Процедура : 2013/2996(RSO)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0001/2014

Внесени текстове :

B7-0001/2014

Разисквания :

Гласувания :

OJ 15/01/2014 - 184

Приети текстове :

P7_TA(2014)0018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
PDF 196kWORD 105k
6.1.2014
PE525.645v01-00
 
B7-0001/2014

внесена съгласно член 183 от Правилника за дейността


относно правомощията и отговорностите на постоянните комисии (2013/2996(RSO))


Председателски съвет
ИЗМЕНЕНИЯ

Решение на Европейския парламент относно правомощията и отговорностите на постоянните комисии (2013/2996(RSO))  
B7‑0001/2014

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Председателския съвет,

–   като взе предвид член 183 от своя правилник,

1.  решава да замени приложение VII към своя правилник със следното:

„Приложение VII – Правомощия и отговорности на постоянните комисии

I.     Комисия по външни работи

Комисията отговаря за насърчаването, прилагането и мониторинга на външната политика на Съюза по отношение на:

1.  общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО). В този контекст комисията се подпомага от подкомисия по сигурност и отбрана;

2.  отношенията с други институции и органи на ЕС, с ООН и други международни организации и междупарламентарни асамблеи по въпроси от нейната компетентност;

3.  надзора върху Европейската служба за външна дейност в рамките на компетентността на комисията;

4.  укрепването на политическите отношения с трети страни чрез всеобхватни програми за сътрудничество и помощ или международни споразумения като споразумения за асоцииране и партньорство;

5.  откриването, мониторинга и приключването на преговори за присъединяване на европейски държави към Съюза;

6.  мониторинга и последващите действия във връзка, наред с другото, с европейската политика за съседство (ЕПС), по-специално по отношение на докладите за напредъка в рамките на европейската политика за съседство;

7.  въпросите относно демокрацията, правовата държава, правата на човека, включително правата на малцинствата, в трети страни и принципите на международното право. В този контекст комисията се подпомага от подкомисия по правата на човека, която следва да осигури съгласуваността между всички външни политики на Съюза и неговата политика в областта на правата на човека. Без да се нарушава приложимата правна уредба, членовете на други комисии и органи с отговорности в тази област се канят да присъстват на заседанията на подкомисията;

8.  участието на Парламента в мисии за наблюдение на избори, по целесъобразност в сътрудничество с други съответни комисии и делегации.

Комисията извършва политически надзор и координира работата на съвместните парламентарни комитети и комисиите за парламентарно сътрудничество, както и работата на междупарламентарните делегации и на ad hoc делегациите и мисиите за наблюдение на избори, които влизат в кръга на нейната компетентност.

II.   Комисия по развитие

Комисията отговаря за:

1.  насърчаването, прилагането и мониторинга на политиката на развитие и сътрудничество на Съюза, включително:

а)  политическия диалог с развиващите се страни, на двустранна основа, както и в рамките на съответните международни организации и на междупарламентарни форуми,

б)  помощта за развиващите се страни и споразуменията за сътрудничество с тях, по-специално надзора върху ефективността на финансирането и оценката на резултатите, включително по отношение на изкореняването на бедността,

в)  мониторинга на взаимодействието между политиките на държавите членки и политиките, прилагани на равнището на Съюза,

г)  насърчаването на демократичните ценности, доброто управление и правата на човека в развиващите се страни,

д)  прилагането, мониторинга и подобряването на съгласуваността на политиките по отношение на политиката за развитие;

2.  цялото законодателство, планирането и контрола на действията, извършвани в рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие, Европейския фонд за развитие и Инструмента за хуманитарна помощ, както и за всички въпроси, свързани с хуманитарната помощ в развиващите се страни, и политиката, с която те са свързани;

3.  въпросите, отнасящи се до споразумението за партньорство между ЕС и страните от АКТБ и отношенията със съответните органи;

4.  участието на Парламента в мисии за наблюдение на избори, по целесъобразност в сътрудничество с други съответни комисии и делегации.

Комисията координира работата на междупарламентарните делегации и ad hoc делегациите, които влизат в кръга на нейната компетентност.

