaktas i alla skeden.

26. Europaparlamentet påminner om att det kommer att sträva efter att övervaka genomförandet av det framtida avtalet.

o

o        o

27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna samt Förenta staternas administration och kongress.

(1)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/februari/tradoc_150519.pdf

(2)

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_sv.htm

(3)

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135324.pdf

(4)

Antagna Texter, P7_TA-PROV(2012)0388.

(5)

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/mars/tradoc_150737.pdf

Senaste uppdatering: 17 maj 2013Rättsligt meddelande