Procedura : 2013/2673(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0270/2013

Teksty złożone :

B7-0270/2013

Debaty :

PV 12/06/2013 - 3
CRE 12/06/2013 - 3

Głosowanie :

PV 12/06/2013 - 8.21

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0270

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 124kWORD 65k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0270/2013
10.6.2013
PE509.901v01-00
 
B7-0270/2013

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu


w sprawie bezrobocia wśród osób młodych; (2013/2673(RSP))


Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Csaba Őry, Roberta Angelilli w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie bezrobocia wśród osób młodych (2013/2673(RSP))  
B7‑0270/2013

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie wspierania dostępu młodzieży do rynków pracy, poprawy statusu osób odbywających staże i praktyki zawodowe(1),

–   uwzględniając komunikat Komisji w sprawie wdrażania inicjatywy „Szanse dla młodzieży” (COM(2012)0727),

–   uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej dotyczące inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych z dnia 7 lutego 2013 r.,

–   uwzględniając wniosek Komisji z dnia 5 grudnia 2012 r. dotyczący zalecenia Rady w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży (COM(2012)0729),

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że ludzie młodzi są w szczególnie niekorzystnej sytuacji w czasie kryzysu gospodarczego, bardziej niż większość grup; mając na uwadze, że dla większości ludzi młodych obecne bezrobocie może przekształcić się w długotrwałe bezrobocie, które niesie ze sobą ryzyko wykluczenia społecznego;

B.  mając na uwadze, że 22,8% młodych ludzi w UE jest obecnie bezrobotnych, a w niektórych państwach członkowskich poziom bezrobocia wśród młodych przekracza 50%;

C. mając na uwadze, że w kontekście strategii lizbońskiej 2000–2010 UE podjęła się podniesienia poziomu wykształcenia, ograniczenia odsetka osób przedwcześnie kończących naukę do poziomu poniżej 10% do roku 2020 oraz podwyższenia odsetka osób kończących studia wyższe lub ich ekwiwalent do poziomu co najmniej 40%;

D. mając na uwadze, że w 2011 r. straty ekonomiczne z powodu wycofania młodych ludzi z rynku pracy oszacowano na 153 mld EUR, co odpowiada 1,2% unijnego PKB(2); mając na uwadze, że reprezentuje to poważne społeczne i gospodarcze obciążenie;

E.  mając na uwadze, że 8,3 mln Europejczyków w wieku poniżej 25 lat to młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się (młodzież NEET); mając na uwadze, że liczba ta ciągle wzrasta, stwarzając ryzyko straconego pokolenia;

1.  podkreśla, że inwestycje w zatrudnienie ludzi młodych muszą stanowić jeden z najważniejszych elementów krajowych strategii inwestycji w dziedzinie polityki społecznej;

2.  podkreśla znaczenie podjęcia natychmiastowych działań w celu walki z bezrobociem ludzi młodych oraz długotrwałym bezrobociem;

3.  wzywa państwa członkowskie do większych inwestycji w kształtowanie odpowiednich umiejętności przydatnych w zawodach, na które istnieje obecnie popyt, dzięki dostosowaniu programów edukacyjnych do wymogów rynku pracy; podkreśla znaczenie zwiększenia mobilności;

4.  podkreśla, że udział wszystkich właściwych zainteresowanych stron, włącznie z podmiotami świadczącymi usługi szkoleniowe i edukacyjne, poszczególnymi pracodawcami, publicznymi i prywatnymi służbami zatrudnienia, partnerami społecznymi, organizacjami trzeciego sektora, służbą zdrowia, jak i innymi organami, jest konieczny dla skutecznego wdrażania w sposób zintegrowany szeregu środków wspierających zatrudnienie ludzi młodych i szanse zatrudnienia; podkreśla, że podejmowane środki muszą być elastyczne, tak aby dostosować się do zmieniających się potrzeb rynku pracy;

5.  dostrzega szczególnie trudną sytuację w niektórych regionach, gdzie stopa bezrobocia ludzi młodych przekracza 25%; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wsparcie UE na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zostanie zwiększone dzięki zaproponowanej inicjatywie UE na rzecz zatrudniania ludzi młodych, której budżety wynosi 6 mld EUR na okres siedmiu lat 2014–2020;

6.  jest głęboko zaniepokojony cięciami budżetowymi dokonanymi przez państwa członkowskie w obszarze edukacji, szkoleń i polityki względem ludzi młodych; podkreśla w związku z tym potrzebę reform systemów edukacji państw członkowskich przy pomocy zasobów krajowych i unijnych, aby edukacja młodych ludzi była bardziej opłacalna i konkurencyjna;