III.  Комисия по международна търговия

Комисията отговаря за въпросите, свързани с установяването, прилагането и мониторинга на общата търговска политика на Съюза и неговите външноикономически отношения, по-специално:

1.  финансовите, икономическите и търговските отношения с трети страни и регионални организации;

2.  общата външна тарифа и улесняването на търговията, както и външните аспекти на митническите разпоредби и управление;

3.  започването, мониторинга, приключването и проследяването на прилагането на двустранните и многостранните търговски споразумения, уреждащи икономическите и търговските отношения с трети страни и регионални организации;

4.  мерките за техническа хармонизация или стандартизация в областите, уредени с международноправни актове;

5.  отношенията със съответните международни организации и международни форуми по свързаните с търговията въпроси, както и с организациите, насърчаващи регионалната икономическа и търговска интеграция извън Съюза;

6.  отношенията със Световната търговска организация, включително нейното парламентарно измерение.

Комисията поддържа връзки със съответните междупарламентарни и ad hoc делегации, компетентни в областта на икономическите и търговските аспекти на отношенията с трети страни.

IV.  Комисия по бюджети

Комисията отговаря за:

1.  многогодишната финансова рамка на приходите и разходите на Съюза и системата за собствени средства на Съюза;

2.  бюджетните прерогативи на Парламента, а именно бюджета на Съюза, както и договарянето и прилагането на междуинституционални споразумения в тази област;

3.  бюджетните прогнози на Парламента по определения в Правилника за дейността на ЕП ред;

4.  бюджета на децентрализираните органи;

5.  финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка;

6.  бюджетирането на Европейския фонд за развитие, без да се накърняват правомощията на комисията, която отговаря за споразумението за партньорство между ЕС и страните от АКТБ;

7.  финансовите последици и съвместимостта с многогодишната финансова рамка на всички актове на Съюза, без да се накърняват правомощията на съответните комисии;

8.  следенето и оценката на изпълнението на текущия бюджет, независимо от разпоредбите на член 78, параграф 1, трансферите на бюджетни кредити, процедурите във връзка с щатните разписания, бюджетните кредити за административни цели и становищата по проекти за недвижими имоти със значителни финансови последици;

9.  Финансовия регламент, с изключение на въпросите, отнасящи се до изпълнението, управлението и контрола на бюджета.

V.    Комисия по бюджетен контрол

Комисията отговаря за:

1.  контрола върху изпълнението на бюджета на Съюза и на Европейския фонд за развитие и решенията за освобождаване от отговорност, които трябва да бъдат взети от Парламента, включително вътрешната процедура по освобождаване от отговорност и всички други мерки, които съпровождат или привеждат в изпълнение такива решения;

2.  приключването, представянето и извършването на одит на сметките и счетоводните баланси на Съюза, неговите институции и всички органи, финансирани от него, включително определянето на бюджетните кредити, които подлежат на пренос, и установяването на салдата по сметките;

3.  контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка;

4.  оценката на разходната ефективност на различните форми на финансиране на Съюза при осъществяването на неговите политики с участието на специализираните комисии и в сътрудничество със специализираните комисии при разглеждането на специалните доклади на Сметната палата;

5.  отношенията с Европейската служба за борба с измамите (OLAF), проверката на измами и нередности при изпълнението на бюджета на Съюза, мерките, целящи предотвратяването и съдебното преследване на такива случаи, стриктната защита на финансовите интереси на Съюза и съответните действия на Европейската прокуратура в тази област;

6.  отношенията със Сметната палата, назначаването на нейните членове и разглеждането на нейните доклади;

7.  Финансовия регламент, що се отнася до изпълнението, управлението и контрола на бюджета.

VI.  Комисия по икономически и парични въпроси

Комисията отговаря за:

1.  икономическата и паричната политика на Съюза, функционирането на Икономическия и паричен съюз и на Европейската парична и финансова система (включително отношенията със съответните институции или организации);

2.  свободното движение на капитали и плащания (трансгранични плащания, единна платежна зона, платежни баланси, движения на капитал и политика на вземане и отпускане на заеми, контрол върху движенията на капитали с произход от трети страни, мерки за насърчаване на износа на капитал на Съюза);

3.  международната парична и финансова система, включително отношенията с финансови и парични институции и организации;

4.  правилата за конкуренция и държавните или публични помощи;

5.  данъчните разпоредби;

6.  регулирането и надзора на финансови услуги, институции и пазари, включително финансовата отчетност, одита, счетоводните норми, корпоративното управление и други въпроси от областта на дружественото право, които се отнасят конкретно до финансовите услуги.