7.  wzywa do niezwłocznego skoncentrowania na wstępie środków w wysokości 6 miliardów EUR, przeznaczonych na nową Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w pierwszych latach wieloletnich ram finansowych, aby zaradzić bezrobociu wśród młodych ludzi i wprowadzić gwarancje dla młodzieży; podkreśla, że MOP szacuje koszty wprowadzenia gwarancji dla młodzieży w krajach strefy euro na 21 mld EUR; apeluje zatem, aby w kontekście przeglądu wieloletnich ram finansowych zwiększyć kwotę przeznaczoną na ten cel; z zadowoleniem przyjmuje fakt rozszerzenia grupy uprawnionej do europejskiej gwarancji dla młodzieży na osoby poniżej trzydziestego roku życia;

8.  wzywa do wprowadzenia ambitnego kompleksowego podejścia politycznego obejmującego w sposób zintegrowany edukację, szkolenia, inicjatywy na rzecz zatrudnienia i samozatrudnienia dla wszystkich młodych ludzi na wszystkich różnorodnych poziomach;

9.  przypomina o ryzyku pozbawienia kilku państw członkowskich utalentowanej młodzieży, a tym samym spowodowania potencjalnego „drenażu mózgów”; podkreśla że taki „drenażu mózgów” może utrudnić tym państwom członkowskim odbudowę gospodarczą i osiągnięcie rzeczywistego wzrostu;

10. wzywa państwa członkowskie do wspierania uczestnictwa młodych ludzi w kształtowaniu sektorowych strategii politycznych mających wpływ na ich rozwój; pełnienie przez młodych ludzi roli rzeczywistych uczestników, a nie tylko roli obserwatorów lub beneficjentów zachodzących procesów przyczyni się do zwiększenia legitymacji i wartości dodanej tworzenia polityki na rzecz ludzi młodych;

11. zauważa, że inwestycje społeczne na rzecz młodzieży mogą przybierać różnorodne formy, np.: rozwoju współpracy pomiędzy szkołami, ośrodkami doskonalenia zawodowego i lokalnymi lub regionalnymi przedsiębiorstwami; zapewniania wysokiej jakości specjalistycznych programów szkoleniowych oraz wysokiej jakości praktyk dla młodzieży; programów szkoleń zawodowych realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami; programów przyuczania do zawodu z udziałem starszych stażem pracowników, tak by zatrudnić i przeszkolić młodych ludzi na konkretnych stanowiskach lub zapewnić sprawniejsze przechodzenie ze szkół do zakładów pracy;

12. wzywa państwa członkowskie do opracowania dalszych konkretnych i dalekosiężnych strategii ukierunkowanych na młodzież NEET, które powinny łączyć skuteczne formy interwencji polegające na zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki oraz na reintegracji osób przedwcześnie opuszczających szkołę z podejmowaniem działań ułatwiających przejście ze szkoły do pracy, zwiększających szanse zatrudnienia ludzi młodych i usuwających praktyczne i logistyczne bariery napotykane przez osoby młode o bardziej złożonych potrzebach;

13. wzywa państwa członkowskie do sprawdzenia, czy najlepsze praktyki z innych państw członkowskich można zastosować na ich własnych rynkach pracy, a także do opierania się na instrumentach odpowiednich do realizacji działań w ramach walki z bezrobociem wśród osób młodych;

14. apeluje do państw członkowskich, by przeanalizowały wypróbowane i sprawdzone praktyki, zwłaszcza te stosowane w państwach członkowskich o niskiej stopie bezrobocia, oraz by zbadały, czy takie koncepcje, jak dwutorowe kształcenie i szkolenie oraz doskonalenie zawodowe, a także programy gwarancji dla młodzieży, które zostały już wdrożone, są do pogodzenia z ich systemami krajowymi;

15. wzywa państwa członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, aby zapobiec zjawisku „drenażu mózgów” (ale nie potencjalnemu nasileniu mobilności) dzięki zrównoważonym środkom gwarantującym, że znaczna część wysoko wykwalifikowanej siły roboczej pozostanie w poszczególnych krajach;

16. zwraca uwagę na fakt, że oprócz 6 mld EUR z programu UE „Młodzież w działaniu” oraz 16 mld EUR z Funduszu Społecznego i innych funduszy strukturalnych, na walkę z bezrobociem wśród ludzi młodych zostanie przeznaczone 60 mld EUR pochodzące z Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

17. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1)

Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0262.

(2)

Eurofound (2012), NEETs – młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się: właściwości, koszty i rozwiązania polityczne w Europie. Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.

Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca 2013Informacja prawna