VII. Комисия по заетост и социални въпроси

Комисията отговаря за:

1.  политиката на заетост и всички аспекти на социалната политика като условия на труд, социална сигурност и социална защита;

2.  мерките за здравословни и безопасни условия на труд;

3.  Европейския социален фонд;

4.  политиката на професионално обучение, включително професионалните квалификации;

5.  свободното движение на работници и пенсионери;

6.  социалния диалог;

7.  всички форми на дискриминация на работното място и на пазара на труда, с изключение на дискриминацията по полов признак;

8.  отношенията с:

–   Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop),

–   Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд,

–   Европейската фондация за обучение,

–   Европейската агенция за безопасност и здраве при работа,

както и отношенията с други съответни органи на Съюза и международни организации.

VIII. Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Комисията отговаря за:

1.  политиката в областта на околната среда и мерките за опазване на околната среда, особено що се отнася до:

а)  изменението на климата,

б)  замърсяването на въздуха, почвата и водите, управлението и рециклирането на отпадъци, опасните вещества и препарати, нивата на шума и опазването на биологичното разнообразие,

в) устойчивото развитие,

 

г)  международните и регионални мерки и споразумения за опазване на околната среда,

д)  възстановяването на щетите, нанесени на околната среда,

е)  гражданската защита,

ж) Европейската агенция за околната среда;

з)  Европейската агенция по химикалите;

2.  общественото здраве, по-специално:

а)  програмите и специфичните действия в областта на общественото здраве,

б)  фармацевтичните и козметичните продукти,

в)  здравните аспекти на биологичния тероризъм,

г)  Европейската агенция по лекарствата и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията;

3.  въпросите, свързани с безопасността на храните, по-специално:

а)  етикетирането и безопасността на храните,

б)  ветеринарното законодателство относно защитата срещу рискове за човешкото здраве; проверките на храни и системите за производство на храни от гледна точка на общественото здраве,

в)  Европейския орган за безопасност на храните и Европейската служба за хранителен и ветеринарен контрол.

IX.  Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Комисията отговаря за:

1.  промишлената политика на Съюза и свързаните с нея мерки, както и прилагането на нови технологии, включително мерките във връзка с малките и средни предприятия;

2.  политиката на Съюза в областта на научните изследвания и иновациите, включително науката и технологиите, както и разпространяването и използването на резултатите от изследвания;

3.  европейската политика в областта на космическото пространство;

4.  дейностите на Съвместния център за научни изследвания, Европейски научноизследователски съвет, Европейския институт за иновации и технологии и Института за референтни материали и метрология, както и JET, ITER и други проекти в същата област;

5.  мерките на Съюза в областта на енергийната политика като цяло и в контекста на създаването и функционирането на вътрешния енергиен пазар, включително мерките, свързани с:

а)  сигурността на енергийните доставки в Съюза,

б)  насърчаването на енергийната ефективност и енергийното спестяване, както и разработването на нови и възобновяеми източници на енергия,

в)  насърчаването на взаимната свързаност на енергийните мрежи и на енергийната ефективност, включително изграждането и развитието на трансевропейски мрежи в сектора на енергийната инфраструктура;

6.   Договора за Евратом и Агенцията за доставки на Евратом; ядрената безопасност, извеждането от експлоатация на производствени мощности и унищожаването на отпадъци в ядрения сектор;

7.   информационното общество, информационните технологии и комуникационните мрежи и услуги, включително технологиите и аспектите, свързани със сигурността, и изграждането и развитието на трансевропейски мрежи в сектора на телекомуникационната инфраструктура, както и дейността на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA).

X. Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Комисията отговаря за:

1.  координацията на националното законодателство на ниво Съюз в областта на вътрешния пазар и на митническия съюз, по-специално:

а)  свободното движение на стоки, включително хармонизацията на технически стандарти,

б)  свободата на установяване,

в)  свободното предоставяне на услуги с изключение на финансовия и пощенския сектор;

2.  функционирането на вътрешния пазар, включително мерките, насочени към установяване и премахване на потенциалните пречки за прилагането на единния пазар, включително на единния цифров пазар;

3.  насърчаването и защитата на икономическите интереси на потребителите с изключение на въпросите, свързани с общественото здраве и безопасността на храните;

4.  политиката и законодателството по отношение на спазването на разпоредбите на единния пазар и правата на потребителите.

XI.  Комисия по транспорт и туризъм

Комисията отговаря за:

1.  въпросите, свързани с развитието на обща политика за железопътния, автомобилния, вътрешния речен, морския и въздушния транспорт, по-специално:

а)  приложимите общи правила за транспорт в рамките на Европейския съюз,

б)  изграждането и развитието на трансевропейски мрежи в областта на транспортната инфраструктура,

в)  предоставянето на транспортни услуги и отношенията с трети страни в областта на транспорта,

г)  сигурността на транспорта,

д)  отношенията с международни транспортни органи и организации,

е)  Европейската агенция по морска безопасност, Европейската железопътна агенция, Европейската агенция за авиационна безопасност и Съвместното предприятие SESAR;

2.  пощенските услуги;

 

3.  туризма.

 

XII. Комисия по регионално развитие

Комисията отговаря за:

1.  функционирането и развитието на политиката на Съюза в областта на регионалното развитие и сближаването;

2.  Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и другите инструменти на регионалната политика на Съюза;

3.  оценката на въздействието на други политики на Съюза върху икономическото и социалното сближаване;

4.  координацията на структурните инструменти на Съюза;

5.  градското измерение на политиката на сближаване;

6.  най-отдалечените региони и острови, както и трансграничното и междурегионално сътрудничество,

7.  отношенията с Комитета на регионите, организациите за междурегионално сътрудничество и органите на местната и регионална власт.

XIII. Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Комисията отговаря за:

1.  провеждането и развитието на общата селскостопанска политика;

2.  развитието на селските райони, включително дейностите, свързани със съответните финансови инструменти;

3.  законодателните актове в областта на:

а)  ветеринарните въпроси и въпросите на растителното здраве, животинските фуражи, при условие че тези мерки не целят защитата срещу рискове за човешкото здраве,

б)  животновъдството и животинското здраве;

4.  подобряването на качеството на селскостопанските продукти;

5.  снабдяването със селскостопански суровини;

6.  Службата на Общността за сортовете растения;

7.  лесовъдството и горското земеделие.

XIV. Комисия по рибно стопанство

Комисията отговаря за:

 

1.  провеждането, развитието и управлението на общата политика в областта на рибарството;

2.  опазването на рибните ресурси, управлението на рибното стопанство и флотовете, експлоатиращи тези ресурси, и морските изследвания и приложните изследвания в областта на рибното стопанство;

3.  общата организация на пазара на рибни продукти и продукти от аквакултури и преработката и пускането на пазара на тези продукти;

 

4.  структурната политика в секторите на рибното стопанство и аквакултурите, включително финансовите инструменти и фондовете за ориентиране на рибното стопанство с цел оказване на подкрепа на тези сектори;

5.   интегрираната морска политика по отношение на риболовната дейност;

6.  споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство, регионалните риболовни организации и изпълнението на международните задължения в областта на рибарството.

XV. Комисия по култура и образование

Комисията отговаря за:

1.  културните аспекти на Европейския съюз, по-специално:

а)  подобряването на познаването и разпространението на културата,

б)  защитата и насърчаването на културното и езиково многообразие,

в)  опазването и съхраняването на културното наследство, културните обмени и художественото творчество;

2.  образователната политика на Съюза, включително областта на европейското висше образование, насърчаването на системата на европейски училища и на обучението през целия живот;

3.  аудиовизуалната политика и културните и образователни аспекти на информационното общество;

4.  политиката за младежта;

5.  развитието на политика в областта на спорта и отдиха;

6.  информационната и медийната политика;

7.  сътрудничеството с трети страни в областта на културата и образованието и отношенията със съответните международни организации и институции.

XVI. Комисия по правни въпроси

Комисията отговаря за:

1.  тълкуването, прилагането и мониторинга на правото на Съюза, съответствието на актовете на Съюза с първичното право, особено избора на правни основания и съблюдаването на принципите на субсидиарност и пропорционалност;

2.  тълкуването и прилагането на международното право, доколкото то засяга Европейския съюз;

3.  по-доброто регулиране и опростяването на правото на Съюза;

4.  правната защита на правата и прерогативите на Парламента, включително участието му в дела пред Съда на Европейския съюз;

5.  актове на Съюза, които засягат правния ред на държавите членки, по-специално в областта на:

а)  гражданското и търговското право,

б)  дружественото право,

в)  правото в областта на интелектуалната собственост,

г)  процесуалното право;

6.  мерки относно съдебното и административно сътрудничество по гражданскоправни въпроси;

7.  отговорността за околната среда и санкциите за екологични престъпления;

8.  етичните въпроси, свързани с новите технологии, при прилагане на процедура с асоциирани комисии – със съответните комисии;

9.  Устава на членовете на Парламента и Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз;

10. привилегиите и имунитетите, както и проверката на пълномощията на членовете на Парламента;

11. организацията и статута на Съда на Европейския съюз;

12. Службата за хармонизация във вътрешния пазар.

XVII. Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Комисията отговаря за:

1.  защитата на правата на гражданите, правата на човека и основните права на територията на Съюза, включително закрилата на малцинствата, както е предвидено в Договорите и в Хартата на основните права на Европейския съюз;

2.  необходимите мерки за борба с всички други форми на дискриминация, освен дискриминация по полов признак или дискриминация на работното място или на пазара на труда;

3.  законодателството в областта на прозрачността и на защитата на физически лица по отношение на обработката на лични данни;

4.  установяването и развитието на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, като същевременно се зачитат принципите на субсидиарност и пропорционалност, по-специално:

а)  мерките относно влизането и движението на лица, убежището и миграцията,

б)  мерките относно интегрираното управление на общите граници,

в)  мерките във връзка с полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, включително тероризма, и мерките по същество и процедурните мерки, свързани с разработването на по-последователен подход на Съюза към наказателното право;

5.  Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании и Агенцията на Европейския съюз за основните права, Европол, Евроюст, Европейския полицейски колеж, Европейската прокуратура и други органи и агенции в същата област;

6.  установяването на явна опасност от сериозно нарушаване от страна на държава членка на общите за държавите членки принципи.

XVIII. Комисия по конституционни въпроси

Комисията отговаря за:

1.  институционалните аспекти на Европейския интеграционен процес, по-специално в рамките на подготовката и протичането на конвенти и междуправителствени конференции;

2.  прилагането на Договора за ЕС и оценката за неговото действие;

3.  институционалните последици от преговорите за разширяване на Съюза или за оттегляне от Съюза;

4.  междуинституционалните отношения, включително разглеждането на междуинституционалните споразумения съгласно член 127, параграф 2 от Правилника за дейността на ЕП с оглед на одобрението им от Парламента;

5.  единната избирателна процедура;

6.  политическите партии и политическите фондации на европейско равнище, без да се накърняват компетенциите на Бюрото;

7.  установяването на сериозно и системно нарушаване от държава членка на общите за държавите членки принципи;

8.  тълкуването и прилагането на Правилника за дейността на ЕП и предложения за неговото изменение.

XIX. Комисия по правата на жените и равенството между половете

Комисията отговаря за:

1.  определянето, насърчаването и защитата на правата на жените в Съюза и свързаните с това мерки на Съюза;

2.  насърчаването на правата на жените в трети страни;

3.  политиката на равни възможности, включително насърчаването на равенството между мъже и жени по отношение на възможностите на пазара на труда и отношението на работното място;

4.  премахването на всички форми на насилие и дискриминация по полов признак;

5.  прилагането и по-нататъшното развитие на принципа на равенство между половете във всички сектори;

6.  предприемането на последващи действия и прилагането на международни споразумения и конвенции, които засягат правата на жените;

7.  насърчаването на информираността относно правата на жените.

XX. Комисия по петиции

Комисията отговаря за:

1.  петициите;

2.  организацията на публични изслушвания относно граждански инициативи в съответствие с член 197а;

3.  отношенията с Европейския омбудсман.“;

 

2.  решава, че това решение ще влезе в сила на първия ден от първата месечна сесия през осмия парламентарен мандат;

3.  възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета и на Комисията.

Последно осъвременяване: 10 януари 2014 г.Правна информация